MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 337/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 337         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

34. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593

 

35. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016)950

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

273. - Hotărâre pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului

 

274. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

426. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj

 

459. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf

 

551/636. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

                                                                                                                                               HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/154, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 25 aprilie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Atrage atenţia asupra încălcării principiului proporţionalităţii de obligaţiile stabilite de art. 13 al propunerii în ceea ce priveşte modalitatea de filtrare a conţinutului digital de către furnizorii de servicii online, deoarece aceasta nu poate fi pusă în legătură cu niciunul dintre obiectivele intervenţiei la nivelul UE, dar prezintă riscul de a fi folosită pentru a cenzura sau bloca fără drept un conţinut legitim.

2. Subliniază că operaţiunea de monitorizare a conţinutului stocat, fără de care nu s-ar putea realiza filtrarea prevăzută în art. 13 al propunerii, contravine Cartei drepturilor fundamentale aşa cum a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

3. Recomandă ca excepţiile în ceea ce priveşte utilizarea operelor protejate în scopuri educaţionale, respectiv în ceea ce priveşte extragerea de text şi date în scop de cercetare, să fie extinse la toate entităţile care le folosesc în scop educaţional, inclusiv cele care vizează derularea de programe educaţionale în cadrul programelor de ucenicie sau ca element furnizat în scopul instruirii pe cont propriu, cum ar fi bibliotecile, pentru a corespunde obiectivelor mai largi privind îmbunătăţirea educaţiei la nivelul Uniunii şi investiţia în tineri.

4. Recomandă ca extragerea de text şi date în scop de cercetare să fie extinsă şi pentru entităţi cu scop comercial, în special IMM-uri, prin includerea acestei posibilităţi în viitoare acte normative, în vederea întăririi competitivităţii globale a Uniunii.

5. Atrage atenţia asupra dificultăţilor de interpretare a conţinutului art. 7 al propunerii, referitor la utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituţiile de patrimoniu cultural, din cauza prevalenţei elementului subiectiv în descrierea întinderii drepturilor şi obligaţiilor reglementate, ceea ce lipseşte de eficienţă articolul citat.

6. Atrage atenţia asupra faptului că mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut de art. 15 reprezintă o intervenţie disproporţionată faţă de obiectivele declarate, deoarece se întemeiază pe un presupus drept al Uniunii de a interveni în contracte, în temeiul prezumţiei de inegalitate a părţilor, prezumţie ce nu poate fi dedusă din faptele prezentate în justificarea propunerii de directivă.

7. Atrage atenţia, din perspectiva art. 13 din propunerea de directivă, asupra necesităţii actualizării drepturilor şi obligaţiilor la progresul tehnic şi la evoluţiile recente ale societăţii bazate pe cunoaştere, cum ar fi tehnologia cloud sau internetul lucrurilor, realitatea virtuală, prelucrarea de volume mari dedate şi altele asemenea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 34.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016)950

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/153 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 25 aprilie 2017, Camera Deputaţilor:

1. la act că în ultimii ani situaţia în ceea ce priveşte securitatea în Europa şi în jurul ei s-a înrăutăţit semnificativ, Uniunea Europeană resimţind puternic presiunea multiplelor crize din vecinătatea sa imediată, precum şi a afluxului de imigranţi pe care acestea le generează şi salută eforturile susţinute ale Uniunii pentru a răspunde instabilităţii şi incertitudinii actuale.

2. Notează că în acest cadru o veritabilă Uniune Europeană a apărării se proiectează ca cea mai eficientă soluţie pentru a consolida autonomia strategică şi pentru a-i spori capacitatea de acţiune faţă de noile circumstanţe geopolitice şi geostrategice, marcate de numeroase ameninţări.

3. Se asociază opiniei că în actualul context strategic o Uniune Europeană a apărării cu adevărat puternică ar trebui să ofere statelor membre garanţii şi capabilităţi superioare celor naţionale.

4. Susţine demersul Uniunii Europene de consolidare a rolului său de actor global pe scena internaţională de securitate şi recomandă Guvernului României şi celorlalte state membre Să se angajeze ferm pentru punerea în aplicare a priorităţilor pentru apărare, identificate în Strategia globală.

5. Se raliază solicitărilor adresate Consiliului UE şi înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să elaboreze o Carte albă a UE privind securitatea şi apărarea, un astfel de act urmând să înglobeze strategia UE de securitate şi apărare, capabilităţile considerate necesare pentru implementarea acestei strategii şi măsurile şi programele luate la nivelul statelor membre şi al UE pentru obţinerea acestor capabilităţi, să ofere o definiţie corespunzătoare a ameninţărilor şi pericolelor la adresa securităţii europene cu care se confruntă UE şi statele sale membre, să propună o foale de parcurs cu etape clare şi un calendar de măsuri în vederea creării Uniunii Europene a apărării şi a unei politici de apărare comune mai eficiente.

