MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 31/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.352/2016. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01

 

4.476/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

 

6.180/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni

 

6.181/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti

 

6.182/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti

 

6.183/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa

 

6.185/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti

 

6.187/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova

 

6.188/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

105/2016. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenţa generală de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. . 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 2.352.

 

LICENŢA GENERALĂ

de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01

 

 

ANEXĂ

 

1. Domeniu de aplicare

1.1. Licenţa generală LGEFA-RO-01 autorizează operaţiunile definitive de export şi transfer de expediere din teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă către destinatari din cadrul forţelor armate ale următoarelor state: state membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Elveţia, Liechtenstein, SUA, Canada, Noua Zeelandă, Australia, Japonia.

1.2. În sensul prezentei licenţe generale, prin forţe armate se înţelege forţele care aparţin ministerului apărării, ministerului afacerilor interne, poliţiei de frontieră şi gărzii de coastă din statele menţionate la subpct. 1.1.

1.3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform art. 166 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

2. Utilizatorii licenţei generale

Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

3. Produse

3.1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordinul ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

 

Categoria de produse militare

Precizări

ML 1

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 2

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 3

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 4

Sunt permise produse din subcategoriile (a) şi (b), cu următoarele excluderi:

- mine, muniţii cu dispersie şi submuniţii şi componente special concepute pentru acestea;

- puşti lansatoare de grenade şi grenade de mână;

- torpile, torpile fără componentă de luptă şi corpuri de torpilă;

- bombe; proiectile ghidate, neghidate şi de alte tipuri (i.e, rachete şi proiectile pentru MANPADS);

- dispozitive explozive de infanterie, încărcături adezive şi explozive anti-tanc;

- componente de luptă şi încărcături explozive;

- încărcături de azvârlire;

- capete de detecţie a ţintelor, sisteme de ghidare, dispozitive de localizare;

- trepte individuale de rachete;

- mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă;

- motoare de rachetă;

- sisteme de control vectorial al tracţiunii;

- lansatoare şi dispozitive de lansare;

- sisteme de imitare a ţintelor, inducere în eroare, bruiere sau saturare a senzorilor de detecţie;

- componente special concepute pentru MANPADS.

ML 5

Sunt permise produse din subcategoriile (a), (b), (c) şi (d), cu următoarele excluderi:

- contramăsuri;

- echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală

ML 6

Sunt permise produse din subcategoriile (a) şi (b), cu următoarele excluderi:

- vehicule complete;

- şasiuri şi turele;

- echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.

ML 7

Sunt permise produse din subcategoria (g).

ML 8

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 9

Sunt permise produse din subcategoriile (a), (b), (c), (d), (f) şi (g), cu următoarele excluderi:

- nave şi submarine complete;

- dispozitive de detecţie subacvatică şi componente special concepute pentru acestea;

- sisteme de propulsie independente de aer pentru submarine şi componente special concepute pentru acestea;

- corpuri de navă integrale;

- contramăsuri;

- echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.

ML 10

Sunt permise produse din subcategoriile (a), (d), (e), (f), (g). (h) şi (i), cu următoarele excluderi:

- aeronave complete;

- UAV complete şi componente special concepute sau modificate pentru acestea;

- fuzelaj pentru avioane sau elicoptere de luptă;

- motoare pentru avioane sau elicoptere de luptă;

- echipamente şi componente excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.

ML 11

Sunt permise doar următoarele produse din subcategoria (a):

- echipamente de ghidare şi navigaţie, mai puţin sisteme pentru MANPADS sau cele definite la MTCR;

- sisteme automate de comandă şi control.

ML 12

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 13

Sunt permise produse din subcategoriile (c) şi (d).

ML 14

Sunt excluse echipamentele pentru instruire şi simulatoarele pentru MANPADS.

ML 15

Sunt permise produse din subcategoriile (b), (c), (d) şi (e).

ML 16

Sunt excluse echipamentele şi componentele pentru produse excluse de la alte categorii din prezenta licenţă generală.

ML 17

Sunt permise produse din subcategoriile (a), (b), (d), (e), (j). (k), (I). (m), (n), (o) şi (p), cu următoarele excluderi [subcat. (n)]: echipamentele şi componentele lor, special concepute pentru produsele specificate la ML4, 6, 9 sau 10.

ML 18

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 19

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 20

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 21

Sunt permise doar următoarele produse din subcategoriile (a) şi (b), aferente unor produse permise prin prezenta licenţă generală:

a) „software” special conceput sau modificat pentru „dezvoltarea”, „producţia”, funcţionarea sau întreţinerea echipamentelor specificate în prezenta listă;

b) „software” specific, altui decât cel specificat la ML21a), astfel:

1. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme;

4. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru aplicaţii de comandă, comunicaţii, control şi informaţii (C3I) sau de comandă, comunicaţii, control computer şi informaţii (C4I).

