MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 25/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 25         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

859/2016. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

 

1.228/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina

 

1.475/2016. - Ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

 

3.737/2016. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

 

Potrivit prevederilor art. 151 alin. (3) din Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi procedura privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Scopul prezentei decizii îl constituie:

a) stabilirea unui cadru unitar pentru reglementarea de principiu a etapelor ce trebuie parcurse în scopul încheierii contractului de locaţiune pentru închiriere spaţiu punct comercial, spaţiu amplasare distribuitoare automate pentru băuturi calde şi reci şi gustări de tip snack;

b) stabilirea responsabilităţilor în procesul de întocmire, avizare şi aprobare a documentelor aferente procedurii de atribuire a contractelor de locaţiune privind închirierea spaţiilor din incinta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;

c) înfiinţarea punctului comercial în incinta unităţilor penitenciare, crearea unor condiţii care să asigure deţinuţilor accesul la o gamă diversificată de bunuri şi produse la care aceştia au dreptul, conform legislaţiei în vigoare

(2) Punctul comercial deserveşte şi personalul unităţilor penitenciare.

Art. 3. - Închirierea spaţiilor din sistemului administraţiei penitenciare se face prin procedură de licitaţie public㠄cu strigare”.

Art. 4. - În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) operator economic - orice persoană fizică sau juridică română, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii;

b) licitaţie public㠄cu strigare - licitaţia publică care se desfăşoară într-o singură şedinţă la care poate participa un număr nelimitat de ofertanţi, care au intrat în posesia documentaţiei descriptive şi care au achitat garanţia de participare, iar adjudecarea se face la cel mai mare preţ obţinut prin supralicitare;

c) preţul de adjudecare - preţul cel mai mare obţinut în urma licitaţiei publice „cu strigare”, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări; în cazul unui singur ofertant, preţul este format din preţul de pornire la care se adaugă cel puţin un pas de licitare;

d) preţul de pornire - preţui de la care începe licitaţia public㠄cu strigare”, care se determină pornind de la nivelul tarifelor în lei/lună practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local;

e) punctul comercial - este locaţia în care un operator economic desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare către deţinuţi şi personalul unităţii penitenciare;

f) spaţiul pentru prestări de servicii - spaţiul destinat prestării unor servicii către persoanele fizice sau juridice;

g) „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 5. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice dispoziţii contrare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marius Vulpe

 

Bucureşti, 19 decembrie 2016.

Nr. 859.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODUL DE CALCUL ŞI DE RESPECTARE

a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare

 

Art. 1. - Directorul unităţii penitenciare numeşte, prin decizie, o comisie care urmăreşte, semestrial sau de câte ori există o sesizare, ca nivelul preţurilor produselor comercializate prin punctul comercial să se încadreze în media preţurilor produselor identice din magazinele similare de pe piaţa locală.

Art. 2. - Comisia prevăzută la art. 1 stabileşte lista de produse pentru care se obţin preţurile de pe piaţa locală, altele decât cele prevăzute în „Lista produse”, anexă la caietul de sarcini.

Art. 3. - (1) în vederea determinării preţului mediu se obţin cel puţin 3 preţuri de vânzare ale produselor identice cu cele comercializate prin punctul comercial, luând în considerare tipul produsului, unitatea de măsură şi caracteristicile de calitate.

(2) Preţul mediu al produselor identice de pe piaţa locală se determină ca medie aritmetică a preţurilor obţinute, calculat pentru fiecare produs în parte,

(3) Preţul mediu determinat conform alin. (2) se compară cu preţul de vânzare practicat de operatorul economic care administrează punctul comercial.

Art. 4. - (1) Comisia întocmeşte un proces-verbal de analiză comparativă între preţurile medii determinate conform art. 3 alin. (2) şi preţurile produselor comercializate prin punctul comercial şi evidenţiază, dacă este cazul, produsele la care s-au constatat diferenţe în plus la preţurile practicate de operatorul economic.

(2) Comisia comunică, în scris, operatorului economic lista cu produsele la care s-au constatat diferenţe în plus, solicitând retragerea acestora de la vânzare până la reducerea corespunzătoare a preţurilor, urmărind şi realizarea efectivă a acestei măsuri.

(3) în condiţiile în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (2), atunci devin incidente prevederile pct. 6 „Controlul punctului comercial” din caietul de sarcini.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

 

ARTICOLUL 1

 

Etapa 1 - Întocmirea documentelor

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Elaborarea referatului de necesitate şi a notei privind stabilirea preţului minim de pornire, inclusiv a pasului de licitare

Referatul de necesitate se aprobă de către directorul unităţii penitenciare.

Se anexează o schiţă a planului locaţiei destinată înfiinţării şi funcţionării unui punct comercial. Preţul de pornire se stabileşte pornind de la nivelul tarifelor în lei/lună practicate de unitatea administrativ/teritorială în baza hotărârii consiliului local.

Pasul de licitare se stabileşte procentual sau în progresie aritmetică.

Compartimentul achiziţii publice în colaborare cu Compartimentul cazarmare elaborează nota privind stabilirea preţului minim de pornire, inclusiv pasul de licitare.

La data demarării procedurii

Compartimentul achiziţii publice în colaborare cu Compartimentul cazarmare

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 2 - Elaborarea documentaţiei descriptive

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Elaborarea caietului de sarcini

Acesta trebuie să conţină cel puţin informaţiile despre; suprafaţa de închiriat, datele tehnice privind racordarea la utilităţile unităţii penitenciare, preţul de pornire, valoarea pasului de licitare, conform datelor menţionate în anexa nr. 1 la procedură.

Până la data demarării procedurii

Structura logistică

Structura economică şi compartimentul de specialitate

Director

Compartimentul achiziţii publice

2.

Elaborarea clauzelor contractuale

Se ataşează modelul de contract, conform anexei nr. 2 la procedură.

Până la data demarării procedurii

Compartimentul achiziţii publice în colaborare cu consilierul juridic

Structura economică Director economic Consilier juridic

Director

Compartimentul achiziţii publice

3.

Stabilirea condiţiilor de calificare a operatorilor economici

Documentele menţionate îh documentaţia descriptivă

Până la data demarării procedurii

Compartimentul achiziţii publice Compartimentul de specialitate

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

4.

Completarea documentaţiei descriptive (anexa nr. 3 la procedură)

Completarea documentaţiei descriptive trebuie să conţină cel puţin informaţiile despre: datele de identificare ale unităţii, documentele de calificare solicitate, garanţia de participare şi de bună execuţie.

Până la data demarării procedurii

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

5.

Stabilirea formularelor şi modelelor care se vor ataşa documentaţiei descriptive

Documentaţia descriptivă cuprinde formularele pentru participarea la procedura.

Până la data demarării procedurii

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 3 - Transmiterea spre publicare a anunţului

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1

Redactarea şi aprobarea anunţului de închiriere

Anunţul de închiriere trebuie să conţină cel puţin informaţiile despre datele de identificare ale unităţii: suprafaţa spaţiului de închiriat, valoarea minimă a salturilor de licitare, garanţia de participare, data şi ora de desfăşurare a procedurii.

Data desfăşurării licitaţiei va fi cel mult la 30 de zile de la data publicării anunţului.

În termen de 5 zile de la data aprobării documentaţiei descriptive

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

2.

Publicarea anunţului de închiriere

Anunţul de închiriere se va publica într-un cotidian central şi un ziar local, va fi postat pe pagina de internet a unităţii şi afişat la sediul unităţii administrativ-teritoriale (consiliul local) şi la sediul unităţii organizatoare.

După aprobarea anunţului de închiriere

Publicarea este responsabilitatea Compartimentului achiziţii publice şi a Compartimentului informatic al unităţii penitenciare.

 

 

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 4 - Numirea comisiei de evaluare

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Emiterea deciziei de numire a comisiei de licitaţie privind închirierea spaţiului

Comisia de evaluare va fi formată din preşedinte, minimum 2 membri titulari şi 2 membri de rezervă.

Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizaţi, de regulă, din cadrul structurilor economice, juridice şi tehnice.

Cu cel puţin 5 zile înainte dedata şedinţei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică Consilier juridic

Director

Compartimentul achiziţii publice

2.

Modul de lucru al comisiei de evaluare

Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor stabileşte modul de lucru, de comun acord cu membrii acesteia.

Până la data deschiderii ofertelor

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 5 - Perioada de aşteptare

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurata

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Înregistrarea adreselor privind solicitări de clarificări şi/sau vizitarea spaţiilor

Înregistrarea solicitărilor/adreselor se face la secretariatul unităţii organizatoare şi acestea vor fi anexe la dosarul achiziţiei publice.

În momentul primirii solicitării

Secretariatul unităţii

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Compartimentul achiziţii publice

2.

Transmiterea adreselor privind răspunsurile la solicitările de clarificări şi/sau posibilitatea vizitării spaţiilor către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia descriptivă

Unitatea organizatoare are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi. Răspunsul la clarificări se transmite, înainte de data-limită de depunere a documentelor de calificare solicitate, către toţi operatorii economici care aii obţinut documentaţia descriptivă. Vizitarea spaţiilor ce urmează a li închiriate de către operatorii economici interesaţi

înainte de data-limită de depunere a ofertelor

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 6 - Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei descriptive şi primirea documentelor

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurata

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Unitatea organizatoare are obligaţia de a pune la dispoziţia operatorului economic documentaţia descriptivă cât mai repede posibil

La solicitarea operatorilor economici, unitatea are obligaţia de a pune la dispoziţia acestora documentaţia descriptivă.

La solicitarea operatorilor economici

Compartimentul achiziţii publice

Structura economica

Director

Compartimentul achiziţii publice

2.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii acestuia.

Documentele scrise pot fi transmise prin e-mail, poştă sau fax.

În momentul transmiterii/primirii

Secretariatul unităţii penitenciare

Compartimentul achiziţii publice

Director

Compartimentul achiziţii publice

3.

Primirea documentelor

Documentele se depun la sediul unităţii organizatoare.

Acestea se înregistrează, imediat, la secretariatul unităţii, consemnându-se ora, data sosirii şi modalitatea de depunere (curierat, persoana care le-a depus, după caz). În cazul în care acestea nu se depun de reprezentantul legal al operatorului economic, atunci documentele se depun cu împuternicire (delegaţie), întocmirea listei cu ofertanţi, înregistrarea datei şi a orei când au fost depuse acestea Nu se admit oferte transmise prin e-mail sau fax.

În momentul sosirii

Secretariatul unităţii penitenciare

Compartimentul achiziţii publice

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 7 - Desfăşurarea şedinţei de licitaţie

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Completarea de către fiecare membru al comisiei de licitaţie a declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese, înainte de deschiderea documentelor de calificare depuse de operatori

Se completează declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii comisiei referitoare la:

- inexistenta relaţiilor de rudenie sau de afinitate până la gradul al IV-lea faţă de reprezentanţii operatorilor economia participanţi la procedură;

- păstrarea confidenţialităţii asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror altor informaţii prezentate de către ofertanţi.

înainte de începerea şedinţei de licitaţie

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

1.1.

În cazul apariţiei conflictului de interese, se ia decizia modificării comisiei de licitaţie şi se modifica decizia de numire a comisiei.

Directorul unităţii organizatoare, care a numit comisia de licitaţie, va dispune modificarea componenţei acestei comisii.

în momentul apariţiei conflictului de interese

Structura economică

 

Director

Compartimentul achiziţii publice

2.

Plicurile cu documentele ofertanţilor se deschid la data, ora şi locul precizate în documentaţia descriptivă

Documentele se deschid de către comisia de licitaţie.

Şedinţa licitaţiei cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

2.1.

Participarea ofertanţilor şi numărul acestora

1. Prezenţa acestora se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. La procedură pot participa un număr nelimitat de participanţi, dar nu mai puţin de 2. În caz contrar, procedura se reia în termen de 10 zile lucrătoare.

2. Dacă şi după a două şedinţă organizată conform prevederilor de mai sus nu se prezintă decât un singur operator economic, atunci comisia de evaluare îi atribuie acestuia contractul, la preţul de adjudecare format din preţul de pornire la care se adaugă cel puţin un pas de licitare, preţ care nu va fi mai mic decât nivelul tarifelor de închiriere în lei/mp/lună, practicate de unitatea administrativ-teritorială în baza hotărârii consiliului local.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

2.2.

În cadrul şedinţei de licitaţie cu strigarea ofertelor, comisia de licitaţie verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a documentelor,

Se verifică dacă acestea sunt conform specificaţilor prevăzute în documentaţia descriptivă.

Şedinţa de licitaţie cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

3.

Plicurile vor fi deschise de către preşedintele comisiei de licitaţie.

Acesta are obligaţia de a anunţa următoarele informaţii: denumirea (numele) ofertanţilor; modificările şi retragerile de oferte; existenţa garanţiilor de participare; documentele de calificare solicitate, inclusiv preţul de pornire; saltul/pasul de licitare; orice alte detalii şi precizări pe care comisia de licitaţie le consideră necesare, în cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor şi înainte de adjudecarea licitaţiei, operatorul economic pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca garanţie de participare.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

Preşedintele comisiei de licitaţie

Preşedintele şi comisia de licitaţie

 

Compartimentul achiziţii publice

3.1.

Nicio ofertă nu poate fi respinsă în cadrul şedinţei de licitaţie cu strigare.

Excepţia de la această regulă o fac ofertele întârziate şi ale celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

4.

Examinarea şi evaluarea documentelor

Comisia de licitaţie are obligaţia de a desfăşura activităţile de examinare şi evaluare numai la sediul autorităţii contractante.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

 

Compartimentul achiziţii publice

5.

Verificarea documentelor

Verificarea de către comisia de licitaţie a condiţiilor menţionate în documentaţia descriptivă, inclusiv a eligibilităţii participanţilor la licitaţie, conform anexei nr. 3.6 la documentaţia descriptivă.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

 

Compartimentul achiziţii publice

5.1.

Orice decizie a comisiei de licitaţie trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.

Membrii comisiei de licitaţie care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la procesul-verbal al şedinţei.