6. Consideră totuşi că Uniunea Europeană a apărării este expusă riscului de a deveni încă de la crearea sa o „Uniune Europeană a apărării cu două viteze”. Pe de o parte, din cauza diferenţelor majore dintre strategia de securitate externă a statelor membre, iar, pe de altă parte, din cauza diferenţelor de resurse bugetare disponibile.

7. Reaminteşte că acordurile sau orice alte aranjamente de securitate bilaterale încheiate între state membre şi state terţe ar trebui să fie compatibile atât la nivel conceptual, cât şi la nivel tehnic cu întregul acquis al PESC-PSAC (Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene - Politica de securitate şi de apărare comună).

8. În acest sens invită Comisia Europeană să întreprindă o analiză a compatibilităţii angajamentelor statelor membre faţă de state terţe sau a organizaţiilor faţă de cele ale UE şi să propună măsuri în consecinţă, în temeiul principiului cooperării loiale,

9. Semnalează dificultatea de a aplica prevederi ale tratatelor UE în materie de securitate şi de apărare în cazul statelor membre care nu sunt şi membre ale NATO şi, în special, a clauzei de apărare reciprocă.

10. Consideră că o veritabilă Uniune Europeană a apărării presupune o PSAC revizuită, care ar trebui să fie o politică efectivă, structurată şi comună, care să genereze valoare adăugată, şi nu o sumă a politicilor naţionale ale statelor membre şi să fie bazată pe un concept adecvat situaţiei actuale şi de perspectivă în materie de securitate externă, în coordonare cu NATO.

11. Susţine propunerea franco-germană, făcută la nivelul miniştrilor de externe, Sa puţin timp după referendumul din Regatul Unit, pentru întrunirea Consiliului European o dată pe an, sub forma unui Consiliu European de securitate, şi consideră că această reuniune ar trebui să fie una distinctă, strict dedicată chestiunilor privind securitatea; încurajează Consiliul European să conducă definirea progresivă a unei Uniuni Europene a apărării şi să asigure resurse financiare suficiente din următorul cadru politic şi financiar multianual al UE.

12. Se raliază propunerilor Parlamentului European de instituire de către Consiliul Uniunii Europene a unui format permanent pentru reuniuni la care să participe miniştrii apărării din statele membre implicate în aprofundarea cooperării în materie de apărare, ca un forum decizional şi consultativ, precum şi a propunerii ca preşedintele Comisiei Europene să stabilească un grup de lucru permanent al membrilor Comisiei pentru „chestiunile de apărare”, care să fie prezidat de haitul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

13. Subliniază necesitatea unei dezbateri cuprinzătoare privind relaţiile dintre UE şi Regatul Unit în chestiuni privind PSAC şi în special în domeniul capabilităţilor militare.

14. Susţine propunerea Parlamentului European pentru reforma Consiliului de Securitate al ONU, în special în ceea ce priveşte componenţa acestuia şi procedurile sale de vot.

15. Reaminteşte că Tratatul de la Lisabona prevede competenţa exclusivă a statelor membre în politica de apărare, în măsura în care o apărare comună presupune o decizie în unanimitate în Consiliul European şi adoptarea unor astfel de decizii de către statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale; reaminteşte, de asemenea, că UE poate contribui doar cu acţiuni de sprijin, tratatul prevăzând posibilitatea ca statele membre să îşi poată pune în comun capabilităţile de apărare sub forma unei cooperări structurate permanente; constată că acest instrument nu a fost utilizat datorită rezervelor statelor membre şi că în pofida numeroaselor apeluri şi propuneri de implementare a prevederilor asupra PESC-PSAC din tratat s-au realizat progrese foarte limitate; se asociază Parlamentului European şi Comisiei Europene în apelul adresat propriului guvern şi statelor membre de a modifica dinamica utilizării instrumentelor prevăzute de tratate.

16. Salută intenţia Comisiei Europene de a-şi amplifica rolul în domeniul apărării şi crede că implicarea acesteia va facilita utilizarea instrumentelor UE, inclusiv finanţarea de la bugetul UE, pentru proiecte cu dublă utilizare.

17. Salută angajamentul Comisiei Europene de a completa, valoriza şi consolida eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce priveşte dezvoltarea capabilităţilor de apărare, precum şi acţiunile destinate valorificării întregului potenţial al tratatelor, în vederea construirii unei Uniuni a apărării.

18. Salută prima iniţiativă a Comisiei Europene de a propune un Plan de acţiune european în materie de apărare, care pune accentul pe nevoile în materie de capabilităţi şi sprijină industria europeană de apărare, dar atrage atenţia că acest plan nu îşi va putea atinge obiectivele în absenţa unei participări loiale a tuturor statelor membre la consolidarea PSAC şi la construirea unei Uniuni Europene a apărării.

19. Apreciază că planul este susceptibil de a deveni un instrument strategic de încurajare a cooperării în domeniul apărării la nivel european, în special printr-un program de cercetare în domeniul apărării finanţat de UE, precum şi prin măsuri de consolidare a cooperării industriale.