ML 22

Sunt permise tehnologii din subcategoria (a), aferente produselor permise prin prezenta licenţă generală. Sunt excluse tehnologiile necesare pentru dezvoltare şi producţie.

 

3.2. Prezenta licenţă generală nu permite exportul şi transferul de expediere al produselor care conţin informaţii clasificate conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Destinatari

4.1. Prezenta licenţă autorizează operaţiunile definitive de export şi transfer de expediere către autorităţi contractante din cadrul forţelor armate sau către companii care sunt contractori ai forţelor armate şi care fac achiziţii pentru uzul exclusiv al forţelor armate ale statelor precizate la pct. 1 subpct. 1.1.

4.2. Prezenta licenţă generală autorizează, de asemenea, livrările de produse de la pct. 3 către forţe armate ale statelor menţionate la pct. 1 subpct. 1.1 care se află în afara graniţelor naţionale ale statului de origine, cu condiţia ca acestea să fie destinate utilizării exclusive de către forţele armate amintite.

5. Termeni şi condiţii

5.1. Înscriere

5.1.1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 5 al secţiunii „Dispoziţii finale”.

5.1.2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada actualizării Programului intern de conformitate (PIC), în concordanţă cu prevederile prezentei licenţei generale, şi să prezinte raportul de audit intern al PIC, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013.

5.1.3. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de înscriere menţionate şi a documentaţiei complete.

5.2. Derularea operaţiunilor

5.2.1. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.

5.2.2. Înainte de livrarea produselor, utilizatorul trebuie să obţină exemplarul original al declaraţiei destinatarului final privind destinaţia şi utilizarea finală a produselor. În cazul în care tranzacţia se derulează printr-o companie contractor al forţelor armate, pe lângă declaraţia destinatarului final, utilizatorul licenţei generale va solicita dovada existenţei contractului de livrare către destinatarul final din cadrul forţelor armate.

5.2.3. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să obţină documente din care să rezulte primirea produselor de către destinatarul final din cadrul forţelor armate.

5.2.4. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze, pe toate documentele comerciale, codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr.LGEFA-RO-01”.

6. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX

6.1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele comerciale justificative privind operaţiunile derulate şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa destinatarului final din cadrul forţelor armate şi a contractorului, după caz;

b) denumirea comercială a produselor;

c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

d) cantitatea pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

e) valoarea/monedă;

f) nr. facturii externe/data;

g) nr. declaraţiei vamale de export, după caz;

h) nr. documentului de transport/data;

i) documentele din care să rezulte primirea produselor la destinatarul final din cadrul forţelor armate.

6.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX operaţiunile derulate în baza licenţei generale, trimestrial, până pe data de 30 a lunii următoare trimestrului de raportat, conform informaţiilor din baza de date precizate la pct. 1.

6.3. Raportarea trimestrială se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.

Dispoziţii finale

1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.

3. ANCEX poate anula sau suspenda înscrierea ca utilizator al licenţei generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor sus-menţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

 

 

Nr. şi data înregistrării la solicitant

Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX

 

CERERE

pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitivă de produse militare din teritoriul României către destinatari din cadrul forţelor armate nr. LGEFA-RO-01

 

Subsemnatul, .........................................., având funcţia de .........................................., acţionând în calitate de reprezentant legal al .........................................., cu sediul în .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. .... , sc. .... , ap. ...., sectorul/judeţul ..........................................,

Telefon .........................................., fax .........................................., e-mail .........................................., website .........................................., înregistrată la ANCEX cu codul .......................................... şi având codul unic de identificare fiscală nr. ..........................................,

solicit înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGEFA-RO-01.

Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare şi către destinaţiile permise prin licenţa generală nr. LGEFA-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la MAE/ANCEX;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare a licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la MAE/ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

 

Data

Numele, prenumele, funcţia

 

Semnătura

 

Ştampila

 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

 

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 242, 244 şi 245 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani, prezentate în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin:

1. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar - gradul didactic II (anexa nr. 1):

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar - gradul didactic I (anexa nr. 2);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 3);

2. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar - gradul didactic II (anexa nr. 4);

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar - gradul didactic I (anexa nr. 5);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 6):

3. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial - gradul didactic li (anexa nr. 7);

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial - gradul didactic I (anexa nr. 8);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactica de predare profesor pentru învăţământ gimnazial - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 9);

4. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal:

a) Standardul profesional deformare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal - gradul didactic II (anexa nr. 10);

b) Standardul profesional deformare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal - gradul didactic I (anexa nr. 11);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 12).

