MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 694/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.237. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

 

1.673. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

4.526. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

21. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

 

ORDIN

pentru aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX”- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

 

Având în vedere prevederile cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018,

în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017, şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 340 şi 340 bis din 4 mai 2016, prin încheierea actului adiţional nr. 1 pe anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 8 august 2017.

Nr. 1.237.

 

ANEXĂ

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 1

pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă, şi

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., denumită în continuare METROREX S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator,

în continuare denumite, în mod individual Partea şi în mod colectiv Părţile.

Părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018:

A. Să actualizeze contractul după cum urmează:

1. Se modifică textul pct. 5.1 subpct. (3) astfel: „După adoptarea legii bugetului de stat şi în urma rectificărilor bugetare, după caz, şi a aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Metrorex - S.A. prin hotărâre a Guvernului, precum şi atunci când intervine o necesitate motivată, potrivit legii, contractul se actualizează prin acte adiţionale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.”

2. Se modifică textul pct. 7.5 astfel: „în vederea evitării supracompensării, în prima lună a anului, operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul compensaţiei anuale, potrivit anexei 6.2, cu date preliminate, urmând ca regularizările finale să se realizeze în prima săptămână după depunerea situaţiilor financiare anuale.”

3. Se modifică textul pct. 8.3 astfel: „Ajustarea tarifelor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pe parcursul derulării prezentului contract, operatorul poate introduce titluri noi de călătorie cu metroul, cu respectarea prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, şi în vederea îmbunătăţirii serviciului public de transport călători cu metroul.”

4. Se modifică textul pct. 10.3.2 astfel: „Numărul total de tren km din Programul de transport atribuit operatorului pentru care autoritatea contractantă plăteşte compensaţia nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 3% în plus sau 3% în minus faţă de numărul de tren km din anul anterior, decât cu acordul expres prealabil şi scris al autorităţii contractante şi în cazul în care Programul de transport atribuit operatorului a fost modificat de către autoritatea contractantă, susţinut de motive obiective.”

5. Se elimină subpct. i de la pct. 10.5.8.

6. Se înlocuieşte în textul pct. 11.4.8 sintagma „Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare” cu sintagma „Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale”.

7. Se elimină subpct. ii de la pct. 11.5.1.

8. Se înlocuieşte în textul pct. 17.2.2 sintagma „cel puţin 30 de zile” cu sintagma „cel puţin 60 de zile”.

9. Se modifică textul pct. 17.3.1 astfel: „Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport poate fi efectuată de operator, cu informarea autorităţii contractante.”

B. Să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4,5,7 şi 8 la contract, după cum urmează:

1. indicatorii km efectuaţi pe anul 2016 şi km estimaţi pentru anii 2017 şi 2018, conform anexei 1.1 la prezentul act adiţional;

2. Programul de transport al operatorului pentru reţeaua de metrou pe anul 2017, conform anexei 1.2 la prezentul act adiţional;

3. Programul de investiţii, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional;

4. lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea OSP, conform anexei nr. 3 la prezentul act adiţional;

5. tarife practicate, conform anexei nr. 4 la prezentul act adiţional;

6. diferenţe de tarif, conform anexei nr. 5 la prezentul act adiţional;

7. modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei, conform anexei nr. 6 la prezentul act adiţional (ataşată);

8. valoarea estimată a compensaţiei cuvenită pe durata contractului, conform anexei nr. 7 la prezentul act adiţional (ataşată);

9. anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2-7 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

C. Să actualizeze anexa nr. 1 şi anexele 6.1 şi 6.2 la anexa nr. 6 la contract, după cum urmează:

1. Se modifică textul de la pct. III din anexa nr. 1 astfel: „Program de circulaţie solicitat: cuprinde programul de circulaţie care se asigură pentru minimum o oră ca urmare achitării de către solicitant a prestaţiei conform tarifului aprobat.”

2. Se modifică textul notei din anexa nr. 6.1 astfel:

„Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rând din raportul lunar de constatare.

În rapoartele lunare cu indicatorii preliminaţi se vor înscrie datele estimate de operator pe întreaga lună de referinţă. Raportul lunar de constatare cu indicatori realizaţi va avea o notă explicativă în cazul în care compensaţia aferentă lunii pentru care se face raportarea nu este acordată în luna respectivă sau este acordată în cuantum mai mic decât cel solicitat.

De asemenea, raportul lunar de constatare cu indicatori realizaţi pentru luna în care se primesc atât compensaţia aferentă lunii pentru care nu s-a acordat compensaţia, cât şi compensaţia aferentă lunii pentru care se face raportarea va avea o notă explicativă în care se vor evidenţia valorile compensaţiilor aferente celor 2 luni.”

3. Se modifică rândul (C1) din anexa 6.2 astfel: „(C1) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza calculului lunar din anexa 6.1)”.

 

Ministrul transporturilor,

Directorul generai al METROREX - S.A.

Alexandru-Răzvan Cuc

Marin Aldea

 

ANEXA Nr. 1.1

 

Programul de transport al operatorului Programul anual de transport al operatorului

 

Magistrala

Km efectuaţi

Km estimaţi

 

2016

2017

2018

Pantelimon-Dristor 2

2.932.290

3.026.980

3.029 884

Berceni-Pipera

2.699.983

2.661.798

2.665.986

Anghel Saligny-Preciziei

2.086.506

2.153.883

2.156.088

Gara de Nord-Străuleşti

531.379

712.622

744.600

Râul Doamnei-Eroilor

0

0

383.054**

Km planificaţi

-

8.555.283

8.979.612

Total km* = pentru 2017: km planificaţi* 1,02151

Pentru 2018: km planificaţi* 1,025

8.250.158

8.739.222

9.204.102


* 1,025 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale.

** S-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru semestrul II 2018.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

Programul de transport al operatorului pentru reţeaua de metrou pe anul 2017 A. Programul normal de circulaţie

1. Magistrala 1: Pantelimon-Dristor 2

1.1 Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic

6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Dristor 2

27,15

23 TEM

(22 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

138 vagoane

5-6

7-10

2.

Piaţa Muncii

3.

Piaţa Iancului

4.

Obor

5.

Ştefan cel Mare

6.

Piaţa Victoriei 2

7.

Gara de Nord 1

8.

Basarab 1

9.

Crângaşi

10.

Petrache Poenaru

11.

Grozăveşti

12.

Eroilor

2˝ - 3

3˝ - 5

13.

Izvor

14.

Piaţa Unirii 1

15.

Timpuri Noi

16.

Mihai Bravu

17.

Dristor 1

18.

Nicolae Grigorescu

5-6

7-10

19.

Titan

20.

Costin Georgian

21.

Republica

22.

Pantelimon

1,92

15-16

18-20

1.

1

Pantelimon

1,92

23 TEM

(22 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

138 vagoane

15-16

18-20

2.

2

Republica

27,15

5-6

7-10

3.

Costin Georgian

4.

Titan

5.

