MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 142/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 februarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

150/57. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

151/54. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

55. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 3 din 30 ianuarie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 150 din 20 februarie 2017

Nr. 57 din 31 ianuarie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. FB/1.377/20 februarie 2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/113 din 31 ianuarie 2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul I „Componenta prescriere” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2, capitolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B, C şi D, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor prevăzute distinct la punctul 6.”

3. La anexa nr. 2, capitolul I punctul 6, subpunctul 6.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.5 DCI-uri notate cu (**)1 nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;”.

4. La anexa nr. 2, capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, la punctul 1, litera c) se abrogă.

Art. II. - Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2017.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

ANEXĂ

 

I. Componenta prescriere

 

 

 

 

 

 

Serie ................................... Număr ...................................

 MF

 

 

 

 

 

1. Unitate medicală

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................

 AMBULATORI

 

 

 

 

 

Adresa ...............................................................................

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................

 SPITAL

 

 

 

 

 

CUI ................................... ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

CAS /Contract – convenţie .................../.......................

 ALTELE ...................

 

 

 

 

 

Telefon / Fax medic prescriptor (cu prefixul de tară)

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................

 MF- MM

 

 

 

 

 

Email medic prescriptor ....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asigurat

FO/RC .....................................

 Salariat

 Revoluţionar

Nume .........................................................................................................................................................................

 Coasigurat

 Handicap

Prenume ....................................................................................................................................................................

 Liber profesionist

PNS

CID/CNP

 Copil (<18ani)

 Ajutor social

CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elev/Ucenic/Student (18-26ani)

 Şomaj

PASS

 Gravidă/Lehuză

 Personal contractual

Data naşterii ......................./...................../....................

 Pensionar

 Card European (CE)

Sexul                  M       F

Cetăţenie

 

 

 

Veteran

 Acorduri internaţionale

 

 0-700 lei / lună

 Alte categorii

 

3. a) Diagnostic / Cod Diag. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

b) PNS ............................................

 

4. Dată prescriere .........../.........../.......................

 

Poziţia

Cod diag.

Tip diag.

Denumiră comună Internaţională / Denumiră comercială / Forma Farmaceutică / Concentraţie

D. S

Cantitate

(UT)

Număr zile tratament

%Preţ ref.

Lista

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia

5. Justificarea medicală prescriere denumire comercială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume şi parafă medic prescriptor

 

 

.................................................../............................

L.S Unitate

 

Semnătură medic prescriptor  .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Foloseşte-ţi drepturile!

 

 

Alege şi fii corect informat!

 

 

La întocmirea rafalei, soliciţi medicului precizări privind preţurile medicamentelor recomandate

 

 

 

 

Acest document a fost înregistrat cu numărul ................................./............................. în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS.

 

Acest document a (ost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 de către: ......................................................, . cu certificatul numărul ......................................................, din data .................................. emis de ...................................................... - furnizor de servicii de certificare acreditat conform legii.

Acest document a fost imprimat folosind aplicaţia ...................................................... dezvoltată de ......................................................

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 151 din 20 februarie 2017

Nr. 54 din 31 ianuarie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. F.B. 1.376/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 108 din 31 ianuarie 2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII,Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la articolul 7 litera ag), paragraful final se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;”.

2. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e)-h), j)-u), w), y), aa)-ae), ah), aj), al) şi am), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 7 lit. ag), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.”

3. În anexa nr. 6, la articolul 5 litera af), paragraful final se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;”.

4. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. b), c), e)-h), j)-u). w), y), aa)-ae), ag), ai), ak) şi al), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 lit. af), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.”

5. În anexa nr. 9, la articolul 7 litera I), paragraful final se modifică şi va avea următorul cuprins:

- În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialităţile clinice, prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;”.

6. În anexa nr. 9, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e)-h), j)-u), v), x), z), ac)-ae) şi af), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.”

7. În anexa nr. 12, la articolul 8 litera I), paragraful final se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie poate elibera, după caz, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie, prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice:”.

8. În anexa nr. 12, la articolul 18, alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 lit. b), c), e-h), j)-u), w), y), ab)-ae), precum şi prescrieri de medicamente cu sau fără contribuţie personală din partea asiguratului şi de unele materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se va diminua cu 10% contravaloarea serviciilor de recuperare, medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

9. În anexa nr. 22, în subsolul tabelului de la litera B3.2, nota ****) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1 β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

10. Anexa nr. 22 C se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA 22C

 

Unitatea sanitară cu paturi ...................................

Nr. Contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate ...................................

 

ADEVERINŢĂ

Nr. ................../data ..................

 

Se adevereşte prin prezenta că pacientul ........................................ (numele şi prenumele), CNP ........................................, este internat începând cu data ........................ de în secţia ........................................, cu FOCG nr. ........................ .

Prezenta s-a eliberat în vederea prescrierii de medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care a depus-o spitalul la contractare.

 

Semnătura,

cod parafă

medic şef de secţie

 

NOTĂ:

Se menţionează în foaia de observaţie clinică generală numărul şi data adeverinţei.”

 

11. În anexa nr. 23, la articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) medicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate;”.

12. În anexa nr. 26, la articolul 6, litera ar) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ar) sa elibereze pentru asiguraţii internaţi cu boli cronice confirmate care sunt în tratament pentru boala/bolile cronice cu medicamente, altele decât medicamentele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, cu medicamente şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, documentul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare; documentul stă la baza eliberării prescripţiei medicale în regim ambulatoriu de către medicul de familie şi medicul de specialitate din ambulatoriu în perioada în care asiguratul este internat în spital;”.

13. În anexa nr. 36, la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „(3) în situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie/medicul din ambulatoriul de specialitate poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice şi a restricţiilor de prescriere din protocoalele terapeutice.”

14. În anexa nr. 36, la articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;”.

15. În anexa nr. 36, articolul 16 se abrogă.

16. În anexa nr. 37, la articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;”.

17. În anexa nr. 41, la articolul 6, litera e) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,e) constatarea de prescrieri de medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguraţilor în tratamentul ambulatoriu, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare în domeniul sănătăţii.”