20. Notează că Planul de acţiune european în domeniul apărării este în strânsă concordanţă cu Planul de implementare a strategiei globale în domeniul securităţii şi al apărării, fiind complementar acestuia, precum şi cu acţiunea de implementare a Declaraţiei comune UE-NATO.

21. Consideră oportune propunerile de măsuri din plan, menite să asigure creşterea valorii adăugate a contribuţiei UE, evitarea duplicărilor inutile, în special în raport cu NATO, precum şi creşterea coeziunii între statele membre.

22. Recunoaşte importanţa unor cheltuieli de apărare mai eficiente printr-o cooperare mai amplă, mai multă planificare comună şi mai multe achiziţii publice comune, cu scopul de a evita dublarea, fragmentarea şi absenţa operabilităţii.

23. Reamintind că industria de apărare din statele membre ale UE are capacitatea de a asigura toate echipamentele necesare, fără a recurge la importuri din afara Europei, apreciază că iniţiativa Comisiei Europene de consolidare în continuare a segmentului industrial din Uniunea Europeană reprezintă un punct de plecare bun, răspunzând totodată obiectivelor asumate prin Strategia globală a Uniunii.

24. Se raliază solicitării Parlamentului European, adresată înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, de a iniţia reunirea întreprinderilor mari şi a părţilor interesate din industria europeană a apărării în scopul dezvoltării strategiilor şi al creării unei platforme pentru dezvoltarea în comun a echipamentelor de apărare.

25. Consideră că implementarea Planului de acţiune european în domeniul apărării trebuie să se realizeze în strânsă coordonare cu statele membre şi să fie asigurată complementaritatea cu NATO, în abordarea sinergică a provocărilor actualului mediu geopolitic şi geostrategic.

26. Susţine implementarea de măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor, identificarea de instrumente care să faciliteze accesul acestora pe piaţa europeană a echipamentelor militare, consolidarea echitabilă a bazei tehnologice şi industriale europene şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil.

27. Susţine demersurile pentru identificarea modalităţilor practice de asumare la nivelul UE a angajamentului de alocare a 2% din PIB investiţiilor pentru apărare, din care 20% pentru achiziţii, similar cu cel de la NATO.

28.  Susţine ideea că viitoarea acţiune pregătitoare în domeniul cercetării pentru apărare, precum şi Planul de acţiune în domeniul apărării trebuie să ofere un sprijin real întreprinderilor mici şi mijlocii şi start-up-urilor din toate statele membre.

29. Subliniază importanţa consolidării cooperării în domeniul strategiilor naţionale de securitate cibernetică, capabilităţilor şi centrelor de comandă şi în Agenţia Europeană de Apărare, în cadrul cooperării structurate permanente pentru a contribui la asigurarea protecţiei împotriva atacurilor cibernetice şi la contracararea acestora.

30. Invită Comisia Europeană să ofere clarificări privind administrarea, finanţarea şi obiectivele Fondului european pentru apărare, în special a componentelor privind capabilitatea şi cercetarea; semnalează că nu au fost încă realizate de către Comisia Europeană, statele membre şi Agenţia pentru apărare toate sarcinile stabilite în urma reuniunilor Consiliului European pe probleme de apărare din 2013 şi 2015, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte probabilitatea unei implementări reuşite a planului.

31. Susţine propunerea Parlamentului European de folosire a fondurilor Uniunii prin intermediul bugetului UE, ceea ce ar reprezenta un semn puternic de solidaritate şi coeziune, ar permite un control mai bun şi mai transparent al finanţării şi ar permite tuturor statelor membre să îşi îmbunătăţească capabilităţile militare în cadrul unui efort comun; semnalează că acest lucru face necesară creşterea bugetului UE şi induce ideea ca, pe termen lung, UE să dispună de un buget comun, inclusiv pentru structura de comandă, operaţiunile şi echipamentele comune, precum şi un program de sine stătător al UE pentru cercetarea în domeniul PSAC.

32. la act de estimările care plasează costul „non-Europei”în materie de securitate şi de apărare în zona cuprinsă între 26 şi 130 miliarde euro, de beneficiile economice produse de eliminarea suprapunerilor, a capacităţii excedentare şi a obstacolelor din calea achiziţiilor publice în domeniul apărării, dar, faţă de riscurile majore în domeniul securităţii internaţionale, consideră că recursul la argumentul economic drept stimulent al voinţei politice pentru consolidarea politicii de apărare a UE este impropriu.

33. Salută exonerarea de la rigorile pactului de stabilitate şi de creştere a contribuţiilor naţionale de capital la „fereastra de capabilităţi”, prin acordarea statutului de „măsuri cu caracter excepţional”.

34. Apreciază ca salutară posibilitatea ca fondurile structurale şi de investiţii europene să fie utilizate de statele membre în sectorul apărării, pentru a cofinanţa proiecte de investiţii în producţie şi pentru a sprijini modernizarea lanţurilor de aprovizionare pentru apărare.

