MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 190/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 190         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 martie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 785 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

463. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

128. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 785

din 15 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţa de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Sindicatul Revoluţionarilor din România Decembrie 1989 - Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare Euro Atlantică Bucureşti, Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru cinstirea Eroilor Martiri Tulcea, Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare Euro Atlantică Prahova, de Daniel Perju şi Mioara Gheorghe, în Dosarul nr. 501/2CAF/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 15D/2016.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei Daniel Perju, personal şi în calitate de reprezentant al Sindicatului Revoluţionarilor din România Decembrie 1989, şi consilier juridic Alina Vîlcu, cu împuternicire aflată la dosar, pentru partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, autorul excepţiei Daniel Perju, în nume personal şi în calitate de reprezentant al Sindicatului Revoluţionarilor din România Decembrie 1989, a depus note scrise în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate şi în cuprinsul acestora cere Curţii Constituţionale să solicite Guvernului stenograma Şedinţei de Guvern şi banda magnetică cu înregistrarea acesteia din data de 29 decembrie 2014 şi reformularea punctului de vedere exprimat în prezenta cauză. De asemenea se solicită Curţii să analizeze dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 sub toate aspectele, nu doar în raport cu criticile formulate.

4. Faţă de cererea de probe formulată, reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice lasă la aprecierea Curţii soluţionarea acesteia. Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca neîntemeiată solicitarea unui nou punct de vedere Guvernului şi ca inadmisibile celelalte cereri formulate de autorul excepţiei.

5. Curtea, potrivit art. 258 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992, respinge cererea de probe formulată, întrucât asupra acestor solicitări s-a mai pronunţat într-o cauză similară, iar Guvernul a transmis punctul sau de vedere cu privire la prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei Daniel Perju care solicită admiterea acesteia, reiterând, pe larg, criticile de neconstituţionalitate cuprinse în încheierea de sesizare a instanţei. Depune note scrise.

7. Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice solicită respingerea excepţiei, ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Depune un punct de vedere.

8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, întrucât există precedent constituţional în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

9. Prin încheierea din 28 septembrie 2015, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 11 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 501/2CAF/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Revoluţionarilor din România Decembrie 1989 - Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare Euro Atlantică Bucureşti, Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru cinstirea Eroilor Martiri Tulcea, Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare Euro Atlantică Prahova, de Daniel Perju şi Mioara Gheorghe, într-o cauză având ca obiect obligaţia de a face, respectiv „retragerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014”.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că actul normativ criticat a fost emis cu nerespectarea prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) şi (6), din partea introductivă nu se poate constata caracterul de urgenţă, întrucât procedura de instituire a unei situaţii de urgenţă este reglementată de art. 10 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. Totodată, se arată că Guvernul nu era abilitat prin lege să emită ordonanţe în domeniul Legii nr. 341/2004, încălcându-se art. 108 din Legea fundamentală.

11. De asemenea, autorii excepţiei apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu a fost supusă dezbaterii publice, fiind adoptată cu încălcarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. În plus, susţin că proiectul de act normativ nu a fost pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 29 decembrie 2014 şi afectează adevărul istoric al evenimentelor din Decembrie 1989, face o nouă redefinire a Revoluţiei şi creează o discriminare între Luptătorii cu merite deosebite şi cei cu rol determinant.

12. Autorii excepţiei consideră că, pentru a fi aplicat în înţelesul său, un act normativ trebuie să fie precis, previzibil şi să asigure securitatea juridică a destinatarilor lui, lucru care nu s-a întâmplat şi în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, încălcându-se astfel Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010.

13. În final, apreciază că susţinerea din partea introductivă a ordonanţei nu poate fi considerată ca fiind veridică, întrucât se motivează că aplicarea abuzivă şi frauduloasă a Legii nr. 341/2004 a generat inechităţi. Or, dacă există asemenea abuzuri, autorii excepţiei consideră că cei care le-au constatat trebuiau să sesizeze organele de anchetă şi să nu modifice adevărul istoric stipulat în lege.

14. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 este neconstituţională în întregul ei, ca urmarea neîndeplinirii cerinţelor art. 115 alin. (4) din Constituţie. Astfel, pornind de la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia ordonanţelor de urgenţă, instanţa consideră că actul normativ criticat a fost adoptat fără a fi întrunite condiţiile imperative ale existenţei urgenţei şi situaţiei extraordinare. În acest sens apreciază că motivele expuse de Guvern nu relevă o situaţie extraordinară, neobişnuită ce impunea modificarea Legii nr. 341/2004, considerentele fiind legate de modul de aplicare al acestei legi, precum şi de existenţa unor impedimente administrative.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că situaţia extraordinară a fost apreciată la momentul emiterii actului normativ criticat, ca fiind determinată de „reluarea plăţilor privind indemnizaţiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, începând cu luna ianuarie 2015”. În ceea ce priveşte susţinerea privind încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, prin neîndeplinirea procedurii privind transparenţa decizională, arată că, potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente şi notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare.

20. În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul român, art. 15 alin. (1) potrivit căruia cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea, art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea în drepturi, art. 108 referitor la actele Guvernului, art. 115 alin. (4) şi (6) privind delegarea legislativă. De asemenea se apreciază că, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, şi cele ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie2010.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. În acest sens sunt, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 660 din 8 noiembrie 2016, nepublicată*) în Monitorul Oficial al României la data pronunţării prezentei decizii, Decizia nr. 398 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 5 septembrie 2016, şi Decizia nr. 389 din 14 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 28 septembrie 2016.

 

*) Decizia Curţi Constituţionale nr. 660 din 8 noiembrie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 3 martie 2017.

 

22. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că, în memoria celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de recunoaştere a meritelor celor care s-au remarcat în mod deosebit în lupta pentru răsturnarea regimului totalitar, ca recompensă a societăţii pentru contribuţia adusă la înfăptuirea Revoluţiei din 1989, a fost adoptată Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare. În baza dispoziţiilor acestei legi, titlurile care puteau fi acordate luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 erau: „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, precum şi drepturile ce se cuveneau beneficiarilor acestor titluri.

23. Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, a abrogat Legea nr. 42/1990, însă a menţinut unele dintre soluţiile legislative anterioare. Astfel, este păstrată denumirea titlurilor „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989” se referă, în noua reglementare, la trei categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”.

