MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 46/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 46         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

2. - Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2017

 

3. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

4. - Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

18. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

85. - Decizie privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

89. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.168/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016- 23 ianuarie 2017

 

HOTARARI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul Senatului pe anul 2017

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. I) şi ale art. 200 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2017, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 121.576 mii lei, din care:

 

a) Cheltuieli curente

115.829 mii lei

din care:

 

- cheltuieli de personal

93.594 mii lei

- bunuri şi servicii

17.241 mii lei

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice

985 mii lei

- alte transferuri

68 mii lei

- asistenţă socială

3.941 mii lei

b) Cheltuieli de capital

5.747 mii iei

 

(2) Detalierea bugetului pe anul 2017, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. --(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde la venituri suma de 490 mii lei, iar la cheltuieli suma de 600 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii,

(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(5) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii al Senatului pe anul 2017, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

 

SENAT

 

BUGETUL PE ANUL 2017

(sume alocate din bugetul de stat)

 

 

- mii lei –

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2017

A

B

1

CHELTUIELI - TOTAL - (I+II)

50.01

121.576

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL (1+1*)

50.01.01

115.829

I. CHELTUIELI – TOTAL - (1+2)

51.01

117.635

l. CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D)

51.01.01

111.888

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

93.594

Cheltuieli salariate în bani, din care:

10.01

79.686

- Salarii de bază

10.01.01

58.500

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

2.800

- Fond de premii

10.01.08

0

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

0

- Indemnizaţii de delegare

10.01.13

18.086

- Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

300

Cheltuieli salariate în natură

10.02

48

- Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.02.04

48

- Vouchere de vacanţă

10.02.06

0

Contribuţii

10.03

13.860

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

9.733

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

308

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

3.203

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

92

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

524

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

17.241

Bunuri şi servicii

20.01

4.309

- Furnituri de birou

20.01.01

70

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

70

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

1.500

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

464

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.400

- Piese de schimb

20.01.06

70

- Transport

20.01.07

5

 

 

- Poştă, telecom, radio, Tv, Internet

20.01.08

150

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

400

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

180

Reparaţii curente

20.02

700

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

200

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

200

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

10.900

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

9.800

- Deplasări în străinătate

20.06.02

1.100

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

70

Consultanţă şi expertiză

20.12

2

Pregătire profesională

20.13

10

Protecţia muncii

20.14

50

Alte cheltuieli

20.30

1.000

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

300

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

300

- Fondul Preşedintelui

20.30.07

200

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20,30,30

200

C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

985

Transferuri curente

51.01

985

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

985

D. ALTE TRANSFERURI

55

68

Transferuri curente în străinătate

55.02

68

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

68

2.CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.747

ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.747

Active fixe

71.01

4.992

- Construcţii

71.01.01

2.449

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

1.746

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

92

- Alte active fixe

7Î.01.30

705

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

755

II. ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

3.941

1*. CHELTUIELI CURENTE

01

3.941

ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

3.941

Ajutoare sociale

57.02

50

 

- Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

50

Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului

57.03

3.891

Cod capitol

Denumire capitol

Număr de posturi în anul 2017

51.01

AUTORITĂŢI PUBLICE

880

 

DIN CARE SENATORI

136

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SENAT

 

BUGETUL PE ANUL 2017

(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2017

A

B

1

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

490

I. VENITURI CURENTE

0002.10

490

C. VENITURI NEFISCALE

2900.10

490

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

3300.10

490

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

3310

490

Venituri din prestări servicii

3310.08

430

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

3310.50

60

VENITURI PROPRII -TOTAL CHELTUIELI

5010

600

CHELTUIELI CURENTE

5010.01

600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

352

Cheltuieli salariale în hani, din care:

10.01

285

- Salarii de bază

10.01.01

257

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

18

- Fond de premii

10.01.08

0

- Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

10

Cheltuieli salariale în natură

10.02

0

- Vouchere de vacanţă

10.02.06

0

Contribuţii

10.03

67

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

46

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

2

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

15

- Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

3

 

 

 

- mii lei –

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2017

A

B

1

TITLUL D BUNURI §1 SERVICII

20

248

Bunuri şi servicii

20.01

141

- Furnituri de birou

20.01.01

1

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

3

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

125

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

9

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

1

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

2

Cărţi. publicaţii şi materiale documentare

20.11

10

Consultanţă şi expertiză

20.12

1

Pregătire profesională

20.13

1

Protecţia muncii

20.14

1

Alte cheltuieli

20.30

92

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

1

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

1

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

90

 

NOTA: Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate la finele anilor precedenţi.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 6 - Componenţa Comisiei pentru politică externă, domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - iese din componenţa comisiei.