Imediat după încheierea şedinţei licitaţiei publice cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

6.

Desfăşurarea licitaţiei cu strigare

Operatorilor economici li se înmânează taloane cu numere de ordine.

În cursul şedinţei de licitaţie, operatorii economici confirmă şi acceptă, prin ridicarea talonului de participare, valoarea anunţată de preşedintele comisiei de licitaţie.

Licitaţia se desfăşoară prin strigare pentru fiecare pas de licitare.

Preşedintele comisiei declară începerea supralicitării şi solicită oferte cel puţin egale cu preţul de pornire.

Odată ce unul dintre ofertanţi a oferit o sumă, niciun alt ofertant nu va putea oferi aceeaşi sumă, ci doar o sumă mai mare, cu respectarea pasului de licitare. După anunţarea fiecărei oferte, preşedintele comisiei strigă de 3 ori oferta făcută. Dacă la a III-a strigare nu este anunţată o ofertă mai mare, este declarat câştigător cel care a făcut ultima ofertă.

Ofertele care nu respectă pasul de licitare precizat ( lei) sau multiplu al acestuia nu sunt acceptate în cadrul procedurii de licitaţie.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

 

 

 

 

7.

Stabilirea operatorului câştigător

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili operatorul câştigător, pe baza aplicării criteriului stabilit în documentaţia descriptivă. După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, licitaţia se declară închisă.

Şedinţa licitaţiei publice cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

8.

Comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal al licitaţiei.

Procesul-verbal al licitaţiei trebuie să includă informaţiile anunţate de către preşedintele comisiei. Preţul adjudecat se va specifica în cifre şi în litere.

Şedinţa licitaţiei cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

 

Preşedintele comisiei de licitaţie

Compartimentul achiziţii publice

8.1.

Semnarea procesului-verbal al licitaţiei

Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii operatorilor economici care sunt prezenţi la licitaţie.

Se înmânează o copie a procesului-verbal al şedinţei de licitaţie cu strigare fiecărui participant la şedinţă.

Şedinţa licitaţiei cu strigare

Membrii comisiei de licitaţie

Preşedintele comisiei de licitaţie

Director

Compartimentul achiziţii publice

9.

Contestaţii - depunere şi soluţionare

În termen de 3 zile de la data comunicării procesului-verbal, participanţii la licitaţie pot formula contestaţii referitoare la

organizarea şi desfăşurarea procedurii,

Directorul unităţii poate stabili soluţionarea contestaţiei de către aceeaşi comisie de licitaţie sau de o aftă comisie, care vă analiza şi soluţiona eventualele contestaţii în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la sediul autorităţii organizatoare.

După soluţionare acestora se comunică în scris fiecărui operator economic rezultatul contestaţiei.

în termen de 3 zile

Membrii comisiei

Preşedintele comisiei de licitaţie

 

Compartimentul achiziţii publice

9.1.

Elaborarea procesului-verbal final al procedurii, după caz

Procesul-verbal trebuie să includă informaţiile privind contestaţiile depuse şi modul de soluţionare a acestora, în situaţia în care nu au existat contestaţii, la expirarea termenului de depunere a acestora, procesul-verbal al comisiei de licitaţie devine proces-verbal final al procedurii

În termen de două zile

Membrii comisiei de licitaţie

Preşedintele comisiei de licitaţie

Director

Compartimentul achiziţii publice

9.2.

Anularea procedurii, dacă este cazul

Procedura se anulează atunci când:

- niciun operator economic nu îndeplineşte condiţiile de calificare;

- la prima licitaţie se prezintă un singur operator economic;

- operatorul economic declarat câştigător refuză încheierea contractului de locaţiune, i se reţine valoarea garanţiei de participare depusă şi acesta nu va mai participa pe o perioadă pe 1 an la procedurile din sistemul penitenciar;

- abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura sau este imposibilă încheierea contractului etc.

Cât mai curând posibil

Membrii comisiei de evaluare

Preşedintele comisiei de licitaţie

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 8 - Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de licitaţie

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Informarea operatorilor economici

Unitatea organizatoare are obligaţia de a informa participanţii despre deciziile referitoare la participarea

Cât mai curând posibil

Compartimentul achiziţii publice

Preşedintele comisiei de licitaţie

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

 

acestora la licitaţia cu strigare sau, dacă este cazul, despre anularea procedurii şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri.

În comunicarea către operatorul economic declarat câştigător se specifică locul şi data la care este invitat acesta pentru încheierea contractului.

Dacă acesta refuză încheierea contractului, operatorului economic i se reţine garanţia de participare şi nu va mai participa la proceduri în sistemul penitenciar pe o perioadă de un an.

În această situaţie, unitatea va invita operatorule economic clasat pe locul 2 pentru încheierea contractului.

Dacă şi acesta refuză, i se reţine garanţia de participare şi nu va mai participa la proceduri în sistemul penitenciar pe o perioadă de un an.

În aceste condiţii se organizează o nouă procedură de licitaţie,

 

 

 

 

 

1.1.

Comunicarea şi transmiterea rezultatului licitaţiei

Comunicarea rezultatului licitaţiei se realizează în scris, prin e-mail, poştă, fax.

Maximum 3 zile

Compartimentul achiziţii publice

Preşedintele comisiei de

licitaţie.

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 9 - Semnarea contractului

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Finalizarea atribuirii contractului de locaţiune

Procedura se finalizează prin semnarea contractului de locaţiune.

Contractul va cuprinde clauze privind data şi modul de plată a chiriei, a utilităţilor, utilizarea, întreţinerea şi restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protecţie militară, păstrarea secretului, accesul şi ordinea interioară, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii şi a mediului, în ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, şi faptul că spaţiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosinţă altor persoane, obligaţia încadrării în media preţurilor practicate pe piaţa locală, precum şi condiţiile în care contractul poate fi reziliat şi durata acestuia.

La data semnării contractului

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică Consilier juridic Viză Control financiar preventiv propriu (CFPP)

Director

Compartiment

achiziţii

2.

încheierea contractului de locaţiune

Contractul de locaţiune se încheie în formă scrisă, în două exemplare, şi se semnează de către directorul unităţii şi operatorul economic câştigător, fiind avizat de directorul economic, consilierul juridic, (vizat de CFPP).

5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii

Compartimentul achiziţii publice Consilier juridic

Structura economică Consilier juridic

Director

Compartimentul achiziţii publice Structura economică

3.

Cuprinsul contractului da locaţiune

Fac parte din contractul de locaţiune:

a) caietul de sarcini;

b) documentaţia descriptivă;

c) procesul-verbal de predare-primire;

d) anexa nr. 1 la Decizia - Modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare, verificate semestrial sau de câte ori există o sesizare.

 

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică Consilier juridic

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 10 - Definitivarea dosarului procedurii de licitaţie şi arhivarea documentelor

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurata

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Definitivarea dosarului licitaţiei publice

Dosarul cuprinde toate

activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de licitaţie, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii.

După finalizarea

licitaţiei

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

Etapa 11 - Constituirea garanţiei de bună execuţie

Nr. crt.

Descrierea activităţilor

Acţiuni desfăşurate

Interval de timp

Elaborează

Verifică

Aprobă

Arhivează

1.

Constituirea garanţiei de buna execuţie

1. Se solicită constituirea garanţiei de bună execuţie, care poate fi sub mai multe forme;

- scrisoare de garanţie bancară;

- depunerea în contul locatorului; sau

- depunerea de numerar la casieria unităţii;

- alte instrumente de garantare conform legii.

2. Garanţia de bună execuţie poate fi reţinută în următoarele situaţii:

- locatarul nu îşi îndeplineşte în tot sau în parte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător;

- locatarul solicită rezilierea contractului sau reducerea perioadei de valabilitate a contractului, înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat acesta.

Odată cu încheierea contractului

Compartimentul achiziţii publice

Structura economică

Director

Compartimentul achiziţii publice

 

ARTICOLUL 2

Dispoziţii finale

 

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din Procedura privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.

(2) La demararea procedurii, unitatea penitenciară va solicita consiliului local comunicarea tarifului de închiriere a spaţiilor de pe raza de acţiune a acesteia, în.... lei/mp/lună. În cazul în care tariful nu este actualizat, acesta va fi actualizat în conformitate cu indicele preţului de consum („IPS*) pentru servicii publicat pe pagina Institutului Naţional de Statistică.

(3) în cazul în care tariful de închiriere a spaţiilor nu este stabilit de către unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea penitenciară, atunci aceasta, la început de an, va solicita în scris consiliului local/judeţean comunicarea cuantumului lunar de închiriere. Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale şi judeţene au atribuţii referitoare la stabilirea tarifelor de închiriere bunuri proprietate publică.

(4) Documentaţia descriptivă, caietul de sarcini şi contractul de locaţiune se adaptează condiţiilor unităţii organizatoare, existând posibilitatea particularizării clauzelor contractuale de către unitate.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

CAIET DE SARCINI

 

1. Oportunitatea

Înfiinţarea punctului comercial în incinta sistemului administraţiei penitenciare urmăreşte crearea unor condiţii care să asigure deţinuţilor accesul la o gamă diversificată de bunuri şi produse la care aceştia au dreptul, conform legislaţiei în vigoare; punctul comercial deserveşte şi personalul unităţilor penitenciare.

Obiectivele înfiinţării punctului comercial sunt:

- realizarea unui sistem de aprovizionare accesibil şi avantajos, capabil să pună la dispoziţia deţinuţilor, pe bază de cerere sau în mod direct, articole de îmbrăcăminte, alimente, articole sanitare de uz personal, bunuri de larg consum de primă necesitate permise în incinta unităţii penitenciare;

- crearea posibilităţii deţinuţilor fără familie sau nevizitaţi să îşi procure bunurile de care au nevoie pe timpul detenţiei;

- apropierea de standardele Uniunii Europene.

2. Descrierea spaţiului

Spaţiul cu destinaţia de punct comercial pentru vânzarea de produse alimentare şi nealimentare către deţinuţi şi personalul unităţii penitenciare ............................................................ are o suprafaţă totală de ............. m2 şi este structurat astfel:

- 1 încăpere cu suprafaţa de ............. mp (cu destinaţie de spaţiu desfacere bunuri şi produse);

- 1 încăpere cu suprafaţa de ............. mp (cu destinaţie de spaţiu depozitare);

- 1 grup sanitar cu suprafaţa de ............. mp (dotat cu chiuvetă şi vas WC);

- 1 vestiar cu suprafaţa de ............. mp, dotat cu cuier pentru haine.

Punctul comercial în cauză este racordat la utilităţi astfel:

- alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic naţional;

- alimentarea cu apă se face din reţeaua de apă a unităţii;

- sistem de canalizare;

- încălzirea este asigurată de centrala termică a unităţii.

3. Obligaţiile operatorului economic

Operatorul economic declarat câştigător trebuie să deţină toate avizele şi/sau autorizaţiile necesare derulării acestei activităţi, unitatea penitenciară nerăspunzând în faţa instituţiilor cu atribuţii de control despre activitatea desfăşurată sau de natura mărfurilor depozitate în spaţiile închiriate.

Orice întârziere în începerea derulării contractului de închiriere datorată culpei operatorului economic va fi amendată prin plata chiriei corespunzătoare perioadei de întârziere.

În situaţia în care, din vina operatorului economic, întârzierea dării în folosinţă a spaţiului depăşeşte 7 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, acesta va putea fi reziliat unilateral de către unitatea penitenciară, fără necesitatea unei notificării prealabile, iar operatorul economic este obligat la plata chiriei pentru întreaga perioadă scursă de la data semnării contractului.

Depozitarea bunurilor şi a produselor aprovizionate trebuie să se efectueze în condiţii igienico-sanitare care să asigure menţinerea caracteristicilor de calitate specifice.

Operatorul economic se obligă:

a) să nu subînchirieze spaţiul care face obiectul contractului de închiriere;

b) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun locatar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) să efectueze plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spaţiului închiriat în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să suporte, pe toată durata închirierii, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv cheltuielile cu energia electrică, termică şi de apă, stabilite de unitatea penitenciară, aferentă spaţiului închiriat;

e) să execute la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în bune condiţii;

f) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract; plata contravalorii chiriei şi a cheltuielilor cu energie electrică, termică şi apă se face până la ............. ale lunii în curs;

g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;

h) să permită autorităţii contractante să controleze modul îh care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia;

i) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al autorităţii contractante şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie;

j) să restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în bune condiţii, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;

k) să utileze şi să doteze spaţiul comercial cu mobilierul, echipamentele şi instalaţiile necesare desfăşurării şi asigurării condiţiilor optime de depozitare, conservare şi comercializare a bunurilor materiale şi produselor alimentare;

l) să deţină casă de marcat omologată de organele fiscale şi care să asigure eliberarea de bonuri fiscale pe care să se imprime denumirea produsului cumpărat, marca şi, după caz greutatea/volumul, preţui şi valoarea;

m) să deţină cântar electronic verificat metrologic;

n) să încheie contract cu societatea abilitată care să asigure în penitenciar softul programului necesar pentru facturare, iar toate echipamentele adiacente sunt în sarcina locatarului;

o) să asigure unităţii penitenciare posibilitatea verificării, în orice moment, a modului de formare a preţului de vânzare şi să prezinte documentele privind autorizaţiile de funcţionare ale magazinului, certificatele metrologice şi carnetele de sănătate ale angajaţilor;

p) să respecte prevederile anexei la prezentul caiet de sarcini şi să comercializeze toată gama de produse solicitate la care au dreptul deţinuţii; de la punctul comercial să fie achiziţionate şi produse dintre cele prevăzute de normele în vigoare privind categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate direct sau pe bază de solicitare scrisă, în cazul bunurilor de folosinţă îndelungată sau al celor care nu se regăsesc printre cele comercializate în mod curent; să nu comercializeze pentru o perioadă de 6 luni produsele cuprinse în lista anexată caietului de sarcini la preţuri ce depăşesc media preţurilor comunicate de autoritatea contractantă;

q) să aibă expuse la vedere preţurile pe produs, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizaţiile de funcţionare, precum şi adaosul comercial pe care îl practică;

r) să respecte prevederile anexei nr. 3.5 la documentaţia descriptivă;

s) să angajeze personal (vânzători/persoane care asigură aprovizionarea punctului comercial) care să respecte prevederile anexei nr. 3.5 la documentaţia descriptivă şi care să aibă efectuate analizele medicale conform prevederilor legale;

pe cât posibil, operatorul economic va menţine personalul angajat, evitând fluctuaţia acestuia, iar acesta se va supune regulilor de acces, control şi securitate stabilite de către unitatea penitenciară;

ş) să efectueze periodic, conform prevederilor legale incidente în această materie, operaţiuni de dezinsecţie/ dezinfecţie/deratizare, precum şi ori de câte ori se impune, iar ulterior să prezinte locatorului dovada efectuării acestor operaţiuni;

t) să respecte normele de protecţie a mediului, protecţia muncii, RS.I. şi să asigure curăţenia în incinta spaţiului închiriat;

ţ) preţurile practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului nu pot fi mai mari decât media preţurilor practicate de magazine similare de pe piaţa locală; la timbre şi plicuri va practica adaos comercial 0, iar la ţigări preţul de vânzare nu poate depăşi preţul de vânzare cu amănuntul în vigoare la momentul vânzării, conform art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prin magazine similare de pe piaţa locală se înţelege operatorii economici „similari” ca specific de activitate şi rulaj care funcţionează în localitate sau zonele limitrofe şi care comercializează produse identice cu cele comercializate prin punctul comercial, din punctul de vedere al tipului, al unităţii de măsură şi al caracteristicilor de calitate;

u) personalul unităţii penitenciare nu poate fi implicat direct în activitatea de încărcare-descărcare a mărfurilor, a bunurilor şi a produselor destinate comercializării;

v) deţinuţii pot fi folosiţi la activităţi de încărcare-descărcare a mărfurilor destinate comercializării mărfurilor la punctul comercial cu condiţia încheierii unui contract de prestări servicii între operatorul economic şi unitatea penitenciară.