18. În tot cuprinsul actului normativ sintagma „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” se înlocuieşte cu sintagma „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2016.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2017.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Radu-Gheorghe Ţibichi

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 53 din 31 ianuarie 2017 şi al Direcţiei generale medic şef nr. MSSM 300 din 31 ianuarie 2017 din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 179 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 şi 579 bis din 29 iulie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexele 1-b, 8-a, 8-b şi 8-c se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa 2-n, titlul punctului 1 va avea următorul cuprins:

„1. Borderou centralizator cuprinzând evidenţa numărului de bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice, de acupunctura şi de recuperare medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie/medicilor din ambulatoriu”.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii martie 2017.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 55.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa 1-b la Ordinul nr. 452/2016)

 

CODIFICAREA CATEGORIILOR DE ASIGURAŢI

 

Categoria din care face parte asiguratul

Cod

Comentarii

Copil în cadrul familiei

100

 

Copil încredinţat sau dat în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat

101*)

 

Tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri din muncă

102

 

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

103

 

Studenţi-doctoranzi scutiţi de plata contribuţiei, prevăzuţi la art. 164 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

104

 

Persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă care nu au medic încadrat

105*)

 

Soţ, soţie, părinţi, fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

106

 

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

107.1

 

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

107.2

 

Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

107.3

 

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

107.4

 

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945- 1989, cu modificările ulterioare

107.5

 

Persoane cu handicap, cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri

108

 

Femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară

109

 

Persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

110

 

Salariat sau categorii asimilate

200

 

Persoane cu venituri din activităţi independente

203

 

Persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală

204

 

Persoane cu venituri din chirii

205

 

Persoane cu venituri ocazionale

206

 

Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contribuţiei la asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul din agricultură

207

 

Persoane fizice potrivit art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

208

 

Lucrători migranţi, cu domiciliul sau reşedinţa în România

210

 

Alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

211

 

Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

212

 

Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 174 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

213

 

Persoane aflate în concediu medical sau în accident de muncă

300

 

Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani

301

 

Persoane ce execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109, 110, 114 şi 124 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

302

 

Şomer sau beneficiar alocaţie de sprijin

303

 

Străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii

304

 

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

305

 

Persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni

308

 

Personalul monahal al cultelor recunoscute, care nu realizează venituri

309

 

Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie stabilite de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare

310

 

Pensionar cu venituri din pensii care nu se încadrează în categoria „Pensionar de invaliditate”

314

 

Pensionar de invaliditate

315

 

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E106/S1)

401

 

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor europene (E109/S1)

402

 

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E120/S1)

403

 

Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E121/S1)

404

 

Beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E106/S1) eliberate de casa de asigurări de sănătate

405

 

Beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E109/S1) eliberate de casa de asigurări de sănătate

406

 

Beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E120/S1) eliberate de casa de asigurări de sănătate

407

 

Beneficiari ai formularelor europene/documentelor europene (E121/S1) eliberate de casa de asigurări de sănătate

408

 

Pacienţi din Quebec, beneficiari ai formularelor QUE/ROU 106

409

 

Pacienţi din Turcia, beneficiari ai formularelor TR/R 3

410

 

Pacienţi din Turcia, beneficiari ai formularelor TR/R 4

411

 

Pacienţi din Turcia, beneficiari ai formularelor TR/R 6

412

 

Beneficiari ai formularelor ROU/QUE 106, eliberate de casa de asigurări de sănătate

413

 

Beneficiari ai formularelor R/TR 3, eliberate de casa de asigurări de sănătate

414

 

Beneficiari ai formularelor R/TR 4, eliberate de casa de asigurări de sănătate

415

 

Beneficiari ai formularelor R/TR 6, eliberate de casa de asigurări de sănătate

416

 


*) Pentru persoanele nou-înscrise pe listă, medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată.

 

NOTĂ:

În categoria 200 „Salariat sau categorii asimilate” intră următoarele categorii de persoane:

1. persoane care realizează venituri obţinute din asocierile fără personalitate juridică, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu modificările ulterioare;

2. asiguraţi preluaţi de casele judeţene de pensii de la unităţile în faliment;

3. membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum şi membri în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea: preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari;

4. persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de munca suportate din fondul de salarii;

5. administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie - conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012”, cu modificările ulterioare;

6. persoane fizice care realizează venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi şi care achită contribuţiile sociale individuale - conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012”, cu modificările ulterioare;

7. personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept de pensie, din domeniul apărării naţionale - Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, ai ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ai ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012”, cu modificările ulterioare.

În categoria 203 „Persoane cu venituri din activităţi independente” intră următoarele categorii de persoane asimilate acestei categorii:

1. persoane care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează O persoană juridică conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012”, cu modificările ulterioare;

2. persoane care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

3. Întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

4. membrii întreprinderii familiale;

5. persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, precum şi a contractelor de agent, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012”, cu modificările ulterioare.

În categoria 303 „Şomer sau beneficiar de alocaţie de sprijin” intră următoarea categorie de persoane asimilată acestei categorii:

- persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate de bugetul asigurărilor de şomaj, în categoria 206 „Persoane cu venituri ocazionale” intră şi următoarele categorii de persoane asimilate acestei categorii:

1. persoane cu venituri din dividende, dobânzi;

2. persoane cu câştiguri din premii şi jocuri de noroc.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa 8-a la Ordinul nr. 452/2016)

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.1. Borderou centralizator medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu pentru luna ......................... anul .........................

care însoţeşte factura seria ......................... nr. ........................./data .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*) Nr. şi serie paşaport

Tip formular/ document european

**) Tip document

***) Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 1 - Valoarea compensată aferentă reţetelor prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 10-16 clin tabelul 1.2. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 2 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru titularii de card european (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 8-14 din tabelul 1.3. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 3 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 9-15 din tabelul 1.4 din prezenta anexă )

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 4 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru titularii de formulare europene (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 9-15 din tabelul 1.5. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 5 - Valoarea compensată aferentă DCI-urilor notate cu (**) potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 11-17 din tabelul 1.6. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (12) = coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) + coloana (16) + coloana (17) şi reprezintă suma pentru care s-a emis factura.

Coloana (14) nu conţine valoarea compensată a prescripţiilor pentru pensionari 0-700 lei.

Coloanele (13)-(17) nu conţin valoarea compensată a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.

Nota 1: Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 + subtotal 4 + subtotal 5 ≠ total coloana 12.

Nota 2: Borderoul centralizator se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.2. Extras borderou centralizator reţete prescrise de medicul de familie

ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii pentru luna ................................... anul .........................

 

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod

parafă

medic

CNP/CID

asigurat

) Nr. şi serie paşaport

Tip

formular/

document

european

**) Tip document

***)Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C

secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii S8U protocoale internaţionale CU prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (7) sau (8).

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (11) = coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) + coloana (16), şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul 1.1. din prezenta anexă.

Coloana (13) nu conţine valoarea compensată a prescripţiilor pentru pensionarii 0-700 lei.

Coloanele (12)-(16) nu conţin valoarea compensată a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.3. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru titularii de card european

pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Ţara

Nr. card european

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care;

Sublista A

Sublista B

Sublista C

secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (9) = coloana (10) + coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul 1.1. din prezenta anexă. Coloanele (10)-(14) nu conţin valoarea compensată şi a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.4. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri,

înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. şi serie paşaport

*) Tip document

Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (10) = coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul 1.1. din prezenta anexă. Coloanele (11)-(15) nu conţin valoarea compensată a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ;

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.5. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru luna ................................... anul .........................

 

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. şi serie paşaport

Tip formulări document European

Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C

secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologica, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (10) = coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) şi este inclus în total coloana (12) din tabelul 1.1. din prezenta anexă.

