MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 19/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.018/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

 

2.909/2016. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

 

3.706/2016. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.126 din 11 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului laşi nr. 58 din 7 septembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 834 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/1 .IVI. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 1.018.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 34 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 2.909.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Precizări cu caracter general

 

Art. 1, - Ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale pot angaja şi utiliza fonduri publice pentru deschiderea de acreditive în lei la unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile prin care îşi gestionează bugetele proprii, pentru achitarea obligaţiilor rezultate din relaţii comerciale cu operatori economici înregistraţi fiscal în România care le furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, în condiţiile art. 34-36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.

Art. 2. - Sumele rezervate în acreditive în lei deschise la Trezoreria Statului potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice se virează de unităţile Trezoreriei Statului în conturile operatorilor economici în favoarea cărora acestea au fost deschise, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) în scopul gestionării acreditivelor, în condiţiile art. 34 şi 36 din ordonanţă, pe numele instituţiilor publice se deschide la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50,46.01 .MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale”, codificat cu codul de identificare fiscală al instituţiei publice, în care MMMMMM reprezintă secvenţa unică atribuită fiecărui contract şi furnizor al fiecărei instituţii publice care solicită deschiderea unui acreditiv.

(2) Pentru disponibilităţile din contul 50.46.01.MMMMMM .Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale” nu se bonifică dobânda de unitatea Trezoreriei Statului.

(3) în situaţia în care valoarea acreditivului creşte sau se diminuează ca urmare a încheierii de acte adiţionale la contractul iniţial şi depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a .Cererii pentru actualizare acreditiv” prevăzută în anexa nr. 2 la normele metodologice, simbolul contului de disponibil prevăzut la alin. (1) rămâne acelaşi.

(4) Unităţile Trezoreriei Statului eliberează instituţiilor publice extrase ale contului 50.46.01 .MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale”.

 

CAPITOLUL II

Deschiderea acreditivelor şi plata acestora

 

Art. 4. - (1) în situaţia în care pentru achitarea obligaţiilor de plată rezultate din relaţiile comerciale cu operatorii economici prevăzuţi la art. 1 se utilizează acreditive în lei deschise la Trezoreria Statului, instituţiile publice ai căror conducători sunt ordonatori de credite din Ministerul Apărării Naţionale depun la unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile prin care îşi gestionează bugetele proprii formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice.

(2) Cererile pentru deschiderea acreditivelor se întocmesc în trei exemplare în original, în lei, cu două zecimale, şi se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are conturile deschise, împreună cu formularul „Fişă cu specimene de semnătură” întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 la normele metodologice, ale persoanelor abilitate să semneze formularul „Conformitate de plată” şi. respectiv formularul „Certificare documente de utilizare a acreditivului”, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8 la normele metodologice. Fişa cu specimene de semnătură întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 la normele metodologice este valabilă pentru toate acreditivele pentru care instituţia publică solicită deschiderea şi poate fi modificată de aceasta ori de câte ori consideră necesar. Responsabilitatea privind semnarea formularelor „Conformitate de plată” şi „Certificare documente de utilizare a acreditivului” de către persoanele pentru care a fost depusă la unitatea Trezoreriei Statului Fişa cu specimene de semnătură revine exclusiv instituţiei publice.

Art. 5. - (i) Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de cei mult 2 zile lucrătoare de la primirea formularului „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1, comunică, utilizând în acest sens formularul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, instituţiei publice simbolul contului şi codul IBAN în care aceasta are obligaţia de a vira suma înscrisă în cerere. Comunicarea se transmite persoanelor de contact înscrise în formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1, prin e-mail, scanată, sau prin fax, precum şi pe suport hârtie.

(2) în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), instituţia publică are obligaţia de a vira în contul 50.46.01.MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale” suma reprezentând valoarea acreditivului înscrisă în formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1.

(3) După încasarea sumei potrivit prevederilor alin. (2), unitatea Trezoreriei Statului completează rubrica ce îi este destinată din cele 3 exemplare în original ale formularului „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1 şi restituie instituţiei publice 2 exemplare, iar 1 exemplar se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului.

(4) Instituţia publică are obligaţia ca după primirea documentelor restituite potrivit prevederilor alin. (3) să transmită operatorului economic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, un exemplar din formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1, astfel încât acesta să deţină informaţiile necesare în vederea întocmirii formularului „Cerere de plată” potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la normele metodologice.

(5) Utilizarea sumelor rezervate în acreditive se face pe baza cererilor de plată prezentate de operatorii economici unităţii Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul, la care se anexează în original formularul „Conformitate de plată” - anexa nr. 7, aprobată de către persoanele autorizate în acest sens din cadrul instituţiei publice.

