MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 423/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 423         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 108 din 7 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

367. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara”, judeţul Dâmboviţa

 

368. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000

 

369. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

370. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

371. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional Bran

 

372. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 108

din 7 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală în Dosarul său nr. 19.731/4/2016 şi care constituie obiectul Dosarului nr. 392D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, se arată că excepţia de neconstituţionalitate a fost invocată prin prisma incidenţei în cauză a dispoziţiilor de drept penal material referitoare la abuzul în serviciu. La data ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, componenta de drept penal material nu era în vigoare, aceasta urmând să intre în vigoare la 11 februarie 2017, iar, ulterior, înainte de intrarea sa în vigoare, actul normativ a fost abrogat. Prin urmare, în privinţa dispoziţiilor de drept penal material, actul normativ criticat nu a fost niciodată în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 3 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 19.731/4/2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe penale prin care Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei care a privit, între altele, art. 48 alin. (1) raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu).

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt formulate, în principal, critici de neconstituţionalitate extrinsecă.

6. Înainte de a aborda fondul acestor critici, se arată că actul normativ criticat îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, fiind în vigoare şi având legătură cu soluţionarea cauzei. Cu privire la condiţia de admisibilitate referitoare la necesitatea ca actul normativ să fie în vigoare, se arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 108 alin. (4) din Constituţie, iar amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. I din aceasta la o dată ulterioară nu afectează din punct de vedere juridic existenţa actului, care este condiţionată^ doar de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest sens, se invocă Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, considerându-se că evoluţia jurisprudenţială realizată prin aceasta a avut drept scop extinderea controlului de constituţionalitate de o manieră care să permită Curţii să îşi exercite în mod efectiv controlul asupra dispoziţiilor legale aplicabile raporturilor juridice. Se arată că raţiunea controlului de constituţionalitate este de a evita aplicarea în litigiile aflate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial a unor legi sau ordonanţe neconstituţionale; de aceea, Curtea se pronunţă asupra excepţiilor de neconstituţionalitate vizând acte normative care nu mai sunt în vigoare, dar au aplicabilitate în speţele deduse judecăţii instanţelor judecătoreşti. Nu există motive pentru a nu aplica acelaşi raţionament situaţiei în care o ordonanţă de urgenţă a fost deja publicată, o parte din dispoziţiile sale sunt în vigoare, iar altă parte urmează să intre în vigoare la o dată certă şi faţă de care există siguranţa aplicării indiscutabile, datorită principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile, chiar şi în condiţiile în care legea de aprobare va opera modificări sau va respinge ordonanţa de urgenţă în totalitate. Prin efectul principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile, la data intrării în vigoare, art. I din ordonanţa de urgenţă criticată va produce efecte juridice în cauză în mod necondiţionat şi retroactiv. Inevitabilitatea aplicării necondiţionate a acestui act normativ poate fi constatată chiar la data de 3 februarie 2017. Altfel spus, Curtea nu este „invitată” să se pronunţe asupra unor chestiuni pur teoretice şi a căror aplicabilitate în speţă ar fi eventuală, în condiţiile în care decizia Curţii va produce efecte juridice concrete, disciplinând procesul penal.

7. O teză contrară ar însemna că toţi participanţii, inclusiv Curtea Constituţională, ar trebui să aştepte ca în cauză să se producă efecte juridice în baza unui act normativ neconstituţional şi care, în urma aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile, nu ar mai putea fi remediate prin niciun instrument juridic. Aceasta ar duce la situaţia în care instanţa constituţională să nu îşi mai poată îndeplini atribuţia prevăzută de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, respectiv de garantai supremaţiei Constituţiei, ajungându-se, astfel, la soluţii discriminatorii pentru situaţii de fapt identice.

8. Cu privire la fondul criticilor de neconstituţionalitate extrinsecă raportate la art. 115 alin. (4) din Constituţie, se arată, în ceea ce priveşte art. I din lege, că, deşi nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă justifică situaţia extraordinară prin necesitatea punerii de acord a legislaţiei penale cu deciziile Curţii Constituţionale, prevederile actului normativ criticat se îndepărtează esenţial de viciile de neconstituţionalitate reţinute în deciziile antereferite; practic, aceste decizii constituie doar un pretext pentru modificări de substanţă, străine de raţiunea deciziilor de neconstituţionalitate invocate. Nu este motivată nici urgenţa reglementării, mai ales că termenul „legal pentru modificarea şi punerea în acord cu deciziile Curţi Constituţionale a expirat demult”, iar prelungirea acestui termen cu perioada necesară dezbaterii parlamentare nu ar antama în niciun mod urgenţa invocată. Mai mult, apare ca fiind neclară urgenţa reglementării şi prin prisma faptului că aceasta a fost invocată pentru transpunerea obligaţiilor rezultate din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European, în condiţiile în care aceste obligaţii trebuie transpuse până la data de 1 aprilie 2018.

