MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 862/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

113. - Hotărāre privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

221. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

 

2.694. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat īn Lista monumentelor istorice la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016

 

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. I) şi art. 200 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016, conform datelor cuprinse īn anexele nr. 1 şi 2 şi īn Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2016*), care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 30 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2017.

Nr. 113.


*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2016 se comunică celor interesaţi.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2016

(sume alocate din bugetul de stat)

 

 

 

 

 

- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Plăţi efectuate

%

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

165,919,000

151.169,000

146,292,658

96.77

CHELTUIELI CURENTE

5001.01

159,119,000

143,887,000

139,144,714

96.70

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

5101

165,919,000

146,569,000

141,743,550

96.71

CHELTUIELI CURENTE

01

159,119,000

139,287,000

134,595,606

96.63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

129,987,000

113,887,000

111,328,858

97.75

Cheltuieli salariate īn bani

10.01

111.473,000

97,569,000

95,333,012

97.71

- Salarii de bază

10.01.01

74,481,000

65,761,000

64,110,693

97.49

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

3,291,000

2,841,000

2,813,396

99.03

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

1.000,000

86,000

85,798

99.77

- Indemnizaţii de delegare

10.01.13

28,563,000

24,743,000

24,436,179

98.76

- Alte drepturi salariate īn bani

10.01.30

4,138.000

4.138.000

3,886,946

93.93

Cheltuieli salariale īn natură

10.02

84.000

48,000

40,638

84.66

- Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.02.04

84,000

48,000

40,638

84.66

- Contribuţii

10.03

18,430.000

16,270,000

15,955,208

98.07

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

12,942,000

i 1,322,000

11,179,689

98.74

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

410,000

370,000

341,592

92.32

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

4,259,000

3,759,000

3,682,176

97.96

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

123.000

123.000

106,192

86.33

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

696,000

696,000

645,559

92.75

TITLUL II BUNURI ŞI SER VICII

20

26,500,000

22,950,000

20,855,459

90.87

Bunuri şi servicii

20.01

9,378.000

6,660,000

5,763,327

86.54

- Furnituri de birou

20,01.01

193,000

178,000

146,225

82.15

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

155.000

162.000

153,570

94.80

- īncălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

3,600,000

2,260,000

1,988,313

87.98

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

840,000

586,000

559,486

95.48

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1,870.000

1,662,000

1,460,273

87.86

- Piese de schimb

20.01.06

281.000

268.000

185,129

69.08

- Transport

20.01.07

5,000

5,000

4,524

90.48

- Poştă, telecom, radio, Tv, Internet

20.01.08

363,000

278,000

183,317

65.94

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

1.417,000

776,000

673,373

86.77

- Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

20.01.30

654,000

485.000

409,117

84.35

Reparaţii curente

20.02

3,920,000

387,000

369,243

95.41

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

353,000

1,164,000

1,078,213

92.63

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

353,000

1,164,000

1,078,213

92.63

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

10,709,000

13,254,000

12,395,513

93.52

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

9,809,000

11,554,000

10,916,349

94.48

- Deplasări īn străinătate

20.06.02

900,000

1.700,000

1,479,164

87.01

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

261.000

188,000

107,281

57.06

Consultanţă şi expertiză

20.12

5,000

0

0

0.00

Pregătire profesională

20.13

160,000

65.000

37,050

57.00

Protecţia muncii

20.14

62,000

64,000

56,034

87.55

Alte cheltuieli

20.30

1,652.000

1.168,000

1,048,798

89.79

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

568.000

444.000

387,461

87.27

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

709,000

309,000

280,913

90.91

- Fondul Preşedintelui

20.30.07

200.000

200.000

196,089

98.04

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

175,000

215,000

184,335

85.74

TITLUL VI TRANSFERURI ĪNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1,082,000

1,140,000

1,112,098

97.55

Transferuri curente

51.01

1.082,000

1,140.000

1,112,098

97.55

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

1,082,000

1,140,000

1,112,098

97.55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,550,000

1,510.000

1,299,191

99.17

Transferuri curente īn străinătate

55.02

1,550,000

1,310,000

1,299,191

99.17

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

1.550,000

1,310,000

1,299,191

99.17

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,800,000

7,282,000

7,147,944

98.16

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,800,000

7,282,000

7,147,944

98.16

Active fixe

71.01

6,430,000

5,414,000

5,280,678

97.54

Construcţii

71.01.01

3,205,000

768.000

753,770

98.15

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

3,024.000

3.345,000

3,331,402

99.59

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

141,000

810,000

800,994

98.89

- Alte active fixe

71.01.30

60,000

491.000

394,512

80.35

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

370,000

1,868,000

1,867,266

99.96

ASIGURĂRI Şt ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.01

0

4,600,000

4,549,108

98.89

CHELTUIELI CURENTE

01

0

4,600,000

4,549,108

98.89

Titlul ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

0

4,600,000

4,549,108

98.89

Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului

57.03

0

4,600,000

4,549,108

98.89

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2016

(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

 

 

 

 

 

- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Venituri realizate/

Plăţi efectuate

%

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

350,000

350,000

397,238

113.50

L VENITURI CURENTE

0002.10

350,000

350,000

397,239

113.50

C. VENITURI NEFISCALE

2900.10

350,000

350,000

397,239

113.50

C2. VĀNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

3300.10

350,000

350,000

397,239

113.50

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

3310

350,000

350,000

397,239

113.50

Venituri din prestări servicii

3310.08

320,000

320,000

382,232

119.45

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

3310.50

30,000

30,000

15,007

50.02

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

744,000

744,000

496,106

66.68

CHELTUIELI CURENTE

5010.01

729,000

729,000

496,106

68.05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

449,000

352,000

298,723

84.86

Cheltuieli sala riale īn bani

10.01

378,000

284,000

244,529

86.10

- Salarii de bază

10.01.01

267,000

227,000

221,188

97.44

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

21,000

17,000

14,491

85.24

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

67,000

17,000

3,670

21.59

Alte drepturi salariale īn bani

10.01.30

23,000

23,000

5,180

22.52

Contribuţii

10.03

71,000

68,000

54,194

79.70

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

49,000

46.000

38,056

82.73

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

2.000

2.000

1,204

60.20

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

16,000

16,000

12,525

78.28

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1.000

1.000

361

36.10

- Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

10.03.06

3,000

3,000

2,048

68.27

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

280,000

377,000

197,383

52.36

Bunuri şi servicii

20.0l

122.000

208.000

119,892

57,64

- Furnituri de birou

20 Ol 01

2,000

1.000

0

0.00

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

5,000

7,000

209

2.99

- īncălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

80,000

158,000

106,070

67.13

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

10.000

21,000

13,403

63.82

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

20.000

16,000

210

1.31

- Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

20.01.30

5,000

5,000

0

0.00

Reparaţii curente

20.02

3,000

1,000

0

0.00

Bunuri denatura obiectelor de inventar

20.05

35,000

7.000

0

0.00

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

35,000

7.000

0

0.00

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

20,000

18,000

7,061

39.23

Consultanţă şi expertiză

20.12

5,000

5,000

0

0.00

Pregătire profesională

20.13

10,000

9,000

0

0.00

Protecţia muncii

20.14

0

1,000

110

11.00

Alte cheltuieli

20.30

85,000

128,000

70,320

54.94

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

10,000

9,000

0

0.00

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

5,000

5.000

0

0.00

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

70.000

114.000

70,320

61.68

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,000

15,000

0

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,000

15,000

0

0.00

Active fixe

71.01

15,000

15,000

0

0.00

- Construcţii

71.01.01

0

0

0

0.00

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0.00

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0.00

- Alte active fixe

71.01.30

15,000

15,000

0

0.00

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0.00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMĀNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

 

Luānd īn considerare Referatul de aprobare al Direcţiei ciclul combustibilului nuclear nr. 23.884 din 5.10.2017, īn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 357/2005 pentru aprobarea Normelor privind transportul materialelor radioactive, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1 152 din 20 decembrie 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Rodin Traicu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2017.

