MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 432/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 432         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 228 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

391. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

 

392. - Hotărâre privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani

 

393. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 

394. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806 şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

 

408. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CONVERSMIN” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

409. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.322/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 228

din 6 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa judecătorească, în Dosarul nr. 49/115/2016 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 380D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal, lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 556D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi legale, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa judecătorească, în Dosarul nr. 7/115/2016 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a I l-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal, lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 556D/2016 la Dosarul nr. 380D/2016, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 25 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 49/115/2016, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, într-o cauză având ca obiect cererea de suspendare a executării unui act administrativ - ordin al prefectului prin care s-a stabilit încetarea, înainte de expirarea duratei, a mandatului de primar.

8. Prin încheierea din 13 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7/115/2016, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin, (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a unui act administrativ - ordin al prefectului prin care s-a stabilit încetarea de drept a mandatului de primar.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa judecătorească susţine, în esenţă, că eliminarea căii de atac în cazul hotărârii date asupra cererii de anulare a ordinului de încetare de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar, constituie o limitare a accesului la justiţie. Chiar dacă s-ar urmări un scop legitim, şi anume înlăturarea cu celeritate a situaţiei de provizorat privind ocuparea funcţiei de demnitate publică, această soluţie legislativă nu este proporţională cu scopul urmărit. Astfel, eliminarea controlului judiciar nu era, în mod necesar, unica măsură aflată la dispoziţia legiuitorului pentru atingerea scopului urmărit, ci exista şi posibilitatea de a scurta termenul de exercitare a căii de atac şi de a impune condiţii ce urmăresc soluţionarea căii de atac cu celeritate sporită. Astfel cum se arată în paragraful 35 al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 898 din 17 decembrie 2015, ori de câte ori sunt în discuţie drepturi fundamentale, exigenţele constituţionale de protecţie a acestor drepturi impun o gradare a intervenţiei etatice, astfel încât opţiunea legislativă să se îndrepte către măsurile cel mai puţin restrictive de drepturi. Fiind vorba despre un drept fundamental, neadaptarea măsurilor folosite de legiuitor scopului urmărit conduce la afectarea accesului liber la justiţie în substanţa sa.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Deciziile nr. 239 din 4 martie 2008, nr. 1.522 din 18 noiembrie 2010 şi nr. 153 din 12 martie 2013.

12. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 sunt constituţionale, sens în care invocă Deciziile Curţii Constituţionale nr. 239 din 4 martie 2008 şi nr. 153 din 12 martie 2013.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, care au următorul cuprins: „în acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. “

16. Curtea precizează că, potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, „De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească «definitivă şi irevocabilă» sau, după caz. «irevocabilă» se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească «definitiv㻓.

17. În opinia instanţei judecătoreşti, autoare a excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 69 alin (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici similare, iar prin Decizia nr. 239 din 4 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 1 aprilie 2008, şi Decizia nr. 153 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 14 iunie 2013, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate cu un asemenea obiect.

19. Astfel, Curtea a reţinut, în esenţă, că modalitatea de contestare în justiţie a ordinului prefectului de constatare a încetării de drept a mandatului de primar este în mod firesc caracterizată prin celeritate, natura cauzelor supuse controlului judecătoresc în asemenea situaţii impunând o rezolvare promptă şi definitivă pentru trecerea la etapa următoare, cea a declanşării procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea scrutinului pentru alegerea unui nou primar. În aceste condiţii, Curtea a constatat că prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 conţin norme de procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, adoptate de legiuitor în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie şi care nu îngrădesc exercitarea dreptului la folosirea căilor legale de atac şi nu contravin nici principiului accesului liber la justiţie,

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, Curtea constată că soluţia pronunţată de instanţa de contencios constituţional, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Distinct de acestea, Curtea reiterează, în acord cu jurisprudenţa sa, că accesul la justiţie nu presupune şi accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iar instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, deci şi reglementarea căilor ordinare sau extraordinare de atac, este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate stabili, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Astfel, accesul liber la justiţie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac (în acest sens, a se vedea Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

22, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de instanţa judecătorească în dosarele nr. 49/115/2016 şi 7/115/2016 ale Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu

modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 391

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi, care se înscriu În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

36904099

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. crt.