4. Reguli privind comercializarea

Operatorul economic trebuie să asigure aprovizionarea cu o gamă cât mai diversificată din produsele prevăzute de normele în vigoare.

Bunurile şi produsele destinate comercializării vor fi însoţite în permanenţă de documente justificative privind provenienţa, calitatea şi termenele de valabilitate ale acestora, precum şi de certificatele de garanţie pentru bunurile de folosinţă îndelungată.

Pentru fiecare operaţie comercială efectuată se emite bon fiscal. Bonul fiscal trebuie să cuprindă denumirea produsului, cantitatea, preţul unitar şi valoarea tuturor produselor cumpărate, plus cuantumul TVA.

Se interzice comercializarea către deţinuţi a bunurilor şi produselor alimentare care nu se regăsesc în normele în vigoare, a produselor alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui; de asemenea se interzice comercializarea către deţinuţi a lămâilor şi derivate ale acestora.

Programul de funcţionare al punctului comercial se stabileşte de comun acord cu conducerea unităţii.

Unitatea penitenciară asigură accesul şi însoţirea deţinuţilor la punctul comercial, în funcţie de programul stabilit, cel puţin o dată pe săptămână.

5. Procedura de cumpărare

Săptămânal, deţinuţii au dreptul de a cumpăra de la punctele comerciale din incinta penitenciarului, în limita a 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, alimente, fructe, legume, apă minerală, băuturi răcoritoare, ţigări şi alte bunuri de natura celor permise să fie primite. Materialele necesare exercitării drepturilor de petiţionare, la corespondenţă şi la convorbiri telefonice pot fi cumpărate de la punctele comerciale din incinta penitenciarului fără a afecta limita de 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, conform art. 151 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de folosire a dreptului de cumpărare de bunuri şi produse de către deţinuţi are următoarele particularităţi:

- se urmăreşte ca acesta să prezinte documentul justificativ, pentru verificarea soldului disponibil pentru cumpărături;

- fiecare deţinut este obligat să ridice bonul fiscal.

6. Controlul punctului comercial

Activitatea punctului comercial se controlează periodic şi ori de câte ori este nevoie de persoanele desemnate de către directorul unităţii ori, după caz, de reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de alte structuri de control abilitate.

Rezultatele controlului se consemnează în registrul de control constituit la nivelul punctului comercial şi în procesele-verbale sau notele de control.

Verificarea preţurilor din magazin raportat la cele din listă se face săptămânal de o comisie aprobată de conducerea unităţii penitenciare, constituită din 3 membri, din care unui să fie nominalizat preşedinte, astfel:

- un reprezentant al structurii medicale care va verifica, în principal: condiţiile de igienă, autorizaţiile de funcţionare, carnetele de sănătate ale angajaţilor;

- achizitorul unităţii;

- un reprezentant al structurii operative.

Achizitorul şi reprezentantul structurii operative au ca atribuţii principale: verificarea preţurilor din listă cu cele ale produselor expuse la vânzare, verificări metrologice, termenul de valabilitate, existenţa cantităţilor/stocurilor raportat la cererea deţinuţilor.

Rezultatele verificării efectuate la punctul comercial se trec într-un proces-verbal, care împreună cu toate documentele procedurii de închiriere se clasează la dosarul contractului de închiriere, gestionat de persoana desemnată în acest sens. Totodată, un exemplar al procesului-verbal se va înmâna locatarului (chiriaşului).

Lunar, în consiliul de conducere al unităţii se analizează activitatea comisiei şi respectarea preţurilor din listă.

Pentru restul produselor care nu se regăsesc în lista CU preţurile maximale, verificarea se face semestrial sau de câte ori există o sesizare, prin compararea preţurilor din magazin cu media preţurilor produselor de la magazinele similare, de pe piaţa locală.

Verificarea se face de către aceeaşi comisie menţionată mai sus, iar rezultatele se trec într-un proces-verbal.

În situaţia în care se constată depăşiri ale preţurilor la operatorul economic, acesta va fi notificat de conducerea unităţii penitenciare, menţionând faptul că se încalcă clauzele care reglementează raporturile juridice dintre piaţă şi astfel de cazuri.

Locatarul are obligaţia de a retrage de la vânzare respectivele produse în ziua primirii notificării de la unitatea penitenciară şi de a modifica în termen de 3 zile lucrătoare preţurile, pentru a se încadra în limita medie a preţurilor practicate de magazinele similare de pe piaţa locală. Până la modificarea preţurilor, operatorul economic nu comercializează produsele menţionate în notificarea scrisă primită de la unitate.

În caz contrar, contractul va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, cu informarea scrisă a operatorului economic, fără intervenţia instanţei de judecată, iar acesta este obligat la plata chiriei până la data menţionată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reţinută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, şi garanţia de bună execuţie.

În situaţia sus-menţionată, locatarul este obligat să continue activitatea încă o perioadă de timp, în aceleaşi condiţii precizate în contract, urmând ca rezilierea să fie realizată efectiv cu data semnării unui nou contract cu alt operator. Unitatea penitenciară are obligaţia ca în termen de 15 zile de la transmiterea notificării către locatar să iniţieze o nouă procedură de selecţie pentru alt operator economic.

După caz, unitatea penitenciară poate cere şi daune-interese, concomitent cu notificarea de reziliere, cu precizarea justificării lor.

7. Reguli de acces în unitate

Locatarul trebuie să respecte regulile de acces în unitate prezentate mai jos, precum şi orice alte reguli stabilite în acest sens prin acte normative sau prin hotărârea conducerii unităţii sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

a) locatarul trebuie să comunice în scris unităţii o situaţie cu numărul de înmatriculare al autovehiculului şi cu numele delegaţilor şi şoferilor care vor efectua aprovizionările;

b) personalul locatarului nu are acces în unitate cu telefoane mobile, reportofoane, aparate/camere foto şi alte aparate de înregistrare video şi audio, precum şi alte bunuri interzise menţionate în legislaţia sistemului administraţiei penitenciare;

c) personalului locatarului nu îi este permis să ia legătura cu deţinuţii în alte scopuri decât cele strict necesare desfăşurării activităţii şi să înmâneze acestora bunuri sau alimente, cu excepţia celor comercializate prin punctul comercial, în limita sumei aflate la dispoziţie şi a cuantumului legal;

d) locatarul va folosi în interiorul spaţiului de detenţie un singur mijloc de transport pentru transportul mărfurilor la punctul comercial;

e) la intrarea/ieşirea în/din unitate, atât personalul locatarului, cât mijlocul de transport al acestuia se supun controlului efectuat în toate punctele de control ale unităţii;

f) personalul locatarului este obligat să respecte un anumit traseu prestabilit până la punctul comercial al unităţii; mijlocul de transport al locatarului cu care acesta face aprovizionarea se deplasează pe un traseu prestabilit până la locul de descărcare şi înapoi;

g) în cazul în care locatarul sau angajaţii acestuia nu respectă indicaţiile enumerate mai sus, contractul va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, fără intervenţia instanţei de judecată, iar operatorul economic este obligat la plata chiriei până la data menţionată În cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reţinută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, garanţia de bună execuţie şi vor fi sesizate, după caz, organele de poliţie.

8. Dispoziţii finale

(1) Unitatea penitenciară are obligaţia de a verifica până la deschiderea ofertelor, pe portalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în secţiunea dedicată, dacă operatorul economic figurează în baza de date, ca având interdicţie de a participa la proceduri.

(2) Dacă operatorul economic declarat câştigător refuză încheierea contractului de locaţiune, acestuia i se reţine valoarea garanţiei de participare depuse şi nu va putea participa la proceduri similare, în sistemul penitenciar, pe o perioadă de un an de zile, începând cu data .............; unitatea are obligaţia de a completa datele operatorului economic în anexa nr. 3.6 la documentaţia descriptivă, în termen de 3 zile de la incidentul care determină înscrierea în această evidenţă. În această situaţie, unitatea va invita operatorul economic clasat pe locul 2 pentru încheierea contractului. În cazul refuzului ocupantului locului 2, procedura de licitaţie se reia.

(3) în cazul în care se constată un fals în declaraţii/angajamente, pe parcursul procedurii de licitaţie, operatorul economic este exclus din procedură, iar dacă falsul este constatat după semnarea contractului, acesta va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, cu informarea scrisă a operatorului economic, fără intervenţia instanţei de judecată, iar acesta este obligat la plata chiriei până la data menţionată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reţinută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, şi garanţia de bună execuţie.

(4) în cea din urmă situaţie (constatarea falsului ulterior semnării contractului), locatarul este obligat să continue activitatea încă o perioadă de timp, în aceleaşi condiţii precizate în contract, urmând ca rezilierea să fie realizată efectiv cu data semnării unui nou contract cu alt operator, conform notificării de reziliere.

(5) După caz, unitatea poate cere şi daune-interese, concomitent cu notificarea de reziliere, cu precizarea justificării lor.

(6) Unitatea penitenciară are obligaţia ca în termen de 10 zile să demareze o nouă procedură pentru închirierea spaţiului.

(7) în toate cazurile de interdicţie, unitatea penitenciară are obligaţia de a încărca datele operatorului pe portalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform tabelului prezentat în anexa nr. 3.6. la documentaţia descriptivă, în termen de 3 zile de la incidentul care determină înscrierea în această evidenţă.

 

ANEXĂ

la caietul de sarcini

 

LISTĂ PRODUSE

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Preţ/U.M.

Preţ

1.

Cafea

Preţ/kg

 

2.

Apă

Preţ/l

 

2.1.

Apă plată minerală

Preţ/l

 

2.2.

Apă plată

Preţ/l

 

2.3.

Apă minerală carbogazoasă

Preţ/l

 

2.4.

Apă carbogazoasă (tip „sifon*)

Preţ/l

 

3.

Băuturi răcoritoare

Preţ/l

 

3.1.

Băuturi răcoritoare carbogazoase

Preţ/l

 

3.2.

Băuturi răcoritoare necarbogazoase

Preţ/l

 

4.

Zahăr

Preţ/kg

 

5.

Ulei

Preţ/l

 

6.

Oţet

Preţ/l

 

7.

Smântână

Preţ/kg

 

7.1.

Smântână (12% grăsime)

Preţ/kg

 

7.2.

Smântână (20% grăsime)

Preţ/kg

 

8.

Brânză

Preţ/kg

 

8.1.

Telemea vacă

Preţ/kg

 

8.2.

Telemea oaie

Preţ/kg

 

9.

Iaurt (3-3,5% grăsime)

Preţ/l

 

10.

Caşcaval

Preţ/kg

 

11.

Unt (65-80% grăsime)

Preţ/kg

 

12.

Lapte (1,5-3,5% grăsime)

Preţ/l

 

13.

Mezeluri

Preţ/kg

 

13.1.

Parizer

Preţ/kg

 

13.2.

Cârnaţi

Preţ/kg

 

13.3.

Crenvurşti

Preţ/kg

 

13.4.

Salam

Preţ/kg

 

13.5.

Şuncă

Preţ/kg

 

13.6.

Şuncă presată

Preţ/kg

 

14.

Fructe

Preţ/kg

 

14.1.

Mere

Preţ/kg

 

14.2.

Banane

Preţ/kg

 

14.3.

Portocale

Preţ/kg

 

15.

Legume

Preţ/kg

 

15.1.

Roşii

Preţ/kg

 

15.2.

Castraveţi

Preţ/kg

 

15.3.

Ardei gras

Preţ/kg

 

15.4.

Ceapă

Preţ/kg

 

15.5.

Varză

Preţ/kg

 

15.6.

Usturoi

Preţ/kg

 

16.

Ghiveci de legume

Preţ/kg

 

17.

Conserve carne

Preţ/kg

 

18.

Conserve peşte

Preţ/kg

 

19.

Ciocolată

Preţ/kg

 

20.

Biscuiţi

Preţ/kg

 

21.

Biscuiţi cu cremă (tip „Eugenia”)

Preţ/kg

 

22.

Săpun solid semitoaletă

Preţ/kg

 

23.

