MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 696/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 696         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 august 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

842. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

 

843. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

 

844. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 337 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ

 

Decizia nr. 340 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

601. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament electric

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.651. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth”1 din oraşul Voluntari

 

4.652. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 124 din 9 august 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Protocolul referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi Protocolul referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 842.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 117 din 4 august 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Convenţia pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi Protocolul suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 843.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de flotilă aeriană cu o stea Bucinschi Gheorghe Vasile trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 25 august 2017.

Nr. 844.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 337

din 11 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul sau, şi, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) si art. 66 din acelaşi act normativ

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi, implicit, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de Alexandru Firicel, în Dosarul nr. 41.050/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 287D/2016.

2. La apelul nominal răspund autorul excepţiei, personal şi prin reprezentant Emil Păscuţ, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul, cu împuternicire depusă la dosar, şi consilier juridic Dan-Şerban Velicu, pentru partea Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autorul excepţiei a depus concluzii scrise în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, iar partea Ministerul Afacerilor Interne a formulat un punct de vedere în cuprinsul căruia apreciază ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate invocată. De asemenea, partea Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a formulat un punct de vedere, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, întrucât dispoziţiile de lege criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care, cu titlu preliminar, arată că, din anul intrării sale în vigoare, respectiv anul 2002, şi până în anul 2014, legea privind Statutul poliţistului nu a suferit nicio intervenţie legislativă, însă în perioada 2014- 2017, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea unui număr de şapte texte din acest act normativ. Ca atare, susţine că instanţa de contencios constituţional este singura reformatoare a Poliţiei Române. În continuare reiterează criticile de neconstituţionalitate formulate în concluziile scrise, relativ la încălcarea art. 1 alin. (5), art. 21 şi art. 31 alin. (1) şi (2) din Constituţie, întrucât Legea nr. 360/2002 este, în ansamblul ei, o normă defectuoasă, care nu precizează clar şi precis toate părţile raportului de serviciu al poliţistului şi rolul fiecăreia, generând incertitudine, şi solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

5. Reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti arată că problema angajatorului poliţistului este pe deplin lămurită de dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române care, la art. 12 alin. (1), prevede că în municipiul Bucureşti se organizează şi funcţionează, ca unitate cu personalitate juridică, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea arată că art. 5 din Legea nr. 218/2002 stabileşte că din structura organizatorică a Poliţiei Române fac parte Inspectoratul General al Poliţiei Române, unităţile teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie. Totodată, potrivit art. 7 din aceeaşi lege, Inspectoratul General al Poliţiei Române este unitatea centrală a poliţiei, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală. În continuare reiterează pe larg susţinerile din cuprinsul punctului de vedere formulat, aflat la dosarul cauzei, în sensul respingerii, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, din perspectiva lipsei legăturii dispoziţiilor de lege criticate cu soluţionarea cauzei.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, întrucât criticile de neconstituţionalitate formulate vizează, pe de o parte, modul în care sunt reglementate anumite instituţii în materie, iar, pe de altă parte, au în vedere modul de interpretare şi aplicare a legii la speţa dedusă judecăţii. În subsidiar pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei, deoarece dreptul la informaţie al poliţistului cercetat disciplinar este respectat prin dispoziţiile art. 583 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, iar accesul liber la justiţie este prevăzut de art. 61 alin. (1) şi (8) din aceeaşi lege. Referitor la critica potrivit căreia legea nu precizează care este rolul Ministerului Afacerilor Interne şi al unităţilor de poliţie în cadrul raportului de serviciu al poliţistului menţionează că acestea sunt stipulate în cuprinsul Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi, din considerente de tehnică legislativă, aceste reglementări nu au fost preluate şi în cuprinsul Legii nr. 360/2002

7. Având cuvântul în replică, reprezentantul autorului excepţiei arată că Legea nr. 218/2002 nu precizează cine este angajatorul poliţistului. Cu privire la invocarea art. 583 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 arată că aceste dispoziţii prevăd că poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în apărare, însă nu menţionează cine este angajatorul.

8. Preşedintele adresează reprezentantului autorului excepţiei întrebarea cine ar trebui să fie angajatorul poliţistului, iar acesta răspunde că, în opinia sa, ar trebui respectate dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 188/1999, care stabilesc că angajatorul funcţionarilor publici, inclusiv al poliţiştilor, este statul român.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

9. Prin încheierea din 2 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 41.050/3/2014, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi, implicit, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ. Excepţia a fost ridicată de Alexandru Firicel într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ, respectiv anularea ordinului prin care a fost dispusă aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile Legii nr. 360/2002 nu stabilesc subiectele principale ale raportului de serviciu al funcţionarului public poliţist, nu precizează care este autoritatea/instituţia publică cu care se naşte, modifică/stinge raportul de serviciu al poliţistului şi care îndeplineşte faţă de acesta rolul angajatorului.

11. Autorul excepţiei menţionează faptul că prerogativa disciplinară este un drept recunoscut de Codul muncii exclusiv angajatorului, acesta putându-l exercita prin intermediul organelor sale. Însă, susţine acesta, în conţinutul Legii nr. 360/2002 există unele reglementări referitoare la organele care exercită prerogativa disciplinară pentru angajator, dar nu se poate identifica angajatorul.

12. Mai mult, consideră că Legea nr. 360/2002 nici nu precizează care este rolul Ministerului Afacerilor Interne şi al unităţilor de poliţie (cum este în speţa de faţă Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti), în cadrul raportului de serviciu al poliţistului.

13 în final, autorul excepţiei consideră că aceste omisiuni grave ale Legii nr. 360/2002, de a preciza cine este, alături de poliţist, titularul drepturilor şi obligaţiilor corelative, încalcă principiul securităţii juridice, art. 31 alin. (1) şi (2) din Constituţie şi accesul liber la justiţie.

14. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât, pe cale de interpretare, pot fi stabilite subiectele principale ale raportului de serviciu al funcţionarului public poliţist, iar principiul separaţiei puterilor în stat a ajuns să fie interpretat în sensul de principiu al colaborării puterilor în stat, nefiind exclusă de Constituţie delegarea de atribuţii între autorităţi - a se vedea abilitarea Guvernului de către Parlament pentru emiterea ordonanţelor.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Guvernul, în raport cu criticile privind omisiunea unor dispoziţii din cuprinsul Legii nr. 360/2002, arată că instanţa de contencios constituţional, prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, reţinând „caracterul lacunar al normelor referitoare la evaluarea activităţii poliţiştilor, de vreme ce reguli substanţiale, esenţiale în materia evaluării, precum: stabilirea reprezentanţilor instituţiei angajatoare care efectuează evaluarea, precizarea criteriilor de evaluare a activităţii şi conduitei poliţistului, comunicarea rezultatului evaluării şi posibilitatea de contestare a acestuia nu sunt reglementate prin lege. Chiar dacă în ipoteza de faţă este în discuţie o omisiune legislativă, Curtea, în virtutea rolului său de garant al supremaţiei Constituţiei, nu poate ignora viciul de neconstituţionalitate existent, deoarece tocmai această omisiune este cea care generează încălcarea Constituţiei”. Ca atare, apreciază că aceste considerente ar putea deveni incidente şi în analiza prezentei excepţii de neconstituţionalitate.

17. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că dreptul la informaţie al poliţistului cercetat disciplinar este respectat prin dispoziţiile art. 583 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, iar accesul la justiţie este asigurat prin art. 61 alin. (1) şi (8) din aceeaşi lege. Ca atare, apreciază că Legea nr. 360/2002 prevede suficiente elemente de natură a determina persoanele care au prerogativa de cercetare disciplinară, principiul securităţii juridice fiind, astfel, respectat.

