MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 605/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 605         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

190. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

 

Acord între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România

 

762. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

 

776. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

777. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 190.

 

ACORD

între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România*)

*) Traducere.

 

România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca” sau „BERD*), în cele ce urmează denumite împreună „părţile”,

având în vedere că Banca este o instituţie financiară internaţională înfiinţată şi care îşi desfăşoară activitatea în baza Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare datat 29 mai 1990 („Acordul privind înfiinţarea Băncii*), având în vedere că România a aderat la Acordul de înfiinţare a Băncii şi, ca urmare, a acceptat să respecte prevederile acestuia,

având în vedere că România a transpus prevederile Acordului de înfiinţare a Băncii în legislaţia naţională prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 116 din 25 octombrie 1990,

având în vedere că scopul acestui acord este de a confirma şi suplimenta statutul, imunităţile, privilegiile şi scutirile acordate Băncii în România,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Utilizarea termenilor

 

Pe lângă termenii şi expresiile definite în alte părţi ale acestui acord, termenii şi expresiile definite mai jos vor avea următorul înţeles, atribuit în înţelesul acestui acord, cu excepţia cazurilor în care contextul prevede altfel:

a) „persoane aflate în întreţinere”, în înţelesul acestui acord, înseamnă soţul/soţia, minorii aflaţi în întreţinere ai membrilor personalului Băncii care nu sunt cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în România şi/sau alte persoane convenite de părţi prin intermediul notelor transmise reciproc;

b) „adjunctul şefului Reprezentanţei” este funcţionarul numit de Bancă în funcţia de director adjunct sau adjunctul şefului Reprezentanţei, notificat în această calitate la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe din România va informa Ministerul Finanţelor Publice cu privire la această numire;

c) „fonduri nerambursabile” sunt fondurile asigurate de Bancă din propriile resurse de capital şi/sau din fondurile speciale ale Băncii şi/sau din fondurile puse la dispoziţia Băncii de orice entitate din sectorul public sau privat, nerambursabile sau rambursabile, pe baza unor condiţionalităţi, rambursabile parţial sau în întregime, cu scopul de a permite Băncii să furnizeze şi/sau să finanţeze activităţi de cooperare tehnică sau

alte activităţi similare furnizate entităţilor (private sau publice) din România;

d) „şeful Reprezentanţei” este funcţionarul principal al Reprezentanţei, numit de Bancă în funcţia de director sau şef al biroului Reprezentanţei, notificat în această calitate la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe din România va informa Ministerul Finanţelor Publice cu privire la această numire;

e) „funcţionar în serviciul privat” înseamnă o persoană care nu este cetăţean român sau rezident permanent în România şi care este angajată în serviciul intern al unui ofiţer sau angajat ăl Băncii;

f) „fonduri nerambursabile pentru investiţii” înseamnă sprijinul acordat entităţilor private şi publice din România finanţat din fonduri nerambursabile. Acest sprijin va fi acordat de Bancă pentru pregătirea sau pentru sprijinirea creditelor, garanţiilor sau operaţiunilor de investiţii ale Băncii şi/sau orice alte activităţi care încurajează tranziţia la economia deschisă de piaţă şi promovează iniţiativa privată şi antreprenorială în România. Fondurile nerambursabile pentru investiţii vor fi înţelese ca incluzând, enumerarea nefiind exhaustivă, facilităţile care sprijină creditele, garanţiile sau operaţiile de investiţii ale Băncii, precum şi fondurile nerambursabile pentru investiţii (denumite şi cofinanţare), scopul fiind acela de a finanţa bunuri, echipamente, lucrări, servicii aferente şi/sau materiale (de provenienţă românească şi/sau importate);

g) „personal” înseamnă toţi funcţionarii şi angajaţii Băncii, membrii Consiliului director al Băncii, supleanţii acestora, consilieri şi experţi tehnici, precum şi experţi care desfăşoară misiuni pentru Bancă, cu excepţia acelor angajaţi ai Băncii care sunt plătiţi pe baza unor rate orare;