Art. 2. - Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor, cuprinse în anexele nr. 1-12*) la prezentul ordin, constituie un instrument necesar asigurării calităţii proceselor de acreditare şi implementare a programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi profesionalizării carierei didactice, un referenţial pentru sistemul de formare continuă, asigurând un cadru coerent şi unitar evoluţiei în cariera didactică (prin grade didactice) şi dezvoltării profesionale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 4. - Direcţiile generale/Direcţiile din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile cu rol/atribuţii în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 4.476.


*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.679/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Cultural Umanitare „Henri Coandă” din municipiul Oradea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de

învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în localitatea Câmpeni, Strada Izvoarelor nr. 2, judeţul Alba, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018,

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare CU Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Câmpeni, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.180.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.679/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (,ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.585/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale „Litava Serv” - S.R.L. din localitatea Păuleşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angels” din localitatea Păuleşti,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.224/2012*) privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.360/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Angels” din localitatea Păuleşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels”, cu sediul în localitatea Păuleşti, Strada Principală nr. 1.021B, judeţul Prahova, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Şcoala Angels” din localitatea Păuleşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Angels” din localitatea Păuleşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.181.


*) Ordinele ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.585/2010, nr. 4.360/2012, nr. 6.224/2012, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.405/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Ion Ciopleanu nr. 13, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizata, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Fun - Tastic Kids” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.182.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.405/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (,ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.876/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Christian Education For Romania” din municipiul Cluj-Napoca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana”, cu sediul în localitatea Săpânţa, Strada Principală nr. 560, judeţul Maramureş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021- 2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa.

Art. 5, - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Christian Education For Romania” - CER din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Ana” din localitatea Săpânţa, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.183.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.876/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.493/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Centrul Creştin Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Româno-Finlandeză” din Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 11 noiembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Răsăritului nr. 59, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.185.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.493/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.487/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Veland Com - S R L. din Craiova pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Madona Dudu” din Craiova,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 11 noiembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu”, cu sediul în municipiul Craiova, strada Câmpia Islaz nr. 12, judeţul Dolj, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Veland Com - S.R.L. din municipiul Craiova, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu” din municipiul Craiova, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.187.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.487/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.688/2007*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Sya Combos - S.R.L. din localitatea Corbeanca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Anastasya Kindergarden” din localitatea Corbeanca,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.097/2012*) privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Anastasya Kindergarden” din localitatea Corbeanca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya School” din localitatea Corbeanca,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 11 noiembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya”, cu sediul în localitatea Corbeanca, Strada Unirii nr. 327, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Sya Combos - S.R.L. din localitatea Corbeanca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Anastasya” din localitatea Corbeanca, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.188.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului nr. 1.688/2007 şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.097/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 20 decembrie 2016, hotărăşte:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

COMPLETARE

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi Juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene

şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

1. Persoane juridice (înscrise în perioada 7.11.2016-20.12.2016)

Nr. crt.

Denumirea societăţi

CUI - registrul comerţului

Nr.

autorizaţiei

CAFR/an

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. de telefon

Nr. de fax

Adresa de e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnetului auditor financiar/an

Nr. certificatului

absolvire

FE/data

1

AMV AUDIT, ACCOUNTING & TAX SERVICES - S.R.L.

36038529

1321/

2016

PAPADATU

EDUARD

CRISTIAN

ALEEA BOTORANI NR. 11, CAM. 2, BL, V43. SC, 2. ET. 4. AP. 55. SECTORUL 5. BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0370100017

0370100018

eduard.papadatu@amvaudit.eu

PAPADATU

EDUARD

CRISTIAN

4803/

2014

903/

17.09.2014

2

AUDIT ARIMAR - S.R.L.

35554238

1298/

2016

ARION MARIA

STR. LT. SAVA ROSESCU NR. 91, RÂMNICU SĂRAT

BUZĂU

0726271188

 

maria@fannilyarion.ro

ARION

MARIA

2832/2009

447/

04.03.2014

3

AMNISAUDITEVAL -S.R.L.

36395912

1334/

2016

NISTOR

AUREL

SATUL VALEA VIILOR. NR. 336, VALEA VIILOR

SIBIU

0765156676

 

amnisaudit@gmail.com

NISTOR

AUREL

4919/2015

1061/

31.03.2015

4

ROYAL AUDIT HOUSE-S.R.L.

36575638

1339/

2016

PĂRU

ALEXANDRU

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 273. CORP 1, ET. 3.

