MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 26/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 26         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.248/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră

 

5.931/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

24/2016. - Circulară privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.013/AC din 30 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 1.723 din 18 august 2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.436 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28,736/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se aprobă Planul de management al ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.248.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 bis, care sa poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele 1-14*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi,

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 5.931.


*) Anexele nr. 1-14 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ – INOE 2000 BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26.307

1.652

27.959

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

26.106

1.652

27.758

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

21.826

335

22.161

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.260

 

1.260

c) Alte venituri din exploatare

05

3.020

1.317

4.337

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

 

201

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

26.057

1.652

27.709

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25.957

1.585

27.542

a) Bunuri şi servicii

10

5.416

-1.118

4.301

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16.828

1.100

17.925

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12.662

775

13.437

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

202

 

202

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

216

 

216

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.001

122

2.123

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

62

4

66

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

658

41

699

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

31

2

33

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

108

6

114

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

31

2

33

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

125

 

125

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.150

145

1.295

- tichete de masă

23

405

 

405

- deplasări, detaşări

24

745

145

890

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.020

1.439

4.459

d) Cheltuieli de protocol

26

5

 

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

 

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

633

39

672

h) Alte cheltuieli

30

25

125

150

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

67

167

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

100

67

167

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

250

 

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

40

 

40

V. REZULTATUL NET

37

210

 

210

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

210

 

210

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

 

42

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

126

 

126

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

 

42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

111

200

311

1. Surse proprii

44

111

0

111

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

200

200

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

111

200

311

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

111

200

311

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

26.307

1.652

27.959

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

26.057

1.652

27.709

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

250

 

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

185

 

185

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

160

 

160

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.545

351

5-896

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.621

468

6.089

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,96

0.06

0.90

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

142,20

8.93

151,13

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu (14.241 mii lei. )

64

1,59

-0,12

1,47

10. Plăţi restante

65

275

 

275

11. Creanţe de încasat

66

950

 

950

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE – COMOTI Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

43.367

 

43.367

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

43.262

 

43.262

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

33.021

 

33.021

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

6.287

 

6.287

c) Alte venituri din exploatare

05

3.954

 

3.954

2. VENITURI FINANCIARE

06

105

 

105

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

42.710

77

42.787

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

42.600

50

42.650

a) Bunuri şi servicii

10

18.162

-1.610

16.552

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

18.721

 

18.721

- cheltuieli cu salariile din care:

12

13.955

 

13.955

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

278

 

278

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

348

 

348

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.205

 

2.205

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

68

 

68

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

726

 

726

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

34

 

34

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

119

 

119

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

34

 

34

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.580

 

1.580

- tichete de masă

23

541

-43

498

- deplasări, detaşări

24

683

-269

414

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4.482

1.300

5.782

d) Cheltuieli de protocol

26

110

 

110

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

152

180

332

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

698

 

698

h) Alte cheltuieli

30

275

180

455

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

110

27

137

- cheltuieli privind dobânzile

32

30

-6

24

- alte cheltuieli financiare

33

80

33

113

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

657

-77

580

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

120

-12

108

V. REZULTATUL NET

37

537

-65

472

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

537

-65

472

a) pentru cointeresarea personalului

40

107

-13

94

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

107

-13

94

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

323

-39

284

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

494

1.104

1.598

1. Surse proprii

44

200

 

200

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

1.104

1.104

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

294

 

294

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

494

1.104

1.598

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

494

1.104

1.598

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

43.367

 

43.367

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

42.710

77

42.787

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

657

-77

580

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

249

 

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

145

 

145

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.479

 

4.479

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.808

 

4.808

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

1,54

-0,18

L36

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

174,16

 

174,16

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

1,03

-0,13

0.90

10. Plăţi restante

65

355

 

355

11. Creanţe de încasat

66

2.718

 

2.718

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” – IFN - HH Bucureşti

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

 

A

0

1

2

3=1+2

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

208.035

-4.050

203.985

 

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

206.535

-3.050

203.485

 

din care:

 

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

186.071

-17.786

168.285

 

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

464

-264

200

 

c) Alte venituri din exploatare

05

20.000

15.000

35.000

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

1.500

-1.000

500

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

207.429

-3.586

203.843

 

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

204.906

-3.334

201.572

 

a) Bunuri şi servicii

10

40.334

-2.535

37.799

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

85.740

 

85.740

 

- cheltuieli cu salariile din care:

12

64.073

 

64.073

 

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

260

 

260

 

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

260

 

260

 

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

10.124

 

10.124

 

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

319

 

319

 

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

3.332

 

3.332

 

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

160

 

160

 

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

545

 

545

 

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

160

 

160

 

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

7.027

 

7.027

 

- tichete de masă

23

 

 

 

 

- deplasări, detaşări

24

7.027

 

7.027

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

24.741

 

24.741

 

d) Cheltuieli de protocol

26

80

 

80

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

202

 

202

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

60

 

60

 

h) Alte cheltuieli

30

53.749

-800

52.949

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

2.523

-252

2.271

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

-50

50

 

