MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 199/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 199         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 martie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 754 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

68. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu” prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

 

300. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale

 

459. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

3.449. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

21. - Hotărâre privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 754

din 13 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Rotaru, Ion Gheorghe Rotaru, Doina Rotaru, Doru Rotaru, Irina Alnchef, Iuliana Manolache, Silvia Ancuţa Miron, Aurelia Rotaru şi Ioan Ştefan Rotaru în Dosarul nr. 829/89/2015 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 449D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Apreciază că susţinerile autorilor excepţiei sunt neîntemeiate, în condiţiile în care procedura recunoaşterii învinuirii se desfăşoară în condiţii de oralitate şi contradictorialitate. De asemenea, judecătorul, atunci când pune în vedere inculpatului posibilitatea de a opta pentru această procedură, dă cuvântul atât procurorului, cât şi părţilor, astfel că acestea au posibilitatea de a învedera instanţei de judecată reţinerile pe care le au cu privire la desfăşurarea unei astfel de proceduri derogatorii de la procedura comună. Formularea unei cereri prin care inculpatul optează pentru o astfel de procedură nu este obligatorie pentru instanţă dacă aceasta apreciază ca fiind insuficiente probele administrate în cursul urmăririi penale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 21 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 829/89/2015, Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Rotaru, Ion Gheorghe Rotaru, Doina Rotaru, Doru Rotaru, Irina Alnchef, Iuliana Manolache, Silvia Ancuţa Miron, Aurelia Rotaru, Ioan Ştefan Rotaru cu ocazia soluţionării apelurilor formulate împotriva unei sentinţe penale pronunţate de Tribunalul Vaslui.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că imposibilitatea părţilor civile de a solicita administrarea de probe pe latura penală a procesului, în situaţia în care inculpatul recunoaşte fapta descrisă în rechizitoriu şi cere să fie judecat doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, creează o situaţie de inegalitate de arme între părţile din procesul penal.

6. Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că instanţa de judecată are posibilitatea de a respinge cererea inculpatului de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate, judecătorul nefiind obligat, în lipsa propriei convingeri, să admită cererea formulată de inculpat, ceea ce reprezintă o materializare a principiului constituţional al înfăptuirii justiţiei de către instanţele judecătoreşti, consacrat de art. 124 din Legea fundamentală. De asemenea, Instanţa menţionează că, în ipoteza admiterii cererii inculpatului de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate, poate fi administrată proba cu înscrisuri de către toate părţile, dispoziţiile art. 97 alin. (2) şi cele ale art. 198 alin. (1) din Codul de procedură penală prevăzând că „proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace: (...) înscrisuri (...)”, iar „înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului”. În final, apreciază că textul criticat nu interzice efectuarea de probatorii, ci le limitează ca tip, respectiv proba cu înscrisuri, dar această limitare se referă la toate părţile, deci nu se poate susţine existenţa unei inegalităţi de arme.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul arată că specificul procedurii de judecată simplificate îl constituie scurtarea cercetării judecătoreşti, ca urmare a faptului că în faţa instanţei nu va putea fi admisă decât proba cu înscrisuri, şi aceasta cu condiţia de a fi prezentate la termenul la care au fost propuse sau la uri termen ulterior, acordat în acest scop. Apreciază că reglementarea acestei proceduri garantează atât respectarea drepturilor procesuale ale părţilor şi altor subiecţi procesuali, cât şi aflarea adevărului în procesul penal. În continuare, Guvernul susţine că prevederile ce fac obiectul excepţiei trebuie interpretate şi aplicate în coroborarea lor cu alte dispoziţii relevante în materie, de exemplu cele ale art. 377 alin. (4) şi (5) şi ale art. 395 alin. (2) din Codul de procedură penală. Aşadar, întrucât instanţa este obligată să ia concluziile părţii civile pentru a decide asupra procedurii de judecată accelerată şi având în vedere că în cadrul procedurii prevăzute de art. 375 din Codul de procedură penală, părţile civile pot dezbate asupra probelor administrate în faza de urmărire penală, pot argumenta necesitatea administrării altor probe şi pot solicita schimbarea încadrării juridice, cu consecinţe în sensul revenirii la procedura de judecată obişnuită, Guvernul apreciază că nu se poate susţine lipsa caracterului echitabil al procesului şi nici încălcarea dreptului la apărare. În final, arată că prevederile art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt conforme principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii câtă vreme nu instituie vreo diferenţă de tratament între justiţiabilii aflaţi în ipoteza normei.

9. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat în dosarele nr. 1.528D/2015 şi nr. 743D/2015 şi reţinut în deciziile nr. 107 din 25 februarie 2016 şi nr. 726 din 29 octombrie 2015, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale,

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2j, ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu următorul conţinut: „Dacă admite cererea, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe cu înscrisuri.11

13. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, art. 24 referitor la dreptul la apărare şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că procedura simplificată de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii nu constituie o noutate în materie procesual penală, fiind reglementată pentru prima dată de dispoziţiile art. 3201 din vechiul Cod de procedură penală - introduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor -, cu titlul de derogare de la dreptul comun, ce presupune soluţionarea cu celeritate a unor cauze penale pentru care cercetarea judecătorească propriu-zisă devine redundantă, întrucât în faza de urmărire penală au fost dezlegate toate aspectele legate de existenţa infracţiunii şi de vinovăţia inculpatului (a se vedea Decizia nr. 484 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 10 august 2015, paragraful 12).

15. În continuare, Curtea reţine că recurgerea la procedura simplificată de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii presupune manifestarea de voinţă a inculpatului de a recurge la această procedură, precum şi o recunoaştere în totalitate a faptelor reţinute în sarcina sa. Cu toate acestea, simpla manifestare de voinţă a inculpatului de a recurge la procedura simplificată de judecată şi declaraţia formală de recunoaştere a învinuirii nu conduc automat la aplicarea acestei proceduri şi a unei pedepse în limitele prevăzute de art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, instanţa de judecată fiind cea care, verificând dacă probele administrate în faza urmăririi penale sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, dispune urmarea sau nu a acestei proceduri.

16. În acest context, Curtea constată că, pentru a se putea pronunţa asupra cererii formulate de inculpat, instanţa de judecată nu se va limita doar la ascultarea acestuia, ci, după acest moment, potrivit art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală, va lua concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de aplicare a procedurii simplificate, inclusiv cele ale persoanelor care s-au constituit părţi civile în dosarul respectiv. Astfel, partea civilă are posibilitatea de a pune concluzii cu privire la procedura în cazul recunoaşterii învinuirii, ceea ce presupune inclusiv concluzii circumscrise laturii penale a cauzei.

17. De altfel, Curtea observă că dispoziţiile art. 375 referitor la procedura recunoaşterii învinuirii se regăsesc în cuprinsul capitolului II - Judecata în primă instanţă - al titlului III - Judecata - din Codul de procedură penală, ceea ce presupuse că această etapă este subsecventă epuizării procedurii în camera preliminară. Or, inclusiv în această etapă, partea civilă sau partea vătămată poate formula cereri şi excepţii referitoare la competenţa, legalitatea sesizării instanţei, precum şi la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, cu efecte directe asupra laturii penale a cauzei.