(6) La primirea de la operatorii economici a cererilor de plată prevăzute la alin. (5), unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia efectuării următoarelor operaţiuni:

a) verifică dacă informaţiile înscrise de operatorul economic referitoare la acreditivul pentru care este întocmită cererea de plată, cu privire la:

- datele de identificare ale instituţiei publice;

- datele de identificare ale operatorului economic;

- contul şi codul IBAN aferent, coincid cu cele înscrise în cererea pentru deschiderea acreditivului respectiv;

b) verifică dacă numele/prenumele/funcţia/semnătura şi amprenta ştampilei din cererea de plată sunt cele din formularul „Fişă cu specimene de semnătură” întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.2 la normele metodologice, depusă la unitatea Trezoreriei Statului;

c) verifică dacă numele/prenumele/funcţia/semnătura şi amprenta ştampilei care au aprobat formularul „Conformitate de plată” - anexa nr. 7, anexat la cererea de plată din partea instituţiei publice, sunt cele din fişa cu specimene de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze astfel de documente, depusă la unitatea Trezoreriei Statului de instituţia publică;

d) verifică dacă suma totală solicitată prin cererea de plată se încadrează în suma existentă la acea dată în soldul contului de disponibil 50.46.01.MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale” aferent acreditivului nr. din data de ;

e) verifică dacă sumele înscrise în formularul „Conformitate de plată” - anexa nr. 7 corespund cu sumele înscrise de operatorul economic în cererea de plată;

f) verifică dacă cererea de plată a fost transmisă şi primită cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data expirării acreditivului înscrisă în formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1, depusă de instituţia publică.

(7) în situaţia în care de la data deschiderii acreditivului şi până la data primirii cererii de plată au fost depuse la unitatea Trezoreriei Statului cereri pentru actualizarea acreditivului, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează verificările prevăzute la alin. (6) cu informaţiile din ultima „Cerere pentru actualizare acreditiv” - anexa nr. 2 depusă.

(8) în situaţia în care oricare dintre condiţiile înscrise la alin. (6) nu este respectată, cererea de plată şi documentele anexate acesteia se restituie cu adresă operatorului economic, comunicându-i totodată neconcordanţele constatate.

(9) în situaţia în care în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (6) nu rezultă neconcordanţe, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite prin e-mail, scanat, sau prin fax persoanelor de contact înscrise în formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1 formularul „înştiinţare privind cererea de plată” - anexa nr. 6 împreună cu formularele „Cerere de plată” - anexa nr. 5 şi „Conformitate de plată” - anexa nr. 7, înştiinţarea privind cererea de plată împreună cu copii ale cererii de plată şi conformităţii de plată se transmit instituţiei publice şi pe suport hârtie, în prima zi lucrătoare de la primirea acestora de la operatorul economic în scopul confirmării realităţii şi autenticităţii acestora. Formularul „Certificare documente de utilizare a acreditivului”- anexa nr. 8 se transmite unităţii Trezoreriei Statului, în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea formularului „înştiinţare privind cererea de plată”- anexa nr. 6.

(10) în cazul în care instituţia publică certifică documentele de plată prezentate de operatorul economic în termenul prevăzut la alin. (9), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma totală înscrisă de operatorul economic în cererea de plată în contul acestuia deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu poate proceda la decontarea parţială a sumelor înscrise în cererile de plată.

(11) în cazul în care instituţia publică identifică erori sau nereguli în legătură cu formularul „Cerere de plată” - anexa nr. 5 şi/sau formularul „Conformitate de plată” - anexa nr. 7 depuse de operatorul economic, aceasta poate solicita în scris unităţii Trezoreriei Statului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (9), sistarea operaţiunii de plată. Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea acestei solicitări, unitatea Trezoreriei Statului va restitui cu adresă scrisă, în original, atât formularul „Cererea de plată” - anexa nr. 5, cât şi formularul „Conformitate de plată” - anexa nr. 7, care nu au fost certificate de instituţia publică, în scopul luării măsurilor necesare pentru întocmirea corectă a acestora.

(12) în cazul neprimirii formularului „Certificare documente de utilizare a acreditivului” - anexa nr. 8 sau a solicitării de sistare a operaţiunii de plată în termenul prevăzut la alin. (9), unitatea Trezoreriei Statului va deconta sumele prevăzute în cererea de plată depusă de operatorul economic, răspunderea pentru orice plăţi efectuate în baza acesteia fiind în sarcina exclusivă a persoanelor din cadrul instituţiei publice înscrise în fişele cu specimene de semnături depuse la unitatea Trezoreriei Statului îh cadrul acreditivului.