Coloanele (11)-(15) nu conţin valoarea compensată şi a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ;

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.6. Extras borderou centralizator DCI-uri notate cu (**)1 potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,

cu modificările şi completările ulterioare, pentru luna ................................... anul .........................

 

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*) Nr. şi sene paşaport

Tip formular european/ document

**) Tip

document

***) Ţara

Valoare

prescripţie

Valoare

compensare,

din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9),

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale CU prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei <6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Se va detalia în subsolul borderoului valoarea compensate pe fiecare G pentru sublista C - secţiunea C1, respectiv pe fiecare DCI notat cu (**)1 potrivit anexei

la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru celelalte liste, după caz.

Total Coloana (12) = coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) + coloana (16) + coloana (17) şi este inclus în total coloana (12) din tabelul 1.1. din prezenta anexă. Coloana (14) nu conţine valoarea compensată a prescripţiilor 0-700 lei.

Coloanele (13)-(17) nu conţin valoarea compensată a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa 8-b la Ordinul nr. 452/2016)

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

Borderou centralizator pensionari 0-700 lei pentru luna ................................... anul .........................

care însoţeşte factura seria nr. /data .

 

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare sublista B, din care:

*) Valoare compensare CNAS 50%

*) Valoare compensare MS 40%

Nr.

data

2.1

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

....

 

 

 

 

 

 

 

X

X

....

 

 

 

 

 

 

 

X

X

n

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Total

X

X

X

X

X

 

 

 

 


*) Se completează numai total coloană.

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (7) = reprezintă suma pentru care s-a emis factura.

Coloanele (7)-(9) nu conţin valoarea compensată şi a medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum/rezultat.

Se va detalia în subsolul borderoului valoarea compensată pe fiecare DCI notat cu (**)1 potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

NOTĂ:

Borderoul centralizator se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa 8-c la Ordinul nr. 452/2016)

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

I Borderou centralizator medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum

pentru luna ................................... anul ......................... care însoţeşte factura seria nr. ................. /data .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod

parafă

medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*) Nr. şi serie paşaport

Tip formular/ document european

**) Tip document

***) Ţara

Total valoare

prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 1 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru titularii de card european (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 8-14 din tabelul 1.1. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 2 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 9-15 din tabelul I.2. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 3 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru titularii de formulare europene (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 9-15 din tabelul I.3. din prezenta anexă)

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Seva detalia în subsolul borderoului valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum.

Total Coloana (12) = coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) + coloana (16) + coloana (17) şi reprezintă suma pentru care s-a emis factura.

Nota 1: Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 ^ total coloana 12.

Nota 2: Borderoul centralizator se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.1. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru titularii de card european pentru medicamente

care fac obiectul contractelor cost-volum pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parată medic

CNP/CID asigurat

Ţara

Nr. card european

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (9) = coloana (10) + coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul de la pct. I. din prezenta anexă.

Seva detalia în subsolul extras borderou valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.2. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale

cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. şi serie paşaport

*) Tip

document

Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C

secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1.

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (10) = coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul de la pct. I din prezenta anexă. Se va detalia în subsolul extras borderou valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum.

 

NOTĂ;

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare -

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

1.3 Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru medicamente

care fac obiectul contractelor cost-volum pentru luna ................................... anul .........................

 

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. şi serie paşaport

Tip formular/ document european

Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Subita A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1.

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (10) = coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul de la pct. I din prezenta anexă.

Seva detalia în subsolul extras borderou valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

II. Borderou centralizator medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu

care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*) Nr. şi serie paşaport

Tip formular/ document european

***)Tip

document

***)Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 1 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru titularii de card european (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 8-14 din tabelul II.1)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 2 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 9-15 din tabelul II.2)

 

 

 

 

 

 

 

Subtotalul 3 - Valoarea compensată aferentă reţetelor eliberate pentru titularii de formulare europene (coloanele 11-17 sunt egale cu totalul de la col. 9-15 din tabelul II.3)

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Seva detalia în subsolul borderoului valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum-rezultat.

Total Coloana (12) = coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) + coloana (16) + coloana (17).

Nota 1: Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 t total coloana 12

Nota 2: Borderoul centralizator se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare -

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

11.1. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru titularii de card european pentru medicamente

care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă

medic

CNP/CID

asigurat

Ţara

Nr. card european

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C

secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (9) = coloana (10) + coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul de la pct. II din prezenta anexă.

Seva detalia în subsolul extras borderou valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

11.2. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale

cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pentru luna ................................... anul .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. şi serie paşaport

*) Tip document

Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care;

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C

secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri. Înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (10) = coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul de la pct. II din prezenta anexă.

Seva detalia în subsolul extras borderou valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

- continuare –

 

Societatea Farmaceutică ...........................................................................

Farmacia ............................................ adresa ............................................

Nr. contract ......................... încheiat cu CAS .........................................

Nr. ......................... Data .........................

 

11.3. Extras borderou centralizator reţete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pentru luna ................................... anul .........................

 

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi număr prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. şi serie paşaport

Tip formular/ document european

Ţara

Total valoare prescripţie

Total valoare compensare, din care:

Sublista A

Sublista B

Sublista C secţiunea C1

Sublista C secţiunea C3

Sublista D

Nr.

data

2.1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripţiile medicale vor fi înscrise în extras borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total Coloana (10) = coloana (11) + coloana (12) + coloana (13) + coloana (14) + coloana (15) şi este inclusă în total coloana (12) din tabelul de la pct. II din prezenta anexă.

Seva detalia în subsolul extras borderou valoarea compensată pentru medicamentele aferente fiecărui DCI ce face obiectul unui contract cost-volum-rezultat.

 

NOTĂ:

Extrasul se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura reprezentantului legal al S.C. Farmacia ................................................

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr. 3

din 30 ianuarie 2017

 

Dosar nr. 3.370/1/2016

 

Lavinia Curelea - preşedintele delegat al Secţiei I civile - preşedintele completului

Creţu Dragu - judecător la Secţia I civilă

Alina Sorinela Macavei - judecător la Secţia I civilă

Viorica Cosma - judecător la Secţia I civilă

Mihaela Tăbârcă - judecător la Secţia I civilă

Nicoleta Ţăndăreanu - judecător la Secţia I civilă

Adina Georgeta Nicolae - judecător la Secţia I civilă

Alina Iuliana Ţuca - judecător la Secţia I civilă

Simona Gina Pietreanu - judecător la Secţia I civilă

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3.370/1/2016 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă raportat la art. XIX din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Lavinia Curelea, preşedintele delegat al Secţiei I civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă doamna Elena Adriana Stamatescu, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanţe.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, ce a fost comunicat părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă şi că părţile, în termen legal, au depus puncte de vedere, în sensul că sunt de acord cu raportul şi cu concluziile formulate.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

1. Tribunalul Dolj - Secţia I civilă a dispus, din oficiu, prin încheierea din 1 iunie 2016, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanţe, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: există un drept de creanţă al dobânditorului construcţiei cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei şi care este temeiul legal al unui asemenea drept?