Nicolae Grigorescu

6.

Dristor 1

2˝ - 3

3˝ - 5

7.

Mihai Bravu

8.

Timpuri Noi

9.

Piaţa Unirii 1

10.

Izvor

11.

Eroilor

12.

Grozăveşti

5-6

7-10

13.

Petrache Poenaru

14.

Crângaşi

15.

Basarab 1

16.

Gara de Nord 1

17.

Piaţa Victoriei 2

18.

Ştefan cel Mare

19.

Obor

20.

Piaţa Iancului

21.

Piaţa Muncii

22.

Dristor 2

 

1.2 Zile nelucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic

6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Dristor 2

27,15

23 TEM

(22 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

138 vagoane

9

9 - 11

2.

Piaţa Muncii

3.

Piaţa Iancului

4.

Obor

5.

Ştefan cel Mare

6.

Piaţa Victoriei 2

7.

Gara de Nord 1

8.

Basarab 1

9.

Crângaşi

10.

Petrache Poenaru

11.

Grozăveşti

12.

Eroilor

5 - 5˝

13.

Izvor

14.

Piaţa Unirii 1

15.

Timpuri Noi

16.

Mihai Bravu

17.

Dristor 1

18.

Nicolae Grigorescu

9

9 – 11

19.

Titan

20.

Costin Georgian

21.

Republica

22.

Pantelimon

1,92

18

20

1.

1

Pantelimon

1,92

23 TEM

(22 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

138 vagoane

18

20

2.

2

Republica

27,15

9

9 - 11

3.

Costin Georgian

4.

Titan

5.

Nicolae Grigorescu

6.

Dristor 1

5 - 5˝

7.

Mihai Bravu

8.

Timpuri Noi

9.

Piaţa Unirii 1

10.

Izvor

11.

Eroilor

12.

Grozăveşti

9

9 -11

13.

Petrache Poenaru

14.

Crângaşi

15.

Basarab 1

16.

Gara de Nord 1

17.

Piaţa Victoriei 2

18.

Ştefan cel Mare

19.

Obor

20.

Piaţa Iancului

21.

Piaţa Muncii

22.

Dristor 2

 

2. Magistrala 2: Berceni-Pipera

2.1 Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic

6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Berceni

18

22 TEM

(21 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

132 vagoane

3-4

5-11

2.

Dimitrie Leonida

3.

Apărătorii Patriei

4.

Piaţa Sudului

5.

Constantin Brâncoveanu

6.

Eroii Revoluţiei

7.

Tineretului

8.

Piaţa Unirii 2

9.

Universitate

10.

Piaţa Romană

11.

Piaţa Victoriei 1

12.

Aviatorilor

13.

Aurel Vlaicu

14.

Pipera

1.

2

Pipera

18

22 TEM

(21 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

132 vagoane

3-4

5-11

2.

Aurel Vlaicu

3.

Aviatorilor

4.

Piaţa Victoriei 1

5.

Piaţa Romană

6.

Universitate

7.

Piaţa Unirii 2

8.

Tineretului

9.

Eroii Revoluţiei

10.

Constantin Brâncoveanu

11.

Piaţa Sudului

12.

Apărătorii Patriei

13.

Dimitrie Leonida

14.

Berceni

 

2.2 - Zile nelucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic

6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Berceni

18

22 TEM

(21 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

132 vagoane

9

10

2.

Dimitrie Leonida

3.

Apărătorii Patriei

4.

Piaţa Sudului

5.

Constantin Brâncoveanu

6.

Eroii Revoluţiei

7.

Tineretului

8.

Piaţa Unirii 2

9.

Universitate

10.

Piaţa Romană

11.

Piaţa Victoriei 1

12.

Aviatorilor

13.

Aurel Vlaicu

14.

Pipera

1.

2

Pipera

18

22 TEM

(21 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

132 vagoane

9

10

2.

Aurel Vlaicu

3.

Aviatorilor

4.

Piaţa Victoriei 1

5.

Piaţa Romană

6.

Universitate

7.

Piaţa Unirii 2

8.

Tineretului

9.

Eroii Revoluţiei

10.

Constantin Brâncoveanu

11.

Piaţa Sudului

12.

Apărătorii Patriei

13.

Dimitrie Leonida

14.

Berceni

 

3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny

3.1 - Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Preciziei

19,91

15 TEM

(13 TEM în circulaţie)

90 vagoane

5 - 6

7 - 10

2.

Păcii

3.

Gorjului

4.

Lujerului

5.

Politehnica

6.

Eroilor

2˝ - 3

3˝ - 5

7.

Izvor

8.

Piaţa Unirii 1

9.

Timpuri Noi

10.

Mihai Bravu

11.

Dristor 1

12.

Nicolae Grigorescu

5 - 6

7 - 10

13.

1 Decembrie 1918

14.

Nicolae Teclu

15.

Anghel Saligny

1.

2

Anghel Saligny

19,91

15 TEM

 (15 TEM în circulaţie )

90 vagoane

5 - 6

7 - 10

2.

Nicolae Teclu

3.

1 Decembrie 1918

4.

Nicolae Grigorescu

5.

Dristor 1

2˝ - 3

3˝ - 5

6.

Mihai Bravu

7.

Timpuri Noi

8.

Piaţa Unirii 1

9.

Izvor

10.

Eroilor

11.

Politehnica

5 - 6

7 - 10

12.

Lujerului

13.

Gogului

14.

Păcii

15.

Preciziei

 

3.2 - Zile nelucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Preciziei

19,91

15 TEM

(13 TEM în circulaţie)

90 vagoane

9

9 - 11

2.

Păcii

3.

Gorjului

4.

Lujerului

5.

Politehnica

6.

Eroilor

5 - 5˝

7.

Izvor

8.

Piaţa Unirii 1

9.

Timpuri Noi

10.

Mihai Bravu

11.

Dristor 1

12.

Nicolae Grigorescu

9

9 - 11

13.

1 Decembrie 1918

14.

Nicolae Teclu

15.

Anghel Saligny

1.

2

Anghel Saligny

19,91

15 TEM

(15 TEM în circulaţie )

90 vagoane

9

9 - 11

2.

Nicolae Teclu

3.

1 Decembrie 1918

4.

Nicolae Grigorescu

5.

Dristor 1

5 - 5˝

6.

Mihai Bravu

7.

Timpuri Noi

8.

Piaţa Unirii 1

9.

Izvor

10.

Eroilor

11.

Politehnica

9

9-11

12.

Lujerului

13.

Gorjului

14.

Păcii

15.

Preciziei

 

4. Magistrala 4: Gara de Nord 2-Străuleşti

4.1 - Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

 

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Gara de Nord 2

7,19

5 TEM

(4 TEM circulaţie + 1 TEM rezervă)

15 vagoane

*Pentru circulaţia la interval de 11

7 TEM

(6 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

21 vagoane

**Pentru circulaţia la 7 min.

11*

7**

11*

9 - 11**

2.