 

CAPITOLUL III

Actualizarea acreditivelor şi plata acestora

 

Art. 6. - (1) în cazul modificării clauzelor contractuale sau ca urmare a altor cauze sau a reglementărilor legale în vigoare, instituţiile publice pot solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise acreditive actualizarea acestora prin depunerea formularului „Cerere pentru actualizare acreditiv întocmită potrivit modelului din anexa nr. 2 la normele metodologice. Cererea pentru actualizarea acreditivului înlocuieşte integral Cererea pentru deschiderea/actualizarea acreditivului depusă anterior de instituţia publică.

(2) Suma înscrisă în formularul „Cerere pentru actualizare acreditiv” trebuie să fie mai mare sau egală cu totalul sumelor din formularul „Conformitate de plată7„Certificare documente de utilizarea acreditivului” pentru care unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis acreditivul a efectuat plăţi către operatorii economici până la data depunerii cererii pentru actualizarea acreditivului.

(3) Cererile pentru actualizarea acreditivelor pot fi depuse la unităţile Trezoreriei Statului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data expirării acreditivului înscrisă de instituţia publică în formularul „Cerere pentru deschidere acreditiv” - anexa nr. 1 sau în ultima „Cerere pentru actualizare acreditiv” - anexa nr. 2 depusă.

(4) Cererile pentru actualizarea acreditivelor se întocmesc în trei exemplare în original, în lei, cu două zecimale, şi se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică are deschis acreditivul. Fişa cu specimenele de semnătură a persoanelor desemnate să semneze formularele „Conformitate de plată” - anexa nr. 7 şi „Certificare documente de utilizare a acreditivului” - anexa nr. 8 se anexează la cererea pentru actualizarea acreditivului numai în măsura în care sunt desemnate alte persoane pentru efectuarea acestor operaţiuni decât cele existente în fişele cu specimene de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului.

Art. 7. - (1) La primirea cererilor pentru actualizarea acreditivelor, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi, respectiv, instituţiile publice procedează astfel:

a) în situaţia în care valoarea acreditivului deschis se diminuează:

Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului procedează la întocmirea şi decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma cu care se diminuează valoarea acreditivului înscrisă de instituţia publică în formularul „Cerere pentru actualizare acreditiv” - anexa nr. 2, în contul pe care aceasta l-a indicat;

b) în situaţia în care valoarea acreditivului deschis se majorează:

Instituţia publică procedează la virarea sumei corespunzătoare cu care se majorează valoarea acreditivului în contul 50.46.01.MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale”, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea cererii pentru actualizarea acreditivului.

(2) După efectuarea operaţiunilor de la alin. (1), unitatea Trezoreriei Statului completează rubrica ce îi este destinată din cele 3 exemplare în original ale formularului „Cerere pentru actualizare acreditiv” - anexa nr. 2 şi restituie instituţiei publice 2 exemplare din aceasta, iar 1 exemplar se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului.

(3) Instituţia publică are obligaţia ca după primirea documentelor restituite potrivit prevederilor alin. (2) să transmită operatorului economic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, un exemplar din formularul „Cerere pentru actualizare acreditiv”- anexa nr. 2, astfel încât acesta să deţină informaţiile necesare în vederea întocmirii formularului „Cerere de plată” potrivit modelului aprobat în anexa nr. 5 la normele metodologice.

(4) Prevederile art. 5 alin. (5)-(12) şi art. 8-10 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 8. - (1) Instituţiile publice care au constituit acreditive la Trezoreria Statului au obligaţia de a întocmi formularul „Cerere pentru închidere acreditiv” potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la normele metodologice, înainte cu cel puţin o zi lucrătoare de la data expirării acestora sau ori de câte ori constată că funcţionarea acestuia nu mai este îndreptăţită.

(2) La primirea formularului „Cerere pentru închidere acreditiv”- anexa nr. 9 de la instituţia publică potrivit prevederilor alin. (1), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică dacă în soldul contului 50.46.01.MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale” indicat de aceasta există suma înscrisă în cerere şi, în situaţia în care aceste informaţii sunt corecte, procedează la întocmirea şi decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma corespunzătoare în contul indicat de instituţia publică.

(3) în situaţia în care suma pe care instituţia publică solicită să îi fie virată în vederea închiderii acreditivului diferă de suma existentă în soldul contului indicat de aceasta, unitatea Trezoreriei Statului restituie cu adresă scrisă instituţiei publice formularul „Cerere pentru închidere acreditiv” - anexa nr. 9 în vederea refacerii şi retransmiterii.