h) „localurile Reprezentanţei” înseamnă clădirea/clădirile şi/sau părţi din clădiri care sunt adiacente clădirii/clădirilor şi terenul auxiliar al acestora, utilizate pentru scopurile oficiale ale Reprezentanţei, precum şi reşedinţa şefului Reprezentanţei;

i) „proprietatea şi activele Băncii” reprezintă toate proprietăţile şi activele Băncii; şi

j) „reprezentanţa” înseamnă fiecare dintre birourile Băncii stabilite periodic pe teritoriul României; „reprezentanţe” înseamnă toate aceste birouri ale Reprezentanţei, considerate împreună;

k) „asistenţă tehnică” înseamnă sprijin pentru entităţile private şi publice din România, finanţate din fonduri nerambursabile. Acest sprijin va fi acordat de Bancă pentru pregătirea sau pentru sprijinirea creditelor, garanţiilor sau operaţiunilor de investiţii ale Băncii şi/sau orice alte activităţi care încurajează tranziţia la economia deschisă de piaţă şi promovează iniţiativa privată şi antreprenorială în România. Asistenţa tehnică va fi înţeleasă ca incluzând, lista nefiind exhaustivă, furnizarea de servicii de consultanţă (prin consultanţi naţionali şi/sau internaţionali), bunuri şi materiale (de provenienţă românească şi/sau din import), lucrări, activităţi de construire a capacităţii, studii, evaluări, instruire, seminare, ateliere de lucru şi/sau conferinţe.

 

ARTICOLUL 2

Personalitate juridică

 

În conformitate cu articolul 45 din Acordul privind înfiinţarea Băncii, Banca va dispune de personalitate juridică completă şi, în mod special, de capacitate juridică deplină de:

a) a contracta;

b) a dobândi şi a dispune de proprietăţi mobiliare şi imobiliare; şi

c) de a acţiona în justiţie.

Reprezentanţa nu posedă personalitate juridică separată de cea a Băncii.

 

ARTICOLUL 3

Privilegiile şi imunităţile Băncii

 

Banca va beneficia, pe teritoriul României, de statutul, imunităţile, privilegiile şi scutirile prevăzute în Acordul privind înfiinţarea Băncii şi în acest acord.

 

ARTICOLUL 4

Inviolabilitatea arhivelor

 

Arhivele Băncii, precum şi în general toate documentele care aparţin Băncii sau sunt deţinute de către aceasta, indiferent de forma lor şi de locul unde se află, sunt inviolabile. Arhivele Băncii includ, dar nu sunt limitate la, toate lucrările, documentele, corespondenţa, înregistrările, cărţile, filmele, fotografiile, înregistrările pe casete, dosarele, dischetele/discurile, registrele şi/sau alte materiale, împreună cu orice cifru şi/sau coduri, precum şi mijloacele care conţin date şi/sau informaţii care aparţin Băncii sau sunt deţinute de către aceasta.

 

ARTICOLUL 5

Imunitatea de jurisdicţie

 

În sfera de cuprindere a activităţilor sale oficiale, Banca seva bucura de imunitate faţă de orice procedură judiciară pe teritoriul României, cu excepţia faptului că această imunitate nu se va aplica:

a) în măsura în care Banca a renunţat în mod expres, în scris, la imunitate într-un caz particular;

b) în acţiunile civile rezultate ca urmare a exercitării competenţelor sale de a împrumuta bani, de a garanta obligaţii şi de a cumpăra sau vinde sau de a subscrie vânzarea titlurilor de valoare;

c) în acţiunile civile intentate de terţi pentru daune provocate de accidente rutiere cauzate de un membru al personalului Băncii, dacă acesta din urmă se afla în interes de serviciu în calitate oficială;

d) în legătură cu acţiunile civile legate de decesul sau rănirea unei persoane cauzate de un act sau o omisiune a Băncii în România, altele decât acţiunile iniţiate sau derulate prin intermediul personalului Băncii, generate din relaţia de angajare pe care această persoană o are cu Banca sau direct legate de aceasta;

e) în legătură cu aplicarea unei sentinţe de arbitraj împotriva Băncii ca urmare a deschiderii unei acţiuni de arbitraj de către Bancă sau în numele acesteia; sau

f) în legătură cu orice cerere reconvenţională legată direct de procedurile iniţiate de Bancă în instanţă.

