MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 893/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.364. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

 

1.379. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

2.693. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,  ministrul mediului, nr. 660/2017

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.633/CB din 25.10.2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d), e), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;

d) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;

e) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, aşa cum rezultă din RNTR 2;

f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, precum şi orice cvadriciclu care nu a fost înmatriculat/înregistrat niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou achiziţionat prin program poate fi: electric hibrid (plug-in) şi electric;

.............................................................................................................................

h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

„k1) cvadriciclu - autovehicul aparţinând categoriilor de folosinţă L6e sau L7e, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul RNTR 2: categoria L6e - cvadriciclu uşor, respectiv autovehicul cu patru roţi a cărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipat cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW; categoria L7e - cvadriciclu, respectiv autovehicul cu patru roţi, altul decât cvadriciclul uşor, având masa la gol de cel mult 400 kg, respectiv 550 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri, exclusiv masa acumulatorilor, şi echipat cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW;”.

3. La articolul 2 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) şi d2), cu următorul cuprins:

„d1) CV - cvadriciclu;

d2) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;”.

4. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins;

„(1) Ecotichetul se acordă în cuantum de până la;

a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;

b) 20.000 iei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

(2) Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.”

5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru a putea acorda atât ecotichetul, prin prezentul program, cât şi prima de casare, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, producătorul trebuie să fie validat în ambele programe

(6) în cazul prevăzut la alin. (5), prin cererea de validare depusă în cadrul prezentului program se va solicita validarea şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019.

(7) în situaţia descrisă la alin. (5), prevederile referitoare la înscrierea proprietarului autovehiculului uzat, casarea şi radierea acestuia, precum şi toate formalităţile aferente acestor operaţiuni, descrise în cadrul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.”

6. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 180 de zile de la date emiterii, cu excepţia anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie.”

7. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, L6e/L7e-CV, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecotichetului solicitat);”.

8. Anexa nr. 1 la Ghidul de finanţare se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

9. La anexa nr. 3 din Ghidul de finanţare, punctul 1.3 al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la:

a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;

b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km “

Art. II. - Prevederile prezentului ordin, cu excepţia modificării de la art. 17 alin. (6), se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Art. III. - (1) Producătorii validaţi în baza Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sesiunile 27 aprilie-8 mai 2017, 15-19 mai 2017 şi 22-30 iunie 2017, şi care au încheiat contracte pentru finanţare pot comercializa autovehiculele aparţinând categoriilor de folosinţă L6e sau L7e pe baza unei cereri depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu (Autoritate). Pentru a fi aprobată de Autoritate, cererea va fi însoţită de actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul”, din care să reiasă categoria de folosinţă L6e sau L7e şi marca autovehiculelor nou-comercializate.

(2) Pentru comercializarea autovehiculelor prin program, producătorii validaţi încheie acte adiţionale la contractele pentru finanţare perfectate cu Autoritatea, în vederea modificării acestora potrivit prevederilor art. I pct. 4 din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 1.364.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la ghid)

 

Nr. de înregistrare la AFM

................./........./ .................

 

CERERE

de validare a producătorului

 

Nr. de înregistrare la AFM ................./........./ .................

Denumirea completă a producătorului solicitant .......................................

Forma juridică de organizare .......................................

Forma de proprietate ....................................... (publică/privată)

înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ....................................... cu nr. de ordine ................./........./ ................., cod de identificare fiscală ......................................., cont nr. ....................................... deschis la Trezoreria .......................................

Adresa sediului social: localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., telefon (fix şi mobil) ......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., website .......................................

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) ......................................., cod numeric personal ......................................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ......, nr. ......................................., eliberat de către ......................................., la data de ......................................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., telefon (fix şi mobil) ......................................., fax ......................................., e-mail ....................................... .

Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de finanţare nerambursabilă cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

De asemenea, solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 în vederea acordării atât a ecotichetului, cât şi a primei de casare. În condiţiile art. 10 alin. (5) din prezentul ghid.*)

În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:

 

Nr. crt.

Categoria de folosinţă, marca

Sistem de propulsie

Autonomie [km] între

... - ...

Emisii de CO2 [gkm] între

... - ...

Preţ de bază cu TVA inclus

[euro]

Tip**)

Capacitate cilindrică [cm 3] între

... - ...

Putere maximă [kW]/[CP] între

... - ...

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

„n”

 

 

 

 

 

 

 


*) Se menţine doar în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (6) din prezentul ghid; în caz contrar, paragraful se va elimina.

**) Se înscrie, după caz:

- electric hibrid;

- electric.

 

Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau în numele nostru şi pentru noi prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenţii/partenerul/partenerii autorizat/autorizaţi, având următoarele atribute de identificare:

1. Denumirea ......................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ......................................., înregistrat în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., telefon (fix şi mobil) ......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., obiect de activitate ....................................... (comerţul cu autovehicule)

 

2. Denumirea ......................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ......................................., înregistrat în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., telefon (fix şi mobil) ......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., obiect de activitate ....................................... (comerţul cu autovehicule)

 

3. Denumirea ......................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ......................................., înregistrat în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., cod poştal ......................................., telefon (fix şi mobil) ......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., obiect de activitate ....................................... (comerţul cu autovehicule)

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;

b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea autovehiculelor noi;

c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţi economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;

d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c) şi nici pentru orice altă situaţie similară;

e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50 J0.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi în copie;

f) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

g) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.

Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.

Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

 

Reprezentant legat/împuternicit al reprezentantului legal

Numele şi prenumele ......................................

Funcţia ......................................

Semnătura ......................................

Data ......................................

L.S.

 

NOTĂ:

Cererea de validare şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Coţofenei din Faţă - sectoarele cadastrale nr. 9, 15 şi 21;

b) unitatea administrativ-teritorială Gighera - sectoarele cadastrale nr. 23, 24 şi 46;

c) unitatea administrativ-teritorială Ostroveni - sectorul cadastral nr. 13;

d) unitatea administrativ-teritorială Rast - sectoarele cadastrale nr. 5 şi 10;

e) unitatea administrativ-teritorială Sadova - sectoarele cadastrale nr. 10, 18, 19, 31,40, 53, 54,55 şi 57;

f) unitatea administrativ-teritorială Segarcea - sectoarele cadastrale nr. 3, 4 şi 14;

g) unitatea administrativ-teritorială Teasc - sectoarele cadastrale nr. 8, 10, 11, 13 şi 14.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 1.379.


*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: DOLJ

UAT: COŢOFENII DIN FAŢĂ

Sectoare: 9,15,21

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Nu pot participa la concursurile de selecţie şi la sesiunile de finanţare persoanele fizice şi juridice autorizate care nu au respectat prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, precum şi obligaţiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei, până la data organizării sesiunii de concurs.

(2) Nu pot participa la concursurile de selecţie persoanele fizice şi juridice autorizate care sunt în situaţia de a avea mai mult de 5 proiecte la fiecare secţiune, respectiv cumulat pentru categoriile lung metraj şi lung metraj debut, pentru care au câştigat finanţare, şi care nu au încheiat contractele pentru respectivele proiecte, până la data organizării sesiunii de concurs.

(3) Nu pot participa la concursurile de selecţie regizorii care au deja în desfăşurare două proiecte nefinalizate în termenul prevăzut în contract, realizate cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, din categoria respectivă, cu excepţia situaţiei în care dovedesc faptul că au încheiat filmările la unul dintre proiecte, până la data organizării sesiunii de concurs.

(4) Nu pot participa la concursurile de proiecte cinematografice beneficiarii de ajutor de stat pentru producţia de filme care se află în litigii cu Centrul Naţional al Cinematografiei cu privire la executarea contractelor de acordare a creditelor financiare directe, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii.

(5) Nu pot participa la sesiunile organizate pentru alocarea de sprijin financiar (ajutor de minimis/de stat) conform art. 25 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile, fundaţiile şi uniunile ai căror membri fac parte din Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei, până la încheierea mandatului acestora.”

2. La articolul 5 alineatul (11), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Concursul de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează în 4 secţiuni:”.

3. La articolul 5 alineatul (11), după litera c) se Introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) secţiunea filmelor de ficţiune de lung sau scurt metraj tematică.”

4. La articolul 5 alineatul (12), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) categoria proiectelor de film de ficţiune de lung sau scurt metraj tematică.”

5. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - Un producător nu poate depune mai mult de 3 proiecte pentru o categorie din cadrul unei secţiuni de concurs. Un regizor nu poate să participe cu mai mult de două proiecte la o categorie din cadrul unei secţiuni de concurs.”

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune şi pentru fiecare categorie de concurs din cadrul acesteia. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficţiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficţiune, minimum 10% pentru filmele documentare, minimum 10% pentru filmele de animaţie şi minimum 10% pentru filmele tematice. Totodată, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica şi suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film.

(2) în situaţia în care unul sau mai multe dintre fondurile alocate pentru finanţarea filmelor de lung metraj de ficţiune de debut, a filmelor de lung metraj de ficţiune, a filmelor de lung metraj şi scurt metraj de ficţiune tematice, a filmelor de scurt metraj de ficţiune, a dezvoltării de proiecte de film, precum şi pentru finanţarea filmelor documentare şi de animaţie nu s-au epuizat în urma distribuirii, fondurile rămase pot fi redistribuite, prin hotărârea Consiliului, în cadrul altei categorii unde fondurile au fost insuficiente. Sumele rămase neutilizate în urma redistribuirii vor fi reportate la Fondul cinematografic.”

7. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este obligat să comunice în scris câştigătorilor concursului de selecţie, în termen de 7 zile calendaristice de la încheierea etapei de finanţare, hotărârea Consiliului şi a comisiilor de selecţie.

(2) Participanţii la concursul de proiecte cinematografice pot solicita Centrului Naţional al Cinematografiei, printr-o cerere scrisă, fişele de evaluare întocmite de către membrii comisiei de selecţie pentru propriile proiecte depuse, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor concursului.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), Centrul Naţional al Cinematografiei are obligaţia de a comunica fişele de evaluare, în termen de 10 zile de la solicitare.”