Art. 9. - La finele anului bugetar, sumele aflate în soldul contului de disponibil 50.46.01 .MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale” se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

Art. 10. - Răspunderea cu privire la parcurgerea fazelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea de plată aferente cheltuielilor bugetare pentru care au fost deschise şi utilizate acreditive în condiţiile prezentelor norme metodologice revine exclusiv ordonatorului de credite sau persoanelor cărora le-au fost delegate atribuţiile ordonatorului de credite, în condiţiile legii.

Art. 11. - Trezoreria Statului nu este ţinută răspunzătoare în situaţia în care instituţiile publice sau operatorii economici nu respectă prevederile legale în vigoare referitoare la utilizarea acreditivelor, inclusiv termenele, condiţiile, forma şi conţinutul documentelor stabilite prin prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE PENTRU DESCHIDERE ACREDITIV

 

Ordonator .....................................................................................................................................................................

(denumirea instituţiei publice)

CIF .....................................................................................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................................................................

Persoane de contact .....................................................................................................................................................................

(numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail)

.....................................................................................................................................................................

 (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail)

 

Sub deplina noastră responsabilitate vă rugăm să deschideţi un acreditiv conform instrucţiunilor stipulate în prezenta cerere:

 

Data expirării acreditivului: .....................................................................................................................................................................

Beneficiar (operator economic):

- denumirea .....................................................................................................................................................................

- adresa .....................................................................................................................................................................

CIF .....................................................................................................................................................................

- cod IBAN .....................................................................................................................................................................

Trezoreria/Banca .....................................................................................................................................................................

Valoarea (în cifre) ..................................................................................................................................................................... lei*)

 

Utilizabil la Trezoreria Statului prin plata care se va efectua pe baza cererii de plată a operatorilor economici care furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, la care sunt anexate „Conformitatea de plată” şi „Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului”.

 

Ordonatorul poate solicita actualizarea acreditivului, cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data expirării acestuia, prin transmiterea către unitatea Trezoreriei Statului a unei cereri de actualizare acreditiv care va înlocui prezenta cerere.

 

Declarăm pe propria răspundere că prezenta cerere este întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acreditive aplicabile instituţiilor publice şi nu încalcă termenii şi condiţiile din contractul ce se încheie între instituţia publică şi operatorul economic înscrişi în prezenta cerere.

 

Anexăm prezentei cereri Fişa cu specimene de semnătură pentru persoanele desemnate să semneze „Conformitatea de plată” şi „Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului” din partea instituţiei publice.

 

Ordonator de credite,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

- verso -

 

Se completează de către unitatea Trezoreriei Statului la care se deschide acreditivul.

În baza prezentei cereri pentru deschiderea acreditivului, înregistrată cu numărul/data ..................... la Trezoreria ...................................................., adresa ...................................................., vă comunicăm că s-a deschis acreditivul cu numărul/data ....................., pentru care, în contul 50.46.01 .MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale”, cod IBAN ...................................................., a fost virată de instituţia dumneavoastră suma de (în cifre) .................................................... lei*), cu OPT nr. ..................... din data de .....................

 

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

...........................................................................

(numele, prenumele, funcţia)

Semnătură/ştampilă

 

 

NOTE:

1. Se întocmeşte în 3 exemplare în original care se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi are conturile deschise instituţia publică.

2. Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.

 

*) Valoarea acreditivului din rubrica destinată ordonatorului este obligatoriu egală cu valoarea acreditivului din rubrica destinată unităţii Trezoreriei Statului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERERE PENTRU ACTUALIZARE ACREDITIV

 

Ordonator .....................................................................................................................................................................

(denumirea instituţiei publice)

CIF .....................................................................................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................................................................

Persoane de contact .....................................................................................................................................................................

(numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail)

.....................................................................................................................................................................

 (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail)

 

Sub deplina noastră responsabilitate vă rugăm să actualizaţi Acreditivul nr. ...................../....................., conform instrucţiunilor stipulate în prezenta cerere:

 

Data expirării acreditivului: .....................................................................................................................................................................

Beneficiar:

- denumirea .....................................................................................................................................................................

- adresa .....................................................................................................................................................................

CIF .....................................................................................................................................................................

- cod IBAN .....................................................................................................................................................................

Trezoreria/Banca .....................................................................................................................................................................

 

Valoarea (în cifre) ..................................................................................................................................................................... lei*)

 

Utilizabil la Trezoreria Statului prin plata care se va efectua pe baza cererii de plată a operatorilor economici care furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, la care sunt anexate „Conformitatea de plată” şi „Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului”.

Prezenta cerere este depusă la unitatea Trezoreriei Statului, cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data expirării Acreditivului nr. ...................../....................., şi va înlocui Cererea pentru deschiderea acreditivului înregistrată la unitatea Trezoreriei Statului cu numărul ..................... din data de .....................