24. Curtea a reţinut că Legea nr. 341/2004 stabilea acordarea unor drepturi persoanelor care au obţinut titlurile prevăzute de lege, printre care, potrivit art. 4, şi dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, în condiţiile legii. Acordarea titlurilor se făcea prin preschimbarea certificatelor eliberate în perioada 1990-1997 privind calităţile şi titlurile atestate potrivit Legii nr. 42/1990.

25. Curtea a observat că, printr-o serie de acte normative, în perioada 2012-2014, indemnizaţia lunară reparatorie, prevăzuta de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, de care beneficiau, în condiţiile legii, persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din lege, respectiv titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, nu s-a acordat,

26. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 au fost modificate şi completate unele dispoziţii din Legea nr. 341/2004, care stabilesc categoriile de titluri ce se pot acorda luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi drepturile corespondente deţinerii acestor titluri. Astfel, sunt păstrate denumirile titlurilor de „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, în noua formă a legii, se referă la patru categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut”, „Luptător cu Rol Determinant” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”. În acest sens, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, titlurile instituite se vor acorda în condiţiile legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de atestare a titlului, acordat de către Preşedintele României, prin decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Totodată, noul conţinut normativ la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 prevede acordarea unei indemnizaţii de gratitudine lunară persoanelor care au obţinut titlurile de „Luptător cu Rol Determinant”, cărora li s-au eliberat noile certificate, potrivit noii reglementări.

27. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea a reţinut, în esenţă, că, potrivit jurisprudenţei sale (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ: existenţa unei situaţii extraordinare; reglementarea acesteia să nu poată fi amânată; urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei. Având în vedere cele prezentate în expunerea de motive, precum şi faptul că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales a celor sociale şi economice, de o marjă de apreciere, pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public, care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 49), Curtea a constatat că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate, raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie, este neîntemeiată.

28. Cu privire la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia Guvernul nu avea abilitarea de a modifica Legea nr. 341/2004 printr-o ordonanţă, Curtea a reţinut caracterul neîntemeiat al acesteia, întrucât, potrivit prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (1), „Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice1. Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2015, care abrogă alin, (2) al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, a fost adoptată în baza art. 1 pct. 1.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, lege care a permis Guvernului să adopte ordonanţe pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004

29. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu a fost supusă dezbaterii publice, Curtea a observat că, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, „în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. Astfel, legiuitorul, ţinând cont de realitatea existenţei unor situaţii în care necesitatea protejării interesului impune în mod obiectiv adoptarea unor măsuri urgente, a permis adoptarea unor acte normative fără îndeplinirea tuturor cerinţelor privind asigurarea transparenţei decizionale. Prin urmare, Curtea a constatat netemeinicia acestei critici. Totodată, Curtea a apreciat că aspectul invocat de autorii excepţiei, potrivit căruia „actul normativ nu a fost trecut pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 29 decembrie 2014”, excedează controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională.

30. Referitor la existenţa unei pretinse discriminări între categoria Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi categoria Luptător cu Rol Determinant, prin sistarea plăţii indemnizaţiei lunare reparatorii, Curtea a constatat că normele legale supuse controlului de constituţionalitate se aplică tuturor destinatarilor săi, fără ca între aceştia să existe privilegii sau discriminări, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea prevederilor art. 16 din Constituţie. A nega posibilitatea legiuitorului de a modifica sau de a abroga o normă ar însemna negarea competenţei sale legislative, ceea ce este inadmisibil. Din contră, legiuitorul, fie originar, fie delegat, trebuie să vegheze la asigurarea stabilităţii economice a ţării şi să ia măsuri în consecinţă (în acest sens a se vedea Decizia nr. 90 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea (, nr. 228 din 5 aprilie 2012). Totodată, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că nu constituie o discriminare faptul că, prin aplicarea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate ca atare prin prisma propriilor lor interese subiective,

31. Prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Decizia nr. 922 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013, Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, ori Decizia nr. 419 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 18 august 2014, Curtea a statuat că dreptul la indemnizaţie reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, astfel c㠄legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii, precum şi a stabilirii condiţiilor şi criteriilor de acordare”. Ca atare, Curtea a reţinut că indemnizaţia se acordă în condiţiile Legii nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015.

32. De asemenea, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, precitată, Curtea a reţinut, în esenţă, că, deşi temeiul moral al acordării dreptului la indemnizaţie reparatorie, izvorât din sentimentul de recunoştinţă pentru cei care, prin jertfa şi contribuţia proprie, au condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, este incontestabil, „acesta nu constituie totuşi, potrivit Constituţiei, o obligaţie de reglementare a statului în acest sens, neputându-se vorbi astfel de existenţa unui drept fundamental la obţinerea unor indemnizaţii în virtutea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revoluţiei Române din Decembrie 1989”.

33. Pentru argumentele menţionate anterior, Curtea a constatat şi netemeinicia criticilor de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie.

34. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele examinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

35. În final, Curtea constată că celelalte dispoziţii din Constituţie invocate nu au relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

36, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Revoluţionarilor din România Decembrie 1989 - Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare Euro Atlantică Bucureşti, Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru cinstirea Eroilor Martiri Tulcea, Liga Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare Euro Atlantică Prahova, de Daniel Perju şi Mioara Gheorghe, în Dosarul nr. 501/2CAF/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora

 

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit dispoziţiilor art. 133 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marius Vulpe

 

Bucureşti, 9 martie 2017.

Nr. 463.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora

 

A. Consideraţii preliminare

Obiectul prezentei proceduri îl constituie închirierea unor spaţii în interiorul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, destinate implementării unui sistem de efectuare a convorbirilor telefonice de către deţinuţii aflaţi în custodie.

Contractul se va încheia pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării, noua procedură fiind iniţiată în timp util raportat la această dată, pentru a se asigura continuitatea serviciilor către deţinuţi.

Operatorul suportă cheltuielile de energie electrică stabilite de către unitatea penitenciară, aferente echipamentelor folosite, conform consumurilor specifice.

Achitarea contravalorii chiriei, precum şi a contravalorii utilităţilor se face lunar, în maximum 30 de zile de la data facturării.

