MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 461/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 461         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

140. - Lege pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

542. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

141. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei

 

557. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei

 

142. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială

 

558. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială

 

143. - Lege pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

 

559. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

151. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

43. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

32. - Decizie pentru modificarea şi completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 128. - (1) Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti şi viceprimarii, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

(2) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, preşedintele de şedinţa al consiliului local şi al municipiului Bucureşti, precum şi persoana împuternicită să exercite această funcţie, prin semnare, învestesc cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit legii.

(3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţin exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(4) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după Gaz, pentru legalitate, aceste acte.

(5) Actele autorităţilor administraţiei publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor.

(6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire susţinută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii.”

Art. II. - Articolul 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 140.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 542.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 999 din 12 decembrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 141.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 557.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistentă socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 12 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 16 ianuarie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 142.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistentă socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 558.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) Locuinţă de sprijin

Locuinţă cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţele proprietate personală, în urma neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.”

2. După articolul 56 se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cuprinzând articolele 561-569, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VID

Locuinţa de sprijin

Art. 561. - Locuinţele de sprijin aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale şi nu pot fi înstrăinate de către acestea.

Art. 562. - Locuinţele de sprijin se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale, care le-au cumpărat prin licitaţie publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuinţe pot beneficia persoanele şi familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de

executare silită din locuinţe, în urma neachitării obligaţiilor derivate din contractele de credit ipotecar.

Art. 563. - (1) Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

(2) Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa de sprijin.

Art. 564. - Contractul de închiriere se poate rezilia:

a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;

b) la cererea proprietarului, în cazul în care:

- chiriaşul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;

- chiriaşul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;

- chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriaşului;

- chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei.

Art. 565. - Nu pot beneficia de locuinţe de sprijin, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:

a) deţin în proprietate o altă locuinţă;

b) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Art. 566. - Beneficiarii locuinţelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz.

Art. 567. - (1) în cazul în care locuinţa de sprijin nu este solicitată de către fostul proprietar al locuinţei, aceasta va fi repartizată altor persoane a căror locuinţă a fost executată silit în urma neplăţii unui contract de credit ipotecar.

(2) Situaţia este valabilă şi în cazul expirării termenului prevăzut la art. 5S4, dacă chiriaşul nu doreşte să prelungească contractul de închiriere.

Art. 568. - În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuinţelor de sprijin la nivelul unei autorităţi ale administraţiei publice locale este, timp de cel puţin un an, constant mai redus decât numărul locuinţelor de sprijin aflate în proprietatea autorităţii administraţiei publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuinţelor de sprijin şi altor categorii de solicitanţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 569. - Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot decide achiziţionarea, prin licitaţie publică, a locuinţelor reglementate de prezentul capitol.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 11 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 143.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 559.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere

 

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare nr. 2.109/2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor noi specii şi denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

văzând Referatul de aprobare nr. 244.508 din 17.05.2017, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea t, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul I, literele a)-c) se modifică după cum urmează:

a) la litera a), denumirea „Lolium x boucheanum Kunth” se înlocuieşte cu denumirea „Lolium x hybridum Hausskn”;

b) litera b) „Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase

 

Biserrula pelecinus L.

Biserrula pelecinus

Galega orientalis Lam.

Galega furajeră

Hedysarum coronarium L.

Sparcetă spaniolă

Lathyrus cicera L.

Latir/latir pitic

Lotus corniculatus L.

Ghizdei

Lupinus albus L.

Lupin alb

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru cu frunze înguste

Lupinus luteus L.

Lupin galben

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Medicago littoralis

Medicago lupulina L.

Trifoi mărunt

Medicago murex Willd.

Medicago murex

Medicago polymorpha L.

Medicago polymorpha

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa

Medicago sativa L.

Lucernă

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula

Medicago * varia T. Martyn Sand

Lucernă de nisip

Onobrychis viciifolia Scop.

Sparcetă

 

Ornithopus compressus L.

Seradelă galbenă

Ornithopus sativus Brot.

Seradelă

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre furajeră

Trifolium alexandrinum L.

Trifoi de Alexandria

Trifolium fragiferum L.

Trifoi fragiferum

Trifolium glanduliferum Boiss.

Trifoi glanduliferum

Trifolium hirtum All.

Trifoi hirtum

Trifolium hybridum L.

Trifoi hibrid

Trifolium incarnatum L.

Trifoi încarnat

Trifolium isthmocarpum Brot.

