MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 500/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 500         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

148. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

 

571. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

 

149. - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

572. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

46. - Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 

47. - Hotărâre privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

48. - Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

49. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

50. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

51. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 

52. - Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

79. - Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor şi a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi să furnizeze informaţii în legătură cu piaţa internă şi domeniile conexe - COM (2017) 257 final

 

80. - Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte obligaţia de compensare, suspendarea obligaţiei de compensare, cerinţele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală. Înregistrarea şi supravegherea registrelor centrale de tranzacţii şi cerinţele aplicabile registrelor centrale de tranzacţii - COM (2017) 208 final

 

81. - Hotărâre privind Pachetul „Respectarea obligaţiilor” - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui portal digital unic pentru a furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1 024/2012 - COM (2017) 256 final

 

83. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia concurenţei în domeniul transportului aerian şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 - COM (2017) 289 final

 

84. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - COM (2017) 246 final

 

85. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu. Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM (2017) 250 final

 

86. - Hotărâre referitoare la propunerea de Proclamaţie interinstituţională privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM (2017) 251 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorare

 

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI

 

205. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 20 aprilie 2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 24 aprilie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 148.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 571.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 31 decembrie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 149.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (i), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 572.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Sulfina Barbu se numeşte membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, la propunerea Grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat, pentru un mandat de 6 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 46.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numesc domnul Badea Leonardo, în funcţia de preşedinte - membru executiv şi domnul Wlassopol Ovidiu-Răzvan, în funcţia de prim-vicepreşedinte - membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante prin revocare, respectiv prin demisie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 47.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Sandu Veronica-Tatiana se numeşte membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru restul de mandat, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2015 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, ca urmare a demisiei domnului Manole Petre-Florin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Lazăr Maria şi domnul Haller Istvŕn se numesc membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 49.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

În temeiul art. 1 alin. (9) din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 punctul 7, domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, aparţinând Grupului parlamentar al USR, este ales în calitate de membru pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Manuel Costescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 50.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 1 din Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:

„6. Căprar Dorel-Gheorghe, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

7. Bădulescu Dorin-Valeriu, senator, Grupul parlamentar al PMP “

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 51.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie

 

Având în vedere solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi propunerea Preşedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului,

în temeiul prevederilor ari 3 lit. b) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înfiinţarea pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie, în următoarele condiţii:

a) pe timpul funcţionării pe teritoriul României, Comandamentul Multinaţional de Brigadă şi personalul acestuia beneficiază de prevederile Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, şi ale Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, de prevederile Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, precum şi de prevederile Memorandumului de înţelegere (MOU) dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006;

b) Ministerul Apărării Naţionale încheie înţelegeri cu autorităţile militare NATO şi cu statele aliate participante privind organizarea, funcţionarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul naţiunii gazdă, precum şi alte detalii necesare îndeplinirii misiunii Comandamentului Multinaţional de Brigadă;

c) dislocarea Comandamentului Multinaţional de Brigadă la misiuni în afara teritoriului statului român se execută la ordinul autorităţilor militare NATO.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 29 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 52.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor şi a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi să furnizeze informaţii în legătură cu piaţa internă şi domeniile conexe -

COM (2017) 257 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/405 din 21.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Constată că temeiul juridic pentru prezenta propunere îl constituie art. 43 alin. (2), art. 91, art. 100, art. 114, art. 192, art. 194 alin. (2) şi art. 337 din TFUE. Alegerea formei juridice a avut la bază art. 82 alin. (1) din TFUE, care statuează că legiuitorul UE are posibilitatea de a adopta regulamente şi directive, iar un regulament este un instrument juridic adecvat pentru stabilirea de norme care să vizeze consolidarea accesului direct al Comisiei la informaţiile relevante.

(2) Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarităţii, deoarece este necesară intervenţia UE pentru a consolida accesul Comisiei la informaţiile necesare pentru abordarea unor probleme grave legate de aplicarea legislaţiei UE în domeniul pieţei interne atunci când îşi îndeplineşte sarcinile în temeiul art. 17 din TUE. Instrumentul de informare instituit prin această iniţiativă reprezintă o măsură de ultimă instanţă, atunci când niciunul dintre celelalte mijloace de a obţine informaţii nu a dat rezultate.