 

Declarăm pe propria răspundere că prezenta cerere este întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acreditive aplicabile instituţiilor publice şi nu încalcă termenii şi condiţiile din contractul ce se încheie între instituţia publică şi operatorul economic înscrişi în prezenta cerere.

 

Anexăm prezentei cereri Fişa cu specimene de semnătură pentru persoanele desemnate să semneze „Conformitatea de plată” şi „Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului” din partea instituţiei publice în măsura în care acestea sunt altele decât cele pentru care s-a deschis Acreditivul nr. ...................../..................... .

Prezenta rubrică se completează de ordonator numai în situaţia în care valoarea acreditivului actualizată potrivit prezentei cereri este mai mică decât valoarea Acreditivului nr. ...................../..................... .

- cod IBAN ...................................................................................................................................................................

- suma lei ...................................................... **) (Se înscrie suma pentru care unitatea Trezoreriei Statului întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se diminuează valoarea acreditivului.)

 

Ordonator de credite,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

- verso –

 

Se completează de către unitatea Trezoreriei Statului la care se deschide acreditivul.

 

În baza prezentei cereri pentru actualizarea acreditivului înregistrate cu numărul/data ..........................................., la Trezoreria adresa vă comunicăm că s-a deschis Acreditivul cu numărul/data ........................................., pentru care, în contul 50.46.01 .MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale”, cod IBAN ...................................................., a fost virată de instituţia dumneavoastră suma de (în cifre) .................................................... lei cu OPT nr. ......................................... din data de ......................................... .

sau a fost restituită instituţiei dumneavoastră suma de (în cifre) .................................................... lei**) cu OPT nr. ......................................... din data de .........................................

La data prezentei valoarea acreditivului este de ......................................... lei.*)

 

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

...........................................................................

(numele, prenumele, funcţia)

Semnătură/ştampilă

 

 

NOTE:

1. Se întocmeşte în 3 exemplare în original care se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi are conturile deschise instituţia publică.

2. Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.

 

*) Valoarea acreditivului din rubrica destinată ordonatorului este obligatoriu egală cu valoarea acreditivului din rubrica destinată unităţii Trezoreriei Statului.

**) Suma înscrisă de ordonator în rubrica destinată acestuia este egală cu suma pentru care unitatea Trezoreriei Statului întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se diminuează valoarea acreditivului.

 

ANEXA Nr. 3.1

la normele metodologice

 

Denumirea instituţiei publice ......................................................................

Cod de identificare fiscală ......................................................................

Adresa ......................................................................

Telefon/Fax nr. ......................................................................

 

Fişă cu specimene de semnătură

 

Prin prezenta se autorizează:

 

1.

NUMELE ŞI PRENUMELE

 

 

FUNCŢIA

 

 

SEMNĂTURA

 

 

AMPRENTA ŞTAMPILEI

 

2.

NUMELE ŞI PRENUMELE

 

 

FUNCŢIA

 

 

SEMNĂTURA

 

 

AMPRENTA ŞTAMPILEI

 

3.

.....

 

 

să semneze „Conformitatea de plată” şi „Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului” din partea instituţiei publice aferente acreditivelor deschise de instituţia noastră.

Prezenta fişă cu specimene de semnătură este valabilă pentru toate acreditivele deschise la Trezoreria ...................................................................... pentru ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), până la prezentarea de către instituţia noastră a unei noi Fişe cu specimene de semnătură.

Unitatea Trezoreriei Statului nu este ţinută răspunzătoare în situaţia în care „Conformitatea de plată” şi „Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului” sunt semnate de alte persoane decât cele din prezenta fişă cu specimene de semnătură.

 

Ordonator de credite,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

....................................................

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

NOTĂ:

Prezenta fişă cu specimene de semnătură se înlocuieşte integral în situaţia în care intervine orice modificare privind informaţiile înscrise în aceasta.

 

ANEXA Nr. 3.2

la normele metodologice

 

Denumirea operatorului economic ......................................................................

Cod de identificare fiscală ......................................................................

Adresa ......................................................................

Telefon/Fax nr. ......................................................................

 

Fişă cu specimene de semnătură

 

Prin prezenta se autorizează:

 

1.

NUMELE ŞI PRENUMELE

 

 

FUNCŢIA

 

 

SEMNĂTURĂ

 

 

AMPRENTA ŞTAMPILEI

 

2.

NUMELE ŞI PRENUMELE

 

 

FUNCŢIA

 

 

SEMNĂTURĂ

 

 

AMPRENTA ŞTAMPILEI

 

3.

.....