Locatarul are obligaţia de a efectua plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spaţiului închiriat în conformitate cu art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Stadiul fizic al spaţiului închiriat se constată de către părţile contractante la momentul predării/recepţionării lui, printr-un proces-verbal de predare-primire, care va fi anexat la contract.

Spaţiul închiriat va fi exploatat în bune condiţii.

Locatarul, precum şi subcontractorii acestuia trebuie să respecte următoarele reguli:

a) locatarul trebuie să comunice locatorului o listă cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi numele delegaţilor şi şoferilor care vor asigura mentenanţa sistemului implementat;

b) personalul locatarului nu are acces în unitate cu bunurile care, potrivit legislaţiei execuţional penale, sunt interzise;

c) personalului locatarului îi este interzis să ia legătura cu deţinuţii, să înmâneze acestora bunuri şi alimente sau să introducă în unitate băuturi alcoolice, droguri sau precursori ai acestora;

d) personalul locatarului şi mijloacele de transport ale acestuia trebuie să se supună controlului efectuat în punctul de control al locatorului;

e) personalul locatarului şi mijloacele de transport ale acestuia trebuie să respecte uri anumit traseu prestabilit.

Prin prezenta procedură se doreşte identificarea unor operatori economici, numiţi în continuare operatori de telefonie, care să implementeze, la nivelul fiecărei unităţi penitenciare, un sistem de efectuare a convorbirilor telefonice de către deţinuţi în scopul respectării dispoziţiilor execuţional penale.

Scopul acestui demers vizează:

a) asigurarea dreptului la convorbiri telefonice conform prevederilor legale în vigoare;

b) menţinerea relaţiilor de familie;

c) creşterea numărului deţinuţilor care efectuează convorbiri telefonice simultane;

d) eliminarea necesităţii aprovizionării constante a punctelor comerciale amenajate în interiorul locurilor de deţinere cu cartele telefonice - destinate deţinuţilor;

e) monitorizarea şi gestionarea simplă şi eficientă a convorbirilor telefonice efectuate de deţinuţi;

f) uniformizarea procedurii de efectuare a convorbirilor telefonice de către deţinuţi la nivelul tuturor locurilor de deţinere;

g) îmbunătăţirea comunicării bidirecţionale, deţinut - personal unitate.

B. Condiţii generale ale închirierii

Suprafaţa care face obiectul închirierii se află în proprietatea publică a statului.

Închirierea spaţiului se face prin licitaţie publică.

Preţul de pornire se stabileşte pornind de la nivelul tarifelor în lei/mp/lună practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local.

Compartimentul achiziţii publice în colaborare cu Compartimentul cazarmare elaborează nota privind stabilirea preţului minim de pornire.

La demararea procedurii, unitatea penitenciară solicită consiliului local comunicarea tarifului de închiriere a spaţiilor de pe raza de competenţă a acesteia, în.... lei/mp/lună. În cazul în care tariful nu este actualizat, acesta va fi actualizat în conformitate cu indicele preţului de consum („IPS*) pentru servicii publicat pe pagina Institutului Naţional de Statistică.

În cazul în care tariful de închiriere a spaţiilor nu este stabilit de către unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea penitenciară, atunci aceasta, la început de an, solicită în scris consiliului local/judeţean comunicarea cuantumului lunar de închiriere. Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale şi judeţene au atribuţii referitoare la stabilirea tarifelor de închiriere bunuri proprietate publică,

Pe parcursul exploatării spaţiului închiriat se vor respecta normele de protecţie a mediului stabilite conform legislaţiei În vigoare.

Locatarul trebuie să facă dovada implementării în organizaţia sa a unui sistem de management al calităţii certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data licitaţiei.

Pe toata perioada închirierii se va asigura exploatarea în regim de continuitate şi permanenţă.

Spaţiul închiriat nu va putea fi subînchiriat de către locatar pe toată perioada contractului. În caz contrar contractul va fi reziliat.

Atât personalul angajat al ofertantului câştigător, cât şi cel/cei care va/vor asigura punerea în funcţiune a sistemului de telefonie, subcontractant, după caz, semnează un angajament de confidenţialitate că nu va comunica persoanelor fizice, juridice sau instituţiilor neautorizate detalii ale clădirilor şi ale dotărilor din perimetrul unităţilor penitenciare. Toate informaţiile la care ofertanţii au acces sunt confidenţiale şi nu pot fi folosite decât în scopul realizării ofertei.

Ofertantul câştigător ia toate măsurile necesare în vederea asigurării siguranţei în exploatarea spaţiului închiriat şi a respectării tuturor normelor de protecţie a muncii conform legislaţiei în vigoare.

C. Documentaţia de atribuire

Documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura furnizorilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile, care este anexa la prezenta procedură.

Cerinţele legate de sistemul care se va instala în spaţiul închiriat sunt următoarele:

1. Cerinţe generale:

1.1. sistemul să utilizeze o reţea separată de celelalte reţele informatice existente în unitate, conexiunea între acestea fiind permisă numai cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere, în urma avizului structurii informatice din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după asigurarea securităţii sistemului;

1.2. În cazul precizat anterior, furnizorul trebuie să asigure o bună securitate a accesului la reţeaua informatică a locului de deţinere prin instalarea unor echipamente/software de filtrare a traficului între cele două reţele - a serverului de telefonie şi a unităţii -, dar şi filtrarea comunicării cu conexiunea la internet, care să permită doar traficul informaţiilor strict necesare funcţionării sistemului; software-ul de filtrare a traficului trebuie să fie administrat în totalitate de către lucrătorul structurii informatice a unităţii, care poate fi asistat de către specialiştii furnizorului;

1.3. reţeaua de telefonie din interiorul locului de deţinere se realizează exclusiv cu tehnologie cablată, traseele cablajelor fiind stabilite de comun acord cu unitatea penitenciară;

1.4. acordarea dreptului de acces asupra serverului sistemului de telefonie şi al sistemului de supraveghere pentru lucrătorul structurii informatice a unităţii, printr-un cont personal cu drepturi de administrator, pentru, dar fără a se limita la:

a) crearea backup-ului periodic al bazei de date şi al folderului de imagini;

b) restartarea aplicaţiei în caz de nevoie;

c) restartarea serverului în caz de nevoie;

d) crearea de conturi de tip user pentru utilizatorii aplicaţiei;

e) verificarea stării sistemului;

