MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 380/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 188 din 21 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

544. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 380/2015

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

43. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

32. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 188

din 21 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, excepţie ridicată din oficiu, de către Judecătoria Bacău - Secţia civilă, în Dosarul nr. 4.301/180/2016 al acestei instanţe. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 789D/2016

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, Compania Regională de Apă Bacău - S.A., cu sediul în Bacău, a depus concluzii scrise prin care solicită respingerea ca nefondată a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere faptul că factura fiscală este supusă controlului instanţelor judecătoreşti, iar caracterul executoriu al facturilor de utilitate publică este recunoscut şi prin art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.

4. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 3.124D/2016, având un obiect identic al excepţiei de neconstituţionalitate. Excepţia a fost ridicată de Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - „RADET” din Bucureşti în Dosarul nr. 14 543/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă.

5. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

6. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - „RADET” a depus un înscris prin care comunică Curţii Constituţionale că renunţă la susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, republicată, având în vedere că, prin introducerea alin. (61) la art. 42 din Legea nr. 51/2006, „Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu”, astfel încât legislaţia în materie a fost armonizată fiind aplicabilă pentru toate serviciile de utilităţi publice, nu numai unui singur operator. De asemenea, magistratul-asistent învederează faptul că, la dosar, partea Apa Nova Bucureşti - S.A., cu sediul în Bucureşti, a depus o adresă prin care solicită instanţei de contencios constituţional să aibă în vedere faptul că Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - „RADET” a înţeles să nu mai susţină excepţia de neconstituţionalitate.

7. În ceea ce priveşte cererea de renunţare la judecarea excepţiei de neconstituţionalitate, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, dat fiind faptul că excepţia este de ordine publică.

8. Deliberând, Curtea, având în vedere prevederile art. 55 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, respinge cererea de renunţare la judecarea excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 789D/2016 şi nr. 3.124D/2016, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 3.124D/2016 la Dosarul nr. 789D/2016, care este primul înregistrat.

10. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că este de competenţa legiuitorului stabilirea procedurii de executare silită, iar reglementarea legală criticată îşi găseşte justificarea în necesitatea recuperării cu celeritate a contravalorii serviciilor furnizate de operatorii economici şi datorate de utilizatori,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

11. Prin încheierea din 11 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.301/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, şi prin încheierea din 21 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.543/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată, din oficiu, de către Judecătoria Bacău - Secţia civilă, precum şi de către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - „RADEI” din Bucureşti în cauze având ca obiect încuviinţarea executării silite, respectiv o contestaţie la executare.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, în Dosarul nr. 789D/2016 al Curţii Constituţionale, Judecătoria Bacău - Secţia civilă arată că prevederile art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006 atribuie caracter de titlu executoriu facturii individuale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, iar, potrivit art. 638 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedură civilă, sunt titluri executorii şi pot fi puse în executare silită înscrisurile cărora le recunoaşte puterea executorie.

În ceea ce priveşte încălcarea accesului liber la justiţie şi a dreptului la apărare, instanţa de judecată arată că esenţial este principiul realizării justiţiei de către instanţele judecătoreşti, regulă potrivit căreia numai organele judecătoreşti sunt competente să rezolve conflictele de interese care izvorăsc din încălcarea legii sau nesocotirea obligaţiilor contractuale, în acest sens fiind şi art. 126 alin. (1) din Constituţie. Prin derogare de la acest principiu, pentru motive temeinic justificate, legiuitorul a stabilit că anumite înscrisuri constituie titluri executorii, fără a mai fi nevoie de intervenţia instanţei de judecată, însă în cazul tuturor acestor înscrisuri există un element comun, şi anume, toate au la bază consimţământul debitorului exprimat în însuşi înscrisul respectiv. În lipsa acceptării facturii de către debitor prin semnătură sau în lipsa contractului de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, factura emisă unilateral de către furnizor nu face dovada consimţământului debitorului şi a raporturilor dintre părţi. Instanţa de judecată apreciază, de asemenea, că prin norma de lege criticată se încalcă şi principiul egalităţii dintre furnizorii de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaze naturale, salubritate etc.) care nu beneficiază, ca şi furnizorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, de acelaşi avantaj al titlului executoriu pe care factura emisă de aceştia din urmă îl are. Ca atare, instanţa apreciază că instituirea unui regim preferenţial pentru furnizorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare nu se justifică şi este discriminatorie faţă de ceilalţi furnizori.