9. În condiţiile în care Curtea Constituţională a apreciat în mod restrictiv şi exigent caracterul extraordinar şi urgenţa legiferării pe calea ordonanţei de urgenţă, în domenii cu larg impact asupra raporturilor juridice şi sociale, se conchide că ordonanţa de urgenţă criticată contravine art. 115 alin. (4) din Constituţie. În sensul celor de mai sus este invocată şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la condiţiile formale de emitere a ordonanţelor de urgenţă [Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, Decizia nr. 258 din 14 martie 2006, Decizia nr. 859 din 10 decembrie 2015 sau Decizia nr. 361 din 26 mai 2016].

10. Se mai arată că, „fără a lua în discuţie şi a face vreo apreciere cu privire la abilitatea legală a Guvernului sau altei autorităţi legiuitoare de a face politica penală a statului”, reglementarea unor situaţii sociale de esenţă pentru politica penală a statului prin instrumentul ordonanţei de urgenţă este contrară „practicii instanţei de contencios constituţional elaborată în acord cu art. 1 alin, (4) şi art. 61 alin. (1) din Constituţie”. În condiţiile în care s-a adoptat o ordonanţă de urgenţă în domeniul politicii penale a statului, fără dezbateri, există un dubiu rezonabil în sensul că o astfel de reglementare de drept penal substanţial s-ar plia pe realităţile socio-politice, culturale şi economice ale societăţii. Este invocată Decizia nr. 544 din 28 iunie 2006, prin care Curtea a constatat neconstituţionalitatea unei ordonanţe de urgenţă care reglementa organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, pe motiv că aceasta contravine, în principal, prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, conform cărora ordonanţele de urgenţă „nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului”, precum şi dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) şi art. 73 alin. (3) lit. I).

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, în acest sens, se arată că actul normativ criticat a fost abrogat prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 14/2017, iar normele de drept penal substanţial care ar fi putut avea incidenţă în cauza în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate nu au fost niciodată în vigoare. Prin urmare, dispoziţiile legale criticate nu au fost şi nu sunt în vigoare, iar actul normativ, în aceste condiţii, nu are legătură cu soluţionarea cauzei.

13. Avocatul Poporului lasă la aprecierea Curţii Constituţionale soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitateîl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017, care au următorul cuprins:

„Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penai, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (9) al articolului 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Favorizarea săvârşită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepseşte».

2. După alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative».

3. Articolul 297se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 297. - Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă seu o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative».

4. Articolul 298 se abrogă.

5. Alineatul (1) al articolului 301 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obţinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică».

6. Alineatul (1) al articolului 308 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice».

7. Alineatul (1) al articolului 336 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 336. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă».

8. După articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 3361, cu următorul cuprins:

«Art. 3361. - Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie

(1) Fapta conducătorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto».

Art. II. - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(5) în caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penat în baza ari. 16 alin. (1) Ut. b) teza întâi, lit. e),

f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă».

2. Alineatul (2) al articolului 2151 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) în cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror; prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător».

3. După alineatul (2) al articolului 290 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală».

4. După alineatul (1) al articolului 557 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut de art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal».

Art. III. - (1) Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanţa competentă pentru a se stabili incidenţa art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgenţă, la intrarea în vigoare a art. I, pentru cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.

(4) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.»

17. În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate sunt invocate dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului şi ale art. 115 alin. (4) privind condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că aceasta a fost ridicată de instanţa judecătorească la data de 3 februarie 2017, dată la care, fără a o pune în discuţia subiecţilor procesuali principali, a şi sesizat Curtea Constituţională, aspect care a dus la imposibilitatea formulării de către aceştia a punctului lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate, contrar art. 33 alin. (2) din Codul de procedură penală coroborat cu art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992. Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a avut în vedere eventuala aplicare în cauză a dispoziţiilor art. I pct. 3 [referitor la art. 297 din Codul penal - Abuzul în serviciu] din ordonanţa de urgenţă criticată, text care urma să intre în vigoare la 11 februarie 2017 şi care s-ar fi constituit într-o lege penală mai favorabilă.