1.5. toate cheltuielile privind instalarea, utilizarea şi mentenanţa sistemului sunt suportate de furnizor;

1.6. având în vedere că întreaga aparatură a sistemului aparţine furnizorului, acesta trebuie să asigure în mod gratuit şi în timp util asistenţa tehnică şi mentenanţa necesare bunei funcţionări şi întreţinerii sistemului şi softului aferent. În cazul defectelor blocante - imposibilitatea utilizării întregului sistem de telefonie - timpul de repunere în exploatare a acestuia nu va depăşi 12 ore de la sesizarea unităţii confirmată de furnizor. Pentru celelalte defecţiuni, timpul maxim de remediere este de 48 de ore de la sesizarea unităţii confirmată de furnizor;

1.7. În situaţia în care pentru implementarea clauzelor contractuale se impune accesul la informaţii clasificate, operaţiunile în cauză se desfăşoară cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.

2. Cerinţe tehnice:

a) sistemul va răspunde exigenţelor reglementărilor în vigoare cu privire la durata convorbirilor şi persoanelor apelate zilnic, la respectarea dreptului la odihnă;

b) furnizorul va asigura posturi telefonice suficiente, în niciun caz mai puţin de unul, pentru asigurarea dreptului la convorbiri în integralitatea sa conform datelor furnizate de administraţia locului de deţinere. Aparatele telefonice destinate folosirii în interior vor fi de tip antivandal, iar cele destinate a fi folosite în exteriorul clădirilor vor fi de tip antivandal şi rezistente la intemperii. Aceste posturi telefonice vor fi amplasate prin fixare pe perete/stâlpi/suporturi/grilaje. astfel încât accesul la acestea să se realizeze cât mai facil;

c) numărul concret de posturi telefonice necesar a fi instalate se stabileşte de fiecare unitate penitenciară la momentul iniţierii procedurii de selecţie;

d) conexiunea între receptor şi baza aparatului se realizează exclusiv prin cablaj, care nu va avea o lungime mai mare de 1 metru liniar;

e) pentru asigurarea integrităţii fizice a posturilor telefonice şi pentru stabilirea situaţiilor de substituire a posesorului cârdului, voluntar sau involuntar, de către un alt deţinut, respectiv pentru a se înregistra orice acţiune desfăşurată asupra sau în zona postului telefonic, posturile telefonice sunt supravegheate video permanent şi simultan printr-un sistem unitar care să permită monitorizarea video de către personalul unităţii penitenciare, precum şi stocarea înregistrărilor pentru o perioadă de minimum 10 zile; sistemul de supraveghere sus-menţionat se asigură şi se menţine în stare de funcţionare de către furnizor pe cheltuiala sa, iar administrarea lui şi a datelor obţinute se face exclusiv de către unitatea penitenciară;

f) sistemul să aibă posibilitatea tehnică de a permite personalului din unitate anume desemnat să întrerupă o anumită convorbire, dacă se consideră că este necesar, fără a viola secretul convorbirii;

g) sursa de alimentare a sistemului trebuie să fie independentă, circuit electric de alimentare separat, dotat cu contor propriu, după caz, şi să asigure funcţionarea acestuia şi în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică din reţeaua publică, sursă în comutaţie cu posibilitatea de încărcare â unui set de baterii în sistem tampon;

h) sistemul trebuie să permită o uşoară gestiune, din partea unităţii, a listei numerelor de telefon solicitate de deţinuţi, introducere, ştergere, activare-dezactivare, emiterea periodică de facturi detaliate, individuale pentru fiecare deţinut, posibilitatea introducerii unor restricţii. Sistemul trebuie să asigure condiţiile necesare astfel ca fiecare deţinut să aibă acces la un număr prestabilit, configurabil, de numere de telefon alese de acesta, care pot fi înlocuite la o anumită perioadă printr-o cerere aprobată de conducerea unităţii. În acelaşi timp, sistemul trebuie să asigure condiţiile necesare astfel ca un deţinut să poată efectua zilnic un număr maxim prestabilit, configurabil, de convorbiri telefonice a căror durată maximă să fie prestabilită, configurabilă. Realizarea acestor cerinţe trebuie să se facă fie prin emiterea de cârduri individuale dotate cu elemente de siguranţă care să nu permită falsificarea sau multiplicarea lor, cod de acces, sau prin alte metode propuse de furnizorul sistemului. Mijlocul de identificare trebuie să fie strict individual şi netransmisibil;

i) informarea anticipată a deţinutului în timpul convorbirii cu privire la întreruperea convorbirii pe fondul epuizării resurselor băneşti sau al expirării timpului permis al convorbirilor;

j) sistemul să nu permită efectuarea de convorbiri cu un număr de telefon neaprobat prin interzicerea redirecţionării automate de la un număr de telefon aprobat;

k) identificarea persoanei care utilizează postul telefonic trebuie să se realizeze prin utilizarea unui cârd personal, cu cod de bare, utilizabil atât pentru telefonie, cât şi pentru cumpărături, de la punctele de vânzare fixe şi mobile şi, respectiv, infochioşc;

l) pentru a avea o evidenţă exactă, în timp real, a sumelor de bani din contul deţinutului plata convorbirilor se realizează automat, prin scădere imediată din disponibil;

m) restricţionarea automată a convorbirilor telefonice în limita Sumelor de bani disponibile în contul deţinutului;

n) posibilitatea interogării sistemului de către deţinut cu privire la soldul disponibil în cont;

o) tarifarea convorbirilor să înceapă în momentul stabilirii efective a conexiunii cu postul apelat şi să se facă la secundă după primul minut de convorbire, cu perioade gratuite în cazul mesajelor vocale ale furnizorului de telefonie de la începutul convorbirilor şi al interogării soldurilor;

p) se va considera efectuată şi contorizată ca atare doar acea convorbire care are loc efectiv;

q) posibilitatea de transmitere către unitate, în mod electronic, a evidenţei convorbirilor telefonice - număr de identificare a deţinutului, număr apelat, data, ora şi durata convorbirii -, precum şi de emitere a unei situaţii detaliate care să justifice sumele retrase din contul deţinuţilor;

r) furnizorul trebuie să asigure unităţii instrumentele informatice necesare pentru obţinerea la cerere a situaţiei convorbirilor şi a costurilor aferente, separat pentru fiecare post telefonic în parte;

s) sistemul să permită comunicare bidirecţională, între locurile comune şi birourile supraveghetorilor, cu funcţie de caller ID numai pentru identificarea de către personal a apelantului deţinut, nu şi invers;

