MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 707/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 august 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

851. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

852. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

853. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. - Ordonanţă pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.035. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea alin. (1) al art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 614/2013

 

4.618. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău

 

4.619. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti

 

4.620. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 87/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna general-maior cu două stele Chiriţă Niculae Ileana se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 851.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 86/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 august 2017, domnul general-maior cu două stele Foca Constantin Petrică-Lucian se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 852.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 august 2017, domnului chestor de poliţie Sima Constantin Gheorghe îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 853.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Management al Apei Grele, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat în managementul apei grele, produs cu dublă utilizare.

(2) Centrul Naţional de Management al Apei Grele funcţionează în subordinea Ministerului Energiei şi preia activitatea de management al apei grele de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

(3) Centrul Naţional de Management al Apei Grele are sediul în satul Răscoleşti, comuna Izvorul Barzii, Calea Târgu Jiului, km 7, judeţul Mehedinţi, în imobilul aflat în proprietatea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

Art. 2. - (1) Centrul Naţional de Management al Apei Grele preia de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin în depozit şi/sau administrare cantităţile de apă grea achiziţionate la rezerva de stat, inclusiv obligaţia de depozitare şi menţinere a proprietăţilor fizico-chimice ale apei grele. Decizia cu privire la preluarea în depozit şi/sau administrare a cantităţilor de apă grea achiziţionate la rezerva de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Centrul Naţional de Management al Apei Grele preia în depozit şi cantităţile de apă grea produse şi aflate 1h proprietatea

Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, altele decât cele achiziţionate la rezerva de stat, inclusiv cele destinate corecţiei sau înlocuirii neconformităţilor, cu acordul creditorilor regiei, în baza unui contract de depozit încheiat cu Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

Art. 3. - Centrul Naţional de Management al Apei Grele are următoarele atribuţii principale:

a) depozitarea şi menţinerea calităţii apei grele preluate în depozit şi/sau administrare, conform cerinţelor pentru parametrii de calitate prevăzuţi în prescripţiile tehnice aferente acestui produs;

b) păstrarea inventarului de apă grea care face obiectul depozitului şi asigurarea măsurilor tehnologice şi de protecţie pentru menţinerea integrităţii acestuia;

c) preluarea de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin a arhivei tehnice, inclusiv a documentaţiilor clasificate, privind instalaţiile, fluxurile tehnologice, prescripţiile tehnice legate de producerea, depozitarea şi menţinerea proprietăţilor fizico-chimice ale apei grele, conform unui inventar stabilit de institutul de specialitate, respectiv Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin;

d) obţinerea şi menţinerea tuturor avizelor, aprobărilor, autorizaţiilor necesare pentru derularea activităţilor legate de managementul apei grele, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Conducerea Centrului Naţional de Management al Apei Grele este asigurată de un director general şi un director general adjunct, numiţi, în condiţiile legii, de ministrul energiei.

(2) Centrul Naţional de Management al Apei Grele funcţionează cu un număr maxim de 80 de posturi, cu statut de personal contractual.

(3) Salarizarea personalului Centrului Naţional de Management al Apei Grele se realizează conform prevederilor legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Centrului Naţional de Management al Apei Grele se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de

zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în conformitate cu avizele şi autorizaţiile necesare prevăzute de lege.

Art. 5. - Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Naţional de Management al Apei Grele se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

Art. 6. - În vederea desfăşurării activităţilor specifice, Centrul Naţional de Management al Apei Grele administrează infrastructura - constând în echipamente, instalaţii, laboratoare, recipiente de depozitare şi celelalte accesorii tehnice -, precum şi căile de acces necesare asigurării funcţionării sale în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la garanţii nucleare, protecţie sanitară, protecţie fizică, situaţii de urgenţă şi protecţie a mediului înconjurător şi preia în administrare de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare bunurile care nu aparţin domeniului public, în baza unui proces-verbal de predare-primire.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează: p. Ministrul energiei,

Doru Vişan,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dorin Sandu Voicu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 29.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea alin, (1) al art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 614/2013

 

În aplicarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La alineatul (1) al articolului 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor public», nr. 614/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 mai 2013, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 2.035.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.226/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Promovarea învăţământului European din municipiul Bacău pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău,

luând În considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie - 16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală, cu sediul în municipiul Bacău, strada Bicaz nr. 7, judeţul Bacău, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia pentru Promovarea învăţământului European din municipiul Bacău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.618.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.226/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.085/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Asoca” din oraşul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului” din localitatea Ştefăneşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţi; în învăţământul Preuniversitar nr. 5/30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului”, cu sediul în oraşul Ştefăneşti, strada Coasta Câmpului nr. 353, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Asoca” din oraşul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Maicii Domnului” din oraşul Ştefăneşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.619.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.085/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.087/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Altina” din satul Smeura pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Altina” din satul Smeura,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Altina”, cu sediul în municipiul Piteşti, strada Făget nr. 51, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Altina” din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Altina” din municipiul Piteşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.620.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.087/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.