8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc 6 noi alineate, alineatele (21)-(26), cu următorul cuprins:

„(21) Şedinţele comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de un preşedinte, ales prin majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei.

(22) Pe lângă comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionează un secretariat numit prin acelaşi ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale prin care se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor şi care asigură buna desfăşurare a şedinţelor comisiei şi comunicarea deciziilor comisiei.

(23) Deciziile comisiei privind soluţionarea contestaţiilor se iau cu un număr de minimum trei voturi.

(24) Fiecare membru numit are obligaţia semnării unei declaraţii de confidenţialitate şi incompatibilitate în scopul evitării conflictului de interese.

(25) Activitatea desfăşurată de membrii secretariatului constituie atribuţie de serviciu.

(26) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acesteia pot primi o remuneraţie stabilită prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, cu încadrarea în bugetul ministerului, conform legii.”

9. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) o comisie formată din 5 membri pentru secţiunea filmelor de ficţiune de lung şi scurt metraj şi pentru secţiunea filmelor de ficţiune de lung sau scurt metraj tematică:”,

10. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficţiune şi întocmeşte referate de specialitate, motivate şi conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 9a la prezentul regulament, pe care le pune la dispoziţia membrilor comisiei de selecţie. Referatul de specialitate pentru fiecare proiect este semnat de cei care l-au întocmit şi de membrii comisiei de selecţie care şi l-au însuşit şi este comunicat de secretariatul tehnic producătorului, aşa cum este prevăzut la art. 16 din prezentul regulament.”

11. La articolul 21, punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„4. Borderoul proiectelor înscrise la concurs, pentru identificarea autorilor proiectelor selecţionate în etapa a doua

La finalizarea evaluării scenariilor şi după semnarea de către toţi membrii a clasamentului întocmit

5. Dosarele de proiect aferente scenariilor selecţionate de comisie, întocmite conform art. 27 şi art. 38 alin. (5)

După întocmirea clasamentului şi identificarea autorilor proiectelor selecţionate”

 

12. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) în prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecţie şi ai comisiei de lectori semnează declaraţia de confidenţialitate şi declaraţia de incompatibilitate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.”

13. La articolul 22, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecţie desemnează un preşedinte, ales prin majoritatea simplă a voturilor acestora.”

14. La articolul 27 punctul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) viziunea producătorului asupra filmului proiectat, în maximum 5 pagini, care poate include, între altele şi fără să se limiteze la: motivaţia producătorului, consideraţii privind impactul scontat şi căile pentru a-l obţine, pieţele vizate şi publicul-ţintă, atuuri şi riscuri artistice, comerciale, productive şi financiare, echipa avută în vedere, structura şi managementul producţiei, construcţia financiară în raport cu scenariul, strategia de marketing. Evaluarea acesteia are loc conform anexei nr. 12b la prezentul regulament.”

15. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Dosarul de scenariu de film şi dosarul de proiect se depun şi se înregistrează la secretariatul tehnic al concursului până la data-limită stabilită în acest sens şi comunicată public.

(2) Dosarul de scenariu de film pentru secţiunea ficţiune de lung şi scurt metraj şi pentru secţiunea ficţiune de lung sau scurt metraj tematică se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, respectiv 3 (trei) exemplare la secţiunea documentare şi animaţie, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare.

(3) Descoperirea de către comisia de selecţie a unor elemente care ar fi de natură să faciliteze identificarea autorilor unui proiect cinematografic, precum şi comunicarea prin orice mijloace a conţinutului scenariului de film sau a oricăror altor informaţii care ar putea duce la această identificare atrag eliminarea proiectului respectiv din concurs. Comisia de selecţie se pronunţă în acest sens printr-o hotărâre.

(4) Prin grija secretariatului tehnic al concursului, fiecare dosar de scenariu de film va primi un număr de la 1 la «n», diferit de numărul de înregistrare oficial, care nu va fi completat în faţa depunătorului. Acelaşi număr va fi înscris pe dosarul de proiect corespunzător dosarului de scenariu.

(5) La terminarea etapei de selecţie a scenariilor de film, secretariatul tehnic al concursului va înmâna comisiei de selecţie borderoul proiectelor depuse, pentru identificarea autorilor proiectului, precum şi dosarele de proiect promovate în etapa a două de selecţie.”

16. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ari. 29. - (1) Comisia de selecţie pentru proiectele filmelor de ficţiune de lung şi scurt metraj, precum şi pentru secţiunea filmelor de ficţiune de lung şi scurt metraj tematică analizează într-o primă etapă calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care vor fi lecturate şi analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament.”

17. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) în a două etapă a concursului sunt analizate dosarele de proiecte cinematografice ale căror scenarii au fost selecţionate şi promovate în baza mediilor finale obţinute potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) în această a două etapă, secretariatul tehnic al concursului predă membrilor comisiilor de selecţie dosarele de proiecte cinematografice aferente scenariilor selecţionate.

(3) Pentru fiecare dintre proiectele care au obţinut o notă peste 6 (şase) pentru calitatea scenariului în categoriile de concurs prevăzute la art. 5 alin. (12) lit. a)-e), membrii secretariatului tehnic pregătesc fişele de evaluare a realizărilor anterioare ale regizorului, respectiv ale producătorului, conform anexelor nr. 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, pe baza declaraţiilor depuse de aceştia, în baza anexelor nr. 7a, 7b, 8a, 8b şi 8c.