Codul da clasificare

Tipul bunului (mobil/imobil)

Denumire

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adrese

Anul

PIF

Valoarea de

Inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală (proces-verbal)

Administrare/concesiune

1

8.03.12

Imobil

Alimentare cu apă a localităţii Gorgova

L aducţiune = 0,235 km

L reţea distrib. = 2,4 km

L reţea evac. = 0,1 km

1 rezervor 60 mc

S teren = 1.766 mp

S constr_C1 - staţie_tratare_a_apei = 104 mp

S constr_C2 - magazie = 13 mp

S constr-C3-wc = 4 mp

CF nr. 30307 UAT Maliuc

N: teren Consiliul Local al Comunei Maliuc şi drum

S: teren Consiliul Local al Comunei Maliuc şi alee pietonală

E: drum

V: teren Consiliul Local al Comunei Maliuc

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

comuna Maliuc;

satul Gorgova,

nr:-;

2008

515.893

Hotărârea Guvernului nr. 950/1996

Hotărârea Guvernului nr. 446/2007

Ordin MAPM nr. 1.062/2001

PVRTL nr. 23858/2008

PVRF nr. 8668/2012

PV de reevaluare nr. 2.624/12.02.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

2

8.03.12

Imobil

Alimentare cu apă a localităţii Partizani

L aducţiune = 0,32 km

L reţea distrib. = 3,2 km

L reţea evac. = 0,1 km

1 rezervor 60 mc S teren = 2.649 mp

S constr_C1 - SP_staţie_tratare_a_apei = 109 mp

S constr C2 - wc = 4 mp

CF nr. 30311 UAT Maliuc

N; teren Consiliul Local al Comunei Maliuc

S: teren arabil A335- Consiliul Local al Comunei Maliuc

E: teren proprietate privată - nr. cad. 326

V: drum

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

comuna Maliuc;

satul Partizani,

nr: -;

2008

615.536

Hotărârea Guvernului nr. 950/1996

Hotărârea Guvernului nr. 446/200

Ordin MAPM nr. 1.062/2001

PVRTL nr. 23.859/2008

PVRF nr. 8.667/2012

PV de reevaluare nr. 2.624/12.02.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului 2697, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea realizării unui complex investiţional - locuinţe, bază sportivă, grădiniţă, centru pentru persoanele vârstnice - şi infrastructuri rutiere şi de utilităţi publice aferente, în termen de 6 ani de la preluarea imobilului.

Art. 2. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 1 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 392.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2697 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Cartea funciară/Nr. cadastrale

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106883

8.19.01

Imobil 2697

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Strada Iaşului, FN

219.000

Suprafaţa terenului - 300.000 mp

CF 62139 Nr. cad. 62139

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Domeniul public al municipiului Botoşani

CUI -3372882

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2014, se completează după cum urmează:

1. La capitolul I secţiunea 1, după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 73, cu următorul cuprins:

„73. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă.”

2. La capitolul I secţiunea a 9-a, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Petcu Traian Constantin,

subsecretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 393.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932,1191 şi 2806 şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 52 alin, (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2.932,1.191 şi 2.806, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numerele MFP 103770, 106875,106669 şi nr. 103851, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării, efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale a imobilului 2.932, în urma intabulării acestuia în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 638, 2.932,1.191 şi 2.806, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, persoană juridică de drept privat de utilitate publică, pentru funcţionarea sediilor filialelor judeţene Argeş, Botoşani, Cluj şi Olt.

Art. 3. - După expirarea perioadei de folosinţă gratuită de 20 de ani sau în cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile prevăzute la art. 2, acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţilor din imobilele 638,2.932, 1.191 şi 2.806, transmise potrivit prevederilor art. 2, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 394.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806,

aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar, conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală a imobilului 2932, în urma intabulării acestuia în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al stalului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică. Carte funciară/

Nr. cadastrale

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil ca urmare a reevaluării

(lei)

Administratorul bunului/CUI

103770

8.19.01

Imobil 638

Municipiul Piteşti,

piaţa Muntenia nr. 2,

judeţul Argeş

Construcţii şi teren *

C.F. nr. 88797

Nr. cad. 88797,

nr. 88797-C1-U1, 88797-C1-U2

1.166.175

1.374.479,27

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229

106875

8.19.01

Imobil 2932

Municipiul Botoşani,

Calea Naţională nr. 52 A,

bloc 9 E, parter,

judeţul Botoşani

Construcţii şi teren *

C.F. nr. 60734

Nr. cad. 60734,

nr. 60734-C1-U1, 6Q734-C1-U2

890.887

965.539

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229

106669

8.19.01

Imobil 1191

Municipiul Cluj-Napoca,

piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3,

judeţul Cluj

Construcţii şi teren *

C.F. nr. 318330

Nr. cad. 318330,

nr. 318330-C1 -U1, 318330-C1-U2,

318330-C 1-U3, 318330-C1-U4

20.189.796

19.805.461,22

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229

103851

8.19.01

Imobil 2806

Municipiul Caracal,

strada Toma Ruşcă nr. 10,

judeţul Olt

Construcţii şi teren *

C.F. nr. 54222

C.F. nr. 54223

Nr. cad. 54222,

nr. 54222-C3-U1,

54222-C3-U2,

54222-C3-U3

Nr. cad. 54223 şi nr. 54223-C1

9.285.237

9.538.753,85

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229

 