Nr. 221.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte cerinţele pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită īn continuare CNCAN. a activităţilor de transport de materiale radioactive.

Art. 2. - Măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei transportului de materiale radioactive īn scopul menţinerii sub limitele admise a expunerii la radiaţii a persoanelor, bunurilor şi mediului īnconjurător īn timpul şi ca urmare a operaţiunilor auxiliare pe care te presupune transportul de materiale radioactive sunt prevăzute īn reglementările internaţionale, după cum urmează;

a) Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările şi completările ulterioare, la care Romānia a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, denumit īn continuare ADR;

b) Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor Periculoase (RID), din anexa C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, modificată prin Protocolul de la Vilnius īncheiat la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2002, denumit īn continuare RID,

c) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, la care Romānia a aderat prin Legea nr. 159/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, denumit īn continuare ADN;

d) Instrucţiuni tehnice publicate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de la Montreal, pentru siguranţa transportului aerian al mărfurilor periculoase, īn completarea Anexei 18 a Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Romānia a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194, publicat īn Buletinul Oficial al Romāniei, nr. 14 din 24 aprilie 1965, denumite īn continuare IT-OACI.

Art. 3. - Respectarea cerinţelor reglementărilor internaţionale menţionate la art. 2 constituie condiţie obligatorie pentru autorizarea de către CNCAN a activităţilor de transport de materiale radioactive.

Art. 4. - Prezenta normă se aplică īmpreună cu reglementările specifice aplicabile emise de alte autorităţi competente din domeniul transportului mărfurilor periculoase.

Art. 5. - (1) Prezenta normă nu se aplică activităţilor de transport de materiale radioactive, exceptate conform prevederilor alin. 1.7.1.4 din RID/ADR/ADN, respectiv cap. 6; 6.1.2 din IT-OACI.

(2) Activităţile de transport prevăzute la alin. (1) īn care sunt implicate materiale radioactive a căror activitate totală depăşeşte nivelul de exceptare prevăzut īn coloana a 5-a a tabelului 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare, se autorizează conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 6. - Īn scopul prezentei norme, pe lāngă termenii utilizaţi īn reglementările internaţionale ADR, RID, ADN, IT-OACI, codul IMDG (codul internaţional pentru transportul maritim de mărfuri periculoase) şi Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează şi definiţiile din anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea activităţilor de transport

 

Art. 7. - (1) Următoarele activităţi se autorizează de către CNCAN:

a) transportul materialelor radioactive;

b) depozitarea īn tranzit a materialelor radioactive.

(2) Următoarele expedieri de materiale radioactive se autorizează de către CNCAN:

a) expedierea de materiale radioactive īn colete tip B(U) cu activitate mai mare decāt cea mai mică dintre valorile 3000A1 sau 3000A2, după caz, sau 1Q00TBq;

b) expedierea de materiale fisile, cu excepţia celor īn colete cu materiale fisile exceptate;

c) expedierea de materiale radioactive īn colete tip B(M) şi tip C;

d) expedierea de materiale radioactive īn aranjament special.

Art. 8. - (1) Orice model din cele prevăzute mai jos necesită aprobare unilaterală:

a) material radioactiv sub formă specială;

b) colet tip B(U).

(2) Modelele prevăzute la alin. (1) produse īn Romānia se aprobă de către CNCAN.

Art. 9. - (1) Orice model din cele prevăzute mai jos necesită aprobare multilaterală:

a) material radioactiv cu dispersabilitate redusă;

b) colete cu un conţinut de 0,1 kg sau mai mult de hexaflorură de uraniu;

c) colete care conţin materiale fisile, īn afara celor exceptate;

d) colete tip B(U) care conţin materiale radioactive cu dispersabilitate redusă;

e) colete tip B(M);

f) colete tip C.

(2) Autoritatea competentă din Romānia pentru aprobarea celor prevăzute īn alin. (1) este CNCAN

(3) Pentru modelele prevăzute la alin. (1) concepute şi produse īntr-o ţară parte contractantă RID/ADR/ADN/IT-OACI şi care deţin aprobare de model eliberată de autoritatea competentă din acea ţară, CNCAN validează aprobările de model.

Art. 10. - Orice model de colet care necesită o aprobare unilaterală şi nu este conceput şi produs īntr-o ţară parte contractantă RID/ADR/ADN/IT-OACI poate fi transportat īn Romānia īn următoarele condiţii:

a) este furnizat de către acea ţară un certificat care să ateste faptul că respectivul model de colet īndeplineşte prescripţiile tehnice RID/ADR/ADN/IT-OACI şi certificatul este validat de către autoritatea competentă din prima ţară parte RID/ADR/ADN/IT-OACI implicată īn expediţie; ori

b) dacă nu a fost furnizat un certificat şi nici nu există aprobare a acestui model de colet de către o ţară parte contractantă RID/ADR/ADN/IT-OACI, modelul de colet necesită aprobarea CNCAN.

Art. 11. - CNCAN aprobă calculul valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt prevăzuţi īn tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN.

Art. 12. - CNCAN aprobă calculul limitelor de activitate alternative la expediţiile exceptate de instrumente sau obiecte conform alin. 2.2 7.2.2.2 din RID/ADR/ADN.

Art. 13. - CNCAN aprobă Programul de radioprotecţie pentru expedierile cu nave maritime cu utilizare specială.

Art. 14. - CNCAN aprobă modelul de material fisil exceptat conform alin. 2.2.7.2.3.5 din RID/ADR/ADN.

Art. 15. - (1) Orice model de colet, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi la art. 9 alin. (1), produs īn Romānia nu necesită aprobare de model emisă de CNCAN.

(2) Orice model de colet dintre cele care nu necesită aprobarea CNCAN prevăzut la alin. (1) poate fi produs şi transportat īn Romānia, numai dacă pentru respectivul model de colet a fost elaborat un raport de securitate pentru modelul de colet, conform cerinţelor capitolului Vili din prezenta normă.

(3) Evaluarea modelului de colet prevăzut la alin. (1) de către CNCAN se face īn procesul de autorizare a activităţii īn care acesta se produce.

Art. 16. - (1) Orice expediere internaţională de materiale radioactive trebuie notificată la CNCAN cu cel puţin 72 de ore īnainte de intrarea şi/sau ieşirea de pe teritoriul Romāniei.