(4) Punctajele rezultate din fişele de evaluare întocmite conform alin. (1) vor fi verificate şi avizate de comisiile de selecţie.

(5) Membrii comisiilor de selecţie vor întocmi fişe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare:

a) calitatea scenariului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 65% (două treimi) din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanţă acordat scenariului, respectiv 6,5, obţinându-se punctajul total alocat scenariului;

b) calitatea regizorului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 17,5% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea regizorului» va fi evaluat conform fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 11a şi 11b. Cele două punctaje se însumează. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997 se va lua în calcul pragul de referinţă calculat de către Centrul Naţional al Cinematografiei în baza metodologiei aprobate prin decizia directorului general; în cazul categoriilor de concurs destinate proiectelor de scurtmetraj (ficţiune, animaţie şi/sau documentar), în fişele de evaluare se vor lua în calcul doar criteriile A.2b), A.2c) şi B din anexele nr. 11a şi 11b;

c) calitatea producătorului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 17,5% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea producătorului» va fi evaluat conform fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 12a şi 12b. Cele două punctaje se însumează. În cazul categoriilor de concurs destinate proiectelor de scurt metraj (ficţiune, animaţie şi/sau documentar), în fişele de evaluare se vor lua în caicul doar criteriile A.2b), A.2e) şi B din anexa nr. 12a, respectiv doar criteriile A1, A2 şi B din anexa nr. 12b.

(6) Punctajul total al proiectului se calculează prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu conform prevederilor alin. (5).

(7) Punctajul maxim pentru criteriul «calitatea scenariului» poate fi de 65 de puncte, punctajul maxim pentru criteriul «calitatea regizorului» poate fi de 17,5 puncte, iar pentru criteriul «calitatea producătorului» punctajul maxim poate fi de 17,5 puncte.

(8) Punctajul total maxim care poate fi obţinut de un proiect este de 100 de puncte.”

18. La articolul 37, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lung metraj şi scurt metraj tematice;”.

19. La articolul 43 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, cu condiţia ca acesta să nu depăşească suma maximă stabilită de Consiliu conform art. 2 alin. (3) şi să nu depăşească 50% din bugetul producţiei respective, cu excepţia filmelor dificile şi de buget redus;1.

20. La articolul 63, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

„(51) În cazul în care filmul de referinţă pentru care se acordă calitatea artistică este realizat în coproducţie naţională, sprijinul se poate acorda proporţional cu cota de participare a producătorilor la finanţarea filmului respectiv şi se acordă separat pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(52) în cazul în care filmul de referinţă pentru care se acordă calitatea artistică este realizat în coproducţie internaţională şi producătorul român este majoritar, sprijinul se acordă producătorului român în proporţie de 100%, iar în cazul în care producătorul român este minoritar, atunci i se acordă proporţional cu cota de participare a acestuia la finanţarea filmului respectiv şi se acordă pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.”

21. La articolul 74, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Participanţii la sesiunea de finanţare pot solicita printr-o cerere scrisă evaluările Consiliului pentru dosarul/dosarele depus/e, ulterior publicării rezultatelor.

(7) Sprijinul financiar nerambursabil pentru promovarea şi participarea filmului românesc sau realizat cu participare românească la festivaluri, concursuri internaţionale şi târguri interne şi internaţionale, precum şi pentru distribuţie de film românesc sau cu participare românească poate fi alocat de către Consiliu în afara sesiunilor prevăzute la alin. (2).”

22. Anexa nr. 2 „Declaraţie de confidenţialitate” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

23. Anexa nr. 5 „Plan de finanţare pentru proiectul cinematografic” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

24. Anexa nr. 7a „Declaraţia producătorului*) în legătură cu unul dintre filmele realizate în carieră (începând cu 1997)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

25. Anexa nr. 7b „Declaraţia producătorului*) în legătură cu unul dintre ultimele două filme din carieră” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

26. Anexa nr. 8a „Declaraţia regizorului*) în legătură cu cel mai bun film din carieră” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

27. Anexa nr. 8b „Declaraţia regizorului*) în legătură cu unul dintre ultimele două filme din carieră” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

28. Anexa nr. 8c „Declaraţia regizorului debutant*)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

29. La anexa nr. 9a, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Fişa de notare a scenariului pentru filme de ficţiune de lung şi scurt metraj şi filme de ficţiune de lung şi scurt metraj tematică”

30 Anexa nr. 10 „Fişă de evaluare a proiectului cinematografic” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

31. Anexa nr. 11a „Calitatea regizorului - Secţiunea 1 - pentru cel mai bun film realizat în carieră” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

32. Anexa nr. 11b „Calitatea regizorului - Secţiunea 1 - pentru unul dintre ultimele două filme” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

33. Anexa nr. 11c „Calitatea regizorului debutant” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

34. Anexa nr. 12a „Calitatea producătorului - Secţiunea 1 - film din carieră” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

35. Anexa nr. 12b „Calitatea producătorului - Secţiunea 1 - pentru unul dintre ultimele două filme realizate” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

36. Anexa nr. 13 „Fişa de evaluare pentru dosarul proiectului de dezvoltare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Centrul Naţional al Cinematografiei asigură ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 2.693.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

2a

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

 

Subsemnatul,  ......................................., membru al comisiei de selecţie/comisiei de lectori a proiectelor cinematografice, numit prin Decizia nr. ..../............ a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, declar că voi păstra confidenţialitatea cu privire la lucrările comisiei respective, ce se vor desfăşura pe parcursul perioadei concursului de selecţie a proiectelor cinematografice, sesiunea ............ din anul ............ .