II. Expunerea succintă a procesului

2. Prin Cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 22 decembrie 2014, cu nr. 44.791/215/2014, reclamanţii F.T., F A , F.M.M. şi F.G.C. au chemat în judecată pe pârâţii municipiul Craiova prin primar şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii să încheie contract de vânzare-cumpărare reclamanţilor F.A. şi F.T. pentru suprafaţa de 294,26 mp şi reclamanţilor F.G.C. şi F.M.M. pentru suprafaţa de 241,44 mp - teren aferent casei lor de locuit, pe care şi-au manifestat intenţia să îl achiziţioneze, sens în care au notificat pârâta; acest teren nu este notificat/restituit în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 10/2001), şi au un drept de preempţiune la cumpărare instituit de Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 112/1995), lege în baza căreia au dobândit şi proprietatea asupra construcţiei.

3. În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că sunt proprietarii imobilului - casă de locuit, situat în Craiova, str. RR. nr. X, judeţul Dolj, aşa cum rezultă din contractele de vânzare-cumpărare nr. 22/23.11.1996 şi nr. 30/23.12.1996. Pentru terenul aferent casei de locuit li s-au încheiat doar contractele de închiriere nr. 1.190/22.09.2014 şi nr. 1.191/22.09.2014, deşi nu există nicio notificare în baza Legii nr. 10/2001 sau vreun alt litigiu cu privire la teren.

4. Reclamanţii au susţinut că au un drept incomplet de proprietate şi nu pot să efectueze lucrări de consolidare la casă sau să construiască, dat fiind că nu deţin şi proprietatea terenului, iar casa este foarte veche şi necesită multe reparaţii şi consolidări.

5. Interesul legitim al acestei acţiuni este dat de dreptul de proprietate asupra construcţiilor obţinute în baza Legii nr. 112/1995, un drept asupra terenului potrivit art. 9 şi art. 21 din aceeaşi lege, respectiv art. 33 şi art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate (denumite în continuare Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995), de a dobândi şi deţinerea terenului, conform contractelor de închiriere valabile la data formulării cererii.

6. Legea nr. 10/2001, precum şi Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, au instituit o interdicţie de vânzare a terenurilor aferente imobilelor achiziţionate în baza Legii nr. 112/1995, notificate, dar situaţia reclamanţilor nu se circumscrie acestei interdicţii, având în vedere că terenul lor nu a fost niciodată notificat, revendicat şi nu a existat nicio altă persoană decât reclamanţii care să îşi manifeste voinţa de a completa dreptul de proprietate şi de a dobândi şi proprietatea asupra terenului aferent construcţiilor, aşa cum apare individualizat în contractele de închiriere. Nicio altă persoană nu poate justifica interes în achiziţionarea terenului aferent casei de locuit şi folosit în baza contractelor de închiriere, singurii care au un drept prevăzut de lege fiind reclamanţii, care au solicitat instanţei obligarea pârâţilor la efectuarea demersurilor necesare încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, în formă autentică, a terenurilor aferente casei de locuit.

7. Prin Sentinţa civilă nr. 7.952 din 11 iunie 2015, pronunţată de Judecătoria Craiova, a fost respinsă, ca neîntemeiată, acţiunea, reţinându-se, în esenţă, că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că imobilul-teren situat în Craiova, str. P. R. nr. X, în suprafaţă totală de 806 mp, figurează ca fiind înscris în evidenţele domeniului privat al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007, anexa 2, poziţia 696, iar din răspunsurile obţinute cu ocazia interogatoriului pârâtelor se constată că există notificări privind restituirea în natură a suprafeţelor de teren existente pe str. P.R. din Craiova.

8. În aceste condiţii, având în vedere regimul juridic al imobilelor, şi anume că acestea fac parte din domeniul privat al municipiului Craiova şi persoana proprietarului, care nu şi-a dat acordul pentru vânzarea acestora, instanţa a considerat că nu se poate substitui instituţiilor abilitate să efectueze vânzarea, intervenţia sa reprezentând o încălcare a principiului libertăţii contractuale, reglementat de dispoziţiile art. 1.166 şi art. 1.169 din Codul civil. Totodată, instanţa a reţinut că prin art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul defineşte domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, stabilind că este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.

9. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii, care au reiterat susţinerile făcute în faţa instanţei de fond.

10. Din oficiu, instanţa a pus în discuţia părţilor necesitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la problema de drept ce face obiectul apelului.

11. Prin încheierea din 1 iunie 2016, Tribunalul Dolj - Secţia I civilă a constatat admisibilă sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a dispus şi suspendarea judecării cauzei, În temeiul dispoziţiilor art. 520 din Codul de procedură civilă.

III. Motivele de admisibilitate reţinute de titularul sesizării

12. Prin încheierea pronunţată la data de 1 iunie 2016, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, Tribunalul Dolj - Secţia I civilă a constatat admisibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, motivat de următoarele considerente:

a) de lămurirea modului de aplicare a dispoziţiilor art. 9 alin. (1), art. 3 alin, (1) şi art. 21 din Legea nr. 112/1995 şi a art. 33 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 depinde soluţionarea pe fond a cauzei, întrucât:

- obiectul juridic al cererii de chemare în judecată are la bază teza existenţei unui drept de creanţă al reclamanţilor de a obţine perfectarea unui act de vânzare-cumpărare pentru terenul aferent construcţiei achiziţionate în baza Legii nr. 112/1995;

- reclamanţii au primit o soluţie de respingere a acţiunii în faţa primei instanţe, motivată de regimul juridic al terenului, care face parte din domeniul privat al municipiului, de inexistenţa acordului proprietarului la vânzare şi de principiul libertăţii contractuale;

- tribunalul este învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, ca instanţă de apel, conform dispoziţiilor art. 466, art. 483 alin. (2) şi art. 634 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedură civilă;

b) problema de drept este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre, aşa cum rezultă din site-ul instanţei supreme; elementul de noutate este conferit de faptul că problema de drept dedusă judecăţii nu a mai făcut obiectul unei analize şi al unei dezlegări jurisprudenţiale consecvente, neputându-se vorbi despre cristalizarea unei practici judiciare în această privinţă;

c) problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, conform evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, consultate la data pronunţării încheierii.

IV. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

13. Punctul de vedere al apelanţilor-reclamanţi, exprimat prin nota scrisă depusă la dosar, este în sensul că se impune rezolvarea de principiu a chestiunii existenţei unui drept de creanţă al dobânditorului construcţiei cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare pentru terenul aferent şi cu privire la temeiul legal al unui asemenea drept. Opinia acestora este în sensul că dobânditorilor construcţiei trebuie să li se recunoască o vocaţie la cumpărarea terenului, mai ales în condiţiile în care terenurile în litigiu nu fac obiectul unei proceduri de restituire către foştii proprietari, în baza unui act normativ cu caracter reparatoriu.