 

ARTICOLUL 6

Imunitatea proprietăţii şi a activelor Băncii

 

Proprietatea şi activele Băncii, oriunde ar fi amplasate şi de oricine ar fi deţinute, vor avea imunitate faţă de orice acţiune de percheziţie, rechiziţie, confiscare, expropriere sau orice altă formă de preluare sau sechestru prin orice fel de măsuri de natură executivă, judiciară sau legislativă. Pentru evitarea oricărui dubiu, măsurile executive vor include orice măsuri de natură administrativă, militară şi/sau poliţienească. Aceste proprietăţi sau active ale Băncii nu vor avea imunitate faţă de executarea sentinţelor definitive emise împotriva Băncii de o instanţă competentă.

 

ARTICOLUL 7

Reprezentanţa

 

1. Pe lângă reprezentanţa sa din Bucureşti, Banca poate înfiinţa reprezentanţe suplimentare în alte locaţii din România. Dacă i se va solicită acest lucru, România va acorda asistenţă Băncii pentru obţinerea spaţiilor corespunzătoare, a facilităţilor şi utilităţilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor reprezentanţelor.

2. Fiecare reprezentanţă va fi condusă de un şef al reprezentanţei şi un adjunct al şefului reprezentanţei şi va fi dotat cu personalul din cadrul Băncii.

3. Fiecare reprezentanţă va avea dreptul de a arbora drapelul şi emblema Băncii în localurile Reprezentanţei şi pe mijloacele de transport ale şefului Reprezentanţei.

 

ARTICOLUL 8

Inviolabilitatea localurilor Reprezentanţei

 

1. Localurile Reprezentanţei, precum şi toate mijloacele de transport aflate în proprietatea sau deţinute de Bancă şi/sau de şefului Reprezentanţei, indiferent unde se află pe teritoriul României, vor fi inviolabile şi vor fi sub autoritatea şi controlul Băncii şi/sau al şefului Reprezentanţei.

2. Niciun oficial din România sau persoană care exercită o autoritate publică, indiferent că este administrativă, judiciară, militară sau de aplicare a legii, nu va intra în localurile Reprezentanţei decât cu consimţământul şi în condiţiile aprobate de preşedintele Băncii. Consimţământul va fi prezumat în caz de incendiu sau alte dezastre care necesită acţiuni prompte de protecţie.

3. Cu respectarea termenilor Acordului de înfiinţare a Băncii şi a termenilor acestui acord, Banca va împiedica transformarea localurilor Reprezentanţei într-un refugiu din calea legii pentru persoanele care se sustrag arestării sau notificării actelor procedurale conform legilor din România.

 

ARTICOLUL 9

Protecţia Reprezentanţei

 

România va lua toate măsurile necesare, dacă şi când este necesar, pentru a asigura securitatea şi protecţia localurilor Reprezentanţei faţă de orice act de distrugere, pierdere, intruziune sau daună şi pentru a preveni orice act de nerespectare a legii şi ordinii în Reprezentanţă sau de afectare a reputaţiei acesteia.

 

ARTICOLUL 10

Servicii

 

1. România va sprijini furnizarea utilităţilor şi serviciilor publice necesare pentru Reprezentanţă, inclusiv electricitate, servicii de comunicaţii, apă, canalizare, gaze, drenajul conductelor, colectarea deşeurilor şi protecţia împotriva incendiilor; toate aceste utilităţi şi servicii vor fi de o calitate care nu va fi inferioară comparativ cu cea furnizată altor organizaţii internaţionale în condiţii rezonabile. În cazul în care apare o întrerupere sau ameninţarea întreruperii oricărora dintre utilităţile sau serviciile publice, România va lua în considerare nevoile Reprezentanţei ca fiind la fel de importante ca cele ale oricărei altei organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi va lua măsurile necesare pentru a se asigura că activităţile şi operaţiunile Băncii nu sunt prejudiciate în niciun fel.