NOTĂ

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi din imobilele 638,2932,1191 şi 2806 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se transmit pe o perioadă de 20 de ani în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/ carte funciară/nr. cadastral

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmită

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu sa transmită

(lei)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite folosinţa gratuită/ CUI/Cod fiscal

103770

parţial

8.19.01

Imobil 638 parţial

Municipiul Piteşti,

piaţa Muntenia nr. 2,

judeţul Argeş

1. Construcţii:

- Suprafaţa utilă - 16,55 mp

- Valoare contabilă - 11.663.25 lei

1.1. Cotă părţi comune:

- Suprafaţa utilă - 12,42 mp

- Valoare contabilă - 1.656,41 lei

Total valoare contabilă construcţii - 13.319,66 lei

2. Teren:

- Cotă teren - 16,44 mp

- Valoare contabilă - 440,61 lei

Total valoare parte de imobil: 13.760,27 lei

C.F. nr. 88797

Nr. cad. 88797-C1-U2

1.374.479,27

13.760,27

1.360.719

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”

CIF - 4505235

106875

8.19.01

Imobil 2932 parţial

Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 52 A, bloc 9E, judeţul Botoşani

1. Construcţii:

- Suprafaţă utilă - 13,46 mp

- Valoare contabilă - 10.755,94 lei

1.1. Cotă părţi comune:

- Suprafaţa utilă - 0,0119 mp

- Valoare contabilă - 10.790,06 lei

Total valoare contabilă construcţii - 21.546 lei

2. Teren:

- Cotă teren - 4,71 mp

- Valoare contabilă - 697,74 lei

Total valoare parte de imobil: 22.243.74 lei

C.F. nr. 60734

Nr. cad. 60734-C1-U1

965.539

22.243,74

943.295,26

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”

CIF - 4505235

106669

8.19.01

Imobil 1191 parţial

Municipiul Cluj-Napoca, piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, judeţul Cluj

1. Construcţii:

- Suprafaţa utilă - 25,83 mp

- Valoare contabilă - 4,47 lei

1.1. Cotă părţi comune:

- Suprafaţa utilă - 0,0492 mp

- Valoare contabilă - 0,0085 lei

Total valoare contabilă construcţii - 4,4785 lei

2. Teren:

- Cotă teren - 24,34 mp

- Valoare contabilă - 3.920,20 lei

Total valoare parte de imobil: 3.924,68 lei

C.F nr. 318330

Nr. cad. 318330-C1-U3

19.805.461,22

3.924,68

19.801.536,54

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”

CIF - 4505235

103851

8.19.01

Imobil 2806 parţial

Municipiul Caracal, strada Toma Ruşcă nr. 10, judeţul Olt

1. Construcţii:

- Suprafaţă utilă - 14,00 mp

- Valoare contabilă - 6.922,20 lei

1.1. Cotă părţi comune:

- Suprafaţa utilă - 0,0034 mp

- Valoare contabilă - 5.648,525 lei

Total valoare contabilă construcţii - 12.570,725 lei

2. Teren:

- Cotă teren - 0,0034 mp

- Valoare contabilă - 0,986 lei

Total valoare parte de imobil. 12.571,71 lei

C.F. nr. 54222

Nr. cad. 54222-C3-U3.

9.538.753,85

12.571,71

9.526.182,14

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”

CIF - 4505235

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CONVERSMIN” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „COVERSMIN” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI SOCIETATEA CONVERSMIN - S.A.

Bucureşti, str. Mendeleev nr. 26-38, sectorul 1 RO 14923006

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2017)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

38.651

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

38.601

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

33.300

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

50

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

38.646

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

38.646

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.517

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

50

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.464

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.686

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.287

 

 

 

C2

bonusuri

14

399

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

540

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.238

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

30.615

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

5

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

5

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

220

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

220

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

92

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

90

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.167

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.969

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

429

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MINAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 409.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.

Strada Scărlătescu nr. 15, sectorul 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare: RO 1590040

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

39.074

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

39.024

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

50

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

32.649

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32.589

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.247

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

19.730

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.760

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

5.982

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.924

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.058

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

160

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

438

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.180

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 555

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

60

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

6.425

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.123

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

5.302

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

5.302

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

346

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.043

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

3.043

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

2.259

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.881

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.881

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

152

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

134

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.404

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.062

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

291

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

836

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

2.766

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

În temeiul dispoziţiilor art. 89 alin. (8) şi ale art. 165 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 187 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 15 noiembrie 2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 1.322/C.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.