(3) Propunerea respectă şi principiul proporţionalităţii deoarece prezenta propunere nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestora obiective.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 79.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte obligaţia de compensare, suspendarea obligaţiei de compensare, cerinţele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea şi supravegherea registrelor centrale de tranzacţii şi cerinţele aplicabile registrelor centrale de tranzacţii - COM (2017) 208 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 aţin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/394 din 21.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivele EMIR - atenuarea riscurilor şi ameliorarea transparenţei şi a standardizării contractelor derivate extrabursiere prin stabilirea unor cerinţe uniforme pentru astfel de contracte şi pentru desfăşurarea activităţilor CPC şi a registrelor centrale de tranzacţii - pot fi realizate în mod satisfăcător doar la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, propunerea de Regulament conduce la simplificarea sau la reducerea cerinţelor EMIR, cu scopul reducerii sarcinii administrative impuse de regulament părţilor interesate, în special entităţilor mai mici, contribuind în mod direct la creşterea proporţionalităţii globale a EMIR, implicit respectarea principiului proporţionalităţii.

(2) Apreciază faptul că prezenta propunere de Regulament este coerentă cu iniţiativa de instituire a unei uniuni a pieţelor de capital, aflată în curs de desfăşurare. Caracterul eficient şi rezilient al sistemelor post-tranzacţionare şi al pieţelor garanţiilor reale reprezintă un element esenţial pentru o bună funcţionare a uniunii pieţelor de capital şi accentuează eforturile de sprijinire a investiţiilor, a creşterii economice şi a locurilor de muncă, în conformitate cu priorităţile politice ale Comisiei.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 80.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Pachetul „Respectarea obligaţiilor” - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui portal digital unic pentru a furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE)

nr. 1.024/2012 - COM (2017) 256 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/406 din 22.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României constată că prezenta propunere armonizează legislaţia statelor membre în ceea ce priveşte calitatea acestor servicii oferite cetăţenilor şi întreprinderilor care funcţionează în regim transfrontalier.

Art. 2. - Senatul României constată că Pachetul „Respectarea obligaţiilor” - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui portal digital unic pentru a furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 respectă atât principiul subsidiarităţii, cât şi al proporţionalităţii.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 81.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia concurenţei în domeniul transportului aerian şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 - COM (2017) 289 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/395 din 21.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul apreciază faptul că prezenta iniţiativă va asigura condiţii de concurenţă loială în sectorul aviaţiei, sporind astfel contribuţia acestuia la îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Comisiei, în ceea ce priveşte sprijinirea creării de locuri de muncă şi a creşterii durabile. Iniţiativa va contribui, de asemenea, la consolidarea influenţei Uniunii Europene pe plan mondial, respectiv dezvoltarea unor schimburi comerciale mai libere, fără sacrificarea standardelor europene şi a nivelurilor ridicate de protecţie în domeniul muncii şi în cel social.

Art. 2. - Senatul constată că Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia concurenţei în domeniul transportului aerian şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 respectă atât principiul subsidiarităţii, cât şi al proporţionalităţii.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 83.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - COM (2017) 246 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/517 din 22.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul:

1. notează că obiectivul proiectului de directivă este stabilirea normelor minime cu privire la definirea infracţiunilor, sancţiunilor şi termenelor de prescripţie în domeniul luptei împotriva fraudei şi a altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, cu scopul de a contribui în mod eficace la o mai bună protecţie împotriva infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare respective, în conformitate cu acquis-ul Uniunii în acest domeniu. Directiva va îmbunătăţi nivelul de protecţie existent în prezent, care se întemeiază pe Convenţia din 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi va înlocui convenţia în cazul statelor membre care au obligaţii în temeiul acesteia;

2. constată că directiva armonizează pragurile maxime ale sancţiunilor penale pentru persoane fizice, inclusiv un prag maxim al pedepsei de cel puţin patru ani de detenţie, atunci când infracţiunile menţionate în directivă au drept rezultat un prejudiciu sau un avantaj considerabil sau atunci când alte împrejurări grave definite de legislaţia naţională justifică o astfel de sancţiune;

3. constată că această comunicare face parte din procedura de informare a Parlamentelor Naţionale cu privire la rezultatul negocierii unei propuneri de directivă. Consiliul nu a căzut de acord asupra bazei legale în primă lectură;

4. subliniază că legislaţia românească prevede sancţiuni penale la nivelul maxim sau chiar peste nivelul pe care îl propune Directiva pentru fraudele îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost ac/optată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 84.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM (2017) 250 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/401 din 22.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul:

1. Consideră următoarele:

a) realizarea Pilonului european al drepturilor sociale este o acţiune pozitivă şi necesară:

b) regretă că acesta cuprinde doar măsuri paliative, marginale de combatere a inegalităţilor în contextul în care există o piaţă unică europeană, dar cu 27 de sisteme sociale distincte;

c) îşi exprimă dezamăgirea că implementarea efectivă a Pilonului va fi în principal în responsabilitatea autorităţilor naţionale şi a partenerilor sociali, inegali în capacitatea de a-şi susţine obiectivele.