2. La cerere, România va sprijini Banca în obţinerea serviciilor şi/sau lucrărilor necesare pentru întreţinerea localurilor Reprezentanţei într-o stare corespunzătoare pentru îndeplinirea efectivă a funcţiilor Băncii. Banca va achita costul acestor servicii.

 

ARTICOLUL 11

Scutirea de impozit

 

1. În domeniul activităţilor sale, Banca, activele, proprietăţile, veniturile şi profiturile acesteia vor fi scutite de orice formă de impozitare directă (inclusiv, dar fără a se limita la: impozitul de venit, impozitul pe profit, impozitul pe câştigurile de capital şi/sau impozitul reţinut la sursă), comisioane şi/sau alte taxe. În mod corespunzător, orice plăţi către Bancă se vor efectua fără plata, deducerea sau reţinerea vreunui impozit, comision şi/sau taxă de orice natură.

2. Dacă se cumpără sau se utilizează bunuri şi servicii de valoare substanţială necesare pentru exercitarea activităţilor oficiale ale băncii şi dacă preţul acestor bunuri sau servicii include impozite sau taxe, România va lua măsurile adecvate pentru a acorda scutirea de astfel de impozite şi taxe sau a prevedea rambursarea lor.

3. Bunurile, importate de Bancă în România şi care sunt necesare pentru desfăşurarea activităţilor oficiale ale Băncii, vor fi importate în numele Băncii şi vor fi exceptate de toate taxele de import, impozite, taxe, comisioane şi impuneri şi de toate interdicţiile şi restricţiile la import. Bunurile exportate de Bancă din România care sunt necesare desfăşurării activităţilor oficiale ale Băncii vor fi scutite de taxe de export, impozite, taxe, comisioane şi impuneri, precum şi de toate interdicţiile şi restricţiile la export.

4. Toate bunurile, echipamentele, materialele, lucrările şi serviciile, importate sau de provenienţă locală, inclusiv serviciile de consultanţă utilizate în livrarea asistenţei tehnice şi a fondurilor nerambursabile pentru investiţii finanţate din fondurile nerambursabile, vor fi scutite, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă, de toate impozitele, taxele vamale sau alte taxe, comisioane sau plăţi obligatorii impuse de România sau pe teritoriul acesteia.

5. Valoarea asistenţei tehnice şi a fondurilor nerambursabile pentru investiţii, precum şi toate fondurile nerambursabile vor fi scutite de impozitul pe profit impus de România sau pe teritoriul acesteia şi nu vor fi sau nu vor fi considerate venit impozabil al entităţii care ar putea beneficia direct sau indirect de asistenţa tehnică, fondurile nerambursabile pentru investiţii şi/sau fonduri nerambursabile.

6. Bunurile achiziţionate sau importate în conformitate cu articolul 11 nu vor fi vândute, cedate, închiriate sau înstrăinate în alt mod în România, decât după informarea în prealabil a autorităţilor relevante din România şi plata taxelor şi impozitelor aferente.

 

ARTICOLUL 12

Activităţi financiare

 

Indiferent de orice controale financiare, reglementări sau moratorii de orice fel care ar putea fi în vigoare sau introduse periodic, Banca, în conformitate cu prevederile Acordului privind înfiinţarea Băncii, va avea dreptul de a desfăşura liber următoarele activităţi în România:

a) cumpărarea, deţinerea şi dispunerea de orice fonduri, valute, instrumente financiare şi titluri de valoare, operarea pe conturi în orice valută, derularea de tranzacţii financiare şi încheierea de contracte financiare;

b) transferarea fondurilor, valutelor, instrumentelor financiare şi a titlurilor de valoare proprii, inclusiv ipoteci, înspre sau din RO, din sau înspre orice altă ţară sau în interiorul RO, precum şi conversia oricăror valute deţinute de Bancă în orice altă valută; şi/sau

c) contractarea şi acordarea de credite în valuta oficială a României şi emiterea de obligaţiuni sau alte titluri denominate în valuta oficială a României.