2. La anexa nr. 16 - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, domnul senator Iordache Virginel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Pănescu Doru-Adrian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

3. La anexa nr. 22 - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare şi strategie economică, domnul senator Preda Radu-Cosmin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Oprea Ştefan-Radu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 199 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Timotei Stuparu se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 şi art. 20 alin. (î) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

având în vedere prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

Art. 1. - (1) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1 M.R.P. Îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii, achiziţionate, închiriate, deţinute ori utilizate în orice altă modalitate prevăzută de lege, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) M .R.P. elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în sensul atribuit acestui termen prin Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu aceştia şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, precum şi în conformitate cu normele internaţionale relevante.

(3) M.R.P, elaborează, în consultare cu alte ministere şi autorităţi publice, strategia multianuală privind relaţia cu românii de pretutindeni, metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile, precum şi alte documente de politici publice necesare desfăşurării activităţii sale, aprofundării cooperării interinstituţionale şi aplicării unei abordări unitare la nivelul Guvernului României în ceea ce priveşte relaţiile cu românii de peste hotare şi facilitarea integrării acestora în statul de cetăţenie sau de reşedinţă.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.R.P. exercită următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care urmăreşte elaborarea şi aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate:

b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi de politici publice privind relaţia cu românii de pretutindeni;

c) de reprezentare pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea îh subordinea sa;

e) de coordonare, la nivelul Guvernului, a activităţii de implementare a obiectivelor privitoare la relaţia cu românii de pretutindeni;

f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 3. - (1) în realizarea funcţiilor sale, M.R.P. are următoarele atribuţii principale:

a) apără şi promovează drepturile şi interesele românilor de pretutindeni în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu respectarea principiilor dreptului internaţional, în mod deosebit cele ale suveranităţii, integrităţii teritoriale, neamestecului în afacerile interne şi pacta sunt servanda;

b) elaborează şi aplică, în colaborare cu alte instituţii relevante şi cu sprijinul acestora, strategiile guvernamentale, programele şi strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni;

c) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

d) participă la lucrările comisiilor mixte în domeniul minorităţilor naţionale, înfiinţate în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte;

e) dezvoltă parteneriate cu asociaţiile şi organizaţiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara graniţelor, prin acordarea de finanţări nerambursabile către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României, în condiţiile legii;

f) iniţiază şi dezvoltă raporturi de parteneriat şi cooperare cu autorităţile centrale şi locale relevante din statele de cetăţenie şi/sau reşedinţă, cu cultele recunoscute legal şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile internaţionale relevante, pentru implementarea programelor destinate asigurării şi promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române în domeniul cultural, lingvistic, educaţional, religios şi al accesului la mass-media în limba maternă;

g) urmăreşte modul în care autorităţile statelor de cetăţenie şi/sau reşedinţă îşi respectă obligaţiile asumate în conformitate cu dreptul internaţional şi în baza principiului reciprocităţii, unde este cazul, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române;

h) elaborează sau finanţează studii de specialitate, cercetări, monografii şi sinteze privind problematica românilor de pretutindeni, realizează şi actualizează harta etnică a românilor din afara graniţelor;

i) sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media ale românilor de pretutindeni, a caselor limbii şi culturii române, a centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, a catedrelor, a lectoratelor şi bibliotecilor de limba română din străinătate, precum şi înfiinţarea unor catedre de romanistică;

j) sprijină acţiunile de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara graniţelor României, de construire şi restaurare, împreună cu autorităţile relevante, a unor monumente civile şi militare, precum şi a unor locaşuri de cult aparţinând românilor de pretutindeni;

k) acţionează pentru protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale româneşti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state, în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu respectarea principiilor dreptului internaţional;

l) contribuie la promovarea imaginii României în rândul românilor de pretutindeni;

m) contractează, în condiţiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă, şi achiziţionează bunuri pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;

n) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale române pentru coordonarea activităţii centrelor de informare ale României în străinătate, finanţarea şi dotarea celor existente şi înfiinţarea unor noi astfel de centre;

o) cooperează cu ministerele cu atribuţii în domeniu şi autorităţi publice centrale sau locale pentru a facilita, în condiţiile legii, procesul de reintegrare a cetăţenilor români cu reşedinţa sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României;

p) iniţiază, organizează sau sprijină orice alte proiecte sau acţiuni, considerate necesare şi oportune pentru realizarea obiectivelor sale, angajând în acest sens finanţări din fonduri proprii sau provenite din accesarea fondurilor europene;

q) îndeplineşte celelalte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competentă.