ş) sistemul să permită comunicare unidirecţională, între anumite birouri stabilite de directorul unităţii şi locurile comune, fără funcţie de caller ID;

t) sistemul să permită avertizarea unităţii în situaţia apelării de către mai mulţi deţinuţi a aceluiaşi număr de telefon introdus în lista de numere telefonice permise;

ţ) posibilitatea de a reloca sau instala un nou post telefonic la cererea conducerii penitenciarului, cu încadrarea în numărul maxim stabilit iniţial;

u) softul serverului de telefonie să aibă opţiune de infochioşc şi datele personale să poată fi consultate de către deţinut după identificarea prealabilă cu cârdul propriu, în totalitate sau secvenţial pe fiecare tip de informaţie;

v) în vederea protejării datelor cu caracter personal legate de deţinuţi, sistemul de telefonie nu va accesa, memora sau manipula nicio informaţie legată de persoanele de mai sus, cu excepţia unui cod care identifică în mod unic deţinuţii;

w) pentru a gestiona în timp real informaţia legată de soldul din contul deţinuţilor, sistemul de telefonie vă opera în baza de date a unităţii penitenciare prin apelarea unor funcţii realizate şi puse la dispoziţie de către unitatea penitenciară;

x) interconectarea cu aplicaţia PMSWEB se face prin modulul specializat PMSTEL, pus la dispoziţie de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

3. Implementarea sistemului de telefonie

Furnizorul va operaţionaliza sistemul de telefonie în sensul posibilităţii exercitării dreptului la convorbiri într-un termen de maximum o lună de la semnarea contractului.

Nu se permite sub contracta re a serviciilor efective de telefonie pentru deţinuţi, însă furnizorul va putea subcontracta lucrările de instalare şi întreţinere a echipamentelor sistemului, pe toata durata contractului.

Lângă fiecare aparat telefonic furnizorul afişează obligatoriu instrucţiunile de folosire şi tarifele practicate.

Costul iniţial de emitere a cârdului, precum şi cel aferent schimbărilor ulterioare pe fondul deteriorării sau pierderii sunt în sarcina furnizorului de servicii.

Plata convorbirilor telefonice este suportată de deţinut.

D. Definiţii:

a) PMSWEB reprezintă aplicaţia de evidenţă informatizată a datelor deţinuţilor folosită în toate unităţile sistemului penitenciar;

b) PMSTEL reprezintă aplicaţia web de punere la dispoziţie prin intermediul unei funcţii, către sisteme externe, a unui set minimal de date necesar pentru realizarea de convorbiri telefonice;

c) infochioşc reprezintă aplicaţia informatică pusă la dispoziţia deţinuţilor pentru accesarea datelor personale şi a legislaţiei generale de interes public, în baza autentificării cu codul unic de bare.

E. Anularea procedurii

Unitatea organizatoare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului, dacă ia această decizie, de regulă înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) nu au fost depuse oferte;

b) au fost depuse numai oferte care nu îndeplinesc cerinţele din documentaţie;

c) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.

Decizia de anulare nu creează nicio obligaţie a unităţii penitenciare faţă de participanţi.

Unitatea penitenciară are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertei, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Documentaţia de atribuire

 

ANEXA

la procedură

 

I. Autoritatea contractantă

I.1. Autoritatea organizatoare

 

Denumire:

Unitatea penitenciară ...................................................

 

 

Adresă: ...................................................

 

 

Localitate: ...................................................

Cod postai: ...................................................

Ţara: România

Persoana de contact: ...................................................

Telefon: ...................................................

 

E-mail:

Fax: ...................................................

 

Adresa/Adresele de internet:

 

 

 

1.2. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii organizatoare

 

 ministere ori alte autorităţi publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 ordine publică /siguranţă naţională

 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute;

 

 

 la adresa mai sus menţionată

Date-limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data: ...................................................

Ora-limită: ...................................................

Adresa: ...................................................

Data-limită de transmitere a răspunsului la clarificări: ...................................................

 

II. Obiectul contractului

II.1. Descriere

II.1.1. Denumire:

Contract având ca obiect:

Închirierea unor spaţii în incinta unităţii penitenciare ................................................. în vederea asigurării dreptului la convorbiri telefonice pentru deţinuţi, prin implementarea unui sistem de telefonie, în condiţiile stabilite de prezenta decizie

II.1.2. Locaţia (spaţiile din unitate stabilite de aceasta):

Perioada în care poate fi vizitată locaţia: după achitarea taxei de participare

II.1.3. Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract: 

Contractul se va semna cu un operator de telefonie.

II.1.4. Durata contractului: 2 ani cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional până la finalizarea următoarei proceduri, care seva iniţia obligatoriu cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării contractului.

II.1.5. Ofertele alternative sunt acceptate: NU 

III. Procedura

III.1. Procedura selectată: licitaţie publică

III.2. Legislaţia aplicată - Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2000 privind abilitarea Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor de a închiria unele bunuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea sa, Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

IV. Documente de calificare

Documentele de calificare vor fi prezentate într-un plic închis (lipit). La acesta se ataşează originalul documentului care atestă plata taxei de participare, împreună cu o adresă de înaintare.

Nu se admit documente transmise prin e-mail sau fax.

Documentele depuse după termenul-limită conduc la respingerea furnizorului de a participa la şedinţa de licitaţie publică. Prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate este obligatorie. Lipsa unui document duce la excluderea din procedura de licitaţie.

 

IV. 1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului

1. Fişă do informaţii generale

Solicitat original 

Completare formular anexa nr. 1 la prezenta documentaţie

 

2. Declaraţie pe propria răspundere

că operatorul de telefonie nu are datorii faţă de instituţiile din sistemul administraţiei penitenciare

Solicitat original 

În situaţia în care unitatea penitenciară constată că operatorul de telefonie are datorii neachitate în termen faţă de unităţile din sistemul administraţiei penitenciare, acesta va fi exclus din cadrul procedurii respective.