14. Intimaţii-pârâţi nu au formulat un punct de vedere cu privire la problema de drept ce face obiectul sesizării.

15. După comunicarea raportului, în temeiul dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, părţile au depus, în termen legal, puncte de vedere, prin care şi-au exprimat acordul cu privire la concluziile judecătorului-raportor.

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

16. Completul de judecată învestit cu soluţionarea apelului în Dosarul nr. 44.791/215/2014 al Tribunalului Dolj - Secţia I civilă a avut în vedere contextul legal, contextul jurisprudenţial, caracterul de noutate al problemei de drept deduse judecăţii, precum şi necesitatea interpretării normelor de drept substanţial în raport cu raţiunea şi finalitatea pentru care au fost adoptate, de nevoile sociale pe care sunt menite să le reglementeze, dar şi cu necesitatea unei interpretări sistematice, istorico-teleologice, apreciind că:

a) Practica administrativă nu este judicioasă; există o incompatibilitate juridică între dreptul real asupra construcţiei şi dreptul de creanţă constând în folosinţa terenului; dreptul chiriaşului este un drept de creanţă, limitat în timp, prin natura sa, fiind un drept ce poate fi supus unei sancţiuni juridice, ceea ce intră în contradicţie cu caracterul perpetuu al dreptului de proprietate asupra construcţiei; un subiect de drept nu poate fi chiriaş pe teren şi proprietar pe construcţia de pe teren, pentru că situaţia este absurdă din punct de vedere juridic.

b) Nu există o raţiune a legii în sprijinul tezei constituirii prin efectul legii a dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în baza Legii nr. 112/1995, întrucât nu ne aflăm în ipoteze similare altor reglementări legale din această materie, relevante fiind cele conţinute de art. 23 şi art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 18/1991).

În situaţia reglementată de art. 23 din Legea nr. 18/1991 opţiunea legiuitorului este pe deplin justificată, fiind reprezentată de necesitatea tranşării cu certitudine a situaţiei juridice a gospodăriilor din mediul rural în zonele cooperativizate; la momentul adoptării actului normativ menţionat s-a desfiinţat proprietatea cooperatistă, iar terenul a intrat în proprietatea privată a deţinătorilor gospodăriei; registrele agricole şi actele translative vechi nu confereau suficientă siguranţă pentru individualizarea corectă a terenului; norma respectivă are şi un caracter de echitate socială.

În situaţia reglementată de art. 36 din Legea nr. 18/1991 dreptul de proprietate asupra terenului a putut fi constituit în patrimoniul proprietarului construcţiei (în urma parcurgerii procedurii legale), legiuitorul neînţelegând să-l redea circuitului civil dinamic, în vederea încheierii unor acte de vânzare-cumpărare cu proprietarul construcţiei; este tot o normă de echitate socială; menirea ei a fost să regleze o situaţie destul de nefirească, generată de limitarea circuitului juridic civil şi a dreptului de dispoziţie asupra terenurilor în perioada 1974- 1989.

Nu există o raţiune a legii care să poată sta la baza acordării unui beneficiu legal al constituirii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului construcţiei, în baza Legii nr. 112/1995.

Fostului chiriaş al unui imobil preluat abuziv în perioada regimului totalitar i s-a acordat beneficiul legal al cumpărării locuinţei în care stătea, raţiunea fiind una de protecţie socială, însă ar fi împotriva principiului echităţii să i se acorde gratuit terenul aferent, având în vedere valoarea economică mare şi însemnătatea unui asemenea bun, majoritatea locuinţelor ce au făcut obiectul Legii nr. 112/1995 fiind amplasate în mediul urban.

c) Dincolo de chestiunile ce ţin de interpretarea istorico-teleologică nu există o normă legală care să reglementeze constituirea dreptului de proprietate.

În această privinţă se constată că art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 adaugă la lege, deşi reprezintă un act normativ cu forţă juridică inferioară acesteia; dreptul de proprietate trebuie să aibă ca izvor un anumit mod de dobândire a proprietăţii, unui dintre acestea putând fi legea stricto sensu, ca act normativ adoptat de puterea legiuitoare. Este de neconceput ca o lege să reglementeze contractul, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate privată asupra construcţiei, iar o hotărâre a Guvernului, ce ar trebui să fie dată în baza legii şi în aplicarea ei, să reglementeze un caz de constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenului, în condiţiile în care ramura dreptului civil priveşte terenul ca bun principal şi construcţia ca bun accesoriu.

d) Aşa fiind, instanţa de trimitere a arătat că nu îşi însuşeşte soluţia jurisprudenţială menţionată, bazată pe metoda de interpretare a terţului exclus.

Opinia instanţei vizează o interpretare extensivă a unei norme de drept, cu aplicarea principiului ubi eadem est legis ratio, ibi eadem solutio esse debet este vorba despre art. 9 din Legea nr. 112/1995, astfel încât cumpărătorul construcţiei poate fi considerat în drept să achiziţioneze şi terenul aferent, pentru a se asigura o unitate de soartă juridică a imobilului compus din teren şi construcţie.

Câtă vreme legiuitorul nu a instituit în mod expres un drept de superficie şi nu există raţiuni legale pentru ca dobânditorul cu titlu oneros al construcţiei să fie „gratificat” de către stat cu proprietatea asupra terenului, el trebuie să aibă o posibilitate legală de a avea în patrimoniu un drept consolidat asupra întregului imobil şi de a-şi exercita prerogativele cu privire la acesta. Norma de protecţie socială conţinută de art. 9 din Legea nr. 112/1995 trebuie aplicată în acord cu finalitatea practică, în sensul de a se conferi cumpărătorului posibilitatea legală de a dobândi în proprietate, în aceleaşi condiţii şi prin acelaşi mod de dobândire a proprietăţii, întregul ansamblu locativ, imobilul compus din teren şi construcţie, în integralitatea sa şi cu funcţionalitatea sa.

Extinderea unei ipoteze legale pe cale de interpretare este admisă în dreptul civil atunci când interpretarea literală nu acoperă nevoile sociale pe care este menită să le reglementeze.

VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

17. Jurisprudenţa Curţii de Apel Craiova: instanţa de trimitere - Tribunalul Dolj - Secţia I civilă - a comunicat Decizia nr. 1.569 din 19 septembrie 2012, prin care s-a reţinut că proprietatea terenului aferent locuinţei cumpărate de chiriaşi în temeiul Legii nr. 112/1995 se dobândeşte prin efectul art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, iar atribuirea se face în condiţiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, întrucât Legea nr. 112/1995 nu prevede vreo procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, pentru atribuirea în proprietate a terenului aferent construcţiei; constituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei se face cu titlu gratuit, aceasta fiind opţiunea legiuitorului.

18. Jurisprudenţa altor instanţe din ţară

Dintre hotărârile comunicate de Curtea de Apel Bucureşti doar una singură are legătură cu materia asupra căreia s-a solicitat transmiterea jurisprudenţei relevante, şi anume Decizia nr. 132A din 23 martie 2015 a Secţiei a III-a civile, conform căreia terenurile aferente imobilelor înstrăinate potrivit Legii nr. 112/1995 nu pot fi restituite în natură foştilor proprietari, faţă de dispoziţiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, accepţiunea de teren aferent urmând să fie reţinută conform Hotărârii Guvernului nr. 923/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007.