(2) M -R.P. organizează, pe plan intern şi internaţional, şi finanţează activităţi arhivistice specifice, congrese, conferinţe, forumuri sau reuniuni internaţionale, gestionarea sistemelor aferente protecţiei informaţiilor clasificate, aniversarea unor evenimente privind românii de pretutindeni, precum şi orice alte acţiuni necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Acţiunile şi activităţile prevăzute Sa alin. (2) se finanţează în limita fondurilor aprobate M.R.P, prin legile bugetare anuale.

(4) În vederea realizării acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2) pot fi finanţate următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de protocol, potrivit legislaţiei în vigoare în materie;

b) achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări, efectuate în condiţiile legii;

c) încheierea de contracte de prestări de servicii cu participanţii la acţiunile prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern şi/sau internaţional, masă şi onorariu ori diurnă, după caz;

d) taxe de participare, afiliere sau alte contribuţii aferente acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2);

e) editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate şi volume de documente diplomatice relevante pentru problematica românilor de pretutindeni;

f) cheltuielile prevăzute în anexa la Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) M.R.P. cooperează cu ministere, organe de Specialitate ale administraţiei publice şi instituţii publice, după cum urmează:

a) cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare pentru:

1. realizarea atribuţiilor ce revin M.R.P. conform art. 3 alin. (1) lit. a)-d), f), g), l) şi n)-p);

2. implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor, acţiunilor şi programelor în sprijinul românilor de pretutindeni, realizate cu finanţări nerambursabile acordate de către M.R.P., inclusiv cu sprijinul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al institutelor culturale române din străinătate. În acest sens, M.R.P. cooperează şi comunică direct cu misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale române, pe problematica românilor de pretutindeni, informând, în acelaşi timp, şi Centrala M.A.E.;

3. avizarea, din punctul de vedere al oportunităţii, a deplasărilor în interes de serviciu care au pe agendă problematica românilor de pretutindeni, realizate de către demnitari şi asimilaţii acestora din administraţia publică, aflaţi în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Guvernului, precum şi a mandatelor acestora. M.R.P. este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, referitoare la problematica relaţiilor cu românii de pretutindeni;

4. trimiterea de personal propriu M.R.P în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, fără afectarea schemei de personal a M.A.E., fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;

b) cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Academia Română şi alte instituţii relevante în domeniul lingvistic şi educaţional, îh vederea realizării unui plan naţional strategic de promovare a limbii române în rândul românilor de pretutindeni, având ca obiectiv menţinerea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni, prin programe şi proiecte comune privind accesul la educaţie în limba română, precum burse de studiu, proiectul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, lectorate de limba română, perfecţionarea cadrelor didactice din comunităţile româneşti, construcţia sau renovarea de instituţii educaţionale cu predare în limba română în statul de cetăţenie/reşedinţă;

c) cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru menţinerea şi afirmarea identităţii culturale a românilor de pretutindeni, prezervarea patrimoniului cultural al acestora şi asigurarea accesului lor la instituţiile publice din domeniul cultural, din România;

d) cu Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Biserica Ortodoxă Română, precum şi cu alte culte şi asociaţii religioase recunoscute în România, care desfăşoară sau îşi propun să iniţieze programe şi proiecte pentru menţinerea şi afirmarea identităţii religioase a românilor de pretutindeni.

(2) M.R.P. cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, şi cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

(3) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, M.R.P. va încheia protocoale de cooperare cu instituţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cu organele cu atribuţii în realizarea securităţii naţionale, în vederea îndeplinirii obiectivelor sus-menţionate.

(4) M.R.P asigură coordonarea interministerială în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, sens în care convoacă, prezidează şi asigură secretariatul Grupului interministerial pentru românii de pretutindeni, din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor menţionate la alin. (1) şi, după caz, şi ai altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, la iniţiativa M.R.P.