13. În Dosarul Curţii Constituţionale nr. 3.124D/2016, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - „RADET” din Bucureşti, arată că reglementarea cuprinsă în art. 31 din Legea nr. 241/2006, potrivit căreia factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu, are implicaţii şi consecinţe extrem de grave în ceea ce priveşte desfăşurarea relaţiilor contractuale dintre „RADET” Bucureşti şi APA NOVA Bucureşti - S.A., prin îngrădirea dreptului consumatorului de a formula opoziţie la cantitatea şi calitatea serviciului furnizat prin excluderea unor grade de jurisdicţie, în exercitarea controlului judiciar, fiind încălcate astfel dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin, (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 126 alin. (1) privind instanţele judecătoreşti şi celor ale art. 127, Aşa fiind, apreciază că Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 introduce, prin alin. (17) al art. 31, prevederi contradictorii şi lipsite de coerenţă, necorelate cu cadrul legal de ansamblu al utilităţilor publice şi cu nevoile de dezvoltare a serviciilor, şi solicită să se constate caracterul abuziv, discriminatoriu şi neconstituţional al reglementării criticate prin care, fără a defini noţiunea de factură individuală, contracte individuale, se includ în categoria titlurilor executorii, facturi care nu sunt certe, lichide şi exigibile şi care sunt emise în baza unor contracte colective pentru mai multe puncte de consum.

14. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că textul de lege criticat nu lezează în niciun fel accesul liber la justiţie sau dreptul persoanei la apărare, întrucât, potrivit art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, debitorul are la dispoziţie contestaţia la executare prin intermediul căreia poate invoca şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, beneficiind astfel de toate garanţiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi, supunând cenzurii instanţei aspectele de nelegalitate ale titlului executoriu în cadrul unei proceduri contradictorii.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Invocă, astfel, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, exemplu fiind, în acest sens, Decizia nr. 842 din 10 decembrie 2015, prin care Curtea a reţinut că este de competenţa legiuitorului stabilirea procedurii de executare silită, astfel încât acesta poate reglementa atât reguli generale, cât şi excepţii de la acestea, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte. Arată, de asemenea, că din examinarea prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, în corelare cu celelalte dispoziţii ale acestei legi, nu rezultă existenţa unor norme de natură să aducă atingere dispoziţiilor constituţionale privind accesul liber la justiţie, în condiţiile în care aceştia (utilizatorii) nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată a serviciilor de care beneficiază în condiţiile legii, obligaţii care fac atât obiectul legii criticate şi al regulamentelor specifice în domeniu, cât şi al contractelor încheiate între aceştia şi furnizorii serviciilor publice. De altfel, în situaţia în care utilizatorii debitori nu recunosc sumele datorate/cuprinse în factura care constituie titlu executoriu, aceştia pot contesta aceste sume, în condiţiile legii.

17. Guvernul menţionează, totodată că, potrivit art. 44 din Legea nr. 241/2006, aceasta se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006, iar în conformitate cu art. 42 alin. (61) din acest ultim act normativ, factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu, legiuitorul optând pentru o astfel de soluţie legislativă în raport cu domeniul specific al serviciilor publice, pentru a se putea asigura recuperarea cu celeritate a contravalorii serviciilor furnizare, împrejurare faţă de care se poate asigura şi continuitatea acestora.

18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse la dosare, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, alineat introdus prin Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, potrivit cărora „Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.”

21. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, raportat la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 126 alin. (1) privind instanţele judecătoreşti şi celor ale art. 127 referitoare la caracterul public al dezbaterilor.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Legea nr. 241/2006 stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor, ansamblul acestor activităţi organizându-se sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. Din coroborarea prevederilor acestui act normativ reiese că între utilizatorul/utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi furnizorul/furnizorii serviciului respectiv există raporturi contractuale, drepturile/obligaţiile părţilor în legătură cu furnizarea serviciului public şi contravaloarea/plata la termen a acestuia regăsindu-se în mod corespunzător, în contractele respective, încheiate în condiţiile legii. Curtea subliniază că, în situaţia în care utilizatorii debitori nu recunosc sumele datorate/cuprinse în factura care constituie titlu executoriu, aceştia pot contesta aceste sume, în condiţiile legii, fiind respectat, astfel, liberul acces la justiţie şi dreptul la apărare.

23. Curtea reţine că autorii excepţiei susţin, de asemenea, că prin reglementarea cuprinsă în art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, republicată, se încalcă principiul egalităţii dintre furnizorii de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaze naturale, salubritate etc.), care nu beneficiază, ca şi furnizorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, de acelaşi avantaj al titlului executoriu pe care factura emisă de aceştia din urmă îl are, astfel încât instituirea unui regim preferenţial pentru furnizorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare nu se justifică şi este discriminatorie faţă de ceilalţi furnizori. Or, Curtea reţine că, potrivit art. 44 din Legea nr. 241/2006, republicată, lege specială, prevederile acesteia se completează inclusiv cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, lege generală. Prin urmare, în contextul criticilor formulate, Curtea constată că prin art. 42 alin. (61) din Legea nr. 51/2006, republicată, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Legea nr. 225/2016, s-a statuat că „Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu”. Prin această reglementare legiuitorul a uniformizat legislaţia aplicabilă pentru toate serviciile de utilităţi publice, astfel încât toţi operatorii de servicii de utilităţi publice să poată beneficia de puterea de titlu executoriu a facturilor emise pentru asemenea servicii, fiind exclusă, astfel, orice situaţie discriminatorie. Legiuitorul a optat pentru o atare soluţie legislativă având în vedere domeniul specific al serviciilor publice, pentru a se putea asigura recuperarea cu celeritate a contravalorii serviciilor furnizare, împrejurare faţă de care se poate asigura şi continuitatea acestora.