18. În continuare, Curtea constată că, prin Decizia nr. 107 din 25 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 27 aprilie 2016, paragrafele 17,18, a reţinut că, potrivit art. 374 alin. (4) coroborat cu art. 375 alin. (2) şi art. 377 din Codul de procedură penală, în cursul cercetării judecătoreşti simplificate, pot fi administrate, în suplimentarea probatoriului administrat în faza de urmărire penală, probe cu înscrisuri. Doctrina a relevat faptul că, dacă, potrivit vechii reglementări, în procedura simplificată de judecată puteau fi administrate doar înscrisuri în circumstanţiere, potrivit actualei reglementări, pot fi administrate atât înscrisuri în circumstanţiere, cât şi pentru soluţionarea acţiunilor penală şi civilă, prin urmare, acestea pot fi atât în favoarea, cât şi în defavoarea inculpatului. Astfel, inclusiv partea civilă poate solicita administrarea de înscrisuri în circumstanţiere, cât şi pentru soluţionarea acţiunilor penală şi civilă.

19. Curtea apreciază că, deşi, în cursul cercetării judecătoreşti simplificate, singurele mijloace de probă ce pot fi administrate în suplimentarea probatoriului administrat în faza de urmărire penală sunt doar înscrisurile, fiind exclusă posibilitatea administrării vreunui alt mijloc de probă, aceasta nu determină o inegalitate de arme între părţile din procesul penal. Astfel, dispoziţiile art. 374 alin. (4) coroborat cu art. 375 alin. (2) şi art. 377 din Codul de procedură penală se aplică în egală măsură atât inculpatului, cât şi celorlalte părţi, inclusiv părţii civile, nereglementându-se o situaţie diferită, mai favorabilă, pentru vreunul dintre aceştia.

20. De asemenea, Curtea constată că, prin Decizia nr. 107 din 25 februarie 2016, precitată, a observat că, potrivit art. 377 alin. (5) din Codul de procedură penală, dacă, după admiterea cererii inculpatului de a fi judecat în procedura simplificată, instanţa constată că pentru stabilirea încadrării juridice este necesară administrarea altor probe, precum şi dacă, după schimbarea încadrării juridice, constată acelaşi lucru, luând concluziile procurorului şi ale părţilor, dispune efectuarea cercetării judecătoreşti potrivit procedurii comune.

21. Neintervenind elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenţa Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Rotaru, Ion Gheorghe Rotaru, Doina Rotaru, Doru Rotaru, Irina Alnchef, Iuliana Manolache, Silvia Ancuţa Miron, Aurelia Rotaru şi Ioan Ştefan Rotaru în Dosarul nr. 829/89/2015 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu” prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

 

În conformitate cu Referatul de aprobare nr. 5.673 din 6 martie 2017 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), precum şi cu prevederile art. 1 din Acordul-cadru de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa 2 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, nr. P74/2010, încheiat la data de 13 octombrie 2010 între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, şi ale art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24 iunie 2015 între Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008)3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1,290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/626/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu anul 2017, aferente măsurilor 10 „Agromediu şi climă”, 11 .Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi măsurii 214 „Plăţi de agromediu”, pentru angajamentele în derulare din programarea 2007-2013, se aprobă sistemele de sancţiuni specifice, după cum urmează:

a) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 „Agromediu şi climă”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 „Agricultura ecologică”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau

cu alte constrângeri specifice”, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;

d) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 13 martie 2017.

Nr. 68.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 „Agromediu şi climă”, aplicabil începând cu anul 2017

 

CAPITOLUL I

 

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 10 „Agromediu şi climă”, depuse de fermieri începând cu campania 2017, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;

- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sate, în condiţiile în care le urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare/sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate);

- amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;

- durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;

- repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau al aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

Definiţii:

- grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării oricărei alte scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, în cazul căreia este aplicabilă o rată a ajutorului sau a sprijinului diferită;

- animal declarat - animalul care face obiectul unui angajament pentru pachetul 8;

- animal determinat - acel animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de angajamentele pachetului 8.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F sancţiuni suplimentare.

Fermierul nu va fi sancţionat, în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces, Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale, fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate pe măsura respectivă. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pentru pachetele 1-7 şi sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8

 

(1) Sancţiuni administrative pentru supradeclararea suprafeţelor - pentru pachetele 1-7

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă, în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

(2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8

Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate pentru măsurile de sprijin legate de animale se calculează pe baza efectivului de animale declarat în cererea unică de plată şi a efectivului de animale determinat, pentru fiecare specie de animal. Dacă efectivul de animale declarat în cererea de sprijin depăşeşte efectivul de animale determinat, sprijinul se calculează în baza efectivului de animale determinat.

a) în cazul în care neconformităţile vizează maximum 3 animale, iar efectivul de animale declarat în cererea unică de plată depăşeşte efectivul de animale determinat, cuantumul sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport între efectivul de animale declarat în cererea de sprijin pentru care s-au constatat neconformităţi şi efectivul de animale determinat pentru respectiva măsură de sprijin, denumit în continuare procentaj stabilit.

b) în cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul măsurii de sprijin se va reduce cu procentajul stabilit, dacă acest procentaj nu depăşeşte 10%.

c) în cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul măsurii de sprijin se va reduce cu de două ori procentajul stabilit, dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20%,

d) Dacă procentajul stabilit depăşeşte 20%, nu se acordă sprijin pentru respectiva măsură de sprijin pentru anul în cauză.

e) Dacă procentajul stabilit depăşeşte 50%, nu se acordă sprijin pentru respectiva măsură de sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde diferenţei dintre numărul animalelor declarate şi numărul animalelor determinate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv de angajament

4

Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet*) pe anul respectiv de angajament.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet*).

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet*), iar, în plus, fermierul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură**) pe anul respectiv, iar, în plus, fermierul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul*) respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură**) pe anul respectiv şi, în plus, pentru anul următor pe pachetul respectiv. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul*) respectiv până la acel moment; în acest caz, se consideră că intenţionat fermierul nu a respectat condiţiile.

 

*) În cazul pachetelor 2,3 şi 6 sancţiunea se aplică pe variantă. În cazul pachetului 8 sancţiunea se aplică pe rasă.

**) În cazul aplicării nivelurilor da sancţiune 7 şi 8:

- pentru pachetele 1-7, excluderea de la măsură pentru anul curent nu se aplică şi pachetului 8 (în cazul în care fermierul are angajament încheiat şi pentru P8);

- pentru pachetul 8, excluderea de la măsură pentru anul curent nu se aplică şi pachetelor 1-7 (în cazul în care fermierul are angajamente încheiate şi pentru P1-7).

 

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceiaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unei variante de pachet/subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe varianta respectivă cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.

În cazul nivelelor 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare/sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.

În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.

 

Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru P1-P7:

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

Condiţii de eligibilitate*)

Sancţiune

Parcelele agricole solicitate sunt situate în zonele eligibile delimitate în PNDR la nivel de UAT pentru pachetele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 şi pe terenurile arabile situate pe întreg teritoriul naţional pentru pachetul 4.

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, aceasta este exclusă de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. Nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care parcelele aflate sub angajament devin neeligibile în urma actualizării Sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS).

Angajamentele în cadrul pachetelor 1,2, 3, 6 şi 7 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

Este exclusă de la plată parcela pe care nu se menţine angajamentul pe întreaga perioadă şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Angajamentele încheiate pentru pachetele 4 şi 5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la altui.

Plata se acordă pentru suprafaţa diminuată, se aplică sancţiuni de supradeclarare pentru campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare pentru diferenţa dintre suprafaţa angajată şi suprafaţa diminuată.

Suprafaţa agricolă pentru care se solicită deschiderea angajamentului este localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) şi având o categorie de utilizare eligibilă.

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus/exclusă de la plată beneficiarul/parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată beneficiarul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Suprafaţa minimă a fermei deţinută de beneficiar este de 1 ha. Pachetele 4 şi 7 se pot aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Pentru pachetul 5 suprafaţa arabilă deţinută de fermier este mai mică de 10 ha.

Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pentru pachetele 4 şi 7 - dacă suprafaţa determinată este mai mare de 80% din suprafaţa de teren arabil al fermei, plata se limitează la maximum 80% din suprafaţa determinată de teren arabil. Dacă pe parcursul derulării angajamentului suprafaţa angajată se micşorează, se recuperează sumele primite anterior pe diferenţa de suprafaţă, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Parcela minimă eligibilă este de 0,3 ha.

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de agromediu pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia**). Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament. Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agromediu pentru care aplică Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agromediu (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condiţiilor de eligibilitate.

 

Cerinţe de bază obligatorii la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Standarde obligatorii relevante (Bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC şi/sau Cerinţele legale în materie de gestionare – SMR - cerinţele obligatorii pentru fermieri sunt descrise în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare)

Cerinţe obligatorii

Se aplică următoarelor pachete

GAEC 3

P1, P3, P6, P7

GAEC 4

P4, P7

GAEC 6

P4, P5, P7

GAEC 7 (cerinţa 3)

P1, P3, P6

SMR 1 (cerinţele 1 .b, 1 .c, 1 ,g, 1 .h, 2)

P1, P3, P5, P6. P7

SMR 2 (cerinţele 1.a, 1 b, 2.a, 2.b, 2.c)

P3, P6, P7

SMR 3 (cerinţele 1 .a, 1 .b, 2.a, 2.b, 2.c)

P1

SMR 10 (cerinţele 1,2, 3,4, 5, 6)

P1, P3, P6, P7

Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor

Cerinţe minime pentru îngrăşăminte şi pesticide

Se aplică următoarelor pachete

- Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii nr. 94/1.378/1.071/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004.

P1, P3, P6

- Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare - Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

P1, P3, P6, P7

- îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol; fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă; fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

P5, P7

Respectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime

Activităţi minime

Se aplică următoarelor pachete

- Efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare pe pajiştile permanente prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor

- În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.

P1, P2, P3, P6

- Efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabii, prin îndepărtarea vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puţin o dată pe an.

P4, P5, P7

 

Cerinţe de bază *)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea standardelor obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR)

Respectarea standardelor obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR), în urma neconformităţii unor elemente care se verifică la nivel de parcelă

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (GAEC/SMR) specifice fiecărui pachet, conform Sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Respectarea standardelor obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR), în urma neconformităţii unor elemente care se verifică la nivel de exploataţie

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe o parcelă care se află sub angajament, concomitent cu nerespectarea cerinţei specifice relevante pe acea parcelă

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (GAEC/SMR) specifice fiecărui pachet, conform Sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe o parcelă care se află sub angajament, dar este respectată cerinţa specifică relevantă

Se sancţionează conform Sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale

Respectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge de la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

 

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe specifice angajamentelor*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Pachetul 1

Pajişti cu înaltă valoare naturală

Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha).

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m).

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile în care unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele angajate

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare,

 

Pachetul 2

Practici agricole tradiţionale

Varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

Poate fi aplicat doar adiţional la pachetul 1.

-

Este exclus de la pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1.

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

8

Varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

Poate fi aplicat doar adiţional la pachetul 1.

-

Este exclus de la pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1.

Cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă utilizarea utilajelor grele.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Cerinţe specifice pentru ambele variante ale pachetului 2

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile în care unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele angajate

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

 

Pachetul 3

Pajişti importante pentru păsări

Subpachetul 3 1 Crex crex

Varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex

Varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex

Cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală (pentru varianta 3.1.1), sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2).

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

8

Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Repetiţie

3/4

Intenţie *******)

6

Subpachetul 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus

Varianta 3,2.1 - lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus

Varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus

Cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală (pentru varianta 3.2.1), sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţă totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

8

Cerinţe specifice pentru ambele subpachete 3.1 şi 3.2

Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha).

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

O bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după 1 septembrie).

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea

apelor.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.

Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în

cazurile în care unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele angajate

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

 

Pachetul 4***)****)*****)

Culturi verzi - pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil

Semănarea culturilor verzi trebuie realizata până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina. Semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august-30 septembrie. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

1

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

5

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi - pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

1

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi - pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi - pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi - pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie *******)

8

Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie. Biomasa formată trebuie să fie încorporată în soi în perioada 15 februarie-31 martie. În cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formată în perioada 15 februarie-31 martie, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile  (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflata sub angajament.

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

5

Repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie *******)

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

 

Pachetul 5****)

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea-soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale (+/-10%) din suprafaţa aflată sub angajament, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpuriu sau semi-timpuriu şi semitardivi sau tardivi).

Nerespectarea cerinţei (fermierul a respectat plantele utilizate drept culturi de primăvară cu hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, dar nu le-a cultivat în proporţii egale, cu depăşirea unui procent mai mare de 10% şi mai mic de 20%).

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul a respectat plantele utilizate drept culturi de primăvară cu hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, dar nu le-a cultivat în proporţii egale, cu depăşirea unui procent mai mare de 20% şi mai mic de 30%).

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a respectat plantele utilizate drept culturi de primăvară cu hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, dar nu le-a cultivat în proporţii egale, cu depăşirea unui procent mai mare de 30%).

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a semănat fără a respecta plantele utilizate drept culturi de primăvară sau hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament).

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a semănat fără a respecta plantele utilizate drept culturi de primăvară sau hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament).

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul a semănat fără a respecta plantele utilizate drept culturi de primăvară sau hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament).

5

Repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie *******)

8

Fermierii care încheie angajamente vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a asigurat rotaţia culturilor în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului).

2

diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea-soarelui, soia).

Repetiţie

3

Intenţie

5

Utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

suprafeţelor angajate

Intenţie

8

Aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe teren agricol definite în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi).

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

 

Pachetul 6

Pajişti importante pentru fluturi

(Maculinea sp.)

Varianta 6.1 - lucrări manuale pentru pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp,)

Varianta 6.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg. N s a./ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Cositul poate începe doar după data de 25 august.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2).

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

8

Păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Repetiţie

3/4

Intenţie *******)

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

apelor.

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.

Nerespectarea cerinţei

1

Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în

Repetiţie

2

cazurile în care unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Intenţie

5

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele angajate

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

 

Pachetul 7***)*****)

Terenuri arabile importante ca zone de hrăniră pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis)

În fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă. Însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie.

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc

culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

1

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură - pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

5

Repetiţie

2/4/5/6

Intenţie *******)

8

Pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii.

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai puţin de 3% din suprafaţa angajată

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 3% şi 30% din suprafaţa angajată

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 30% şi 60% din suprafaţa angajată

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai mult de 60% din suprafaţa angajată

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai puţin de 3% din suprafaţa angajată

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 3% şi 30% din suprafaţa angajată

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 30% şi 60% din suprafaţa angajată

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai mult de 60% din suprafaţa angajată

5

În situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

5

Repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie *******)

8

Parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

2/3/4/5

Intenţie *******)

7

La recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum 5% şi maxim 10% (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate. Suprafaţa nerecoltată nu poate fi mai mare de 10% din

suprafaţa parcelei respective. În campania următoare, suprafaţa nerecoltată de minimum 5% este eligibilă pentru agromediu, doar dacă sunt respectate GAEC-urile, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

8

Pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie - 15 martie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

7

Este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie.