Basarab 2

3.

Griviţa

4.

1 Mai

5.

Jiului

6.

Parc Bazilescu

7.

Laminorului

8.

Străuleşti

1.

2

Străuleşti

7,19

5 TEM (4 TEM circulaţie +1 TI rezervă) 15 vagoane *Pentru circula la interval de 11

7 TEM (6 TEM circulaţie +1 TI rezervă) 21 vagoane *Pentru circula la 7 min.

11*

7**

11*

9 - 11**

2.

Laminorului

3.

Parc Bazilescu

4.

Jiului

5.

1 Mai

6.

Griviţa

7.

Basarab 2

8.

Gara de Nord 2

 

4.2 - Zile nelucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Gara de Nord 2

7,19

5 TEM

(4 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

15 vagoane

* Pentru circulaţia interval de 11 min.

7 TEM

(6 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

21 vagoane

** Pentru circulaţia la 7 min.

 

11*

7**

11*

9 - 11 **

2.

Basarab 2

3.

Griviţa

4.

1 Mai

5.

Jiului

6.

Parc Bazilescu

7.

Laminorului

8.

Străuleşti

1.

2

Străuleşti

7,19

5 TEM

(4 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

15 vagoane

* Pentru circulaţia interval de 11 min.

7 TEM

(6 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

21 vagoane

**Pentru circulaţia la 7 min.

11*

7**

11*

9 - 11 **

2.

Laminorului

3.

Parc Bazilescu

4.

Jiului

5.

1 Mai

6.

Griviţa

7.

Basarab 2

8.

Gara de Nord 2

 

NOTĂ:

Circulaţia trenurilor cu interval de 7 min. va putea fi aplicată după punerea în funcţiune pe distanţa Laminorului-Străuleşti a instalaţiei de automatizare a traficului (Dimetronic).

 

B. Program redus de circulaţie

1. Magistrala 1: Pantelimon-Dristor 2

1.1 Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

 

 

 

 

 

 

 

23.

1

Dristor 2

27,15

18 TEM

(17 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

108 vagoane

7-8

9-12

24.

Piaţa Muncii

25.

Piaţa Iancului

26.

Obor

27.

Ştefan cel Mare

28.

Piaţa Victoriei 2

29.

Gara de Nord 1

30.

Basarab 1

31.

Crângaşi

32.

Petrache Poenaru

33.

Grozăveşti

34.

Eroilor

3˝ - 4

4˝ - 6

35.

Izvor

36.

Piaţa Unirii 1

37.

Timpuri Noi

38.

Mihai Bravu

39.

Dristor 1

40.

Nicolae Grigorescu

7 - 8

9 - 12

41.

Titan

42.

Costin Georgian

43.

Republica

44.

Pantelimon

1,92

18

20

45.

1

Pantelimon

1,92

18 TEM

(22 TEM în circulaţie +1 TEM rezervă)

108 vagoane

15-16

18-20

46.

2

Republica

27,15

7-8

9-12

47.

Costin Georgian

48.

Titan

49.

Nicolae Grigorescu

50.

Dristor 1

3˝ - 4

4˝ - 6

51.

Mihai Bravu

52.

Timpuri Noi

53.

Piaţa Unirii 1

54.

Izvor

55.

Eroilor

56.

Grozăveşti

7 - 8

9 - 12

57.

Petrache Poenaru

58.

Crângaşi

59.

Basarab 1

60.

Gara de Nord 1

61.

Piaţa Victoriei 2

62.

Ştefan cel Mare

63.

Obor

64.

Piaţa Iancului

65.

Piaţa Muncii

66.

Dristor 2

 

2. Magistrala 2: Berceni-Pipera

2.1 – Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu - km -

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Berceni

18

17 TEM

(16 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

102 vagoane

4

5-12

2.

Dimitrie Leonida

3.

Apărătorii Patriei

4.

Piaţa Sudului

5.

Constantin Brâncoveanu

6.

Eroii Revoluţiei

7.

Tineretului

8.

Piaţa Unirii 2

9.

Universitate

10.

Piaţa Romană

11.

Piaţa Victoriei 1

12.

Aviatorilor

13.

Aurel Vlaicu

14.

Pipera

1.

2

Pipera

18

17 TEM

(16 TEM în circulaţie +1 TEM rezervă)

102 vagoane

4

5-12

2.

Aurel Vlaicu

3.

Aviatorilor

4.

Piaţa Victoriei 1

5.

Piaţa Romană

6.

Universitate

7.

Piaţa Unirii 2

8.

Tineretului

9.

Eroii Revoluţiei

10.

Constantin Brâncoveanu

11.

Piaţa Sudului

12.

Apărătorii Patriei

13.

Dimitrie Leonida

14.

Berceni

 

3. Magistrala 3: Preciziei - Anghel Saligny

3.1 - Zile lucrătoare

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

 

Nr. TEM

Nr. vag.

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Preciziei

19,91

 

7 - 8

9 - 12

2.

Păcii

3.

Gorjului

4.

Lujerului

5.

Politehnica

6.

Eroilor

3˝ - 4

4˝ - 6

7.

Izvor

8.

Piaţa Unirii 1

9.

Timpuri Noi

10.

Mihai Bravu

11.

Dristor 1

12.

Nicolae Grigorescu

7 - 8

0 10

13.

1 Decembrie 1918

14.

Nicolae Teclu

15.

Anghel Saligny

16

2

Anghel Saligny

19,91

 

7 - 8

9 - 12

17

Nicolae Teclu

18

1 Decembrie 1918

19

Nicolae Grigorescu

20

Dristor 1

3˝ - 4

4˝ - 6

21

Mihai Bravu

22

Timpuri Noi

23

Piaţa Unirii 1

24

Izvor

25

Eroilor

26

Politehnica

7 - 8

9 - 12

27

Lujerului

28

Gorjului

29

Păcii

30

Preciziei

 

4. Magistrala 4: Gara de Nord 2-Străuleşti

4.1. Zile lucrătoare - (valabile tot anul)

 

Nr. crt.

Fir

Staţii traseu

Lungime traseu

- km -

Nr. TEM

Nr. vag,

Interval de succedare între trenuri (minute)

Ore vârf de trafic 6,30-9,30 şi 15,00-19,30

În rest

1.

1

Gara de Nord 2

7,19

5 TEM

(4 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

15 vagoane

* Pentru circulaţia la interval de 11 min.

7 TEM

(6 TEM în circulaţie + 1 TEM rezervă)

21 vagoane

**Pentru circulaţia la 7 min.

11*

7**

11*

9 - 11**

2.

Basarab 2

3.

Griviţa

4.

1 Mai

5.

Jiului

6.

Parc Bazilescu

7.

Laminorului

8.

Străuleşti

1.

2

Străuleşti

7,19

5 TEM

(4 TEM în circulaţie + 1TEM rezervă)

15 vagoane

* Pentru circulaţia la interval de 11 min.