24. De altfel, distinct de cele mai sus reţinute, raportat la critica autorilor privind atribuirea puterii de titlu executoriu facturii individuale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, Curtea reţine faptul că, potrivit art. 638 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedură civilă, „Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: [...] titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie Această categorie de „alte titluri executorii” este una mai largă şi cuprinde şi acele înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie. În cazul acestora din urmă, Curtea observă că textul nu distinge nici după emitenţii sau beneficiarii înscrisurilor, nici după cum sunt înscrisuri autentice sau sub semnătură privată şi nici după cum sunt înscrisuri pe suport informatic, pe suport electronic sau pe suport de hârtie. Prin urmare, aplicând principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, Curtea reţine că, în privinţa acestor din urmă înscrisuri, pentru a fi titluri executorii, este necesar şi suficient ca legea să le recunoască putere executorie sau, mai exact, să prevadă că pot fi puse în executare silită. În acest context, Curtea constată că prevederile art. 31 alin, (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, care prevăd că „Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu”, se încadrează în categoria prevăzută de Codul de procedură civilă ca fiind „alte titluri executorii” şi cărora legea le recunoaşte putere executorie.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Judecătoria Bacău - Secţia civilă în Dosarul nr. 4.301/180/2016 al acestei instanţe, precum şi de către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - „RADET” din Bucureşti în Dosarul nr. 14.543/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Bacău - Secţia civilă şi Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Pronunţată în şedinţa din data de 21 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 380/2015

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. F.B. 4.341 din 10.05.2017;

- Adresa Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia nr. 613/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 380/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 28 aprilie 2015, se completează după cum urmează:

1. La articolul 21 alineatul (2), după structura „Ambulatoriul de specialitate” se introduce o nouă structură, cu următorul cuprins:

„- Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.”

2. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - În cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia se înfiinţează Biroul de management al calităţii serviciilor medicale în subordinea managerului.”

3. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 311 şi 312, cu următorul cuprins:

„Art. 31L - Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale este subordonat managerului sanatoriului şi are în principal următoarele atribuţii:

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;

e) organizează un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nozocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;

g) organizează activitatea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării

colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

p) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

q) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

r) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

s) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;

t) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

u) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;

v) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;

w) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

x) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică conform reglementărilor în vigoare;

y) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

z) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

Art. 312. - Biroul de management al calităţii serviciilor medicale este subordonat managerului sanatoriului şi are în principal următoarele atribuţii:

a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii - manualul calităţii şi procedurile;

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor

operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi a politicii de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor,

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 544.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene

şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 25.03,2017-11.05,2017

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI -

registrul

comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. de telefon

Nr. de fax

Adresa de e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. Carnet auditor financiar/an

Nr. Certificat absolvire FE/Data

1

Contexpert - S.R.L.

12904601

464/2003

Ioan Florina

Str. Napoca Nr. 11. Buzău

Buzău

0744208712

0238720378

contexpertbz@yahoo.com;

florinaioan@contauditbz.ro

Ioan

Florina

713/2001

846/ 17.09.2014

2

Elirova Audit - S.R.L.

10718068

987/2010

Stoica Elena

Str. Pieţii, Bl. 4, Ap. 2, Comăneşti

Bacău

0742157733

0234370727

elena_stoica61@yahoo.com

Stoica

Elena

1746/2006

400/ 18.02.2014

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

Având în vedere:

- modificările aduse Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, prin Legea nr. 206/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în ceea ce priveşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale;

- necesitatea punerii în concordanţă a acestor modificări atât cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale;

- corespondenţa Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 1,261 din 3.03,2017 şi nr. 1.999 din 4,04.2017 cu privire la modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi a regulamentului sus-menţionat, precum şi propunerile şi observaţiile Ministerului Justiţiei formulate prin Adresa nr. 7/19.705 din 27 04 2017,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (11) şi art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 55 alin. (9) şi art. 56 alin. (1) lit. r) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 171 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (2) şi art. 27 alin. (1) pct. 4 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 95/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din data de 22 noiembrie 2013.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se înaintează, spre informare, ministrului justiţiei.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică tuturor Camerelor Notarilor Publici pentru a fi adusă la cunoştinţa notarilor publici, precum şi Institutului Notarial Român.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicări.