18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi. În special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acest act normativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 15 alin. (1) lit. c): „(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către: (...]

c) inspectorul general al Poliţiei Române şi şefii celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor,, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pentru agenţii de poliţie.

- Art. 66: „(1) Stabilitatea poliţistului la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi.

(2) Raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o dată cu acordarea primului grad profesional..

21. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin (5), potrivit căruia în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 31 alin. (1) şi (2) care consacră dreptul la informaţie.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine Că, în jurisprudenţa sa, prin Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, paragraful 19, Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 315 din 25 aprilie 2016, paragraful 17, şi Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, paragraful 17, a statuat cu valoare de principiu ca poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, şi că, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din aceeaşi lege, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice. În considerarea acestor prevederi legale, statutul său juridic cunoaşte elemente derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, poliţistul este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale.

23. Cu privire la denumirea actuală a autorităţii administraţiei publice centrale menţionate în cuprinsul Legii nr. 360/2002, prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, Curtea a precizat că, în prezent, funcţionează Ministerul Afacerilor Interne, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 29 martie 2013 (paragraful 21).

24. În ceea ce priveşte critica autorului excepţiei potrivit căreia „dispoziţiile Legii nr. 360/2002 nu stabilesc subiectele principale ale raportului de serviciu al funcţionarului public poliţist, nu precizează care este autoritatea/instituţia publică cu care se naşte, modifică/stinge raportul de serviciu al poliţistului şi care îndeplineşte faţă de acesta rolul angajatorului”, încălcându-se astfel prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), Curtea constată că această susţinere este neîntemeiată. Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la art. 1 alin. (5) din Constituţie, una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative (Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 225). În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, Decizia Curţii Constituţionale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie2012, sau Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).

25. Având în vedere faptul că poliţistul este funcţionar public civil, Curtea observă că, în materia statutului funcţionarilor publici, cadrul legal general îl reprezintă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

26. Prin Decizia nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 17 iunie 2015, Curtea a reţinut că Legea nr. 188/1999 este o lege specială, care reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, şi are scopul de a asigura un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

27. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în poliţie şi alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, potrivit alin. (2) lit. a) şi b) al aceluiaşi articol, prin statutele speciale se pot reglementa drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute în cuprinsul legii şi funcţii publice specifice.

28. Prin Decizia nr. 1.658 din 28 decembrie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2011, Curtea a reţinut că, în sfera publică, angajatorul este, întotdeauna, statul, prin diferitele sale entităţi de la nivel central sau local.

29. Prin urmare, având în vedere, pe de o parte, cadrul legal în materia statutului funcţionarilor publici, iar, pe de altă parte, jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional, Curtea reţine că subiectele raportului de serviciu al funcţionarului public poliţist sunt poliţistul şi statul, prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale.

30. În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia dispoziţiile Legii nr. 360/2002 nu precizează care este rolul Ministerului Afacerilor Interne şi al unităţilor de poliţie, Curtea observă că Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, prevede că Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 218/2002, din structura organizatorică a Poliţiei Române fac parte Inspectoratul General al Poliţiei Române, unităţile teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie, instituţiile de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului şi alte unităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice poliţiei, înfiinţate potrivit legii.

31. În sensul art. 7 şi 8 din Legea nr. 218/2002, Inspectoratul General al Poliţiei Române este unitatea centrala a poliţiei, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor de poliţie subordonate, şi este condus de un inspector general, cu rang de secretar de stat.

32. În ceea ce priveşte unităţile teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Legea nr. 218/2002 prevede că în municipiul Bucureşti se organizează şi funcţionează, ca unitate cu personalitate juridică, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, condusă de un director general, ajutat de adjuncţi, şi în cadrul acesteia se organizează şi funcţionează unităţi de poliţie ale sectoarelor, corespunzător organizării administrativ-teritoriale a acestuia. În cadrul sectoarelor se organizează şi funcţionează secţii de poliţie, în judeţe se organizează şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, inspectorate de poliţie, conduse de un inspector-şef, ajutat de adjuncţi. În municipii şi oraşe funcţionează poliţii municipale şi orăşeneşti, iar în comune, posturi de poliţie. În funcţie de întinderea teritoriului, numărul populaţiei, de numărul şi importanţa obiectivelor economice, sociale şi politice, în municipii pot fi înfiinţate secţii de poliţie, iar în comunele cu sate şi cătune dispersate pot fi înfiinţate birouri de poliţie.

33. Ca atare, din coroborarea dispoziţiilor Legii nr. 218/2002 şi Legii nr. 360/2002 rezultă că este neîntemeiată critica autorului excepţiei, potrivit căreia dispoziţiile Legii nr. 360/2002 nu precizează care este rolul Ministerului Afacerilor Interne şi al unităţilor de poliţie.

34. Totodată, Curtea nu poate reţine nici critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile constituţionale ale art. 21 care consacră accesul liber la justiţie, deoarece Legea nr. 360/2002, atât în forma în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat de autorul excepţiei, cât şi în actuala formă, prevede suficient de clar şi precis că poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ. Prin urmare, aceste dispoziţii de lege garantează atât accesul liber la justiţie, cu finalitatea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale reclamantului, cât şi controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, potrivit art. 126 alin. (6) din Constituţie.

35. Având în vedere cele mai sus referite, Curtea constată netemeinicia criticilor formulate şi, în consecinţă, va respinge excepţia de neconstituţionalitate.

36. În ceea ce priveşte invocarea art. 31 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul la informaţie din Constituţie, Curtea reţine că acesta nu are incidenţă în cauză.

37. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Firicel, în Dosarul nr. 41 050/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a I l-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ sunt constituţionale În raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 340