19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernul nr. 13/2017 a fost abrogată pe data de 5 februarie 2017, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2017. Curtea constată Că, într-adevăr, art. II şi art. III alin. (2)-(4) din ordonanţa de urgenţă au fost în vigoare în perioada 1-4 februarie 2017 [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 64 din 9 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017, paragraful 46], însă conţinutul normativ al acestor prevederi nu prezintă relevanţă pentru litigiul a quo, aşadar, acestea nu au legătură cu soluţionarea cauzei. Prin urmare, critici de neconstituţionalitate puteau fi formulate în privinţa ordonanţei de urgenţă numai dacă aceste prevederi - care âu făcut parte din dreptul pozitiv - erau aplicabile în cauză şi continuau să producă efecte după ieşirea din vigoare a ordonanţei de urgenţă criticate.

20. În schimb, pentru a ridica excepţia de neconstituţionalitate, instanţa judecătorească, în mod artificial, a apreciat legătura cu soluţionarea cauzei exclusiv prin prisma prevederilor de drept penai substanţial cuprinse la art. I pct. 3 din ordonanţa de urgenţă criticată, text care nu era încă în vigoare la data ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, nefăcând parte din fondul activ al legislaţiei. Or, este de domeniul evidenţei că un text legal care nu este în vigoare [art. I pct. 3] nu poate avea legătură cu soluţionarea unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti; calculul de oportunitate realizat de instanţă prin indicarea caracterului potenţial sau eventual de aplicare a textului legal respectiv în cauză, din punctul de vedere al receptării acestuia în fondul activ al legislaţiei, denotă tocmai lipsa sa de legătură cu cauza a quo. De altfel, Curtea a stabilit că legătura cu soluţionarea cauzei „presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin, (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului” [cu titlu exemplificativ, menţionăm Decizia nr. 179 din 1 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 3 iunie 2014, paragraful 23, Decizia nr. 540 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30 decembrie 2014, paragraful 26, sau Decizia nr. 376 din 26 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 7 august 2015, paragraful 26].

21. De asemenea, Curtea constată că un act normativ de reglementare primară [lege/ordonanţă/ordonanţă de urgenţă], care nu este încă în vigoare, nu poate face obiectul controlului a posteriori de constituţionalitate. Curtea a precizat, în mod expres, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, că „în sistemul român de control concret al constituţionalităţii legilor, declanşarea controlului a posteriori operează doar pe cale incidentală”; se „poate solicita controlul de constituţionalitate numai al acelor dispoziţii legale care, în cazuri concrete, sunt incidente pentru soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor, legi sau ordonanţe în ansamblu ori doar anumite reglementări din cuprinsul acestora”, drept pentru care sintagma „«în vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”.

22. Prin urmare, obiect al controlului de constituţionalitate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate ridicată în faţa unei instanţe judecătoreşti sau de arbitraj comercial poate fi numai un text legal în vigoare [după distincţia operată prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011] pentru că numai acesta are aptitudinea de a produce efecte juridice şi, astfel, de a avea legătură cu soluţionarea cauzei. De aceea, acest tip de control de constituţionalitate este unul concret, ceea ce presupune sine qua non existenţa unui litigiu pendinte, în cadrul căruia să se invoce excepţia de neconstituţionalitate a unor acte normative de reglementare primară care să aibă legătură cu soluţionarea acestuia [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 338 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 noiembrie 2013, sau Decizia nr. 64 din 9 februarie 2017, paragraful 43].

23. În consecinţă, raportat la cauza de faţă, Curtea constată că pot fi supuse controlului de constituţionalitate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, în măsura în care au legătură cu soluţionarea cauzei, numai acele dispoziţii ale ordonanţei de urgenţă care au făcut parte din fondul activ al legislaţiei, pentru că doar acestea au fost în vigoare şi aveau aptitudinea de a produce efecte juridice. Contrar celor susţinute de instanţa judecătorească, publicarea actului normativ de reglementare primară în Monitorul Oficial al României, Partea I, în temeiul art. 78 teza întâi sau art. 115 alin. (5) din Constituţie, după caz, deşi este o condiţie necesară pentru sesizarea Curţii Constituţionale în temeiul art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, ea nu este suficientă, întrucât actul normativ supus analizei instanţei constituţionale trebuia să fi produs efecte juridice [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011]; or, un act normativ produce efecte juridice numai dacă a intrat în vigoare, potrivit art. 78 teza a două şi art. 115 alin. (5) coroborate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, după caz. De aceea, legătura cu soluţionarea cauzei nu poate fi determinată şi considerată îndeplinită prin prisma unor reglementări legale care încă nu sunt/nu au fost niciodată în vigoare.