7 TEM

(6 TEM în circulaţie +1 TEM rezervă)

21 vagoane

**Pentru circulaţia la 7 min.

11*

7**

11*

9 - 11**

2.

Laminorului

3.

Parc Bazilescu

4.

Jiului

5.

1 Mai

6.

Griviţa

7.

Basarab 2

8.

Gara de Nord 2

 

NOTE:

1. Circulaţia trenurilor cu interval de 7 minute va putea fi aplicată după punerea în funcţiune pe distanţa Laminorului-Străuleşti a instalaţiei de automatizare a traficului (Dimetronic).

2. La numărul de mijloace de transport se adaugă 30%, necesare pentru acoperirea rezervelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Programul do investiţii

 

 

 

 

 

 

 

 

- milioane lei cu TVA -

Nr. crt.

Denumire proiect

Descriere proiect

Durata până la finalizare/

Valoarea respectivă

Termen

Realizat

2016

 

2017

2018

estimat

Surea de finanţare

 

 

 

 

 

Început

Finalizare

Alocat

cf. BVC

Necesar

Diferenţa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Magistrala 4,

tronson Parc Bazilescu - Străuleşti

2,24 km linie dublă cu 2 staţii şi 1 depou

1 an/355

2014

31.03.2017 - staţiile Laminorului

şi Străuleşti

2018-depou şi terminal Străuleşti

178

204

204

0

151

POIM

Buget de stat

2.

Magistrala 5.

Drumul Taberei – Pantelimon

 

- secţiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei

- secţiunea 2 Eroilor - Iancului

- secţiunea Iancului - Pantelimon

16,2 km linie dublă cu 22 de staţii şi 2 depouri

- 7 km, 10 staţii, 1 depou

 

 

- 5,4 km, 6 staţii

- 3,8 km, 6 staţii, 1 depou

 

 

1 an/1.116 + 1 an/263

 

 

8 ani/2.908

13 ani/2.989

 

 

2013

 

 

2017

2023

 

 

2018 - Stadiu fizic

2019 - Stadiu valoric

 

orizont 2023

orizont 2030

367

 

367

812

 

803

 

 

9

0

812

 

803

 

 

9

0

0

 

0

 

 

0

0

594

 

313

 

 

282

0

POIM

Credite externe

Buget de stat

3.

Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă

H.G. nr. 930/2016

14,2 km linie dublă cu 12 staţii

4 ani/5.899

2018

2022

27

221

221

0

1.286

POIM

JICA

Buget de stat

4.

Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe Magistrala 2 - faza II

 

- cale de rulare pe Magistrala 2

- acces nou la staţia Tineretului

- Achiziţie material rulant M2

18 km linie dublă cu 14 staţii şi 1 depou

 

18 km linie dublă

1 acces

16 + 8 trenuri

5 ani/544

 

 

5 ani/523

1 an/21

-

2014

 

 

2017

2016

2014

2022

 

 

2022

2017

Finalizat 2016

24

51

 

 

31

21

0

51

 

 

31

21

0

0

 

 

0

0

0

164

 

 

164

0

0

POIM

Buget de stat

 

 

 

- Finalizat

5.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2,3 şi TL. Instalaţii de ventilaţie.

Tr. Petrache Poenaru – Timpuri Noi

6 staţii

1 an/1

2015

31 martie 2017

19

1

1

0

0

POIM

Buget de stat

Proiect finalizat

6.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2,3 şi TL. Instalaţii de ventilaţie.

Rest de implementat

35 de staţii

5 ani/216

2017

2023

-

0

0

0

54

POIM

Buget de stat

7.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2,3 şi TL. Instalaţii de control acces

41 de staţii

1 an/153

2016

2017

27

153

153

0

0

POIM

Buget de stat

8.

Magistrala 4. Tronson Gara de Nord - Gara Progresu

SPF, SF

2 ani/51

2017

2019

-

8

8

0

18

Grant Elveţia

POST

9.

Achiziţie material rulant M5. SI

13 trenuri

2 ani/487

2017

2019

-

12

134

122

201

POIM

Buget de stat

10.

Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou

Montaj lift la staţia Tineretului

1 an/2

2017

2017

-

2

2

0

0

Buget de stat

 

NOTĂ:

Prin „îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 de metrou, Berceni-Pipera” se finanţează din fonduri externe nerambursabile următoarele:

- modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1,2, 3 şi TL de metrou - cale de rulare pe Magistrala 2;

- Magistrala 2 - acces nou la staţia Tineretului; şi

- achiziţia a 8 trenuri noi de metrou - componentă finalizată în anul 2016.

 

ANEXA Nr. 3

 

Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea OSP - se actualizează:

 

Planul privind parcul de mijloace de transport - trenuri de metrou

 

Mijloace de transport călători

Tip tren

Producător

(Fabricant/Ţara)

Parc inventar

Parc activ

(utilizat în circulaţia cu călători)

Parc inactiv

(parc nefuncţional)

IVA

ASTRA Arad - România

93 REM

45 REM

48 REM

BM.2

Bombardier Transportation - Suedia

18 TEM

18 TEM

0

BM.21

Bombardier Transportation - Suedia

26 TEM

26 TEM

0

BM.3

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles - Spania

24 TEM

24 TEM

0

 

NOTĂ:

REM - ramă electrică de metrou - unitate compusă din 2 vagoane.

TEM - tren electric de metrou - unitate compusă din 6 vagoane.

Se elimină fraza „* În perioada 2015-2016 urmează a se achiziţiona încă 8 TEM de tip BM.”

 

Listă rame electrice de metrou tip IVA utilizate în circulaţia cu călători (parc activ) - 45 REM

Nr. crt.

Seria REM

Nr. crt.

Seria REM

Nr. crt.

Seria REM

1

003/005/133

6

011/109/177

11

055/128/224

2

004/006/058

7

013/020/070

12

075/086/105

3

007/059/215

8

033/039/117

13

096/142/150

4

008/014/068

9

034/072/130

14

098/112/164

5

010/049/060

10

037/056/134

15

107/110/172

 

Listă trenuri electrice de metrou tip BM.2 utilizate în circulaţia cu călători (parc activ) -18 trenuri

Nr. crt.

Serie TEM

Nr. crt.

Serie TEM

Nr. crt.

Seria TEM

1

1001-2001

7

1007-2007

13

1013-2013

2

1002-2002

8

1008-2008

14

1014-2014

3

1003-2003

9

1009-2009

15

1015-2015

4

1004-2004

10

1010-2010

16

1016-2016

5

1005-2005

11

1011-2011

17

1017-2017

6

1006-2006

12

1012-2012

18

1018-2018

 

Listă trenuri electrice de metrou tip BM.21 utilizate în circulaţia cu călători (parc activ) - 26 de trenuri

Nr. crt.

Serie TEM

Nr. crt.

Serie TEM

Nr. crt.