 

ARTICOLUL 13

Comunicări

 

1. Toate comunicările către şi de la Reprezentanţă, indiferent de mijloacele şi forma de transmitere, nu vor putea fi cenzurate sau interceptate în niciun fel.

2. Banca va avea dreptul, în România, de a utiliza coduri şi de a expedia şi primi corespondenţă şi alte comunicări, prin curier sau în colete sigilate, care vor avea imunităţile, privilegiile şi vor beneficia de scutirile acordate arhivelor Băncii în conformitate cu prevederile Acordului privind înfiinţarea Băncii.

3. Banca poate, cu acordul agenţiei relevante competente din România, să instaleze şi să exploateze în România facilităţi de telecomunicaţii independente şi alte facilităţi de comunicaţii şi transmisiuni care pot fi necesare pentru a facilita comunicarea cu Reprezentanţa, în interiorul şi în afara României.

4. Instalarea de către Bancă a unui dispozitiv wireless la Reprezentanţă se va efectua numai cu acordul agenţiei relevante competente din România.

 

ARTICOLUL 14

Tranzit şi rezidenţă

 

1. România, prin agenţia competentă, va lua toate măsurile necesare pentru ca următoarele persoane care călătoresc în România în interes de serviciu să beneficieze de libertatea de intrare, şedere şi plecare din România:

a) membrii Consiliului Guvernatorilor Băncii, membrii supleanţi ai acestora, consultanţii şi alţi membri ai delegaţiilor oficiale ale acestora, precum şi soţii/soţiile sau persoanele aflate în întreţinerea acestora;

b) personalul Băncii, persoanele aflate în întreţinere şi funcţionarii în serviciul privat; şi

c) alte persoane invitate oficial de către Bancă în legătură cu operaţiunile şi activităţile oficiale ale Băncii în România Banca va comunica numele acestor persoane Ministerului Afacerilor Externe din România. Ministerul Afacerilor Externe din România va informa Ministerul Finanţelor Publice cu privire la numele acestor persoane.

Procedura de intrare, plecare, reşedinţă, mutare şi deplasare, tranzit, prelungire sau reducere a şederii în România a persoanelor prevăzute în subparagrafele (a), (b) şi (c) din alineatul 1 al acestui articol, precum şi procedura emiterii vizelor pentru aceleaşi persoane vor fi reglementate de legislaţia din România, cu excepţia situaţiei în care Acordul de înfiinţare a Băncii prevede altfel.

2. Persoanele la care se face referire în paragraful 1 din acest articol vor avea aceeaşi libertate de mişcare şi călătorie în România, cu respectarea legilor şi reglementărilor privind accesul în locaţiile unde este nevoie de permisiune specială, beneficiind de acelaşi tratament în ceea ce priveşte facilităţile de deplasare ca şi oficialii de rang comparabil ai misiunilor diplomatice.

 

ARTICOLUL 15

Libertatea operaţiunilor Băncii faţă de restricţii

 

1. Cu respectarea prevederilor Acordului privind înfiinţarea Băncii, Banca îşi va putea desfăşura liber toate activităţile oficiale pe întreg teritoriul României.

2. Toate contractele de livrare de bunuri, efectuarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii pentru entităţi pe teritoriul României, inclusiv şi fără limitare la sectoarele subsuveran sau municipal şi/sau privat, care sunt finanţate de Bancă în întregime sau în parte, fie din resurse proprii ale Băncii sau fonduri nerambursabile, vor fi achiziţionate strict în conformitate cu politicile şi regulile de achiziţie ale Băncii, aşa cum sunt acestea modificate periodic, cu excepţia situaţiei în care părţile decid, în scris, altfel. Mai mult, prestarea serviciilor Băncii şi/sau creditele acordate entităţilor de pe teritoriul României, inclusiv şi fără limitare la sectoarele subsuveran şi/sau municipal, precum şi/sau private, nu se vor supune procedurilor de licitaţii cu mai mulţi participanţi.

