MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 179/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 179         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

99. - Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

 

109. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

110. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

112. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

 

113. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

115. - Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

251. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial pentru turism, denumit în continuare CIT, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea ministrului turismului.

Art. 2. - Scopul CIT este promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru coordonarea politicilor publice şi acţiunilor cu impact asupra turismului la nivel naţional, monitorizarea evoluţiilor sectoriale şi formularea direcţiilor strategice însoţite de un plan de acţiuni pe termen mediu/lung pentru îmbunătăţirea potenţialului turistic.

Art. 3. - În vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2, CIT are următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) formulează propuneri pentru armonizarea priorităţilor legislative şi investiţionale propuse de celelalte ministere/ autorităţi cu priorităţile din domeniul turismului;

b) identifică modalităţile de implementare a măsurilor şi proiectelor cu impact asupra dezvoltării turismului în România şi asupra gradului de vizibilitate a ţârii noastre pe plan internaţional;

c) analizează şi evaluează periodic stadiul implementării strategiilor aprobate în cadrul CIT. progresele înregistrate şi impactul acestora asupra numărului de turişti/vizitatori din România;

d) analizează strategiile de dezvoltare pentru sectorul turistic, coordonatele Maşter planului pentru dezvoltarea turismului naţional, în vederea identificării acţiunilor necesare implementării;

e) analizează proiectele legislative derivate din documentele programatice în materie de turism şi formulează, după caz, la iniţiativa membrilor, recomandări şi propuneri pe marginea acestora;

f) formulează propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul turismului, analizează şi identifică priorităţile legislative în domeniu, în vederea atingerii scopului definit la art. 2;

g) identifică şi analizează modalităţi de unificare/armonizare a legislaţiei existente în domeniul turismului sau în domeniile conexe turismului;

h) corelează şi armonizează deciziile şi strategiile din domeniul turismului cu politicile şi strategiile din celelalte ramuri ale economiei naţionale conexe turismului;

i) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii interinstituţional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în vederea implementării şi actualizării măsurilor stabilite prin politici, strategii şi programe în domeniul turismului;

j) identifică, analizează şi stabileşte acţiuni privind implementarea măsurilor stabilite prin documente programatice;

k) identifică priorităţile naţionale privind creşterea numărului de turişti/vizitatori ai României şi îmbunătăţirea infrastructurii turistice;

l) identifică posibile resurse financiare necesare implementării obiectivelor şi priorităţilor asumate în documentele programatice din domeniul turismului;

m) sprijină implementarea şi realizează monitorizarea strategiilor, programelor, politicilor şi asigură respectarea obligaţiilor ce revin din angajamentele României asumate prin acorduri internaţionale cu incidenţă pe domeniul turism.

Art. 4. - (1) CIT elaborează un raport anual care conţine o analiză cu privire la stadiul atingerii obiectivelor din Programul de guvernare 2017-2020 în domeniul turismului şi strategiile aprobate în materie de turism, precum şi recomandări, orientări strategice şi operaţionale pe termen mediu şi lung pentru îndeplinirea obiectivelor.

(2) Ministrul turismului înaintează Guvernului, cel puţin semestrial sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute de CIT.

Art. 5. - (1) Din componenţa CIT fac parte reprezentanţi ai ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la nivel de secretar de stat, un reprezentant al Institutului Naţional de Statistică, un reprezentant al Consiliului Concurenţei, precum şi un reprezentant al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism.

(2) Conducerea CIT este asigurată de ministrul turismului, care poate delega această calitate unui secretar de stat.

(3) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) pot fi însoţiţi la reuniunile CIT de una sau două persoane, care, prin studiile deţinute sau experienţa în domeniu, pot contribui efectiv la dezbaterea subiectelor aflate pe ordinea de zi a respectivelor reuniuni, stabilită de conducătorul CIT.

(4) Secretariatul tehnic este asigurat de către Ministerul Turismului prin persoane desemnate în acest sens prin ordin al ministrului turismului.

(5) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:

a) asigură convocarea CIT şi transmite ordinea de zi;

b) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării şi desfăşurării şedinţelor CIT;

c) redactează procese-verbale ale şedinţelor, care se semnează de către membrii prezenţi.