3. Declaraţie

Solicitat original 

Completare formular anexa nr. 4 la prezenta documentaţie Din care să reiasă inexistenţa relaţiilor de rudenie sau afinitate de până la gradul IV sau relaţii de orice altă natură între reprezentantul legal al operatorului de telefonie şi administrator/asociaţii acestuia, pe de o parte, şi personalul din conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director general, directori generali adjuncţi şi directori, respectiv conducerea unităţii penitenciare în care contractul va produce efecte, director şi directori adjuncţi, pe de altă parte

De asemenea nu pot participa la licitaţie operatori de telefonie ai căror reprezentanţi, asociaţi sau personal angajat au calitatea de funcţionar public cu statut special sau

personal civil în cadrul sistemului penitenciar. Această declaraţie se va completa şi de către subcontractant, în cazurile şi pentru operaţiunile permise, la subcontractare.

4. Certificat fiscal

Solicitat 

Certificat fiscal eliberat de Compartimentul impozite şi taxe locale al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea îşi are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizată Prezenţa debitelor impune eliminarea din cadrul licitaţiei.

5. Certificat de atestare fiscală

Solicitat 

Certificat de atestare fiscală eliberat de organul administrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizată, emis cu maximum 30 de zile înainte de data şedinţei de licitaţie publică Prezenţa debitelor impune eliminarea din cadrul licitaţiei.

6. Declaraţie pe propria răspundere din partea operatorului

Solicitat 

La licitaţia desfăşurată în sistemul administraţiei penitenciare nu poate participa timp de 3 ani operatorul de telefonie care, în perioada derulării contractului/contractelor anterioare, s-a aflat în una dintre situaţiile:

a) a avut litigii cu o unitate penitenciară în privinţa unui contract de locaţiune având destinaţie de asigurare a dreptului la convorbiri telefonice şi s-a stabilit culpa locatarului prin hotărâre judecătorească definitivă în sistemul căilor de atac; termenul se calculează în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii sus-menţionate;

b) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitaţiile anterioare organizate de o unitate penitenciară; termenul se calculează în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de constatare a falsului;

c) a participat la alte licitaţii publice desfăşurate în sistemul administraţiei penitenciare, a adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere; termenul se calculează în raport cu data la care era obligat să semneze contractul în cauză;

d) a deţinut un contract de închiriere pentru spaţiu având destinaţie de asigurare a dreptului la convorbiri telefonice într-o unitate penitenciară şi a renunţat la acesta pe perioada derulării contractului; termenul se calculează în raport cu data când contractul iniţial ar fi încetat la expirarea termenului convenit la încheierea lui.

La licitaţie nu sunt admise persoanele juridice la care asociaţii unici sau majoritari deţin sau controlează entităţi ce se încadrează la lit. a)-d).

De asemenea, la licitaţie nu pot participa persoanele juridice la care asociaţii unici sau majoritari sunt entităţi care, potrivit documentaţiei de atribuire, nu au vocaţia să participe în nume propriu la această procedură, din cauza interdicţiilor stabilite.

7. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Solicitat original 

La licitaţia publică, pentru închirierea unui spaţiu, nu pot participa societăţi, entităţi deţinute sau controlate de aceeaşi persoană, fizică sau juridică.

Completare formular anexa nr. 3 la prezenta documentaţie

8. Certificat de înregistrare ca operator de date personale

Solicitat copie 

Dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal, pentru a putea prelucra în condiţii de legalitate datele personale care, prin natura contractului, ajung la cunoştinţa operatorului de telefonie/personalului său.

9. Angajament de confidenţialitate

Solicitat original 

Completare formular anexa nr. 5 la prezenta documentaţie

 

IV.2. Capacitatea de exercitare a activităţi profesionale (înregistrare)

Persoane juridice române

Solicitat original sau copie legalizat㠁

Să prezinte dovada deţinerii licenţei de operare în materia prestării serviciilor de telefonie voce sau dovada că este împuternicit, acţionează în calitate de mandatar, agent sau comisionar, în acest sens, potrivit prevederilor legale, aspect materializat într-un înscris valabil care să ateste calitatea de furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice eliberat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Declaraţie pe propria răspundere

Solicitat 

Declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare, astfel cum au fost solicitate în caietul de sarcini. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a cerinţelor stabilite prin caietul de sarcini, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Solicitat 

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data licitaţiei, din care să rezulte informaţii de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societăţii, asociaţi, capital social, puncte de lucru, precum şi faptul că ofertantul nu se află în oricare dintre următoarele situaţii: stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare sau că ar face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate/autorizaţie de funcţionare sau autorizaţie de funcţionare.

Certificat de înregistrare fiscală

Solicitat 

Certificat de înregistrare fiscală (CUI), copie conformă cu originalul, semnată şi ştampilată

IV.3. Situaţia economico-financiară

Informaţii privind situaţia economico-financiară

Solicitat 

Scrisoare de bonitate din partea unei bănci - în original, emisă cu maximum 30 de zile înainte de data şedinţei de licitaţie publică

IV.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii privind capacitatea tehnică

Solicitat 

Lista cu dotările şi personalul de care dispune operatorul de telefonie pentru a putea asigura activitatea de telefonie în spaţiul licitat, conform caietului de sarcini, inclusiv pentru subcontractanţi, după caz

IV. 5. Tariful în lei/minut/apel telefonic cu TVA inclus

Reţea fixă ...................................................

Reţea mobilă ...................................................

Tariful pentru chirie şi tarifele pentru telefonie ofertate se depun în plic sigilat, odată cu documentele de calificare, şi nu se modifică pe toată durata derulării contractului.

Fiecare unitate penitenciară stabileşte în anexa nr. 2 la prezenta documentaţie, prezentată în original, tipurile de reţea (mobilă, fixă) pe care ofertanţii le completează cu propunerea tarifelor (lei/minut/apel cu TVA inclus) pe care ie ofertează.

V. Desfăşurare procedură

V.1. Taxa de participare

Cuantumul taxei de participare este fix, respectiv 500 lei.

Forma de constituire a taxei de participare:

- virament în contul autorităţii organizatoare;

- depunere în numerar în casieria unităţii.

Taxa de participare, indiferent de forma de constituire, trebuie să fie prezentată cel mai târziu până la ora de începere a procedurii de licitaţie publică.