2. Susţine menţinerea sprijinului financiar acordat de UE, prin intermediul programelor operaţionale pentru perioada 2014-2020 din cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene, dar şi alte programe financiare,

3. Respinge eventuala aplicare a măsurilor cuprinse în Pilonul european al drepturilor sociale doar la statele din zona euro, cu argumentul că aplicarea la zona euro ar fi contrară obiectivului de reducere a diferenţelor.

4. Solicită statelor membre UE, cu precădere celor din zona non-euro, să susţină implementarea măsurilor propuse.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 85.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Proclamaţie interinstituţională privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM (2017) 251 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare â Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/402 din 22.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul:

1. Constată următoarele:

a) Proclamaţia angajează statele membre şi instituţiile europene competente la promovarea unor drepturi sociale şi măsuri mai eficiente adaptate evoluţiilor de la nivelul societăţii:

b) conţine 20 de principii şi drepturi care fundamentează Pilonul european al drepturilor sociale;

c) Proclamaţia urmăreşte realizarea unei protecţii sociale echitabile şi funcţionale, creşterea rezilienţei sistemelor naţionale şi consolidarea convergenţei economice şi sociale;

d) preambulul stabileşte că Pilonul european al drepturilor sociale este conceput În principal pentru statele membre euro, fiind în acelaşi timp deschis şi participării celorlalte state UE care doresc să participe.

2. Susţine principiile din prezenta proclamaţie, dar regretă caracterul general al acestora.

3. Consideră că este necesar ca Proclamaţia să fie însoţită de un pachet de măsuri legislative şi de politici publice care să o transpună în realitate.

4. Respinge eventuala aplicare a măsurilor cuprinse în Pilonul european al drepturilor sociale doar la statele din zona euro, cu argumentul că aplicarea la zona euro ar fi contrară obiectivului de reducere a diferenţelor;

5. Cheamă instituţiile implicate la adoptarea Proclamaţiei interinstituţionale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 86.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 20.177/2017 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul SĂLĂTRUCU, judeţul Argeş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială OYL COMPANY HOLDING - S.R.L., cu sediul în Slobozia, judeţul Ialomiţa, cod unic de înregistrare 18741783, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Aurel Gheorghe

 

Bucureşti, 21 iunie 2017.

Nr. 130.

 

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI

 

CURTEA DE CONTURI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014

 

Având în vedere Nota nr. 40.951 din 29.05.2017 a Departamentului I privind proiectul de modificare şi completare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014,

în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (2) şi (3), ale art. 58 lit. j) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din Regulamentul propriu al Plenului Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 153/2010,

în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Curţii de Conturi, întrunit în şedinţa din data de 31 mai 2017, adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 5, partea introductivă şi a 29-a liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„5. În înţelesul prezentului regulament, conform standardelor de audit proprii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

...............................................................................................................................

- prejudiciu - pierdere provocată patrimoniului public sau privat al statului, al unei unităţi administrativ-teritoriale sau al unei entităţi publice a acestora. Prejudiciul trebuie să fie recuperat integrai prin acoperirea pierderii, precum şi a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere.

În timpul acţiunilor de control/audit, auditorii publici externi cuantifică valoarea abaterilor pentru eşantionul verificat, stabilind un prejudiciu cert, urmând ca întinderea acestuia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, să fie stabilită de conducerea entităţii verificate, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege;”.

2. Punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„23. Curtea de Conturi are atribuţia de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile prevăzute în acte normative, prin auditorii publici externi împuterniciţi în acest scop prin delegaţia în baza căreia îşi desfăşoară acţiunile de verificare la entităţile publice.

