MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 680/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 474 din 27 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.094. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016

 

1.265. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016)

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 474

din 27 Iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Maria Camelia Ulmet în Dosarul nr. 1.486/62/2015 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.199D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În privinţa dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, care reglementează hotărârea de declinare a competenţei instanţei de judecată, se arată că instanţa constituţională s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 410 din 16iunie 2016 şi Decizia nr. 578 din 29 septembrie 2015 şi a constatat constituţionalitatea acestora. Prin urmare, solicită menţinerea jurisprudenţei şi respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

4. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă, prin care se reglementează hotărârea, pronunţată în materie de necompetenţă funcţională a instanţei, de respingere ca inadmisibilă atunci când se constată că cererea este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională, se apreciază că nu sunt încălcate prevederile art. 21 din Constituţie, întrucât este asigurată calea de atac a recursului.

5. De asemenea, referitor la critica adusă sintagmei „organ fără activitate jurisdicţională”, se arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute prin lege. Prin urmare, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 9 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.486/62/2015, Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Maria Camelia Ulmet într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva sentinţei civile a Tribunalului Braşov prin care s-a admis excepţia lipsei de competenţă generală a instanţei, invocată din oficiu, şi, în consecinţă, s-a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată formulată, instanţa reţinând că nu există nicio dispoziţie legală care să atribuie Comisiei Medicale de Contestaţii un caracter jurisdicţional.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate îngrădesc accesul liber la justiţie, întrucât, prin faptul că instanţele resping ca inadmisibile cererile greşit îndreptate, de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională, partea pierde termenul de contestare la organul competent şi, implicit, dreptul de a se adresa justiţiei cu contestaţia în cauză. Legiuitorul a permis trimiterea acestor cereri numai organelor cu activitate jurisdicţională.

8. Prin sintagma „de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională” din alin. (4) al art. 132 din Codul de procedură civilă, legiuitorul califică cererea ca fiind una supusă procedurii administrative prealabile, însă atâta vreme cât art. 21 alin, (4) din Constituţie prevede că jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative, instanţele sunt ţinute să soluţioneze contestaţia.

9. Prin urmare, potrivit dispoziţiilor legale criticate, instanţa este obligată într-un mod neconstituţional să respingă ca inadmisibilă contestaţia petentului, care este de competenţa organului fără activitate jurisdicţională,

10. În susţinerea excepţiei se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 303 din 3 martie 2009 şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 925 din 19 februarie 2013.

11. Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la temeinicia excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

14. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale,

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 132 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă. În realitate, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă că autoarea acesteia invocă dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă în susţinerea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Prin urmare, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate numai dispoziţiile art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: „(4) Dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară

18. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în materia excepţiei de necompetenţă, legiuitorul a reglementat două soluţii pe care instanţa de judecată le poate pronunţa în situaţia în care se declară necompetentă, respectiv această se dezînvesteşte şi învesteşte, prin trimiterea dosarului, instanţa judecătorească competentă sau un alt organ cu activitate jurisdicţională competent sau respinge cererea ca inadmisibilă atunci când aceasta este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională.

20. În prezenta cauză, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate critică dispoziţiile art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă prin faptul că, în situaţia în care competenţa revine unui organ fără activitate jurisdicţională, instanţa respinge cererea ca inadmisibilă, fără să o mai înainteze acestuia, astfel cum se întâmplă în ipoteza art. 132 alin, (3) din Codul de procedură civilă, respectiv atunci când competenţa revine unei alte instanţe sau organ cu activitate jurisdicţională, fiind astfel încălcat accesul liber la justiţie.

21. Având în vedere ansamblul reglementării art. 132 din Codul de procedură civilă, Curtea reţine că trimiterea cererii către un alt organ, în urma declarării lipsei de competenţă generală a instanţei, este posibilă numai în situaţia în care organul către care se solicită trimiterea are activitate jurisdicţională. Activitatea jurisdicţională a unui organ care nu funcţionează în cadrul sistemului judecătoresc nu se prezumă, ci trebuie prevăzută de lege. Or, exercitarea unui drept de către titularul său poate avea loc doar cu respectarea cadrului legal stabilit de legiuitor, trimiterea cauzei în favoarea unei alte instanţe, a unui organ cu activitate jurisdicţională realizându-se urmare a declinării competenţei, iar în situaţia necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti, dacă cererea este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională, soluţia prevăzuta de textul de lege este cea a respingerii cererii ca inadmisibilă.