Curtea de Apel Cluj a comunicat Decizia civilă nr. 461Adin 6 mai 2015 a Tribunalului Cluj, irevocabilă prin Decizia nr. 456 din 29 septembrie 2015 a Curţii de Apel Cluj, conform cărora dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 nu se dobândeşte ope legis, fără plata unui preţ, proprietarul construcţiei având vocaţia legală să dobândească dreptul de proprietate asupra terenului aferent, prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, în limitele stabilite de art. 26 din Legea nr. 112/1995.

Curtea de Apel Constanţa a comunicat că doar la nivelul Secţiei I civile a Tribunalului Constanţa s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti în materia ce face obiectul sesizării. Această instanţă are practică unitară în sensul că, în temeiul dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, dobânditorul construcţiei are vocaţie legală la dobândirea dreptului de proprietate şi asupra terenului aferent Doar în privinţa determinării terenului aferent sunt conturate două opinii: una majoritară, potrivit căreia teren aferent reprezintă tot ceea ce ţine de respectiva construcţie - suprafaţa construită şi diferenţa de teren necesar utilizării normale a locuinţei (Decizia civilă nr. 979 din 20 octombrie 2015, Decizia civilă nr. 1.287 din 20 noiembrie 2012); o opinie minoritară, în sensul că este considerat teren aferent doar terenul de sub construcţie (Decizia civilă nr. 775 din 16 iunie 2016).

Celelalte curţi de apel au comunicat că nu au identificat practică judiciară în materia ce face obiectul sesizării. Mai multe curţi de apel (Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Braşov, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel laşi, Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Timişoara) au comunicat şi punctele de vedere teoretice ale judecătorilor, care prefigurează formarea unei practici neunitare.

19. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nici nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.

VII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

20. În urma verificărilor efectuate se constată că instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat asupra constituţionalităţii unora dintre dispoziţiile invocate de titularul sesizării ca fiind de natură să sprijine solicitarea de pronunţare a unei hotărâri prealabile.

Astfel, în legătură cu dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 112/1995, prin Decizia nr. 420 din 14 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.222 din 20 decembrie 2004, Curtea a reţinut că ipoteza normei criticate „îşi găseşte aplicare «o dată cu restituirea în natură şi dobândirea dreptului de proprietate[...]», aşadar, în situaţiile în care fostul proprietar, care a pierdut dreptul de proprietate şi, deci, calitatea de proprietar, în favoarea statului, solicită redobândirea acestuia, textul dedus controlului nerelevând nicio contradicţie cu prevederea constituţională de referinţă [art. 44 alin. (1) teza întâi din Constituţie - s.n.]. Într-adevăr, aceasta din urmă garantează dreptul de proprietate exclusiv în ipostaza de componentă certă a patrimoniului titularului său, iar nu în aceea de simplă expectativă sau de drept eventual, a căror transpunere în realitate are un caracter mai mult sau mai puţin aleatoriu.”

VIII. Raportul asupra chestiunii de drept

21. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, judecătorul-raportor a apreciat că sesizarea întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. Pe fondul sesizării a reţinut că proprietarul construcţiei dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 are dreptul să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi să solicite, în caz de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare,

IX. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele;

ASUPRA ADMISIBILITĂŢII SESIZĂRII

22. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a instituţiei juridice privind pronunţarea unei hotărâri prealabile reglementate de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă.

23. În privinţa regularităţii sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, legiuitorul, în cuprinsul articolului 519 din Codul de procedură civilă, instituie o serie de condiţii de admisibilitate pentru declanşarea acestei proceduri, condiţii care se impun a fi întrunite în mod cumulativ, respectiv;

1. existenţa unei cauze aflate în curs de judecată;

2. cauza să se afle spre soluţionare în ultimă instanţă;

3. cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza;

4. ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

5. chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

24. Examinând sesizarea, punctele de vedere şi argumentele exprimate de instanţele din ţară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept apreciază chestiunea de drept supusă dezbaterii ca fiind una veritabilă, existând o dificultate reală de interpretare, care necesită o rezolvare de principiu.

25. De asemenea, se constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate reglementate de art. 519 din Codul de procedură civilă, întrucât cauza se află în curs de soluţionare, în apel, pe rolul Tribunalul Dolj, care este ultimă instanţă în materie; de lămurirea chestiunii de drept invocate pe calea sesizării depinde soluţionarea pricinii pe fond, în contextul în care obiectul judecăţii îl reprezintă obligarea pârâţilor la perfectarea unui contract de vânzare-cumpărare asupra terenului aferent construcţiei, drept negat prin soluţia de primă instanţă; chestiunea prezintă aspect de noutate, având în vedere că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra acesteia prin decizii în casaţie sau prin recurs în interesul legii şi nici pe calea unei alte hotărâri prealabile.

ASUPRA FONDULUI SESIZĂRII

26. Chestiunea de drept pe care o ridică sesizarea formulată este dacă dobânditorul construcţiei pe temeiul Legii nr. 112/1995 are un drept de creanţă la perfectarea unui contract de vânzare-cumpărare, prin care să dobândească şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei şi care ar fi temeiul legal al unui asemenea drept.

27. Răspunsul asupra acestei chestiuni presupune analiza sistematică şi teleologică a mai multor dispoziţii legale, pentru a se determina dacă există un asemenea drept în patrimoniul cumpărătorului construcţiei, natura acestui drept şi modalitatea de valorificare a lui,

28. Dispoziţiile legale relevante pentru tranşarea acestei probleme de drept sunt următoarele:

Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute În proprietatea statului, cu modificările ulterioare:

Art. 9. - „Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului.”

Art. 3. - „Prin apartament, în sensul prezentei legi, se înţelege locuinţa compusă din una sau mai multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacă sunt situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin construcţie.

Apartamentul astfel cum a fost definit în alin. 1, rămâne considerat ca atare, indiferent dacă, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat modificări constructive interioare ori a fost luat în evidenţă ca reprezentând două sau mai multe apartamente.

Pentru adăugările, supraetajările, dotările, utilităţile şi orice alte construcţii, care exced apartamentul trecut în proprietatea statului, cât şi pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplică prevederile art. 13.”

Art. 21. - „Odată cu restituirea în natură şi dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, aşa cum au fost determinate la data trecerii în proprietatea statului, cu excepţia suprafeţelor ocupate şi aferente altor construcţii şi dotări edilitare realizate, cu aprobări legale, după această dată.”

Art. 26. -„(...) Suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă construcţiilor, rămân în proprietatea statului.

Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei Juridice a unor Imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate

Art. 37. - „în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege.”

Alte dispoziţii legale incidente:

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 7. -„(...) (5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.”