 

 

să semneze cererile de plată aferente acreditivelor al căror beneficiar este, deschise de ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), la Trezoreria ...................................................................... .

Prezenta fişă cu specimene de semnătură este valabilă pentru toate cererile de plată prezentate la Trezoreria ...................................................................... de ...................................................................... (denumirea operatorului economic), până la prezentarea unei noi fişe cu specimene de semnătură.

Unitatea Trezoreriei Statului nu este ţinută răspunzătoare în situaţia în care cererile de plată sunt semnate de alte persoane decât cele din prezenta fişă cu specimene de semnătură.

 

Operator economic,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

....................................................

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

NOTĂ;

Prezenta fişă cu specimene de semnătură se înlocuieşte integral în situaţia în care intervine orice modificare privind informaţiile înscrise în aceasta.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Direcţia generală regională a finanţelor publice/

Administraţia finanţelor publice/

Serviciul/Biroul fiscal municipal/orăşenesc/comunal

Trezoreria ......................................................................

 

Către ......................................................................................................................................

(denumirea instituţiei publice care a solicitat deschiderea acreditivului)

 

Prin prezenta vă notificăm că în baza Cererii pentru deschiderea acreditivului înregistrată cu numărul .................................. din data de .................................., pe numele ...................................................................... (denumirea instituţiei publice),

cod de identificare fiscală ......................................................................, a fost deschis în lei următorul:

- cont (Se înscrie simbolul contului 50.46.01 MMMMMM „Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale”.);

- cod IBAN ......................................................................

Prezentul cont este deschis începând cu data de ......................................................................

 

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

......................................................................

(numele, prenumele, funcţia)

Semnătură/ştampilă

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

CERERE DE PLATĂ*)

Nr. ................................../Data ..................................

 

Către Trezoreria .......................................................................................................................

(Se înscrie denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul.)

 

Subsemnatul, ......................................................................, având funcţia de ...................................................................... (numele şi prenumele) la ...................................................................... (denumirea operatorului economic), adresa ......................................................................, telefon/fax ......................................................................, adresa de e-mail ......................................................................, CIF ......................................................................, solicit plata sumei totale de ...................................... (în cifre) lei aferentă Acreditivului nr. ...................................................................... din data de .................................., din contul ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, al ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), CIF ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, în contul nostru 50.69 „Disponibil al operatorilor economici”, CIF ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, deschis la Trezoreria ...................................................................... .

Anexez la prezenta în original Conformitatea de plată nr. ................................../data .................................., emisă de ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), CIF ......................................................................, aferentă următoarelor documente:

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Numărul documentului

Data documentului

Suma (lei)

1

2

3

4

5

1.

Proces-verbal de recepţie provizorie

 

 

 

 

......................................................................

 

 

 

 

Proces-verbal de punere în funcţiune

 

 

 

 

......................................................................

 

 

 

 

Acceptanţa

 

 

 

 

......................................................................

 

 

 

TOTAL

X

X

X

 

 

Operator economic,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

....................................................

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

*) Operatorul economic depune la unitatea Trezoreriei Statului la care se solicită efectuarea plăţii fişa cu specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze „Cererea de plată”.

 

ANFXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Direcţia generală regională a finanţelor publice/

Administraţia finanţelor publice/

Serviciul/Biroul fiscal municipal/orăşenesc/comunal

Trezoreria ......................................................................

 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND CEREREA DE PLATĂ

Nr. ................................../Data ..................................

 

Către .......................................................................................................................

(denumirea instituţiei publice)

 

Prin prezenta vă comunicăm că ...................................................................... (denumirea operatorului economic), adresa ......................................................................, CIF ......................................................................, a solicitat plata sumei totale de ......................................... (în cifre)lei, aferentă Acreditivului nr. ...................................................................... din data de ........................................., din contul ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, în contul acestuia 50.69 „Disponibil al operatorilor economici”, CIF ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, deschis la Trezoreria ......................................................................, la care a anexat în original Conformitatea de plată nr. ................................../data .................................. întocmită de ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), adresa ......................................................................, CIF ...................................................................... .

Anexăm la prezenta în copie următoarele documente:

- Cererea de plată nr. ................................../data ..................................

- Conformitatea de plată nr. ................................../data ..................................

În vederea achitării de către unitatea Trezoreriei Statului a sumei de .................................. (lei) către ...................................................................... (denumirea operatorului economic), adresa ......................................................................, CIF ......................................................................, vă rugăm să certificaţi realitatea şi autenticitatea documentelor anexate la

prezenta şi să ne transmiteţi, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei înştiinţări, Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului său să ne comunicaţi sistarea operaţiunii de plată.