Art. 5. - (1) Ministrul pentru românii de pretutindeni conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(2) Ministrul pentru românii de pretutindeni este sprijinit în activitatea sa de 2 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct. Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului. Secretarul general şi, respectiv, secretarul general adjunct ai M.R.P. au atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii, prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.R.P. ori încredinţate de ministrul pentru românii de pretutindeni, potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Ministrul pentru românii de pretutindeni poate delega atribuţiile prevăzute la alin. (1) unui secretar de stat, cu informarea prealabilă a primului-ministru, în condiţiile legii.

(4) Ministrul pentru românii de pretutindeni are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) Ministrul pentru românii de pretutindeni poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, secretarului general şi/sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

(6) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul pentru românii de pretutindeni emite ordine şi instrucţiuni.

(7) Ministrul pentru românii de pretutindeni poate înfiinţa şi organiza prin ordin structuri specifice, grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale M.R.P.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a M.R.P. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, se organizează servicii, birouri şi alte compartimente, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.R.P., în condiţiile legii.

(3) Numărul de posturi din cadrul M.R.P este 64.

(4) M.R.P. este încadrat cu funcţii publice, personal pe funcţii de execuţie specifice M.A.E. şi alte categorii de personal contractual, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) M.R.P. preia structura de personal a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul M.A.E., respectiv 30 de posturi de funcţii de execuţie specifice M.A.E.

(6) Personalul prevăzut la alin. (5) va fi salarizat la acelaşi nivel CU cel al personalului pe funcţii de execuţie specifice M.A.E., cu păstrarea sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi în bani şi în natură stabilite potrivit legii, existente la data intrării în vigoare a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(7) M.R.P. preia 17 posturi de personal contractual din cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.

(8) în cadrul M.R.P. poate fi detaşat personal în condiţiile legii, inclusiv personal cu statut special şi personal cu statut diplomatic şi consular.

Art. 7. - (1) în coordonarea ministrului pentru românii de pretutindeni funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul M.R.P., precum şi alte organe consultative, constituite în condiţiile legii.

(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului M.R.P. se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

(3) Colegiul M.R.P. se întruneşte la cererea şi sub preşedinţia ministrului pentru românii de pretutindeni, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.R.P.

Art. 8. - Sursele bugetare pentru organizarea şi funcţionarea ministerului se asigură de la bugetul de stat.

Art. 9. - Pentru exercitarea atribuţiilor sale, M.R.P. este abilitat să solicite, să primească, să transmită informaţii şi date de la/către autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă şi, respectiv să acorde sprijin autorităţilor administraţiei publice.

Art. 10. - Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, M.R.P. poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate.

Art. 11. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi transmiterea operativă a informaţiilor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, M.A.E., alte ministere şi autorităţi publice, în cadrul M.R.P. funcţionează o structură de securitate, care va îndeplini atribuţiile privind gestionarea documentelor clasificate, în condiţiile reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 12. - (1) Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

(2) Directorul general şi directorul general adjunct ai Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în condiţiile legii.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” este finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.

Art. 13. - (1) Patrimoniul M.R.P. se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului activităţii şi a arhivei Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul M.A.E., denumit în continuare D.P.R.R.R, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.

(2) Concomitent cu preluarea activităţii, structurilor, personalului şi a patrimoniului, M.R.P. se subrogă în drepturile şi obligaţiile M.A.E., aferente activităţii D.P.R.R.P.

Art. 14. - M.R.P. utilizează în condiţiile legii un parc auto.

Art. 15. - Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL II

Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

Art. 16. “ Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 13 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Activitatea Institutului se desfăşoară pe baza unui plan anual de activităţi, supus aprobării ministrului până la 30 ianuarie. Orice modificări sau completări ulterioare ale acestuia vor fi realizate, de asemenea, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni.”

2. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii persoanelor aparţinând comunităţilor româneşti, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor ţării. Pentru negocierea şi semnarea protocoalelor de colaborare, Institutul va obţine aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni. În cazul instituţiilor guvernamentale din străinătate, memorandumul elaborat anterior negocierii sau semnării protocoalelor de colaborare va fi avizat de Ministerul Afacerilor Externe;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) cooperează cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru asigurarea accesului la educaţie în limba maternă pentru persoanele aparţinând comunităţilor româneşti din statele din vecinătatea României, prin acţiuni, programe şi proiecte comune, precum cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice din aceste comunităţi.”

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul de posturi în Institut este 23.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2017.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

Numărul de posturi este 64.