Trifoi isthmocarpum

Trifolium michelianum Savi

Trifoi michelianum

Trifolium pratense L.

Trifoi roşu

Trifolium repens L.

Trifoi alb

Trifolium resupinatum L.

Trifoi persan

Trifolium squarrosum L.

Trifoi squarrosum

Trifolium subterraneum L.

Trifoi subteran

Trifolium vesiculosum Savi

Trifoi vesiculosum

Trigonella foenum-graecum L.

Schinduf

Vicia benghalensis L.

Vicia benghalensis

Vicia faba L.

Bob

Vicia pannonica Crantz

Măzăriche de toamnă

Vicia sativa L.

Măzăriche

Vicia villosa Roth

Măzăriche păroasă"

 

c) la litera c), după denumirea „Phacelia tanacetifolia - Benth Floarea Albinelor” se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:

 

„Plantago lanceolata L

Pătlagină îngustă”

 

2. La articolul 3 alineatul (1), denumirea „Lolium x boucheanum Kunth “se înlocuieşte cu denumirea „Lolium x hybridum Hausskn”.

3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 1, după rubrica referitoare la Pisum sativum, Vicia faba se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:

 

„Trifolium subterraneum, Medicago spp., cu excepţia M. Lupulina, M. Sativa, M.x varia:

 

- pentru sămânţa Bază:

99,5%

- pentru sămânţă Certificată destinată multiplicării:

98%

- pentru sămânţă Certificată:

95%”

 

4. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera A, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Specie

Germinaţie

Puritate specifică

Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante într-un eşantion cu greutatea specificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total per coloană)

Condiţii cu privire la conţinutul de seminţe de Lupinus spp. de altă culoare şi de seminţe de lupin amar

Germinaţie minimă (% din seminţele pure)

Conţinut maxim de seminţe dure

(% din seminţele pure)

Puritatea specifică minimă (% din greutate)

 

Avena fatua

Avena Sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. Altele decât Rumex Acetosella şi Rumex maritimus

Total

O singură specie

Elytrigia repens

Atopecurus myosuroides

Melitotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapsis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

x Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium x hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago x varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

 

Alte specii

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5"

 

 

5. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera B, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,5% în greutate de seminţe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. într-o altă specie relevantă.”

6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera A, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Specie

Conţinut maxim de seminţe din alte specii de plante

Alte standarde sau condiţii

Total (% din greutate)

Conţinut în număr îhtr-un eşantion cu greutatea specificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total per coloană)

O singură specie

Rumex spp., altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus

Elytrigia repens

Atopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

-

-

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

-

-

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

-

-

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

-

-

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

-

-

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

-

-

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

-

-

-

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

-

-

-

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

-

-

-

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

-

-

-

-

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

-

-

-

-

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

-

-

-

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

-

-

-

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

-

-

0 (d)

-

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

 

Alte specii

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)2

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2"

 

 

 

 

 

7. În anexa nr. 2, la capitolul III, punctele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

7. Pentru Vicia spp. nu se consideră impuritate un conţinut total maxim de 6% în greutate de seminţe de Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sau de specii cultivate înrudite aflat într-o altă specie relevantă.

8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis puritatea fizică minimă este de 97,0% în greutate."

8. În anexa nr. 2, la capitolul III, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, având următorul cuprins:

9. Pentru Lathyrus cicera, puritatea fizică minimă este de 90% în greutate. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 5% în greutate de seminţe de specii cultivate similare."

9. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 151.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 155/2010)

 

GREUTATEA

loturilor şi a eşantioanelor

 

Specie

Greutatea maximă a unui lot

(tone)

Greutatea minimă a unui eşantion de prelevat dintr-un lot

(grame)

Greutatea eşantionului utilizat pentru determinarea numărului prevăzută în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 cap. I pct. 2 lit. A şi coloanele 3-7 din anexa nr. 2 cap. II pct. 2 lit. A

(grame)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

 

Fabaceae (Leguminoase)

Biserrula pelecinus

10

30

3

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

- fruct

10

1000

300

- seminţe

10

400

120

Lathyrus cicera

25

1000

140

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1000

1000

Lupinus angustifolius

30

1000

1000

Lupinus luteus

30

1000

1000

Medicago doliata

10

100

10

Medicago italica

10

100

10

Medicago littoralis

10

70

7

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago murex

10

50

5

Medicago polymorpha

10

70

7

Medicago rugosa

10

180

18

Medicago sativa

10

300

50

Medicago scutellata

10

400

40

Medicago truncatula

10

100

10

Medicago × varia

10

300

50

 