În cazul constatării de către auditorii publici externi a unor abateri care, potrivit reglementărilor legale, constituie contravenţii, a căror constatare şi sancţionare intră în competenţa altor autorităţi/instituţii publice decât Curtea de Conturi, se sesizează autoritatea împuternicită/abilitată de lege să aplice sancţiunea, aşa cum se prevede la pct. 79 lit. B sublit. B3.”

3. Punctul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„40. Prin verificările sale la entităţile şi persoanele prevăzute la pct. 39, Curtea de Conturi urmăreşte, conform prevederilor legale, următoarele obiective:

a) exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare;

b) modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat;

c) evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) la entităţile verificate (inclusiv autorităţile cu sarcini privind urmărirea obligaţiilor financiare ale persoanelor juridice sau fizice către bugete ori către alte fonduri publice

stabilite prin lege), a modului de implementare a acestora şi legătura de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări şi deficienţele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entităţii respective;

d) calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele de înfiinţare ale entităţii verificate:

d1) efectuarea inventarierii şi a evaluării tuturor elementelor patrimoniale (toate bunurile aparţinând domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea entităţii verificate), înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor obţinute în urma acestor operaţiuni, precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale;

d2) constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, obiectivelor şi atribuţiilor entităţii;

d3) legalitatea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din fonduri publice.

În cazul contractelor de achiziţii publice, auditorii publici externi vor urmări, în principal, respectarea următoarelor obiective:

d3.1) etapa de planificare/pregătire a procedurii de achiziţie publică, inclusiv consultarea pieţei:

(i) identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă (aceasta din urmă cuprinde şi justificările privind determinarea valorii estimate a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi achiziţionate);

(ii) alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică;

(iii) elaborarea strategiei anuale de achiziţie publică, inclusiv a programului anual de achiziţii publice, ţinând cont de principiul bunei gestiuni financiare, şi includerea în acestea doar a acelor bunuri, lucrări, servicii sau obiective de investiţii care au legătură cu obiectul de activitate al entităţii;

(iv) întocmirea programului anual al achiziţiilor publice în structura legal aprobată;

(v) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;

(vi) legalitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetelor;

(vii) efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

(viii) identificarea şi evaluarea potenţialelor riscuri implicate în derularea procedurii de achiziţie publică, generate de constrângeri de timp şi/sau de natură tehnică;

(ix) obţinerea aprobărilor necesare pentru declanşarea procedurii de achiziţie publică (existenţa bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii legal aprobate);

(x) publicarea anunţului de intenţie;

(xi) întocmirea documentaţiei de atribuire: fişa de date a achiziţiei publice; caletul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă şi identificarea includerii în acestea a unor condiţii abuzive sau restrictive care să conducă la limitarea numărului de ofertanţi; formularele necesare prezentării ofertei; formularul de contract ce se încheie;

(xii) numirea comisiei de evaluare a ofertelor;

d3.2) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru:

(i) publicarea anunţului de participare, care va face cunoscută şi procedura de achiziţie publică pe care autoritatea contractantă intenţionează să o utilizeze;

(ii) depunerea garanţiei de participare a ofertanţilor;

(iii) evaluarea ofertelor;

(iv) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;

(v) stabilirea rezultatului aplicării procedurii de achiziţie publică şi întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică;

(vi) comunicarea rezultatului evaluării ofertelor tuturor ofertanţilor, în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire;

(vii) încheierea contractului de achiziţie publică, după parcurgerea procedurii aferente contestaţiilor, cu includerea clauzelor obligatorii aşa cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, precum şi în concordanţă cu propunerea tehnică şi financiară a ofertei declarate câştigătoare şi cu prevederile caietului de sarcini;

(viii) returnarea garanţiilor de participare celorlalţi ofertanţi;

(ix) întocmirea şi prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a proiectului de angajament legal;

(x) publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică;

d3.3) etapa de postatribuire a contractului/acordului-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru:

(i) obţinerea tuturor documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor;

(ii) constituirea şi înregistrarea garanţiilor de bună execuţie;

(iii) analiza negocierilor în ceea ce priveşte: extinderea termenului prevăzut în contract; modificarea specificaţiilor tehnico-economice după atribuirea contractului; acceptarea creşterilor de preţ, dacă a fost cazul;

(iv) respectarea clauzelor stabilite prin contractul de achiziţie publică referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate sau la termenele stabilite;

(v) identificarea situaţiilor de acceptare la plată a unor bunuri nelivrate, lucrări nefinalizate sau a unor servicii neprestate, cu excepţia avansurilor prevăzute în contractele de achiziţie publică şi în limita prevederilor legale;