35. În legătură cu sprijinul acordat de către Comisia Europeană iniţiativei statelor membre privind un angajament politic de a facilita transferurile de produse de apărare şi de a-şi acorda asistenţă reciprocă în perioade de criză încurajează Comisia Europeană să recurgă la importantele sale resurse politice şi diplomatice pentru a convinge statele membre să treacă la etapa superioară a acestui angajament politic.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 35.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Poziţia nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„39.

VÂLCEA

Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 1

subsol, parter şi 4 etaje; suprafaţa construită: 673 mp

 

 

Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1A

Garaje cu 5 boxe în suprafaţă construită de 297 mp

 

 

Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 1

Teren în suprafaţă de 4.589 mp, din care 300 mp reprezintă teren aferent garajelor.”

 

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017,

Nr. 273.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

156247

8.29.13

64-50

Municipiul Braşov,

judeţul Braşov,

Str. Turnului nr. 13

Suprafaţă teren = 1,474 mp, din care platformă betonată = 416 mp

Construcţii industriale şi edilitare, în suprafaţă de 1.011 mp;

Anexa Est T 45, în regim S+P+2E, compusă din subsol tehnic, spaţiu de producţie şi post transformare.

CF: 118794

7.539.392

Raport de reevaluare nr. 16.053/31.12.2015

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4384168

Imobil

112106

8.29.13

Palat administrativ,

Corp A, 64-18

Judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

bd. Tudor Vladimirescu nr. 1

Suprafaţa construită C3 = 125 mp;

Suprafaţa construită C4 = 548 mp;

Suprafaţa construită totală = 673 mp;

Suprafaţa desfăşurată C3 = 125 mp;

Suprafaţa desfăşurată C4 = 2.533 mp;

Suprafaţa desfăşurată totală = 2.658 mp

CF: 50985

8360260,70

Raport de reevaluare nr. 15.331/2015

a activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 2540570

Imobil

112108

8.29.13

Garaj (5 boxe), 64-18

Judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. General Praporgescu nr. 1A

Suprafaţa construită = 297 mp

Suprafaţa desfăşurată = 297 mp

CF: 50985

29440,55

Proces-verbal nr. 15.331/2015

privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei

Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 2540570

Imobil

115295

8.29.13

Teren

64-18

Judeţul: Vâlcea; MRJ

Râmnicu Vâlcea;

bd. Tudor Vladimirescu nr. 1

Suprafaţă = 4.589 mp, din care 300 mp reprezintă teren aferent garajelor CF: 50985

756837,13

Proces-verbal nr. 15.331/2015 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 2540570

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 105.900, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă

(lei)

105.900

8.19.01

47-110

Bucureşti, str. Eforie nr. 3, sectorul 5

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

(CUI) 4267060

41.435.970,98

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mischii, judeţul Dolj, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017.

Nr. 426.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf

 

Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, ale Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, precum şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. b), precum şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2015, precum şi ale art. 4 alin, (1) pct. 53 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf, prevăzute în anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în ceea ce priveşte eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf.

Art. 3. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Regia Autonomă „Registrul Auto Român” duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Tarifele de eliberare, înlocuire, schimbare şi înnoire a cardurilor tahografice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cardurilor tahografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 14 februarie 2006.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 aprilie 2017.

Nr. 459.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în ceea ce priveşte eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf.

Art. 2. - (1) în sensul prezentelor norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(2) în sensul prezentelor norme, noţiunea de „card de conducător auto”, respectiv „foale de înregistrare” sunt echivalente cu noţiunile de „cartela tahografică”, respectiv „diagramă tahografică” prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007.

(3) în vederea îndeplinirii prevederilor prezentelor norme şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) emite cardurile de tahograf;

b) ţine evidenţa cardurilor de tahograf într-o bază de date denumită registrul electronic naţional, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

c) asigură interconectarea registrului electronic naţional cu registrele electronice naţionale ale altor state, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

d) efectuează schimbul electronic de date privind cardurile de tahograf, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; şi

e) transmite anual Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; datele privind montatorii, atelierele şi producătorii de vehicule autorizaţi sunt furnizate Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”.

Art. 3. - (1) Titularul unui card de conducător auto poate fi şi titular al unui card al societăţii, dar nu poate fi titular al unui card de atelier.

(2) Titularul unui card al societăţii poate fi şi titular al unui card de conducător auto, dar nu poate fi titular al unei card de atelier.

(3) Titularul unui card de atelier nu poate fi titular al unui card de conducător auto sau al unui card al societăţii.

(4) O întreprindere poate deţine unul sau mai multe carduri ale societăţii.

(5) Un operator economic poate deţine unul sau mai multe carduri de atelier.