Art. 6. - Serviciul registratură şi comunicare va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 9 mai 2017.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, organizează, de regulă anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o localitate din circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau din circumscripţia altei judecătorii se face prin concurs, la nivel naţional, pe posturile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de actualizare a posturilor vacante cu această destinaţie.

(3) în cazul în care pentru postul vacant cu această destinaţie există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a participa la concurs.

Art. 2. - (1) Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se stabileşte de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(2) Data desfăşurării concursului, lista cuprinzând candidaţii înscrişi, precum şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se publică pe pagina de internet a INR, a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi a Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere.

(3) Data desfăşurării concursului şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se afişează la sediul Camerelor, la loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal. În acelaşi termen se afişează şi pe paginile de internet ale Camerelor şi a INR.

(4) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore.

 

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere

 

Art. 3. - (1) Sub sancţiunea decăderii, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului, notarul public depune la Camera în circumscripţia căreia se află postul pentru care candidează Cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de copia ordinului de numire în funcţia de notar public şi de dovada plăţii taxei de participare la concurs în cererea de înscriere la concurs se menţionează, sub sancţiunea respingerii acesteia, localitatea în care se află postul vacant prevăzut în ordinul de actualizare, pentru care îşi exprimă opţiunea candidatul.

(2) Pentru verificarea condiţiilor de participare la concurs, Colegiul director al Camerei constituie o comisie formată din 3 membri ai Colegiului director, care adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi.

(3) în termen de 48 de ore de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia întocmeşte un proces-verbal în care consemnează numărul cererilor, numărul şi data înregistrării acestora, numele candidaţilor, rezultatul verificării cererilor de înscriere şi a documentelor anexate şi, după caz, motivele care au stat la baza respingerii.

(4) Comisia întocmeşte situaţia centralizată a notarilor publici care s-au înscris la concurs, cu indicarea candidaţilor ale căror cereri au fost admise sau respinse, după caz, şi menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii. În situaţia centralizată se menţionează şi candidaţii admişi conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3), cu menţiunea că schimbarea sediului biroului notarial se face fără susţinerea concursului.

(5) Procesul-verbal şi situaţia centralizată a candidaţilor se publică, de îndată pe pagina de internet a INR şi a Camerei, se afişează la sediul acesteia şi se înaintează Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului, prevăzută la art. 4 lit. a), împreună cu contestaţiile candidaţilor respinşi.

(6) împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la concurs, notarul public poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării situaţiei centralizate prevăzute la alin. (4), care se depune la sediul Camerei la care s-a înscris.

(7) Cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului soluţionează, cu acordul majorităţii membrilor săi, contestaţiile formulate de notarii publici împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la concurs, soluţia fiind definitivă.

(8) După soluţionarea contestaţiilor, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului procedează la afişarea pe pagina de internet a INR a situaţiei centralizate finale cu notarii publici care participă la concurs.

(9) Dacă în urma admiterii contestaţiei unui notar public pentru un post pentru care mai există o altă cerere de înscriere admisă, celălalt notar public, care se afla în situaţia ocupării acestui post în condiţiile art. 1 alin. (3), este înştiinţat de îndată că urmează să participe la concurs.

(10) în situaţia în care, în urma admiterii contestaţiei unui notar public, nu mai există o altă cerere pentru acelaşi post, dispoziţiile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

Art. 4. - Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor funcţiona următoarele comisii, constituite de către Consiliul Uniunii:

a) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului;

b) Comisia de examinare;

c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.

Art. 5. - (1) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului este formată din 3-5 notari publici, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la concurs.

(2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului are următoarele atribuţii:

1. cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului soluţionează contestaţiile formulate de candidaţi împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la concurs;

2. cu cel puţin 3 zile înaintea începerii concursului afişează situaţia centralizată a candidaţilor care urmează să participe la concurs, cu repartizarea acestora pe săli, dacă este cazul;

3. cu 24 de ore înaintea începerii concursului pregăteşte seturile de hârtie care sunt distribuite candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârşitul concursului consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea „NEUTILIZAT”, precum şi al celor anulate, pe care se înscrie menţiunea „ANULAT”;

4. verifică identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sala de concurs;

5. distribuie seturile de hârtie pentru concurs;

6. sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaţilor, şi aplică ştampila INR pe toate filele lucrărilor;

7. completează procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii concursului şi predă lucrările Comisiei de examinare;

8. anunţă candidaţilor momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea că timpul de concurs începe să curgă după dictarea şi scrierea de către candidaţi a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispoziţie de organizator. Subiectele pot fi puse la dispoziţia candidaţilor şi prin înscrierea acestora pe tablă sau pe alt suport care permite vizualizarea de către toţi candidaţii;

9. supraveghează candidaţii în timpul concursului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a acestuia, stabilite prin prezentul regulament;

10. cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas.

