MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 530/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 530         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

161. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

614. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

465. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin

 

468. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 

470. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

529. - Decizie privind eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

530. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

531. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

532. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.876/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2017, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2017, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

4. modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, şi modificarea art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;

5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată, cu modificările ulterioare;

6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, republicată, cu modificările ulterioare;

7. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

8. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

9. modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

10. modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

11. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Muncă şi Justiţie socială:

- modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Dezvoltare regionali, administraţie publică şi fonduri europene:

1. măsuri privind reglementarea unor programe guvernamentale naţionale - construcţii, urbanism, educaţie, infrastructură şi social, reabilitare termică;

2. reglementarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice locale;

 3. reglementarea unor măsuri în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, lucrărilor publice şi construcţiilor;

4. reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice;

5. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile;

6. stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru asigurarea resurselor umane necesare în pregătirea şi exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;

7. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Servicii Electronice şi Cloud prin reorganizarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României;

8. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Sănătate:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare.

V. Cercetare:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

VI. Afaceri interne:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. Turism:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

VIII. Transporturi:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003;

3. modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

5. adoptarea Ordonanţei Guvernului privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea implementării proiectelor de infrastructură de transport;

6. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;

7. adoptarea Ordonanţei Guvernului privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional.

IX. Agricultură şi dezvoltare rurală:

- aprobarea programului de distribuţie de fructe, legume, lapte, produse lactate şi de panificaţie în instituţiile de învăţământ („Programul pentru şcoli”).

X. Apărare naţională:

1. ratificarea unor acorduri privind cooperarea în domeniul apărării;

2. amendarea legislaţiei privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi a celei privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României;

3. amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare;

4. reglementarea problematicii privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate.

XI. Administrarea patrimoniului protocolului de stat:

- modificarea alin. (1) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.

XII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. - În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 sunt supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2017.

Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 161.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 iulie 2017.

Nr. 614.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 465.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 468.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Horgea Florentina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 470.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cererea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.527 din 3 iulie 2017,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănuţ Sebastian Neculăescu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 529.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 2.589/A.D.P. din 4 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.045/M.B. din 4 iulie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 530.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 531.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 2.589/A.D.P. din 4 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.045/M.B. din 4 iulie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 39.699/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ilie-Răsvan Dumitru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 532.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului

 

În temeiul art. 121 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 şi art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 13 şi 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura identificatorului unic la nivel european - EUID în următorul format: <cod ţară<id. registru><nr. de ordine în registrul comerţului>, care se alocă În sistemul informatic integrat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la înmatricularea/înregistrarea în registrul comerţului.

Art. 2. - Se aprobă modelul certificatului de înregistrare a profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Identificatorul unic la nivel european, având structura prevăzută la art. 1, va fi utilizat pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice înregistrate în registrul comerţului, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene prin sistemul de interconectare.

Art. 4. - Profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului pot solicita emiterea unui nou certificat de înregistrare, conţinând şi identificatorul unic la nivel european - EUID.

Art. 5. - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 7 iulie 2017.

 

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 1.876/C.

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

 

 

 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

ROMÂNIA

STEMĂ

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

LÂNGĂ TRIBUNALUL .........................

 

 

 

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

 

Firma/Sucursala:

Sediul social:

Activitatea principală:

(descriere, clasa CAEN)

Cod Unic de înregistrare:                                din data de:

Identificator Unic la Nivel European (EUID):                                               Director,

Nr. de ordine în registrul comerţului:

Data eliberării:

Seria Nr.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.