Nerespectarea cerinţei

4

Repetiţie

5

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie *******)

6

 

Cerinţe specifice comune pentru pachetele 1-7

 

Ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor

Nerespectarea cerinţei prin lipsa caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat

şi a avut caietul de agromediu în anii precedenţi

1

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agromediu pentru anii precedenţi

2

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs, în cazul în care există caietul de agromediu în anii precedenţi

3

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs şi anii precedenţi

4

A 2-a repetiţie/intenţie

6

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor********)

Nerespectarea cerinţei - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a II l-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha

1

Repetiţie - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a N-a plăţi pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha

3

Intenţie - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a V-a plăţi pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha.

Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni de supradeclarare.

 

*) Modalităţile de control sunt detaliate în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

**) În cazul în care întregul teren care face obiectul angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga exploataţie este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, fermierul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent.

În cazul în care o suprafaţă ailaltă sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare a acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

***) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 7-Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru găsea cu gât roşu, fermierului i se va acorda plată pentru maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi formularului de cerere de plată, fără a fi sancţionat dacă suprafaţa solicitată este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetelor 4 şi 7 trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea GAEC 4 referitor la protecţia solului.

****) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Plăţile acordate în cadrul pachetului 5 pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul pachetului 4. neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.

*****) Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetul 7.

******) Sancţiunile pentru nerespectarea cerinţei specifice referitoare la aratul şi discuitul pajiştilor se aplică distinct pentru alte parcele decât cele aflate sub angajament faţă de cele aplicabile pentru nerespectarea cerinţei specifice pe parcelele aflate sub angajament. Pentru parcelele aflate sub angajament (pachetele 1. 2, 3 şi 6), prin aratul sau discuitul pajiştilor permanente se schimbă categoria de utilizare a terenului, nerespectându-se astfel condiţia de eligibilitate a terenului. Suprafaţa neconformă pentru care se aplica sancţiunea pentru nerespectarea cerinţei specifice se raportează la suprafaţa totală de pajişte permanentă pe care ar fi trebuit să o deţină fermierul în campania în curs. Suprafaţa neconformă în cadrul pachetelor 4, 5 şi 7 pentru care se aplică sancţiunea pentru nerespectarea cerinţei specifice se raportează la suprafaţa totală de pajişte permanentă pe care ar fi trebuit să o deţină fermierul în campania în curs.

*******) A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a două repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%, în cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie.

********) Beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru acelaşi pachet şi care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază (verificările se efectuează cu maximum 5 ani în urmă) nu trebuie să demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament.

 

Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru pachetul 8

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Condiţii de eligibilitate*)

Condiţia de aplicate a sancţiunii

Sancţiune

Condiţii de eligibilitate generale pentru pachetul 8

Beneficiarul deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală.

- Beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de agromediu pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia **).

- Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante şi cerinţele specifice pachetului 8.

- Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor de agromediu (de bază şi specifice la nivelul efectivelor aflate sub angajament).

 

Nu se permite deschiderea angajamentului pentru animalele care nu îndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că această condiţie nu mai este îndeplinită, se va închide angajamentul pe pachetul 8 pentru rasa respectivă şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru angajamentul încheiat pentru rasa respectivă în cadrul pachetului. Conform prevederilor programului, animalele din specia ecvidee nu sunt eligibile pentru plăţi în cadrul acestui pachet dacă sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că această condiţie nu mai este îndeplinită, se va închide angajamentul pentru rasa din specia ecvidee pentru care nu s-a respectat condiţia şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru animalele respective, cu aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condiţiilor de eligibilitate.

 

Cerinţe de bază definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Standarde obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR) - aplicabile pachetului 8 - Cerinţele obligatorii pentru fermieri sunt descrise în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare)

SMR 6-PORCINE

SMR 7-BOVINE

SMR8- OVINE ŞI CAPRINE

SMR 12 -PORCINE

SMR 13 - BOVINE, OVINE, CAPRINE, ECVIDEE ŞI PORCINE

Activităţi minime

- Mulgerea, reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole

Alte cerinţe de bază naţionale/regionale relevante

- Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective - secţiunea principală: BOVINE: art. 1 lit. a) şi b) din Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 765/2009, cu modificările ulterioare; OVINE şi CAPRINE: art. 2 lit. a) şi b) din Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 20/2006, cu modificările ulterioare; ECVIDEE: art. 6 lit. a) din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările şi completările ulterioare; PORCINE: art. 1 lit. a) şi c) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Obligaţia identificării animalelor: BOVINE: art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare; OVINE şi CAPRINE: art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012; ECVIDEE: art. 19 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată; PORCINE; art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012

- Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013

Cerinţe de bază)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea standardelor obligatorii relevante (SMR 6, 7, 8,12,13 - În funcţie de specie)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă SMR obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (SMR) specifice fiecărui pachet. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

 

 

Respectarea standardelor obligatorii relevante privind activitatea minimă

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţilor minime stabilite

Animalele pentru care nu se respectă activitatea minimă se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Alte cerinţe de bază

naţionale/regionale

relevante

Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură, înscrise în registrul genealogic al rasei respective - secţiunea principală

Nerespectarea cerinţei de bază naţionale/regionale relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă cerinţele obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

 

 

Obligaţia identificării animalelor

Nerespectarea cerinţei de bază naţionale/regionale relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă cerinţele obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

 

 

Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013

Nerespectarea cerinţei de bază naţionale/regionale relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă cerinţele obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Cerinţe specifice angajamentului M10-P8, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe specifice angajamentului M10-P8*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Cerinţe specifice angajamentelor

Beneficiarul respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a Registrului genealogic al rasei, condus de asociaţii acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) în baza art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările ulterioare

Nerespectarea cerinţei

3

Animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire.

Repetiţie

4

În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire.

Intenţie

6

În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire.

Beneficiarul menţine pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului.

Nerespectarea cerinţei

4

Repetiţie

5

Intenţie

8

Beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agromediu.

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat şi a avut caietul de agromediu în anii precedenţi

1

Nerespectarea cerinţei prin 1ipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agromediu pentru anii precedenţi

2

Nerespectarea cerinţei prin 1ipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs, în cazul în care exista caietul de agromediu în anii precedenţi

3

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/ prezentarea incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs şi anii precedenţi

4

A 2-a repetiţie/intenţie

6

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Nerespectarea cerinţei - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM - similar cu angajamente încheiate pentru suprafeţe > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a II l-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM - similar cu angajamente încheiate pentru suprafeţe ≤ 300 ha.

1

Repetiţie - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM - similar cu angajamente încheiate pentru suprafeţe > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM - similar cu angajamente încheiate pentru suprafeţe ≤ 300 ha.

3

Intenţie - nu a făcut dovada

deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM - similar cu angajamente încheiate pentru suprafeţe > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a V-a plăti - pentru fermierii care aplică pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM - similar cu angajamente încheiate pentru suprafeţe ≤ 300 ha.

Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni de supradeclarare.

 

 

*) Modalităţile de control sunt detaliate în procedurile de lucru ale APIA şi ANZ.

**) În cazul acestui pachet se permite transferul total de exploataţie sau transferul de angajament la nivel de rasă, specie sau pachet. Dacă beneficiarul a notificat APIA cu privire la reducerea efectivului angajat ca urmare a unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor aflat» sub angajament şi a depus la APIA documentul de înlocuire, transferul nu se poate efectua.

 

SECŢIUNEA a 3-a

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

 

Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1 % pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

 

SECŢIUNEA a 4-a

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor (pachetele 1-7)

 

În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre

suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1 %;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

 

SECŢIUNEA a 5-a

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

 

Fermierii ce solicită plăţi pentru angajamente privind agromediu şi climă au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare.