 

CAPITOLUL II

Cardul de conducător auto

 

Art. 4. - Cardul de conducător auto este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cerere, conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, cu respectarea prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

Art. 5. - (1) în vederea obţinerii cardului de conducător auto, solicitantul depune, personal sau printr-o persoană împuternicită în baza unei procuri notariale, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip al cărei model este stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., disponibilă atât pe pagina proprie de internet, cât şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;

b) copie a actului de identitate - buletin/carte de identitate/paşaport;

c) copie a permisului de conducere valabil cel puţin pentru una dintre categoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie ori adeverinţa valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare, care atestă că deţinătorul are dreptul de a conduce autovehicule sau ansambluri de vehicule pentru conducerea cărora se solicită permis de conducere din categoriile menţionate;

d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul cetăţenilor străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European;

e) copie a documentului/documentelor prin care se dovedeşte că solicitantul are reşedinţa curentă în România sau, în cazul în care cardul de conducător auto este solicitat conform prevederilor art. 26 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, documentul/documentele care atestă existenţa unui raport juridic de muncă cu o întreprindere, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, dacă este aplicabil, atestatul de conducător auto prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;

f) fotografia color actuală a conducătorului auto, în format 25 x 32 mm;

g) dovada efectuării plăţii tarifului pentru eliberarea cardului de conducător auto.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează cardul de conducător auto în termen de o lună de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.

Art. 6. - (1) Cardul de conducător auto se retrage de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în următoarele cazuri:

a) când se constată că este falsificat;

b) când se constată ca titularul a furnizat informaţii eronate sau documente neconforme cu realitatea pentru obţinerea cardului;

c) când se constată că este utilizat de către o altă persoană decât titularul acestuia.

(2) Cardurile de conducător auto emise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi retrase de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi motivaţia retragerii acestora se transmit Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea actualizării corespunzătoare a registrului electronic naţional.

(3) Cardurile de conducător auto emise în alte state şi retrase de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi motivaţia retragerii acestora se transmit autorităţilor străine emitente în vederea dispunerii măsurilor legale necesare.

Art. 7. - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cardului de conducător auto, acesta poate solicita înnoirea acestuia.

Art. 8. - (1) în vederea înnoirii cardului de conducător auto, titularul depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la Orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. un dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-f), împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru înnoirea cardului de conducător auto,

(2) în cazul în care nu s-a respectat termenul prevăzut la alin. (1), se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card.

(3) Pentru a putea ridica noul card de conducător auto, care are o valabilitate de cel mult 5 ani de la data eliberării, conducătorul auto returnează cardul de conducător auto/cartela conducătorului auto deţinut/deţinută anterior, care se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe o perioadă de 12 luni, iar aceasta îl/o pune la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu. În cazul cardurilor de conducător auto emise în alte state, acestea se transmit emitentului în termen de 30 zile de la returnare, împreună cu informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează solicitantului noul card de conducător auto, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii, după caz.

Art. 9. - Conducătorul auto are obligaţia de a solicita schimbarea cardului în următoarele cazuri:

a) când, după eliberarea cardului, datele administrative înregistrate pe acesta privind titularul suferă modificări în ceea ce priveşte numele, domiciliul sau numărul permisului de conducere;

b) când se constată înscrierea eronată a unor date pe card;

c) când se constată funcţionarea defectuoasă a cardului.

Art. 10. - (1) în vederea schimbării cardului de conducător auto, titularul depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe card, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Cererea trebuie însoţită de toate documentele ce atesta modificarea datelor administrative înscrise pe card sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru schimbarea cardului.

(2) în cazul în care nu s-a respectat termenul prevăzut la alin. (1), se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card.

(3) Pentru a putea ridica noul card, care are aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechiul card, conducătorul auto îl returnează pe cel vechi, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unui card nou. Cardul returnat se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe o perioadă de 12 luni, iar aceasta îl pune la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează solicitantului noul card de conducător auto în termen de 5 zile de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia În vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.

Art. 11. - În situaţia în care cardul conducătorului auto a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, titularul are obligaţia de a solicita înlocuirea acestuia,

Art. 12. - (1) în vederea înlocuirii cardului de conducător auto, titularul depune o cerere. În termen de cel mult 7 zile de la data la care cardul a fost furat, pierdut, deteriorat sau distrus, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Cererea trebuie însoţită de dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau de declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea cardului.

(2) în cazul în care nu s-a respectat termenul prevăzut la alin. (1), se percepe tariful pentru eliberarea unui nou când.

(3) Noul card are aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechiul card pe care acesta îl înlocuieşte.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează solicitantului un nou card de conducător auto, în termen de 8 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări în acest sens, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înlocuirii, după caz.

(5) în situaţia în care cardul de conducător auto pierdut sau furat a fost recuperat sau acesta a fost deteriorat, titularul are obligaţia de a-l preda imediat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are domiciliul.