 

ARTICOLUL 16

Privilegii şi imunităţi ale personalului Băncii, persoanelor aflate în întreţinere şi a funcţionarilor privaţi

 

1. Pe lângă imunităţile, privilegiile şi scutirile acordate personalului Băncii conform capitolului VIII din Acordul de înfiinţare a Băncii, personalul Băncii va beneficia de următoarele imunităţi, privilegii şi scutiri în România:

a) (i) scutirea de orice schemă de asigurări sociale şi/sau pensii publice, în vigoare în orice moment dat în România, pentru veniturile obţinute din activitatea de membru al personalului Băncii pe perioada în care persoana este angajată a Băncii, cu condiţia ca personalul în cauză să fie inclus în planul de pensionare şi să dispună de asigurare medicală şi împotriva accidentelor, prin grija Băncii. La fiecare interval de şase luni, Banca va comunica lista cu numele persoanelor incluse în planul de pensionare, cu asigurare medicală şi asigurare împotriva accidentelor de muncă ale Băncii şi, în consecinţă, persoanele respective nu vor face obiectul reglementărilor de asigurări sociale în România. Cu respectarea celor de mai sus, personalul BERD poate alege individual, din proprie iniţiativă şi pe cheltuiala proprie, să participe la sistemele de asigurări sociale sau alte scheme de asigurări de stat în România, dacă participarea voluntară este permisă în conformitate cu prevederile relevante ale legislaţiei româneşti. Cu toate acestea, BERD nu va avea în niciun moment răspunderea de a plăti şi/sau colecta aceste contribuţii la sistemele de asigurări sociale pentru niciunul dintre membrii personalului său;

(ii) în cazul în care un membru al personalului Băncii, care - după încheierea contractului de muncă cu BERD - îndeplineşte cerinţele pentru a fi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate obligatorii din România, perioada contractului cu BERD va fi luată în calcul ca perioadă în care respectiva persoană din personalul Băncii nu a fost supusă obligaţiei de a contribui la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, având în vedere termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia din România;

b) scutirile legate de restricţiile de schimb valutar, nu mai puţin favorabile ca cele acordate oficialilor de rang similar ai misiunilor diplomatice, cu excepţia membrilor personalului Băncii care sunt cetăţeni români;

c) aceleaşi facilităţi de repatriere în perioade de criză internaţională, împreună cu persoanele aflate în întreţinere şi funcţionarii din serviciul privat, ca cele acordate personalului cu rang similar al misiunilor diplomatice;

d) dreptul de a importa fără obligaţia de a plăti taxe vamale, impozite, taxe, onorarii şi alte costuri (altele decât taxele de depozitare), precum şi fără interdicţii şi restricţii la import, următoarele: mobilier personal, electrocasnice, efecte personale, inclusiv bunuri necesare instalării iniţiale şi vehicule, cu excepţia acelor articole care sunt interzise a fi importate şi/sau exportate conform legislaţiei din România. Prevederile paragrafului 1 subparagraful (d) din acest articol nu se aplică angajaţilor din personalul Băncii care sunt cetăţeni români sau rezidenţi permanenţi în România. Aceste importuri trebuie să aibă loc în termen de 6 luni de la data sosirii în România a persoanei respective pentru preluarea postului permanent în cadrul Reprezentanţei. Articolele astfel importate pot fi vândute, transferate sau cedate persoanelor sau entităţilor care sunt de asemenea scutite de taxe vamale, impozite şi alte plăţi sau pot fi re-exportate sau înstrăinate pe teritoriul României cu plata taxelor, impozitelor şi altor sume aplicabile, la momentul vânzării.

2. Personalul Băncii, persoanele aflate în întreţinerea acestora şi funcţionarii din serviciul privat, dacă nu sunt cetăţeni români, vor fi scutiţi de obligaţii în ceea ce priveşte serviciul militar în România.