 

Semnătura

Data

.......................................

.......................................

 

2b

 

DECLARAŢIE DE INCOMPATIBILITATE

 

Subsemnatul, .......................................,  în calitate de membru al comisiei de selecţie/comisiei de lectori la concursul de proiecte cinematografice sesiunea , numit prin Decizia nr. ..../............  a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 20 alin. (4) şi art. 41 din Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sub incidenţa Codului penal, că nu particip în nicio calitate, nici eu, nici membrii familiei mele sau rude de gradul I la realizarea unui proiect cinematografic înscris în această sesiune de concurs şi că nu mă aflu în relaţii contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile cu vreunul dintre concurenţi sau cu ceilalţi membri ai comisiei.

 

Semnătura

Data

.......................................

.......................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

PLAN DE FINANŢARE

pentru proiectul cinematografic

 

TITLU PROIECT

REGIZOR

PRODUCĂTOR

 

Nr. crt.

Surse de finanţare

Detalierea surselor de finanţare

Total

Suma confirmată

Suma în curs de confirmare

Suma

(euro)

%

(buget românesc)

%

(buget parte străină)

%

din buget total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

BUGET TOTAL

 

............

............

............

............

............%

............%

100%

2

BUGET ROMÂNESC

 

............

............

............

............

100%

 

............%

3

Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) credit direct

 

............

 

............

 

............% din buget românesc

 

............% din buget total

4

CNC sprijin automat (cu menţiunea  fiecăruia)

 

 

 

............

 

 

 

 

5

Contribuţie proprie producător (minimum 6% din buget românesc)

 

............

............

 

 

............ %

 

 

numerar

 

............

 

 

 

 

 

servicii

 

............

 

 

 

 

 

natură

 

............

 

 

 

 

 

6

Europa creativă (sprijin pentru dezvoltare)

 

 

............

 

 

 

 

 

7

Alte surse de finanţare

 

 

 

 

 

 

 

 

TV

 

...... ..................

 

 

 

 

 

Garanţii distribuţie

 

............

 

 

 

 

 

prevânzări

 

............

 

 

 

 

 

8

Finanţare directă la producător în condiţiile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006 (reprezentând ............% din bugetul filmului)

sursa 1

 

............

 

 

 

 

 

sursa 2

 

............

 

 

 

 

 

............

 

............

 

 

 

 

 

9

Alţi cofinanţatori

sursa 1

 

............

 

 

 

 

 

sursa 2

 

............

 

 

 

 

 

............

 

............

 

 

 

 

 

10

TOTAL PRODUCĂTOR

 

............

............

............

 

............%

 

............%

11

TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din România

 

............

............

 

 

............%

 

............%

12

TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din România ......................

 

............

............

 

 

............%

 

............%

 

............

 

 

 

 

 

 

13

TOTAL PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ

 

............

............

............

 

100%

 

............% din buget total

14

BUGET PARTE STRĂINĂ

 

............

 

 

 

 

100%

% din buget total

15

TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din altă ţară

 

............

 

 

 

 

............%

............%

16

TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din altă ţară ......................

 

............

 

 

 

 

............ %

............%

 

............

 

 

 

 

%

............%

17

TOTAL PARTICIPARE PARTE STRĂINĂ

 

............

(în lei)

 

 

............

(în euro)

 

100%

............%

18

BUGET ROMÂNESC

 

............

 

 

 

............ %

din total buget

 

 

19

BUGET PARTE STRĂINĂ

 

............

 

 

 

 

............% din total buget

 

20

TOTAL GENERAL

 

............

 

 

 

............%

............ %

100%

 

Curs de schimb valutar 1 euro = xxxxxx lei

 

Producător

Numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Ştampila

Data

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7a la regulament)

 

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI*)

în legătură cu cel mai bun film produs în ultimii 5 ani

 

 

Titlul filmului 1):

 

 

 

Anul premierei:

 

 

A.

Nr. de spectatori plătitori (România)

 

 

A.1)

Achiziţii

 

 

a)

Numărul de ţări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema

 

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

b)

Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

c)

Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

1.

 

 

 

2,

 

 

 

3.

 

 

 

B.

Palmares

a)

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

categoria A

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC)

 

 

b)

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

categoria A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................


*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

1) Declaraţia se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele fişei.

Declaraţia se va completa cu un film din aceeaşi categorie de concurs.