24. În consecinţă, analizând obiectul cauzei şi criticile de neconstituţionalitate formulate şi ţinând cont de faptul că art. II şi art. III alin. (2)-(4) din ordonanţa de urgenţă, în vigoare la data ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, nu au legătură cu soluţionarea cauzei, instanţa judecătorească nu avea îndrituirea de a ridica, din oficiu, o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 şi să critice atât condiţiile formale de emitere a ordonanţei de urgenţă [sub aspectul încălcării art. 115 alin. (4) din Constituţie], cât şi dispoziţiile de drept penal substanţial cuprinse în aceasta [dispoziţii care nu au fost niciodată în vigoare - sub aspectul încălcării art. 1 alin. (4) şi art. 61 alin. (1) din Constituţie], folosindu-se de o eventuală aplicare a unui text de lege care nu a făcut parte niciodată din fondul activ al legislaţiei [art. I pct. 3 referitor la art. 297 din Codul penal] şi care nu are cum să aibă, aşadar, legătură cu soluţionarea unei cauze penale aflate în curs de desfăşurare. Practic, instanţa judecătorească s-a plasat în afara sferei normative a art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie şi a încercat să acrediteze teza unui control preventiv de constituţionalitate înainte de intrarea în vigoare a unui act normativ de reglementare primară, aspect specific însă controlului apriori de constituţionalitate prevăzut de art. 146 lit. a) teza întâi din Constituţie.

25. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 nu respectă condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, întrucât, pe de o parte, dispoziţiile procesuale ale ordonanţei de urgenţă care au făcut parte din dreptul pozitiv nu au legătură cu soluţionarea cauzei, iar, pe de altă parte, cele de drept material ale ordonanţei de urgenţă nu au făcut parte din dreptul pozitiv, nefiind niciodată în vigoare, şi, prin urmare, nici acestea nu au legătură cu soluţionarea cauzei.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penai şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală în Dosarul său nr. 19.731/4/2016.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Renke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara”, judeţul Dâmboviţa

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-SA prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara”, judeţul Dâmboviţa, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 367.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara”

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. - D.R.D.P. Bucureşti

Amplasament: judeţul Dâmboviţa

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

(în preţuri la data de 4.01.2016/1 euro = 4,5169 lei),

mii lei

32.318

 

din care

 

 

 

construcţii-montaj

mii lei

27.053

 

Capacităţi:

Lungime totală pod

 

m

 

137,05

 

Lungime suprastructură

m

128,95

 

Număr deschideri

buc.

4

 

Lăţime parte carosabilă

m

7,80

 

Lăţime utilă trotuare

m

2x1,20

 

Prag de fund cu deversoare

buc.

3

 

Apărări de maluri şi protecţii

m

684

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

8

 

 

Factori de risc:

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş - Turda”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 21 decembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Autostrada Sebeş - Turda» - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000, prevăzute la art. 1, aflate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sebeş din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 229 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 03 «Transport rutier», titlul 58 - «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.03 - «Programe din Fondul de Coeziune (FC)»“.

 

PRIM-MIIMISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 368.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura - Galaţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, cu sediul în municipiu] Galaţi, Str. Portului nr. 54, judeţul Galaţi, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al institutului.

(4) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi administrează suprafeţe de teren din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) Diviziunea 03 - Pescuitul şi acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci;

b) Diviziunea 18 - Tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

c) Diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii;

d) Diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;

e) Diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

f) Diviziunea 70 - Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

g) Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

h) Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

i) Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

j) Diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura - Galaţi, reorganizat, se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este de 110.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de acesta.

Art. 11. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director general.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Conducerea executivă a institutului este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la institut, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al institutului, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) se modifică denumirea bunului cu nr. M.F. 108407, conform datelor de identificare prevăzute la pct. 1 poziţia a treia din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

b) se actualizează valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 369.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului, aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi - C.U.1.1640830

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica pe scurt

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

108393

8.28.10

Staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş

Construcţie tip hală din beton armat cu închidere din zidărie, regim de înălţime tip P, suprafaţa construită - 650 mp

Judeţul Galaţi, Tarla 129, parcela 450 Brateş

462.828

108403

8.28.10

Compartimentare bazine Ferma de cercetare şi dezvoltare Brateş

Construcţie specială - lucrări hidrotehnice, terasamente

Judeţul Galaţi, Tarla 12, parcela 450 Brateş

68.343

108407

8.29.08

Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp B

Clădire P + demisol, structura de rezistenţă şi închidere de zidărie, învelitori cu şarpantă Suprafaţa desfăşurată - 469 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Fortului nr. 2-4

6.624

108412

8.28.10

Bazin de decantare - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

Construcţie specială - Lucrare hidrotehnică în debieu cu taluze protejate cu pereţi de dale.