3. Persoanele aflate în întreţinerea personalului Băncii vor putea fi angajate în România şi li se vor acorda, în conformitate cu legislaţia din România, toate permisele şi documentele care ar putea fi necesare în acest scop. Aceste persoane aflate în întreţinerea personalului Băncii vor li supuse legislaţiei aplicabile din România, inclusiv în privinţa plăţii impozitului pe veniturile persoanelor fizice, în desfăşurarea oricărui tip de activitate, cu excepţia cazului în care acest acord prevede altceva.

4. Şeful Reprezentanţei şi şeful adjunct al Reprezentanţei, care nu sunt cetăţeni români sau rezidenţi permanenţi în România, precum şi persoanele aflate în întreţinerea lor vor beneficia, pe teritoriul României, de acelaşi statut, drepturi, imunităţi, privilegii şi scutiri precum cele acordate de România misiunilor diplomatice şi diplomaţilor acreditaţi în România, precum şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice, cu condiţia ca statutul, drepturile, imunităţile, privilegiile şi scutirile să nu conducă la diminuarea sau invalidarea statutului, imunităţilor, privilegiilor şi scutirilor acordate în conformitate cu termenii Acordului privind înfiinţarea Băncii.

5. Banca va comunica Ministerului Afacerilor Externe care va informa Ministerul Finanţelor Publice din România cu privire la numele membrilor personalului Băncii şi altor persoane cărora li se aplică prevederile acestui articol şi prevederile articolului 15, precum şi datele sosirii şi plecării acestora şi/sau data încetării misiunii acestora în cadrul Reprezentanţei, în aşa fel încât să permită României prin agenţiile competente să acorde acestor persoane statutul, drepturile, imunităţile, privilegiile şi scutirile conform cu prevederile acestui acord.

6. În cel mai scurt timp posibil, Ministerul Afacerilor Externe din România va emite cărţi de identitate (de exemplu, cârd diplomatic) pentru şeful Reprezentanţei, adjunctul şefului Reprezentanţei şi personalul Băncii (care nu sunt cetăţeni români) numiţi în cadrul Reprezentanţei, precum şi soţului/soţiei şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora şi, după caz, altor persoane prevăzute la paragraful 5 al acestui articol, conform cerinţelor din România, în acelaşi mod cu cele emise pentru persoane cu statut similar al altor organizaţiilor internaţionale.

7. Privilegiile, imunităţile, scutirile şi facilităţile în baza acestui acord sunt acordate în interesul Băncii şi nu în beneficiul personal al persoanelor în cauză. Banca va avea dreptul şi obligaţia de a renunţa la imunitatea acordată oricărui membru al Personalului Băncii, în conformitate cu prevederile Acordului privind înfiinţarea Băncii, în cazul în care această imunitate, în opinia sa, ar împiedica cursul justiţiei şi în cazul în care renunţarea la imunitate nu ar prejudicia scopul pentru care a fost acordată.

 

ARTICOLUL 17

Canale de comunicare

 

Pentru efectuarea comunicărilor conform prevederilor acestui acord se vor utiliza următoarele adrese şi numere de contact, cu excepţia notificării altora în scris de către părţile relevante:

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti, 050741

România

Att.: Direcţia generală relaţii financiare internaţionale

Telefon: +44 0212262430, +44 0212262030, +44 0213199854

Fax:+4 021312 67 92

 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

One Exchange Square

London

EC2A2JN

United Kingdom

Att.: Office of the Secretary General/Secretariatul General

Telefon: +44(0)207 338 6000

Fax: +44(0)207 338 6488

Att.: Office of the General Counsel/Biroul de consiliere juridică

Telefon: +44(0)207 338 6000

Fax:+44(0)207 338 6150

 

ARTICOLUL 18

Dispoziţii finale, intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii

 

1. Acordul va intra în vigoare la data la care Banca primeşte din partea României notificarea scrisă, transmisă prin canale diplomatice, privind îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Acest acord poate fi modificat, în scris, cu consimţământul părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu aceeaşi procedură prevăzută în paragraful 1 al acestui articol.

3. România şi Banca vor indica fiecare un minister şi o Reprezentanţă a Băncii din România pentru coordonarea activităţilor privind iniţierea, pregătirea şi implementarea programelor şi proiectelor Băncii în sectorul public.