- alte cheltuieli financiare

33

2.423

-202

2.221

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

606

-464

142

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

36

108

-73

35

V. REZULTATUL NET

37

37

498

-391

107

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

39

498

-391

107

a) pentru cointeresarea personalului

40

40

100

-79

21

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

41

299

-235

64

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

99

-77

22

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

43

325 284

LI 50

326434

1. Surse proprii

44

44

10.400

 

J 0.400

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

45

10.300

1.149,52

11.449.52

3. Credite bancare pentru investiţii

46

4b

 

 

 

- interne

47

47

 

 

 

- externe

48

48

 

 

 

4. Alte surse

49

49

304.584

 

304.584

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

50

325.284

1.150

326.434

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

51

325.284

1.150

326.434

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

52

 

 

 

- interne

53

53

 

 

 

- externe

54

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

55

208.035

-4.050

203.985

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

56

207.429

-3.586

203.843

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

57

606

-464

142

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

58

902

 

902

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

59

608

 

608

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

60

5.878

 

5.878

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

61

6.210

 

6.210

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

62

0.29

 

0.07

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

63

23!

-5

226

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

64

0.07

 

0,01

10. Plăţi restante

65

65

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

66

3.500

 

3.500

 

*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, inclusiv cele pentru finanţarea Programului Nucleu sunt în sumă de 57.454 mii lei, încheiate până la data de 26.10.2016, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Valoarea finanţată în anul 2016, din Fonduri Structurale (cu excepţia cheltuielilor de capital) pentru realizarea proiectului ELI-NP este de 36.050 mii lei

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI – INFLPR Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

78.792

4.253

83.045

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

78.636

4.253

82.889

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

65.676

4.100

69.776

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

12.880

153

13.033

c) Alte venituri din exploatare

05

80

0

80

2. VENITURI FINANCIARE

06

156

0

156

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

78.776

4.253

83.029

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

78.592

4.253

82.845

a) Bunuri şi servicii

10

17.076

2.034

19.110

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

46.489

2.162

48.651

- cheltuieli cu salariile din care:

12

35.159

1.231

36.390

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

128

 

128

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

-17

108

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5,555

195

5.750

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

175

6

181

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.828

64

1.892

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

88

3

91

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

299

10

309

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

88

3

91

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

3,297

650

3,947

- tichete de masă

23

1.045

-55

990

- deplasări, detaşări

24

2.252

705

2.957

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

13.359

 

13.359

d) Cheltuieli de protocol

26

22

 

22

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

 

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

1.383

57

1.440

h) Alte cheltuieli

30

263

 

263

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

184

 

184

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

 

0

- alte cheltuieli financiare

33

184

 

184

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

16

 

16

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

 

6

V. REZULTATUL NET

37

10

 

10

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

10

 

10

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

 

2

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

6

 

6

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

 

2

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

0

2.455

2.455

1. Surse proprii

44

 

 

 

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

2.455

2.455

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

2.455

2.455

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2.455

2.455

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

78.792

4.253

83.045

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

78.776

4.253

83.029

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

16

 

16

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

477

-34

443

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

380

-23

357

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6.111

705

6816

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.553

692

7245

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0.02

 

0,02

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

165

23

188

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

0,206

-0,01

0,195

10. Plăţi restante

65

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

47.431

1.234

48.665

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

47.371

1.234

48.605

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

44.151

-2.166

41.985

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

220

0

220

c) Alte venituri din exploatare

05

3.000

3.400

6.400

2. VENITURI FINANCIARE

06

60

 

60

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

47.208

1.234

48.442

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

47.138

1.234

48.372

a) Bunuri şi servicii

10

14.152

-387

13.765

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

28.932

-1.389

27.543

- cheltuieli cu salariile din care:

12

22.413

-1.149

21.264

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

177

 

177

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

 

200

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

3.749

-181

3.568

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

111

-6

105

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.165

-59

1.106

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

56

-3

53

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

191

-10

181

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

56

-3

53

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.191

22

1.213

- tichete de masă

23

591

22

613

- deplasări, detaşări

24

600

 

600

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.154

3.400

6.554

d) Cheltuieli de protocol

26

49

 

49

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

100

-86

14

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

65

 

65

h) Alte cheltuieli

30

686

-304

382

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

70

 

70

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

70

 

70

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

223

 

223

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

43

 

43

V. REZULTATUL NET

37

180

 

180

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

180

 

180

a) pentru cointeresarea personalului

40

36

 

36

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

108

 

108

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

36

 

36

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

0

1.400

1.400

1. Surse proprii

44

 

 

 

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

1.400

1.400

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1.400

1.400

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

1.400

1.400

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

47.431

1.234

48.665

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

47.208

1.234

48.442

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

223

 

223

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

270

10

280

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

198

10

208

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6.827

-588

6.239

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

7.562

-824

6.738

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,47

0

0,46

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

175

-I

174

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

8,91

 

8,91

10. Plăţi restante

65

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE – INCDTIM Cluj-Napoca

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

36.035

2.300

38.335

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

36.000

2.300

38.300

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

25.500

300

25.800

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

500

 