În cazul în care producătorul nu deţine în portofoliu niciun film din categoria de concurs la care doreşte să aplice, completează cu orice film din ultimii 5 ani, de orice gen. din portofoliu.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7b la regulament)

 

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI*)

cu privire la situaţia proiectului şi contribuţia financiară

 

A.

Titlul proiectului

 

 

1.

Contribuţia financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului la sesiunea de finanţare

 

 

%

 

B.

Participarea scenariului într-un program de dezvoltare de scenariu şi/sau proiect 1

 

Denumire program

Ţara

Anul

1.

 

 

 

2.

 

 

 

C.

Participarea proiectului la o piaţă de coproducţie 2

 

 

 

Denumire platformă

Ţara

Anul

1.

 

 

 

2.

 

 

 

D.

Finanţarea programului Europa Creativă MEDIA pentru dezvoltarea proiectului sau alte fonduri naţionale (în afara României), regionale sau paneuropene

4.

Da:

Nu:

E.

Situaţia rambursării creditelor primite de la Centrul Naţional al Cinematografiei, dacă este cazul, începând cu anul 1997 şi până în prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor) 3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................


*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

1 Se recomandă unul din programele susţinute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Dovada se face prin ataşarea certificatului/diplomei de participare - http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses

2 Se recomandă una din platformele susţinute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Este necesară dovada de participare - http://www.creative-europe-media.eu/markeits/markets

3 Se vor cumula toate creditele accesate de către producător. Procentul returnat raportat la totalul cumulat. Producătorii care nu au mai accesat anterior sesiunii în curs credite pentru producţie primesc punctajul maxim.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8a la regulament)

 

DECLARAŢIA REGIZORULUI*)

în legătură cu cel mal bun film realizat în carieră

 

 

Titlul filmului 1):

 

 

 

Anul premierei:

 

 

A.

Nr. de spectatori plătitori (România)

 

 

A. 1)

Achiziţii

 

 

a)

Numărul de ţări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema

 

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7,

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10,

 

 

 

b)

Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9,

 

 

 

10.

 

 

 

c)

Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

B.

Palmares

 

 

a)

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

categoria A

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC)

 

 

b)

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

categoria A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................


*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

1) Declaraţia se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele fişei.

1) Declaraţia se va completa cu un film din aceeaşi categorie de concurs.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 8b la regulament)

 

DECLARAŢIA REGIZORULUI*)

în legătură cu un film din ultimele două realizate

 

 

Titlul filmului 1):

 

 

 

Anul premierei:

 

 

A.

Nr. de spectatori plătitori (România)

 

 

A.1)

Achiziţii

 

 

a)

Numărul de ţări în care filmul s-a distribuit În săli de cinema

 

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

b)

Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

c)

Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

B.

Palmares

 

 

a)

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

categoria A

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC)

 

 

b)

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

categoria A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................


*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

1) Declaraţia se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele fişei.

1) Declaraţia se va completa cu un film din aceeaşi categorie de concurs.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 8c la regulament)

 

DECLARAŢIA REGIZORULUI DEBUTANT*

 

 

Titlul filmului 1):

 

 

 

Anul premierei:

 

 

A.

Recunoaştere internaţională

 

 

a)

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

categoria A

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

 

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Festivaluri studenţeşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

categoria A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

categoria alte festivaluri agreate de CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Festivaluri studenţeşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Succesul comercial (difuzarea TV în ţară şi în străinătate)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Data

Semnătura

.......................................

.......................................


*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

1) Declaraţia se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 10 la regulament)

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a proiectului cinematografic promovat în etapa a două a concursului

 

Dosarul de proiect nr. .......

Titlul scenariului

Regia

Producătorul

 

 

 

 

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

Calitatea scenariului (maximum 65 de puncte)

 

6,5

 

Calitatea regizorului (conform fişei de evaluare, anexele nr. 11a, 11b)

(maximum 17,5 puncte)

 

 

 

Calitatea producătorului

(conform fişei de evaluare, anexele nr. 12a, 12b)

(maximum 17,5 puncte)

 

 

 

 

Total punctaj (maximum 100 de puncte)

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 11a la regulament)

 

CALITATEA REGIZORULUI

Cel mai bun film realizat în carieră 1

(Se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele acestei secţiuni.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

A. Succes comercial

1. Numărul de spectatori înregistraţi în România

Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

max. 2 p

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0,2

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

- 15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

- 10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

(Punctajul maxim este de 2 puncte.)

 

 

 

 

*) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997, numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după metodologia stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.

 

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

2. Achiziţii

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţări

5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,12

max. 1,2 p

în cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu orice ţară/teritoriu, cu excepţia ţărilor coproducătoare. (de exemplu, Ro/Fr/It - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei).

b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul 2

10 pentru cel puţin 10 televiziuni

1 pentru o televiziune

0,05

max. 0,5 p

c) Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

(Punctajul maxim este de 2,2 puncte.)

 

0,5

max. 0,5 p

Total secţiunea A:

max. 4,2 p

B. Palmares

Festivaluri internaţionale

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră

 

 

 

a) Premii internaţionale:

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

1 p (max. 1 p)

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

1

0,5 p

(max. 0,5 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

0,3 p (max. 0,3 p)

 

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 0,50 p

(max. 1 p)

 

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maximum 3 selecţii x 0,3 p

(max. 0,9 p)

 

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 10 selecţii x 0,085 p

(max. 0,85 p)

 

 

(Punctajul maxim este de 4,55 puncte.) Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu.