(3) La predarea lucrărilor, comisia verifică dacă ştampila este aplicată corect, se asigură că datele de identificare a candidatului nu sunt vizibile şi îi solicită să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce amestecă lucrările, comisia le numerotează în spaţiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1, fără a fi desfăcute colţurile, şi le predă Comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de către toţi membrii Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului şi de către preşedintele Comisiei de examinare.

Art. 6. - (1) Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor şi a notării lucrărilor, este formată din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin şi 2 notari publici, din care unul este preşedintele comisiei.

(2) Preşedintele Comisiei de examinare este şi preşedintele concursului.

(3) Preşedintele Comisiei de examinare participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii acestei comisii şi a comisiei prevăzute la art. 5, precum şi convocarea la termenele prevăzute de prezentul regulament a comisiilor de concurs, cu excepţia comisiei prevăzute la art. 4 lit. c).

Art. 7. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este formată din 3 membri: 2 notari publici, dintre care unul este preşedintele Comisiei şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin.

(2) Preşedintele participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea desfăşurării activităţii acestei comisii şi întocmirea listei rezultatelor finale, prevăzută în anexa nr. 9.

Art. 8. - (1) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art. 4 se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii, dintre notarii publici cu experienţă şi probitate profesională. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei în Comisia de examinare şi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor sunt desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei în condiţiile prezentului regulament.

(2) Din comisiile prevăzute la art. 4 nu vor putea face parte persoane care se află în relaţii de rudenie până la gradul III inclusiv cu candidaţii, notarii publici asociaţi în aceeaşi societate profesională notarială cu candidaţii şi nici notarii publici care au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.

(3) în vederea constituirii Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor prevăzute la art. 6 şi 7, Consiliul Uniunii va desemna notari publici CU cel puţin 10 ani vechime în profesie.

(4) O persoană nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiaşi concurs.

(5) Pentru comisiile prevăzute la art. 4 se va numi şi câte un membru supleant. Membrii supleanţi sunt convocaţi de către preşedintele concursului ori, după caz, de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, dacă unul dintre membrii titulari ai comisiilor se află în imposibilitate de a se prezenta.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea concursului

 

Art. 9. - (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de ora fixată pentru începerea probei, Comisia de examinare elaborează 5 seturi a câte 5 subiecte de practică notarială.

(2) Comisia de examinare stabileşte, în prezenţa tuturor membrilor şi cu acordul majorităţii acestora, subiectele de practică notarială, urmărind ca acestea să nu conţină aspecte controversate. Subiectele se redactează pe dispozitive informatice fără conexiune la internet pe toată durata desfăşurării concursului şi se şterg după sigilarea plicurilor. Despre aceste aspecte se întocmeşte un proces-verbal.

(3) Seturile de subiecte se semnează de către toţi membrii Comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei, apoi se depozitează la sediul INR, împreună cu dispozitivele şi suporturile informatice pe care au fost redactate, luându-se măsurile de siguranţă, prin sigilarea locului de depozitare. Despre aceste aspecte se face menţiune în procesul-verbal prevăzut la alin. (2).

(4) Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor revine tuturor membrilor comisiei.

Art. 10. - Până la data desfăşurării concursului, preşedintele Comisiei de examinare solicită, în scris, Registrului Naţional de Evidenţa a Notarilor Publici un referat care cuprinde informaţiile despre fiecare candidat înscris la concurs, necesare în vederea aplicării dispoziţiilor art. 20 alin. (4).

Art. 11. - (1) La ora stabilită pentru începerea concursului, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa membrilor acestei comisii şi ai comisiei prevăzute la art. 4 lit. a), prezintă candidaţilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă unul dintre acestea, care se desigilează în faţa candidaţilor şi se comunică acestora numărul setului extras. După extragerea şi desigilarea plicului se încheie un proces-verbal, cu menţionarea setului de subiecte extras, care se semnează de către membrii celor două comisii, precum şi de către candidatul care a extras plicul cu setul de subiecte.

(2) Pentru a putea constata că plicurile nu conţin aceleaşi subiecte, la cererea candidaţilor, preşedintele Comisiei de examinare desigilează dintre cele 4 plicuri cu seturi de subiecte acele plicuri indicate de candidat, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal prevăzut la alin. (1).

(3) După ora stabilită pentru începerea concursului, accesul candidaţilor şi al oricăror altor persoane în sala de concurs este interzis. După această oră, candidatul care părăseşte sala de concurs predă lucrarea, neavând posibilitatea să revină în sală pentru continuarea concursului, în cazuri excepţionale, candidatul poate părăsi sala de concurs însoţit de un membru al comisiei prevăzute la art. 4 lit. a). Înapoierea în sală se face până la expirarea timpului alocat concursului.