Art. 6. - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor, în cadrul CIT se pot constitui subgrupuri de lucru organizate în funcţie de priorităţile identificate în documentele programatice în domeniul turismului sau în domeniile conexe.

(2) Subgrupurile prevăzute la alin. (1) au scopul de a formula recomandări CIT şi de a monitoriza planul de acţiuni elaborat în baza documentelor programatice şi/sau a politicilor publice în domeniul turismului.

(3) Instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) reprezentate în CIT pun la dispoziţia subgrupurilor prevăzute la alin. (1) personal de specialitate, datele şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Ministerele, precum şi celelalte instituţii reprezentate în CIT nominalizează câte două persoane la nivel tehnic, cu studii sau experienţă în domeniu, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesar desfăşurării activităţilor în domeniile alocate fiecărui subgrup din care vor face parte.

(5) Conducerea CIT poate invita la lucrările subgrupurilor reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice care au atribuţii, competenţe, date, informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii fiecărui subgrup, precum şi reprezentanţi din mediul economic, de afaceri, academic şi ai organizaţiilor societăţii civile, după caz, cu rolul de a contribui atât la monitorizarea evoluţiilor sectoriale, cât şi la formularea şi evaluarea impactului recomandărilor propuse CIT pentru îmbunătăţirea potenţialului turistic.

Art. 7. - (1) CIT îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIT este elaborat sub coordonarea Ministerului Turismului şi este supus aprobării CIT în prima reuniune.

(3) CIT se reuneşte trimestrial şi, după caz, în reuniuni extraordinare la iniţiativa ministrului turismului sau la propunerea a cel puţin o treime din membri.

(4) Deciziile cu privire la aprobarea raportului anual sau la promovarea şi implementarea unor acţiuni/proiecte care să susţină obiectivele şi atribuţiile CIT se iau prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

(5) în desfăşurarea activităţii CIT poate colabora cu alte comitete, consilii, comisii şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în funcţie de specificul activităţilor.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Ministrul educaţiei naţionale,

Alexandra Cerasela Pană,

Pavel Năstase

secretar general

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Lia-Olguţa Vasilescu

Sevil Shhaideh

Ministrul sănătăţii,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Florian-Dorel Bodog

Daniel Constantin

Ministrul cercetării şi inovării,

Ministrul afacerilor interne,

Şerban-Constantin Valeca

Carmen Daniela Dan

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Ministrul afacerilor externe,

Rovana Plumb

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ioan Vulpescu

Cristian Dima,

Ministrul transporturilor,

secretar de stat

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul apelor şi pădurilor,

Petre Daea

Adriana Petcu

Ministrul economiei,

Ministrul tineretului şi sportului,

Mihai Tudose

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 99.

 

ANEXA

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru turism

 

1. Ministerul Turismului

2. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

3. Ministerul Mediului

4. Ministerul Afacerilor Interne

5. Ministerul Afacerilor Externe

6. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

8. Ministerul Economiei

9. Ministerul Educaţiei Naţionale

10. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

11. Ministerul Sănătăţii

12. Ministerul Cercetării şi Inovării

13. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

14. Ministerul Transporturilor

15. Ministerul Apelor şi Pădurilor

16. Ministerul Tineretului şi Sportului

17. Institutul Naţional de Statistică

18. Consiliul Concurenţei

19. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere art. 21 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii, ale căror valori de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Sanatoriul de Nevroze Predeal (CUI 4580431)

143801

8.28.13

Gheretă poartă

Pereţi din zidărie, învelitoare ţiglă, sobă cu gaz metan, suprafaţă 5,70 mp

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

3.033

143804

8.28.13

Gheretă poartă

Pereţi din zidărie cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, încălzire sobă cu gaz metan, suprafaţă 5,70 mp

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

3.152

143807

8.28.10

Centrală termică pavilion II

Structură din zidărie portantă, planşeu suport lemn cu tablă, învelitoare tablă, suprafaţă 63 mp

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

36.421

143809

8.25.01

Pavilion III

Pereţi din zidărie cu planşeu din beton, acoperiş din tablă, pardoseli din parchet, grupuri sanitare, încălzire centrală, centrală termică proprie cu gaz metan, demisol + P + E, suprafaţă 1.000 mp