Hotărârea Guvernului nr. 923/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007:

Pct. 7.3 „Sunt exceptate de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare. Pentru aceste terenuri foştii proprietari beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent conform legii.

Prin noţiunea „teren aferent imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995” se înţelege terenul pe care este amplasată construcţia, respectiv amprenta construcţiei, cât şi terenul din împrejurimile construcţiei necesar bunei utilizări a acesteia indiferent de categoria de folosinţă. Stabilirea suprafeţei de teren necesar bunei utilizări a construcţiei se face. motivat, de către entitatea învestită cu soluţionarea notificării

29. Din analiza textelor care reglementează materia imobilelor cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului rezultă că legiuitorul a recunoscut în mod expres, prin dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 112/1995, posibilitatea pentru chiriaşi de a dobândi, în proprietate, apartamentele ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.

30. În ce priveşte accepţiunea noţiunii de „apartament” ce poate face obiectul unei astfel de înstrăinări, aceasta este dată de dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 112/1995, conform cărora apartamentul este „locuinţa compusă din una sau mai multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacă sunt situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin construcţie”.

31. În prezenţa unei astfel de definiţii legale este nepermisă interpretarea prin „extensiune” propusă de autorul sesizării, în sensul că noţiunea de „apartament” ar trebui să cuprindă şi terenul aferent, dată fiind unitatea de „ansamblu locativ” a imobilului compus din teren şi construcţie, în integralitatea şi funcţionalitatea sa, precum şi faptul că norma de protecţie socială cuprinsă de art. 9 din Legea nr. 112/1995 ar trebui extinsă, pentru a-şi atinge finalitatea, şi la teren.

32. În realitate, interpretarea extensivă, bazată pe argumentul a fortiori, este cea care permite concluzia că raţiunea aplicării normei juridice unei situaţii neprevăzute de aceasta este şi mai puternică decât pentru ipoteza reglementată în mod expres de lege (întrucât sunt şi mai puternice raţiunile avute în vedere la edictarea normei).

33. Or, nu se poate spune că, reglementând posibilitatea dobândirii, prin cumpărare, a apartamentelor (şi dând o anumită definiţie a acestora, fără a include şi terenul aferent) legiuitorul ar fi avut în vedere, cu atât mai mult, posibilitatea dobândirii terenului, câtă vreme există situaţii în care dreptul de proprietate asupra construcţiei poate coexista cu un alt fel de drept asupra terenului (de exemplu, de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, de concesiune).

34. Această posibilă situaţie juridică (de coexistenţă a două drepturi cu naturi diferite asupra construcţiei şi, respectiv, asupra terenului pe care se află situată aceasta) exclude şi argumentul de analogie a legii la care face apel titularul sesizării (ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio).

35. Este, de asemenea, eronat a se considera că dreptul de proprietate asupra terenului aferent ar putea fi constituit, în mod gratuit, prin efectul prevederilor legilor fondului funciar.

36. Dispoziţiile art. 36 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care recunosc o astfel de posibilitate, vizează o altă ipoteză, aceea a titularilor dreptului de folosinţă asupra terenurilor care fuseseră astfel atribuite înainte de anul 1989, pe durata existenţei construcţiilor (întrucât terenurile nu puteau face obiect al înstrăinărilor, fiind scoase din circuitul civil). Pentru această ipoteză legea prevede atribuirea în proprietate a terenurilor prin ordin al prefectului.

37. Este vorba aşadar, despre situaţia proprietarilor construcţiilor dobândite înainte de 1989, care rămăseseră, în contextul scoaterii terenurilor în afara circuitului civil, titulari doar ai unui drept de folosinţă asupra terenului aferent, acesta fiind convertit prin efectul legii şi pe baza ordinului prefectului, în drept de proprietate.

38. Or, chiriaşii dobânditori ai dreptului de proprietate pe temeiul Legii nr. 112/1995, care au beneficiat de o dispoziţie de favoare şi de o normă de protecţie socială la achiziţionarea apartamentelor, nu sunt în aceeaşi situaţie juridică cu cea avută în vedere de legea fondului funciar atunci când a dispus convertirea dreptului de folosinţă asupra terenului aferent construcţiilor în drept de proprietate (în favoarea proprietarilor construcţiilor).

39. Că nu aceasta a fost intenţia legiuitorului, ca dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiilor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, să se facă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, rezultă şi din aceea că, deşi în forma iniţială a Hotărârii Guvernului nr. 20/1996 se prevedea la art. 33 c㠄în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului situat sub aceste construcţii, în condiţiile ari. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991”, textul nu a mai fost păstrat la republicare, în urma modificărilor aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996.

40. Cu privire la terenul aferent construcţiilor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, actul normativ face referire doar la suprafaţa de teren care o depăşeşte pe cea aferentă, în sensul că aceasta rămâne în proprietatea statului [art. 26 alin. (3)].

41. Precizări în legătură cu situaţia juridică a terenului aferent au fost aduse ulterior, prin art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, în sensul c㠄în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege”.

42. Se pune problema, pe de o parte, dacă această normă poate constitui un temei suficient pentru dobândirea dreptului de proprietate sau dacă este vorba doar despre un act normativ cu forţă juridică inferioară care nu poate adăuga la lege, şi pe de altă parte, în caz afirmativ, dacă există mijloace juridice la îndemâna proprietarului construcţiei de a obţine obligarea proprietarului terenului să-l înstrăineze, în situaţia unui refuz din partea acestuia.

43. În ceea ce priveşte faptul că printr-o hotărâre a Guvernului s-a reglementat posibilitatea înstrăinării terenului trebuie observat că, potrivit art. 108 alin. (2) din Constituţia României, „hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”. Aşadar, ori de câte ori prevederile din lege reclamă adoptarea unor măsuri sau a unor reguli subsecvente care să asigure corecta aplicare a acestora, se adoptă un act al executivului, considerat secundum legem, care urmăreşte punerea în aplicare sau ducerea la îndeplinire a legilor. De asemenea, potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice(...)”.

44. Adoptarea unei asemenea hotărâri a Guvernului era necesară în contextul unei reglementări a legii care nu permitea, dat fiind caracterul lacunar al dispoziţiilor art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, să se determine în mod suficient şi corect o aplicare unitară a textului. Adică, statuându-se că numai terenul care depăşeşte suprafaţa de teren aferentă rămâne în proprietatea statului nu rezulta în mod neechivoc situaţia terenului aferent construcţiei înstrăinate.

45. Or, emiterea unor astfel de acte, care ţin de organizarea executării legii, creează tocmai cadrul general necesar atingerii obiectivelor concrete stabilite de legiuitor, prin explicarea şi detalierea unor concepte, proceduri, condiţii etc., care nu rezultă din lege şi în absenţa cărora anumite texte ar putea rămâne fără finalitate.

46. Referitor la forţa juridică a acestor acte administrative, fiind emise în regim de putere publică, ele se bucură de prezumţia de legalitate, din care derivă consecinţele legate de Obligativitatea respectării şi executării lor, inclusiv prin recurgerea la forţa de constrângere a statului, dacă este cazul.