Judeţul Galaţi Tarla 12, Brateş

20.135

108416

8.28.10

Platformă portuară Galaţi

Construcţie specială - platformă pietruită

Suprafaţa construită - 3.500 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. bortului nr. 54

319

108425

8.28.10

Dig compartimentare, baza de genofonduri Cotu-Chiului - construcţie specială

Lucrare hidrotehnică-terasamente

Judeţul Galaţi Cotu-Chiului

36.107

108428

8.28.10

Compartimentare bazine prematurare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă  Brateş - construcţie specială

Lucrări hidrotehnice, terasamente şi instalaţii prin conducte metalice îngropate

Judeţul Galaţi Tarla12, Brateş

87.293

108432

8.28.10

Staţie de pompe, baza de genofonduri Cotu-Chiului

Platformă betonată în debleu dotată cu instalaţie de pompare.

Judeţul Galaţi Cotu-Chiului

154.310

108435

8.28.10

Dig de apărare, baza de genofonduri Cotu-Chiului

Lucrare hidrotehnică; terasamente cu protecţie din dale de beton în zonele periculoase

Judeţul Galaţi Râul Prut km 36-38

451.030

108437

8.28.10

Canton muncitori Cotu-Chiului (2 corpuri)

Construcţie din cărămidă, Suprafaţa construita - 35 mp

Judeţul Galaţi Cotu-Chiului

806

108439

8.29.08

Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp A

Clădire P+1 cu structură de rezistenţă din beton şi închideri din zidărie, învelitori cu şarpantă, suprafaţa desfăşurată - 469 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2-4

12.538

108440

8.28.10

Magazie furaje - Baza de

cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

Construcţie din cărămidă, suprafaţa

construita - 648 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, Tarla 12, parcela 450

39.022

108441

8.28.10

Clădire staţie pompe - bază de cercetare  şi microproducţie piscicolă Brateş

Construcţie specială din beton, suprafaţa desfăşurată - 85,5 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş

89.600

108442

8.28.10

Clădire staţie de incubaţie - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

Construcţie tip hală din beton, regim de înălţime tip P, suprafaţa construită -715 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş

48.266

108445

8.28.10

Pepiniera Piscicolă Brateş

Incintă îndiguită şi compartimentată (320 ha) compusă din luciu apă S = 292 ha, din care: bazine creştere - 198,2 ha, bazine iernat - 5§,2 ha, bazine parcare - 0,3 ha, bazine reproducere - 30 ha şi terasamente (diguri) şi canale 28 hă

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla12. Brateş

2.647.487

108448

8.28.10

Clădire sediu. Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

Construcţie din zidărie de cărămidă, regim de înălţime tip P, suprafaţa construită - 361 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş

40.744

108452

8.28.10

Atelier Prototipuri utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit

Clădire P + 2, Suprafaţa construită - 774 mp; suprafaţa desfăşurată - 1.496 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 54

64.080

108463

8.05.03

Total suprafaţă

441,53 ha

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2

40.878.841

TOTAL

45.108.373

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

1.

1

Construcţii

211.727

în administrare

2.

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

1.271.474

în administrare

3.

3

Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

270.831

în administrare

 

 

TOTAL

1.754.032

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Nr. cadastral

Nr. carta funciară

Adresa

Suprafaţa construită desfăşurată

- mp -

Suprafaţa terenului

- mp -

Valoarea contabilă

- lei -

1.

Baracă metalică pază

-

-

Bază experimentală Brateş, judeţul Galaţi, tarla 129, parcela 450 Brateş

200

-

1.579

2.

Racord reţea electrica

-

-

Bază experimentală Brateş, judeţul Galaţi, tarla 129, parcela 450 Brateş

Lungime: 40 m

-

1.780

3.

Instalaţie electrică de alimentare

-

-

Baza experimentală Cotu-Chiului comuna Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71, parcela 433/2

Lungime: 2.100 m

-

23.402

4.

Canton pază dig

-

-

Baza experimentală Cotu-Chiului comuna Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71, parcela 433/2

128,40

-

2.415

5.

Dig compartimentare bazine

-

-

Baza experimentală Cotu-Chiului comuna Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71, parcela 433/2

450

-

6.493

6.