din 11 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 din Codul penal, excepţie ridicată de Dumitru Ovidiu Sebezan în Dosarul nr. 9.830/320/2015 al Judecătoriei Târgu Mureş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 423D/2016.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 25 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9,830/320/2015, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 din Codul penal. Excepţia a fost ridicată de Dumitru Ovidiu Sebezan cu ocazia soluţionării unei cauze penale privind trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului, infracţiune prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat încalcă principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei, dreptul la un proces echitabil, precum şi principiul reglementării prin lege organică a infracţiunilor, a pedepselor şi a regimului executării acestora. Consideră, astfel, că dispoziţiile art. 338 alin. (1) din Codul penal nu îndeplinesc cerinţele de claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate a legii. În acest sens arată că, potrivit prevederilor art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, „accidentul de circulaţie” este acei eveniment care întruneşte, cumulativ, trei condiţii: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. În schimb, sintagma „locul accidentului” nu este definită de niciun act normativ. Pe de altă parte, invocă Decizia nr. LXVI (66) din 15 octombrie 2007, pronunţată în recurs în interesul legii, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite a stabilit că sintagma „vătămarea integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane” din cuprinsul art. 89 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 - care constituia la acel moment norma de incriminare a faptei de părăsire a locului accidentului - se interpreta în sensul că se referă doar la vătămările ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mari de 10 zile, precum şi la celelalte urmări prevăzute în art. 182 alin. 2 din Codul penal din 1969. Astfel, consideră că persoana urmărită penal pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului nu poate beneficia de un proces echitabil, câtă vreme norma de incriminare poate fi interpretată cu o marjă largă de apreciere. Arată că, potrivit dispoziţiilor art. 196 alin. (2) din Codul penal, dacă leziunile traumatice au necesitat, pentru vindecare, cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale, fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, în timp ce textul de lege criticat prevede că, indiferent de numărul de zile de îngrijiri medicale pe care le necesită victima accidentului, fapta constituie infracţiune. Susţine că este absurd să fie pedepsită persoana care fuge de la locul accidentului, iar persoana care cauzează, din culpă, o vătămare corporală, pentru care numărul zilelor de îngrijiri medicale este însă inferior pragului minim prevăzut de legiuitor, să nu fie trasă la răspundere penală, mai ales că limitele speciale ale pedepsei prevăzute în cazul celor două infracţiuni - vătămarea corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) din Codul penal şi, respectiv, părăsirea locului accidentului - sunt net diferite. Consideră că fapta de părăsire a locului accidentului constituie o variantă agravantă a infracţiunii de vătămare corporală din culpă numai în cazul în care consecinţa accidentului este vătămarea corporală a unei persoane, numărul zilelor de îngrijiri medicale având relevanţă penală. În fine, invocă şi considerentele Deciziei nr. 1 din 10 ianuarie 2014, prin care Curtea Constituţională a reţinut că una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative şi că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat (deciziile Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, nr. 743 din 2 iunie 2011, nr. 1 din 11 ianuarie 2012 şi nr. 447 din 29 octombrie 2013). Cu privire la principiul legalităţii incriminării şi pedepsei, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege “, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că garanţiile consacrate de art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale reprezintă o componentă esenţială a supremaţiei legii şi ocupă un loc primordial în cadrul sistemului de protecţie a drepturilor omului, după cum atestă faptul că art. 15 din Convenţie nu permite nicio derogare de la aceste garanţii în caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii. Aşa cum rezultă din obiectul şi scopul său, art. 7 paragraful 1 trebuie interpretat şi aplicat în aşa fel încât să se asigure o protecţie efectivă împotriva urmăririlor şi a condamnărilor penale arbitrare. Noţiunea de „drept” utilizată în art. 7 paragraful 1, ce corespunde celei de „lege” din cuprinsul altor articole din Convenţie, înglobează atât prevederile legale, cât şi practica judiciară şi presupune cerinţe calitative, îndeosebi cele cu privire la accesibilitate şi previzibilitate. Aceste cerinţe calitative trebuie întrunite atât în ceea ce priveşte definiţia unei infracţiuni, cât şi cu privire la pedeapsa aplicabilă. Curtea de la Strasbourg consideră că este îndeplinită cerinţa ca legea să definească în mod clar infracţiunile şi pedepsele atunci când un justiţiabil are posibilitatea de a cunoaşte, din însuşi textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării date acesteia de către instanţe şi, dacă este cazul, în urma obţinerii unei asistenţe juridice adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală şi care este pedeapsa aplicabilă. În acest sens sunt, de exemplu, Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragrafele 33 şi 34, Hotărârea din 24 ianuarie 2012, pronunţată în Cauza Mihai Toma împotriva României, paragraful 26, şi Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunţată în Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, paragrafele 77, 79 şi 91. De asemenea, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a recunoscut, în mod implicit, necesitatea respectării aşteptărilor legitime ale cetăţenilor cărora li se adresează o reglementare legală, spre exemplu, în Hotărârea din 29 iunie 2010, pronunţată în Cauza C-550/Q9 - Proces penal împotriva lui E. şi F., paragraful 59.

6. Judecătoria Târgu Mureş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 din Codul penal este neîntemeiată. Astfel, arată că infracţiunea prevăzută de textul de lege criticat are un obiect juridic distinct de fapta incriminată prin prevederile art. 196 alin. (2) din Codul penal, părăsirea locului accidentului fiind considerată de legiuitor o infracţiune mai grava, astfel că este firesc ca şi condiţiile incriminării să fie diferite. În ceea ce priveşte sintagma Jocul accidentului”, consideră că aceasta trebuie interpretată în mod restrictiv şi în favoarea inculpatului, în sensul că ar desemna - aşa cum reţine doctrina recentă - suprafaţa de teren relevantă din perspectiva cercetării la faţa locului.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 din Codul penal este neîntemeiată. Astfel, previzibilitatea unei norme presupune ca destinatarul acesteia să aibă posibilitatea de a-şi reprezenta aspectele în funcţie de care este obligat să îşi modeleze conduita. Or, textul de lege criticat cuprinde criterii obiective în acest sens, fiind suficient de precis şi de clar pentru a putea fi aplicat.

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 338 din Codul penal sunt constituţionale. Astfel, arată că textul de lege criticat îndeplineşte cerinţa de previzibilitate, întrucât oferă suficiente elemente pentru ca persoana căreia i se adresează să înţeleagă care sunt acţiunile incriminate de legiuitor. În acest sens invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia principiul legalităţii presupune existenţa unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise şi previzibile în aplicarea lor, aşa cum reiese şi din Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 36. Menţionează, totodată, că, potrivit art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, „accidentul de circulaţie* este definit ca acel eveniment care întruneşte mai multe condiţii, şi anume: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. Prin urmare, sintagma Jocul accidentului* rămâne a fi analizată de organele judiciare, în concret, în fiecare caz în parte. Referitor la prevederile art. 21 alin. (3) din Constituţie arată că acestea nu au incidenţă în cauză, textul de lege criticat fiind o normă de drept penal substanţial, iar nu de drept penal procesual.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 338 din Codul penal. Din notele scrise ale autorului excepţiei, depuse în motivarea criticii, reiese însă că aceasta priveşte doar alineatul (1) al art. 338 din Codul penal. Prin urmare, Curtea se va pronunţa numai asupra dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal, care au următorul cuprins:Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul legalităţii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12) referitor la legalitatea pedepsei, ale art. 73 alin. (3) lit. h) cu privire la reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi a regimului executării acestora, precum şi ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportat la prevederile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 7 paragraful 1 privind legalitatea incriminării şi a pedepsei din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 338 alin. (1) din Codul penal au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie şi ale art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - invocate şi în prezenta cauză - şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 154 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 16 iunie 2016, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, reţinând că situaţia premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului, prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, constă în existenţa unui accident de circulaţie. Din motive de tehnică legislativă, pentru a nu încărca inutil textul incriminării, noţiunea de „accident de circulaţie* nu este explicitată în norma de incriminare, având în vedere că este definită în art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie reglementarea-cadru în materia circulaţiei pe drumurile publice. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/1992, republicată, accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare (paragraful 13).

15. Curtea a reţinut că elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 338 alin. (1) din Codul penal constă în acţiunea de părăsire a locului accidentului, care se poate realiza în două modalităţi, respectiv printr-un act de comisiune, ce presupune plecarea efectivă de la locul accidentului, şi prin acte de omisiune - neîntoarcerea la locul accidentului a persoanei care l-a părăsit legal, în baza dispoziţiilor art. 338 alin. (3) lit. b) sau c), ori neoprirea la locul accidentului. Urmarea imediată în cazul acestei infracţiuni o reprezintă crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, relaţii ocrotite prin norma de incriminare, iar legătura de cauzalitate între acţiunea incriminată de lege şi urmarea imediată nu mai trebuie dovedită, întrucât rezultă din materialitatea faptei (paragraful 14).