Pastă dinţi (100 mi)

Preţ/100 mi

 

24.

Spumă ras

Preţ/100 ml

 

25.

Hârtie igienică (2 straturi)

Preţ/rolă

 

26.

Aparat de ras unică folosinţă (2 lame)

Preţ/buc.

 

 

NOTĂ:

Lista cu produse este obligatorie pentru toate unităţile penitenciare, excepţie făcând unităţile penitenciare atipice, care în funcţie de specificul unităţii şi al persoanelor custodiate o pot completa cu un număr de produse, specifice acestora.

Se consideră unităţi penitenciare atipice: unităţile penitenciare care au secţii de femei, centrele care custodiază minori şi tineri, penitenciarele-spital şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

La demararea procedurii de licitaţie public㠄cu strigare” achizitorul unităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. Se deplasează la 3 magazine similare de pe piaţa locală.

2. Întocmeşte pentru fiecare magazin similar câte o listă cu preţul produselor, conform tabelului de mai sus, fără a lua în calcul preţurile promoţionale, ofertele şi alte tipuri de reduceri care au loc la anumite intervale de timp sau cu anumite ocazii.

3. Stabileşte preţul final al produselor din listă, care se determină ca medie aritmetică a preţurilor comercializate în cele 3 magazine, calculat pentru fiecare produs în parte.

4. După stabilirea preţurilor din listă, achizitorul întocmeşte un proces-verbal.

5. Lista produselor cu preţurile medii ale produselor centralizată este valabilă pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.

6. După stabilirea preţurilor medii care devin preţuri maximale pentru operatorul economic, lista de produse se anexează caietului de sarcini înainte de derularea procedurilor de licitaţie public㠄cu strigare”, iar operatorul economic are obligaţia să o respecte în următoarele 6 luni. Lista de produse cuprinde preţurile maximale la comercializare, pe care operatorul nu le poate depăşi, având însă posibilitatea de a le comercializa şi la preţuri mai mici.

7. Periodic, la 6 luni, până la expirarea contractului, achizitorul reia activităţile mal sus menţionate, lista de produse fiind revizuită şi actualizată. Prin excepţie, la legume şi fructe, verificarea preţurilor se face lunar la magazinele similare, în funcţie de sezon.

Prin magazin similar de pe piaţa locală se înţelege orice magazin care se situează în aceeaşi categorie, care desfăşoară activitatea economică şi funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Model

 

CONTRACT DE LOCAŢIUNE

 

I. Părţile contractante

1.1. Unitatea ..............................................., cu sediul social în ............................................... (localitatea), str. ............................................... nr. ...., judeţul/sectorul ..............................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................... cu nr. ...............................................,

Din ..............................................., cod fiscal nr. ............................................... din ..............................................., având contul nr. ..............................................., deschis la ..............................................., reprezentată de ..............................................., cu funcţia de ..............................................., în calitate de locator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ...............................................  - S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L, cu sediul social în ............................................... (localitatea), str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................... cu nr. ............................................... din ..............................................., cod fiscal nr. ............................................... din ..............................................., având contul nr. ............................................... deschis la ..............................................., reprezentată de ..............................................., cu funcţia de ..............................................., în calitate de locatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune cu respectarea următoarelor clauze;

II. Obiectul contractului

2.1. Locatorul dă în locaţiune/folosinţă locatarului ...............................................

2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt ...............................................

III. Obligaţiile părţilor

3.1. Obligaţiile locatorului sunt următoarele:

a) să predea bunul în locaţiune la termenul convenit de părţi şi la locul unde se găsea în momentul contractării;

b) să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii;

c) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă tulburarea locatarului în folosinţa bunului;

d) să răspundă pentru evicţiune şi viciile ascunse ale bunului care îi împiedică întrebuinţarea.

3.2. Obligaţiile locatarului sunt următoarele:

a) să plătească chiria lunară de ............................................... lei/lună în condiţiile stabilite;

b) să folosească în perioada locaţiunii bunurile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) să restituie la sfârşitul locaţiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract în starea în care le-a preluat consemnată îh procesul-verbal de predare-primire;

d) să acorde asistenţă tehnică pentru exploatarea normală a ...............................................;

e) în cazul în care în exploatarea ............................................... apar defecţiuni tehnice din culpa locatarului, locatorul este îndreptăţit să pretindă şi să i se plătească despăgubiri;

f) să garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au preluat printr-un contract de garanţie accesoriu contractului de locaţiune;

g) să respecte prevederile din: caietul de sarcini, documentaţia descriptivă şi modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare, verificate semestrial sau de câte ori există o sesizare.

IV. Durata contractului

Durata locaţiunii este de ..............................................., începând cu data de ............................................... până la data de ............................................... .

V. Preţul contractului

5.1. Părţile au convenit ca locatarul să plătească o chirie de ..............................................., lună (lei).

5.2. Factura se va emite în ..............................................., zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară, iar plata chiriei se va efectua în cel mult ..............................................., zile de la data facturării.

5.3. Părţile au convenit ca locatarul să achite locatorului contravaloarea utilităţilor lunar. Factura se va emite în ............................................... zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară, iar plata se va face în cel mult ............................................... zile de la data facturării.

5.4. Preţul contractului nu se ajustează pe toată perioada derulării acestuia. Prin excepţie, în situaţia prelungirii duratei contractului, valoarea lunară a chiriei se va indexa, la data semnării actului adiţional, cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

VI. Garanţia de bună execuţie a contractului

6.1. Locatarul va constitui garanţia de buna execuţie în valoare de ............................................... lei (în cuantum de 3 chirii lunare la preţul adjudecat în urma procedurii de licitaţie public㠄cu strigare”), prin:

a) virament bancar în contul unităţii/depunerea în contul locatorului deschis la Trezoreria ..............................................., nr. cont ...............................................;

b) scrisoare de garanţie bancară, cu valabilitate pe toată durata contractului, care va fi depusă în original la sediul locatorului în termen de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului;

c) depunere de numerar la casieria unităţii;

d) alte instrumente prevăzute de lege.

6.2. Garanţia de bună execuţie poate fi reţinută în următoarele situaţii:

a) locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător;

b) locatarul solicită rezilierea contractului sau scurtarea perioadei de valabilitate a contractului înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat acesta.

VII. Încetarea contractului

Contractul de locaţiune încetează prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) denunţare unilaterală;

c) expirarea termenului;

d) pieirea bunului;

e) desfiinţarea titlului locatorului.

VIII. Sancţiuni

În cazul întârzierii plăţii chiriei şi utilităţilor de către locatar, locatorul va percepe penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu prima zi de la expirarea termenului de plată până la executarea obligaţiei de plată.

IX. Forţa majoră

9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător-totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ............................................... zile/ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

9.3. Dacă în termen de ............................................... zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. Notificări

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut(ă) în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.

10.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la punctele precedente.

XI. Litigii

În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei de judecată competente.

XII. Clauze finale

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

12.2. Prezentul contract împreună cu anexa care face parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Caietul de sarcini, documentaţia descriptivă, modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta locurilor de deţinere aflate în sistemul administraţiei penitenciare şi procesul-verbal al licitaţiei sunt părţi integrante ale contractului.

12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr De ..............................................., exemplare, din care ..............................................., astăzi, ..............................................., data semnării lui ............................................... .

 

Locator,

Locatar,

...............................................

...............................................

Proprietar,

Chiriaş,

...............................................

...............................................

Unitatea,

S.C. ...............................................

...............................................

 

Director,

 

...............................................

 

Şef Serviciu economico-administrativ,

 

...............................................

 

Consilier juridic,

 

...............................................

 

Vizat CFPP

 

...............................................

 

 

ANEXĂ

la Contractul de locaţiune nr. ...............................................

 

Model

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

 

Încheiat astăzi ..............................................., în momentul predării-primirii spaţiului în suprafaţă de ............. mp, cu destinaţie comercială, care este amenajat cu următoarele bunuri:

- uşă metalică;

- ferestre cu geam termopan;

- gresie şi faianţă;

- calorifer;

- comutator;

- priză dublă ST cu CP;

- lampă fluorescentă;

- etc. .............................................. .

Acestea sunt în stare de funcţionare în momentul predării.

 

Am predat

Am primit

 

 

Penitenciarul ...............................................

S.C. ...............................................

 

 

Director,

 

...............................................

 

Director/Şef serviciu economico-administrativ,

 

...............................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

DOCUMENTAŢIA DESCRIPTIVĂ

I. a) Autoritatea organizatoare

 

Denumire: Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor/Unitatea penitenciară ...............................................

Adresă: ...............................................

 

Localitate: ...............................................

Cod poştal: ...............................................

Tara: ROMÂNIA

Persoană de contact: ...............................................

Telefon: ...............................................

E-mail: ...............................................

Fax: ...............................................

Adresa/Adresele de internet: ...............................................

 

 

I. b) Principala activitate sau activităţi ale autorităţii organizatoare

 

 ministere ori alte autorităţi publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 ordine publică/siguranţă naţională

 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

 

 la adresa mai sus menţionată

Date-limită de primire a solicitărilor de clarificări

 

Data: ...............................................

 

Ora-limită: ...............................................

 

Adresa: ...............................................

 

Data-limită de transmitere a răspunsului la clarificări: ...............................................

 

 

II. Obiectul contractului

11.1. Descriere

 

II.1.1. Denumire:

 

Contract având ca obiect:

Închirierea unui spaţiu în incinta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/Unităţii penitenciare ............................................... cu destinaţia de punct comercial.

II.1.2. Locaţia:

Perioada în care poate fi vizitată locaţia: după achitarea taxei de participare.

II.1.3. Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract: 

Contractul se va semna cu un singur operator economic.

II.1.4. Durata contractului: de până la 2 ani cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional până la finalizarea următoarei proceduri, care se va iniţia obligatoriu cu 30 de zile înainte de data expirării contractului.

II.1.5. Ofertele alternative sunt acceptate: NU 

 

III. Procedură

 

II 1.1. Procedura selectată: licitaţie public㠄cu strigare”

III.2. Legislaţia aplicată - Legea nr. 254/2013, Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, Legea nr. 213/1998, Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990, Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2000

 

IV. Documente de calificare

Documentele de calificare, stabilite prin documentaţia descriptivă, vor fi prezentate într-un plic închis, lipit şi ştampilat pe zona de închidere. La acesta se ataşează originalul documentului care atestă plata garanţiei de participare, împreună cu o adresă de înaintare.

Nu se admit documente transmise prin e-mail sau fax.

Documentele depuse după termenul-limită conduc la respingerea operatorului economic de a participa la şedinţa de licitaţie public㠄cu strigare”.

 

 

 

V.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului

Declaraţie

Completare formular anexa nr. 3.1 la documentaţia descriptivă

Solicitat㠁

 

Fişă de informaţii generale

Completare formular anexa nr. 3.2 la documentaţia descriptivă

Solicitat㠁

Declaraţie pe propria răspundere că operatorul economic nu are datorii faţă de instituţiile din sistemul administraţiei penitenciare

În situaţia în care unitatea penitenciară constată că operatorul economic are datorii neachitate în termen faţă de unităţile din sistemul administraţiei penitenciare, acesta va fi exclus din cadrul procedurii respective.

Solicitat㠁

 

 

 

Declaraţie

Completare formular anexa nr. 3.5 la documentaţia descriptivă, din care să reiasă inexistenţa relaţiilor de rudenie sau afinitate de până la gradul IV sau relaţii de orice altă natură între reprezentanţii operatorului economic, asociaţii sau personalul angajat al acestuia şi conducerea unităţii penitenciare şi deţinuţii, în care se desfăşoară licitaţia

Solicitat㠁

Solicitat 

Certificat fiscal eliberat de Compartimentul impozite şi taxe locale al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizată (Prezenţa debitelor impune eliminarea din cadrul licitaţiei.)

Solicitat 

Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizată), emis cu maximum 30 de zile înainte de data şedinţei de licitaţie publică

(Prezenţa debitelor impune eliminarea din cadrul licitaţiei.)

Declaraţie pe propria răspundere din partea operatorului economic

 

Solicitat㠁

La licitaţia desfăşurată în sistemul administraţiei penitenciare nu poate participa, pe o perioadă de 1 an, persoana fizică autorizată sau juridică aflată în una dintre situaţiile:

a) a avut litigii cu o unitate penitenciară în privinţa unui contract de locaţiune având destinaţie de punct comercial şi s-a stabilit culpa locatarului prin hotărâre judecătorească definitivă în sistemul căilor de atac; termenul curge de la data rămânerii definitive a hotărârii sus-menţionate;

b) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitaţiile anterioare organizate de o unitate penitenciară; termenul curge de la data rămânerii definitive

a hotărârii de constatare a falsului;

 

c) a participat la alte licitaţii publice desfăşurate în sistemul administraţiei penitenciare, a adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere; termenul curge de la data la care era obligat să semneze contractul;

d) a deţinut un contract de închiriere pentru spaţiu într-o unitate penitenciară şi a renunţat la acesta pe perioada derulării contractului; termenul curge de la data când contractul iniţial ar fi încetat la expirarea termenului convenit la încheierea lui.

La licitaţie nu sunt admise persoanele juridice ai căror asociaţi unici sau majoritari deţin sau controlează entităţi ce se încadrează la lit. a)-d) precizate mai sus.

De asemenea, la licitaţie nu pot participa persoanele juridice ai căror asociaţi majoritari sunt entităţi care, potrivit documentaţiei de atribuire, nu au vocaţia să participe în nume propriu la această procedură, datorită interdicţiilor stabilite.

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Solicitat 

La licitaţia publică cu strigare, pentru închirierea unui spaţiu, nu pot participa societăţi, entităţi deţinute sau controlate de aceeaşi persoană.