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

1.710.482

143814

8.25.01

Împrejmuire panouri plasă

împrejmuire panouri plasă de sârmă montate pe rame de oţel fixate pe stâlpi din oţel profilat şi beton, lungime 260 ni

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

17.114

143815

8.25.01

Împrejmuire sârmă ghimpată

împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi din lemn, lungime 260 m

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

2.625

143816

8,28.10

Cablaj iluminat exterior

Traseu poartă - pavilion I, bloc social, locuinţă de serviciu, pavilion IV inst. pe stâlpi metalici lungime 710 m

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

7.917

143817

8.28.10

Instalaţie interioară de gaz metan

Tronson I pavilion I - pavilion III bloc social (locuinţe serviciu) Pavilion IV clădire administraţie, locuinţe de serviciu, depozit materiale, ateliere garaj proprietatea lui D. Anghelescu, lungime 560 m

Tronson II regulator magistrala transport gaz metan Pavilion II lungime 455 m tronson III, regulator magistrală transport gaz metan locuinţe serviciu, grajd animale, aeriană, lungime 870 m

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

64.382

143818

8.25.01

Drum asfaltat

Permite accesul în pavilion I amenajat în incinta unităţii pentru circulaţia autovehiculelor, cu fundaţie de balast şi îmbrăcăminte de asfalt turnat cu o lungime de 274 m

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

32.318

143822

8.28.10

Drenaj platformă

În perimetrul pavilionului I

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

14.663

143823

8.28.10

Bazin apă

Sursa apă PSI lac PSI pavilion II suprafaţă 1.000 mp

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

81.307

143824

8.28.10

Bazin apă

Sursa apa PSI lac PSI pavilion I şi pavilion III, suprafaţă 3.000 mp

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

76.619

143825

8.28.10

Staţie epurare ape menajere

15 l/s construită din beton armat compartimentată în etaje de decantare şi filtre biologice

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

22.710

143826

8.28.10

Staţie clorinare apă

Construcţie din zidărie planşeu beton postament beton, încălzire cu sobă cu gaz metan

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

7.064

143827

8.28.10

Staţie tratare apă

în incinta centralei termice pavilion II

România, judeţul Braşov, oraşul Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

13.045

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Potlogi” la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 150 şi 151;

b) la poziţia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire parter din zidărie, învelită cu tablă, cu 13 încăperi, suprafaţa construită 1.126 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.422.849 lei”;

- la poziţia nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Şcoala Potlogi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa de 8 046 mp. Vecini: N - Str. Şcolii, E - DJ 711 A, S - teren administraţie primărie, Rusu Marin, V - Str. Brutăriei”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.989 lei”;

- la poziţia nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în curtea Şcolii Potlogi, construcţie din zidărie, învelită cu tablă cu 4 încăperi, suprafaţa construită 171 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.648 lei”;

- la poziţia nr. 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în curtea Şcolii Potlogi, construcţie din zidărie, învelit cu plăci de azbociment cu două încăperi, suprafaţa construită 42 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.890 lei”;

- la poziţia nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în curtea Şcolii Potlogi, construcţie din zidărie învelită cu tablă, suprafaţa construită 315 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „704.901 lei”;

c) după poziţia nr. 209 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 210 şi 211, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Potlogi

 

Poz.

Înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz. al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

210

1.8.13.

Teren intravilan

Teren intravilan pentru staţia de epurare din satul Vlăsceni, în suprafaţă de 1.200 mp, cu acces direct din strada Vijelie, situat lângă pârâul Sabar.

Categoria de folosinţ㠖 neproductiv

Vecinătăţi:

N - drum,

E - TAR,

S - TAP.,

V - drum

2012

9.600

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Potlogi nr. 106/08.11.2012 şi nr. 36/20.05.2016 Carte funciară nr. 71.068/2016

211

 

Teren intravilan

(Fără destinaţie de construcţie)

Teren în suprafaţă de 1.497 mp, situat în tarlaua 22, parcela 840/1.

Vecinătăţi:

N - Şcoala Potlogi

E -DJ 711A

S - bloc 4 apartamente

V - Şcoala Potlogi

2000

6.137

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Potlogi nr. 8/31.01.2014 şi nr. 36/20.05.2016 Carte funciară nr. 71.535/2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 112.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Către: Domnul Thierry Poirel, director general

            Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

            Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331.47.55.37.52

 

29 septembrie 2016

 

Referitor: Împrumut nr. F/P 1.573(2006) - „Proiectul privind reforma educaţiei timpurii”

 

Stimate domnule Poirel,

Principalul obiectiv al proiectului menţionat mai sus a fost acela de a îmbunătăţi infrastructura în educaţia timpurie din România, cu scopul de a reduce dezechilibrele de calitate a educaţiei dintre zonele sărace şi zonele urbane.