Taxa de participare depusă de câştigătorul licitaţiei i se restituie acestuia după încheierea contractului, iar celorlalţi participanţi li se restituie după adjudecare.

În cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor şi înainte de adjudecarea licitaţiei, ofertantul pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca taxă de participare.

V.2. Modul de prezentare a ofertei

Toate documentele vor fi introduse într-un plic sigilat, care se înaintează însoţit de o adresă din partea furnizorului.

V.3. Deschiderea plicurilor cu documentele depuse

În data de ............................ ora ............................, la sediul autorităţii organizatoare

După deschiderea plicurilor ofertanţilor şi vizualizarea documentelor de calificare prezentate, comisia de licitaţie stabileşte ofertanţii care îndeplinesc condiţiile de participare.

Modul de desfăşurare a procedurii va fi consemnat într-un proces-verbal întocmit de comisia de licitaţie, document care va fi pus la dispoziţia participanţilor.

Criteriul de atribuire al procedurii de licitaţie este „oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere al chiriei şi al tarifelor pentru telefonie”, utilizându-se următoarea formulă:

Punctaj final = 20 X Vchirie oferta_/Vmax. chirie + 80 X Vtarife telefonie min./Vtarife telefonie oferta_Vmax. chirie = oferta cu cea mai mare valoare a chiriei/mp, respectiv valoarea totală (lei cu tva) a chiriei ofertate reprezentând preţul ofertat pe mp înmulţit cu suprafaţa închiriată;

Vchirie oferta_ = ofertele în ordine descrescătoare, respectiv valoarea (lei cu tva) a chiriei ofertate reprezentând preţul ofertat pe mp înmulţit cu suprafaţa închiriată;

Vtarife telefonia min. = valoarea ofertei cu cele mai mici preţuri ofertate;

Vtarife telefonie_ = valoarea ofertelor în ordine crescătoare a ofertelor;

„Mod de calcul: Vtarife telefonie = 70 x (tarif minim ofertat reţea fixă România/tarif ofertat reţea fixă România) + 10 x (tarif minim ofertat reţea mobilă România/tarif ofertat reţea mobilă România) +10 x (tarif minim ofertat alte reţele/tarif ofertat alte reţele) +10 x (tarif minim ofertat reţea x/tarif ofertat reţea x)”

Ponderea totală a tarifelor exemplificate mai sus trebuie să fie de 100 puncte, din perspectiva procentului de 70 puncte care reprezintă ponderea tarifelor în punctajul total al operatorului participant la procedură.

Fiecare unitate penitenciară stabileşte tipurile de tarife de reţea (mobilă, fixă) şi

punctajul acestora în algoritmul de calcul privind Vtarife telefonie în funcţie de cele mai uzitate tipuri de reţea de telefonie, date rezultate din analiza opţiunilor anterioare ale deţinuţilor din acea unitate.

În situaţia în care unul dintre ofertanţi are deja în derulare un astfel de contract cu unitatea penitenciară, prestarea serviciilor ca urmare a prezentei proceduri se va desfăşura în paralel cu serviciile contractate anterior, potrivit clauzelor specifice fiecăruia dintre contracte.

La solicitarea operatorului de telefonie în cauză, contractul iniţial îşi va înceta efectele, prin acordul părţilor, dar numai după operaţionalizarea sistemului de telefonie al operatorului de telefonie declarat câştigător, potrivit prezentei proceduri, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal, participanţii la licitaţie pot formula contestaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea procedurii. Directorul unităţii organizatoare va nominaliza o altă comisie, care va analiza şi soluţiona eventualele contestaţii în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la sediul autorităţii organizatoare.

După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi de soluţionare a eventualelor contestaţii se comunică în scris fiecărui ofertant calificat rezultatul procedurii, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatului procedurii de licitaţie publică, ofertantul declarat câştigător este invitat la sediul locatorului în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor.

V.4. Stabilirea chiriei

Chiria care va fi achitată de către operatorul de telefonie declarat câştigător este preţul ofertat în lei/mp/lună.

Calculul suprafeţei ocupate de sistemul de telefonie se realizează astfel:

- pentru aparatele telefonice se ia în calcul amprenta dispozitivului, la verticală sau orizontală în funcţie de modul de montare;

- pentru celelalte echipamente se ia în calcul suprafaţa ocupată la sol de acestea.

NOTĂ:

Prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor este obligatorie, sens în care vor prezenta împuternicire semnată şi stampilată de reprezentantul legal şi cartea de identitate.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1. Oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere al chiriei şi al tarifelor pentru telefonie

VII. Atribuirea contractului

VII.1. Ajustarea preţului contractului

 NU

Preţul va fi ferm în lei pe toată durata de valabilitate a contractului.

 

Prenumele şi numele

Funcţia

Compartimentul

Data

Semnătura

............................

Şef serviciu

Logistic

 

 

............................

Compartimentul achiziţii

Logistic

 

 

 

ANEXA Nr. 1

la documentaţie

 

OPERATOR DE TELEFONIE

 

.........................................................

 

(denumirea/numele)

 

 

INFORMAŢII GENERALE

 

1. Denumirea/Numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

Cont ......................................................... Trezoreria .........................................................

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: .................................................................... (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ......................................................... (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........................................................

............................................................................................................................................................ (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

 

Anul

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie

(mii lei)

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie

(euro)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Furnizor economic,

.........................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

la documentaţie

 

Unitatea penitenciară .........................................................

 

TARIFE OFERTATE

pe tipurile de reţea (mobilă, fixă)

 

 

lei/minut/apel cu TVA inclus

Nr. crt.

Tip reţea

Tariful ofertat

1

Reţea mobilă .........................................................

 

2

Reţea fixă .........................................................

 

3

.......................

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

Furnizor,

.........................................................

(semnătura autorizată şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

la documentaţie

 

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de licitaţie publică organizată de în calitate de autoritate organizatoare, din data de ............................,  certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific prin prezenta, în numele ........................................................., următoarele:

1. persoana prezentă la licitaţie are drept de semnătură pe toate documentele aferente licitaţiei, fără a modifica termenii şi condiţiile prezentate în ofertă;

2. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi, indiferent de natura lor;

3. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de unitatea organizatoare;

4. consimt descalificarea noastră de la procedura de licitaţie în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întru totul conforme cu realitatea.