Serie TEM

1

1101-2101

10

1110-2110

19

1119-2119

2

1102-2102

11

1111-2111

20

1120-2120

3

1103-2103

12

1112-2112

21

1121-2121

4

1104-2104

13

1113-2113

22

1122-2122

5

1105-2105

14

1114-2114

23

1123-2123

6

1106-2106

15

1115-2115

24

1124-2124

7

1107-2107

16

1116-2116

25

1125-2125

8

1108-2108

17

1117-2117

26

1126-2126

9

1109-2109

18

1118-2118

**

**

 

Listă trenuri electrice de metrou tip BM.3 utilizate în circulaţia cu călători (parc activ) - 24 de trenuri

Nr. crt.

Serie TEM

Nr. crt.

Serie TEM

Nr. crt.

Serie TEM

1

1301-2301

9

1309-2309

17

1317-2317

2

1302-2302

10

1310-2310

18

1318-2318

3

1303-2303

11

1311-2311

19

1319-2319

4

1304-2304

12

1312-2312

20

1320-2320

5

1305-2305

13

1313-2313

21

1321-2321

6

1306-2306

14

1314-2314

22

1322-2322

7

1307-2307

15

1315-2315

23

1323-2323

8

1308-2308

16

1316-2316

24

1324-2324

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarife practicate

 

Modalitate de cumpărare

Tip legitimaţie de călătorie

Preţ

(inclusiv TVA)

Casierii, casierii speciale şi cabine acces

Cartela cu 2 călătorii

5 lei

Cartela cu 10 călătorii

20 lei

Abonament de o zi

8 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

25 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi-studenţi

35 iei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi-studenţi, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

gratuit

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru donator de sânge

35 iei

Automate de vândut cartele

Cartela cu 2 călătorii

5 lei

Cartela cu 10 călătorii

20 iei

Abonament de o zi

8 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

25 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70 lei

Plata cu cârdul bancar la turnichet

1 călătorie

2,5 lei

 

ANEXA Nr. 5

 

Diferenţe de tarif

 

Anexa nr. 5.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun

 

Categoria sociala/ Tipul de protecţie socială

Modalitatea de acordare a protecţiei sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecţiei sociale acordate

(lei/unitate)

Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia socială

Elevi şi studenţi

50%

35 lei/abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi

Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă

100%

gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Categoria socială/ Tipul de protecţie socială

Modalitatea de acordare a protecţiei sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecţiei sociale acordate (lei/unitate)

Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia socială

Studenţii orfani sau studenţii proveniţi din casele de copii

100%

gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Donatori de sânge

50%

35 lei/abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge

Revoluţionari

100%

2,5 lei/călătorie

Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Veterani de război

100%

2,5 lei/călătorie

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Deţinuţi politici

100%

2,5 lei/călătorie

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 

Anexa nr. 5.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarif

 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte, după cum urmează:

 

Categoria socială/ Tipul de protecţie socială

Perioada

Unităţi de calcul pe perioada selectată, utilizate pentru calcul

Tarif

(lei)

Modalitatea de acordare a protecţiei sociale

(procentul de reducere)

Tarif întreg

(lei)

Reducerea oferită

(lei)

Elevi şi studenţi

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

35

50%

Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

70

100%

Studenţii orfani sau studenţii proveniţi din casele de copii

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

70

100%

Donatori sânge

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

35

50%

Revoluţionari

lunar

Călătorie

2,5

2,5

100%

Veterani de război

lunar

Călătorie

2,5

2,5

100%

Deţinuţi politici

lunar

Călătorie

2,5

2,5

100%

 

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

 

Anexa nr. 5.3 - Modelul formularelor de decont pentru diferenţele de tarif

 

A. Pentru reduceri acordate elevilor şi studenţilor

„Tabel nominal pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi” - anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Solicitantul

(E sau S)*)

Nr. şi seria legitimaţiei de student sau ale carnetului de elev

C.I. - seria şi numărul

Seria cartelei emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) E - elev, S - student.

 

* „Centralizator al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi” - anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

 

Luna ...

Staţii case speciale reducere 50%

Total bucăţi

Total valoare 50%

Anul ...

Staţia ...

Staţia ...

Staţia ...

...

Staţia ...

 

 

Ziua ...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ziua....

 

 

 

 

 

 

 

Total bucăţi

 

 

 

 

 

 

 

Total valoare (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

* „Formular Centralizator de decont” - anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

 

Nr. crt.

Număr de abonamente eliberate (buc.)

Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul

(lei)

Valoarea totală

(lei)

Valoarea totală cu reducere 50%

(lei)

0

1

2

3 = 1 * 2

4 = 3 * 50%

 

 

 

 

 

 

* „Centralizator al titlurilor de transport cu metroul eliberate cu reducere 100% pentru elevi şi studenţi”

 

Luna ...

Staţii case speciale reducere

Total bucăţi

Total valoare 100%

Anul ...

Staţia ...

Staţia ....

Staţia ...

...

Staţia ....

 

 

Ziua ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua ....

 

 

 

 

 

 

 

Total bucăţi

 

 

 

 

 

 

 

Total valoare (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

* „Formular Centralizator de decont”

 

Nr. crt.

Număr de abonamente eliberate (buc.)

Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul (lei)

Valoarea totală (lei)

Valoarea totală reducere 100% (lei)

0

1

2

3 = 1 * 2

4 = 3 * 100%

 

 

 

 

 

 

Punctul B. „Pentru reduceri acordate revoluţionarilor” şi punctul C „Pentru reduceri acordate veteranilor de război” rămân nemodificate.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modul do determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei

- mii lei –

 

 

INDICATORI

B.V.C. 2016 realizat

B.V.C. 2017 aprobat

B.V.C. 2018 estimări

0

1

2

3

4

I.

A VENITURI TOTALE (I+II)

420,173.28

1.320,147.53

3,396.644.61

I. Venituri din exploatare (1+ 2 + 3)

419,344.29

1.319,302.78

3,395.644.61

1.Venituri proprii (a+b)

279.023.06

286,840.00

310,900.00

a. Venituri din activitatea de transport (a.1 x a.2)

254,080.50

258,440.00

276.900.00

a. 1. Tarif mediu practicat - lei -

1.42

1.42

1.42

a.2. Număr de calatori transportaţi

179.1101516

182,000,000

195.000,000

b. Venituri din alte activităţi, total din care:

24,943.36

28.400.00

34,000.00

- din vânzarea produselor (venituri din vânzarea produselor reziduale,varia(ia stocurilor)

1,239.81

2,400.00

2.500.00

- din redevenţe şi chirii (venituri contract Sindomet spaţii comerciale, venituri Sindomet publicitate)

14,616.02

16.500.00

19.500.00

- alte venituri (venituri din contracte utilităţi, venituri din contract asociere în participaţie)

9,087.53

9,500.00

12.000.00

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

-61.06

 

 

3.Alte venituri din exploatare, din care:

140.381.48

1,032,462.78

3,084,744.61

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pir. revoluţionari şi veterani de război)

36,742.42

38,000.00

45,000.00

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)

101.343.78

107,447.47

105,550.33

- din amenzi şi penalităţi

1,650.80

1.682.16

2,200.00

- alte venituri din exploatare (recuperări, confecţionări, vânzări active)

644.48

650.00

670.00

. din vânzarea activelor şi site operaţii de capital

 

884,683.15

2,931,324.28

II. Venituri financiare, total din care:

828.99

844.74

1,000,00

- din diferenţe de curs

800.03

815.23

600.00

- din dobânzi

28.97

29.52

400.00

- alte venituri financiare

 

 

 

II.