(2) Notificarea expedierii prevăzută la alin. (1) trebuie făcută de către transportator, expeditor sau destinatar.

 

CAPITOLUL III

Autorizaţii/Certificate emise de CNCAN

 

Art. 17. - Pentru activităţile menţionate la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), CNCAN emite autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi nucleare.

Art. 18. - Pentru activităţile menţionate la art. 7 alin. (2), CNCAN emite certificate de aprobare a expedierii.

Art. 19. - (1) Pentru fiecare model din cele prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi la art. 10 lit. b) pentru care se solicită aprobare de model īn Romānia, CNCAN emite un certificat de aprobare de model.

(2) Certificatul de aprobare de model prevăzut la alin. (1) ţine loc de Autorizaţie de model īn sensul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - Pentru cele menţionate la art. 11, 12, 13 şi 14 CNCAN emite certificate de aprobare.

Art. 21. - Pentru certificatele prevăzute la art. 10 lit. b), art. 18 şi art. 19 CNCAN atribuie un indicativ cu următoarea structură:

Indicativ de ţară/număr/indicativ de tip

a) Indicativul de ţară este RO.

b) Numărul este unic şi specific pentru expediţie sau pentru model. Indicativul pentru aprobarea expedierii trebuie să evidenţieze īn mod clar legătura cu indicativul pentru aprobarea de model.

c) Pentru certificatele de aprobare eliberate se utilizează următoarele indicative de tip:

AF - Model de colet tip A pentru materiale fisile

B(U) - Model de colet tip B(U), B(U) F pentru materiale fisile

B(M) - Model de colet tip B(M), B(M) F pentru materiale fisile

C - Model de colet tip C, CF pentru materiale fisile

IF - Model de colet industrial pentru materiale fisile

S - Materiale radioactive sub formă specială

LD - Materiale radioactive cu dispersabilitate redusă

FE - Materiale fisile care īndeplinesc prescripţiile prevăzute la alin. 2.2.7.2.3.6 din RID/ADR/ADN/IT-OACI

T - Expediere

X - Aranjament special

AL - Alte limite de activitate pentru o expediţie exceptată de instrumente sau obiecte.

Īn cazul modelelor de colete pentru transportul hexaflorurii de uraniu nefisilă sau fisilă exceptată, īn cazul īn care nu se aplică niciunul dintre indicativele de mai sus, trebuie utilizate următoarele indicative:

H(U) aprobare unilaterală

H(M) aprobare multilaterală

d) īn certificatele de aprobare pentru modele de colete şi materiale radioactive sub formă specială, altele decāt cele care sunt eliberate īn virtutea dispoziţiilor tranzitorii prevăzute la alin. 1.6.6.2 şi alin. 1.6.6.4 din RID/ADR/ADN/IT-OACI şi īn certificatele de aprobare pentru materiale radioactive cu dispersabilitate redusă, trebuie adăugat la codul pentru tip simbolul „-96u.

 

CAPITOLUL IV

Cerinţe de autorizare/aprobare

 

Art. 22. - (1) Autorizaţia de transport prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) se solicită de către transportator şi permite acestuia desfăşurarea activităţii de transport al materialelor radioactive īn limitele şi condiţiile specificate īn aceasta.

(2) Este exceptată de la autorizare activitatea de transport īn care sunt implicate materiale radioactive cu activităţi mai mici decāt valorile prevăzute īn alin. 2.2.7.2.2.1 (c)sau decāt valorile calculate īn conformitate cu alin. 2.2.7.2.2.2-2.2.7.2.2.6 ale RID/ADR/ADN.

Art. 23. - (1) Autorizaţia de depozitare īn tranzit prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) se solicită de către solicitantul de autorizaţie care are depozitul īn patrimoniu propriu şi permite acestuia desfăşurarea activităţii de depozitare temporară şi manipulare colete cu materiale radioactive īn limitele şi condiţiile specificate īn aceasta.

(2) Este exceptată de la autorizare activitatea de depozitare īn tranzit īn care sunt implicate materiale radioactive a căror activitate totală nu depăşeşte nivelul de exceptare prevăzut īn coloana a 5-a a tabelului 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

Art. 24. - (1) Certificatul de aprobare a unei expedieri şi certificatul de aprobare a unei expedieri īn aranjament special se solicită de către expeditor, transportator sau destinatar, după caz, şi permite acestora desfăşurarea de activităţi de expediere a materialelor radioactive pe teritoriul Romāniei īn limitele şi condiţiile specificate īn acestea.

(2) Expedierea poate fi efectuata de către transportatori titulari de autorizaţie de transport eliberată conform art. 7 alin. (1) lit. a).

Art. 25. - Certificatul de aprobare de model de colet, model de material radioactiv sub formă specială şi material radioactiv cu dispersabilitate redusă se solicită de producător şi permite acestuia producerea, furnizarea şi transportul coletelor cu materiale radioactive, a materialului radioactiv sub formă specială şi a materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă.

Art. 26. - Certificatul de validare a aprobării de model de colet, model de material radioactiv cu dispersabilitate redusă se solicită de către producător sau furnizor, transportator, expeditor sau destinatar. Certificatele permit acestora transportul şi expediţia coletelor conforme cu modelul şi a materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă conforme cu modelul pe teritoriul Romāniei.

Art. 27. - (1) Autorizaţiile/Certificatele prevăzute la art. 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 sunt valabile numai pentru titularul de autorizaţie şi numai pentru activităţile sau modelele pentru care au fost eliberate.

(2) Respectarea limitelor, condiţiilor şi termenelor īnscrise īn autorizaţie/certificat este obligatorie.

(3) Documentaţia tehnică pe baza căreia s-a eliberat autorizaţia/certificatul face parte integrantă din autorizaţie/certificat. Modificarea unilaterală a acesteia de către solicitant este interzisă şi duce la anularea autorizaţiei/ certificatului.

(4) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei/certificatului/aprobării sunt obligatorii īnainte de īnceperea activităţii īn domeniul nuclear.

 

CAPITOLUL V

Solicitarea autorizaţiilor/certificatelor

 

SECŢIUNEA 1

Dosarul de autorizare

 

Art. 28. - Solicitarea autorizaţiei/certificatului/aprobării se face prin depunerea sau trimiterea prin poştă la CNCAN a unui dosar de autorizare, care să conţină:

a) cererea către CNCAN semnată de īmputernicitul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2;

b) dovada achitării taxei şi tarifului de evaluare īn vederea autorizării;

c) copiile actelor care dovedesc că solicitantul este persoană juridică;

d) documentaţia tehnică de autorizare;

e) copiile autorizaţiilor, aprobărilor sau avizelor emise de alte autorităţi competente, necesare conform legii.

Art. 29. - (1) CNCAN verifică completitudinea dosarului de autorizare şi solicită documentele/informaţiile care lipsesc din dosar, īn maximum 30 de zile.

(2) Dosarele de autorizare care nu conţin toate informaţiile solicitate conform art. 28 nu intră īn procesul de evaluare şi sunt respinse.