În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016.

 

SECŢIUNEA a 6-a F.

Sancţiuni suplimentare

 

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) şi pct. (2) - Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 lit. e) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor pentru pachetele 1-7 lit. d) şi pct. (2) - Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 lit. e) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 2

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 „Agricultura ecologică”, aplicabil începând cu anul 2017

 

CAPITOLUL I

 

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 11 „Agricultura ecologică”, depuse de fermieri începând cu campania 2017, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului:

- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale, în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;

- durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;

- repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau al aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale, fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul în care fermierul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor

 

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi (grupă de plată) este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă, în ceea ce priveşte o grupă de culturi (grupă de plată), suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi (grupă de plată) în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi (grupă de plată) în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament

3

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet, iar, în plus, fermierul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori)*).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură, iar, în plus, fermierul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori)**).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură şi, în plus, pentru anul următor pe pachetul respectiv. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până la acel moment***); în acest caz, se consideră că fermierul nu a respectat intenţionat condiţiile.

 

*) În cazul pachetelor 1,2 şi 5 din cadrul fiecărei submăsuri, sancţiunea de nivel 6 va avea următorul cuprins: „Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet, iar, în plus, fermierul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe parcelele afectate până în acel moment (pentru anii anteriori)”.

**) În cazul pachetelor 1,2 şi 5 din cadrul fiecărei submăsuri, sancţiunea de nivel 7 va avea următorul cuprins: „Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură, iar, în plus, fermierul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe parcelele afectate până în acel moment (pentru anii anteriori).

***) În cazul pachetelor 1,2 şi 5 din cadrul fiecărei submăsuri, sancţiunea de nivel 8 va avea următorul cuprins: „Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură şi, În plus, pentru anul următor pe toată submăsură. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe parcelele afectate până la acel moment; m acest caz se consideră că fermierul nu a respectat intenţionat condiţiile”.

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe

condiţii, fermierului i se aplică pe pachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.

În cazul nivelurilor 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

Condiţii de eligibilitate*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Beneficiarul se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiţiei naţionale), în înţelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

-

Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului beneficiarul pierde statutul de fermier activ, se închide angajamentul, fermierul este exclus de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, fără aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Sunt eligibile terenurile agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (pachetele 1, 2 şi 5), livezi (pachetul 3), vii (pachetul 4) şi pajişti permanente (pachetul 6).

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, aceasta este exclusă de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Suprafaţa minimă agricolă deţinută de fermier este de 1 ha, identificabilă în Sistemul integrat de administrare şi control Sistemul integrat de administrare şi control (IACS).

-

Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, fermierul este exclus de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Parcela minimă solicitată pentru plată este de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).**)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela respectivă. Dacă pe parcursul derulării angajamentului se constată că nu este îndeplinită această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, parcela este exclusă de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS).

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pentru beneficiarul/parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată beneficiarul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

-

Este exclusă de la plată parcela pe care nu se menţine angajamentul pe întreaga perioadă şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Pachetul 6-varianta 6.1 se poate accesa în UAT- urile care nu sunt eligibile în cadrul măsurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (pachetele 1,2,3.1,3.2 şi 6).

 

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte condiţia. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Pachetul 6 - varianta 6.2 se poate accesa în UAT-urile care sunt eligibile în cadrul măsurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (pachetele 1, 2, 3.1, 3.2 şi 6)

 

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte condiţia. De asemenea, nu se permite deschiderea angajamentului pe parcele cu angajamente M10. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Submăsura 11.1: Semnarea şi menţinerea angajamentului pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale)/3 ani (pentru culturi perene) de la data semnării***) şi menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului

-

Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul. Nu se acceptă angajamente pentru perioade care depăşesc perioada maximă admisă, inclusiv în situaţia aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unei derogări de la durata perioadei de conversie. Nu se permite repetarea conversiei. În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie se consideră angajamentul nerespectat. Angajamentul se închide, este exclus de la plată beneficiarul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Submăsura 11.2: Semnarea şi menţinerea angajamentului pe o perioadă de 5 ani de la data semnării***)

-

Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul. Se exclude de la plată fermierul care nu îşi menţine angajamentul pe 5 ani, cu recuperarea sumelor plătite până în acel moment şt aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

-

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu a fost semnat angajamentul.

Beneficiarul a încheiat pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control independent, aprobat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

-

Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.

-

Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

 

Cerinţe de bază relevante obligatorii la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe de bază*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea criteriilor relevante şi activităţile minime:

- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare pe terenul arabil se realizează prin îndepărtarea vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puţin o dată pe an, iar pe pajiştile permanente, prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează, sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor; în cazul pajiştilor permanente situate la peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care fermierul le exploatează;

- în cazul viilor şi livezilor, activitatea agricolă minimă presupune cel puţin o tăiere anuală de întreţinere sau cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului.

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţilor minime stabilite pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională:

- este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare; pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar - Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

- îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol; fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă; fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii nr. 94/1.378/1.071/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Alte cerinţe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională, specifice agriculturii ecologice:

- operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflaţi în perioada de conversie au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de control aprobat (Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare).

Nerespectarea cerinţelor obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională, specifice agriculturii ecologice, pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

 

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe specifice*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Beneficiarii măsurii 11 trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia.

Diferenţa între suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mică sau egală cu 30% din suprafaţa totală în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii.

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa (în acest caz, fermierului i se aplică sancţiuni pentru supradeclarare atât pentru anul în curs, cât şi pentru anii precedenţi; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

Diferenţa între suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mare de 30% şi mai mică sau egală cu 60% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii

1

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa. În acest caz, fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă.

Diferenţa dintre suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mare de 60% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii.

2

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa. În acest caz fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă.

Repetiţie

2/3

Intenţie

8

Submăsura 11.1: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv

Nerespectarea cerinţei

Angajamentul se închide pentru nerespectare. Se recuperează sumele plătite pe toată durata angajamentului de conversie, în cazul în care beneficiarul nu face dovada menţinerii certificării.

Submăsura 11.2: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină angajamentul pentru agricultură ecologică pentru o perioadă de 5 ani.

Nerespectarea cerinţei

Se recuperează sumele plătite pentru anii anteriori de angajament, în cazul în care beneficiarul nu face dovada menţinerii certificării. Angajamentul se închide. În cazul în care beneficiarul a avut anterior încheiat angajament pentru conversie pentru care nu a expirat perioada de 5 ani pentru care trebuie să demonstreze menţinerea certificării, se recuperează sumele şi pentru angajamentul aferent submăsurii 11.1.

Pentru P6:

În cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

de animale de 0,3 UVM/ha.

Intenţie

6

Ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor

Nerespectarea cerinţei prin lipsa caietului de agricultură ecologică pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat şi a avut caietul de agricultură ecologică pentru anii precedenţi

1

 

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/prezentarea

incompletă a caietului de agricultură ecologică pentru anii precedenţi, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi

2

 

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/prezentarea incompletă a caietului de agricultură ecologică pentru anul în curs, în cazul în care există caietul de agricultură ecologică pentru anii precedenţi

3

 

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletarea/prezentarea incompletă a caietului de agricultură ecologică pentru anul în curs şi anii precedenţi

4

 

A 2-a repetiţie/intenţie

6

Beneficiarii măsurii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Nerespectarea cerinţei - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea primei plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha.

1

Repetiţie - Nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului >300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha.

2

Intenţie - Nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului >300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha.****)

Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni de supradeclarare.