(4) în cazul în care, după comunicarea subiectelor, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului constată că pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la încheierea unui proces-verbal, cu menţiunea că sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (3), candidatul urmând a părăsi sala de concurs.

(5) După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare. În acest scop, dispozitivele electronice de comunicare vor fi depozitate în locul special amenajat în sala de concurs.

(6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia prevăzută la art. 4 lit. a), constatând deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţă etc.), elimină candidatul din sală, înscrie pe lucrare menţiunea „Anulat” şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal prevăzut la art. 5 alin. (2) pct. 7.

Art. 12. - (1) Lucrările se redactează de către candidaţi numai cu cerneală sau pix de culoare albastră, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de INR, purtând pe fiecare filă, în colţul din stânga sus, ştampila acestuia aplicată pe semnătura unui reprezentant al comisiei prevăzute la art. 4 lit. a). Prima filă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 10, după înscrierea în colţul din dreapta a numelui, prenumelui şi a camerei din care provine candidatul, se sigilează, pe toată durata concursului, dar nu mai târziu de predarea lucrării, în faţa acestuia de către unul dintre membrii comisiei, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică ştampila INR. Spaţiile libere din cuprinsul şi de la sfârşitul lucrării se barează la predarea acesteia de către unul dintre membrii comisiei.

(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a dosarelor şi pentru organizarea desfăşurării concursului, semnând borderoul de predare a lucrării, în care se menţionează şi numărul paginilor scrise ale lucrării predate.

(3) După predarea lucrării, candidatul părăseşte sala de concurs. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalităţilor de concurs. Până la predarea lucrării de către ultimul candidat, în sala de concurs rămân cel puţin 3 candidaţi.

 

CAPITOLUL V

Notarea lucrărilor

 

Art. 13. - (1) După comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întruneşte şi stabileşte baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate ale fiecărui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se stabileşte, cu majoritate de voturi, între 1 şi 3 puncte (fracţiuni sau puncte întregi), astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte să fie 10.

(2) Baremul de notare şi subiectele extrase se afişează la sala de concurs la expirarea timpului alocat probei şi se publică pe pagina de internet a INR, pentru a putea fi consultate de către candidaţi.

(3) în termen de maximum 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot formula şi depune contestaţie împotriva baremului de notare la sediul INR. În acelaşi termen, în situaţia în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare materială cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor săi, va proceda la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens. Dacă în acelaşi termen de 24 de ore nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare materială de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.

(4) După expirarea termenului de depunere, contestaţiile primite se înaintează, de îndată, de către INR Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, soluţia dată fiind definitivă.

(5) în cazul admiterii contestaţiei la barem, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor acordă tuturor candidaţilor punctajul corespunzător subiectelor anulate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu va putea modifica enunţul subiectelor extrase.

(6) Baremul de notare rămas definitiv în condiţiile alin. (3)-(5), după caz, se afişează, de îndată, pe pagina de internet a INR.

Art. 14. - (1) La finalul probei, după preluarea lucrărilor pe bază de proces-verbal de la comisia prevăzută la art. 4 lit. a), membrii Comisiei de examinare încep corectarea lucrărilor conform baremului de notare rămas definitiv. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor două comisii. Fiecare lucrare este corectată independent de către toţi membrii Comisiei de examinare, inclusiv de preşedintele acesteia, şi apreciată separat cu note de la 1 la 10,conform baremului de notare rămas definitiv.

(2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect şi nota lucrării, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.

(3) în situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.

(4) Nota individuală a fiecărui corector se înscrie în Centralizatorul comun al notelor acordate de corectori prevăzut în anexa nr. 3, semnat de toţi membrii Comisiei de examinare. Nota lucrării este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.

(5) înainte de deschiderea lucrării, nota finală este trecută pe lucrare, în spaţiul anume delimitat, sub semnătură, de către preşedintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.

(6) Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaţii se calculează la nivelul sutimilor.

(7) Nota minimă de promovare este 7,00.

Art. 15. - (1) Candidaţii care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării sunt sancţionaţi prin anularea lucrării, care nu se mai corectează. La sesizarea oricărui membru al Comisiei de examinare, care constată că o lucrare conţine în mod evident elemente ce pot determina identificarea candidatului înainte de desigilarea colţului ce conţine datele de identificare a acestuia, cu acordul majorităţii membrilor Comisiei de examinare, se va înscrie menţiunea „ANULAT” pe lucrare, în borderoul de notare şi în centralizatoare, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.

(2) Lucrările anulate se deschid în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de examinare.

Art. 16. - (1) După terminarea notării lucrărilor şi a întocmirii Centralizatorului comun al notelor acordate de corectori, prevăzut în anexa nr. 3, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor, desigilează colţul fiecărei lucrări în ordinea numerotării şi citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinută, întocmindu-se Centralizatorul nominal, prevăzut în anexa nr. 4, care se semnează de toţi membrii comisiei.