16. De asemenea, Curtea a observat că, anterior noului Cod penal, fapta de părăsire a locului accidentului era incriminată de dispoziţiile art. 89 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, iar alineatele (3), (4) şi (5) ale aceluiaşi articol stabileau trei cauze de nepedepsire. Art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, a fost abrogat prin art. 121 pct. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. De menţionat că, potrivit reglementării anterioare, era sancţionată doar fapta persoanei implicate într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. Aşadar, vechea reglementare condiţiona existenţa infracţiunii de gravitatea şi urmările accidentului produs, pe când textul de lege criticat nu face nicio deosebire sub acest aspect (paragraful 15).

17. Prin Decizia nr. 154 din 24 martie 2016, mai sus citată, Curtea a constatat că dispoziţiile alin. (1) al art. 338 din Codul penal se coroborează însă cu cele ale alin. (3) lit. a) din acelaşi articol, care exclud din sfera de existenţă a infracţiunii fapta de părăsire a locului accidentului de circulaţie în situaţia în care acesta din urmă a produs „doar pagube materiale”, împrejurare ce constituie o cauză justificativă specială, Alte trei cauze justificative speciale sunt prevăzute de art. 338 alin. (3) lit. b), c) şi d) din Codul penal şi sunt identice cu cele prevăzute în alin. (3), (4) şi (5) ale art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, referindu-se la următoarele împrejurări: conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului; conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare; victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. Prin urmare, singura împrejurare cu caracter de noutate vizează situaţia prevăzută de art. 338 alin. (3) lit. a) din Codul penal - în care în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale - situaţie ce trebuia reglementată expres, în condiţiile în care incriminarea stabilită de art. 338 alin. (1) din Codul penal nu distinge cu privire la gravitatea accidentului (paragraful 16).

18. Din coroborarea dispoziţiilor alin. (1) cu cele ale alin. (3) lit. a) din art. 338 al Codului penal, Curtea a reţinut că legiuitorul a înţeles să incrimineze fapta de părăsire a locului accidentului în orice situaţie în care respectivul eveniment rutier a avut ca urmare decesul sau rănirea uneia sau a mai multor persoane, prin „rănire” înţelegându-se orice atingere adusă integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane, indiferent de gravitate. Curtea a subliniat că integritatea corporală şi sănătatea unei persoane implicate într-un accident de circulaţie pot fi afectate chiar dacă nu apar imediat modificări perceptibile cu ajutorul simţurilor, ci este necesară, în acest sens, examinarea medicală a victimei accidentului (paragraful 17).

19. Faţă de cele de mat sus, prin Decizia nr. 154 din 24 martie 2016, mai sus menţionată, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 338 alin. (1) din Codul penal nu aduc nicio atingere prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind principiul legalităţii şi ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la principiul legalităţii incriminării şi pedepsei din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu au o formulare neclară, ambiguă şi imprevizibilă pentru un cetăţean care nu dispune de pregătire juridică, ci, dimpotrivă, îndeplinesc cerinţele de claritate, accesibilitate şi previzibilitate a legii. În plus, destinatarii textului de lege criticat desfăşoară o activitate cu risc permis, scop în care sunt supuşi unor forme de şcolarizare, aşa încât este vorba de persoane avizate şi diligente, care, pe durata deţinerii permisului de conducere, au obligaţia de a rămâne la curent cu normele legale în materie. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei („nullum crimen, nulla poena sine lege”) - pe lângă interzicerea, în mod special, a extinderii conţinutului infracţiunilor existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracţiuni -, instituie şi cerinţa potrivit căreia legea trebuie să definească în mod clar infracţiunile şi pedepsele aplicabile, această cerinţă fiind îndeplinită atunci când un justiţiabil are posibilitatea de a cunoaşte, din însuşi textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanţe şi în urma obţinerii unei asistenţe judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală şi care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora. Totodată, Curtea de la Strasbourg a reţinut că noţiunea de „drept” folosită la art. 7 corespunde celei de „lege” care apare în alte articole din Convenţie şi înglobează atât prevederile legale, cât şi practica judiciară, presupunând cerinţe calitative, îndeosebi cele ale accesibilităţii şi previzibilităţii (Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantoni împotriva Franţei, paragraful 29, Hotărârea din 22 iunie 2000, pronunţată în Cauza Coeme şi alţii împotriva Belgiei, paragraful 145, Hotărârea din 7 februarie 2002, pronunţată în Cauza E.K. împotriva Turciei, paragraful 51, Hotărârea din 29 martie 2006, pronunţată în Cauza Achour împotriva Franţei, paragrafele 41 şi 42, Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragrafele 33 şi 34, Hotărârea din 12 februarie 2008, pronunţată în Cauza Kafkaris împotriva Ciprului, paragraful 140, Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunţată în Cauza Sud Fondi srl şi alţii împotriva Italiei, paragrafele 107 şi 108, Hotărârea din 17 septembrie 2009, pronunţată în Cauza Scoppola împotriva Italiei (nr. 2), paragrafele 93, 94 şi 99, Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunţată în Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, paragrafele 78,79 şi 91). Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că semnificaţia noţiunii de previzibilitate depinde într-o mare măsură de conţinutul textului despre care este vorba şi de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi de calitatea destinatarilor săi. Principiul previzibilităţii legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la îndrumări clarificatoare pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanţele cauzei, consecinţele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. Este, În special, cazul profesioniştilor, care sunt obligaţi să dea dovadă de o mare prudenţă în exercitarea profesiei lor (Cantoni, paragraful 35, Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 35, Sud Fondi srl şi alţii împotriva Italiei, paragraful 109), motiv pentru care se aşteaptă din partea lor să acorde o atenţie specială evaluării riscurilor pe care aceasta le prezintă (paragraful 18).

20. Având în vedere principiul aplicabilităţii generale a legilor, Curtea de la Strasbourg a reţinut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forţa lucrurilor, formule mai mult sau mai puţin vagi, ale căror interpretare şi aplicare depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept penal. Nevoia de elucidare a punctelor neclare şi de adaptare la circumstanţele schimbătoare va exista întotdeauna. Din nou, deşi certitudinea este extrem de dezirabilă, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să se adapteze schimbărilor de situaţie. Rolul decizional conferit instanţelor urmăreşte tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor, dezvoltarea progresivă a dreptului penal prin intermediul jurisprudenţei ca izvor de drept fiind o componentă necesară şi bine înrădăcinată în tradiţia legală a statelor membre. Prin urmare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat (Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunţată în Cauza S.W. împotriva Regatului Unit, paragraful 36, Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragrafele 36 şi 37, Kafkaris împotriva Ciprului, paragraful 141, Del Rio Prada împotriva Spaniei, paragrafele 92 şi 93) că art. 7 paragraful 1 din Convenţie nu poate fi interpretat ca interzicând clarificarea graduală a regulilor răspunderii penale pe calea interpretării judiciare de la un caz la altul, cu condiţia ca rezultatul să fie coerent cu substanţa infracţiunii şi să fie în mod rezonabil previzibil (paragraful 19).

21. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 140 din 14 martie 2017*), nepublicată încă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunţării prezentei decizii. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat această soluţie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru motivele mai sus arătate, dispoziţiile art. 338 alin. (1) din Codul penal nu aduc atingere nici prevederilor constituţionale ale art. 23 alin. (12) referitor la legalitatea pedepsei şi ale art. 73 alin. (3) lit. h) cu privire la reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi a regimului executării acestora.