22. Aşadar, Curtea reţine că respingerea acţiunii ca inadmisibilă corespunde principiilor procesului civil prin care se evită tergiversarea soluţionării cauzei, se asigură celeritatea procesului şi dreptul la un proces echitabil. Or, atingerea acestor

deziderate presupune soluţionarea neîntârziată a oricărui litigiu de către instanţa judecătorească competentă. Atunci când nu se poate soluţiona litigiul în fond pentru că lipseşte o condiţie esenţială a desfăşurării procedurii, instanţa de judecată urmează să respingă cererea. Soluţia legislativă criticată se bazează pe ideea că necompetenţă instanţei de judecată nu poate conduce la declinarea competenţei în favoarea unui organ fără activitate jurisdicţională, întrucât legiuitorul, în structurarea normei procesual civile analizate, a ţinut cont de faptul că acesta nu judecă cereri privind drepturi subiective. În lipsa competenţei generale a acestuia de a judeca, respectiv de a tranşa un conflict născut între diferite drepturi subiective pretinse, instanţele judecătoreşti nu au posibilitatea de a transmite cauza spre judecare acestor entităţi. Prin urmare, criteriul de diferenţiere între cele două entităţi, instanţa de judecată şi organul fără activitate jurisdicţională, îl reprezintă natura jurisdicţională a procedurii, respectiv o procedură caracterizată de confruntarea, pe calea judecăţii, a unor drepturi subiective şi litigioase, menită să conducă la pronunţarea unei hotărâri cu caracter jurisdicţional.

23. În continuare, Curtea observă că în situaţia analizată, respectiv competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională, legiuitorul a prevăzut, spre deosebire de situaţia reglementată de art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, posibilitatea atacării hotărârii de respingerea a acţiunii ca inadmisibile cu recurs. Prin urmare, Curtea reţine că dispoziţia legală criticată nu contravine prevederilor constituţionale invocate, ci dă expresie principiului accesului liber la justiţie, legiuitorul oferind justiţiabililor posibilitatea stabilirii corecte a cadrului procesual.

24. Distinct de cele arătate, în ceea ce priveşte jurisprudenţa invocată în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, Decizia Curţii Constituţionale nr. 303 din 3 martie 2009 şi Decizia haltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 925 din 19 februarie 2013, Curtea observă că aceasta are în vedere competenţa unei instanţe judecătoreşti, respectiv competenţa unui organ cu activitate jurisdicţională. Curtea Constituţională a reţinut în numeroase rânduri (Decizia nr. 1.096 din 15 octombrie 2008 şi ulterior Decizia nr. 444 din 31 martie 2009 şi Decizia nr. 1.47Q din 10 noiembrie 2009) că, potrivit art. 16-25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este un organ administrativ cu atribuţii jurisdicţionale, care se bucură de independenţa necesară îndeplinirii actului administrativ-jurisdicţional şi respectă prevederile constituţionale cuprinse în art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 126 alin. (5), care interzice înfiinţarea de instanţe extraordinare.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Camelia Ulmet în Dosarul nr. 1.486/62/2015 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67.559 din 9.08.2017 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileşte condiţiile şi procedura pentru:

a) aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazul apariţiei produselor accidentale I, ca urmare a acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori, având în vedere dispoziţiile art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) şi art. 62 alin. (3), (4) şi (43) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazul apariţiei produselor accidentale I, ca urmare a acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori, se realizează diferenţiat, în funcţie de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unităţii de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează:”.

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.”

4. La articolul 3, alineatele (1), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an.

................................................................................................................

(4) Punerea în valoare în arboretele prevăzute la alin. (1) şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional supusă prezentei metodologii, amplasate în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a) prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b) în baza notificării administratorului/custodelui ariei protejate de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator/custode, dar planul de management nu este aprobat;

c) în baza notificării autorităţii competente pentru arii protejate, potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator/custode şi nici plan de management aprobat.

................................................................................................................

 (6) Sunt interzise punerea în valoare şi autorizarea spre exploatare a masei lemnoase în arboretele care sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.”

5. La articolul 3, alineatele (3) şi (5) se abrogă.

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depăşit cu volumul arborilor şi/sau arboretelor din fondul forestier afectaţi/afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori.

(2) Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi în care se află arboretele afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (1) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate şi transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, însoţită de actul de punere în valoare întocmit şi de fotografii relevante privitoare la afectare.

(3) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (2). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.

(4) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) şi emiterea autorizaţiilor de exploatare se fac de către şeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (3).

(5) Volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depăşeşte volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.

(6) Produsele lemnoase rezultate în urma acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt produse accidentale.

(7) în cazul în care intensitatea acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafaţă de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetaţie pe cheltuiala proprietarului. Compoziţia de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.

(8) Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, în condiţiile prevăzute la alin. (1), de pe suprafeţele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a) prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b) notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea în valoare, şi obţinerea avizului, potrivit legii, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;

c) notificarea autorităţii competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea în valoare, şi obţinerea avizului, potrivit legii, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator şi nici plan de management aprobat.”