4. Acordul îşi încetează valabilitatea:

a) în situaţia în care România nu mai este stat membru al Băncii: sau

b) prin acordul reciproc al părţilor; sau

c) la un an după notificarea uneia din părţi, de încetare a valabilităţii Acordului, transmisă prin canale diplomatice celeilalte părţi.

În cazul încetării valabilităţii, Acordul va înceta să mai fie în vigoare după perioada necesară în mod rezonabil destinată soluţionării afacerilor Băncii în România, dar nu mai târziu de doi ani de la data notificării privind încetarea valabilităţii.

5. Încetarea valabilităţii Acordului nu va afecta implementarea de către părţi a proiectelor, programelor şi activităţilor Băncii în România care se află în derulare la momentul rezilierii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel în scris, după cum încetarea valabilităţii nu va afecta statutul, drepturile, imunităţile, privilegiile şi scutirile, acordate Băncii şi/sau personalului acesteia în Acordul de înfiinţare a Băncii.

6. Obligaţiile asumate de România vor rămâne în vigoare după încetarea valabilităţii Acordului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite retragerea în bune condiţii a personalului Băncii, a proprietăţii şi activelor Băncii şi proprietăţii şi activelor personalului acestei, de pe teritoriul României în virtutea acestui acord, dar nu mai târziu de doi ani de la data notificării privind încetarea valabilităţii.

 

ARTICOLUL 19

Soluţionarea disputelor

 

1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută sau controversă rezultată din acest acord sau în legătură cu acesta. În acest scop, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, cealaltă parte se va întâlni neîntârziat cu partea iniţiatoare pentru a discuta orice dispută sau controversă şi, dacă partea iniţiatoare solicită în scris, va răspunde în scris la orice memoriu depus de partea iniţiatoare privind o astfel de dispută sau controversă.

2. În cazul în care orice dispută sau controversă sau orice pretenţii legate de acestea nu pot fi soluţionate pe care amiabilă într-o perioadă de o sută douăzeci (120) de zile de la data la

care este transmisă cererea menţionată mai sus sau într-o perioadă de timp mai lungă convenită de părţi, disputa sau controversa respectivă se va supune arbitrajului unui tribunal format din trei (3) arbitri, unul numit de Bancă, celălalt numit de România şi al treilea, dacă părţile nu hotărăsc altceva, va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sau o altă autoritate prevăzută de reglementările adoptate de Consiliul Guvernatorilor BERD privind soluţionarea disputelor conform articolului 58 din Acordul de înfiinţare a Băncii. Tribunalul arbitrai nu va avea autoritatea de a lua măsuri asigurătorii sau de a acorda un remediu anterior sentinţei în detrimentul vreunei părţi, iar părţile nu se pot adresa niciunei autorităţi judiciare pentru a solicita astfel de remedii. Votul majoritar al arbitrilor este suficient pentru a lua o decizie finală şi obligatorie pentru părţi. Al treilea

arbitru va avea putere deplină de soluţionare a tuturor chestiunilor de procedură în orice caz în care părţile sunt în dezacord în acest sens.

 

ARTICOLUL 20

Interpretare

 

1. Acest acord va fi interpretat în lumina obiectivului principal care este acela de a permite Băncii să îşi îndeplinească eficient şi în totalitate responsabilităţile în România şi de a-şi îndeplini scopul şi funcţiile.

2. Acest acord va fi considerat ca o confirmare şi completare a prevederilor din Acordul privind înfiinţarea Băncii şi nu va fi privit ca o renunţare, modificare sau derogare de la prevederile Acordului privind înfiinţarea Băncii, în special capitolul VIII.

Semnat în 2 exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare parte.

 

Pentru

ROMÂNIA

Semnătură indescifrabilă

Pentru

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Semnătură indescifrabilă

Data 29.11.2016

Data 11.11.2016

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2017.

Nr. 762.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Balaure Ioan Ioan trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 776.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general Opriş Ioan Marcel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 777.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.