B. CHELTUIELI TOTALE (I+II)

717,765.25

1.733,888.18

3,838,736.39

1.Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E)

716,936.51

1,732,866.18

3,837,714.39

A, CHELTUIELI CU BUNURI St SERVICII, din care:

239.832,70

282,781.77

287,110.72

1.Cheltuieli privind stocurile, din care:

67,693.43

79,543.62

74,318.73

a. Materiale consumabile , din care:

16,438.75

20.574.82

14,500.00

- cheltuieli cu piesele de schimb

4,431 85

6,022.72

6,502.30

- cheltuieli cu combustibilul

272.07

624.73

592 66

b. cheltuieli cu obiecte de inventar

2,320.46

3,737.80

3,318.73

c. Energie electrica, termica şi apa

48,934.22

55.231.00

56,500.00

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care:

144,864.82

158,296.53

166,962.11

a. cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, din care:

143.600.78

156,644.76

165,272.85

- întreţinere şi reparaţii

1.136.32

4.664.76

1.892.85

- externalizare

142,464.46

151,980.00

163,380.00

- repar. REM cf. contract ALSTOM, din care:

142.464.46

151.980.00

163.380.00

- prestaţii an curent

142.464.46

151.980.00

163.380.00

b. cheltuieli privind chiriile

1.209.79

1,288.14

1,317.00

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

855.74

908.14

929.00

- către operatori cu capital privat

354.04

380.00

388.00

c. prime de asigurare

54.25

363.63

372.26

3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, din care:

27,274.45

44,941.62

45,829.88

a. cheltuieli privind comisioanele şi onorariul

70.75

266.00

282.60

b. cheltuieli de protocol. reclama şi publicitate

2.61

2.66

2.72

c. cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

1.83

1.87

1.91

d. cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

119.38

702.80

718.97

- cheltuieli cu diurna, din care.

22,67

414.49

424,03

- interna

2.43

14.33

14.66

- externa

20.24

400.16

409.37

e. cheltuieli poştale st taxe de telecomunicaţii

214.83

218.90

223.93

f. cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

223.82

247,00

252.68

q, alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

26.641.24

43.502.39

44,347.05

- cheltuieli de asigurare şi paza

15.292.78

25.272.84

27,102.29

- cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

1.679.64

2,583.00

2.642.41

- cheltuieli cu pregătirea profesionala

186.60

340.55

348.24

- cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

 

 

70.00

B, CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE SI VĂRSĂMINTE ASIMILATE, din care:

383.56

2,265.50

2,339.46

a, cheltuieli cu taxa de licenţă

16.89

1,640.00

1,677,72

b. cheltuieli cu taxa de autorizare

171.28

467.40

500.00

c. cheltuieli cu taxa de mediu

35.11

33.10

33.86

d. cheltuieli cu alte taxe şi impozite (Impozit pe con9tructll)

160.29

125.00

127.88

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:

334.314.85

418,577.75

484,79845

1. salarii din care:

239.439.36

291.959.07

339.159.85

- salarii de baza

105.859.91

131.381.58

152.621.93

- spoturi, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de baza (cf. CCM)

133.579.44

160,577.49

186,537.91

2. bonusuri, din care:

16.817.44

29,341.63

32.891.48

- Cheltuieli socio-culturale. din care: - 5% -

7.217.98

14,597.95

16.016.15

- Tichete de masa

8.650.23

13.543.68

15.647.33

- Alte cheltuieli conform CCM (permise CFR, legit. membri familie etc.)

949.23

1,200.00

1.228.00

 

 

INDICATORI

B.V.C. 2016 realizat

B.V.C. 2017 aprobat

B.V.C. 2018 estimări

0

1

2

3

4

II.

3. alte cheltuieli cu personalul, din care:

0

300.00

306.90

- chelt. cu drepturi salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

 

300.00

306.90

4. cheltuieli aferenta contractului de mandat şi  a altor organe de conducere, din care:

304.10

740.70

748.70

- director

91.78

332.78

332.78

- C.A.

152.02

415.92

415.92

- AGA.

60.30

 

 

5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, fd. speciale şi alte obligaţii legale, din care:

77.753.96

96,229.34

111,691.52

- CAS 25%

59.109.24

73,476.94

85.284.14

- Şomaj 0,5%

1.210.41

1.469.54

1.705.68

- Sănătate 5.2%

12.601.01

15,283.20

17.739.10

- cheltuieli privind contribuţiile la fd. speciale aferente fd. de salarii, din care:

3.827.37

4,640.68

5.393.37

- Fond garantare creanţe salariaţi 0,25%

605.29

734.77

852.84

- Corrtrib. pt. asig. accidente de muncă şi boli profesionale 0,481 % (HG225/2013)

1,162.30

1.413.70

1.640.87

- Chelt. pt. contribuţii, concedii şi indemnizaţii angajator 0,85%

2.059.78

2,498.22

2,899.66

- Fond handicap conf. Lg. 448/2006 – 0,35%

1.005.93

1.351.98

1.569.23

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:

142,405.39

1,029,241.15

3,063,465.77

a. cheltuieli cu majorări şi penalităţi, din care:

4.41

4.36

4.46

- către bugetul general consolidat

4.28

4.36

4.46

- către alţi creditori

0.13

 

 

b, cheltuieli privind activele imobilizate

2.67

884.683.15

2,931.324.28

c. cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

 

 

 

d. alte cheltuieli

23.13

23.57

24.11

e. cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

133.945.17

136,359.01

131.483.77

f. ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane

8,430.01

8,171 06

629.15

2.Cheltuieli financiare, din care:

828.74

1,022.00

1.022.00

a. cheltuieli privind dobânzile, din care:

429.87

22.00

22.00

A1) aferente Creditelor pentru investiţii

 

0.00

0.00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

429.87

22.00

22.00

b. cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:

398 87

1,000.00

1,000.00

b1) aferente creditelor pentru investiţii

343.89

779.00

779.00

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

54.98

221.00

221.00

c. alte cheltuieli financiare

 

 

 

III.

Profit 1 Pierdere

0

1,259.35

1.451.22

IV.