47. Totodată, astfel de norme cuprinse în hotărâri ale Guvernului pot fi atacate în faţa contenciosului administrativ, pentru a se verifica şi statua asupra conformităţii acestora cu actul normativ de forţă juridică superioară, în executarea căruia au fost emise.

48. Or, în lipsa unei statuări în sens contrar conformităţii cu legea, normele cuprinse în hotărârea Guvernului menţionată anterior au valoare obligatorie pentru destinatarii lor şi pot justifica demersul dobânditorilor construcţiei în vederea dobândirii proprietăţii şi asupra terenului aferent.

49. Mai mult, această dispoziţie trebuie coroborată şi cu reglementările din materia restituirii imobilelor preluate abuziv de către stat, care statuează că sunt exceptate de la restituirea în natură imobilele care au fost înstrăinate conform Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare [art. 7 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare], pentru ca în normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 923/2010, să se menţioneze c㠄sunt exceptate de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare. Pentru aceste terenuri foştii proprietari beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent acordate în condiţiile legii”

50. Rezultă aşadar că în executarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ca şi ale Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la situaţia terenului aferent, au fost emise hotărâri ale Guvernului care au reglementat expres regimul juridic al acestui imobil, atât sub aspectul definirii noţiunii (care nu se regăsea în niciuna dintre cele două legi), cât şi sub aspectul posibilităţii înstrăinării.

51. În sprijinul acestei din urmă concluzii operează şi argumentul per a contrario sau al terţului exclus (tertium non datur), care poate fi folosit în interpretarea dispoziţiilor art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995, în sensul că, rămânând în proprietatea statului doar suprafeţele de teren care depăşesc terenul aferent, înseamnă că restul terenului, care este necesar exploatării construcţiei, poate deveni proprietate privată a dobânditorilor acestora.

52. Acest argument (care se bazează, de regulă, pe o presupunere fondată pe tăcerea legiuitorului, când nu arată expres ce se întâmplă în legătură cu o anumită situaţie) este pus în valoare de întreg contextul normativ care a urmat acestei legi, cum s-a menţionat anterior, şi care a dat sens dispoziţiei legale (ratio legis).

53. Nicio raţiune a legii nu se opune ca aceste terenuri să facă obiectul înstrăinării către proprietarii construcţiilor edificate asupra lor, pentru a se ajunge astfel, la întregirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren şi construcţii. Dimpotrivă, împrejurarea că asemenea terenuri sunt excluse de la restituirea în natură către foştii proprietari (cărora li se acordă măsuri reparatorii prin echivalent) reprezintă un argument suplimentar că ele pot intra în patrimoniul dobânditorului construcţiei. În acest sens, având a se pronunţa asupra constituţionalităţii dispoziţiilor nou-introduse ale alineatului (5) al art. 7 din Legea nr. 10/2001 (în baza art. I pct. 5 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989), conform cărora „Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare”, Curtea Constituţională a reţinut că prevederile respective nu sunt neconstituţionale, întrucât „odată cu imobilele-clădiri au fost înstrăinate şi terenurile aferente, motiv pentru care ele nu mai pot face obiectul restituirii în natură, ca măsură reparatorie, ci doar prin echivalent (Decizia nr. 56 din 14 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 27 ianuarie 2009).

54. Aşadar, nefiind vorba despre instituirea unui drept de superficie (faptul că în practica autorităţilor administrative s-a procedat la încheierea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente construcţiilor nu dă o astfel de natură juridică dreptului, care presupune convenţia în acest sens a părţilor) şi nici despre o dobândire cu titlu gratuit, în temeiul legilor fondului funciar sau ope legis, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei (pe considerentul că în preţ s-ar include şi valoarea terenului aferent), dobândirea nu poate fi făcută decât prin vânzare, la fel ca în situaţia construcţiei.

55. Întrucât art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 statuează expres c㠄în situaţiile de vânzare a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent”, înseamnă că acesta trebuie să facă obiectul aceluiaşi contract de vânzare-cumpărare.

56. În practica autorităţilor administrative însă, astfel de terenuri au făcut obiectul contractelor de închiriere, în cota corespunzătoare dreptului de proprietate dobândit asupra construcţiei.

57. În ceea ce priveşte posibilitatea dobânditorului construcţiei de a solicita şi de a obţine obligarea proprietarului terenului la încheierea contractului de vânzare asupra acestuia trebuie menţionat că, de vreme ce îi este recunoscută această facultate legală, ea trebuie însoţită de un drept la acţiune pentru valorificarea acestuia, recurgându-se astfel la forţa coercitivă a statului în cazul refuzului de înstrăinare.

58. Aceasta întrucât dreptul subiectiv civil reprezintă acea prerogativă (sau facultate), recunoscută şi garantată de normele dreptului obiectiv, în temeiul căreia titularul său poate trage, dintr-o situaţie juridică determinată, un anumit avantaj sau folos, material ori moral, după caz.

59. Referitor la natura juridică a dreptului de valorificat în astfel de condiţii, ea corespunde unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei proprietarului terenului de a-l înstrăina, pentru ca astfel, dobânditorul construcţiei să dobândească şi terenul aferent în sensul avut în vedere de dispoziţiile art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 coroborate cu art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995.

60. Acest drept de creanţă se naşte pe data exercitării opţiunii legale de a dobândi apartamentul odată cu terenul aferent sau de a dobândi terenul aferent după ce a fost încheiat contractul de vânzare asupra construcţiei.

61. Nu este vorba, în astfel de ipoteze, despre încălcarea principiului libertăţii contractuale, având în vedere că proprietarul terenului (statul, unitatea administrativ-teritorială) nu poate avea o atitudine discreţionară şi să refuze, fără temei, înstrăinarea terenului persoanei căreia i-a înstrăinat construcţia situată pe respectivul teren şi care are vocaţia legală a dobândirii terenului corespunzător.

62. Altminteri, refuzul unităţii administrativ-teritoriale de a înstrăina doar sub motiv că terenul se află în domeniul său privat şi ca atare, nu este obligată să-l vândă, nesocoteşte dispoziţia legală.

63. Pe de o parte, faptul că terenul se află în patrimoniul şi în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă doar o condiţie de verificat în persoana înstrăinătorului care asigură valabilitatea vânzării, iar pe de altă parte, atitudinea de refuz a acesteia este una abuzivă şi pur discreţionară, care deschide calea accesului la justiţie.

64. A nega posibilitatea de a se solicita şi de a se obţine în instanţă obligarea la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, înseamnă a transforma dreptul subiectiv recunoscut de lege într-un drept iluzoriu şi neefectiv.

65. Pentru toate aceste considerente,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate, stabileşte că proprietarul construcţiei are dreptul să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi să solicite, în caz de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 ianuarie 2017.

 

PREŞEDINTELE DELEGAT AL SECŢIEI I CIVILE

LAVINIA CURELEA

Magistrat-asistent,

Adriana Elena Stamatescu

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.