În cazul neprimirii Certificării documentelor de utilizare a acreditivului sau a solicitării de sistare a operaţiunii de plată,

Trezoreria ...................................................................... va proceda la decontarea sumei totale înscrise în documentele anexate la prezenta, din contul ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, în contul operatorului economic care a depus cererea de plată.

 

Conducător unitate a Trezoreriei Statului,

......................................................................

(numele, prenumele, funcţia)

......................................................................

(semnătura şi ştampila)

Data ............................................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

 

Denumirea instituţiei publice ......................................................................

Cod de identificare fiscală ......................................................................

Adresa ......................................................................

 

CONFORMITATE DE PLATĂ

Nr. ................................../Data ..................................

 

 

 

Către .......................................................................................................................

(denumirea operatorului economic)

 

Subsemnatul, ...................................................................... (numele şi prenumele), având funcţia de ...................................................................... la ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), adresa ......................................................................,telefon/fax ......................................................................, adresa de e-mail ......................................................................, CIF ......................................................................, certific prin prezenta că în baza următoarelor documente:

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Numărul documentului

Data documentului

Suma (lei)

1

2

3

4

5

1.

Proces-verbal de recepţie provizorie

 

 

 

 

 

......................................................................

 

 

 

Proces-verbal de punere în funcţiune

 

 

 

 

 

......................................................................

 

 

 

Acceptanţa

 

 

 

 

 

......................................................................

 

 

TOTAL

X

X

X

 

 

...................................................................... (denumirea operatorului economic), telefon/fax ......................................................................, adresa de e-mail ......................................................................, CIF ......................................................................, poate solicita pe bază de cerere de plată achitarea în contul propriu al acestuia deschis la Trezoreria Statului a sumei totale de ..................................  (în cifre) lei, aferentă Acreditivului nr. ...................................................................... din data de .................................. din contul ......................................................................, cod IBAN ...................................................................... al ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), CIF ......................................................................

 

Ordonator de credite,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

....................................................

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

NOTĂ:

Se întocmeşte în 3 exemplare în original, din care 2 exemplare se transmit operatorului economic şi 1 exemplar rămâne la instituţia publică. Operatorul economic anexează la cererea de plată pe care o transmite unităţii Trezoreriei Statului 1 exemplar în original din „Conformitatea de plată”.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

 

Denumirea instituţiei publice ......................................................................

Cod de identificare fiscală ......................................................................

Adresa ......................................................................

CERTIFICARE DOCUMENTE DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI

Nr. ................................../Data ..................................

 

Către .......................................................................................................................

(denumirea unităţii Trezoreriei Statului)

 

Subsemnatul, ...................................................................... (numele şi prenumele), având funcţia de ......................................................................, la ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), adresa ......................................................................, telefon/fax ......................................................................, adresa de e-mail ......................................................................, CIF ......................................................................,

certific prin prezenta realitatea şi autenticitatea următoarelor documente:

- Cerere de plată nr. ................................../data .................................. a ...................................................................... (denumirea operatorului economic), adresa ......................................................................, CIF ......................................................................;

- Conformitate de plată nr. ................................../data .................................. a ......................................................................(denumirea instituţiei publice), adresa ......................................................................, CIF ...................................................................... .

Documentele certificate sunt aferente Acreditivului nr. ...................................................................... din data de .................................., constituit în contul ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, deschis la Trezoreria ...................................................................... .

 

Ordonator de credite,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

....................................................

(semnătura/ştampila)

Data ....................................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

Denumirea instituţiei publice ......................................................................

Cod de identificare fiscală ......................................................................

Adresa ......................................................................

 

CERERE PENTRU ÎNCHIDERE ACREDITIV

Nr. ................................../Data ..................................

 

Către .......................................................................................................................

(denumirea unităţii Trezoreriei Statului)

 

Subsemnatul, ...................................................................... (numele şi prenumele), având funcţia de ......................................................................, la ...................................................................... (denumirea instituţiei publice), adresa ......................................................................, telefon/fax ......................................................................, adresa de e-mail ......................................................................, CIF ......................................................................,

prin prezenta solicit efectuarea următoarelor operaţiuni la data de .................................. (zi/lună/an):

- închiderea Acreditivului nr. ...................................................................... din data de ..................................;

- virarea sumei de .................................. lei din contul ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, în contul instituţiei noastre ......................................................................, cod IBAN ......................................................................, CIF ......................................................................, deschis la Trezoreria ...................................................................... .

 

Ordonator de credite,

....................................................

(numele, prenumele, funcţia)

....................................................

Semnătură/ştampilă

 

Data ....................................................

 

NOTA Nr. 1:

Se întocmeşte lin 2 exemplare în original, din care exemplarul nr. 1 se depune la unitatea Trezoreriei Statului, iar exemplarul nr. 2 se arhivează la instituţia publică.