Completare formular anexa nr. 3,4 la documentaţia descriptivă

 

V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

 

Persoane juridice/fizice române

Solicitat 

- Certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă Ministerul Justiţiei (valabilitate: cu maximum 30 de zile înainte de data licitaţiei) - original sau copie legalizată, din care să rezulte informaţii de identificare, sediul social, administratorii, domenii de activitate - cel puţin comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, durata societăţii, asociaţi, capital social, puncte de lucru, precum şi faptul că ofertantul nu se află în oricare din următoarele situaţii: stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare sau că ar face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate/autorizaţie de funcţionare sau autorizaţie de funcţionare.

Solicitat 

- Certificat de înregistrare fiscală (CUI), copie conformă cu originalul, semnată şi ştampilată

Persoane juridice/fizice străin

Solicitat 

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

 

V.3. Situaţia economico-financiară

 

Informaţii privind situaţia economico-financiară

Solicitate 

- Scrisoare de bonitate din partea unei bănci - în original, emisă cu maximum 30 de zile înainte de data şedinţei de licitaţie public㠄cu strigare”

 

V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

 

Informaţii privind capacitatea tehnică

Solicitate 

- Lista cu utilajele şi personalul de care dispune operatorul economic pentru a putea susţine activitatea comercială în spaţiul licitat

Prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate este obligatorie. Omisiunea unui document duce la excluderea din procedura de supralicitare.

 

VI. Desfăşurarea procedurii

 

VI. 1. Garanţie de participare

Solicitat㠁

- Cuantumul total al garanţiei de participare: cotă procentuală de 2% din valoarea contractului de locaţiune pe un an stabilită la preţul de pornire al licitaţiei

- Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: până la semnarea contractului de locaţiune

- Forma de constituire a garanţiei de participare:

- scrisoare de garanţie bancară, prevăzută în anexa nr. 3.3 la documentaţia descriptivă, în original, în favoarea autorităţii organizatoare;

- virament în contul autorităţii organizatoare;

- depunere în numerar în casieria unităţii.

Garanţia de participare, indiferent de forma de constituire, trebuie să fie prezentată cel mai târziu până la ora de începere a procedurii de licitaţie publică cu strigare, întreprinderile mici şi mijlocii nu pot beneficia de o reducere cu 50% a garanţiei de participare.

Garanţia de participare depusă de câştigătorul licitaţiei i se restituie acestuia după constituirea garanţiei de bună execuţiei iar celelalte garanţii se restituie depunătorilor după adjudecare.

În cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor şi înainte de adjudecarea licitaţiei, ofertantul pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca

garanţie de participare.

VI.2. Deschiderea plicurilor cu documentele de calificare/desfăşurarea procedurii

În data de ........................, ora ........................, la sediul autorităţii organizatoare

Preţul de pornire al licitaţiei este de ........................ lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare este de ........................ .

Pentru adjudecare se vor parcurge minimum două salturi de supralicitare obligatorii. După deschiderea plicurilor ofertanţilor şi vizualizarea documentelor de calificare prezentate, comisia de licitaţie stabileşte ofertanţii care vor intra în şedinţa de supralicitare.

Modul de desfăşurare a procedurii va fi consemnat într-un proces-verbal întocmit de comisia de licitaţie, document care va fi pus la dispoziţia participanţilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal, participanţii la licitaţie pot formula contestaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea procedurii. Directorul unităţii poate stabili soluţionarea contestaţiei de către aceeaşi comisie de licitaţie sau o altă comisie, care va analiza şi soluţiona eventualele contestaţii în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la sediul autorităţii organizatoare.

După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi de soluţionare a eventualelor contestaţii, se comunică în scris fiecărui ofertant calificat rezultatul procedurii.

În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatului procedurii de licitaţie publică, ofertantul declarat câştigător va fi invitat la sediul locatorului în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor comerciale.

NOTA:

Prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor este obligatorie, sens în care vor prezenta împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal şi cartea de identitate.

 

VII Criterii de atribuire

 

Preţ adjudecat - preţul (lei/mp/lună) cel mai mare obţinut în urma licitaţiei cu strigare

 

VIII. Atribuirea contractului

 

VIII.1. Ajustarea preţului contractului

NU 

- Preţul va fi ferm în lei pe toată durata de valabilitate a contractului.

VIII.2, Garanţia de bună execuţie a contractului

Se constituie la momentul semnării contractului de locaţiune în cuantum de 3 chirii lunare la preţul adjudecat în urma procedurii de licitaţie public㠄cu strigare”, prin formele:

DA

- scrisoare de garanţie bancară;

 

- depunerea în contul locatorului; sau

 

- depunerea de numerar la casieria unităţii;

 

- alte instrumente de garantare conform legii.

 

Prenumele şi numele

Funcţia

Compartimentul

Data

Semnătura

................................................

Şef serviciu

logistic

 

 

................................................

Compartiment achiziţii

logistic

 

 

 

ANEXA Nr. 3.1

la procedură

 

 

Operator economic

................................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, ................................................,  reprezentant împuternicit al ................................................  (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii/fals material în înscrisuri, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă â unei instanţe judecătoreşti pentru săvârşirea de infracţiuni.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea organizatoare are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

În cazul în care, pe perioada derulării contractului, voi fi condamnat definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni, indiferent de pedeapsa aplicată, mă oblig să anunţ unitatea despre acest lucru în termen de 3 zile de la luarea la cunoştinţă a soluţiei instanţei.

De asemenea îmi asum faptul că, în situaţia arestării mele pentru săvârşirea de infracţiuni şi încarcerării în unitatea în care funcţionează acest punct comercial, precum şi în cazul condamnării mele definitive la o pedeapsă privativă de libertate cu executare, conform normelor legale, în unitatea în care funcţionează acest punct comercial, contractul va fi putea fi reziliat unilateral de către unitatea penitenciară, printr-o simplă notificare, fără alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată.

 

Data completării  ................................................

Operator economic,

 

................................................

 

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 3 2

la documentaţia descriptivă

 

Operator economic

................................................

 (denumirea/numele)

Operator economic

................................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/Numele:

2. Codul fiscal;

3. Adresa sediului central;

4. Telefon:

Fax:

Telex;

E-mail:

Cont ................................................  Trezoreria ................................................

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................................ (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ................................................ (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

 

 

Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie

(mii lei)

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie

(euro)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Operator economic,

................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 3.3

la documentaţia descriptivă

 

Banca

................................................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare la procedura de închiriere spaţiu pentru ................................................

 

Către .......................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................................................................................

(denumirea contractului)

Noi ...................................................................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la .......................................................................................  (adresa băncii),

ne obligăm faţă de ....................................................................................... (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de .......................................................................................(in litere şi în cifre),

la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ....................................................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................................................................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................................................................................

Parafată de Banca ....................................................................................... în ziua .......... luna .......... anul .......... .

 

.............................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 3.4

la documentat/a descriptivă

 

CERTIFIC AT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ................................................, reprezentant/reprezentanţi legal(i) al/ai ................................................ , întreprindere/asociere care va participa la procedura de licitaţie cu strigare organizată de ................................................, în calitate de autoritate organizatoare, din data de ................................................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................................, următoarele:

1. persoana prezentă la licitaţie are drept de semnătură pe toate documentele aferente licitaţiei, fără a modifica termenii şi condiţiile prezentate în ofertă;

2. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi, indiferent de natura lor;

3. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de unitatea organizatoare;

4. consimt/consimţim descalificarea mea/noastră de la procedura de licitaţie cu strigare în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întru totul conforme cu realitatea.

Data ................................................

 

Ofertant,

................................................

Reprezentant legal/Reprezentanţi legali,

................................................

(semnături)

 

ANEXA Nr. 3 5

la documentaţia descriptivă

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul(a), ..............................................., născut(ă) în localitatea ..............................................., la data de ..............................................., fiul (fiica) lui ............................................... şi al/a ............................................... asociat(ă)/angajat(ă) al/a ............................................... în funcţia de ...............................................,

cu domiciliul în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...............................................

declar următoarele:

Am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de deţinuţi. Mi s-a adus la cunoştinţă, prin intermediul caietului de sarcini, faptul că deţinuţii pot achiziţiona bunurile prevăzute de art. 151 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, numai în baza cererilor aprobate de către persoanele competente (excepţie de la această regulă făcând bunurile prevăzute de pct. 4 din anexa nr. 1 la procedură), precum şi faptul că bunurile şi produsele care sunt oferite la vânzare prin punctul comercial trebuie să respecte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de deciziile directorului unităţii.

Cunosc faptul că, în conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modemuri de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie. În scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, precum şi faptul că tentativa se pedepseşte.

Cunosc de asemenea faptul că. În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a acestei legi, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate. În penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Mă angajez să respect regulile de acces şi să mă supun controlului de specialitate şi antiterorist, ori de câte ori este necesar.

Declar că atât eu, cât şi ceilalţi asociaţi/administratori/personal angajat din cadrul societăţii nu avem soţul/soţia, rude/afini până la gradul IV inclusiv, pe linie directă sau colaterală, în rândul conducerii unităţii penitenciare ............................................... în care se desfăşoară licitaţia şi totodată în rândul deţinuţilor încarceraţi în unitatea în care se desfăşoară licitaţia. Existenţa oricărei relaţii din cele menţionate conduce la imposibilitatea participării/excluderea de la procedură.

Mă angajez ca, pe timpul derulării contractului, să anunţ orice schimbare a situaţiei menţionate anterior, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea sa, administraţiei Penitenciarului/CE/CD/Penitenciarului-Spital ..............................................., sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului, prin intermediul unei simple notificări, fără intervenţia instanţei de judecată sau orice altă formalitate, cu despăgubirea locatorului pentru prejudiciile produse prin acest fapt.

Dacă în perioada derulării relaţiei contractuale se constată că atât eu, cât şi asociaţii/administratorii/personalul angajat avem soţul/soţia, rude/afini până la gradul IV inclusiv, pe linie directă sau colaterală, în rândul conducerii unităţii penitenciare şi totodată în rândul deţinuţilor încarceraţi, în care se desfăşoară licitaţia, unitatea va putea rezilia unilateral contractul, fără Intervenţia instanţei de judecată, printr-o simplă notificare, locatarul având obligaţia să asigure funcţionarea punctului comercial conform obligaţiilor contractuale şi să achite chiria stabilită, până la încheierea unui nou contract cu alt operator economic.

Mă angajez ca, după semnarea contractului de locaţiune cu destinaţie de punct comercial pentru deţinuţi, personalul civil care va deservi punctul comercial să îşi asume, prin semnare, un angajament de confidenţialitate privind nedivulgarea datelor la care are acces în îndeplinirea sarcinilor de serviciu (date despre deţinuţi, despre locuri sau momente vulnerabile din unitate, despre cadre sau personal contractual, în măsura în care intră în posesia acestor date), precum şi un angajament pe propria răspundere, similar prezentului, din perspectiva legăturilor, directe sau colaterale, cu deţinuţi încarceraţi în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

În situaţia în care voi fi contactat(ă), prin orice modalitate, de către persoane încarcerate sau aparţinătorii acestora, indiferent de obiectul solicitării lor, voi informa de îndată administraţia locului de deţinere şi voi depune toate diligenţele în vederea prevenirii oricăror încălcări ale prevederilor legale.

În situaţia în care voi lua cunoştinţă despre săvârşirea unor infracţiuni sau a altor abateri de la normele în vigoare, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie, voi informa de îndată directorul unităţii.

Nu voi contacta conducerea unităţii penitenciare înainte de semnarea contractului, pe parcursul procedurii de licitaţie şi nici pe durata existenţei relaţiilor contractuale.

Mă angajez să nu intermediez sau să facilitez stabilirea de legături prin orice mijloace între persoanele încarcerate sau între acestea şi aparţinătorii ori apărătorii lor,

Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca obligaţiile asumate prin prezentul angajament, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

 

Data ...............................................

Semnătura

 

...............................................

Dat în prezenţa

 

...............................................

 

(gradul, numele şi prenumele)

 

 

 

Semnătura

 

...............................................

 

 

ANEXA Nr. 3 6

la documentaţia descriptivă

 

TABEL

cu operatorii economici care nu mai participă la procedura de închiriere spaţii din sistemul administraţiei penitenciare pentru o perioadă de 1 an de la data excluderii/incidentului

(Portal ANP)

 

 

Nr. crt.

Unitatea penitenciară

Denumirea operatorului economic

Datele de identificare şi adresa operatorului economic

Motivul excluderii/ incidentului

Numele şi prenumele asociatului/ asociaţilor/ administratorului

Data excluderii/ incidentului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina

 

Având În vedere Referatul de aprobare nr. 110.986 din 29 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 10.011 RP din 31 decembrie 2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 3,570 din 9 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.559/E.S. din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor ari. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, CU modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.228.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

 

În temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Art. 2. - Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 24 noiembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

 

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 1.475.

 

ANEXĂ

 

NORME

de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

 

Cadrul legal

- naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;

- european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

Scopul prezentelor norme

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Declaraţia statistică Intrastat în România

Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată - adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date dintre Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cât şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

 

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

 

Tipul de declaraţie

Introduceri

Expedieri

Nu există obligaţia de a transmite Declaraţia statistică Intrastat

mai mici de 900.000 lei

mai mici de 900.000 lei

Declaraţie standard, în care se completează toate informaţiile, mai puţin valoarea statistică

egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 20.000.000 lei

Declaraţie extinsă, în care se completează toate informaţiile, inclusiv valoarea statistică

egale sau mai mari de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 20.000.000 lei

 

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă, în acest caz este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.

Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating ori îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.

Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:

a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;

b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;

c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.

Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 iei pentru introduceri şi respectiv 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.

Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.

În căzut în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.

De asemenea, încetarea relaţiilor dintre un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.

Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.

Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;

c) returnarea de bunuri;

d) mişcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:

a) comerţul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mişcări temporare de bunuri;

d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a.

Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.

Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

Modalităţi de completare şi transmitere a Declaraţiilor statistice Intrastat

Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a Declaraţiilor statistice Intrastat:

1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;

2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.

Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:

a) e-mail, la adresa declaraţie.intrastat@insse.ro;

b) încărcarea fişierului în aplicaţia Intrastat on-line disponibilă pe site-ul www.intriastat.ro;

c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la Internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică, sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet;

3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în „Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS”, manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.

Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

 

Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat

 

Perioada

Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul României.

Datele de identificare pentru furnizorul de informaţii statistice

Se indică informaţii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.

Codul de identificare al partenerului comercial

Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul Expedieri.

Datele de identificare pentru partea terţă declarantă

Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare a părţii terţe declarante şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.

Introduceri/Expedieri

Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.

Tipul declaraţiei

- nouă - în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referinţă:

- revizuire - în căzui în care au ioc corecţii/modificări/adăugări/ştergeri pentru anumite date existente într-o Declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/ adăugate/şterse. Declaraţia statistică Intrastat „revizuit㔠conţine toate datele perioadei de referinţă (nu numai linia/liniile revizuite) pentru care se retransmite şi va reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii statistice Intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui în totalitate declaraţia precedentă);

- nulă - în cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o declaraţie „nul㔠pentru fiecare lună de referinţă în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri; Declaraţia statistică Intrastat „nul㔠trebuie completată doar cu datele de identificare ale furnizorului de informaţii statistice.

În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu transmite către Institutul Naţional de Statistică declaraţia „nul㔠în lună/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta prevederile legale în vigoare privind nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice Intrastat.

Codul şi denumirea din Nomenclatorul combinat

Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinţă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu titlu gratuit furnizorilor de informaţii statistice Intrastat de către Institutul Naţional de Statistică. Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare.

Ţara parteneră

- destinaţie

- expediţie/origine

Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de destinaţie din Uniunea Europeană, precum şi ţara de origine a bunului expediat, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.

Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de

origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2. Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din ţara în care a avut loc ultima transformare substanţială, justificată din punct de vedere economic, respectiv realizată de un operator economic echipat în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricaţie important. Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaraţiilor vamale, pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Aceste teritorii sunt: Büsingen (CH), Campione d’Italia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (Gl), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele din Cipru aflate în afara controlului guvernului.

Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre care, deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat: Heligoland (DE), Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint Martin (FR), Insulele Ĺland (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Valoare facturată

Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize etc.

Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.

Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de un document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piaţă a bunurilor.

În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.

Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri.

Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea materialelor auxiliare încorporate în acestea.

Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în câmpul „valoare facturat㔠din Declaraţia statistică Intrastat trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.

Valoare statistică

Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.

Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din valoarea indicată în câmpul „valoare facturat㔠din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în funcţie de termenii de livrare.

Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:

- pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se adaugă cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera României (pe teritoriul naţional);

- pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României. Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte şi respectiv după prelucrare.

Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale.

Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie transformată în lei.

Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.

Masa netă

Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din Declaraţia statistică Intrastat.

Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:

- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă inferioară;

- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă superioară.

Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg.

În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0.

Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară

Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de măsură suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităţilor de măsură suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de perechi, metri pătraţi, metri cubi, litri etc. Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără zecimale, în cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură suplimentară este mai mică de 1 unitate de măsură suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor se aplică regulile generale de rotunjire prezentate la punctul anterior „Masa netă”.

Natura tranzacţiei

Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată, spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii tranzacţiei, care se preia din coloana „Cod” a tabelului nr. 5. Coloana „Cod” conţine combinaţii ale codurilor numerice din coloana Aşi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzacţii economice.

Termeni de livrare

Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului într-o tranzacţie.

În Declaraţia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internaţională de Comerţ, prezentate în tabelul nr. 6.

Mod de transport

Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul naţional la expediere sau sosesc pe teritoriul naţional la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr. 7.

 

În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.

Institutul Naţional de Statistică va verifica declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.

Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum 2 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

IMPORTANT!

Completarea Declaraţiei statistice Intrastat este obligatorie. iar transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.

Legea nr. 422/2006, la articolul 10, prevede următoarele:

„(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;

e) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.”

 

TABELUL Nr. 1

 

LISTA

bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

 

a) aur monetar;

b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau redevenţele;

c) bunurile pentru sau după utilizare temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operaţional), cu condiţia să fie îndeplinite simultan următoarele condiţii:

1. nu a fost prevăzută sau efectuată nicio transformare sau prelucrare asupra bunului;

2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară a bunului nu a depăşit sau nu se preconizează să depăşească 24 de luni;

3. expedierea/introducerea bunului nu trebuie declarată ca livrare/achiziţie în scopuri de TVA;

d) bunuri care circulă între:

1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi

2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizaţii internaţionale.

Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale staţionate în afara teritoriului ţării de origine;

e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv programe informatice;

f) programe informatice descărcate de pe internet;

g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii comerciale, cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de a pregăti sau sprijini o tranzacţie comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi:

1. material publicitar;

2. mostre comerciale;

h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care sunt încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite;

i) mijloace de transport care circulă între statele membre în cursul activităţii lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul lansării în spaţiu. Cursul activităţii se referă la mijloace de transport angajate în transportul bunurilor şi/sau persoanelor dintr-un stat membru în altul.

 

TABELUL Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului internaţional al Uniunii şi ale comerţului dintre statele membre

 

Codul

Ţara

Descrierea

AD

Andorra

 

AE

Emiratele Arabe Unite

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah şi Umm al Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigua şi Barbuda

 

Al

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AO

Angola

Inclusiv Cabinda

AQ

Antarctica

Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică de 60°: exclusiv Teritoriile Australe Franceze (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud şi Insulele Sandwich. de Sud (GS)

AR

Argentina

 

AS

Samoa Americană

 

AT

Austria

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidjan

 

BA

Bosnia şi Herţegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrain

 

Bl

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Statul Brunei Darussalam

Formă uzuală Brunei

BO

Statul Plurinaţional al Boliviei

Formă uzuală Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius şi Saba

 

BR

Brazilia

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Insula Bouvet

 

BW

Botswana

 

BY

Belarus

Formă uzuală Bielorusia

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Insulele Cocos (sau Insulele Keeling)

 

CD

Republica Democratică Congo

Fostul Zair

CF

Republica Centrafricană

 

CG

Congo

 

CH

Elveţia

Inclusiv teritoriul german Büsingen şi municipiul italian Campione d’Italia

CI

Côte d’Ivoire

Formă uzuală Coasta de Fildeş

CK

Insulele Cook

 

CL

Chile

 

CM

Camerun

 

CN

China

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capul Verde

 

 

CW

Curaçao

 

CX

Insula Christmas

 

CY

Cipru

 

CZ

Republica Cehă

 

DE

Germania

Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul Büsingen

DJ

Djibouti

 

DK

Danemarca

 

DM

Dominica

 

DO

Republica Dominicană

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

Inclusiv Insulele Galápagos

EE

Estonia

 

EG

Egipt

 

EH

Sahara Occidentală

 

ER

Eritreea

 

ES

Spania

Inclusiv Insulele Baleare şi Insulele Canare; exclusiv Ceuta (XC) şi Melilla (XL)

ET

Etiopia

 

FI

Finlanda

Inclusiv Insulele Ĺland

FJ

Fiji

 

FK

Insulele Falkland

 

FM

Statele Federale ale Microneziei

Chuuk, Kosrae, Pohnpei şi Yap

FO

Insulele Feroe

 

FR

Franţa

Inclusiv Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint Martin

GA

Gabon

 

GB

Regatul Unit

Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande şi Insula Man

GD

Grenada

Inclusiv Insulele Grenadine de Sud

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

Gl

Gibraltar

 

GL

Groenlanda

 

GM

Gambia

 

GN

Guineea

 

GQ

Guineea Ecuatorială

 

GR

Grecia

 

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich. de Sud

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guineea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Regiunea administrativă specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

HM

Insula Heard şi Insulele McDonald

 

HN

Honduras

Inclusiv Insulele Swan

HR

Croaţia

 

HT

Haiti

 

HU

Ungaria

 

ID

Indonezia

 

IE

Irlanda

 

IL

Israel

 

IN

India

 

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

Arhipelagul Chagos

 

IQ

Irak

 

IR

Republica Islamică Iran

 

IS

Islanda

 

IT

Italia

Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione d’Italia

JM

Jamaica

 

JO

Iordania

 

JP

Japonia

 

KE

Kenya

 

KG

Republica Kârgâzstan

 

KH

Cambodgia

 

KI

Kiribati

 

KM

Como re

Anjouan, Grande Comore şi Mohéli

KN

Saint Kitts şi Nevis

 

KP

Republica Populară Democrată Coreeană

Formă uzuală Coreea de Nord

KR

Republica Coreea

Formă uzuală Coreea de Sud

KW

Kuweit

 

KY

Insulele Cayman

 

KZ

Kazahstan

 

LA

Republica Democrată Populară Laos

Formă uzuală Laos

LB

Liban

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Lituania

 

LU

Luxemburg

 

LV

Letonia

 

LY

Libia

 

MA

Maroc

 

MD

Republica Moldova

 

ME

Muntenegru

 

MG

Madagascar

 

MH

Insulele Marshall

 

MK [1]

fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Fosta Birmania

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Regiunea administrativă specială Macao a Republicii Populare Chineze

MP

Insulele Mariane de Nord

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Inclusiv Gozo şi Comino

MU

Mauritius

Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele Agalega şi Cargados Carajos Shoals (Insulele Saint-Brandon)

MV

Maldive

 

MW

Malawi

 

MX

Mexic

 

MY

Malaysia

Malaysia Peninsulară şi Malaysia de Est (Labuan, Sarawak şi Sabah)

MZ

Mozambic

 

NA

Namibia

 

NC

Noua Caledonie

Inclusiv Insulele Loyalty (Maé, Lifou şi Ouvéa)

NE

Niger

 

 

NF

Insula Norfolk

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Inclusiv Insulele Corn

NL

Ţările de Jos

Forma uzuală Olanda

NO

Norvegia

Inclusiv Arhipelagul Svalbard şi Insula Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Noua Zeelandă

Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica)

OM

Oman

 

PA

Panama

Inclusiv fosta Zonă a Canalului

PE

Peru

 

PF

Polinezia Franceză

Insulele Marchize, Arhipelagul Societăţii (inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele Gambier şi Insulele Australe

PG

Papua-Noua Guinee

Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai (Noua Hanovra) şi Insulele Amiralităţii]; Insulele Solomon de Nord (Bougainville şi Buka); Insulele Trobriand, Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux şi Arhipelagul Louisiade

PH

Filipine

 

PK

Pakistan

 

PL

Polonia

 

PM

Saint-Pierre şi Miquelon

 

 

[1] Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a ţării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 

Codul

Ţara

Descrierea

PN

Pitcairn

Inclusiv Insulele Ducie, Henderson şi Oeno

PS

Teritoriul Palestinian Ocupat

Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) şi Fâşia Gaza

PT

Portugalia

Inclusiv Arhipelagul Azore şi Arhipelagul Madeira

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

România

 

RU

Federaţia Rusă

Formă uzuală Rusia

RW

Rwanda

 

SA

Arabia Saudită

 

SB

Insulele Solomon

 

SC

Seychelles

Insula Mahé, Insula Praslin, La Digue, Frégate şi Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches, Alphonse, Platte şi Coëtivy); Insulele Farquhar (inclusiv Providence); Insulele Aldabra şi Insulele Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Suedia

 

SG

Singapore

 

SH

Sfânta Elena, Ascension şi Tristan da Cunha

 

SI

Slovenia

 

SK

Slovacia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Suriname

 

SS

Sudanul de Sud

 

ST

Sâo Tome şi Principe

 

SV

El Salvador

 

SX

Saint-Maarten (partea neerlandeză)

Insula Saint Martin este împărţită în partea de nord franceză şi partea de sud neerlandeză

SY

Republica Arabă Siriană

Formă uzuală Siria

SZ

Swaziland

 

TC

Insulele Turks şi Caicos

 

TD

Ciad

 

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet şi insulele franceze dispersate din Oceanul Indian care includ Bassas da India, Insula Europa, Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova Island şi Insula Tromelin

TG

Togo

 

TH

Thailanda

 

TJ

Tadjikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Umorul de Est

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turcia

 

TT

Trinidad şi Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu şi Taiwan

TZ

Republica Unită Tanzania

Pemba, Insula Zanzibar şi Tanganika

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

UM

Insulele Minore îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra şi Insula Wake

US

Statele Unite

Inclusiv Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

 

VA

Sfântul Scaun n(Statul Cetăţii Vaticanului)

 

VC

Saint Vincent şi Grenadine

 

VE

Republica Bolivariană a Venezuelei

Forma uzuală Venezuela

VG

Insulele Virgine Britanice

 

VI

Insulele Virgine Americane

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis şi Futuna

Inclusiv Insula Alofi

WS

Samoa

Fosta Samoa Occidentală

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Astfel cum este definit de Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 10 iunie 1999

XL

Melilla

Inclusiv Peńon de Vélez de la Gomera, Peńon de Alhucemas şi Insulele Chafarinas

XS

Serbia

 

YE

Yemen

Fostele Yemen de Nord şi Yemen de Sud

YT

Mayotte

Grande-Terre şi Pamandzi

ZA

Africa de Sud

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

Diverse

QP

Marea liberă

Domeniul maritim în afara apelor teritoriale

QR

Stocuri şi provizii în cadrul comerţului intracomunitar

 

QS

Stocuri şi provizii în cadrul comerţului extracomunitar

 

QV

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului intracomunitar

 

QW

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului cu ţările terţe

 

QX

Ţări şi teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare

 

 

TABELUL Nr. 3

 

 

RELAŢIA

dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat

 

FLUX: EXPEDIERI DE BUNURI

Termenii de livrare

Valoarea facturată - VF

Valoarea statistică -VS

Relaţia

EXW

Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii -

Valoarea facturată EXW la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FCA

Franco transportator

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată FCA

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator -

Valoarea facturată FCA la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FAS

Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FAS

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la navă, în exteriorul acesteia -

Valoarea facturată FAS la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei – nivel balustradă/chei -

VS > VF

FOB

Franco la bord

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor -

Valoarea facturată FOB

VS = VF

CFR

Cost şi na viu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CFR

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -

Valoarea facturată CFR din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinaţie

VS < VF

CIF

Cost, asigurare şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, şi cheltuielile de transport şt asigurare până la portul de destinaţie -

Valoarea facturată CIF din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinaţie

VS < VF

CPT

Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CPT

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la locul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -

Valoarea facturată CPT din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

CIP

Transport şi asigurare plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport şi asigurare până la locul de destinaţie -

Valoarea facturată CIP din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

DAT

Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinaţie -

Valoarea facturată DAT din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinaţie

VS < VF

DAP

Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinaţie convenit -

Valoarea facturată DAP din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie convenit

VS ≤ VF*

DDP

Livrat cu taxele vamale plătite**

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite -

Valoarea facturată DDP din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern

VS < VF

 

* VS = VF numai în cazul energiei electrice.

** Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.

 

FLUX: INTRODUCERI DE BUNURI

Termenii de livrare

Valoarea facturată - VF

Valoarea statistică -VS

Relaţia

EXW

Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii -

Valoarea facturată EXW la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FCA

Franco transportator

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată FCA

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator -

Valoarea facturată FCA la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FAS

Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FAS

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la bordul navei, în afara acestuia -

Valoarea facturată FAS la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/chei - inclusiv cheltuielile până la portul de destinaţie

VS > VF

FOB

Franco la bord

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor -

Valoarea FOB la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare până la portul de destinaţie

VS > VF

CFR

Cost şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CFR

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -

Valoarea facturată CFR

VS = VF

CIF

Cost, asigurare şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CIF

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport şi asigurare (plătită de vânzător) până la portul de destinaţie -

Valoarea facturată CIF

VS = VF

CPT

Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CPT

- include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile până la locul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare -

Valoarea facturată CPT din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

CIP

Transport şi asigurare plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport şi asigurare până la locul de destinaţie -

Valoarea facturată CIP din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

DAT

Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinaţie -

Valoarea facturată DAT din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinaţie

VS<VF

DAP

Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până (a locul de destinaţie convenit -

Valoarea facturată DAP din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locui de destinaţie convenit

VS<VF*

DDP

Livrat cu taxele vamale plătite4”*

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite -

Valoarea facturată DDP din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern

VS < VF

 

* VS = VF numai în cazul energiei electrice.

** Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.


TABELUL Nr. 4

 

LISTA

unităţilor de măsură suplimentare

 

Abreviere

Denumire unitate de măsură

m

metru

m2

metru pătrat

I

litru

m3

metru cub

1.000 l

1.000 litri

c/k

carate - 1 carat metric a 2 x 10-4 kg

g

gram

GT

tonaj brut

ct/l

capacitatea de încărcare în tone metrice

1.000 KWh

1.000 kilowatt oră

gi F/s

gram izotopi fisionabili

1.000 m3

1.000 metri cubi

pa

număr perechi

p/st

număr de bucăţi

100 p/st

100 bucăţi

1.000 p/st

1.000 bucăţi

l alc. 100%

litru de alcool pur - 100%

kg 90% sdt.

kilogram de substanţă uscată 90%

ce/el

număr de elemente

kg K2O

kilogram de oxid de potasiu

kg KOH

kilogram de hidroxid de potasiu - potasă caustică

kg N

kilogram de azot

kg NaOH

kilogram de hidroxid de sodiu - sodă caustică

kg P2O5

kilogram de pentoxid de fosfor - anhidridă fosforică

kg U

kilogram de uraniu

kg C5H14C1NO

kilogram de clorură de colină

kg H2O2

kilogram de peroxid de hidrogen

kg met. am.

kilogram de metilamină

kg/net eda

kilogram greutate netă a produsului scurs

TJ

terajoule - putere calorică superioară

 

TABELUL Nr. 5

 

Codificarea naturii tranzacţiei

 

Coloana A

Coloana B

Cod

1. Tranzacţii care implică transferul real sau intenţionat de proprietate de la rezidenţi la nerezidenţi în schimbul unei compensaţii financiare sau de altă natură (cu excepţia tranzacţiilor enumerate la pct. 2, 7 şi 8)

1. Achiziţie/Vânzare definitivă

1.1

2. Furnizarea pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignaţie sau prin intermediul unui agent comisionar

1.2

3. Comerţ în barter - compensaţie în natură

1.3

4. Leasing financiar - închiriere - achiziţiei)

1.4

9. Altele

1.9

2. Returnări şi înlocuiri de bunuri în mod gratuit după înregistrarea tranzacţiei iniţiale

1. Returnări de bunuri

2.1

2. Înlocuiri de bunuri returnate

2.2

3. Înlocuiri - de exemplu, sub garanţie - ale bunurilor care nu au fost returnate

2.3

9. Altele

2.9

3. Tranzacţii care implică transferul de proprietate fără compensaţii financiare sau de altă natura (de exemplu, ajutoare)

 

3

4. Operaţiuni În scopul prelucrării pe bază de contract (lohn) ( 2) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial

4.1

2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial

4.2

3. Bunuri destinate prelucrării, considerate din punct de vedere fiscal drept achiziţii/livrări intracomunitare asimilate

4.3

5. Operaţiuni ca urmare a prelucrării pe bază de contract (lohn) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial

5.1

2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial

5.2

3. Bunuri obţinute în urma prelucrării produselor anterior declarate cu codul de natura tranzacţiei 4.3

5.3

6. Tranzacţii particulare înregistrate pentru scopuri naţionale

 

6

7. Operaţiuni în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de producţie

 

7

8. Tranzacţii care implică furnizarea de materiale de construcţie şi echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcţii sau construcţii civile pentru care nu este necesară o facturare separată a bunurilor, fiind emisă numai o factură pentru totalitatea contractului

 

8

9. Alte tranzacţii care nu pot fi clasificate la alte coduri

1. Închirieri, împrumuturi, leasing operaţional cu durata de peste 24 de luni

9.1

2. Comerţ indirect 3)

9.2

9. Altele

9.9

 

 

(1) Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele de leasing sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.

(2) Prelucrarea include operaţiunile (transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc.), având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt induse la această poziţie, fiind necesară înregistrarea acestora la poziţia 1 din coloana A.

(3) Comerţul indirect se referă la:

- expedieri din România către alte state membre UE de bunuri importate din ţări care nu fac parte din UE (procedura de vămuire are loc în România),

- introduceri în România din alte state membre UE de bunuri destinate exportului către ţări ce nu fac parte din UE (procedura de vămuire are loc în România).

 

TABELUL Nr. 6

 

NOMENCLATORUL

termenilor de livrare INCOTERMS

 

Semnificaţia

Locul de indicat, la cerere

Cod termen livrare

INCOTERMS ICC/ECE Geneva

EXW

Ex Works...

Franco fabrică

La poarta fabricii

FCA

Free Carrier...

Franco transportator

Locul convenit

FAS

Free Along Ship...

Franco de-a lungul vasului

Port de încărcare convenit

FOB

Free On Board...

Franco la bord

Port de încărcare convenit

CFR

Cost and Freight...

Cost şi navlu

Port de destinaţie convenit

CIF

Cost, Insurance and Freight...

Cost, asigurare şi navlu

Port de destinaţie convenit

CPT

Carriage Raid To...

Transport plătit până la

Loc de destinaţie convenit

CIP

Carriage and Insurance Paid to...

Transport şi asigurare plătite până la

Loc de destinaţie convenit

DAT

Delivered At Terminal ...

Livrat la terminal

Loc de livrare la terminalul convenit

DAP

Delivered At Place ...

Livrat la locul convenit

Loc de livrare la locul convenit

DDP

Delivered Duty Paid...

Livrat cu taxele vamale plătite

Locul convenit de livrare în ţara de sosire

XXX

Alţi termeni de livrare decât cei mai sus menţionaţi

 

 

TABELUL Nr. 7

 

NOMENCLATORUL

modurilor de transport

 

Cod

Descriere

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Expediere prin poştă

7

Transport prin instalaţii de transport fixe

8

Transport naval pe căi navigabile interioare

9

Transport prin propulsie proprie - autopropulsie

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

 

Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile,

ţinând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice, modificat prin Regulamentele nr. 967/2012 şi nr. 1.042/2013 ale Consiliului Uniunii Europene,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şt completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) şi al art. 314 şi 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 79, 80 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, noţiunile „persoană impozabilă nestabilită1, „stat membru de înregistrare” şi „stat membru de consum” au sensul definit la art. 314, respectiv la art. 315 din Codul fiscal, după caz.

Art. 3. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014,

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 3.737.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de înregistrare a persoanelor impozabile, În vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 314 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană, regim denumit în continuare răgim non-UE.

2. (1) Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în statele membre de consum, dacă persoanele impozabile nu sunt stabilite în aceste state membre, regim denumit în continuare regim UE.

(2) Regimul UE poate fi utilizat şi de către persoanele impozabile care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România şi aleg România ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ţinute să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză şi în următorii 2 ani calendaristici.

(3) Regimul UE nu se poate utiliza de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care şi-au stabilit sediul activităţii economice sau un sediu fix în România, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care au locul prestării în România, îndeplinirea obligaţiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii Se realizează potrivit regulilor generale aplicabile în materie de TVA, fără utilizarea regimului special.

3. Prezenta procedură se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor de înregistrare şi de declarare a taxei pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile care optează să utilizeze unul dintre regimurile speciale prevăzute la pct. 1 sau 2 şi aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană.

4. (1) Competenţa pentru administrarea regimurilor speciale prevăzute la pct. 1 sau 2, utilizate de către persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare, revine Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, denumită în continuare organ fiscal competent, potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), coroborate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Organul fiscal competent gestionează activitatea de înregistrare şi de declarare cu ajutorul sistemului informatic pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

CAPITOLUL II

Prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal

 

SECŢIUNEA 1

Înregistrarea în vederea utilizării regimului

 

5. La data începerii operaţiunilor taxabile, persoana impozabilă care optează pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale de la pct. 1 sau 2, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 314 alin. (3) şi art. 315 alin. (3) din Codul fiscal.

6. (1) Declaraţia de începere a activităţii trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poştală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul naţional de înregistrare fiscală, după caz.

(2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună şi o declaraţie prin care se confirmă că persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană.

(3) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România şi care şi-a stabilit sediul activităţii economice sau un sediu fix în România care optează pentru utilizarea regimului UE cu stat de înregistrare România, care are sedii fixe şi în alte state membre înscrie în declaraţia de începere a activităţii şi datele de identificare ale tuturor sediilor fixe din alte state membre.

7. Modelul declaraţiei de începere a activităţii este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului, în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile. În plus, cu titlu informativ, în declaraţie se înscrie şi natura serviciilor pe care persoana impozabilă intenţionează să le presteze prin utilizarea regimului special.

8. Declaraţia se completează şi se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de către orice persoană impozabilă care intenţionează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.

9. Semnarea declaraţiei de începere a activităţii se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

10. Certificatul utilizat pentru semnarea declaraţiei de începere a activităţii trebuie înregistrat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor în vigoare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi contribuabili.

11. (1) Persoana impozabilă este înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

a) nu este deja înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale într-un alt stat membru;

b) nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze unul sau ambele regimuri speciale (perioada de carantină definită la secţiunea a 2-a lit. D).

(2) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului UE este înregistrată pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România şi dacă şi-a stabilit sediul activităţii economice în România sau, dacă nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, are totuşi un sediu fix în România.

(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabililor, având TVA înscrisă în vectorul fiscal, cu excepţia următoarelor categorii:

a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;

b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declaraţie 015 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”;

c) persoanele impozabile nerezidente care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente” şi care au declarat ca stat de rezidenţă un alt Stat membru al Uniunii Europene.

12. În situaţia în care persoana impozabilă nu îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea regimului prevăzute la pct. 11 alin. (1), aceasta este informată, prin intermediul mesajelor electronice, asupra deciziei de respingere a cererii de începere a activităţii. Decizia cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept, precum şi menţiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală

13. Dacă persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/ aprobare a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special şi data acestei decizii.

14. Persoanei impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care alege România ca stat de înregistrare pentru utilizarea regimului non-UE i se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA (utilizând formatul EUxxxyyyyyz), care se comunică acesteia pe cale electronică.

15. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România şi care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza pentru operaţiunile impozabile efectuate în condiţiile acestui regim codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 316 din Codul fiscal.

16. Informaţiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, evidenţă organizată pentru fiecare regim în parte.

17. Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal şi pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, se înscrie în vectorul fiscal, la rubrica „Taxă pe valoarea adăugată”, calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE, Calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE nu anulează obligaţiile de declarare şi plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal,

18. Persoana impozabilă aplică regimul special începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declaraţiei de începere a activităţii, corect completată.

19. Prin excepţie de la pct. 18, în cazul în care prima prestare de servicii care poate face obiectul aplicării regimului special este efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declaraţiei de începere a activităţii, regimul special se aplică începând cu data primei prestări, cu condiţia ca persoana impozabilă să notifice organul fiscal cu privire la începerea activităţilor safe care pot face obiectul regimului special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări. Notificarea se face prin depunerea, în format electronic, a declaraţiei de începere a activităţii prevăzute la pct. 6.

20. informaţiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau regimul non-UE, având România ca stat de înregistrare, se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, conform specificaţiilor tehnice transmise de Comisia Europeană şi implementate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

21. informaţiile furnizate de persoana impozabilă la momentul începerii activităţii sunt transmise, pe cale electronică, de către organul fiscal celorlalte state membre ale Uniunii Europene, cât mai curând posibil, fără a depăşi un termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pe parcursul căreia au fost primite de la persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea regimului special.

22. Mesajul electronic comun este cel prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Modificări ulterioare începerii activităţii supuse regimului special

 

A. Modificarea datelor de identificare declarate cu ocazia înregistrării

23. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal şi care utilizează regimul special UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea datelor declarate iniţial, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.

24. Ca urmare a depunerii declaraţiei de menţiuni, datele de identificare se modifică în Registrul contribuabililor, se preiau, cu ajutorul aplicaţiei informatice în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, şi se transmit celorlalte state membre, potrivit pct. 20-22.