23. În fine, Curtea constată că prevederile art. 21 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu sunt aplicabile în cauza de faţă, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate fiind o normă de incriminare, iar nu o reglementare de natură a avea incidenţă în materia garanţiilor dreptului la un proces echitabil.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dumitru Ovidiu Sebezan în Dosarul nr. 9.830/320/2015 al Judecătoriei Târgu Mureş şi constată că dispoziţiile art. 338 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 140 din 14 martie 2017 a fost publicată ulterior m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 13 iulie 2017.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare

si branşament electric

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament electric, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor la care se modifică valorile de inventar şi adresele ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament electric

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tip bun

(mobil/imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(RON)

1

2

3

4

5

6

7

8

156317

8.30

mobil

Staţia AB-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

Artera: Str. Lalelelor nr. 7B

2008

489.657,89

156318

8.30

mobil

Staţia AB-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Sebeş

Artera: str. Mihail Kogălniceanu, FN

2008

386.139,81

156319

8.30

mobil

Staţia AB-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Zlatna

Artera: str. Tudor Vladimirescu nr. 14

2008

369.543,14

156320

8.30

mobil

Staţia AR-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

Artera: zona Pasaj Micălaca, FN

2008

455.502,00

156321

8.30

mobil

Staţia AR-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

Artera: str. Ioan Fluieraş nr. 10C

2008

453.041,82

156322

8.30

mobil

Staţia AR-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Nădlac

Artera: str. Dorobanţi, FN

2008

493.444,04

156323

8.30

mobil

Staţia AG-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

Artera: str. Nicolae Bălcescu (în dreptul Bl L5)

2008

446.511,86

156324

8.30

mobil

Staţia AG-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

Artera: Str. Victoriei, lângă nr. 20

2008

494.338,72

156325

8.30

mobil

Staţia AG-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Călineşti

Artera: satul Radu Negru

2008

413.423,76

156326

8.30

mobil

Staţia AG-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Budeasa

Artera: satul Caloteşti

2008

413.423,76

156327

8.30

mobil

Staţia AG-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Oarja

Artera: Str. Principală

2008

423.457,29

156328

8.30

mobil

Staţia AG-6

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Câmpulung

Artera: Calea Pietroasa

2008

440.241,76

156329

8.30

mobil

Staţia BC-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Bacău

Artera: str. Războieni, FN

2008

566.693,89

156330

8.30

mobil

Staţia BC-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Bacău

Artera: str. Izvoare nr. 1 bis

2008

348.638,02

156331

8.30

mobil

Staţia BC-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Oneşti

Artera: Str. Cauciucului nr. 1

2008

395.896,65

156332

8.30

mobil

Staţia BH-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

Artera: bd. Dacia nr. 25A

2008

532.372,89

156333

8.30

mobil

Staţia BH-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

Artera: str. Matei Corvin nr. 106/A

2008

370.447,96

156334

8.30

mobil

Staţia BH-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

Artera: Str. Nufărului nr.47-59

2008

378.985,01

156335

8.30

mobil

Staţia BH-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de

prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Ţeţchea

2008

433.794,10

156336

8.30

mobil

Staţia BN-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

Artera: Str. Parcului nr. 20

2008

455.609,53

 

156337

830

mobil

Staţia BT-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Botoşani

Artera: bd. Mihai Eminescu nr. 44

2008

532 138,67

156338

8.30

mobil

Staţia BV-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov

Artera: Calea Bucureşti - Str. Soarelui

2008

402.418,19

156339

8.30

mobil

Staţia BV-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov

Artera: Str. Castanilor, FN

2008

500.941,32

156340

8.30

mobil

Staţia BV-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov

Artera: bd. Gării - Aleea Lăcrămioarelor

2008

405.353,70

156341

8.30

mobil

Staţia BV-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Sânpetru

Artera: Str. Morii, FN

2008

413.413,32

156342

8.30

mobil

Staţia BV-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov

Artera: bd. Vlahuţă - str. Parcul Mic nr. 9

2008

385.267,77

156343

8.30

mobil

Staţia EM-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Fundata

Artera: staţia meteo Fundata

2008

623.831,38

156344

8.30

mobil

Staţia BR-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: Brăila

Artera: str. Calea Galaţi nr. 53

2008

401.322,37

156345

8.30

mobil

Staţia BR-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: Brăila

Artera: Piaţa Independenţei nr. 1

2008

494.338,74

156346

8.30

mobil

Staţia BR-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: satul Cazasu

2008

422.581,12

156347

8.30

mobil

Staţia BR-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: Brăila

Artera: str. Baldovineşti nr. 22

2008

374.873,28

156348

8.30

mobil

Staţia BR-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: satul Chişcani

2008

392.570,01

156349

8.30

mobil

Staţia B-6

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: Calea Victoriei nr. 32-34, sectorul 1

2005

454.269,47

156350

8.30

mobil

Staţia B-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: şos. Mihai Bravu nr. 42-62, sectorul 2

2005

567.690,60

156351

8.30

mobil

Staţia B-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: Str. Rotundă nr. 4, sectorul 3

2005

425.831,08

156352

8.30

mobil

Staţia B-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: str. Drumul Taberei nr. 119, sectorul 6

2005

542.103,41

156353

8.30

mobil

Staţia B-8

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Localitatea: Baloteşti

Artera: UM01802

2005

481.516,60

156354

8.30

mobil

Staţia B-7

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Localitatea: Măgurele

Artera: Str. Atomiştilor nr. 407

2005

481.516,60

156355

8.30

mobil

Staţia B1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6

2005

1.186.766,61

156356

8.30

mobil

Staţia B-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: şos. Berceni nr. 10-12

2005

420.784,60

 

156357

8.30

mobil

Sistem rezervă APMB

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6

2005

268.158,63

156358

8.30

mobil

Staţia BZ-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Buzău

Artera: Str. Democraţiei nr. 11

2008

542.537,91

156359

8.30

mobil

Staţia BZ-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Râmnicu Sărat

Artera: str. Focşani nr. 23

2008

475.724,56

156360

8.30

mobil

Staţia CS-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Reşiţa

Artera: str. Petru Maior nr. 73

2008

409.083,56

156361

8,30

mobil

Staţia CS-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Oţelu Roşu

Artera: Str. Rozelor, FN

2008

372.126,86

156362

8,30

mobil

Staţia CS-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului; aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Moldova Nouă

Artera: Str. Unirii nr. 515

2008

420.677,92

156363

8.30

mobil

Staţia CS-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Caras Severin

Localitatea: Buchin

Artera: Str. Principală nr. 4

2008

469.676,17

156364

8,30

mobil

Staţia EM-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Valiug

Artera: muntele Semenic

2008

601.880,19

156365

8.30

mobil

Staţia CL-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Călăraşi

Artera: str. Prelungirea Bucureşti, FN

2008

518.506,08

156366

8.30

mobil

Staţia CL-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Călăraşi

Artera: str. Tudor Vladimirescu nr. 69

2008

526.344,92

156367

8.30

mobil

Staţia CJ-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Artera: str. Aurel Vlaicu FN

2005

439.857,93

156368

8.30

mobil

Staţia CJ-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Artera: str. Constanţa nr. 6

2005

437.449,90

156369

8.30

mobil

Staţia CJ-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Artera: bd. 1 Decembrie 1918, FN

2005

311.289,16

156370

8.30

mobil

Staţia CJ-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Artera: Str. Dâmboviţei, FN

2005

294.029,43

156371

8.30

mobil

Staţia CJ-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Dej

Artera: intersecţia str. 21 Decembrie cu str. Vasile Alecsandri

2005

393.825,25

156372

8.30

mobil

Staţia CT-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Artera: bd. 1 Decembrie 1918, zona bl. L56