NOTA Nr. 2:

Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 146 alin. (1)-(4) şi alin. (8), art. 147 alin. (1) şi alin. (12)-(15), art. 168 alin. (1)-(4) şi alin. (8), art. 169 alin. (1) şi (4), art. 190 alin. (1)-(4), art. 191 alin. (1) şi (3), art. 199 alin. (1)-(4), art. 200 alin. (1) şi (3), art. 207 alin. (1)-(3), art. 208 alin. (1) şi (3), art. 216 alin. (2), art. 219 alin. (1)-(3) şi art. 220 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) şi art. 220 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Contribuabilii persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuţi la art. 147 alin. (15) din Codul fiscal, la care fac referire şi prevederile art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3) şi art. 208 alin. (3) din Codul fiscal, au obligaţia depunerii lunare a formularului 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.

Art. 3. - Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Organul fiscal central competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2013.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 3.706.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

do înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

 

A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

1. Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV „Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa „Angajator”, precum şi în capitolul V „Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”, în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV „Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa „Angajator”, precum şi în capitolul V „Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal centrai în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

3. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.

4. Angajatorii prevăzuţi la pct. 3 transmit o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligaţie, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

5. Angajaţii care au fost împuterniciţi să transmită organului fiscal competent informaţii privind acordul încheiat depun la organul fiscal odată cu declaraţia de înregistrare fiscală o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

B. Înregistrarea persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

1. Persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/

Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV „Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa „Angajator”, precum şi în capitolul V „Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/

Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”, în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV „Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa „Angajator”, precum şi în capitolul V „Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale-persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

C. Înregistrarea persoanelor fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale

Persoanele fizice care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, au obligaţia să depună la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu:

a) formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV „Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa „Angajator”, precum şi în capitolul V „Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale;

b) formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”, în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV „Date privind activitatea desfăşurată” căsuţa „Angajator*, precum şi în capitolul V „Date privind vectorul fiscal” secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal;

c) o adeverinţă din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obţin venituri din salarii.

D. Dispoziţii comune

1. Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să conţină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă de către angajat a contribuţiilor sociale datorate, cum ar fi codul CAEN al activităţii principale a angajatorului, condiţiile de muncă etc.

2. a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevăzute în secţiunile A-C au obligaţia să depună lunar formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

b) Secţiunea „Date de identificare a plătitorului” şi secţiunea „Date de identificare a asiguratului” din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligaţia declarării contribuţiilor sociale.

c) Persoanele prevăzute la lit. a) declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de

către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.

3. Obligaţiile declarative şi de plată a contribuţiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul.

4. La încetarea obligaţiei de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale.

5. Declaraţia de menţiuni care se depune la organul fiscal central competent este, după caz:

a) formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”;

b) formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”.

E. Dispoziţii finale

1. Organul fiscal central competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin^

2. În situaţia în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se declară de către contribuabil prin depunerea documentului justificativ, respectiva actului adiţional la organul fiscal central competent.

Informaţiile din actul adiţional se operează de organul fiscal în evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, la poziţia corespunzătoare din registru unde a fost înregistrat acordul iniţial.

3. Documentele primite de organul fiscal central competent potrivit prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2

 

Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) şi art. 220 alin. (1) din Codul fiscal

1. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale datorate de angajatori, a reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale individuale, precum şi a depunerii lunare/trimestriale a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

2. Angajatorii au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit art. 82 din Codul de procedură fiscală.

3. Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuţiile pentru salariaţii lor cărora le este aplicabilă legislaţia de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.

4. a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligaţia desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secţiunea „Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent” cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

b) Organul central fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul împuternicitului.

5. a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal central competent formularul (015) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”, cod 14.13.01.10.11/n, având completată secţiunea „Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent” cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.

b) Organul fiscal central competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

6. La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative privind contribuţiile sociale sau declaraţia de radiere pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligaţii declarative în România.

 

Registru privind organizarea evidenţei acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini

 

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Date de identificare a persoanei fizice

Date de identificare a angajatorului

Date despre acord

Nume şi prenume

CNP/NIF

Denumire

Ţara

Data încheierii acordului

Perioada pentru care se încheie acordul*

de la (zz/ll/aaaa)

până la (zz/ll/aaaa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se modifică de către organul fiscal competent în situaţia în care în datele prevăzute în acordul iniţial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.

 

ANEXA Nr. 4

 

Registru privind organizarea evidenţei angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor

 

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Date de identificare a persoanei fizice

Date de identificare a misiunii diplomatice/postului consular/reprezentanţei

Nume şi prenume

CNP/NIF

Denumire

Ţara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.