(vi) existenţa documentelor care atestă recepţia bunurilor livrate/lucrărilor executate sau confirmarea prestării serviciilor prevăzute în contractul de achiziţie publică şi evidenţierea intrării acestora în patrimoniu;

(vii) efectuarea recepţiei lucrărilor executate în funcţie de stadiul acestora;

(viii) prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a ordonanţării la plată, inclusiv a documentelor justificative;

(ix) efectuarea plăţilor în conformitate cu graficul de plăţi şi armonizarea acestui grafic cu graficul de derulare â contractului;

(x) modul de justificare până la sfârşitul anului a avansurilor acordate furnizorilor prin bunuri primite/lucrări executate/servicii prestate;

(xi) îndeplinirea de către furnizor a obligaţiilor contractuale în perioada de garanţie;

(xii) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

(xiii) verificarea realităţii executării lucrărilor decontate;

(xiv) emiterea documentelor constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat;

(xv) întocmirea dosarului achiziţiei publice.

Aspectele înscrise în sesizările/petiţiile primite de Curtea de

Conturi, cu privire la încălcarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice de către entităţile publice care nu sunt incluse în programul anual de activitate al structurilor de specialitate ce le au în competenţa de verificare, se supun verificării de către Direcţia de control al achiziţiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu şi pregătire profesională a personalului de specialitate, denumită în continuare Direcţia de control al achiziţiilor publice.

Organizarea şi efectuarea auditului de conformitate (controlului) de către Direcţia de control al achiziţiilor publice, actele care se întocmesc cu ocazia controlului, precum şi valorificarea constatărilor înscrise în aceste acte se realizează în mod similar prevederilor de la cap, II din prezentul regulament.

Direcţia de control al achiziţiilor publice va adapta formularistica şi anexele prevăzute de prezentul regulament la specificul activităţii desfăşurate, inclusiv prin includerea denumirii direcţiei în antetul acestor documente şi semnăturii directorului sau şefului de serviciu, după caz;

d4) acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite a alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor, precum şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

d5) încheierea şi derularea contractelor de împrumuturi care constituie datoria publică, utilizarea acestor împrumuturi, rambursarea ratelor scadente, plata dobânzilor, precum şi a comisioanelor şi penalităţilor aferente;

d6) obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale;

d7) vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, închirierea şi concesionarea de lucrări şi servicii, precum şi de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi asocierile în participaţiune;

d8) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă;

d9) respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi în utilizarea fondurilor publice;

e) alte obiective, în limita competenţelor legale, dacă este cazul.

La elaborarea tematicilor de control, din cadrul obiectivelor de mai sus se vor selecta numai acele obiective care au legătură cu acţiunea de control programată, avându-se în vedere şi următoarele elemente:

a) specificul entităţii;

b) aspecte înscrise în sesizările transmise de către departamentele de specialitate sau primite direct de camerele de conturi teritoriale, care intră în competenţa de verificare a Curţii de Conturi conform prevederilor legii;

c) aspecte apărute în mass-media referitoare la entitate;

d) constatări consemnate în actele încheiate în urma verificărilor anterioare efectuate la respectiva entitate etc.

Obiectivele cuprinse în tematica de control stau la baza întocmirii planului de control.

Pe parcursul desfăşurării acţiunii, obiectivele din planul de control se pot completa, după caz, cu alte obiective:

a) stabilite de către conducerea structurii de specialitate, ulterior elaborării tematicii de control;

b) propuse de echipa de control, ca urmare a unor aspecte rezultate pe parcursul acţiunii de verificare etc.”

4. Punctul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„43. Entităţile incluse în programul anual de activitate aprobat de plen sunt notificate asupra controlului care urmează să se efectueze de către structurile de specialitate ale Curţii de Conturi, cu excepţia acţiunilor de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, când notificarea entităţii este la aprecierea conducerii departamentului de specialitate/camerei de conturi.

Adresa de notificare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de şeful de departament/directorul camerei de conturi. Un exemplar al adresei de notificare se reţine de către departamentul de specialitate/camera de conturi şi se ataşează la dosarul curent al acţiunii de verificare, iar celălalt exemplar se transmite entităţii ce urmează a fi verificată, cu minimum 15 zile calendaristice înainte de începerea controlului.