Compensaţia (Costuri eligibile (2) + III - (venituri proprii+venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pt. revoluţionari şi veterani de război) + venituri din amenzi şi penalităţi + alte venituri din exploatare (recuperări, confecţionări, vânzări active))

297,591.96

415,000.00

443,543.00

1

Număr total de tren km - mii tren km

8,250.16

8,739.00

9,204.10

2

Costuri eligibile: cost total - costurile cu amortizarea mijloacelor fixe puse în funcţiune ce au ca sursă de finanţare alocaţii de ia bugetul de stat şi/sau credite externe garantate de stat (valoarea se regăseşte la poziţia “venituri din subvenţii pentru investiţii” conform OMFP nr.1802/2014) - mii lei - venituri financiare

615,592.47

740.912,81

800,861.78

3.

Cost unitar per kilometru - lei

74.62

84.78

87.01

 

Notă:

l. Având ui vedere următoarele; extinderea reţelei de metrou actuale prin punerea în funcţiune a secţiunii Parc Bazilescu - Lac Străuleşti din cadrul Magistralei 4 de metrou (pe o lungime de cea 2 km şi 2 staţii) ce a avut loc la finele lunii martie 2017. punerea în funcţiune a unui depou şi a unei parcări Park&Ride la Străuleşti în aprilie 2018 şi a secţiunii Eroilor - Drumul Taberei în cadrul Magistralei 5 de metrou (pe o lungime de cca. 6,87 km şi 10 staţii), în semestrul II al anului 2018, costurile privind asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul au fost fundamentate conform datelor prezentate în Anexa 8.

2. În scopul punerii în aplicare a măsurii dispuse de reprezentanţii Curţii de Conturi a României (Decizia nr. III/14/05.09.2016), referitoare la: “Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea, evidenţa şi raportarea cheltuielilor finanţate din subvenţii şi a veniturilor aferente”, a fost introdusă poziţia “veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital - active corporale”, în valoare de 884.683,15 mii lei pentru anul 2017 şi 2.931.324,28 mii lei pentru anul 2018. venituri ce reprezintă valoarea obiectivelor de investiţii ce vor fi puse în funcţiune şi care se înscriu în patrimoniul public. De asemenea, au fost constituite cheltuieli privind activele imobilizate, având aceeaşi valoare de 884.683.15 mii lei pentru anul 2017, respectiv 2.931.324,28 mii iei pentru anul 2018.

Aceste sume nu se regăsesc în cheltuielile eligibile.

Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

 

ANEXA Nr. 7

 

Valoarea estimată a compensaţiei cuvenite pe durata contractului

 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în perioada 2016-2018

 

Concept

Aprobat

Realizat

Planificat

Planificat

Anul

2016

2016

2017

2018

Număr total de tren km - mii km -

8.324,75

8.250,16

8.739,00

9.204,10

(C unitar) Cost unitar per tren km - lei

79,24

74,62

84,78

87,01

(I) Cheltuieli eligibile totale (tren km efectuaţi x C unitar) - mii lei

659.621,36

615.592,47

740.912,81

800.861,78

(II) (Pr) Profit rezonabil

0

0

1.259,35

1.451,22

Venituri din servicii de transport public din: - mii lei

 

 

 

 

- Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei

235.266,36

254.080,50

258.440,00

276.900,00

- Diferenţe de tarif cuvenite operatorului - mii lei

35.000,00

36.742,42

38.000,00

45.000,00

- Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP - mii lei

29 290 00

27.238,64

30.732,16

36.870,00

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei

299.556,36

318.061,57

327.172,16

358.770,00

(C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + II - III) - mii lei

360.065,00

297.530,91

415.000,00

443 543,00

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 21 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Informaţiile transmise de entităţile prevăzute la art. 1 prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale formularului, denumite astfel:

a) anexa nr. 1 «Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011» cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;

b) anexa nr. 2 «Monitorizarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari ai întreprinderilor publice» cuprinde indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi şi neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;

c) anexa nr. 3 «Lista administratorilor întreprinderilor publice» cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Formularul S1100 conţinând anexele nr. 1-3 se transmite de către entităţile prevăzute la art. 1 r semestrial, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii raportărilor contabile semestriale pentru anul în curs/situaţiilor financiare anuale pentru anul precedent.”

3. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 august 2017.

Nr. 1.673.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.582/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Aleodor” din municipiul Oradea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Aleodor” din municipiul Oradea,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 25.11.2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 septembrie - 18 noiembrie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor”, cu sediul în municipiul Oradea, Strada Moldovei nr. 3, judeţul Bihor, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Aleodor” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Aleodor” din municipiul Oradea, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră În vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.526.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.582/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 390,414,416 şi 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile:

- Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - (1) Certificatul de membru reprezintă documentul emis de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de medic pe teritoriul României, conform nivelului de pregătire în profesie şi prevederilor legale aplicabile. Certificatul de membru va fi compus din pagina principală şi din avizul anual privind exercitarea profesiei de medic.”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru medicii care deţin un titlu profesional potrivit art. 386 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 1 şi nr. 11 la prezenta decizie.”

3. La articolul 4 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”.

4. La articolul 4 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

5. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) şi j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant.

Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) este şi medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.

(5) în cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidenţiat şi într-o altă specialitate, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat,”

7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru medicii rezidenţi se eliberează, la cerere, certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi 21 la prezenta decizie.”

8. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) copia carnetului de medic rezident, completat, ştampilat şi vizat la zi;”.

9. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) certificatul de sănătate tip A5, care sa includă şi viza medicului psihiatru;”.

10. La articolul 5 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

12. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi 21 la prezenta decizie.”

13. La articolul 6 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”.

14. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

15. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

16. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile ulterioare anului 2005, care nu au fost confirmaţi în rezidenţiat, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi nr. 21 la prezenta decizie.”

17. La articolul 7 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”.

18. La articolul 7 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

19. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), g) şi h), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

20. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 3 şi nr. 31 la prezenta decizie.”

21. La articolul 8 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”.

22. La articolul 8 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

23. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) şi j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

24. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) este şi medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.

(5) în cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.”

25. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - În căzui în care medicul se prevalează de deţinerea uneia dintre calităţile prevăzute de art. 376 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca la momentul înscrierii, documentele solicitate de art. 4-8 ale prezentei decizii să fie însoţite de copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii uneia dintre calităţile prevăzute mai sus.

Art. 82. - (1) în cazul în care medicul mai deţine şi alte titluri în domeniul medicinei umane (grad universitar; doctor în ştiinţe medicale; maşter; cercetător ştiinţific; formator), pentru a fi menţionate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii calităţilor prevăzute mai sus.

(2) în cazul în care medicul deţine atestate de studii complementare obţinute conform legii, pentru a fi menţionate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii acestor atestate.

(3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) şi (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.”

26. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Formularul de înscriere în Colegiul Medicilor din România este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.”

27. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) codul numeric personal sau data naşterii;”.

28. La articolul 9 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) codul unic de identificare a medicului;”.

29. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul medicului cu două sau mai multe specialităţi, întreruperea activităţii profesionale sau situaţia de incompatibilitate cu privire la una dintre acestea nu împiedică avizarea, conform legii, pentru celelalte specialităţi.”

30. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.15. - (1) în caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde menţiunea «Duplicat».

(2) în caz de pierdere sau furt. cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere în acest sens a titularului.

(3) în caz de deteriorare, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de documentul deteriorat, în vederea anulării lui.

(4) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului teritorial emitent.”

31. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, şi se va face pentru specialitatea sau specialităţile în care medicul este confirmat, pe grupe de specialităţi conform Nomenclatorului de specialităţi medicale emis de Ministerul Sănătăţii.

(2) Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfăşoară la nivelul colegiului teritorial care a eliberat certificatul, după depunerea următoarelor documente:

a) cererea formulată de titular, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta decizie:

b) copia certificată «conform cu originalul» a poliţei sau poliţelor de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea;

c) în cazul medicilor pensionari, se vor depune şi certificatul de sănătate şi dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educaţie Medicală Continuă);

d) în cazul medicilor rezidenţi, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi;

e) în cazul absolvenţilor facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul

de specialitate, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a rezidenţiatului.

(3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.

(4) Finalizarea procedurii de avizare se concretizează prin eliberarea avizului anual conform prezentei decizii, ca parte componentă a certificatului de membru.”

32. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obţinute la manifestările educaţionale, creditate ca EMC, la care a participat, precum şi copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.

(2) Documentele prevăzute în cadrul alin, (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.”

33. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialităţile şi calificările profesionale în care este avizat şi numai în intervalul de timp pentru care există viza Colegiului teritorial al C.M.R., interval care va fi de maximum 1 an”.

34. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta decizie.

35. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

36 Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta decizie.

37. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta decizie.

38. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta decizie.

39. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta decizie.

40. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta decizie.

41. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta decizie.

Art. II. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. III. - Certificatele eliberate în intervalul 1 aprilie 2017- 31 octombrie 2017 rămân valabile pe perioada avizată sau până fa operarea de modificări în cuprinsul lor.

Art. IV. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2017.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

 

 

Bucureşti, 28 iulie 2017.

Nr. 21.

 

ANEXE Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2016)


*) Anexele sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 4 la Decizia nr. 16/2016)

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

în Colegiul Medicilor ...................................

 

Subsemnatul(a), (nume) ............................................ (iniţiala tatălui) ........., (prenume) ............................................ solicit înscrierea în Colegiul Medicilor ............................................ şi eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii.

Date personale

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau data naşterii |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|, act de identitate ......... seria ......... nr. ............................................ data expirării |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|, permis de şedere (dacă este cazul) seria ......... nr. ............................................, nume anterior  (dacă este cazul) ............................................, statul de origine ............................................ cetăţenia 1. ............................................ cetăţenia 2. ............................................

Titlul oficial de calificare în medicină:

Diplomă/Adeverinţă (serie/număr/data eliberării) |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|, eliberată de ............................................ promoţia ......... recunoscută (dacă este cazul) prin certificatul de recunoaştere având seria/nr. |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|,

Cod parafă |_|_|_|_|_|_|

Pregătirea profesională

- Prima specialitate ............................................ grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_|din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|

- A doua specialitate ............................................ grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_|din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|

- A treia specialitate ............................................ grad [ ] rezident [ j specialist [ ] primar

confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_|din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|

- A patra specialitate ............................................ grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_|din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|

Atestate de studii complementare: (dacă este cazul) ...................................................................................

...................................................................................................................................................................

Titluri deţinute în domeniul medicinei umane:

[ ] grad universitar ............................................ la Universitatea ............................................;

[ ] doctor în medicină;

[ ] maşter în ............................................;

[ ] cercetător ştiinţific gradul ............................................;

[ ] formator în ............................................

Loc/Locuri de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent, activitate medicală, atât pe teritoriul României. cât şi pe teritoriul altor state.)*

1. unitatea medicală ............................................ adresa  ............................................ tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. unitatea medicală ............................................ adresa ............................................ tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. unitatea medicală ............................................ adresa ............................................ tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresă de domiciliu

Str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal |_|_|_|_|_|_|, localitatea ..........................................., satul (dacă este cazul) ..........................................., sectorul (judeţul) ..........................................., tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)

Str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal |_|_|_|_|_|_|, localitatea ..........................................., satul (dacă este cazul) ..........................................., sectorul (judeţul) ........................................... .

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 388 şi 389 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, inclusiv a CNP-ului, şi mă oblig să aduc la cunoştinţa Colegiului Medicilor orice modificare a acestor date.

 

Data

Semnătura

...............................

...............................

 

...............................

 

(numele şi prenumele)

 

Loc/Locuri de muncă (continuare)*

4. unitatea medicală ............................................. adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. unitatea medicală ............................................. adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. unitatea medicală ............................................. adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. unitatea medicală ............................................. adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. unitatea medicală ............................................. adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. unitatea medicală ............................................. adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. unitatea medicală ........................................... adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

11. unitatea medicală ........................................... adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

12. unitatea medicală ........................................... adresa ........................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Documentul se va tipări faţă-verso.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 5 la Decizia nr. 18/2016)

 

CERERE

de avizare anuală a certificatului de membru

 

Subsemnatul(a), (numele) ..........................................., (iniţiala tatălui) ........., (prenumele) ..........................................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate ......... seria ......... nr. ............................................, nume anterior ............................................, domiciliat în oraşul ............................................, str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul (judeţul) ............................................, cod poştal |_|_|_|_|_|_|, tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ............................................, posesor(oare) al(a) Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România nr. ............................................ din data ............................................, având codul unic de identificare a medicului nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, vă rog să îmi aprobaţi avizarea anuală a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România pentru următoarele specialităţi si/sau calificări profesionale:

1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

4. ............................................

Anexez prezentei cereri copia poliţei de asigurare civilă pentru greşeli în activitatea profesională care acoperă specialităţile sau calificările pentru care doresc acordarea vizei, certificată conform cu originalul.

Anexez, de asemenea, documente doveditoare atât pentru completarea punctajului EMC, cât şi pentru modificările care au survenit de la comunicarea anterioară, pe care le declar conforme cu originalul.

Declar pe propria răspundere că:

[ ] Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în formularul de înscriere în Colegiul Medicilor şi în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica într-un termen de maximum 30 de zile.

[ ] Datele furnizate cu ocazia înscrierii/avizării anterioare s-au modificat după cum urmează:

...................................................................................................................................................................

[ ] Locul/locurile de muncă actual(e) este/sunt.

1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

4. ............................................

Sunt de acord ca numărul de telefon şi adresa de e-mail să fie făcute publice, astfel:

[ ] telefon ............................................ [ ] e-mail ............................................

Doresc ca avizul anual să îmi fie transmis astfel: [ ] ridicare personal/împuternicit; [ ] prin servicii de curierat cu plata la destinatar; [ ] prin mijloace electronice (dacă este posibil la nivelul colegiului teritorial).

 

Data

Semnătura

...............................

...............................

 

Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor din ............................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.