7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizarea spre exploatare a masei lemnoase pentru situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4 se face în maximum 15 zile lucrătoare de la data aprobării actului de punere în valoare, dacă masa lemnoasă este amplasată într-o arie naturală protejată, şi de maximum 10 zile lucrătoare, dacă aceasta nu este amplasată într-o arie naturală protejată.”

Art. II. - Procedura privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. iii. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 1.094.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta procedură se aplică pentru:

a) proprietăţile de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi pentru care proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct, dovedită cu documente potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumiţi în continuare proprietari, poate recolta un volum de masă lemnoasă de maximum 5 mc/an/ha, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretelor, dar nu mai mult de 20 mc/an/proprietate;

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, din care proprietarii/deţinătorii legali, denumiţi în continuare proprietari, recoltează un volum de maximum 20 mc/an.

Art. 2. - Pentru punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasa în condiţiile prevăzute de prezenta procedură sunt obligatorii următoarele condiţii prealabile:

a) în cazul proprietăţilor de fond forestier de maximum 10 ha: existenţa unui contract de administrare/servicii silvice în vigoare, încheiat cu un ocol silvic autorizat pe o perioadă de minimum 10 ani, şi existenţa limitelor proprietăţii, conform actelor de proprietate;

b) în cazul vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional: existenţa unui contract de prestaţii silvice încheiat cu un ocol silvic autorizat, aplicabil pe toată perioada necesară pentru punerea în valoare, recoltarea şi transportul masei lemnoase, precum şi evidenţierea de către proprietar în teren a limitelor proprietăţii, conform actelor de proprietate.

II. Punerea în valoare a masei lemnoase

Art. 3. - (1) Proprietarii/împuterniciţii legali ai acestora, care îndeplinesc condiţiile prealabile prevăzute la art. 2, vor depune cereri la ocolul silvic, pentru punerea în valoare a masei lemnoase în proprietăţile lor, conform prevederilor legale. Persoanele care au calitatea de împuterniciţi legali ai proprietarilor fac dovada calităţii lor cu un înscris olograf eliberat şi semnat de proprietar.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1), al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, pot fi comunicate ocolului silvic prin orice modalitate, poştă, fax, e-mail. În cazul în care, din motive obiective, nu se va utiliza acest model, cererile vor trebui să conţină cel puţin următoarele: datele de identificare şi de contact ale solicitantului, calitatea acestuia - proprietar, împuternicit legal -, numărul de înregistrare la ocolul silvic a contractului de administrare/servicii silvice şi asumarea de către solicitant a obligaţiei de a fi prezent în teren la inventarierea şi marcarea arborilor.

Art. 4. - (1) Ocolul silvic va analiza cererile primite şi va stabili programul de punere în valoare şi persoanele responsabile.

(2) Şeful ocolului silvic va emite delegaţiile de marcare şi va consemna la rubrica privind felul tăierii şi natura produsului: „tăieri în fond forestier neamenajat, cu suprafaţa de maximum 10 ha/tăieri în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier”, iar la rubrica privind locaţia: „cantonul silvic nr.

(3) în raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat se vor consemna arborii inventariaţi şi marcaţi pentru recoltare, pe fiecare proprietate în parte.

Art. 5. - Inventarierea şi marcarea arborilor de extras se fac pe fiecare proprietate în parte, în prezenţa obligatorie a proprietare Iu i/împuternicitului legal al acestuia, ocazie cu care se întocmeşte şi se semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Procesele-verbale se păstrează la dosarul partizii şi constituie documentele de bază pentru calculul volumului arborilor inventariaţi şi marcaţi, precum şi pentru emiterea documentelor de însoţire la materialelor lemnoase recoltate.

Art. 6. - Volumul arborilor inventariaţi şi marcaţi se calculează pentru fiecare proprietate în parte, utilizând tabelele de cubaj pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării. Dacă numărul arborilor care constituie actul de punere în valoare pentru fiecare proprietar este mai mic de 25, pentru calculul volumului se măsoară diametrul şi înălţimea tuturor arborilor.

Art. 7. - (1) Actele de punere în valoare se pot întocmi pentru un proprietar sau pentru mai mulţi proprietari, prin cumularea volumelor calculate potrivit prevederilor art. 6, şi se introduc în SUMAL. În actul de punere în valoare a masei lemnoase, la rubrica „denumire apv” se va consemna: „tăieri în f f neamenajat de maximum 10 ha/tăieri în vegetaţia din afara f f, „cantonul silvic ............................................“, iar la natura tăierii: „tăieri de conservare sau tăieri de produse accidentale, după caz/tăieri în vegetaţia din afara f f .