Art. 30. - (1) īn urma procesului de evaluare, īn cazul īn care CNCAN constată că toate cerinţele aplicabile sunt īntrunite emite autorizaţia/certificatul.

(2) Īn cazul īn care nu sunt īntrunite condiţiile de autorizare, CNCAN poate decide respingerea cererii sau emiterea autorizaţiei/certificatului cu condiţii.

(3) Dosarele de autorizare incomplete sau respinse nu se returnează solicitantului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de transport

 

Art. 31. - Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de transport trebuie să cuprindă, după caz, informaţii/documente referitoare la:

a) programul de protecţie la radiaţii aplicabil la activitatea de transport elaborat de solicitantul de autorizaţie conform cerinţelor din cap. VI din prezenta normă;

b) dovada că a fost/au fost desemnat/ţi unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă pentru cazul transportului rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare;

c) dovada că a fost/au fost desemnată/te una sau mai multe persoane responsabile pentru organizarea transportului de materiale radioactive;

d) dovada că foloseşte pentru transport personal pregătit corespunzător pentru transportul materialelor radioactive.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de depozitare īn tranzit

 

Art. 32. - Documentaţia tehnică pentru autorizarea activităţii de depozitare īn tranzit trebuie să cuprindă, după caz, informaţii/documente referitoare la:

a) programul de protecţie la radiaţii aplicabil la activitatea de depozitare īn tranzit, elaborat conform cap. VI din prezenta normă;

b) descrierea mijloacelor de manipulare şi de izolare/segregare a coletelor;

c) descrierea amenajărilor şi a măsurilor administrative pentru īndeplinirea cerinţelor privind acumularea de colete;

d) descrierea amenajărilor şi a măsurilor administrative pentru menţinerea căldurii maxime degajată de coletele transportate īn limitele autorizate, precum şi măsurile de disipare a căldurii;

e) descrierea aranjamentelor pentru realizarea protecţiei fizice, inclusiv amenajările speciale necesare pentru asigurarea acesteia;

f) dovada că a desemnat unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă;

g) dovada că a desemnat una sau mai multe persoane responsabile pentru activitatea de depozitare īn tranzit.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Documentaţia tehnică pentru aprobarea modelelor de materiale radioactive sub formă specială şi a modelelor de material radioactiv cu dispersabilitate redusă

 

Art. 33. - Documentaţia tehnică pentru aprobarea modelelor de materiale radioactive sub formă specială şi a modelelor de material radioactiv cu dispersabilitate redusă trebuie să includă:

a) dovada īndeplinirii cerinţelor aplicabile din RID/ADR/ADN;

b) O descriere detaliată a materialului radioactiv sau, dacă este o capsulă, a conţinutului; Īn mod special, se va face o referire la forma fizică şi chimică;

c) o descriere detaliată a modelului fiecărei capsule ce va fi utilizată;

d) dovezi privind īncercările care au fost făcute şi rezultatele lor sau probele bazate pe calcul, care să arate că materialul radioactiv este capabil să īntrunească standardele de performanţă sau alte probe care dovedesc că materialul radioactiv sub formă specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă īntruneşte cerinţele aplicabile din RID/ADR/ADN;

e) o descriere detaliată a programului de asigurare a calităţii, conform Cerinţelor secţiunii 1.7.3 din RID/ADR/ADN aplicabil la realizarea materialului radioactiv sub formă specială sau materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Documentaţia tehnică de aprobare a modelelor de colet tip B(U) şi C

 

Art. 34. - Documentaţia tehnică de aprobare a modelelor de colet tip B(U) şi C trebuie să includă:

a) dovada īndeplinirii cerinţelor aplicabile din RID/ADR/ADN/IT-OACI;

b) raportul de securitate pentru modelul de colet elaborat conform cerinţelor prevăzute īn cap. VIII din prezenta normă;

c) atunci cānd conţinutul radioactiv prevăzut este combustibil iradiat, precizarea şi justificarea oricărei ipoteze luate īn considerare īn analiză de securitate, referitoare la caracteristicile acestui combustibil, precum şi descrierea măsurilor care trebuie luate īnaintea expedierii, conform celor prevăzute la alin. 6.4.11.5 b din RID/ADR/ADN;

d) toate dispoziţiile speciale īn ceea ce priveşte dispozitivele de arimare necesare pentru asigurarea unei bune disipări a căldurii coletului, luāndu-se īn considerare diversele modalităţi de transport care vor fi utilizate, precum şi tipul de vehicul sau container.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet tip B(M)

 

Art. 35. - Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet tip B(M) trebuie să includă, suplimentar, informaţiile cerute pentru coletul tip B(U) prevăzute la art. 34 şi următoarele:

a) lista prescripţiilor specificate la art. 6.4.7.5,6.4.8.5,6.4.8.6 şi 6.4.8.9 pānă la 6.4.8.15 din RID/ADR/ADN cu care coletul nu este conform;

b) informaţii privind operaţiunile suplimentare care trebuie prescrise şi efectuate pe parcursul transportului, care sunt necesare pentru a garanta siguranţa coletului sau pentru compensarea neconformităţilor vizate la lit. a);

c) o declaraţie referitoare la eventualele restricţii privind modul de transport şi modalităţile speciale de manipulare;

d) condiţiile ambiante maxime şi minime de temperatură şi radiaţie solară care se presupune că pot fi suportate pe parcursul transportului şi de care s-a ţinut cont la construcţia modelului.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet pentru materiale fisile

 

Art. 36. - Documentaţia tehnică de aprobare pentru modelul de colet pentru materiale fisile trebuie să includă suplimentar informaţiilor prevăzute la art. 34 toate informaţiile necesare pentru a demonstra că modelul īndeplineşte prescripţiile tehnice prevăzute īn RID/ADR/ADN/IT-OACI, precum şi descrierea detaliată a programului de asigurare a calităţii aplicabil, la realizare, īntreţinerea, repararea, īncărcarea şi descărcarea acestora.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Documentaţia tehnică de aprobare a expedierii

 

Art. 37. - Documentaţia tehnică de aprobare a expediţiilor trebuie să cuprindă:

a) perioada īn care se estimează că are loc transportul;

b) conţinutul radioactiv real, modurile de transport prevăzute, mijlocul/mijloacele de transport, ruta probabilă sau propusă;

c) o expunere detaliată privind măsurile de precauţie şi de control administrativ sau operaţional prevăzute īn aprobarea de model eliberată conform prevederilor de la art. 8, 9 sau 10;

d) informaţii privind coletele transportate, de exemplu, tipul şi numărul de colete care sunt transportate īntrunesc cerinţele aplicabile din ADR/RID/ADN/IT-OACI;

e) tipul şi numărul coletelor care vor fi transportate;

f) numărul de identificare al coletelor;

g) numărul ONU şi denumirea oficială de transport ale coletelor transportate;

h) indicele de transport al expediţiei şi indicele de securitate la criticitate pentru materiale fisile;

i) categoria coletelor, radionuclizii şi activităţile conţinutului radioactiv, forma fizică şi chimică a conţinutului radioactiv, căldură maximă degajată şi măsurile suplimentare necesare pentru disiparea căldurii;