Onobrychis viciifolia

- fruct

10

600

600

- seminţe

10

400

400

Ornithopus compressus

10

120

12

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

30

1000

1000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium fragiferum

10

40

4

Trifolium glanduliferum

10

20

2

Trifolium hirtum

10

70

7

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium isthmocarpum

10

100

3

Trifolium michelianum

10

25

2

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trifolium squarrosum

10

150

15

Trifolium subterraneum

10

250

25

Trifolium vesiculosum

10

100

3

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia benghalensis

20

1000

120

Vicia faba

30

1000

1000

Vicia pannonica

30

1000

1000

Vicia sativa

30

1000

1000

Vicia villosa

30

1000

1000

 

Alte specii

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

5

20

2

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

 

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depăşită cu mai mult de 5%.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

 

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (7) lit. a) şi ale art. 177 alin. (33) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3) şi art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 - în tabelul „Valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin” se înlocuiesc valorile pentru rândul „Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport” şi din rândul „Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie” cu cele din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2 se elimină tabelul „Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumului populaţiei”.

3. La anexa nr. 2 - tabelul „Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumatorilor noncasnici” îşi schimbă denumirea în „Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare” şi se înlocuiesc valorile pentru rândul „Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport” şi rândul „Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie” cu cele din anexa nr. 2, care face parte integrantă prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de schemă de sprijin, şi administratorului schemei de sprijin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Art. III. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2917.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 43.

 

ANEXA Nr. 1

 

Valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lei/MWh, exclusiv TVA

 

An I

An II

An III

An IV

An V

An VI

An VII

An VIII

An IX

An X

An XI

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport

189,61

184,00

178,87

173,84

169,09

164,26

158,98

153,73

148,47

143,25

138,02

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie

203,69

199,88

195,59

191,19

186,53

181,93

177,79

173,62

169,45

165,25

161,06

 

ANEXA Nr. 2

 

Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lei/MWh, exclusiv TVA

 

An I

An II

An III

An IV

An V

An VI

An VII

An VIII

An IX

An X

An XI

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport

132,95

138,07

139,76

140,67

139,64

139,09

141,83

144,41

146,94

149,29

151,68

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie

152,44

158,58

160,59

161,69

160,45

159,79

163,07

166,17

169,20

172,01

174,88

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014

 

În temeiul prevederilor art. 39 lit. d), art. 59 alin. (2) lit. d), art. 61 lit. i) şi ale art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările

ulterioare, şi ale art. 25 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 25 mai 2017,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 4 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele g), h) şi i) se abrogă.

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru criteriile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi j) se are în vedere acelaşi exerciţiu financiar.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Criteriile menţionate la art. 3 alin. (1) se ierarhizează pe 4 categorii, în funcţie de gradul în care pot afecta credibilitatea rapoartelor financiare, astfel:

a) principal - criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c), cu o pondere de 35%;

b) secundar - criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), fiecare având o pondere de 15%;

c) terţiar - criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) şi i), fiecare având o pondere de 10%;

d) cuaternar - criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), e) şi h), fiecare având o pondere de 5%.”

4. La articolul 8 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) se urmăreşte în ce măsură raportul auditorului statutar urmează structuraşi cerinţele ISA700 «Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare», ISA 705 «Modificări ale opiniei raportului auditorului independent» şi ISA 706 «Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului independent», în vigoare la momentul emiterii raportului de audit, astfel:”.

5. La articolul 8 litera c), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) pentru criteriul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se ţine cont de indicativul de calitate acordat de către CSIPPC, respectiv de calificativele acordate de către CAFR, după cum urmează:”.

6. La articolul 8, literele g), h) şi i) se abrogă.

7. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Refuzul nejustificat al auditorilor statutari sau firmelor de audit de a pune la dispoziţia inspectorilor CSIPPC documentele care cuprind informaţiile solicitate constituie abatere disciplinară.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), inspectorii CSIPPC, cu avizul conducătorului Departamentului Inspecţii din cadrul CSIPPC, propun Comisiei de disciplină a CSIPPC aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 73 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) în cazul primului refuz nejustificat se aplică prevederile art. 73 alin. (11) lit. a);

b) în cazul celui de-al doilea refuz nejustificat se aplică prevederile art. 73 alin. (11) lit. b);

c) în cazul celui de-al treilea refuz nejustificat se aplică prevederile art. 73 alin. (11) lit. d).”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Angela Guran

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 32.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.