 

*) Modalităţile de contrai sunt detaliate în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

**) Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un an la altul între pachetele 1,2 şi 5 ale aceleiaşi submăsuri.

***) În cazul în care întreaga exploataţie este transferată unui alt fermier în cursul perioadei de angajament, fermierul nu returnează plăţile primite până la acea dată în situaţia în care noul utilizator al exploataţiei în cauză nu acceptă preluarea angajamentul existent

Noul utilizator al exploataţiei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

În cazul măsurii 11 - Agricultura ecologică se poate realiza transferul total al angajamentului (al suprafeţei totale angajate) sau transferul parţial al angajamentului (pentru una sau mai multe parcele aflate sub angajament).

****) Pentru submăsura 11.1 beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor până în ultimul an de angajament. În caz contrar, se exclude de la plată pentru anul în curs, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără calcularea de supradeclarări.

 

SECŢIUNEA a 3-a

C- Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

 

Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin, (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, fermierul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, fermierul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

 

SECŢIUNEA a 4-a

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor

 

În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite fermierului pentru anul în care s~a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3%, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, fermierul nu va fi sancţionat.

 

SECŢIUNEA a 6-a

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

 

Fermierii care solicită plăţi pentru angajamente privind agricultura ecologică au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind

ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiunile administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016.

 

SECŢIUNEA a 6-a

F. Sancţiuni suplimentare

 

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor-lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 3

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice1, aplicabil începând cu anul 2017

 

CAPITOLUL I

 

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, conform fişelor tehnice ale măsurii 13 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

Fermierul nu va fi respins de la plată şi nici nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţi a agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor

 

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi (grupa de plată) este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă, în ceea ce priveşte o grupă de culturi (grupă de plată), suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade de 1,5 ori diferenţa constatată. Sancţiunea administrativă nu poate depăşi 100% din cuantumurile bazate pe suprafaţa declarată.

c) în cazul în care beneficiarului nu i-a fost impusă nicio sancţiune pentru supradeclarare în anul de cerere anterior (2016) pentru măsura 13, dacă suprafaţa declarată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3%, dar mai mic de 10% din suprafaţa determinată, sancţiunea administrativă menţionată la lit. b) se reduce cu 50%.

d) Dacă unui beneficiar i se reduce sancţiunea administrativă conform lit. c), iar o altă sancţiune administrativă pentru supradeclarare va fi aplicată pentru măsura 13 în anul de cerere următor, beneficiarul va plăti întreaga sancţiune administrativă pentru respectivul an de cerere următor, precum şi cuantumul cu care a fost redusă, în conformitate cu lit. c), sancţiunea administrativă calculată în conformitate cu lit. b) în anul precedent.

 

SECŢIUNEA a 2-a

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii în cadrul angajamentelor

 

Condiţii de eligibilitate *)

Sancţiune

Beneficiarul sprijinului se încadrează în categoria fermier activ, definită conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 şi cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplineşte această condiţie.

Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole identificabile în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) şi situate în zonele eligibile desemnate în PNDR

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplineşte această condiţie.

Suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei poate să fie de cel puţin 0,1 ha).

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să îşi continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele eligibile.

Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul anual. Se exclude de la plată fermierul care nu desfăşoară activitate agricolă pe terenurile agricole angajate situate în zonele eligibile desemnate în PNDR.

 

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

 

SECŢIUNEA a 3-a

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

 

Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de piaţă în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.

Modificările privind cererea de plata pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se

afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

 

SECŢIUNEA a 4-a

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor

 

În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de piaţă, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

 

SECŢIUNEA a 5-a

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

 

Fermierii care solicită plăţi pentru angajamente în cadrul măsurii 13 au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015

pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016.

 

SECŢIUNEA a 6-a

F. Sancţiuni suplimentare

 

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. b)-d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor-lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 4

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013, aplicabil începând cu anul 2017

 

CAPITOLUL I

 

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 214 „Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013 depuse de fermieri începând cu campania 2017, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;

- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;

- durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;

- repetiţia unei neconformităţi înseamnă identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de ne conformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

Definiţii:

- grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării oricărei altei scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, în cazul căreia este aplicabilă o rată a ajutorului sau a sprijinului diferită.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a cerinţelor minime relevante angajamentelor;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în cazul circumstanţelor excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor

 

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă, în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha,

dar mai mic sau egal cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a cerinţelor minime relevante angajamentelor

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet*pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet*.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet*, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până în acei moment (pentru anii anteriori).**

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).**

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură şi în plus pentru anul următor pe pachetul respectiv. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până la acel moment (pentru anii anteriori)**; în acest caz, se consideră că intenţionat fermierul nu a respectat condiţiile.

 

* În cazul pachetelor 3 şi 5, sancţiunea se aplica pe variante de pachet.

** În cazul variantelor 5.1.5.2 şi 5.5 din cadrul pachetului 5 - agricultura ecologică, pentru sancţiunile de nivel 6, 7 şi 8 sintagma: acesta este obligat

returneze toii banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori) va avea următorul conţinut „acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe parcelele afectate, până în acel moment (pentru anii anteriori)”.

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu, 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu, 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu. 2),

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe pachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.

În cazul nivelurilor 6, 7 şi Sale sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2007-2013

Condiţii de eligibilitate *)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Condiţii de eligibilitate generale

Suprafaţa minimă agricolă utilizată de fermier este de 1 ha, identificabilă în Sistemul integrat de administrare şi control - IACS şi încadrată în zonele eligibile desemnate în PNDR.

-

Este exclus de la plata de agromediu aplicantul care nu îndeplineşte această condiţie pentru campania în curs. Se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile de recuperare.

Nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care parcelele aflate sub angajament devin neeligibile în urma actualizării Sistemului de identificare a parcelelor agricole - LPIS.

Parcela minimă solicitată pentru plată este de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).

-

Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie pentru campania în curs. Se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile de recuperare.

Menţinerea angajamentului pe o perioadă de 5 ani de la data semnării**)****)

-

Se exclude de la plată fermierul care nu îşi menţine angajamentul pe 5 ani, cu recuperarea sumelor plătite până în acel moment şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Angajamentul se închide.

Ţinerea evidenţei activităţilor agricole

Nerespectarea condiţiei prin lipsa caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat şi a avut caietul de agromediu în anii precedenţi.

1

Nerespectarea condiţiei prin lipsă/necompletare/prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agromediu pentru anii precedenţi.

2

Nerespectarea condiţiei prin lipsa caietului de agromediu pentru anul în curs (inclusiv necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia), în cazul în care există caietul de agromediu pentru anii precedenţi).

3

Nerespectarea condiţiei prin lipsa caietului de agromediu (inclusiv necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia) pentru anul în curs şi anii precedenţi.

4

A 2-a repetiţie/intenţie

6

Cerinţe minime relevante, conform anexei 4B1 din PNDR 2007-2013

Cerinţe minime obligatorii

Se aplica următoarelor pachete

1. Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

P1, P2, P3, P5, P6, P7

2. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

P1, P2, P3, P6, P7

3. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având „toxicitate ridicată” sau ca „toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

P1, P2, P3, P6, P7

4. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi numai conform instrucţiunilor de utilizare.

P1, P2, P3, P6, P7

5. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

P1, P2, P3, P6, P7

6. Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

7. Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

8. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

9. Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

10. Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii:

- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă:

- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă;

- În apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

11. Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

12. Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

13. Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

14. Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de control independent acreditat.

P5

15. În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.

P7

Respectarea cerinţelor minime

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge de la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.