25. Persoanele impozabile care utilizează regimul special non-UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea informaţiilor declarate iniţial, prin depunerea, în format electronic, a unei noi declaraţii, corect completate, potrivit modelului prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.

26. Pentru modificarea datelor declarate iniţial, persoana impozabilă notifică organul fiscal până la data de 10 a lunii următoare celei în care a survenit modificarea.

B. Renunţarea la utilizarea regimului, la cererea persoanei impozabile (excluderea voluntară)

27. (1) Persoana impozabilă care utilizează unul din regimurile speciale trebuie să notifice organul fiscal competent dacă optează să renunţe la utilizarea regimului special, indiferent dacă prestează în continuare servicii care pot fi eligibile pentru aplicarea regimului special.

(2) Notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară cu cel puţin 15 zile înainte de sfârşitul trimestrului calendaristic anterior celui în care persoana impozabilă intenţionează să renunţe la utilizarea regimului.

(3) Cererea se completează şi se transmite prin intermediul portalului electronic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) încetarea aplicării regimului devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor.

(5) Obligaţiile privind TVA aferente prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care rezultă după data la care încetarea a devenit efectivă sunt îndeplinite direct către autorităţile fiscale ale fiecărui stat membru de consum.

28. (1) în situaţia în care persoana impozabilă îşi mută sediul activităţii economice sau sediul fix într-un alt stat membru şi îndeplineşte în continuare condiţiile pentru aplicarea regimului, trebuie, pentru a continua să utilizeze regimul, să dedare ca stat de înregistrare nou noul stat membru în care şi-a stabilit sediul activităţii economice sau noul stat membru în care are un sediu fix.

(2) Persoana impozabilă notifică organului fiscal competent intenţia de a schimba statul membru de înregistrare.

(3) Notificarea se realizează potrivit pct. 27 alin. (2), cel mai târziu până în a zecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc schimbarea sediului.

(4) Persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.

(5) Schimbarea statului de înregistrare se aplică începând cu data la care persoana impozabilă încetează să aibă sediul activităţii economice sau un sediu fix în România.

29. (1) în situaţia în care persoana impozabilă care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană şi are ca stat de înregistrare România, intenţionează să îşi aleagă un alt stat de înregistrare poate schimba statul de înregistrare cel mai devreme începând cu 1 ianuarie al celui de-al treilea an calendaristic următor celui în care s-a înregistrat în România pentru utilizarea regimului special.

(2) Persoana impozabilă notifică organului fiscal competent intenţia de a schimba statul membru de înregistrare, potrivit pct. 27 alin. (2) şi (3), şi procedează la înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.

30. În situaţia în care persoana impozabilă consideră că nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a utiliza regimul special trebuie să notifice organul fiscal cu privire la renunţarea de a utiliza regimul special. Încetarea utilizării regimului devine efectivă începând cu data de la care persoana nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a utiliza respectivul regim special.

31. Persoana impozabilă care se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 27-30 este scoasă din Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, cu data la care încetarea aplicării regimului devine efectivă. Informaţiile privind istoricul înregistrării în evidenţă se arhivează electronic.

32. Informaţiile privind încetarea voluntară de utilizare a regimului special sau schimbarea statului membru de înregistrare, după caz, se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.

C. Excluderea de la aplicarea regimului special, din oficiu, de către organul fiscal

33. Persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale va fi scoasă din evidenţă de către organul fiscal competent, potrivit dispoziţiilor art. 314 alin. (6) şi art. 315 alin. (5) din Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune;

b) organul fiscal competent constată că operaţiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;

c) persoana impozabilă nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului special;

d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special.

34. (1) în sensul pct. 33 lit. b), în situaţia în care persoana impozabilă nu a prestat, pentru o perioadă de 8 trimestre calendaristice consecutive, serviciile pentru care s-a înregistrat pentru utilizarea regimului special, se consideră că persoana impozabilă a încetat activităţile impozabile pentru care aplica regimul special.

(2) încetarea activităţii potrivit alin. (1) nu împiedică persoana impozabilă să utilizeze regimul special dacă desfăşoară din nou activităţi care fac obiectul regimului special.

35. În sensul pct. 33 lit. c), se consideră că persoana impozabilă nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea regimului special în situaţii cum ar fi:

a) persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE i se solicită înregistrarea în scopuri de TVA într-un stat membru;

b) persoana impozabilă care utilizează regimul UE nu mai are cod de înregistrare în scopuri de TVA valid, potrivit legii.

36. În sensul pct. 33 lit. d), se consideră că persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special în sensul art. 314 alin. (6) lit. d) sau art. 315 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal, în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) persoanei impozabile i s-au trimis notificări pentru depunerea declaraţiei speciale de TVA în ultimele 3 trimestre

calendaristice şi declaraţia specială de TVA nu a fost depusă, pentru fiecare din aceste trimestre calendaristice în termen de zece zile de la trimiterea fiecărei notificări;

b) persoanei impozabile i s-au trimis notificări pentru efectuarea plăţii în ultimele 3 trimestre calendaristice şi aceasta nu a achitat, pentru fiecare dintre aceste trimestre, suma totală a TVA declarate, în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări, cu excepţia cazului în care suma datorată pentru fiecare trimestru este mai mică de 100 euro;

c) dacă în urma unei solicitări din partea statului membru de înregistrare sau a statului membru de consum şi în termen de o lună de la primirea unei notificări ulterioare din partea statului membru de înregistrare persoana impozabilă nu a pus la dispoziţie evidenţele sale, pe cale electronică.

37. În situaţia în care persoana impozabilă se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 33, care atrag excluderea de la aplicarea regimului special, organul fiscal transmite acesteia, pe cale electronică, decizia de excludere de la regimul special. Decizia cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept, precum şi menţiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.

38. Excluderea devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care decizia de excludere se comunică pe cale electronică persoanei impozabile, dată cu care persoana impozabilă este scoasă din Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 şi ari 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare. Informaţiile privind istoricul înregistrării în evidenţă se arhivează electronic.

39. Informaţiile privind excluderea de la aplicarea regimului special se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, potrivit pct. 32.

D. Perioada de carantină

40. În funcţie de motivele renunţării sau excluderii, persoanei impozabile i se interzice să folosească fie regimul special aplicat, fie ambele regimuri, pentru o anumită perioadă de timp, denumită în continuare perioada de carantină.

41. Perioada de carantină se instituie numai în următoarele situaţii:

a) dacă persoana impozabilă informează statul membru de înregistrare că nu mai prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică, se aplică o perioadă de carantină de două trimestre calendaristice, începând de la data încetării. Carantina se aplică numai pentru regimul utilizat de persoana impozabilă;

b) dacă persoana impozabilă renunţă la regim din proprie iniţiativă, se aplică o perioadă de carantină de două trimestre calendaristice începând de la data încetării. Carantina se aplică numai pentru regimul utilizat de persoana impozabilă;

c) dacă persoana impozabilă încalcă în mod repetat normele referitoare la regimul special, se aplică o perioadă de carantină de 8 trimestre calendaristice începând de la data încetării. Carantina se aplică pentru ambele regimuri.

42. Perioada de carantină nu se aplică în următoarele situaţii:

a) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea regimului special respectiv;

b) dacă se presupune că persoana impozabilă şi-a încetat activităţile din cadrul unui regim special deoarece nu a prestat servicii aferente regimului respectiv timp de 8 trimestre calendaristice consecutive;

c) dacă persoana impozabilă solicită schimbarea statului de înregistrare pentru utilizarea regimului special.

43. Persoanele impozabile aflate în perioada de carantină nu pot utiliza regimul special în niciun stat membru al Uniunii Europene.

44. În situaţia în care persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru instituirea perioadei de carantină, organul fiscal transmite acesteia un mesaj electronic de informare cu privire la această situaţie.

45. Informaţiile privind instituirea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic şi în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, şi se transmit celorlalte state membre.

46. La data încetării perioadei de carantină, organul fiscal transmite persoanei impozabile un mesaj electronic de informare cu privire la această situaţie. Informaţiile privind încetarea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic şi în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, şi se transmit celorlalte state membre.

47. Informaţiile privind instituirea/încetarea perioadei de carantină se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, potrivit pct. 32.

 

CAPITOLUL III

Prevederi privind declararea taxei pe valoarea adăugată aferente serviciilor prestate în cadrul unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal

 

SECŢIUNEA 1

Completarea şi transmiterea declaraţiei speciale de TVA

 

48. Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia din regimurile speciale depune la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii în perioada de raportare, în termen de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale, potrivit art. 314 alin. (7) sau art. 315 alin. (6) din Codul fiscal.

49. Modelul declaraţiei speciale de TVA este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012.

50. Semnarea declaraţiei speciale de TVA se face utilizând certificatul calificat, în condiţiile prevăzute la pct. 9 şi 10.

51. În declaraţia specială de TVA se declară informaţii precum:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE;

b) valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă;

c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.

52. Sumele din declaraţiile speciale de TVA se înscriu cu valoarea exactă, fără a se rotunji în plus sau în minus la cel mai apropiat număr întreg.

53. Informaţiile prevăzute la pct. 51 lit. b) se completează separat, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată taxa pe valoarea adăugată.

54. În situaţia în care în statul membru de consum a fost modificată cota de TVA aplicabilă în cursul trimestrului de raportare, în declaraţia specială de TVA se completează separat, pentru acelaşi stat de consum, informaţiile prevăzute la pct. 51 lit. b) pentru fiecare cotă de TVA aplicabilă în acel trimestru.

55. În cazul în care persoana impozabilă care utilizează regimul UE deţine unul sau mai multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaraţia specială de TVA conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la pct. 51, valoarea totală a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui regim special, calculată pentru fiecare stat membru în care persoana deţine un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv şi defalcată pe fiecare stat membru de consum.

56. În ipoteza în care persoana impozabilă aplică regimul special cu data primei prestări, în condiţiile prevăzute la pct. 19, aceasta depune o declaraţie separată pentru trimestrul calendaristic în care a avut loc prima prestare.

57. Persoana impozabilă exclusă/care a solicitat retragerea din unul dintre regimurile speciale şi care, în cursul aceluiaşi trimestru calendaristic, este înregistrată în celălalt regim special depune declaraţiile speciale de TVA pentru fiecare regim în parte, în raport cu prestările efectuate şi cu perioadele acoperite de regimul respectiv

58. Persoana impozabilă care îşi schimbă statul membru de înregistrare în cursul unui trimestru calendaristic depune declaraţiile speciale de TVA atât la organul fiscal competent din România, cât şi în noul stat membru de înregistrare, referitoare la prestările efectuate în perioadele respective în care statele membre au fost stat membru de înregistrare.

59. În cazul în care o persoană impozabilă care utilizează un regim special nu prestează servicii în cadrul regimului special în niciun stat membru de consum în cursul unei perioade de declarare, aceasta trebuie să depună o declaraţie specială de TVA în care să indice că nu au avut loc prestări de servicii în cursul perioadei respective (declaraţie specială de TVA „zero”). În declaraţia specială de TVA „zero” se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA/codul de înregistrare special în scopuri de TVA şi perioada la care se referă declaraţia, iar la rubrica „Valoarea totală a TVA care trebuie plătit㔠se înscrie „0”.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Gestionarea declaraţiilor speciale de TVA

 

60. După completarea şi transmiterea de către persoana impozabilă, cu ajutorul aplicaţiei informatice, a unei declaraţii speciale de TVA, acesteia i se alocă un număr unic de referinţă format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA şi perioada de declarare.

61. Numărul unic de referinţă este utilizat atât de persoana impozabilă în procesul de plată a sumelor declarate sau pentru rectificarea informaţiilor declarate în declaraţia întocmită eronat, cât şi de organul fiscal pentru gestionarea declaraţiilor şi pentru transmiterea informaţiilor către statele membre de consum.

62. Informaţiile conţinute de declaraţia specială de TVA se transmit de organul fiscal fiecărui stat membru de consum/stat membru în care persoana impozabilă deţine sedii fixe menţionat în această declaraţie, prin intermediul reţelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cât mai curând posibil, fără a depăşi un termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pe parcursul căreia au fost primite de la persoana impozabilă.

63. Persoanele impozabile care nu au depus declaraţia specială de TVA în conformitate cu art. 314 alin. (7) sau cu art. 315 alin. (6) din Codul fiscal sunt notificate, prin mijloace electronice, cu privire la obligaţia de a depune declaraţia respectivă. Notificarea se transmite în cea de-a zecea zi de la data la care ar fi trebuit depusă declaraţia.

64. Informaţiile cu privire la transmiterea unei notificări pentru nedepunerea declaraţiei speciale de TVA se transmit şi celorlalte state membre, prin mijloace electronice.

65. În situaţia în care persoana impozabilă nu depune declaraţia specială de TVA după primirea notificării, notificările ulterioare şi măsurile luate în vederea stabilirii şi a colectării TVA intră în responsabilitatea statului membru de consum în cauză.

66. Declaraţia specială de TVA completată după primirea notificării iniţiale transmise de statul de înregistrare sau după primirea notificărilor ulterioare transmise de statul/statele de consum se depune în statul de înregistrare, dacă declaraţia se depune în cel mult 3 ani de la data la care declaraţia trebuia depusă, în ipoteza în care declaraţia se depune după această perioadă, declaraţia este înaintată direct stătu lui/statelor membru/membre de consum pentru care sunt declarate informaţiile.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Rectificarea declaraţiilor speciale de TVA

 

67. Modificarea informaţiilor înscrise eronat într-o declaraţie specială se face prin completarea şi transmiterea unei declaraţii rectificative, în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială.

68. În declaraţia rectificativă se înscrie, în mod obligatoriu, numărul unic de referinţă alocat declaraţiei iniţiale, care nu se poate modifica. În declaraţia rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

69. Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

70. Informaţiile modificate prin declaraţiile rectificative se transmit de către organul fiscal, cu ajutorul sistemului informatic, fiecărui stat membru de consum în cauză/stat membru în care persoana deţine sedii fixe.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.