Total secţiunea B:

max. 4,55 p


1 La categoria filmelor de ficţiune de scurt metraj (ficţiune, documentar şi/sau animaţie) se vor lua în calcul numai criteriile A.2b), A.2c) şi B.

2 Se ia în considerare contractul de achiziţie al respectivului film de către compania de televiziune, indiferent de numărul de canale.

 

Total punctaj anexa nr. 11a:

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 11b la regulament)

 

CALITATEA REGIZORULUI

pentru un film din ultimele două realizate 1

(Se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele acestei secţiuni.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

A. Succes comercial

 

 

 

1. Numărul de spectatori înregistraţi în România

Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

max. 2 p

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0,2

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

- 15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

- 10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

(Punctajul maxim este de 2 puncte)

 

 

 

 

*) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997. numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după metodologia stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.

 

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

2. Achiziţii

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţări

5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,12

max. 1,2 p

în cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu orice ţară/teritoriu, cu excepţia ţărilor coproducătoare. (de exemplu Ro/Fr/It - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei)

b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul 2

10 pentru cel puţin 10 televiziuni

..............................

1 pentru o televiziune

0,05

max. 0,5 p

c) Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă Online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

(Punctajul maxim este de 2,2 puncte)

 

0,5

max. 0,5 p

Total secţiunea A:

max. 4,2 p

B. Palmares

 

 

 

Festivaluri internaţionale

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră

 

 

 

a) Premii internaţionale:

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

1 p (max. 1 p)

 

- la alte festivaluri F.I.A.R.F.

1

0,5 p

(max. 0,5 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

0,3 p

(max. 0,3 p)

 

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 0,50 p

(max. 1 p)

 

 

- la alte festivaluri F.I.A.R.F.

maximum 3 selecţii x 0,3 p

(max. 0,9 p)

 

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 10 selecţii x 0,085 p

(max. 0,85 p)

 

 

(Punctajul maxim este de 4,55 puncte.) Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu.

Total secţiunea B:

max. 4,55 p


1 La categoria filmelor de ficţiune de scurt metraj (ficţiune, documentar şi/sau animaţie) se vor lua în calcul numai criteriile A.2b), A.2c) şi B. Punctajul total pentru calitatea regizorului se va calcula astfel: 11a + 11b + 6,4 = 17,5.

2 Se ia în considerare contractul de achiziţie al respectivului film de către compania de televiziune indiferent de numărul de canale.

 

Total punctaj anexa nr. 11b:

Total punctaj „Calitatea regizorului”: anexa nr. 11a + anexa nr. 11b =

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nn 11

(Anexa nr. 11 c la regulament)

 

CALITATEA REGIZORULUI DEBUTANT

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

A. Palmares

 

1. Festivaluri internaţionale

 

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră:

a) Premii internaţionale:

 

 

 

- la festivaluri de categoria A

max. 1 premiu x 2,5 p

max. 2,50 p

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

max. 2 premii x 1 p

max. 2 p

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

max. 2 premii x 0,5 p

max. 1 p

- la festivaluri studenţeşti

max. 2 premii x 0,25 p

max. 0,5 p

b) Selecţii:

(dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia în acelaşi festival)

 

- la festivaluri de categoria A

max. 2 selecţii x 1 p

max. 2 p

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

max. 2 selecţii x 0,7 p

max. 1,40 p

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

max. 3 selecţii x 0,15 p

max. 0,45 p

- la festivaluri studenţeştii

max. 3 selecţii x 0,05 p

max. 0,15 p

(Punctajul maxim este de 10 puncte.)

Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu.

B. Succes comercial

 

a) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul2 (Punctajul maxim este de 5 puncte.)

10 pentru cel puţin 10 televiziuni

9 pentru 9 televiziuni

.........................................

1 pentru o televiziune

0,50

max. 5 p

b) Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

 

1

max. 2,5 p


1 Pentru selecţiile/premiile în cadrul festivalurilor internaţionale F.I.A.P.F. şi/sau agreate CNC, care au secţiune dedicată filmului studenţesc, acestea se vor puncta conform festivalurilor studenţeşti.

2 Se ia în considerare contractul de achiziţie al respectivului film de către compania de televiziune, indiferent de numărul de canale.

 

Total punctaj anexa nr. 11c (maximum 17,5 puncte):

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 12a la regulament)

 

CALITATEA PRODUCĂTORULUI

pentru cel mai bun film produs în ultimii 5 ani 1

(Se va completa cu acelaşi film.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

A. Succes comercial

1. Numărul de spectatori înregistraţi în România

Numărul de spectatori în România pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

max. 2 p

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0,2

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

-15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

-10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

(Punctajul maxim este de 2 puncte.)

 

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

2. Achiziţii

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţări 5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,12

max. 1,2 p

În cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu orice ţară/teritoriu, cu excepţia ţărilor coproducătoare (de exemplu, Ro/Fr/It - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei).

b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire naţională şi/sau internaţională care au achiziţionat filmul2

10 pentru cel puţin 10 televiziuni

.........................................................