SECTORUL 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0757837636

 

alexandru.paru@grnail.com

PĂRU

ALEXANDRU

4811/2014

1068/

31.03.2015

5

NOVACONT AUDIT -S.R.L.

5120415

1320/

2016

COJOCARU

VENERA

STR. COL, ION BUZOIANU NR. 60, CONSTRUCŢIA C2, CAMERA E, BUZÂU

BUZÂU

0238713425

 

nova_cont@hotmail.com

COJOCARU

VENERA

178/2000

805/

17.09.2014

SUTEU

MARIANA

3156/

2009

962/

17.09.2014

6

LARA

INTERNATIONAL BUSINESS- S.R.L.

36474943

1337/

2016

TOMA

ANAMARIA

FLORICA

STR. COLONEL COSTESCU GHEORGHE NR. 3. SECTORUL 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722416512

 

anamaria@taraconsulting.ro

TOMA

ANAMARIA

FLORICA

4818/2014

1084/

31.03.2015

CIUHU

LAURA

MIHAELA

3760/2010

1003/

31.03.2015

 

 

 

 

:

 

 

2. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridica care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 7.11.2016-20.12.2016

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - registrul comerţului

Nr.

autorizaţiei

CAFR/an

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. de telefon

Nr. de fax

Adresa de e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnetului auditor financiar/an

Nr. certificatului

absolvire

FE/date

1

KSP BUSINESS SOLUTIONS- S.R.L.

26455090

1205/

2014

DOMOCOS

ALEXANDRA

NICOLETA

STR. DRAGOS VODĂ NR. 53, CAMERA 8, SECTORUL 2. BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213166816

 

info@ksp.ro

DOMOCOS

ALEXANDRA

NICOLETA

1748/2006

1024/

31.03.2015

2

AUDITEX-S.R.L.

13765315

328/

2003

MARCU

ANDREI

STR. PUI DE LEI NR. 8. CRAI OVA

DOLJ

0251591400

0251591400

andreiaudit@yahoo.com

MARCU

CARMEN

MARJLENA

2879/2009

581/

04.03.2014

 

 

3. Persoane fizice care au fost radiate din Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mal îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 07.11.2016-20.12.2016)

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnetului auditor financiar/an

Nr./Data certificatului de absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. de telefon

Nr. de fax

Adresa de e-mail

1

BUCUREI

OVIDIU SERGIU

4792/2014

786/17 09.2014

BD. ALEXANDRU VLAHUŢĂ NR. 59, BL. 141. SC. D, ET. 9. AP. 37. BRAŞOV

BRAŞOV

0368429713

0368814214

ovidiu_bucurei@yahoo.com

2

MATEESCU

DANIELA LENUTA

1833/2007

867/17 09.2014

STR. MIRCEA CEL BÂTRÂN NR. 1. BRAŞOV

BRAŞOV

0731337772

 

mdanielalenuta@yahoo.com

3

ANDRIES

CARMEN CRISTINA

2959/2009

442/04.03.2014

STR. PROGRESULUI NR. 6, AP. 6. BACĂU

BACĂU

0745813792

 

cristina200968@yahoo.com

4

IORDACHESCU

ADELA

4816/2014

848/17.09.2014

ALEEA DECE8AL NR. 2. SC. B. ET. 4. AP 17. BOTOŞANI

BOTOŞANI

0744532562

 

adelaiord@yahoo.fr

5

PAUNOIU

SIMONA DANIELA

4006/2011

166/04.02.2014

STR. SIPOTUL FÂNTÂNILOR NR. 4, ET. 6. AP. 38, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0744256567

0213171038

0311027456

s_paunoiu@yahoo.com

6

GITLAN PETA

NICOLETA PETRUTA

4825/2014

1033/31.03.2015

STR. VATRA DORNEI NR 11, BL. 18B+C, SC. 4, ET. 3, AP. 147. SECTORUL 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724685464

 

nicoleta_manuc@yahoo.com

7

STOIAN

MARIANA

4624/2014

712/04.03.2014

STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 40. SC. A, ET. 6. AP. 33, SECTORUL 2. BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723550001

 

mariana_stoian_ro@yahoo.com

 

 

4. Alte modificări la Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (intervenite în perioada 07.11.2016-20.12.2016)

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - registrul comerţului

Nr. autorizaţiei

CAFR/an

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. de telefon

Nr. de fax

Adresa de e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnetului auditor financiar/an

Nr. certificatului de absolvire FE/Data

1

FIN AUDIT & CONSULTING- S.R.L.

14685611

273/

2002

CULDAIOAN

CALEA DOROBANŢILOR NR. 99-101, AP. 38, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0744436746

0264484428

inteilfin@yahoo.com

CULDA

IOAN

954/2001

511/

04.03.2014

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.