 

Cabinet ministru

 

Ministru

 

 

 

 

 

Corpul de control al ministrului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

Audit public intern*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelarie şi protecţia informaţiilor clasificate*

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

Secretar general adjunct

 

 

 

Colegiul ministerului **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia strategie, politici publice şi cooperare

 

Direcţia programe, proiecte şi acţiuni pentru comunitate

 

Direcţia buget financiar, logistică şi IT

 

Juridic*

 

Comunicare şi relaţii publice*

 

 

 

 

 

* Se organizează la nivel de compartiment.

** Se organizează prin ordin al ministrului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii,

cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista D, notate cu (**),(**)1, (**)1β şi (**)1Ω se realizează potrivit prevederilor alin, (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4.”

2. În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaţionale notate cu (***) devin denumiri comune Internaţionale notate cu (**).

3. În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaţionale notate cu (****) devin denumiri comune internaţionale notate cu (**)1.

4. În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaţionale notate cu (****)Ω devin denumiri comune internaţionale notate cu (**)1 Ω

5. În tot cuprinsul anexei, denumirile comune internaţionale notate cu (****)β devin denumiri comune internaţionale notate cu (**)1 β.

6. În anexă, la sublista A, nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***) se abrogă.

7. În anexă, la sublista B, notele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***) şi (****) se abrogă.

8. În anexă, la sublista C - secţiunea C1, notele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***) şi (****) se abrogă.

9. În anexă, la sublista C - secţiunea C2, notele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***) şi (****) se abrogă.

10. În anexă, la sublista C - secţiunea C3, nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***) se abrogă.

11. În anexă, la sublistele B şi C - secţiunile C1 şi C2, notele de la subsol se completează cu următorul paragraf:

„Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi pot fi administrate şi în regim de spitalizare de zi.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016--2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la litera F din capitolul II, litera f) a punctului 10 va avea următorul cuprins:

„f) afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1 β şi (**)1 Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare:”.

2. În anexa nr. 1, la litera F din capitolul II, litera b.4) a punctului 12 va avea următorul cuprins:

,,b.4) administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1 β şi (**)1 Ω şi prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;”.

3. În anexa nr. 2, la articolul 3, paragraful final al literei ag) va avea următorul cuprins:

„ag) [...]

În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată în scris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;”.

4. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), c), e)-h), j)-u), w), y), aa)-ae), ah), aj), al) şi am), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 3 lit. ag), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.”

5. În anexa nr. 2, la articolul 24, litera l) va avea următorul cuprins:

„l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialităţile clinice, iar prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme;”.

6. În anexa nr. 2, la articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 lit. b), c), e)-h), j)-u), v), x), z), ac)-ae) şi af), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancţiuni;

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 42, litera l) va avea următorul cuprins:

„l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie poate elibera, după caz, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi, pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie, prescripţia eliberându-se în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme;”.

8. În anexa nr. 2, la articolul 52, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 42 lit. b), c), e)-h), j)-u), w), y) şi ab)-ae), precum şi prescrieri de medicamente cu sau fără contribuţie personală din partea asiguratului şi de unele materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se va diminua cu 10% contravaloarea serviciilor de recuperare, medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 92, litera ar) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„ar) să elibereze, pentru asiguraţii internaţi cu boli cronice confirmate, care sunt în tratament pentru boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare şi/sau cu medicamente şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, documentul al cărui model este prevăzut în norme; documentul stă la baza eliberării prescripţiei medicale în regim ambulatoriu de către medicul de familie şi medicul de specialitate din ambulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în spital;”.

10. În anexa nr. 2, la articolul 98, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„a) medicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate;”.

11. În anexa nr. 2, la articolul 98, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente - în limita listei prezentate la contractare - materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate. Această prevedere se aplică şi centrelor de sănătate multifuncţionale pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi.”

12. În anexa nr. 2, la articolul 145, litera a) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:

„a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;”.

Art. III. - La articolul 9 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate, cu evidenţe distincte, precum şi pentru DCI-urile care fac obiectul contractelor cost-volum;.

Art. IV. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2017.

(2) Dosarele depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi la casele de asigurări de sănătate pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) şi (****) în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Lukacs Liliana

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2017.

Nr. 18.

 

DECIZII ALE PRIM-MINIISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Narcisa Lecuşanu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Cercetării şi Inovării prin Adresa nr. MCI 34 din 11 ianuarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/452/MB din 11 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Dan Popescu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 89.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.102.945 din 20 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani - Decizia etapei de încadrare nr. 34 din 28 decembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 853 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/1.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.168.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,07% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2017.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.