1 pentru o televiziune

0,05

max. 0,5 p

c) Achiziţionarea filmului de către cel puţin o platformă online internaţională de tip VoD, SVoD, TvoD

(de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)

(Punctajul maxim este de 2,2 puncte.)

 

0,5

max. 0,5 p

Total secţiunea A:

max. 4,2 p

B. Palmares

Festivaluri internaţionale

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră

 

 

 

a) Premii internaţionale:

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

1 P

(max. 1 p)

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F,

1

0,5 p

(max. 0,5 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

0,3 p

(max. 0,3 p)

 

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 0,50 p

(max. 1 p)

 

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maximum 3 selecţii x 0,3 p

(max. 0,9 p)

 

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 10 selecţii x 0,085 p

(max. 0,85 p)

 

 

(Punctajul maxim este de 4,55 puncte.) Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu.

Total secţiunea B:

max. 4,55 p


1 La categoria filmelor de ficţiune de scurt metraj (ficţiune, documentar şi/sau animaţie) se vor lua în calcul numai criteriile A.2b), A. 2c) şi B. În cazul în cane producătorul nu deţine în portofoliu un film din aceeaşi categorie, se va completa cu un film produs din ultimii 5 ani.

2 Se ia în considerare contractul de achiziţie al respectivului film de către compania de televiziune, indiferent de numărul de canale.

 

Total punctaj anexa nr. 12a:

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 12b la regulament)

 

CALITATEA PRODUCĂTORULUI 1

(implicarea financiară în proiect)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţa

Total punctaj

A. Situaţia proiectului depus la concursul de proiecte

1. Contribuţia financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului la sesiunea de finanţare

(max. 2 pct.)

(contracte ferme de coproducţie, cofinanţare, servicii proprii, contracte de prevânzare sau scrisori ferme care să menţioneze participarea financiară a cofinanţatorilor)

- ≥71% din buget

10

0,2

 

- 65-70%

9

 

 

- 60-64,99%

8

 

 

- 55-59,99%

7

 

 

- 50-54,99%

6

 

 

- 45-49,99%

5

 

 

- 40-44,99%

4

 

 

- 35-39,99%

3

 

 

- 35%

2

 

 

2. Calitatea viziunii producătorului (max. 2,25 pct.)

Se notează de la 1 la 5.

0,45

 

3. Participarea scenariului într-un program de dezvoltare de scenariu şi/sau proiect 2 (max. 1 pct.)

- 1 participare

1

1

 

4. Participarea proiectului la o piaţă de coproducţii (max. 0,5 pct.)

- 1 participare

0,5

1

 

5. Finanţare Europa Creativă MEDIA pentru dezvoltarea proiectului sau alte fonduri naţionale (din afara României), regionale sau paneuropene (max. 2 pct.)

-

2

1

 

B. Returnare credite contractate anterior 4

pentru filmele produse cu sprijin din partea Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC) (max. 1 pct.)

- peste 50%

10

0,1

 

- între 45-49,99%

9

 

 

- între 40-44,99%

8

 

 

- între 35-39,99%

7

 

 

- între 30-34,99%

6

 

 

- între 25-29,99%

5

 

 

- între 20-24,99%

4

 

 

- între 15-19,99%

3

 

 

- între 10-14,99%

2

 

 

- între 5-9,99%

1

 

 

TOTAL A + B (max. 8,75 puncte)

 


1 La categoria filmelor de ficţiune de scurt metraj (ficţiune, documentar şi/sau animaţie) se vor lua în calcul numai criteriile A1, A2 şi B. Punctajul total se va calcula astfel: 12a) + 12b) + 6,7 = (maximum 17,5 puncte). La categoria proiect dezvoltare ficţiune, documentar şi animaţie se vor lua în calcul doar criteriile A1, A2 şi B. Punctajul total se va calcula astfel: 12a) + 12b) + 36 = (maximum 50 puncte).

2 Se recomandă unul din programele susţinute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Dovada se face prin ataşarea certificatului/diplomei de participare - http://www.creative-eurQpe-media.eu/trainings/courses

3 Se recomandă una din platformele susţinute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Este necesară dovadă de participare - http://www.creative-europe-media.eu/markets/markets

4 Se vor cumula ţoale creditele accesate de către producător. Procentul returnat se raportează la totalul cumulat. Producătorii care nu au mai accesat anterior sesiunii în curs credite pentru producţie primesc punctajul maxim.

 

Total punctaj anexa nr. 12b:

 

Total punctaj „Calitatea producătorului”: anexa nr. 12a + anexa nr. 12b =

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 13 la regulament)

 

Fişa de evaluare pentru dosarul proiectului de dezvoltare

 

Nr. proiect

Titlul proiectului

Scenaristul (regizorul)

Producător

 

 

 

 

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

Valoarea artistică a proiectului:

(maximum 50 de puncte)

 

5

 

Calitatea producătorului

(maximum 50 de puncte)

 

 

 

 

Total punctaj:

(maximum 100 de puncte)

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.