j) aranjamente pentru asigurarea protecţiei fizice;

k) punctul de īncărcare, punctele de transferai īncărcăturii de pe un mijloc de transport pe altul, punctele de depozitare īn tranzit, punctul de intrare īn/ieşire din Romānia, după caz, şi destinaţia finală;

l) persoana responsabilă pentru expediţie;

m) pentru modul de transport rutier lista conducătorilor auto, īn cazul expedierilor internaţionale, precum şi copii ale certificatelor ADR ale acestora, după caz;

n) īn cazul transportului de materiale fisile, inclusiv de combustibil nuclear uzat, se vor anexa documentele de asigurare de răspundere civilă prevăzute de Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, cu modificările şi completările ulterioare;

o) declaraţia destinatarului de materiale radioactive şi deşeuri radioactive prin care se precizează că toate cerinţele de stocare, utilizare şi depozitare finală specifice legislaţiei īn vigoare īn ţara de destinaţie sunt īndeplinite;

p) copii ale autorizaţiilor de import, export, transport, tranzit, depozitare īn tranzit, după caz;

q) modul de realizare a depozitării īn tranzit;

r) lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, cu menţiunea ediţiei reglementărilor Al EA īn virtutea cărora expediţie este aprobată.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Documentaţia tehnică de aprobare a expedierii īn aranjament special

 

Art. 38. - Documentaţia tehnică de autorizare a expediţiei īn aranjament special trebuie să includă, suplimentar informaţiilor solicitate la art. 37, toate informaţiile necesare pentru a demonstra că securitatea īn timpul transportului este cel puţin echivalentă cu securitatea care ar fi rezultat īn cazul īn care s-ar fi respectat toate cerinţele aplicabile ale prezentei norme. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă şi următoarele:

a) o enumerare a abaterilor de la cerinţele aplicabile, cu prezentarea cauzelor din cauza cărora expediţia nu se conformează īn īntregime cerinţelor aplicabile din prezenta normă;

b) o enumerare a măsurilor speciale de precauţie şi de control administrativ sau operaţional, prevăzute să fie luate īn timpul transportului, pentru a compensa neconformitatea cu cerinţele aplicabile din reglementările internaţionale.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Documentaţia tehnică de validare a certificatelor de aprobare de model pentru colete şi materiale radioactive cu dispersabilitate redusă

 

Art. 39. - Documentaţia tehnică de validare a certificatelor de aprobare de model pentru colete şi materiale radioactive cu dispersabilitate redusă trebuie să cuprindă suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la art. 33, 34, 35 şi 36, după caz, şi următoarele documente/informaţii:

a) copia certificatului emis de autoritatea competentă din ţara de origine;

b) lista īncercărilor la care a fost supus exemplarul de probă şi rezultatele acestora sau probele bazate pe calcul, care să arate că materialul radioactiv este capabil să īntrunească standardele de performanţă, sau alte probe care dovedesc că materialul radioactiv sub formă specială sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă īntruneşte cerinţele aplicabile din reglementările RID/ADR/ADN sau IT-OACI, după caz.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Documentaţia tehnică de aprobare a modelului de material fīsil exceptat

 

Art. 40. - Documentaţia tehnică pentru aprobarea modelului de material fisil exceptat īn conformitate cu tabelul 2.2.7.2.1.1, īn virtutea alin. 2.2.7.2.3.5 lit. f) din ADR/RID/ADN, respectiv alin. 7.2.3.5.1 lit. f) din partea a 2-a a IT-OACI trebuie să conţină:

a) descrierea detaliată a materialelor, īn special trebuie să se indice starea fizică sau forma chimică;

b) situaţia īncercărilor efectuate şi rezultatelor sau dovada bazată pe metode de calcul că materialele pot īndeplini prescripţiile prevăzute la alin. 2.2.7.2.3.6 din ADR/RID/ADN;

c) descrierea sistemului de management aplicabil īn conformitate cu alin. 1.7.3 din ADR/RID/ADN;

d) situaţia măsurilor specifice care urmează a fi luate īnainte de expediere.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Documentaţia tehnică de aprobare a calculului valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt listaţi īn tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN

 

Art. 41. - Documentaţia tehnică pentru aprobarea calculului valorilor A1 şi A2 pentru radionuclizii care nu sunt prevăzuţi īn tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN trebuie să conţină:

a) o descriere detaliată a materialului radioactiv, inclusiv descrierea formei fizice şi chimice;

b) metoda de calcul şi rezultatele aferente, precum şi ipotezele care au stat la baza calculului.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Documentaţia tehnică de aprobare a calculului limitelor de activitate alternative la expediţiile exceptate de instrumente sau obiecte

 

Art. 42. - Documentaţia tehnică pentru aprobarea limitelor de activitate alternative la īncărcăturile de instrumente şi articole trebuie să conţină:

a) identificarea şi descrierea detaliată a instrumentului sau a obiectului, utilizările sale prevăzute şi ale radionuclizilor īncorporaţi;

b) activitatea maximă a radionuclizilor īn instrument sau a obiectului;

c) intensitatea maximă a radiaţiei externe, care provine de la instrument sau de la obiect;

d) formele chimice şi stările fizice ale radionuclizilor conţinuţi īn instrument sau obiect;

e) detalii de construcţie şi de model al instrumentului sau obiectului, īn special īn legătură cu confinarea radionuclizilor şi cu protecţia īn condiţii de rutină, normale sau accident de transport;

f) sistemul de management aplicabil, inclusiv procedurile de īncercare şi de verificare a calităţii ce urmează a fi aplicate surselor radioactive, ale elementelor şi produselor finite pentru a garanta că activitatea maximă specifică a materialelor radioactive sau intensitatea maximă a radiaţiei pentru instrument sau obiect nu este depăşită şi că instrumentele sau obiectele sunt construite īn conformitate cu specificaţiile modelului;

g) numărul maxim de instrumente sau obiecte aşteptate a fi expediate, pe expediere şi pe an;

h) evaluările dozelor lucrătorilor şi populaţiei şi, după caz, evaluările dozelor colective care provin de la condiţiile de transport de rutină, normale sau accidentale, bazate pe scenarii de transport reprezentative la care sunt supuse expedierile īn conformitate cu principiile şi metodologiile stabilite īn Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Durata de valabilitate a autorizaţiei/certificatului

 

Art. 43. - (1) Autorizaţia, respectiv certificatul, se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani.

(2) CNCAN poate stabili, īn cazuri justificate, o durată de valabilitate mai mică de 5 ani, pentru unele autorizaţii/certificate, după cum urmează:

a) certificatul de validare de model nu poate fi eliberat pentru o perioadă de timp mai mare decāt perioada de valabilitate a aprobării de model eliberată de ţara de origine;

b) aprobarea valorii activităţii radionuclizilor care nu sunt prevăzuţi īn tabelul 2.2.7.2.2.11 din RID/ADR/ADN, respectiv īn tabelul 2-12 din IT-OACI, se eliberează pentru perioada de timp pentru care a fost solicitată.