Odată cu transmiterea notificării se solicită şi pregătirea de către entitate, până la data începerii acţiunii de verificare, a unor acte, documente şi informaţii necesare pentru auditorii publici externi, prevăzute în anexa nr. 26 şi în machetele nr. 1-5 (adaptate după caz), în structura stabilită de către Curtea de Conturi.

În căzui în care actele, documentele şi informaţiile necesare nu vor fi puse la dispoziţia echipei de control a Curţii de Conturi la termenele şi în structura stabilite de conducerea departamentului/camerei de conturi şi ulterior de echipa de control, vor fi aplicate prevederile art. 62 şi 63 din lege.

În cazul acţiunilor de documentare, notificarea se face cu 5 zile calendaristice înainte de data începerii acestor acţiuni.

Pentru Direcţia de control al achiziţiilor publice adresa de notificare se întocmeşte în trei exemplare şi se semnează de către şeful departamentului care are în competenţa de coordonare acţiunile de verificare în domeniul din care face parte entitatea publică. Un exemplar al adresei de notificare se reţine de către departamentul care are în competenţa de coordonare acţiunile de verificare în domeniul din care face parte entitatea publică, al doilea exemplar se reţine de către Direcţia de control al achiziţiilor publice şi se ataşează la dosarul curent al acţiunii de verificare, iar al treilea exemplar se transmite entităţii ce urmează a fi verificată, cu minimum 15 zile calendaristice înainte de începerea controlului.”

5. După punctul 97 se introduce un nou punct, punctul 971, cu următorul cuprins:

„971. Proiectul raportului de control întocmit este supus unui proces de analiză şi clarificare a constatărilor cuprinse în proiect, având în vedere probele obţinute care stau la baza fundamentării acestora. Înainte de şedinţa de conciliere cu entitatea verificată, la nivelul structurii de specialitate se organizează o şedinţă de analiză a fundamentării constatărilor consemnate în proiectul raportului de control întocmit, la care vor participa:

a) la nivelul departamentului directorul, directorul adjunct şi echipa de audit;

b) la nivelul camerei de conturi directorul, directorul adjunct, şeful de serviciu şi echipa de audit.

În cadrul şedinţei respective se dezbate fiecare constatare consemnată în proiectul raportului de control, iar concluziile participanţilor sunt consemnate într-un proces-verbal al şedinţei încheiat cu această ocazie.”

6. Punctul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„98. Proiectul raportului de control se prezintă conducerii entităţii verificate cu adresă de înaintare înregistrată la registratura entităţii şi se analizează împreună cu conducerea acesteia, într-o singură întâlnire, organizată la o dată stabilită de comun acord. Cu acest prilej se prezintă abaterile rezultate în urma controlului şi recomandările formulate pentru înlăturarea fiecărei abateri şi se clarifică eventualele divergenţe între constatările şi recomandările auditorilor publici externi şi punctele de vedere ale reprezentanţilor entităţii verificate.

În cazul în care o prevedere legală care stă la baza susţinerii unei constatări din proiectul raportului de control dă naştere la interpretări, iar entitatea verificată prezintă un punct de vedere de la ministerul/autoritatea/agenţia care are în responsabilitate aplicarea unitară a legii, auditorii publici externi ţin cont de acest punct de vedere. În situaţia de excepţie în care auditorii publici externi consideră că punctul de vedere prezentat de entitatea verificată de la ministerul/autoritatea/agenţia care are în responsabilitate aplicarea unitară a legii nu este edificator pentru speţa analizată, solicită Comisiei pentru aplicarea unitară a prevederilor legale aplicabile în activitatea Curţii de Conturi, printr-o notă bine fundamentată, analizarea situaţiei create şi o soluţie a problemei respective.

Comisia pentru aplicarea unitară a prevederilor legale aplicabile în activitatea Curţii de Conturi analizează punctul de vedere emis de către entitatea care are în responsabilitate aplicarea unitară a legii şi trimite răspunsul în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării, soluţia urmând a fi aplicată în mod obligatoriu de către auditorii publici externi.

În cazul în care conducerea entităţii verificate prezintă probe noi în timpul concilierii, care nu au fost aduse la cunoştinţa auditorilor publici externi pe parcursul verificării, acestea se analizează, iar în cazul în care se acceptă vor fi avute în vedere la definitivarea raportului de control. La această întâlnire se recomandă să participe şi conducerea structurii de specialitate.