În consecinţă, iniţial au fost avute în vedere 750 de grădiniţe pentru a fi reabilitate, consolidate, extinse sau construite.

În prezent, 239 de grădiniţe noi se află în diferite stadii: 109 au fost finalizate, 84 sunt în curs de execuţie şi 38 sunt în proces de licitare.

Restul de 557 de grădiniţe din cele avute în vedere iniţial nu pot fi finalizate până la sfârşitul anului calendaristic curent (31 decembrie 2016) şi în bugetul existent. Totodată, vă rugăm să notaţi că multe grădiniţe au fost deja reabilitate, consolidate sau extinse de către autorităţile locale, utilizând fonduri europene.

Acesta a fost motivul pentru care proiectul a fost orientat în principal către construcţia de grădiniţe noi, care nu pot fi finanţate din fonduri europene, asigurându-se sinergia cu celelalte surse care finanţează grădiniţe.

Pentru a ne menţine în costul iniţial al proiectului se impune revizuirea numărului de grădiniţe de la 750 la aproximativ 380, extinderea cu 3 ani a graficului lucrărilor şi modificarea modului de împărţire a costurilor pe elemente bugetare.

În acelaşi timp va creşte uşor numărul de directori, profesori şi alte categorii de personal instruit în lucrul cu copiii, ce utilizează materialele de predare/învăţare oferite în cadrul proiectului, combinate cu metode noi de predare.

În baza celor de mai sus, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Cercetării Ştiinţifice (fostul Minister al Educaţiei, Cercetării şi Tineretului) şi pe baza informaţiilor furnizate de către acesta, vă rugăm să fiţi de acord cu modificarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut mai sus menţionat. Această amendare va consta în modificarea unor paragrafe ce vor avea textul de mai jos, restul anexei 1 rămânând neschimbat:

„Anexa 1 - Descrierea proiectului

.................................................................................................................................

II. Domenii de Intervenţie. Lucrări planificate

Componenta 1: Reabilitarea grădiniţelor şi dezvoltarea infrastructurii

Componenta 1 va îmbunătăţi calitatea infrastructurii în aproximativ 380 de grădiniţe care ce vor primi copii cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani. Vor fi acoperite următoarele activităţi:

- construirea de clădiri noi pentru grădiniţe ce sunt în prezent amplasate în clădiri ce fac obiectul legii privind retrocedarea sau în clădiri improprii;

- pe lângă lucrările de infrastructură precizate mai sus, în toate grădiniţele noi se vor asigura utilităţile de bază (sisteme de încălzire şi de curent electric, apă curentă şi salubrizare) şi mobilier, zone exterioare destinate activităţilor de recreere ce vor fi dotate cu instalaţii ce răspund exigenţelor în materie de siguranţă.

Componenta 2: Dezvoltarea profesională şi pregătirea personalului

Obiectivul acestei componente este acela de a dezvolta abilităţile unui număr de aproximativ 65.000 de angajaţi care lucrează în educaţia timpurie, cuprinzând în jur de 43.000 de educatori, în jur de 19.000 de angajaţi ai centrelor de îngrijire pe timp de zi, îngrijitori/asistente medicale/personal medical, şi în jur de 3.200 de manageri de grădiniţe şi părinţi. Programul de pregătire seva desfăşura la nivel local şi va cuprinde toate grădiniţele de pe teritoriul ţării.

.................................................................................................................................

 

Detalierea estimativă a costului:

în EUR

Servicii arhitecturale şi de proiectare

7.063.957

Lucrări de construcţii civile (construcţia şi reabilitarea grădiniţelor)

56.032.519

Bunuri (utilităţi şi mobilier, materiale, jocuri pentru grădiniţe, echipamente pentru sălile multisenzoriale, CRED şi UMP-uri, vehicule pentru UMP-uri)

15.172.346

Servicii şi pregătire (instruire educatori, asistenţă tehnică, instruire pentru UMP-uri, informarea opiniei publice şi SIM)

5.190.922

Administrare proiect (autorizaţii şi permise, salariile personalului UMP-urilor şi costurile curente ale acestora)

4.845.048

Total

88.304.792

.................................................................................................................................

