MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 126/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 februarie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

5. - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

 

246. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume

 

54. - Hotărâre privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

 

55. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.909/2016. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, cod LMI B-II-m-B-18440

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2. - (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este atât în anul 2017, cât şi în anul 2018 de -2,96%,

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,8% în anul 2017 şi de 7,7% în anul 2018

Art. 3. - (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2017, este de 40,0% din produsul intern brut.

(2) în anul 2017 plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucţie şi dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB.

(4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Public, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2017, este de 8.000,0 milioane lei.

(5) în anul 2017, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) fit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 din aceeaşi lege şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2017, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) în anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -13.915,0 milioane lei.

Art. 4. - (1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administraţiei publice de -1 % din produsul intern brut.

(2) Prin derogare de la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezenta lege nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administraţiei publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administraţiei publice se face începând cu anul 2019.

(3) în anul 2017 prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.

Art. 5. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 februarie 2017.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

Plafoane nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2017*)

 

 

 

 

- milioane lei –

 

 

 

Din care:

 

 

Cheltuieli totale

cheltuieli de personal

 

Bugetul general consolidat

256.535,2

63.884,0

 

Bugetul de stat

129.904,9

21.494,8

 

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale**)

70.627,7

29.927,4

Bugetul asigurărilor sociale de stat

56.805,5

186,5

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1.141,0

107,0

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate**)

28.809,4

269,0

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii**)

19.820,7

11.409,4

Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)

6.989,7

489,8


*) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.

**) Estimări.

 

ANEXA Nr. 2

 

Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2017

 

 

- milioane lei –

Bugetul general consolidat

-24.100,0

din care:

 

Bugetul de stat

-33.112,9

Bugetul asigurărilor sociale de stat

281,7

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

0,0

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1.041,6

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii

2.667,2

 

ANEXA Nr. 3

 

Plafoanele soldului structural anual al administraţiei publice % din PIB

 

 

2014

2015

2016)

2017*)

2018*)

2019*)

Sold structural anual al administraţiei publice

-0,6

-0,5

-2,57

-2,91

-2,97

-2,68


*) Estimări.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şt ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 februarie 2017.

Nr. 246.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi ale Regulamentului delegat (UE) 2016/921 al Comisiei din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă sprijinul financiar excepţional cu caracter temporar pentru sectorul fructe şi legume, care se acordă producătorilor agricoli pentru măsura retragerii de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/921 al Comisiei din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume.

(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/921 al Comisiei, sprijinul financiar acoperă activităţile privind măsura prevăzută la alin. (1) desfăşurate în perioada dintre data de 1 iulie 2016 şi până la atingerea cantităţii de maximum 3.000 de tone.

(3) Produsele pentru care se acordă acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru sectorul fructe şi legume sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/921 al Comisiei.

Art. 2. - Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/921 al Comisiei, sprijinul financiar excepţional pentru plata măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

a) organizaţii de producători din sectorul fructelor şi legumelor recunoscute potrivit prevederilor art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

b) producători de fructe şi legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători recunoscute.

Art. 3. - (1) Valoarea maximă a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar necesar pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 5.500.000 lei şi se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

(2) Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb euro-leu, în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) şi art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile până la data de 30 septembrie 2017, potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/921 al Comisiei.

(4) Plăţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă beneficiarilor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 909/2016 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 februarie 2017.

Nr. 53.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (4) din Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobi plafonul şi cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, denumite în continuare ANT 1, care se acordă pentru anul de plată 2016.

(2) Plafonul ANT 1, prevăzut la alin. (1), care se acordă pentru anul de plată 2016 este de 119.422,100 mii euro, reprezentând echivalentul a 531.870,207 mii lei.

(3) Cuantumul ANT 1, prevăzut la alin. (1), care se acordă pentru anul de plată 2016 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Beneficiarii ANT 1 sunt prevăzuţi la art. 7 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - ANT 1, prevăzute la art. 1, se acordă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 februarie 2017.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

Cuantumul ANT 1, prevăzut la art. 1 alin. (1), care se acordă pentru anul de plată 2016

 

Nr. crt.

Specificaţie

Cuantum/ha*)

euro/ha

1.

Ajutoare naţionale tranzitorii pentru culturi amplasate pe teren arabil**) - ANT 1

17,72035


*) Dacă suprafaţa însumată a hectarelor eligibile pentru care se solicită ANT 1 este mai mică decât suprafaţa eligibilă determinată în baza căreia S-a efectuat calculul cuantumului/ha, acesta se măreşte proporţional.