500

c) Alte venituri din exploatare

05

10.000

2.000

12.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

35

 

35

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

36.000

2.300

38.300

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

35.990

2.300

38.290

a) Bunuri şi servicii

10

6.791

-2.706

4.085

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16.819

2.753

19.570

- cheltuieli cu salariile din care:

12

13.000

2.200

15.200

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

300

 

30

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

260

 

260

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.054

348

2.402

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

64

11

75

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

676

114

790

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

32

5

37

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

111

18

129

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

32

5

37

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

850

50

900

- tichete de masă

23

400

50

450

- deplasări, detaşări

24

450

0

450

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

10.500

2.300

12.800

d) Cheltuieli de protocol

26

40

-25

15

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

-20

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

650

 

650

h) Alte cheltuieli

30

1.160

 

1.160

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

10

 

10

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

10

 

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

35

 

35

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

12

-4

8

V. REZULTATUL NET

37

23

4

27

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

23

4

27

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

 

5

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

13

3

16

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

5

1

6

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

2.500

 

2,500

1. Surse proprii

44

1.000

 

1.000

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

 

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

1.500

 

1.500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.500

 

2.500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.500

 

2.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

36.035

2.300

38.335

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

36.000

2.300

38.300

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

35

 

35

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

210

5

215

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

167

5

172

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.960

74 J

5.701

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.155

938

7.093

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,1

 

0,1

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

172

6

178

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

0,01

 

0,01

10. Plăţi restante

65

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ – CERCETĂRI AVANSATE – ICPE – CA Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

47.467

-3.000

44.467

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

47.403

-3.000

44.403

din care:

 

 

 

0

a) Venituri din activitatea de bază

03

39.300

-3.000

36.300

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

403

 

403

c) Alte venituri din exploatare

05

7.700

 

7.700

2. VENITURI FINANCIARE

06

64

 

64

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

47.312

-3.000

44.312

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

46.982

-3.000

43.982

a) Bunuri şi servicii

10

22.546

-3.024

19.522

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.861

24

15.885

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12.300

 

12.300

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

241

 

241

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

291

 

291

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.943

 

1.943

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

60

 

60

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

640

 

640

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

30

 

30

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

105

 

105

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

30

 

30

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

753

24

777

- tichete de masă

23

453

24

477

- deplasări, detaşări

24

300

 

300

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

8.351

 

8,351

d) Cheltuieli de protocol

26

20

 

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

50

 

50

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

60

 

60

h) Alte cheltuieli

30

94

 

94

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

330

 

330

- cheltuieli privind dobânzile

32

230

 

230

- alte cheltuieli financiare

33

100

 

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

155

 

155

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

28

 

28

V. REZULTATUL NET

37

127

 

127

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

 

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

127

 

127

a) pentru cointeresarea personalului

40

25

 

25

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

76

 

76

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

26

 

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

3.500

-3.097

403

1. Surse proprii

44

 

 

0

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

403

403

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

0

- interne

47

 

 

0

- externe

48

 

 

0

4. Alte surse

49

3.500

-3.500

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.500

-3.097

403

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.500

-3.097

403

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

0

- interne

53

 

 

0

- externe

54

 

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

47.467

-3.000

44.467

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

47.312

-3.000

44.312

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

155

0

155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

217

 

217

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

159

 

159

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.540

 

4.540

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.114

 

5.114

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0,33

 

0,35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

219

 

205

9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

0,41

 

0,41

10. Plăţi restante

65

 

 

0

11. Creanţe de încasat

66

668

 

668

 

ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Influente +/-

Rectificat 2016

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

19.000

800

19.800

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

18.920

800

19.720

din care:

 

 

 

0

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.234

800

14.034

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.697

 

2.697

c) Alte venituri din exploatare

05

2.989

 

2.989

2. VENITURI FINANCIARE

06

80

 

80

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18.475

380

18.855

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18.333

380

18.693

a) Bunuri şi servicii

10

5.663

 

5.663

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10.052

308

10.360

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8.110

138

8.248

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

3 20

 

120

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

118

 

! 18

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.281

22

1.303

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

40

1

41

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

422

7

429

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

 

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

69

1

70

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

20

 

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

90

139

229

- tichete de masă

23

0

139

139

- deplasări, detaşări

24

90

 

90

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.003

 

2.003

d) Cheltuieli de protocol

26

19

 

19

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

50

 

50

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

160

72

232

h) Alte cheltuieli

30

366

 

366

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

162

 

162

- cheltuieli privind dobânzile

32

10

 

10

- alte cheltuieli financiare

33

152

 

152

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

525

420

945

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

85

66

151

V. REZULTATUL NET

37

440

354

794

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

349

 

349

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

91

354

445

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

89

89

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

265

265

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

91

 

91

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

401

1.164

1.565

1. Surse proprii

44

401

 

401

2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

1.164

1.164

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

401

1.164

1.565

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

401

1.164

1.565

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

19.000

800

19.800

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

18.475

380

18.855

3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56)

57

525

420

945

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

180

 

180

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

125

 

125

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3665

64

3.729

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4581

80

4,661

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

2,84

2,28

5,01