2008

410.522,66

156373

8.30

mobil

Staţia CT-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Artera: str. Mihai Viteazul, zona Fantasio

2008

510.119,56

156374

8.30

mobil

Staţia CT-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Năvodari

Artera: DC-86, Tabăra Victoria

2008

422.591,56

156375

8.30

mobil

Staţia CT-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Mangalia

Artera: Şoseaua Constanţei

2008

373.551,82

156376

8.30

mobil

Staţia CT-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Artera: str. Prelungirea Liliacului nr. 6

2008

374.873,28

 

156377

8.30

mobil

Staţia CT-6

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Năvodari

Artera: Str. Sănătăţii, FN

2008

392.570,01

156378

8.30

mobil

Staţia CT-7

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Medgidia

Artera: str. Decebal nr. 35

2008

374.873,28

156379

8.30

mobil

Staţia CV-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România Judeţul. Covasna

Localitatea: Sfântu Gheorghe

Artera: str. Lunca Oltului, FN

2008

451.457,93

156380

8.30

mobil

Staţia DB-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Târgovişte

Artera: str. Gen. I.E. Florescu nr. 8

2008

445.768,33

156381

8.30

mobil

Staţia DB-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Fieni

Artera: Str. Teilor nr. 20

2008

370.640,48

156382

8.30

mobil

Staţia DJ-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

Artera: calea Bucureşti, FN

2005

472.613,92

156383

8.30

mobil

Staţia DJ-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

Artera: A. I. Cuza, FN

2005

462.080,97

156384

8.30

mobil

Staţia DJ-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de

prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

Artera: Maria Tănase, FN

2005

328.825,99

156385

8.30

mobil

Staţia DJ-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Işalniţa

2005

235.887,61

156386

8.30

mobil

Staţia DJ-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

Artera: Breasta, FN

2005

339.202,41

156387

8.30

mobil

Staţia GL-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Galaţi

Artera: Str. Brăilei nr. 181, bl. S2

2008

447.047,26

156388

8.30

mobil

Staţia GL-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Galaţi

Artera: Str. Domnească nr. 7, bl. P5-P3

2008

512.088,94

156389

8.30

mobil

Staţia GL-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Galaţi

Artera: str. Traian nr. 431

2008

402.050,46

156390

8.30

mobil

Staţia GL-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Galaţi

Artera: bd. Dunărea nr. 8, bl. C3

2008

376.853,10

156391

8.30

mobil

Staţia GL-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Tecuci

Artera: str. 1 Decembrie 1918 nr. 146

2008

394.539,39

156392

8.30

mobil

Staţia GR-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

Artera: calea Bucureşti

2008

518.506,08

156393

8.30

mobil

Staţia GR-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

Artera: Parcul Elevilor – adiacent Str. Transilvaniei, FN

2008

526.344,92

156394

8.30

mobil

Staţia GR-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

Artera: Şos. Sloboziei

2008

440.231,76

156395

8.30

mobil

Staţia GR-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: comuna Oinacu, satul Braniştea

2008

519.907,26

156396

8.30

mobil

Staţia GJ-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

Artera: str. Vasile Alecsandri nr. 2

2008

406.471,03

 

156397

8.30

mobil

Staţia GJ-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Rovinari

Artera: Str. Constructorilor nr. 7

2008

369.532,70

156398

8.30

mobil

Staţia GJ-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Turceni

Artera: Str. Muncii nr. 452B

2008

504.996,32

156399

8.30

mobil

Staţia HR-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Miercurea-Ciuc

Artera: str. Băile Jigodin, FN

2008

451.457,93

156400

8.30

mobil

Staţia HD-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

Artera: str. Carpaţi, FN

2008

461.622,95

156401

8.30

mobil

Staţia HD-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

Artera: Calea Zarandului, FN

2008

378.247,80

156402

8.30

mobil

Staţia HD-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Hunedoara

Artera: Zona Parcului Industrial, DJ 687, nr. 2

2008

326.889,09

156403

8.30

mobil

Staţia HD-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Călan

Artera: Str. Furnalistului, FN

2008

378.247,80

156404

8.30

mobil

Staţia HD-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Vulcan

Artera: str. Mihai Viteazu, FN

2008

440.231,76

156405

8.30

mobil

Staţia IL-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Slobozia

Artera: str. Mihai Viteazu nr. 1

2008

450.351,65

156406

8.30

mobil

Staţia IL-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Urziceni

Artera: Str. Industriei nr. 2

2008

368.671,10

156407

8.30

mobil

Staţia IS-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Iaşi

Artera: bd. N. (orga, FN

2005

420.572,11

156408

8.30

mobil

Staţia IS-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Iaşi

Artera: aleea Decebal nr. 10

2005

417.865,14

156409

8.30

mobil

Staţia IS-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Iaşi

Artera: str. Han Tătar nr. 14

2005

252.003,25

156410

8.30

mobil

Staţia IS-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: comuna Aroneanu, satul Aroneanu

2005

395.517,41

156411

8.30

mobil

Staţia IS-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Tomeşti

Artera: str. M. Codreanu, FN

2005

331.357,51

156412

8.30

mobil

Staţia IS-6

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Ungheni

Artera: satul Bosia

2008

499.881,70

156413

8.30

mobil

Staţia MM-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: bd. Bucureşti nr. 28

2008

404.459,41

156414

8.30

mobil

Staţia MM-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: Bd. Unirii nr. 9-11

2008

495.189,88

156415

8.30

mobil

Staţia MM-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: Firiza nr. 72

2008

415.470,04

156416

8.30

mobil

Staţia MM-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: str. Colonia Topitorilor - SGA

2008

370.605,33

 

156417

8.30

mobil

Staţia MM-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: Str. Luncii nr. 22

2008

370.529,09

156418

8.30

mobil

Staţia MH-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

Artera: str. Băile Romane nr. 3

2008

559.093,01

156419

8.30

mobil

Staţia MS-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

Artera: str. Koteles Samuel nr. 33

2008

532.372,89

156420

8.30

mobil

Staţia MS-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

Artera: Str. Libertăţii nr. 120

2008

370.577,53

156421

8.30

mobil

Staţia MS-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Luduş

Artera: str. Uzina de apă nr. 40

2008

433.794,10

156422

8,30

mobil

Staţia MS-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târnăveni

Artera: Str. Rampei nr. 8

2008

462.357,43

156423

8.30

mobil

Staţia NT-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: Piatra-Neamţ

Artera: str. Valea Albă, FN

2008

574.479,77

156424

8.30

mobil

Staţia NT-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: Roman

Artera: str. Ştefan cel Mare nr. 274

2008

390.291,41

156425

8.30

mobil

Staţia NT-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: comuna Taşca, satul Hamzoaia

2008

402.020,86

156426

8.30

mobil

Staţia OT-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Slatina

Artera: aleea Grădişte - zona Deal Grădişte, FN

2008

410.622,63

156427

8.30

mobil

Staţia PH-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ploieşti

Artera: str. Gh. Gr. Cantacuzino

2008

403.291,73

156428

8.30

mobil

Staţia PH-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ploieşti

Artera: Piaţa Victoriei, FN

2008

502.921,14

156429

8.30

mobil

Staţia PH-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Blejoi

Artera: str. DN IA nr. 1003

2008

415.382,70

156430

8.30

mobil

Staţia PH-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: comuna Brazi, satul Brazii de Jos