 

Ofertant,

Data

.........................................................

...................................

Reprezentant/Reprezentanţi legal/legali

 

(semnături)

 

 

ANEXA Nr. 4

la documentaţie

 

(Se completează de către reprezentantul legal/administrator/asociat.)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul(a), ..................................................., născut(ă) în localitatea ..................................................., la data de ......................., fiul (fiica) lui ................................................... şi a ..................................................., reprezentant legal/administrator/asociat al ..................................................., în funcţia de ..................................................., cu domiciliul în localitatea ..................................................., str. ................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................................., declar următoarele:

Declar că între reprezentant legal/asociaţi/administratori, pe de o parte, şi personalul din conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director general, directori generali adjuncţi şt directori, respectiv conducerea unităţii penitenciare în care contractul va produce efecte, pe de altă parte, director şi directori adjuncţi, nu există relaţii de rudenie sau afinitate de până la gradul IV inclusiv.

De asemenea, declar că nu am calitatea de funcţionar public cu statut special sau personal civil în cadrul sistemului penitenciar.

Existenţa oricărei relaţii dintre cele menţionate conduce la imposibilitatea participării/excluderea de Sa procedură.

 Mă angajez ca, pe timpul derulării contractului, să anunţ orice schimbare a situaţiei menţionate anterior, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea sa, administraţiei penitenciarului/CE/CD/penitenciarului-spital ..................................................., sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului, prin intermediul unei simple notificări, fără intervenţia instanţei de judecată sau orice altă formalitate, cu despăgubirea locatorului pentru prejudiciile produse prin acest fapt.

Dacă în perioada derulării relaţiei contractuale se constată că există încă de la momentul depunerii ofertei sau a intervenit, ulterior, oricare dintre împrejurările descrise mai sus şi care atrăgeau excluderea de la procedură, unitatea va putea considera reziliat unilateral contractul, fără intervenţia instanţei de judecată, printr-o simplă notificare, locatarul având obligaţia să asigure continuitatea serviciilor telefonice pentru deţinuţi conform obligaţiilor contractuale şi să achite chiria stabilită, până la încheierea unui nou contract cu alt furnizor economic.

Mă angajez ca, după semnarea contractului de locaţiune, personalul care va desfăşura activităţi pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale să îşi asume, prin semnare, un angajament de confidenţialitate privind nedivulgarea datelor la care are acces în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, date despre deţinuţi, despre locuri sau momente vulnerabile din unitate, despre personalul unităţii, în măsura în care intră în posesia acestor date.

Cunosc faptul că, în conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modemuri de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, precum şi faptul că tentativa se pedepseşte.

Cunosc de asemenea faptul că, în conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a acestei legi, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de deţinuţi, în penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Mă angajez să respect regulile de acces şi să mă supun controlului de specialitate şi antiterorist, ori de câte ori este necesar.

În situaţia în care voi fi contactat, prin orice modalitate, de către deţinuţi sau aparţinătorii acestora, indiferent de obiectul solicitării lor, voi informa de îndată administraţia locului de deţinere şi voi depune toate diligenţele în vederea prevenirii oricăror încălcări ale prevederilor legale.

În situaţia în care voi lua cunoştinţă despre săvârşirea unor infracţiuni sau a altor abateri de la normele în vigoare, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie, voi informa de îndată directorul unităţii.

Nu voi contacta deţinuţi sau rude/aparţinători ai acestora înainte de semnarea contractului, pe parcursul procedurii de licitaţie şi nici pe durata existenţei relaţiilor contractuale.

Mă angajez să nu intermediez sau să facilitez stabilirea de legături prin orice mijloace între deţinuţi sau între aceştia şi aparţinătorii ori apărătorii lor.

Sunt conştient că, în cazul în care voi încălca obligaţiile asumate prin prezentul angajament, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

 

Data .......................

Semnătura

 

...................................................

 

ANEXA Nr. 5

la documentaţie

 

(Se completează de către reprezentantul legal/administrator/asociat.)

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE

 

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între:

S.C. – S.A./S.R.L., cu sediul social în ..................................................., str. ................................................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..................................................., sub nr. ....................... din ......................., cod fiscal nr. .......................din ......................., având contul nr. ......................., deschis la ..................................................., reprezentată de ..................................................., cu funcţia de ..................................................., în calitate de operator de telefonie/locatar, şi unitatea penitenciară,

cu sediul în ..................................................., str. ................................................... cod fiscal nr. ....................... din ......................., având contul nr. ......................., deschis la ..................................................., reprezentată de ..................................................., cu funcţia de director, în calitate de locator, şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. ....................... din ....................... .

I. Obiect

1. Informaţiile pe care le obţine ................................................... ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a) ...................................................

b) ...................................................

c) ...................................................

3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia consultantului ...................................................

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

1. Operatorul telefonic poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. I subpct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului susmenţionat.

2. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care beneficiarul aprobă în scris această posibilitate.

3 ................................................... vor folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în niciun alt scop.

III. Durata angajamentului

1. Durata prezentului angajament este egală ......................., cu durata contractului şi încă 2 ani după expirarea acestuia.

2. În cazul în care contractul încetează înainte de termen, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii va subzista timp de încă 2 ani de la data încetării,

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

1. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel:

...................................................................................................... .

2. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ...................................................;

b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

e) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e) ................................................... a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

1. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

2. Informaţiile prevăzute la pct. I subpct. 2 şi 3 au caracter confidenţial şi rămân aşa cum este stipulat la pct. III subpct. 1.

Prezentul angajament s-a încheiat în ....................... exemplare cu următoarea destinaţie:

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,

în temeiul art. 17 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Articolul 4 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - (1) Avizul de retransmisie cuprinde:

a) numărul şi data eliberării avizului;

b) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie;

c) denumirea şi tipul reţelei de comunicaţii electronice;

d) amplasamentul staţiei centrale;

e) localităţile în care se distribuie serviciile de programe;

f) numărul de servicii de programe retransmise în reţea;

g) numărul certificatului tip eliberat de ANCOM;

h) structura ofertei de servicii, cu identificarea individuală a acestora.

(2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică;

b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de televiziune.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

 

Bucureşti, 14 martie 2017.

Nr. 128.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.