(2) Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte Lista rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevăzută în anexa nr. 5, care se semnează pe fiecare filă de membrii Comisiei de examinare. Lista cuprinde numele şi prenumele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, în ordine descrescătoare.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se comunică tuturor Camerelor în vederea afişării la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului. Lista se publică, de îndată şi pe pagina de internet a INR, a Uniunii şi a fiecărei Camere, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care a fost afişată/publicată.

(4) Lucrările de concurs împreună cu borderourile, centralizatoarele şi lista rezultatelor concursului se depozitează la sediul INR de către preşedintele Comisiei de examinare împreună cu directorul INR sau reprezentantul desemnat de acesta, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a dosarelor şi pentru organizarea desfăşurării concursului. Locul de depozitare este desigilat în prezenţa tuturor membrilor acestei comisii, în condiţiile art. 18 alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Soluţionarea contestaţiilor

 

Art. 17. - (1) Candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot face contestaţie, pe care o depun personal sau prin mandatar la sediul INR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2) Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afişării rezultatelor şi se sfârşeşte în cea de-a cincea zi lucrătoare, la ora la care se termină programul de lucru al INR.

(3) Pe contestaţie se menţionează numărul, data şi ora înregistrării acesteia.

Art. 18. - (1) în termen de 48 de ore de la primirea contestaţiilor, preşedintele concursului solicită întrunirea comisiei prevăzute la art. 4 lit. a). Comisia selectează lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le resigilează prin aplicarea unor etichete, astfel încât să nu fie vizibile identitatea candidatului, numărul lucrării şi nota acordată de Comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată se amestecă şi se renumerotează de către comisia prevăzută la art. 4 lit. a).

(2) Comisia prevăzută la art. 4 lit. a) predă lucrările preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, constituită conform art. 7, pe bază de proces-verbal semnat de cele două comisii.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va analiza şi va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la primirea lucrărilor.

(4) Fiecare lucrare este corectată independent de către toţi membrii comisiei, inclusiv de către preşedintele acesteia, şi apreciată separat, conform baremului de notare rămas definitiv.

(5) Fiecare corector trece în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat.

(6) în situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1

(7) Nota individuală a fiecărui corector se înscrie în Centralizatorul comun la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 6, semnat de membrii Comisiei: de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. În cazul admiterii contestaţiei, nota finală este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.

(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota iniţială obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută de candidat este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia este respinsă. Soluţia dată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este definitivă.

(9) Dispoziţiile art. 16 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor completând Centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 7, şi întocmind Lista rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8.

(10) Lista rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8, se comunică de îndată tuturor Camerelor în vederea afişării la loc vizibil şi accesibil publicului şi se publică pe paginile a de internet ale acestora şi a INR.

Art. 19. - Preşedintele Comisiei de soluţionarea a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, pe baza listei rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5 şi a Listei rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8, întocmeşte Lista rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevăzută în anexa nr. 9, care se comunică, de îndată, tuturor Camerelor în vederea afişării la loc vizibil şi accesibil publicului şi se publică pe paginile de internet ale acestora, a Uniunii şi a INR.

 

CAPITOLUL VII

Validarea rezultatelor şi ocuparea posturilor

 

Art. 20. - (1) în termen de cel mult 3 zile de la soluţionarea contestaţiilor, preşedintele concursului înaintează Consiliului Uniunii lista rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale cu propunerea de validare/invalidare a rezultatelor. Acesta procedează la validarea/invalidarea rezultatelor şi le publică pe pagina de internet a Uniunii. Hotărârea de validare a rezultatelor concursului este comunicată, de îndată, tuturor Camerelor şi INR.

(2) Consiliul Uniunii invalidează concursul numai în cazul nerespectării procedurilor prevăzute de lege, de Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, şi de prezentul regulament. În cazul invalidării concursului, INR va organiza, fără plata unei taxe de participare, un nou concurs pentru aceiaşi candidaţi.

(3) Ocuparea posturilor de către candidaţii admişi se face potrivit opţiunii exprimate în Cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, în ordinea mediilor obţinute şi, după caz, a ordinii de prioritate prevăzute la alin. (4) şi în limita posturilor prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de actualizare a posturilor destinate schimbărilor de sedii. Opţiunile candidaţilor se consemnează de către preşedintele concursului într-un proces-verbal.

(4) La medii egale are prioritate candidatul care:

a) nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani;

b) are vechimea mai mare în funcţia de notar public;

c) nu şi-a schimbat sediul biroului notarial în ultimii 5 ani.

(5) Preşedintele concursului stabileşte ordinea de prioritate pentru candidaţii cu medii egale, potrivit criteriilor prevăzute la alin. (4), în baza referatului prevăzut la art. 10.