Art. 44. - Certificatele de expediţie şi expediţie īn aranjament special se solicită şi se eliberează pentru o singură expediţie sau pentru un număr limitat de expediţii, efectuate īn aceleaşi condiţii, durata de valabilitate fiind echivalentă cu durata estimată a expedierii, dar nu mai mult de 1 an.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/certificatului

 

Art. 45. - Reautorizarea este necesară dacă:

a) nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau aprobării de model īnainte de expirarea acesteia;

b) se intenţionează introducerea de elemente noi, care schimbă forma şi caracteristicile modelului;

c) se intenţionează modificarea limitelor din autorizaţie/certificat;

d) autorizaţia/certificatul a fost retrasă/retras de către emitent, cu drept de reautorizare.

Art. 46. - Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/certificatului se solicită prin transmiterea la CNCAN a unui dosar de autorizare compus din:

a) cerere conformă cu art. 28 lit. a);

b) documentaţie tehnică;

c) dovada achitării taxei şi tarifului de autorizare.

Art. 47. - Documentaţia tehnică pentru reautorizare sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei/certificatului de aprobare cuprinde:

a) modul de īndeplinire a condiţiilor impuse prin autorizaţie/certificat de aprobare sau a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de control;

b) īmbunătăţirile privind securitatea radiologică.

 

SECŢIUNEA a 16-a

Modificarea autorizaţiei

 

Art. 48. - Modificarea autorizaţiei/certificatului poate fi făcută:

a) de către CNCAN, din proprie iniţiativă, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) la cererea titularului de autorizaţie.

Art. 49. - Titularul de autorizaţie este obligat să solicite modificarea autorizaţiei/certificatului īn următoarele situaţii:

a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului social al firmei sau alte modificări īn actul constitutiv al firmei care modifică informaţiile īn baza cărora s-a eliberat autorizaţia;

b) schimbarea personalului cu responsabilităţi īn domeniul transportului, după caz;

c) modificări ale limitelor şi condiţiilor specificate īn autorizaţie;

d) alte modificări care ar putea afecta securitatea coletelor, a materialelor radioactive sub formă specială, a materialelor radioactive cu dispersabilitate redusă sau radioprotecţia personalului expus, a populaţiei sau a mediului īnconjurător;

e) neefectuarea unei expedieri īn termenul de valabilitate al certificatului de aprobare a expedierii sau expedierii īn aranjament special, fără modificarea limitelor şi condiţiilor.

Art. 50. - Solicitarea modificărilor menţionate la art. 49 se face prin trimiterea unui dosar de autorizare la CNCAN, care va conţine:

a) cerere, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2;

b) o documentaţie care să susţină necesitatea modificărilor solicitate;

c) dovada achitării taxelor şi tarifelor.

Art. 51. - Modificarea autorizaţiei/certificatului nu schimbă termenul de valabilitate al acesteia/acestuia. Dacă CNCAN constată că modificările propuse nu satisfac cerinţele de

securitate radiologică şi nucleară va proceda la retragerea autorizaţiei sau va interzice efectuarea modificărilor.

 

CAPITOLUL VI

Cerinţe pentru elaborarea programului de protecţie la radiaţii

 

Art. 52. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să implementeze pentru activităţile de transport, depozitare īn tranzit, expediere şi expediere īn aranjament special un program de protecţie la radiaţii a personalului conform secţiunii 1.7.2 din RID/ADR/ADN/IT-OACI. Natura şi amploarea măsurilor cuprinse īn program depind de mărimea şi probabilitatea expunerii la radiaţii.

(2) Programul de protecţie la radiaţie poate fi un document distinct sau un set de documente sau poate fi parte din sistemul de management al calităţii al titularului de autorizaţie.

Art. 53. - Īn toate etapele activităţii de transport, protecţia şi siguranţa trebuie să fie optimizate īn scopul menţinerii dozelor individuale, a numărului persoanelor expuse şi a probabilităţii de iradiere la valori cāt mai scăzute posibil.

Art. 54. - (1) Elaborarea şi implementarea programului de protecţie la radiaţii trebuie să urmeze o abordare gradată, īn funcţie de doza efectivă estimată datorată expunerii la radiaţii a personalului implicat īn activitatea de transport, şi anume:

a) cānd este posibil ca doza efectivă să nu fie mai mare de 1 mSv/an, nu se cere adoptarea de proceduri speciale de lucru, control dozimetric sau evidenţă dozimetrică;

b) cānd este posibil ca doza efectivă să fie cuprinsa īntre 1 mSv/an şi 6 mSv/an, trebuie să fie implementat un program de evaluare a dozelor prin controlul radiometric al locurilor de muncă sau prin supraveghere dozimetrică individuală;

c) cānd este posibil ca doza efectivă să fie mai mare de 6 mSv/an, trebuie să fie implementat un program de supraveghere dozimetrică individuală.

(2) Supravegherea dozimetrică individuală şi monitorizarea radiologică a locurilor de muncă trebuie să fie īnsoţite de o evidenţă dozimetrică conform cerinţelor Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

Art. 55. - Conţinutul programului de protecţie la radiaţii, precum şi instrucţiunile de elaborare a acestuia sunt detaliate īn reglementări specifice emise de CNCAN.

 

CAPITOLUL VII

Cerinţe privind planificarea, pregătirea şi răspunsul la urgenţă

 

Art. 56. - Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că īn cabina vehiculului la īndemāna echipajului se află proceduri de notificare a situaţiei de urgenţă pentru activitatea de transport, inclusiv instrucţiuni scrise, īn forma specificată la alin. S.4.3.4 din ADR/RID/ADN.

Art. 57. - Procedurile de notificare prevăzute la ari. 56 trebuie să fie furnizate de către transportator pentru echipajul vehiculului īn limba (limbile) pe care fiecare membru poate să o (le) citească şi să o (le) īnţeleagă īnainte de īnceperea cursei. Transportatorul trebuie să se asigure că fiecare membru al echipajului vehiculului īn cauză le īnţelege şi este capabil să le pună īn aplicare īn mod corespunzător.

Art. 58. - Transportatorul se asigură că, īnainte de īnceperea cursei, membrii echipajului vehiculului iau la cunoştinţă de materialele radioactive īncărcate şi consultă instrucţiunile scrise cu privire la acţiunile care urmează a fi luate īn caz de accident sau situaţie de urgenţă.

Art. 59. - Transportatorul este responsabil atāt pentru asigurarea securităţii expediţiei, cāt şi pentru acţiunile corespunzătoare īn situaţie de urgenţă.

Art. 60. - (1) Pe durata transportului de materiale radioactive, expeditorul trebuie să deţină aranjamente cu o echipă-suport de radioprotecţie.

(2) Echipa-suport de radioprotecţie trebuie să asigure suport tehnic autorităţilor implicate īn răspunsul la urgenţă, la cererea acestora.

(3) Echipa-suport de radioprotecţie trebuie să deţină următoarele capabilităţi:

a) să aibă contact permanent cu transportatorul pe timpul deplasării coletului;

b) să se deplaseze urgent cu echipamente corespunzătoare la locul unde s-a produs evenimentul;

c) să evalueze consecinţele accidentului care a implicat eliberarea de materiale radioactive;

d) să stabilească măsuri de minimizare a expunerii personalului la radiaţii şi/sau la materialul radioactiv;

e) să ia măsuri corespunzătoare să minimizeze īmprăştierea contaminării radioactive;

f) să furnizeze informaţii tehnice şi consultanţă acelor autorităţi care pot ajuta la tratarea persoanelor afectate.