IV. Graficul lucrărilor 2006-2019

.................................................................................................................................

 

Efecte sociale (pe domenii de intervenţie):

Pe baza listei de grădiniţe elaborate pe parcursul evaluării şi implementării proiectului, se estimează că aproximativ 26.000 de copii din circa 380 de grădiniţe repartizate pe tot cuprinsul ţării vor beneficia de lucrările de dezvoltare a infrastructurii. Selecţia grădiniţelor beneficiare va contribui la reducerea cazurilor de dezechilibre predominante în ceea ce priveşte calitatea infrastructurii între zonele rurale sărace şi zonele urbane, deoarece grădiniţele incluse în sfera proiectului vor fi în cea mai mare parte localizate în zonele rurale sărace sau în oraşele mici defavorizate.

În ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane, proiectul este conceput astfel încât să se adreseze necesităţilor de instruire a aproximativ 65.000 de angajaţi şi va creşte de asemenea gradul de conştientizare a problemelor legate de educaţia timpurie în rândul părinţilor. Atât componenta de infrastructură, cât şi cea de pregătire profesională vor ţine cont de nevoile speciale ale copiilor cu dizabilităţi.

Pe ansamblu, toţi copiii înscrişi la grădiniţe vor beneficia de materiale de predare şi învăţare ce vor fi puse la dispoziţia tuturor grădiniţelor din ţară.

Dezvoltarea sistemului de management educaţional şi crearea infrastructurii-suport şi a serviciilor speciale de educare şi dezvoltare cu concentrare pe copii cu nevoi speciale vor contribui la îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor asigurate în cadrul sistemului.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

 

BDCE, BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

Domnului Gyorgy Attila,

 

secretar de stat

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

Str. Apolodor nr. 17

 

Bucureşti, sectorul 5, România

 

 

 

Paris, 14 noiembrie 2016

 

 

Subiect: F/P 1.573 (2006) „Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie” - Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 26 iulie 2007

 

Suma aprobată a împrumutului: 66.800.000 euro

Stimate domnule Gyorgy,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră datate 29 septembrie 2016 de a reduce obiectivele proiectului şi a amenda anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, BDCE nu are nicio obiecţie faţă de modificările propuse şi confirmă următoarele:

- Componenta 1: Reabilitarea grădiniţelor şi dezvoltarea infrastructurii va îmbunătăţi calitatea infrastructurii în aproximativ 380 de grădiniţe care vor primi copii cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani. Activităţile acoperite vor fi construirea de clădiri noi pentru grădiniţe, asigurarea utilităţilor de bază şi a mobilierului, dotarea cu zone exterioare destinate activităţilor recreaţionale echipate cu instalaţii ce răspund exigenţelor în materie de siguranţă.

- Obiectivul Componentei 2: Dezvoltarea profesională şi pregătirea personalului este acela de a dezvolta abilităţile unui număr de aproximativ 65.000 de angajaţi care lucrează în educaţia timpurie, cuprinzând în jur de 43.000 de educatori, în jur de 19.000 de angajaţi ai centrelor de îngrijire pe timp de zi, îngrijitori/asistente medicale/personal medical, şi în jur de 3.200 de manageri de grădiniţe şi părinţi.

.................................................................................................................................

 

- Detalierea estimativă a costului se modifică după cum urmează (în EUR):

 

Servicii arhitecturale şi de proiectare

7.063.957

Lucrări de construcţii civile

56,032.519

Bunuri

15.172.346

Servicii şi pregătire

5 190.922

Administrare proiect

4.845.048

Total

88.304.792

.................................................................................................................................

- Graficul lucrărilor se extinde: 2006-2019

.................................................................................................................................

- Efectele sociale ale proiectului se modifică în conformitate cu beneficiarii estimaţi: aproximativ 26.000 de copii din circa 380 de grădiniţe vor beneficia de lucrări: proiectul se va adresa necesităţilor de instruire a aproximativ 65.000 de angajaţi şi părinţi.

Aşteptăm cu interes continuarea strânsei noastre colaborări în finalizarea proiectului.