Magazie pentru materiale

-

-

Str. Portului nr. 2-4 Galaţi, judeţul Galaţi

20

-

2.035

7.

Magazie metalică

-

-

Platforma Combinatului Chimic Săvineşti, comuna Săvineşti, judeţul Neamţ

246,30

-

1.180

8.

Hală fabricaţie

-

-

Platforma Combinatului Chimic Săvineşti,

comuna Săvineşti, judeţul Neamţ

450

-

172.843

 

TOTAL

 

 

 

 

 

211.727

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura - Galaţi - C.U.I. 1640830, care pot fi închiriate

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică pe scurt

Adresa

108407

(parţial)

8.29.08

Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp B

Clădire P + demisol, structura de rezistenţă şi închidere de zidărie, învelitori cu şarpantă

Suprafaţa desfăşurată - 100 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Fortului nr. 2-4

108416

(parţial)

8.28.10

Platformă portuară Galaţi

Construcţie specială - platformă pietruită

Suprafaţa construită - 500 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Fortului nr. 54

108439

(parţial)

8.29.08

Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp A

Clădire P+1 cu structură de rezistenţă din beton şi închideri din zidărie, învelitori cu şarpantă, suprafaţa desfăşurată - 280 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2 - 4

108452

(parţial)

8.28.10

Atelier Prototipuri utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit

Clădire P + 2, Suprafaţa construită - 774 mp; suprafaţa desfăşurată - 78 mp

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 54

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a părţii din imobilul situat în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Constantin Nacu nr. 3, înscris sub nr. MFP 145400, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 370.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil situat în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, aflat în domeniul public al statului şi În administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării acesteia

 

Nr. MFP

Denumirea imobilului/Descrierea tehnică (pe scurt)

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul/CUI

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

Situaţia juridică/ Baza legală a majorării

145400

Sediu - clădire administrativă, suprafaţă utilă de birouri = 548,65 mp, din care: parter = 179,22 mp, etaj 1 = 181,43 mp, etaj 2 - 188 mp

Suprafaţă utilă, inclusiv spaţiile anexe = 646,93 mp

Suprafaţă totală utilă (inclusiv casa scării) = 709,78 mp

8.29.08

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei/11514848

Municipiul Bucureşti,

sectorul 2,

str. Constantin Nacu nr. 3

2.173.600 lei

Hotărârea Guvernului nr. 627/2000, cu modificările şi completările ulterioare/raport de evaluare clădire 2016/P.F.A. Caragea Valentin

Silviu

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional Bran

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional Bran, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministerul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 371.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului Imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional Bran

 

Ordonator principal

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Administrator

Muzeul Naţional Bran (CUI 5380628)

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Baza legală de înscriere

Valoarea de inventar a bunului imobil

(lei)

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

8.24.01

Teren

Suprafaţă 525 mp, CF nr. 101661, nr. cadastral 2827/a/1/2/2 Suprafaţă 600 mp, CF 101476, nr. cadastral 1708/2

Ţara: România,

judeţul: Braşov, localitatea Bran, Poarta

Sentinţa civilă nr. 1.442/2013

130.700

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 592, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106852, ca urmare a reevaluării conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) Partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea construirii şi amenajării căii de acces în/din incinta Primăriei Comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi, a unei parcări auto, precum şi construirea şi amenajarea unui parc cu activităţi de picnic şi a unui loc de joacă pentru copii, în termen de 3 ani de la data preluării părţii de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoşeşti-Siret nr. 12/2016.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul, prevăzute la art. 2 alin. (2), aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 372.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 592 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea funciară/

Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

106852

8.19.01

Imobil 592

Judeţul Iaşi,

comuna Mogoşeşti-Siret,

satul Muncelul de Sus

CF 60824 Nr. cad. 124

CF 60826 Nr. cad. 125

CF 60827 Nr. cad. 126

CF 60828 Nr. cad. 127

Construcţii şi teren*

27.358.755

45.862.660,93

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 592 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Cartea funciară/

Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/ bucăţi

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106852 - parţial

8.19.01

Imobil 592 - parţial

Judeţul Iaşi, comuna Mogoşeşti-Siret, satul Muncelul de Sus,

CF 60828 Nr. cad. 127

Suprafaţa terenului - 0,4353 ha

45.862.660,93*

146.609,04

45.716.051,89

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Domeniul public al Comunei Mogoşeşti-Siret,

judeţul Iaşi

CUI- 4541343


* Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.