(4) Evaluarea capabilităţii echipei-suport de radioprotecţie se face de către CNCAN īn procesul de autorizare.

Art. 61. - Pe durata transportului de materiale radioactive, expeditorul, transportatorul şi echipa-suport de radioprotecţie trebuie să deţină şi să utilizeze mijloace de comunicare disponibile 24 ore pe zi/ 7 zile pe săptămānă.

 

CAPITOLUL VIII

Cerinţe privind elaborarea Raportului de securitate pentru modelul de colet

 

Art. 62. - (1) Pentru fiecare model de colet de transport al materialelor radioactive producătorul coletului trebuie să elaboreze un raport de securitate al modelului de colet care are ca scop demonstrarea conformităţii cu cerinţele naţionale şi internaţionale aplicabile, după caz.

(2) Pentru modelele de colete care necesită aprobarea CNCAN conform ari. 8 şi 9, respectiv ari. 10, raportul de securitate pentru modelul de colet constituie documentaţia tehnică obligatorie, suport la cererea de autorizare.

(3) Pentru modelele de colete care nu necesită aprobarea CNCAN, expeditorul trebuie să deţină şi să facă disponibil pentru inspecţia CNCAN raportul de securitate pentru modelul de colet.

Art. 63. - Raportul de securitate al modelului de colet trebuie să fie un document controlat şi trebuie să includă o evidenţă a reviziilor şi ediţiilor, precum şi aprobarea acestuia de către proiectantul coletului.

Art. 64. - Conţinutul, precum şi cerinţele de elaborare a Raportul de securitate al modelului de colet sunt prevăzute īn reglementări specifice emise de CNCAN.

 

CAPITOLUL IX

Cerinţe privind pregătirea personalului implicat īn activitatea de transport

 

Art. 65. - Personalul implicat īn activitatea de transport de materiale radioactive trebuie să primească o instruire corespunzătoare responsabilităţilor şi īndatoririlor ce īi revin privind transportul de materiale radioactive īn general şi īn special de protecţie la radiaţii şi de protecţie fizică.

Art. 66. - (1) Persoana responsabilă cu activitatea de transport de materiale radioactive trebuie să deţină permis de exercitare de activităţi nucleare de nivel 2 eliberat de CNCAN conform reglementărilor specifice, valabil pentru domeniul transport materiale radioactive.

(2) Solicitanţii de autorizaţie persoane juridice străine trebuie să desemneze cel puţin o persoană responsabilă cu activitatea de transport materiale radioactive care să dovedească că are pregătire īn transportul de materiale radioactive.

(3) Persoana responsabilă cu activitatea de transport materiale radioactive este menţionată īn autorizaţia de transport şi īn certificatul de expediţie.

Art. 67. - (1) Titularii de autorizaţie care efectuează expedieri şi transporturi rutiere, feroviare sau pe căi navigabile interioare de materiale radioactive sau operaţiuni de īncărcare/descărcare legate de transportul acestora trebuie să desemneze una sau mai multe persoane īn calitate de consilier de siguranţă pentru a organiza transportul de materiale radioactive sau operaţiunile de īncărcare/descărcare legate de aceste transporturi.

(2) Consilierul de siguranţă trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională valabil pentru activitatea de transport de materiale radioactive eliberat de Ministerul Transporturilor, conform reglementărilor specifice.

(3) Pentru solicitanţii de autorizaţie persoane juridice străine, consilierul de siguranţă este definit conform legislaţiei Uniunii Europene aplicabile şi este recunoscut de CNCAN.

(4) Sarcinile consilierului de siguranţă sunt stabilite conform reglementărilor specifice.

Art. 68. - Titularul de autorizaţie care efectuează transport rutier de materiale radioactive trebuie să utilizeze conducători auto care deţin certificate de pregătire profesională valabile pentru transportul materialelor radioactive, eliberate conform reglementărilor specifice.

Art. 69. - (1) Titularul de autorizaţie care efectuează expedieri şi transporturi aeriene sau maritime sau operaţii de īncărcare/descărcare legate de transportul acestora trebuie să desemneze una sau mai multe persoane responsabile pentru organizarea transportului de materiale radioactive care deţin cunoştinţe necesare privind protecţia la radiaţii.

(2) Pregătirea profesională a persoanelor responsabile prevăzute la alin. (1) se face conform reglementărilor specifice.

Art. 70. - Pregătirea profesională a personalului implicat īn transportul de materiale radioactive trebuie efectuată prin Centre de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere autorizate de către Ministerul Transporturilor şi de către CNCAN, conform reglementărilor specifice.

Art. 71. - (1) Cursul de pregătire profesională pentru consilierii de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare pentru transportul materialelor radioactive constă īn două module: modulul de bază şi modulul privind transportul materialelor radioactive.

(2) Modulul de bază este aprobat de către Ministerul Transporturilor, conform reglementărilor specifice.

(3) Modulul de curs privind transportul de materiale radioactive se aprobă de CNCAN prin emiterea unui aviz de curs şi constă īn 12 ore de pregătire pentru cursul de consilieri de siguranţă.

Art. 72. - Orice curs de pregătire profesională a personalului implicat īn transportul de materiale radioactive trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) riscuri asociate radiaţiei ionizante;

b) cerinţele specifice privind ambalarea, manipularea, īncărcarea şi arimarea;

c) măsuri ce trebuie luate īn caz de evenimente implicānd materialele radioactive.

 

CAPITOLUL X

Cerinţe de raportare a evenimentelor de transport

 

Art. 73. - Orice eveniment de transport care are loc īn afara zonei de control administrativ a unei instalaţii radiologice sau nucleare trebuie să fie raportat la CNCAN prin transmiterea unui raport conform modelului prescris īn alin. 1.8.5.4 din ADR/RID/ADN, īn maximum 48 de ore de la producerea evenimentului, de către transportator sau expeditor, după caz.

Art. 74. - Evenimentele de transport menţionate la art. 73 sunt evenimente care implică:

a) neconformităţi semnificative faţă de cerinţele reglementărilor de transport;

b) furtul mijloacelor de transport īncărcate cu colete care conţin materiale radioactive;

c) erori administrative, inclusiv acelea care au condus la nelivrarea coletelor;

d) documente de transport incorect īntocmite, plăci etichetă, etichete incorecte sau absente, marcarea coletelor incorectă sau lipsa marcajelor;

e) colete al căror conţinut este necorespunzător;

f) colete care s-au pierdut, furat sau distrus;

g) colete sau mijloace de transport deteriorate care conduc la creşterea intensităţii radiaţiei;

h) colete incorect ambalate;

i) colete deteriorate, chiar dacă nu conduc la creşterea intensităţii radiaţiei;

j) ambalaje degradate, sisteme de īnchidere sau sigilii deteriorate, sisteme de securitate ineficiente;

k) ambalaje fără ecrane de protecţie sau cu ecrane necorespunzătoare;

l) supraveghere radiologică necorespunzătoare;

m) contaminarea coletelor sau vehiculului;

n) materiale radioactive găsite īn colete considerate goale;

o) materiale radioactive găsite īn ambalaje necorespunzătoare ca tip şi calitate.