 

CAPITOLUL III

Cardul societăţii

 

Art. 13. - Cardul societăţii este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cerere, întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

Art. 14. - (1) Cardurile societăţii sunt netransmisibile şi emise în numele întreprinderii, care decide modul de repartizare a acestora angajaţilor săi.

(2) Cardurile societăţii se eliberează reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere şi au o valabilitate de cel mult 5 ani de la data eliberării.

Art. 15. - (1) în vederea obţinerii cardului societăţii, solicitantul depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul declarat un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip al cărei model este stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., disponibilă atât pe pagina proprie de internet, cât şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;

b) copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere;

c) împuternicirea eliberată reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere;

d) dovada efectuării plăţii tarifului pentru eliberarea corespunzător numărului solicitat de carduri ale societăţii.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează cardul sau cardurile societăţii în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.

Art. 16. - (1) Cardul societăţii se retrage de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în următoarele cazuri:

a) când se constată că este falsificat;

b) când se constată că datele administrative înregistrate pe aceasta (denumirea sau sediul declarat) s-au modificat, iar deţinătorul nu a solicitat schimbarea cardului în termenul prevăzut la art. 20;

c) când se constată că acesta este utilizat de către o altă întreprindere decât cea pentru care a fost eliberat.

(2) Cardurile societăţii retrase de către Inspectoratul de Stat în Transportul Rutier, precum şi motivaţia retragerii acestora se transmit Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea actualizării corespunzătoare a registrului electronic naţional.

Art. 17. - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cardului societăţii, întreprinderea poate solicita înnoirea acestuia.

Art. 18. - (1) în vederea înnoirii cardului sau cardurilor societăţii, aceasta depune o cerere, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării acestuia sau acestora, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul, însoţită de dovada efectuării plăţii tarifului corespunzător numărului de carduri ale societăţii care fac obiectul cererii de înnoire.

(2) în cazul cererilor depuse în afara termenului prevăzut la alin. (1) se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card sau unor noi carduri ale societăţii.

(3) Pentru a putea ridica noul card al societăţii, deţinătorul returnează cardul societăţii sau cartela întreprinderii deţinute anterior, care se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe o perioadă de 12 luni şi care se pun, la cerere, la dispoziţia autorităţilor competente în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează noul card al societăţii în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii, după caz.

Art. 19. - Întreprinderea are obligaţia de a solicita schimbarea cardului societăţii în următoarele cazuri:

a) când, după eliberarea cardului societăţii, datele administrative înregistrate pe aceasta privind întreprinderea sau reprezentantul desemnat în acest sens de către întreprindere suferă modificări;

b) când se constată înscrierea eronată a unor date pe cardul societăţii;

c) când se constată funcţionarea defectuoasă a cardului societăţii.

Art. 20. - (1) în vederea schimbării cardului societăţii, aceasta depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe card, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul. Cererea trebuie însoţită de toate documentele ce atestă modificarea datelor administrative înscrise pe card sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru schimbarea cardului.

(2) în cazul cererilor depuse în afara termenului prevăzut la alin. (1) se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card al societăţii.

(3) Pentru a putea ridica noul card, care are aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechiul card, întreprinderea îl returnează pe cel vechi, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unui card nou.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează noul card al societăţii, în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.

Art. 21. - În situaţia în care cardul societăţii a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, titularul are obligaţia de a solicita înlocuirea acestuia.

Art. 22. - (1) în vederea înlocuirii cardului societăţii, aceasta depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cardul a fost furat, pierdut, deteriorat sau distrus, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul. Cererea trebuie însoţită de dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz, şi de dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea cardului

(2) în cazul în care nu s-a respectat termenul prevăzut la alin. (1), se percepe tariful pentru eliberarea unui nou când.

(3) Noul card are aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechiul card pe care îl înlocuieşte.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează noul card al societăţii în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.

(5) în situaţia în care cardul societăţii pierdut sau furat a fost recuperat ori a fost deteriorat, titularul are obligaţia de a-l preda imediat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul.

 

CAPITOLUL IV

Cardul de atelier

 

Art. 23. - (1) Montatorii, atelierele şi producătorii de vehicule autorizaţi de către Regia Autonomă,.Registrul Auto Român”, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, denumiţi în continuare operatori economici, obţin, la cerere, câte un card de atelier pentru fiecare persoană care îndeplineşte condiţiile precizate prin reglementările tehnice în vigoare aplicabile şi este nominalizată în documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei, persoană denumită în continuare persoană nominalizată.

(2) Producătorii de tahografe obţin, la cerere, câte un card de atelier pentru fiecare persoană desemnată de aceştia.

Art. 24. - (1) Cardul de atelier se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi pentru personalul Regiei Autonome „Registrul Auto Român” cu atribuţii în activitatea de verificare a tahografelor digitale, conform Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză.

(2) în vederea eliberării cardurilor de atelier, Regia Autonomă „Registrul Auto Român” comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. datele de identificare ale personalului menţionat la alin. (1), însoţite de documentaţia stabilită prin protocol încheiat între acestea.