Art. 21. - După validarea rezultatelor concursului, preşedintele Uniunii va înainta ministrului justiţiei hotărârea de validare a rezultatelor, însoţită de copia dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor şi de procesul-verbal prevăzut la art. 20 alin. (3), în vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admişi la concurs.

Art. 22. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 4 beneficiază de indemnizaţii stabilite prin hotărâre a Consiliului Uniunii şi, dacă este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport.

(2) Taxa de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale se stabileşte de către Consiliul Uniunii pe baza proiectului de buget al concursului întocmit de INR. În cazul în care notarul public se înscrie, dar nu participă la concurs, taxa se restituie integral, la cerere, cu excepţia comisioanelor bancare aferente.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24. - Pe tot parcursul organizării şi desfăşurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile prevăzute la art. 4 sunt sprijinite de angajaţi ai INR desemnaţi, prin dispoziţie, de către directorul acestuia, Angajaţii INR care sprijină activitatea Comisiilor prevăzute de prezentul regulament beneficiază de o remuneraţie stabilită de preşedintele INR.

Art. 25. - (1) Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind afişarea, publicarea şi comunicarea datelor prevăzute de prezentul regulament se asigură, după caz, de către angajaţii INR, ai Uniunii sau ai Camerei, prin grija preşedintelui concursului, a preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor şi, după caz, a directorului general al Uniunii şi a preşedintelui fiecărei Camere.

(2) Procedurile privind afişarea datelor prevăzute de prezentul regulament se consemnează în procese-verbale întocmite de către angajaţii prevăzuţi la alin. (1).

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

Doamnă/Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, născut(ă) în localitatea ............................................, la data de ............................................, cu domiciliul în ............................................, telefon ............................................, numit(ă) notar public în Localitatea ............................................, circumscripţia Judecătoriei ............................................, Camera Notarilor Publici ............................................, în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. ............................................, solicit înscrierea la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale în vederea ocupării postului vacant de notar public din localitatea ............................................, circumscripţia Judecătoriei............................................, Camera Notarilor Publici ............................................ .

Prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării şi desfăşurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data .......................................................

Semnătura ............................................

 

Doamnei/Domnului preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

BORDEROU DE NOTARE*)

 

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numărul lucrării

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Subiectul 5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele membrului Comisiei de examinare/

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor:

.................................................................................................

 

Semnătura

............................................

 

*) Se completează de fiecare membru al comisiei.

 

ANFXA Nr. 3

la regulament

 

CENTRALIZATOR COMUN

al notelor acordate de corectori

 

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numărul de ordine al lucrării

Nota acordată lucrării de membrii Comisiei de examinare

Nota acordată lucrării de Comisia de examinare

Corector 1

(preşedintele Comisiei de examinare)

Corector 2

Corector 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de examinare

Numele şi prenumele: ............................................,

Semnătura ............................................,

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

 

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numărul de ordine al lucrării

Numele şi prenumele candidatului

Nota acordată lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de examinare

Numele şi prenumele: ............................................

 

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

LISTA

rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

Camera Notarilor Publici ............................................

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nota acordată lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de examinare

Numele şi prenumele: ............................................

 

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

CENTRALIZATOR COMUN

la soluţionarea contestaţiilor

 

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numărul de ordine al lucrării

Nota acordată lucrării de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor

Nota acordată lucrării după contestaţii

Corector 1

(preşedintele comisiei)

Corector 2

Corector 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor

Numele şi prenumele: ............................................

 

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

la soluţionarea contestaţiilor

 

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numărul de ordine al lucrării

Numele şi prenumele

Nota acordată lucrării după soluţionarea contestaţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor

Numele şi prenumele: ............................................

 

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

LISTA

rezultatelor contestaţiilor

 

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Contestaţie admisă/respinsă

Nota finală după soluţionarea contestaţiilor*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor

Numele şi prenumele: ............................................

 

Semnătura ............................................

 

*) în cazul în care nota obţinută în urma contestaţiei este mai mică decât nota iniţială, se va trece nota iniţială obţinută de candidat.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

LISTA

rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

Camera Notarilor Publici ............................................

Data ............................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nota finală

Rezultatul concursului - admis/respins -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor ............................................

 

Semnătura ............................................

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Nr. lucrare ............................................

Nume ............................................

Nota finală ............................................

Prenume ............................................

Semnătura preşedintelui Comisiei de examinare ............................................

Camera Notarilor Publici ............................................

 

 

 

 

CONCURS

de schimbare a sediilor birourilor notariale

 

Bucureşti, sesiunea ..........

 

CONTESTAŢII

 

Nr. lucrare ............................................

 

Nota finală ............................................

 

Semnătura preşedintelui Comisiei de soluţionare a

contestaţiilor împotriva notării lucrărilor ............................................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.