 

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2007-2013

Cerinţe specifice ale angajamentelor*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Pachetul 1

Pajişti cu înaltă valoare naturală

Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până la echivalentul a maximum 30 kg N s.a./ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul poate începe doar după data de 1 iulie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.

Nerespectarea cerinţei

1

Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

Repetiţie

2

Intenţie

5

 

Pachetul 2

Practici agricole tradiţionale

Poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1.

-

Este exclus de la pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1.

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale utilizate extensiv aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie******)

8

 

Pachetul 3

Pajişti importante pentru păsări

Varianta 3.1 Crex crex

Utilizarea fertilizaţilor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea pesticidelor este interzisă,

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

O bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele,

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60^4 din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează ori sunt afectate accidental.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie******)

8

Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus

Utilizarea fertilizanţilor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Cositul se va efectua în etape.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

O bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM/ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţa sau supra-însămânţări. Se pot face

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie******)

8

 

Pachetul 4***)****)

Culturi verzi - pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil

Semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate drept culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfină. Semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august - 30 septembrie, în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

1

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

5

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

1

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

2/3/4/5Z6

Intenţie******)

8

Doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la finalul lunii martie. Lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune. Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

1

15 februarie - 31 martie. În cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formată în perioada 15 februarie-31 martie, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu Incorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

5

Repetiţie

2/3/4/S/6

Intenţie

8

Nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie****”**)

6

 

Pachetul 5*****)

Agricultură ecologică

Generale

Terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de control aprobat. Suprafeţele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet trebuie să continue să fie înregistrate de către un organism de control aprobat, pe toată perioada angajamentului.

Diferenţa între suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mică sau egală cu 30% din suprafaţa totală în cadrul angajamentului pentru pachetul 5.

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa (în acest caz, fermierului i se aplică sancţiuni pentru supradeclarare atât pentru anul în curs, cât şi pentru anii precedenţi; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

Diferenţa între suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mare de 30% şi mai mică sau egală cu 60% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetul 5.

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa şi se aplică sancţiunea 1 (în acest caz fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

Diferenţa între suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mare de 60% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetul 5.

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa şi se aplică sancţiunea 2 (în acest caz fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

Repetiţie

2/3

Intenţie

8

Nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă, pe toată durata angajamentului.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie******)

6

 

Pachetul 6

Pajişti importante pentru fluturi

(Maculinea sp.)

Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 30 kg N s.a./ha.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul poate începe doar după data de 25 august.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea utilajelor grele.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie******)

8

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

5

Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Repetiţie

3/4

Intenţie******)

6

 

Pachetul 7***)

Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu

(Branta ruficoilis)

În fiecare an de angajament trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă în perioada 15 septembrie - 15 octombrie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc

3

culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

5

Repetiţie

2/4/5/6

Intenţie******)

8

Parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

2/3/4/5

Intenţie******)

7

La recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă de minimum 5% nerecoltată sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament, fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate. Suprafaţa nerecoltată nu poate fi mai mare de 10% din suprafaţa parcelei respective. În campania următoare, suprafaţa nerecoltată de minimum 5% este eligibilă pentru agromediu doar dacă sunt respectate GAEC-urile (Bunele condiţii agricole şi de mediu), indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

8

În situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 3% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este între 3% şi 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

5

Repetiţie

273/4/5/6

Intenţie******)

8

Pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai puţin sau egal cu 3% din suprafaţa angajată

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 3% şi 30% din suprafaţa angajată

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 30% şi 60% din suprafaţa angajată

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai mult de 60% din suprafaţa angajată

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a

angajamentului) pe parcele care reprezintă mai puţin de 3% din suprafaţa angajată

1

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 3% şi 30% din suprafaţa angajată

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă între 30% şi 60% din suprafaţa angajată

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului) pe parcele care reprezintă mai mult de 60% din suprafaţa angajată

5

Pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele naturale) nu pot fi folosiţi în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie - 15 martie.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

7

Este interzisă folosirea metodelor de alungare si/sau utilizarea otrăvurilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie.

Nerespectarea cerinţei

4

Repetiţie

5

Intenţie

8

Păşunatul este interzis începând cu 15 octombrie, până în 15 martie, pe parcelele aflate

sub angajament.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie******)

6


*) Modalităţile de control sunt detaliate în procedurile de lucru ale APIA.

**) În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului sau a unei părţi a acesteia, fermierul va proceda astfel:

- nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză acceptă să preia angajamentul existent; sau

- returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă. În situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent.

În cazul în care o suprafaţa aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, nou utilizator al suprafeţei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

***) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu, fermierului i se va accepta la plată maximum 80% din suprafaţa de teren arabil, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi formularului de cerere de plată, fără a fi sancţionat dacă suprafaţa solicitată este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetelor 4 şi 7 trebuie să fie diferită de cea pe căra asta obligatorie respectarea GAEC 4 (Bunele condiţii agricole şi de mediu). Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetul 7,

****) În cazul pachetului 4 - Culturi verzi, se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet.

*****) în cazul pachetului 5 - Agricultură ecologică, se poate realiza transferul total al angajamentului (al suprafeţei angajate) sau transferul parţial al angajamentului (pentru una sau mai multe parcele aflate sub angajament). Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un an la altui între variantele 5.1, 5.2 şi 5.5 ale pachetului 5. Variantele 5.1 şi 5.2 din cadrul pachetului 5 pot fi aplicate pe aceeaşi suprafaţă cu pachetul 4.

În cazul pajiştilor comunale păşunate în comun pe care au fost stabilite neconformităţi, sancţiunile se aplică direct proporţional cu dreptul de utilizare al fiecărui fermier.

Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în UAT-uri eligibile şi au trecut în UAT-uri neeligibile, ca urmare a actualizării LPIS, trebuie întrerupte, fără a fi necesară recuperarea sumelor plătite fermierilor în anii precedenţi, înainte de trecerea suprafeţelor din UAT-uri eligibile în UAT-uri neeligibile.

******) A două repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a două repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie.

 

SECŢIUNEA a 3-a

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

 

Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită, se aplică în anul respectiv o reducere de 1 % pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.

Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă, în urma controlului realizat, nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

 

SECŢIUNEA a 4-a

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor

 

În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

 

SECŢIUNEA a 5-a

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

 

Fermierii care solicită plăţi pentru angajamente privind agromediul şi clima au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016.

 

SECŢIUNEA a 6-a

F. Sancţiuni suplimentare

 

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) se

recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile da plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.212 din 13 martie 2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 7 lit. i), art. 13 şi art. 24 lit. I) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi obiectivul general 6 „Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E-sănătate)”, obiectivul specific 6.1 „Dezvoltarea Sistemului informatic integrat în domeniul sănătăţii prin implementarea de soluţii sustenabile de E-sănătate”, lit. c) „Consolidarea registrelor de boală sau proceduri existente şi constituirea unor registre noi în domeniile neacoperite, cu utilitate în evaluarea rezultatelor clinice («outcome registries»), managementul programelor de sănătate şi formularea de politici de sănătate sectoriale naţionale, regionale şi locale şi/sau în cercetarea epidemiologică, după caz (registrele regionale de cancer, de diabet, tuberculoză, HIV/SIDA, psihiatrie, a celor de transplant sau privind donatorii voluntari de celule stern hematoproteice, a registrului naţional de vaccinări, boli rare inclusiv hemofilie, ş.a.)” din Strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014,

în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) în scopul creşterii ratei de reabilitare a nou-născuţilor diagnosticaţi cu pierdere de auz şi al elaborării politicilor de sănătate publică, conform Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, se aprobă implementarea Registrului electronic naţional pentru screening auditiv în spitale, denumit în continuare RENSA.

