MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 699/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

597. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rareş Trişcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

296/2.327. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

732/1.870/1.462. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Bucureşti” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

733/1.866/1.471. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

4.563. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui

 

4.604. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu

 

4.615. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti

 

4.616. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti

 

4.617. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rareş Trişcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere Cererea domnului Rareş Trişcă înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.718 din 25 august 2017 şi la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/15.480/M.B. din 28 august 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rareş Trişcă se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 597.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 296 din 24 august 2017

Nr. 2.327 din 30 august 2017

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

Văzând Referatul Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar nr. 289.338/2017,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor cu modificările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin;

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul finanţelor publice,

Petre Daea

Ionuţ Mişa

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.272X6.503/2005)

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi Justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

CAPITOLUL I

Organizarea activităţii de rentă viageră agricolă

 

Art. 1. - Sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este în Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

Art. 2. - La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 3. - Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLUL II

Documente şi proceduri

 

Art. 4. - (1) Beneficiază de rentă viageră agricolă persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Beneficiază de rentă viageră agricolă şi persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează „nerevizuibil”, şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a legii.

(3) Beneficiază de rentă viageră agricolă şi persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din lege.

(4) Rentierului aflat în situaţia prevăzută la alin. (3) i se recunoaşte dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emise de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate, potrivit art. 9 alin. (3) din lege şi deciziei pentru pensia pentru limită de vârstă.

(5) Rentierii cărora li s-a retras calitatea de rentier agricol ca urmare a emiterii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă pot beneficia de rentă viageră agricolă, în condiţiile alin. (4), începând cu data obţinerii vizei anuale, cu respectarea condiţiilor art. 6 din lege.

(6) Terenurile care sunt înstrăinate sau arendate sunt cele dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost înstrăinate prin acte între vii după 1990.

(7) Beneficiază de prevederile legii şi persoanele prevăzute la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia trebuie să îşi dovedească calitatea prin certificatul de moştenitor.

(8) în cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta.

(9) în sensul prezentelor norme metodologice, prin an agricol se înţelege perioada cuprinsă între 1 octombrie anul curent şi 30 septembrie a anului următor.

(10) în situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

(11) Renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la data încheierii contractelor de arendare, respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii cererii,

(12) în cazul în care contractele au fost încheiate în anii precedenţi depunerii cererii, renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la 1 ianuarie a anului în care s-a depus cererea.

(13) în cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza declaraţiei autentice notariale, dată de comun acord de toţi coproprietarii.

(14) în cazul soţilor, beneficiarul rentei viagere agricola este acela care îndeplineşte condiţia de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună.

(15) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţia de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soţ se va acorda proporţional cu cota-parte aferentă fiecăruia.

Art. 5. - (1) Persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, în perioada 1 martie-31 august a fiecărui an, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente, pe baza cărora persoana desemnată de către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală:

a) carnetul de rentier agricol;

b) actul de identitate al solicitantului;

c) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în copie;

d) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;

e) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.

f) decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia pentru limită de vârstă, pentru rentierii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3), în copie.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru anul 2017, persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol se prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.

(3) în cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Solicitanţii prezintă la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti documentele menţionate la alin. (1), în original, pe baza cărora persoana desemnată de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.

Art. 6. - Începând cu anul 2011, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti ţin evidenţa rentierilor agricoli din judeţul respectiv, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură arhivează documentaţia şi coordonează programul informatic de evidenţă şi calcul al rentei viagere agricole.

Art. 7. - (1) începând cu anul 2011, pentru a intra în posesia rentei viagere agricole cuvenite, până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, în baza cărora Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va plăti renta viageră agricolă.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru anul 2017, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, în baza cărora Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va plăti renta viageră agricolă.

 

CAPITOLUL III

Carnetul de rentier agricol

 

Art. 8. - (1) Carnetele de rentier agricol preluate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă cuprind următoarele elemente:

1. dimensiune: 13 x 10 cm;

2. coperte tari de culoare portocalie pe care este inscripţionată cu negru menţiunea „Carnet de rentier agricol”;

3. coperta interioară va conţine;

a) antet - Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă;

b) stema ţării, plasată central;

4. prima pagină va conţine:

a) numele şi prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia;

b) suprafaţa înstrăinată sau arendată.

(2) Carnetul de rentier agricol conţine elemente de securizare şi are în interior 6 pagini cu un număr de 36 de rubrici. Fiecare rubrică reprezintă spaţiul în care se completează valoarea rentei viagere agricole în euro şi valoarea rentei viagere agricole în lei de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv de către centrul municipiului Bucureşti.

(3) Carnetele de rentier agricol emise, precum şi cele tipărite de către Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă rămân valabile conform prevederilor legale.

(4) Anual, carnetele de rentier agricol se vizează în perioada 1 martie-31 august de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti

(5) Pentru rentierii prevăzuţi la art. 4 alin. (5) se vizează carnetele de rentier agricol eliberate şi deţinute până la data retragerii calităţii de rentier agricol. În cazul în care rentierii agricoli nu mai deţin carnetele de rentier agricol, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe baza unei cereri, eliberează un duplicat

 

CAPITOLUL IV

Plata rentei viagere agricole

 

Art. 9. - Plata rentei viagere agricole se face în iei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege.

Art. 10. - (1) Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată ori de către moştenitorul rentierului (în cazul decesului acestuia).

(2) După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa renta datorată până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului, depuse până la data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează.

În cazul în care există mai mulţi moştenitori, persoana care se prezintă cu documentele la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură trebuie să prezinte o împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului.

(3) Documentele care atestă moştenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare.

(4) Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora, cu respectarea prezentului articol.