Art. 25. - (1) Cardul de atelier este nominal şi netransmisibil, fiecare persoană nominalizată putând deţine câte un singur card de atelier pentru fiecare operator economic.

(2) Dacă o persoană nominalizată pentru mai mulţi operatori economici a fost nominalizată de către frecare dintre aceştia în documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”t ea utilizează câte un card pentru fiecare operator economic pentru care lucrează.

(3) Cardul de atelier se eliberează persoanei nominalizate şi are o valabilitate maximă de 12 luni de la data eliberării.

(4) Cardul de atelier este singurul tip de card tahografic pentru folosirea căruia este necesar un număr personal unic de identificare a utilizatorului (PIN). Acesta este înmânat personal, Sub semnătură de primire, persoanei nominalizate care utilizează cardul, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază persoana îşi are domiciliul.

Art. 26. - (1) în vederea obţinerii cardului de atelier, solicitantul depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul declarat un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip al cărei model este stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., disponibilă atât pe pagina proprie de internet, cât şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;

b) copie a actului de identitate al persoanei nominalizate;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România a persoanei nominalizate, în cazul cetăţenilor străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii Statelor membre ale Spaţiului Economic European;

d) copie a documentului/documentelor prin care se dovedeşte că persoana nominalizată are reşedinţa curentă în România;

e) documentul emis de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” care atestă capabititatea tehnică şi buna reputaţie a persoanei nominalizate, cu excepţia persoanelor desemnate prevăzute la art. 23 alin, (2);

f) dovada efectuării plăţii tarifului pentru eliberarea cardului de atelier.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează cardul de atelier solicitantului, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, sau comunică în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.

Art. 27. - (1) Cardul de atelier se retrage de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în următoarele cazuri:

a) când se constată că este falsificat, deteriorat, distrus ori şi-a pierdut valabilitatea;

b) când se constată că datele administrative înregistrate pe acesta s-au modificat, iar operatorul economic nu a solicitat schimbarea cardului în termenul prevăzut la art. 31 alin. (1);

c) când autorizaţia eliberată de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” operatorului economic a fost anulată sau şi-a pierdut valabilitatea;

d) când autorizaţia eliberată de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” operatorului economic a fost suspendată temporar conform reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile;

e) la încetarea activităţii operatorului economic;

f) la anularea de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” a dreptului de desfăşurare a activităţii deţinătorului în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare aplicabile;

g) la suspendarea temporară de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” a dreptului de desfăşurare a activităţii deţinătorului, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile.

(2) în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), Regia Autonomă „Registrul Auto Român” are acces, pe bază de protocol încheiat cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la informaţiile din registrul electronic naţional, privitoare la cardurile de atelier eliberate.

(3) Cardurile de atelier retrase de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” conform dispoziţiilor alin. (1) lit. a)-c),

e) şi f), precum şi motivaţia retragerii acestora se transmit Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea actualizării corespunzătoare a registrului electronic naţional.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi g), Regia Autonomă „Registrul Auto Român” retrage cardurile de atelier pe perioada suspendării şi înştiinţează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu privire la această măsură, precum şi cu privire la perioada şi motivaţia retragerii.

(5) Pe perioada prevăzută la alin. (4), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. nu eliberează niciun alt card de atelier pe numele persoanei respective.

(6) După perioada prevăzută la alin. (4), Regia Autonomă „Registrul Auto Român” restituie cardul de atelier deţinătorului, dacă acesta se află în perioada de valabilitate.

(7) în cazul în care în perioada prevăzută la alin. (4) valabilitatea cardului de atelier retras expiră, acesta se transmite de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea actualizării registrului electronic naţional.

(8) în cazul prevăzut la alin. (7) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează un alt card de atelier pe numele persoanei respective numai după trecerea perioadei prevăzute la alin. (4).

Art. 28. - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cardului de atelier, deţinătorul poate solicita înnoirea acestuia.

Art. 29, - (1) în vederea înnoirii cardului de atelier, solicitantul depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R, în a cărei rază îşi are sediul declarat un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip al cărei model este stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., disponibilă atât pe pagina proprie de internet, cât şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;

b) copie a actului de identitate al tehnicianului nominalizat;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul cetăţenilor străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European;

d) copie a documentului/documentelor prin care se dovedeşte că persoana nominalizată are reşedinţa curentă în România;

e) documentul emis de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” care atestă capabilitatea tehnică şi buna reputaţie a persoanei nominalizate, cu excepţia persoanelor desemnate prevăzute la art. 23 alin. (2);

f) dovada efectuării plăţii tarifului pentru înnoirea cardului de atelier.

(2) în cazul în care nu s-a respectat termenul prevăzut la alin. (1), se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card de atelier.