 

Cu stimă,

 

Director de departament

Director general

Melanie Wieschollek-Lacroix

Thierry Poirel

(semnătură indescifrabilă)

(semnătură indescifrabilă)

 

În copie doamnei Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 101.445, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti, ca urmare a finalizării unor lucrări de modernizare „Instalaţie de paratrăsnet şi împământare pentru imobilul 45-286 UM 0596 Bucureşti”, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă divizarea nr. MFP 101.445, la care sunt înscrise două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi se acordă un nou număr MFP pentru imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr. 227162.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 113.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti, a cărui valoare de inventar se modifică, drept urmare a finalizării unor lucrări de modernizare

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoare contabilă

(lei)

101.445

8.19.01

45-286

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti

(CUI) 13964180

Municipiul Bucureşti, sectorul 6

7.394.706,68

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti, rezultate în urma divizării nr. MFP 101.445

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoare contabilă (lei)

101.445

8.19.01

45-286

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti

(CUI) 13964180

Municipiul Bucureşti, sectorul 6

5.427.599,41

Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr de înregistrare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

8.19.01

45-376

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0596 Bucureşti

(CUI) 13964180 CF nr. 227162

Municipiul Bucureşti, sectorul 6

1.967.107,27

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 167 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul naţional de paturi pentru perioada 2017- 2019, după cum urmează:

a) pentru anul 2017, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579;

b) pentru anul 2018, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579;

c) pentru anul 2019, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579.

(2) Numărul total de paturi la nivel naţional prevăzut la alin. (1) include paturile din secţiile de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, respectiv pentru afecţiuni cronice.

(3) Numărul total de paturi la nivel naţional prevăzut la alin. (1) include şi paturile din sanatorii şi preventorii.

(4) Numărul total de paturi aprobat la nivel naţional prevăzut la alin. (1) nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici numărul de paturi din penitenciarele-spital,

Art. 2. - Detalierea pe judeţe a numărului total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii, cu acordul prealabil al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, respectiv al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum şi cu sanatoriile şi preventoriile din România, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.

(2) Numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, precum şi numărul de paturi din penitenciarele-spital se contractează separat cu casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 115.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 2.004 din 3 martie 2017,

- consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanţii forurilor de reprezentare ale asociaţiilor de pescari legal constituite la nivel naţional;

- realizarea obiectivelor privind politica comună în domeniul pescuitului pentru asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu;

- necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii;

- necesitatea îmbunătăţirii administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

- întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor,

luând în considerare prevederile:

- art. 2 pct. 182 şi 271t art. 9 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (4) şi (5) şi art. 56 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. X din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 2 alin. (1) şi art. 17 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.- Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare ANPA, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de către ANPA şi eliberat de aceasta sau de asociaţiile de pescari în scop recreativ, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife, astfel:

- direct către pescarii în scop recreativ pentru Dunăre cu braţele sale, Marea Neagră şi habitatele piscicole naturale necontractate de asociaţiile de pescari în scop recreativ;

- către asociaţiile de pescari în scop recreativ legal constituite şi recunoscute, prin încheierea pe o perioadă de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, pentru toate celelalte categorii de habitate piscicole naturale.

Art. 2. - (1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, se face în baza permiselor emise anual de ANPA şi eliberate direct de aceasta către pescarii în scop recreativ sau prin asociaţiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

(2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociaţia al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pe care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.

(3) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliaţi la o asociaţie de pescari în scop recreativ se face în baza regulamentului propriu al asociaţiei care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate de aceştia.

Art. 3. - Modelul permisului de pescuit recreativ eliberat de asociaţiile de pescari în scop recreativ este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Modelul permisului de pescuit recreativ pentru Dunăre cu braţele sale, Marea Neagră şi habitatele piscicole naturale necontractate de asociaţiile de pescari în scop recreativ este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ solicitanţii vor depune la sediul filialelor regionale ale ANPA/Direcţiei politici şi inspecţii maritime o solicitare scrisă pentru zona/zonele de pescuit recreativ delimitată/delimitate conform deciziei preşedintelui AN PA, care să aibă anexat următoarele documente:

a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa judecătoriei/tribunalului de la sediul asociaţiei de pescari, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;

b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari în scop recreativ;

c) numărul mediu de membri pescari în scop recreativ înregistraţi în documentele asociaţiei în anul precedent solicitării;

d) planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociaţiei pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate, elaborat de instituţii de cercetare din domeniul pescuitului şi acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani;

e) lista dotărilor tehnice proprii;

f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferente zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate (În copii conforme cu originalele);

g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele);

h) ultima situaţie financiară;

i) certificat fiscal (din care să rezulte că nu înregistrează datorii la Direcţia Generală Finanţe Publice şi consiliul local).