(5) Dreptul de plată înregistrat şi neplătit existent în evidenţele contabile ale Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură se supune termenului de prescripţie conform prevederilor legale în vigoare.


*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judeţean .............................................

 

DECLARAŢIE

pentru obţinerea vizei anuale

 

Subsemnatul(a), ........................................, domiciliat (ă)în localitatea ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ....,sc. ...., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ........................................, eliberat/eliberată de ........................................, născut(ă) la data de ........................................, tel: ........................................,

CNP |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

având Carnetul de rentier nr. ............, cunoscând consecinţele falsului în declaraţii prevăzute la art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: în anul ...................... .

 

1.

Nu au intervenit modificări asupra situaţiei terenului /terenurilor deţinut/deţinute arendat/arendate înstrăinat/ înstrăinate.

2.

Contractul/Contractele de arendă prezentat(e) pentru a fi confruntat(e) cu cele existente în dosarul de rentă viageră agricolă a/au fost în vigoare la sfârşitul anului ................., în suprafaţă totală ............ ha, pentru care urmează a se acorda renta viageră.

3.

Nu am deţinut/Nu deţin în proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate în timp, să depăşească suprafaţa de 10 ha.

4.

Pensionat(ă) pe caz de boală, grad de invaliditate I sau II, decizie emisă de comisia de expertiză medicală, în copie

DA

 

NU

 

Nu este cazul.

 

5.

Procură autentificată a mandatarului, în copie; actul de identitate al mandatarului, în copie; curatelă, în copie; actul de identitate al curatorului, în copie; hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care este instituită tutela, în copie; actul de identitate al tutorelui, în copie.

DA

 

NU

 

Nu este cazul.

 

 

Data ................................

Semnătura rentierului agricol ........................................

Verificare efectuată de către persoana desemnată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean ........................................

 

Controlul vizual a fost efectuat de:

Numele şi prenumele

Data

Semnătura

Suma vizată pentru anul ................................

Valoarea în lei ................................

Valoarea în euro ................................

 

 

 

 

NOTE:

- Toate documentele depuse în copie se prezintă şi în original pentru certificare.

- Persoana desemnată de centrul judeţean al APTA. pentru vizarea carnetelor de rentier, după verificarea vizuală a documentelor, înscrie pe fiecare copie prezentată sintagma „conform cu originalul”.

- Se bifează cu „X” caseta din dreptul fiecărui document depus de către rentierul agricol.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 732 din 10 iulie 2017

Nr. 1.870 din 25 august 2017

Nr. 1.462 din 19 iulie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Bucureşti” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Bucureşti” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

p. Ministrul finanţelor publice.

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mihai-Viorel Fifor

Daniela Pescaru,

Teiu Păunescu,

 

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea „Uzina Mecanică Bucureşti” - S A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Cod unic de înregistrare: RO 14423850

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9.436

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9.426

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

16.304

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

15.377

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.722

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

309

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.277

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.783

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.487

 

 

 

C2

bonusuri

14

296

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

5.197

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

162

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.135

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.069

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

927

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

- 6.868

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

553

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

713

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

713

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

-257

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

287

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.059

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.059

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

35

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.727,8

 

8

 

Plăţi restante

55

40.362,4

 

9

 

Creanţe restante

56

818

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 733 din 10 iulie 2017

Nr. 1.866 din 25 august 2017

Nr. 1.471 din 19 iulie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin

Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

p. Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mihai-Viorel Fifor

Daniela Pescaru,

Teiu Păunescu,

 

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea TOHAN - S.A., Filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

CUI 13652413

Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul Braşov

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30.855

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30.415

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

20

 

2

 

Venituri financiare

5

440

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

30.751

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

30.346

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.821

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

250

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19.170

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

10.847

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

8.973

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.874

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

5.015

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

213

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.095

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.105

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

405

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

104

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

104

 

1

 

Rezerve legale

25

5

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

99

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.576

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

5.076

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.576

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

475

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

475

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.427

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.077

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

74

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997

 

8

 

Plăţi restante

55

10.275

 

9

 

Creanţe restante

56

38

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.235/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Centrul de Studii „Luceafărul” din municipiul Vaslui pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „Luceafărul” din municipiul Vaslui,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.565/2013**) privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.235/2012 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Centrul de Studii „Luceafărul” din municipiul Vaslui pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar „Luceafărul” din municipiul Vaslui,

luând În considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron”, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Anton Pann nr. 20, judeţul Vaslui, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia Centrul de Studii „Luceafărul” din municipiul Vaslui, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Radu Miron” din municipiul Vaslui, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generată management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră În vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.563.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.235/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.565/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.482/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Learn & Play” din municipiul Sibiu pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play”, cu sediul în municipiul Sibiu, strada Vasile Alecsandri nr. 17, judeţul Sibiu, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021- 2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţie] Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Learn & Play” din municipiul Sibiu, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Learn & Play” din municipiul Sibiu, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.604.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.482/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.963/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Educaţia secolului XXI” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Buzeşti nr. 14-18, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” (nivel 1 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, respectiv pentru nivelul „liceal” (nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării

Art. 6. - Asociaţia „Pro Şcoală şi Familie” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.615.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.963/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.084/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Grădiniţa Iannis” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Iannis” din municipiul Bucureşti,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.261/2015**) privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.084/2012 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Grădiniţa Iannis” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Iannis” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Dristorului nr. 91-95, bloc E, parter, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificăm respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială New Town Smart Steps - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Smart Steps” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.616.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.084/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifica nr. 4.261/2015 nu a fost publicat m Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. Magic Choice Kindergarden - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 30.06.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Ştefan Mihăileanu nr. 2, sectorul 2, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei^ Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Magic Kindergarden - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Magică” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.617.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.