(3) Pentru a putea ridica noul card de atelier, care are o valabilitate de cel mult 12 luni de la data eliberării, deţinătorul returnează cardul de atelier sau cartela operatorului economic autorizat deţinut sau deţinută anterior, care se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe o perioadă de 12 luni şi se pune, la cerere, la dispoziţia autorităţilor competente în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează noul card de atelier, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, în situaţia în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al înnoirii, după caz.

Art. 30. - Operatorul economic are obligaţia de a solicita schimbarea cardului de atelier în următoarele cazuri:

a) când, după eliberarea cardului de atelier, datele administrative înregistrate pe aceasta privind operatorul economic sau persoana nominalizată suferă modificări;

b) când se constată înscrierea eronată a unor date pe card;

c) când se constată funcţionarea defectuoasă a cardului de atelier.

Art. 31. - (1) în vederea schimbării cardului de atelier, operatorul economic depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările datelor administrative prevăzute la art. 30 lit. a) ori de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul declarat.

(2) în cazul în care nu se respectă termenul prevăzut la alin. (1), se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card.

(3) Pentru a putea ridica noul card, care are aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechiul card, operatorul economic îl returnează pe cel vechi, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unui card nou.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează noul card de atelier, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau îi comunică solicitantului în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.

Art. 32. - (1) în situaţia în care cardul de atelier a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, montatorul, atelierul sau producătorul de vehicule are obligaţia de a solicita înlocuirea cardului.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. ţine registrul cardurilor pierdute, furate sau defecte, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

Art. 33. - (1) în vederea înlocuirii cardului de atelier ca urmare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii acestuia, operatorul economic depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cardul a fost furat/pierdut/deteriorat/ distrus, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul declarat.

(2) Cererea menţionată la alin. (1) trebuie însoţită de următoarele documente:

a) dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz;

b) dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea cardului

şi

c) documentul emis de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” care atestă capabilitatea tehnică şi buna reputaţie a persoanei nominalizate, cu excepţia persoanelor desemnate prevăzute la art. 23 alin. (2).

(3) în cazul în care nu se respectă termenul prevăzut la alin. (1) sau nu se returnează cardul deteriorat, se percepe tariful pentru eliberarea unui nou card.

(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează cardul de atelier solicitantului, în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării, sau comunică în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.

(5) în situaţia în care cardul de atelier pierdut sau furat a fost recuperat ori a fost deteriorat, titularul are obligaţia de a-l preda imediat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază îşi are sediul declarat.

 

CAPITOLUL V

Card de control

 

Art. 34. - (1) Cardul de control se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. personalului prevăzut la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007,, cu modificările şi completările ulterioare, şi personalului Regiei Autonome „Registrul Auto Român” desemnat să asigure efectuarea activităţilor de control tehnic în trafic.

(2) în vederea eliberării cardului de control, fiecare autoritate la care se face referire la alin. (1) comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. datele de identificare ale personalului propriu abilitat cu efectuarea controlului pentru care se eliberează cardul de control, însoţite de o documentaţie stabilită prin protocoale încheiate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu fiecare dintre aceste autorităţi,

(3) Cardul de control are o valabilitate de 2 ani de la data eliberării, acesta putând fi înnoit, înlocuit sau schimbat conform protocoalelor la care se face referire la alin. (2).

(4) în cazul în care titularul cardului de control nu mai este angajat al instituţiei care a solicitat eliberarea acestuia sau nu mai face parte din personalul cu atribuţii de control al acesteia, cardul respectiv trebuie predat Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile.

(5) în vederea creşterii eficienţei controlului respectării legislaţiei în domeniu, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. acordă acces la registrul electronic naţional, pentru verificarea unicităţii cardului de tahograf prin reţeaua TACHOnet, pe bază de protocol, personalului care deţine carduri de control din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi personalului desemnat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” conform prevederilor alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 35. - În cazul în care un card tahografic emis de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. nu funcţionează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deţinătorul cardului are obligaţia de a-l returna emitentului în termen de 5 zile de la eliberare, urmând ca acesta să fie schimbat fără a se percepe tariful aferent.

 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 551 din 13 aprilie 2017

Nr. 636 din 27 aprilie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul finanţelor publice,

Adrian-Marius Dobre,

Viorel Ştefan

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

Autoritatea administraţiei publice centrale/locale: Casa Naţională de Pensii Publice

Operatorul economic: Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 2, Str. Latină nr. 8; punct de lucru: Aleea Căuzaşi nr. 47

Cod unic de înregistrare: RO 15619634

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2017)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

82.820

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

82.784

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

 

2

 

Venituri financiare

5

36

 

3

 

Venituri extraordinare

6

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

80,495

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

80.495

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

34.140

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.978

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

31.575

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

24.611

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

21.916

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.695

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

132

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1 388

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5.444

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

12.802

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.325

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

849

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.476

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.476

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

164

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

820

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

820

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

656

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12.955

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

11.730

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

857

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

775

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.554

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.357

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

107

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

972

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.