Art. 6. - Conţinutul Planului de management pentru practicarea pescuitului recreativ este prezentat în anexa nr. 3, care face parte din prezentul ordin.

Art. 7. - Grila de evaluare este prezentată în anexa nr. 4, care face parte din prezentul ordin.

Art. 8. - Perioadele pentru depunerea solicitărilor, evaluarea acestora şi perioada pentru solicitarea de clarificări se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANPA.

Art. 9. - Perioadele de depunere a contestaţiilor şi de soluţionare a acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANPA.

Art. 10. - Comisiile de evaluare a documentaţiilor depuse de solicitanţi şi Comisiile de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 11 - Aprobarea modelului de contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 12. - ANPA va asigura publicitatea prealabilă a prevederilor prezentului ordin care să conducă la un tratament nediscriminatoriu pentru toţi solicitanţii.

Art. 13. - (1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care obţine punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu criteriile şi grila de evaluare.

(2) în situaţia existenţei unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitată/solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care obţine punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesională.

Art. 14. - Contractele aflate în derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în contract.

Art. 15. - (1) Asociaţiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ cu ANPA au obligaţia refacerii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale prin populări cu puiet de peşte.

(2) Speciile şi cantităţile de puiet de peşte se stabilesc prin contract şi acte adiţionale.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage de drept rezilierea contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Art. 16. - Asociaţiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu, angajat şi autorizat în condiţiile legii, şi colaborează cu personalul ANPA cu drept de inspecţie şi control în acţiunile de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi infracţiunilor în domeniul pescuitului recreativ.

Art. 17. - (1) Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociaţiile de pescari în scop recreativ au obligaţia să prezinte ANPA situaţia centralizatoare a capturilor realizate de către membrii lor până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent.

(2) Asociaţiile de pescari în scop recreativ prezintă pentru fiecare trimestru, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului, situaţia nominală actualizată a pescarilor în scop recreativ membri ai asociaţiei.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 5 aprilie 2016, se abrogă.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 60.

 

ANEXA Nr.1

 

Modelul*) permisului de pescuit recreativ nominal eliberat de asociaţiile de pescari în scop recreativ

 

Faţă

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ

PERMIS

PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

DE PESCUIT RECREATIV

Sigla anpa

Data eliberării ...................

2

NUME .....................................................................

 

0

PRENUME .............................................................

 

1

CNP. ........................................................................

 

7

ASOCIAŢIA ............................................................

 

 

Cornet de membru nr. ............................................

 

 

S000123

L.S.

 

 

 

 

Verso:

Pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale aparţinând zonei/zonele contractate pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii.

Descriere:       

Permisul este de tip plastifiat, de culoare albă, cu element de siguranţă.

Dimensiunile formatului sunt: lungime - 10 cm, lăţime - 6,5 cm.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul*) permisului de pescuit recreativ nominal pentru Dunăre, Marea Neagră şi habitatele piscicole naturale necontractate de asociaţiile de pescuit recreativ

 

Faţă

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ

PERMIS

PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

DE PESCUIT RECREATIV

Sigla anpa

Data eliberării ...................

2

NUME .....................................................................

 

0

PRENUME .............................................................

 

1

CNP. ........................................................................

 

7

ASOCIAŢIA ............................................................

 

 

Cornet de membru nr. ............................................

 

 

S000123

L.S.

 

 

 

 

Verso:

Pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice vii din Dunăre cu braţele sale, Marea Neagră şi habitatele piscicole naturale necontractate de asociaţiile de pescuit recreativ se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii.

Descriere:

Permisul este de tip plastifiat, de culoare albastră, cu element de siguranţă.

Dimensiunile formatului sunt: lungime -10 cm, lăţime - 7 cm.