Rezultatul analizei proiectului raportului de control se consemnează într-o notă de conciliere întocmită de un auditor public extern, semnată de participanţii la întâlnire, care se înregistrează la registratura entităţii verificate.

În situaţia în care conducerea entităţii verificate refuză să participe la întâlnirea stabilită cu echipa de control ori refuză să semneze nota de conciliere întocmită în urma întâlnirii, acest fapt se va menţiona în raportul de control.”

7. Punctul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„106. În situaţia în care auditorii publici externi trebuie să solicite nota de relaţii unor persoane care îndeplinesc funcţia de conducător al unui organ central de specialitate al administraţiei publice centrale, de secretar de stat, de conducător al unei autorităţi publice centrale de specialitate cu caracter autonom, această solicitare se va transmite prin intermediul departamentului de specialitate, însoţită de o adresă de înaintare semnată de şeful de departament.

În acelaşi mod se va proceda şi în cazul persoanelor care la data efectuării verificării nu mai au calitatea de angajat/conducător al entităţii verificate, fiind numite sau alese în alte funcţii de demnitate publică.

Prevederile de la paragrafele de mal sus se aplică şi în cazul verificărilor efectuate de către Direcţia de control al achiziţiilor publice.”

8. Punctul 216 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„216. După aprobare, componenţa unei comisii de soluţionare a contestaţiilor poate fi modificată de către preşedintele Curţii de Conturi, vicepreşedintele coordonator al departamentului care a efectuat/coordonat verificarea sau de către directorul camerei de conturi, după caz, în situaţii justificate, cum ar fi: un membru al comisiei se află în concediu medical, în delegaţie etc.

La şedinţa comisiei poate participa şi preşedintele sau vicepreşedintele coordonator al departamentului prin grija căruia se soluţionează contestaţia, atunci când se apreciază că există situaţii complexe de analizat, valoarea prejudiciilor este substanţială sau abaterile constatate au implicaţii deosebite asupra activităţii entităţii verificate. În aceste cazuri, preşedintele sau vicepreşedintele coordonează activitatea comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi semnează alături de ceilalţi membri ai comisiei încheierea emisă în urma şedinţei.”

9. Punctul 349 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„349. Opinia contrară este exprimată de către auditorii publici externi atunci când aceştia constată la entitatea verificată, inclusiv la entităţile subordonate acesteia, că denaturările, individuale sau cumulate, sunt semnificative şi generalizate şi concluzionează că:

a) situaţiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România;

b) situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii;

c) denaturările sunt atât de semnificative şi de generalizate, încât situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu sunt corecte, inducând în eroare utilizatorii acestora;

d) modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli:

d1) nu sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea;

d2) nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, concluzie formulată în cazul în care valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate se situează peste pragul de semnificaţie de 2%;

e) au fost constatate fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale.

În cuprinsul raportului de audit, la secţiunea opinie, auditorii publici externi trebuie să prezinte în mod explicit în ce constă neconformitatea situaţiilor financiare elaborate de către entitatea auditată. Aspectele care determină exprimarea unei opinii contrare se descriu într-un paragraf explicativ în care sunt cuantificate denaturările, gravitatea, precum şi gradul de generalizare al acestora.

Opinia contrară este exprimată cu claritate într-o formă standardizată, după cum urmează:

«În opinia noastră, datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate în paragraful de mai sus, situaţiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanţa financiară a entităţii .......................... la 31.12.20....... , şi celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată.»“

10. După punctul 354 se introduce un nou punct, punctul 3541, cu următorul cuprins:

„3541. Proiectul procesului-verbal de constatare întocmit este supus unui proces de clarificare a constatărilor cuprinse în proiect, având în vedere_probele obţinute care stau la baza fundamentării acestora. Înainte de şedinţa de conciliere cu entitatea verificată, la nivelul structurii de specialitate se organizează o şedinţă de analiză a fundamentării constatărilor consemnate în proiectul procesului-verbal de constatare întocmit, la care participă:

a) la nivelul departamentului directorul, directorul adjunct şi echipa de audit;

b) la nivelul camerei de conturi directorul, directorul adjunct, şeful de serviciu şi echipa de audit.

În cadrul şedinţei respective se dezbate fiecare constatare consemnată în proiectul procesului-verbal de constatare, iar concluziile participanţilor sunt consemnate într-un proces-verbal al şedinţei încheiat cu această ocazie.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 205.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.