Artera: Str. Teilor nr. 45

2008

387.237,15

156431

8.30

mobil

Staţia PH-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ploieşti

Artera: bd. Bucureşti, FN

2008

366.342,96

156432

8.30

mobil

Staţia PH-6

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ploieşti

Artera: str. Mihai Bravu, bl. 33A

2008

408.830,00

156433

8.30

mobil

Staţia SM-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

Artera: str. Ioan Slavici, FN

2008

533.417,72

156434

8.30

mobil

Staţia SM-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Cărei

Artera: Str. Someşului nr. 15

2008

493.444,04

156435

8.30

mobil

Staţia SJ-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

Artera: Str. Meteorologiei nr. 193

2008

408.955,66

156436

8.30

mobil

Staţia SB-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sibiu

Artera: Str. Hipodromului, FN

2008

532.383,33

 

156437

8.30

mobil

Staţia SB-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sibiu

Artera: Str. Oţelarilor, FN

2008

386.139,81

156438

8.30

mobil

Staţia SB-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Copşa Mică

Artera: Aleea Castanilor nr. 8

2008

369.543,14

156439

8.30

mobil

Staţia SB-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Mediaş

Artera: Str. Gării, FN

2008

369.543,14

156440

8.30

mobil

Staţia SV-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Localitatea: Suceava

Artera: str. Mărăşeşti nr. 57

2008

570 328,19

156441

8.30

mobil

Staţia SV-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Localitatea: Suceava

Artera: Str. Tineretului, FN

2008

369.543,17

156442

8.30

mobil

Staţia SV-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Localitatea: Şiret

Artera: str. Alexandru cel Bun nr. 18

2008

493.444,04

156443

8.30

mobil

Staţia EM-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Localitatea: comuna Poiana Stampei, satul Poiana Stampei

2008

601.260,36

156444

8.30

mobil

Staţia TR-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

Artera: Str. Dunării nr. 1

2008

575.174,83

156445

8.30

mobil

Staţia TR-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Turnu Măgurele

Artera: Str. Libertăţii nr. 235 bis

2008

460.257,32

156446

8.30

mobil

Staţia TM-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

Artera: Calea Şagului, FN

2008

411.685,11

156447

8.30

mobil

Staţia TM-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

Artera: bd. C.D. Loga nr. 45

2008

512.194,26

156448

8.30

mobil

Staţia TM-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: comuna Sânandrei, satul Carani

2008

424,666,26

156449

8.30

mobil

Staţia TM-4

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

Artera: str. I. Bulbuca, FN

2008

395.466,26

156450

8.30

mobil

Staţia TM-5

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

Artera: Calea Aradului, FN

2008

374.728,40

156451

8.30

mobil

Staţia TM-6

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Moraviţa

Artera: str. Principală nr. 261

2008

497.533,98

156452

8.30

mobil

Staţia TM-7

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Lugoj

Artera: str. Cotu Mic, FN

2008

424.146,53

156453

8.30

mobil

Staţia TL-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Artera: Str. Isaccei - Parc Lac Ciuperca, FN

2008

415.717,92

156454

8.30

mobil

Staţia TL-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Artera: str. Prelungirea Taberei nr. 7

2008

380.994,25

156455

8.30

mobil

Staţia TL-3

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Isaccea

Artera: calea Măcin, FN

2008

395.583,20

156456

8.30

mobil

Staţia VS-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Vaslui

Artera: str. Ştefan cel Mare nr. 156

2008

455.364,86

 

156457

8.30

mobil

Staţia VL-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Artera: str. Ostroveni nr. 109

2008

532.128,24

156458

8.30

mobil

Staţia VL-2

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Artera: Str. Uzinei nr. 1

2008

388.320,90

156459

8.30

mobil

Staţia VN-1

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Localitatea: Focşani

Artera: şoseaua Suraia, FN

2008

450.362,09

156460

8.30

mobil

Sistem ANPM

staţie de monitorizare a calităţii aerului: aparate de prelevare şi măsurare

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

2005

497.164,11

156461

8.30

mobil

Laborator AB

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

Artera: Str. Lalelelor nr. 7B

2008

559.889,09

156462

8.30

mobil

Laborator AR

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

Artera: str. Splaiul Mureş, FN

2008

116.843,40

156463

8.30

mobil

Laborator AG

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

Artera: Str. Egalităţii nr. 50A

2008

672.276,04

156464

8.30

mobil

Laborator BC

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Bacău

Artera: str. Oituz nr. 23

2008

618.083,34

156465

8.30

mobil

Laborator BH

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

Artera: bd. Dacia nr. 25/A

2008

640.212,76

156466

8.30

mobil

Laborator BN

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

Artera: Str. Parcului nr. 20

2008

116.854,45

156467

8.30

mobil

Laborator BT

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Botoşani

Artera: str. Mihai Eminescu nr. 44

2008

117.069,25

156468

8.30

mobil

Laborator BV

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov

Artera: Str. Politehnicii nr. 3

2008

675.450,57

156469

8.30

mobil

Laborator BR

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: Brăila

Artera: Bd. Independentei nr. 14, bl. B5

2008

672.276,06

156470

8.30

mobil

Laborator B

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6

2005

946.731,63

156471

8.30

mobil

Laborator BZ

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Buzău

Artera: Str. Democraţiei nr. 11

2008

116.854,45

156472

8.30

mobil

Laborator CS

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Reşiţa

Artera: str. Petru Maior nr. 73

2008

614.371,08

156473

8.30

mobil

Laborator CL

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Călăraşi

Artera: sos. Chiciu nr. 2

2008

81.458,89

156474

8.30

mobil

Laborator CJ

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Artera: Calea Dorobanţilor nr. 99. bl. 9B

2005

456.546,29

156475

8.30

mobil

Laborator CT

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Artera: Str. Unirii nr. 22

2008

1.016.671,83

156476

8.30

mobil

Laborator CV

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Sfântu Gheorghe

Artera: bd. G-ral Grigore Bălan nr. 10

2008

116.854,45

 

156477

8.30

mobil

Laborator DB

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Târgovişte

Artera: Calea Ialomiţei nr. 1

2008

559.784,29

156478

8.30

mobil

Laborator DJ

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

Artera: str. Petru Rareş nr. 1

2005

852.206,45

156479

8.30

mobil

Laborator GL

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Tara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Galaţi

Artera: str. Regiment 11 Şiret nr. 2

2008

678.087,35

156480

8.30

mobil

Laborator GR

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

Artera: sos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B

2008

578.986,57

156481

8.30

mobil

Laborator GJ

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

Artera: Str. Unirii nr. 76

2008

492.651,27

156482

8.30

mobil

Laborator HR

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Miercurea-Ciuc

Artera: str. Marton Aron nr. 43

2008

116.854,45

156483

8.30

mobil

Laborator HD

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

Artera: str. Aurel Vlaicu nr. 25

2008

486.718,96

156484

8.30

mobil

Laborator IL

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Slobozia

Artera: str. Mihai Viteazu nr. 1

2008

483.730,87

156485

8.30

mobil

Laborator îs

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Iaşi

Artera: Calea Chişinăului nr. 43

2005

852.206,45

156486

8.30

mobil

Laborator MM

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: str. Iza nr. 1A

2008

675.130,99

156487

8.30

mobil

Laborator MH

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

Artera: str. Băile Romane nr. 3

2008

493.208,69

156488

8.30

mobil

Laborator MS

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

Artera: str. Podeni nr. 10

2008

614.382,14

156489

8.30

mobil

Laborator NT

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: Piatra-Neamţ

Artera: Piaţa 22 Decembrie nr. 5

2008

681.172,53

156490

8.30

mobil

Laborator OT

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Slatina

Artera: str. Ion Moroşanu nr. 3

2008

116.958,20

156491

8.30

mobil

Laborator PH

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ploieşti

Artera: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306

2008

1.076.767,65

156492

8.30

mobil

Laborator SM

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

Artera: str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b

2008

614.382,14

156493

8.30

mobil

Laborator SJ

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

Artera: Str. Parcului nr. 2

2008

116.854,45

156494

8.30

mobil

Laborator SB

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sibiu

Artera: Str. Hipodromului nr. 2A

2008

675.674,99

156495

8.30

mobil

Laborator SV

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Localitatea: Suceava

Artera: Str. Bistriţei nr. 1A

2008

559.013,84

156496

8.30

mobil

Laborator TR

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

Artera: Str. Dunării nr. 1

2008

81.458,89

 