(2) RENSA reprezintă o bază de date electronică prin care se realizează prelucrarea datelor referitoare la rezultatele screeningului auditiv la copiii născuţi în România.

(3) Administrarea RENSA se realizează de către Institutul Naţional de Sănătate Publică în vederea atingerii scopului prezentului ordin.

Art. 2. - În vederea îndeplinirii scopului RENSA:

A. spitalele publice au următoarele obligaţii:

a) desemnează personalul responsabil de prelucrarea datelor din cadrul screeningului auditiv;

b) consemnează în fişa postului responsabilitatea prelucrării rezultatelor screeningului auditiv;

c) controlează prelucrarea datelor de către personalul responsabil;

B. personalul desemnat din spitale are următoarele obligaţii:

a) se înregistrează ca utilizatori al RENSA prin completarea formularului de înregistrare şi generează o parolă de acces;

b) completează datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, prin intermediul interfeţei echipamentului de screening auditiv, în software-ul echipamentului de screening;

c) ataşează datele de contact prevăzute în anexa la prezentul ordin la rezultatele testării prin intermediul software-ului aparatului de testare;

d) încarcă în RENSA fişierele ce conţin rezultatele testelor auditive;

e) descarcă săptămânal rezultatele testelor de screening în calculatorul spitalului gestionat de personalul desemnat;

f) încarcă datele în format, XML în RENSA;

g) consemnează în biletul de externare parola asociată codului numeric personal al copilului;

C. Institutul Naţional de Sănătate Publică:

a) pune la dispoziţie o platformă informatică, dezvoltată de GovITHub pentru Ministerul Sănătăţii, ce va permite încărcarea de către personalul desemnat a datelor obţinute în urma testării auditive şi a rapoartelor aferente, pentru vizualizarea lor;

b) desemnează persoanele responsabile de prelucrarea datelor din RENSA;

c) creează un cont de utilizator pentru reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică;

D. direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:

a) desemnează persoanele responsabile de prelucrarea datelor şi validează conturile pentru personalul desemnat de către spitalele ce realizează screeningul auditiv;

b) analizează activitatea de screening auditiv pe baza rapoartelor obţinute de la spitalele din competenţa teritorială a fiecărei direcţii de sănătate publică, generate automat de către software;

c) informează Institutul Naţional de Sănătate Publică cu privire la analiza rezultatelor screeningului auditiv;

d) formulează propuneri către Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru optimizarea activităţii de screening auditiv.

Art. 3. - Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autorităţile sistemului de sănătate publică, spitalele şi personalul desemnat în vederea prelucrării datelor au obligaţia de a asigura confidenţialitatea prelucrării datelor cu caracter personal înregistrate în Registrul electronic naţional de screening auditiv, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 16 martie 2017,

Nr. 300.

 

ANEXA

 

Date colectate prin intermediul Registrului electronic naţional de screening auditiv (RENSA):

 

1. numele şi prenumele copilului;

2. codul numeric personal al copilului;

3. sexul copilului;

4. numele şi prenumele părintelui/aparţinătorului;

5. numărul de telefon al părintelui/aparţinătorului;

6. comentariu (opţional);

7. motivul pentru care nu s-a realizat testarea auditivă (opţional);

8. factori de risc prezenţi (opţional);

9. domiciliul părintelui sau al aparţinătorului,

Date ce sunt completate automat din echipamentele de screening:

1. rezultat testare urechea stângă;

2. rezultat testare urechea dreaptă;

3. durata testării;

4. numărul de identificare al echipamentului de testare;

5. numărul de identificare al testului;

6. tipul dispozitivului;

7. data testării;

8. spitalul unde s-a realizat testarea (asociat contului de utilizator al personalului desemnat);

9. numele personalului desemnat pentru realizarea testării (asociat contului de utilizator al personalului desemnat);

10. domiciliul, judeţul în care se află spitalul.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 98.170/DGDSCSP din 30 ianuarie 2017, în temeiul prevederilor:

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„26. Plumbul din următoarele aplicaţii care sunt utilizate pentru perioade lungi de timp la o temperatură sub - 20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare:

a) aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate;

b) stratul acoperitor al terminaţiilor componentelor electrice şi electronice şi stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate;

c) aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor şi a cablurilor;

d) aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor şi a senzorilor.

Plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din dispozitivele proiectate pentru a fi utilizate periodic la temperaturi sub - 150°C.

Aceste derogări expiră la 30 iunie 2021.”

2. Punctul 31 se abrogă.

3. După punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:

„311. Plumbul, cadmiul, cromul hexavalent şi difenileterii polibromuraţi (PBDE) din piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea dispozitivelor medicale, inclusiv a dispozitivelor medicale de diagnosticare în vitro sau a microscoapelor electronice şi a accesoriilor acestora, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare între întreprinderi, cu circuit închis şi auditabile, iar clientul să fie înştiinţat de fiecare caz de reutilizare a pieselor,

Expiră la:

a) 21 iulie 2021 pentru utilizarea în alte dispozitive medicale decât dispozitivele medicale de diagnosticare în vitro;

b) 21 iulie 2023 pentru utilizarea în dispozitivele medicale de diagnosticare în vitro;

c) 21 iulie 2024 pentru utilizarea în microscoapele electronice şi accesoriile acestora.”

4. După punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43, cu următorul cuprins:

„43. Anozii de cadmiu din celulele Hersch. ale senzorilor de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control, dacă este necesară o sensibilitate de măsurare de sub 10 ppm. Expiră la 15 iulie 2023.”

Art. II. - Prevederile art. I pct. 2 şi 3 intră în vigoare la data de 6 noiembrie 2017.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate 2016/585 a Comisiei din 12 februarie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumb, cadmiu, crom hexavalent şi difenileteri polibromuraţi (PBDE) în piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale sau microscoapele electronice şi utilizate pentru repararea sau recondiţionarea acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 101 din 16 aprilie 2016, ale Directivei delegate 2016/1,028 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 25 iunie 2016, şi ale Directivei delegate 2016/1.029 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în ceea ce priveşte o derogare pentru anozii de cadmiu din celulele Hersch. ale anumitor senzori de oxigen utilizaţi în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 25 iunie 2016.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Daniel Constantin

 

Bucureşti, 9 martie 2017.

Nr. 459.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.860/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Gamaliel” din municipiul Bistriţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25 noiembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie-18 noiembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos”, cu sediul în municipiul Bistriţa, Str. Busuiocului nr. 17, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi), nivelul de învăţământ „gimnazial” (nivel 1 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „real”, Specializarea „ştiinţe ale naturii”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Gămăliei” din municipiul Bistriţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Creştin „Logos” din municipiul Bistriţa, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 14 martie 2017.

Nr. 3.449.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.860/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 

 

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6, art. 8 lit. f), g) şi h) şi art. 15 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 2 pct. 7 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2017 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 23 februarie 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, a membrilor Consiliului CAFR şi a membrilor comisiilor CAFR nu se organizează în cadrul Conferinţei ordinare din data de 1 aprilie 2017.

Art. 2. - În cadrul Conferinţei ordinare din data de 1 aprilie 2017 se propune spre consultare, dezbatere şi aprobare organizarea până cel târziu la sfârşitul lunii septembrie 2017 a Conferinţei pentru alegerea preşedintelui CAFR a membrilor Consiliului CAFR şi a membrilor comisiilor CAFR.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 21.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.