**) Culturile amplasate pe teren arabil sunt:

- cereale pentru boabe: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez şi alte cereale;

- leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole şi alte leguminoase pentru boabe;

- rădăcinoase: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere şi alte rădăcinoase;

- plante industriale, din care: plante textile: în pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, în pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plante medicinale şi aromatice;

- legume: tomate, ceapă uscată, usturoi uscat, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni şi alte legume;

- furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) şi alte furaje verzi în teren arabil;

- căpşunerii;

- loturi semincere;

- alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere şi solare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 919 din 15 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 litera B, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Prevederi privind variaţia stocului de apă

 

VOLUMUL DE APĂ ŞI ENERGIA ECHIVALENTĂ ÎN MARILE LACURI ALE HIDROCENTRALELOR

VOLUMUL DE APĂ ŞI ENERGIA ECHIVALENTĂ ÎN MARILE LACURI ALE HIDROCENTRALELOR

Prognoză 15 noiembrie 2016-31 martie 2017

U.M.

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Martie 2017

Volum de apă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mii. m3

1,263

992

896

660

522

%

49,4

38,8

35,1

25,8

20,4

Energie echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mii MWh

1.568

1.271

1.166

768

592

%

50,3

40,8

37,4

25,3

19”

 

2. Anexa nr. 1 A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Iulian Robert Tudorache,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Alexandru Petrescu

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

 

Bucureşti, 16 februarie 2017.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 844/2016)

 

SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM SUPLIMENTARE

pentru perioada 3 ianuarie-15 martie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie 2017

 

Capacitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură

 

Producător, unităţi dispecerizabile cu funcţionare mixtă (gaze + păcura)

Putere

[MW]

Cantitate

[hMW]

ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

TOTAL

S. Electrocentrale Galaţi - S.A. C.E.T. Galaţi

70

48.720

47.040

25.200

120.960

S. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

70

48.720

47.040

25.200

120.960

S. Veolia Energie Prahova - S.R.L C.E.T. Brazi

60

41.760

40.320

21.600

103.680

TOTAL GENERAL

200

139 200

134.400

72.000

345.600

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, cod LMI B-II-m-B-18440

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin, (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2,260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul nr. 5,364 din 14 iulie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, iar codul LMI al acestuia devine B-II-m-A-18440.

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Ramona Bogdana Creţu

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2016.

Nr. 3.909.

 

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a Casei Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti

 

Coordonate Stereo 70 puncte de contur

 

Nr. crt.

Est (X)

Nord (Y)

1.

587078.978

328146.714

2.

587041.148

328139.167

3.

586997.678

328131.481

4.

586928.062

328111.238

5.

586869.547

328086.114

6.

586903.353

328013.568

7.

586923.059

327968.223

8.

586958.596

327886.698

9.

587042.200

327926.937

10.

587150.861

327979.874

11.

587147.718

327998.419

12.

587155.235

328002.789

13.

587157.228

328008.805

14.

587155.728

328013.599

15.

587154.099

328018.802

16.

587151.734

328026.962

17.

587147.572

328040.524

18.

587144.886

328051.439

19.

587143.258

328057.749

20.

587143.179

328058.082

21.

587142.496

328060.981

22.

587144.385

328061.489

23.

587154.138

328064.111

24.

587154.547

328064.221

25.

587152.012

328070.213

26.

587152.084

328073.254

27.

587151.455

328076.009

28.

587151.026

328077.525

29.

587149.733

328082.102

30.

587148.352

328086.952

31.

587146.398

328093.612

32.

587144.523

328100.095

 

Nr. crt.

Est (X)

Nord (Y)

33.

587143.966

328105.498

34.

587143.298

328112.394

35.

587152.258

328125.532

36.

587155.972

328139.378

37.

587168.961

328146.174

38.

587166.887

328147.489

39.

587175.329

328159.335

40.

587174.407

328166.749

41.

587166.852

328170.949

42.

587162.498

328173.582

43.

587152.793

328170.641

44.

587151.784

328174.325

45.

587152.008

328174.386

46.

587147.752

328189.228

47.

587143.301

328187.030

48.

587138.441

328184.609

49.

587135.726

328182.981

50.

587134.248

328181.413

51.

587132.770

328179.845

52.

587128.934

328177.297

53.

587127.579

328176.399

54.

587125.272

328175.069

55.

587122.714

328173.420

56.

587116.174

328169.078

57.

587112.072

328166.355

58.

587109.555

328164.560

59.

587109.253

328164.344

60.

587103.088

328160.219

61.

587099.675

328157.762

62.

587096.479

328155.463

63.

587094.920

328154.683

64.

587092.397

328153.422

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.