156497

8.30

mobil

Laborator TM

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

Artera: bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A

2008

295.910,75

156498

8,30

mobil

Laborator TL

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Artera: str. 14 Noiembrie nr. 5

2008

492,438,24

156499

8.30

mobil

Laborator VS

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Vaslui

Artera: str. Călugăreni nr. 63

2008

116.854,45

156500

8.30

mobil

Laborator VL

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea: Râmnicu Vâlcea

Artera: str. Remus Bellu nr. 6

2008

116.854,45

156501

8.30

mobil

Laborator VN

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Localitatea: Focşani

Artera: str. Dinicu Golescu nr. 2

2008

117.069,24

156502

8.30

mobil

Laborator ANPM

echipamente laborator: aparate de analiză şi cântărire

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

2005

1.033.942,74

156503

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii AB

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

Artera: Str. Lalelelor nr. 7B

2008

242.418,63

156504

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii AR

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

Artera: str. Splaiul Mureş, FN

2008

165.727,88

156505

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii AG

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Argeş

Localitatea: Piteşti

Artera: Str. Egalităţii nr. 50A

2008

165.727,89

156506

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BC

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Bacău

Localitatea: Bacău

Artera: str. Oituz nr. 23

2008

148.822,74

156507

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BH

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

Artera: bd. Dacia nr. 25/A

2008

165.727,89

156508

830

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BN

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de

informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Localitatea: Bistriţa

Artera: Str. Parcului nr. 20

2008

147 286,73

156509

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BT

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Localitatea: Botoşani

Artera: str. Mihai Eminescu nr. 44

2008

147.236,74

156510

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BV

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Braşov

Artera: Str. Politehnicii nr. 3

2008

148.822,75

156511

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BR

echipamente IT şt comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: Brăila

Artera: Bd. Independenţei nr. 14, bl. B5

2008

148.822,74

156512

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii B

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6

2005

617.697,64

156513

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii BZ

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Buzău

Artera: Str. Democraţiei nr. 11

2008

164.191,88

156514

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii CS

echipamente IT şt comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Reşiţa

Artera: str. Petru Maior nr. 73

2008

182.633,02

156515

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii CL

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Călăraşi

Localitatea: Călăraşi

Artera: şos. Chiciu nr. 2

2008

163.592,69

156516

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii CJ

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Artera: Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B

2005

197.192,67

 

156517

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii CT

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Constanţa

Localitatea: Constanţa

Artera: Str. Unirii nr. 23

2008

148.822,74

156518

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii CV

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Sfântu Gheorghe

Artera: bd. G-ral Grigore Bălan nr. 10

2008

147.286,75

156519

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii DB

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Târgovişte

Artera: Calea Ialomiţei nr. 1

2008

148.822,75

156520

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii DJ

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

Artera: str. Petru Rareş nr. 1

2005

213 811,72

156521

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii GL

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Galaţi

Localitatea: Galaţi

Artera: str. Regiment 11 Şiret nr. 2

2008

165.727,88

156522

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii GR

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: Giurgiu

Artera: sos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B

2008

163.592,69

156523

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii GJ

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

Artera: Str. Unirii nr. 76

2008

257.787,77

156524

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii HR

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Miercurea-Ciuc

Artera: str. Marton Aron nr. 43

2008

147.286,75

156525

8,30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii HD

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

Artera: str. Aurel Vlaicu nr. 25

2008

164.191,88

156526

8,30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii IL

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Slobozia

Artera: str. Mihai Viteazu nr. 1

2008

164.191,89

156527

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii IS

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Iaşi

Localitatea: Iaşi

Artera: Calea Chişinăului nr. 43

2005

202.021,30

156528

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii MM

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Maramureş

Localitatea: Baia Mare

Artera: str. Iza nr. 1A

2008

148.822,75

156529

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii MH

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

Artera: str. Băile Romane nr. 3

2008

148.822,75

156530

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii MS

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

Artera: str. Podeni nr. 10

2008

182.633,03

156531

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii NT

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Neamţ

Localitatea: Piatra-Neamţ

Artera: Piaţa 22 Decembrie nr. 5

2008

257.787,76

156532

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii OT

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Olt

Localitatea: Slatina

Artera: str. Ion Moroşanu nr. 3

2008

147.286,74

156533

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii PH

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ploieşti

Artera: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306

2008

259.323,77

156534

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii SM

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Satu Mare

Localitatea: Satu Mare

Artera: str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b

2008

165.727,89

156535

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii SJ

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Sălaj

Localitatea: Zalău

Artera: Str. Parcului nr. 2

2008

147.286,75

156536

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii SB

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Sibiu

Artera: Str. Hipodromului nr. 2A

2008

240.882,63

 

156537

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii SV

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Suceava

Localitatea: Suceava

Artera: Str. Bistriţei nr. 1A

2008

165.727,88

156538

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii TR

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Teleorman

Localitatea: Alexandria

Artera: Str. Dunării nr. 1

2008

180.497,83

156539

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii TM

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Timiş

Localitatea: Timişoara

Artera: bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A

2008

182.633,02

156540

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii TL

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Tulcea

Localitatea: Tulcea

Artera: str. 14 Noiembrie nr. 5

2008

147.286,74

156541

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii VS

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Vaslui

Localitatea: Vaslui

Artera: str. Călugăreni nr. 63

2008

147.286,74

156542

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii VL

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Vâlcea

Localitatea:

Râmnicu Vâlcea

Artera: str. Remus Bellu nr. 6

2008

147.286,74

156543

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii VN

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Vrancea

Localitatea: Focşani

Artera: str. Dinicu Golescu nr. 2

2008

147.286,75

156544

8.30

mobil

Sistem IT şi comunicaţii ANPM

echipamente IT şi comunicaţii: panouri de informare, echipamente de transmitere a datelor

Ţara: România

Judeţul: Bucureşti

Localitatea: Bucureşti

Artera: Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6

2005

2008

1.719.499,25

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1,258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.388/2012 privind acordarea acreditării, respectiv privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din localitatea Voluntari,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth”, cu sediul în oraşul Voluntari, şoseaua Pipera Tunari nr. 34E, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” (nivel 1 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), limba de predare „germană”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Hermann Oberth” din oraşul Voluntari, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.651.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar. precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.194/2007*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Uniţi în diversitate” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ina Kindergarden” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Inaschool”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Colţei nr. 19, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Şcoala pentru Toţi” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Inaschool” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.652.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.194/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.