 

ANEXA Nr. 3

 

Planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociaţiei ............................................................................

 

Capitolul 1: Datele de identificare şi de delimitare a zonei/zonelor de pescuit recreativ

Capitolul 2: Scurt istoric al activităţii din ultimii ani ai asociaţiei de pescuit recreativ în zona/zonele de pescuit solicitată/solicitate (se exceptează asociaţiile de pescuit recreativ înfiinţate în anul solicitării - „start-upurile”)

2.1. Evoluţia resurselor acvatice vii, pe specii

2.2. Investiţii realizate în domeniul pescuitului recreativ

2.2. Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu, de pază şi control efectuate în scopul protecţiei resursei acvatice vii

2.3. Unităţi de acvacultura înregistrate în Registrul unităţilor de acvacultură destinate producerii şi creşterii peştelui şi pescuitului recreativ

2.4. Populările cu puiet de peşte efectuate (cantităţi anuale şi pe specii, larve, puiet predezvoltat, cuiburi embrionate)

2.5. Evoluţia numărului de pescari în scop recreativ ai asociaţiei pe ultimii ani

2.6. Acţiuni realizate de educare a pescarilor în scop recreativ pentru protecţia resurselor acvatice vii şi a mediului acvatic Capitolul 3: Investiţiile propuse pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a resursei acvatice vii

3.1. Investiţii propuse în protecţia zonelor de reproducere şi creştere a puietului în habitatele piscicole naturale

3.2. Investiţii propuse în unităţi de producere a puietului de peşte necesar popularii habitatelor piscicole naturale

3.3. Investiţii propuse în facilităţi pentru desfăşurarea activităţii de pescuit recreativ

3.4. Investiţii propuse în facilităţi pentru îmbunătăţirea activităţilor de pază şi protecţie a resurselor acvatice vii (mijloace de transport auto, ambarcaţiuni etc.)

Capitolul 4: Evaluarea resurselor acvatice vii

Capitolul 5: Dimensionarea capturii totale admisibile anuale şi a capacităţii de captură exprimată în număr de permise de pescuit recreativ care se pot elibera anual

Capitolul 6: Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ al asociaţiei Capitolul 7: Sistemul de evidenţă şi raportare a capturilor către ANPA

 

ANEXA Nr. 4

 

Grila de evaluare

 

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim

I

Criterii de constituire şi funcţionare

25

I.1

Asociaţia este legal constituită.

Eliminatoriu

I.2

Asociaţia este înregistrată în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari în scop recreativ.

Eliminatoriu

I.3

Numărul mediu de membri pescari înregistraţi în documentele asociaţiei:

 

 

- până la 1.000 (în această categorie se includ „start-upurile”)

10

 

- de la 1.001 la 3.000

15

 

- de la 3.001 la 5.000

20

 

- mai mult de 5.000

25

II.

Planul de management

40

II.2

Capitolul 2

maximum 10 puncte

10

II.3

Capitolul 3

maximum 10 puncte

10

II.4

Capitolul 4

maximum 6 puncte

6

II.5

Capitolul 5

maximum 5 puncte

5

II.6

Capitolul 6

maximum 5 puncte

5

II.7

Capitolul 7

maximum 4 puncte

4

III

Criterii de capacitate tehnico/profesională

35

III.2

Existenţa dotărilor tehnice proprii

20

 

- maşini de teren

maximum 8 puncte

8

 

- ambarcaţiuni

maximum 8 puncte

8

 

- alte dotări (binoclu, arme pază, uniforme, mijloace comunicare etc.)

maximum 4 puncte

4

III.3

Personal propriu (total) - din care:

15

 

- studii medii

maximum 4 puncte

4

 

- studii superioare

maximum 5 puncte

5

 

- avizat pentru paza obiectivelor (aferent zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate)

maximum 6 puncte

6

IV

Criterii de capacitate economică şi financiară

 

IV. 1

Certificat fiscal (din care să rezulte că nu înregistrează datorii la Direcţia Generală Finanţe Publice şi consiliul local)

Eliminatoriu

 

Total

100

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 2.098/2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă preţurile maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă preţurile de referinţă generice prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Preţurile prevăzute la art. 1 şi 2 sunt preţuri aprobate anterior prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 4. - Preţurile medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 13 martie 2017.

Nr. 251.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.