Art. 75. - Īn cazul unui eveniment care implică materiale radioactive, criteriile de pierdere de produs sunt următoarele:

a) orice scăpare de material radioactiv īn exteriorul coletelor;

b) expunere care conduce la o depăşire a dozei efective de 1 mSv/an; sau

c) atunci cānd există un motiv de a crede că a avut loc o degradare importantă a oricărei funcţii de securitate asigurate de un colet, care face ambalajul impropriu de a continua transportul fără măsuri de securitate suplimentare.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 76. - Autorizaţiile/Certificatele/Aprobările emise de CNCAN care sunt īn vigoare la data publicării prezentei reglementări rămān valabile pānă la expirarea acestora.

Art. 77. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

Definiţii şi abrevieri

 

Activitatea de transport - totalitatea operaţiilor şi condiţiilor asociate cu şi implicate īn mişcarea materialelor radioactive. Acestea includ proiectarea, fabricarea, īntreţinerea şi repararea ambalajelor, pregătirea, manipularea, īncărcarea, expedierea, transportul şi depozitarea īn tranzit, descărcarea şi recepţia la destinaţia finală a materialelor radioactive şi a coletelor.

Consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase - orice persoană fizică desemnată de conducerea īntreprinderii pentru a īndeplini sarcinile şi care deţine īn acest sens un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumit consilier de siguranţă;

Codul IMDG - Codul internaţional pentru transportul maritim de mărfuri periculoase, pentru implementarea capitolului VII, partea A, a Convenţiei internaţionale pentru siguranţa vieţii pe mare, 1974 [Convenţia SOLAS, publicată de către Organizaţia Internaţională Maritimă (IMO)], Londra;

Expediţie - orice colet sau orice material radioactiv prezentat de expeditor pentru transport;

Manipulare - activitatea de īncărcare, descărcare, arimare şi mişcare a materialelor radioactive īn incinta administrativă a titularului de autorizaţie, depozitare temporară a coletelor;

Model - descrierea materialului radioactiv sub formă specială, a materialului radioactiv cu dispersabilitate redusă, a coletului sau ambalajului care permite identificarea completă a acestuia. Descrierea poate include specificaţii, desene inginereşti, rapoarte de conformitate cu cerinţele de reglementare şi orice altă documentaţie relevantă solicitată de autoritatea competentă.

Program de protecţie la radiaţii - document sau set de documente care stabilesc măsurile pentru asigurarea protecţiei la radiaţii a lucrătorilor, populaţiei, bunurilor şi mediului īnconjurător īn timpul şi ca urmare a operaţiunilor asociate transportului materialelor radioactive, conform cerinţelor Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare;

Raport de securitate pentru modelul de colet - document sau set de documente care demonstrează conformitatea modelului de colet cu cerinţele aplicabile din RID/ADR/ADN/IT-OACI şi codul IMDG;

AIEA - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică;

Solicitant de autorizaţie - persoana juridică ce solicită la CNCAN emiterea unei autorizaţii;

Transportator - titular de autorizaţie care desfăşoară activitatea de transport de materiale radioactive.

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

- MODEL –

 

Cerere de autorizare

 

Către

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, fax ................................., tel. .................................

 

Domnului Preşedinte

 

Nr. de īnregistrare [solicitant de autorizaţie] .................................

 

1. Date de identificare [Solicitantul de autorizaţie], cu sediul īn:

Localitatea ................................., ţara .................................

strada ................................. nr. .....

judeţul/sectorul .................................

telefon ................................., fax .................................

web ................................., e-mail .................................

 

2. Date de identificare ale subunităţii administrative

Localitatea ................................., ţara .................................

strada ................................., nr. ....

judeţul/sectorul .................................

telefon ................................., fax .................................

web ................................., e-mail .................................

[Nume solicitant de autorizaţie] vă solicită:

 Autorizaţie nouă

 Modificarea autorizaţiei (a se preciza indicativul autorizaţiei/certificatului/aprobării)

 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei (a se preciza indicativul autorizaţiei/certificatului/aprobării)

 

[...]

Autorizaţie de transport

[...]

Autorizaţie de depozitare īn tranzit

[...]

Certificat de aprobare a expedierii de materiale radioactive īn colete tip B(U) cu activitate mai mare decāt cea mai mică dintre valorile 3000A1 sau 3000A2, după caz, sau 1000 TBq

[...]

Certificat de aprobare a expedierii de materiale fisile

[...]

Certificat de aprobare a expedierii de materiale radioactive īn colete tip B(M) şi tip C

[...]

Certificat de aprobare a expedierii īn aranjament special

[...]

Aprobare de model de colet

[...]

Aprobare de model material radioactiv sub formă specială

[...]

Aprobare de model material radioactiv cu dispersabilitate redusă

[...]

Aprobarea programului de radioprotecţie pentru expedierile cu nave maritime cu utilizare specială

[...]

Aprobarea calculului valorilor radionuclizilor care nu sunt listaţi īn tabelul 2.2.7.2.2.1 din RID/ADR/ADN/IT-OACI

[...]

Aprobarea calculului limitelor de activitate alternative la expedierile exceptate de instrumente sau obiecte

[...]

Aprobarea modelului de material fisil exceptat conform paragrafului 2.2.7.2.3.5 din ARD/RID/ADN

 

3. Persoana īmputernicita să reprezinte solicitantul de autorizaţie īn relaţia cu CNCAN

......................................................................................................................................................

Telefon ................................., e-mail .................................

4. Cuprins documentaţia tehnică ataşată la prezenta cerere de autorizare (conform art. 28-42, după caz):

 

.................................

Semnătura

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat īn Lista monumentelor istorice la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

 

Luānd īn considerare dispozitivul Sentinţei civile nr. 3.383/2016, definitivă, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 2.880/2/2016,

avānd īn vedere Referatul nr. 4.593 din 25 august 2017 cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice ediţia 2016 a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat īn Lista monumentelor istorice ediţia 2016 la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237) şi īndreptarea erorii materiale şi actualizarea poziţiei 2204 (cod LMI B-II-m-A-19860),

īn conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) lit. c) şi alin. (4) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 14 din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. I. - Se declasează din Lista monumentelor istorice imobilul Casă (foste atenanse ale Palatului Ştirbei, Calea Victoriei nr. 107), str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, poziţia 516, avānd regimul juridic de monument istoric, grupa valorică B, cod LMI B-II-m-B-18237.

Art. II. - Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a

Listei monumentelor istorice dispărute, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 646 şi 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la anexa nr. 1, numărul curent 2204 din Lista monumentelor istorice situate īn municipiul Bucureşti va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

„2204

B-II-m-A-19860

Palatul Ştirbei

Municipiul Bucureşti

Calea Victoriei nr. 107

1833-1835”

 

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 23 octombrie 2017.

Nr. 2.694.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.