(2) Pentru actele de punere în valoare constituite conform prezentei proceduri nu este obligatorie amplasarea panoului cu elementele de identificare a parchetului prevăzut în anexa nr. 9 la Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Actele de punere în valoare constituite conform prevederilor art. 7 alin (1) se generează în SUMAL după parcurgerea următoarelor etape:

a) crearea de parteneri persoane fizice, denumiţi generic „grupul de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. ....................“/„grupul de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ..................“, prin introducerea listei tuturor proprietarilor de pe raza cantonului, denumită în continuare listă;

b) înscrierea în listă a grupului de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. .................... cu următoarele date: numărul unităţii amenajistice din procesul-verbal de punere în posesie sau din ultimul amenajament silvic întocmit pentru proprietate, după caz, şi numărul de ordine, numele şi prenumele, suprafaţa proprietăţii forestiere şi volumul de masă lemnoasă pus în valoare;

c) înscrierea în listă a grupului de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ...................., cu următoarele date: date de identificare cadastrală şi numărul de ordine, numele şi prenumele, suprafaţa şi volumul de masă lemnoasă pus în valoare.

(2) în SUMAL, în câmpul „CNP” se vor introduce:

a) codul format din cifra 1, pentru situaţia în care administrarea/serviciile silvice este/sunt asigurată/asigurate de ocoale silvice de stat sau codul format din cifra 2, pentru situaţia în care administrarea/serviciile silvice este asigurată/sunt asigurate de către ocoalele silvice de regim;

b) codul format din 2 cifre pentru indicativul judeţului;

c) codul format din 2 cifre pentru indicativul ocolului silvic în cadrul fiecărui judeţ;

d) data introducerii partenerului, formată din 8 cifre: ziua, luna, anul.

(3) Crearea fişei de proprietate pentru „grupul de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. ....................“ unde la „numărul UP” se va trece numărul unităţii de producţie din ultimul amenajament întocmit, iar la „denumirea UP” se va trece denumirea cantonului silvic. La rubrica „ua” se vor trece numărul unităţii amenajistice din procesul-verbal de punere în posesie sau din ultimul amenajament silvic întocmit pentru proprietate, după caz, şi numărul de ordine al proprietarului din lista prevăzută la lit. a).

(4) Crearea fişei de proprietate pentru „grupul de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ....................“, unde la „numărul UP” se va trece cifra „0”, iar la

„denumirea UP” se va trece denumirea cantonului silvic. La rubrica „ua” se vor înscrie datele de identificare cadastrală şi numărul de ordine din listă.

(5) în cazul întocmirii unui act de punere în valoare pentru mai mulţi proprietari conform prevederilor art. 7 alin. (1), în listă se vor evidenţia volumele de masă lemnoasă, individualizate pentru fiecare proprietar în parte, potrivit alin. (3) şi (4).

Art. 9. -Verificarea lucrărilor de punere în valoare efectuate conform prezentei proceduri se va face prin sondaj, de către personalul desemnat de şeful ocolului silvic. Aprobarea actelor de punere în valoare este în competenţa şefului ocolului silvic.

III.. Recoltarea masei lemnoase

Art. 10. - În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la introducerea actelor de punere în valoare în SUMAL, şeful ocolului silvic va emite autorizaţiile de exploatare pentru partizile respective. Înregistrarea în SUMAL a autorizaţiilor de exploatare se face de persoanele desemnate de şeful ocolului silvic. În aceste autorizaţii, la rubrica privind titularul autorizaţiei se va consemna „grupul de proprietari din cantonul silvic nr. ....................“/„grupul de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ....................“. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase dintr-o partidă va fi de 180 de zile. În cazul proprietăţilor de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, acest termen nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în care se emite autorizaţia, cu excepţia anului 2017.

Art. 11. - Controalele privind respectarea regulilor silvice de exploatare se vor efectua cu ocazia controalelor de fond/parţiale în cantoanele silvice respective.

IV. Transportul masei lemnoase

Art. 12. - Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se vor emite din raza cantonului silvic de către pădurarul titular al cantonului silvic, cu respectarea prevederilor actelor de punere în valoare şi a proceselor-verbale încheiate cu fiecare proprietar/împuternicit legal al acestuia, conform prevederilor art. 5 din prezenta procedură.

Art. 13. - Ocoalele silvice pot stabili programe săptămânale, respectiv „zile de pădure”, pe unităţi administrativ-teritoriale, în care se efectuează lucrările de punere în valoare şi în care se eliberează documentele de însoţire a materialelor lemnoase. Aceste programe se comunică unităţilor administrativ-teritoriale şi se afişează la sediile primăriilor şi ale ocoalelor silvice, pentru a fi aduse la cunoştinţa proprietarilor.

V. Dispoziţii finale

Art. 14. - (1) Pentru proprietăţile de fond forestier în suprafaţă de maximum 10 ha şi pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, în cazul în care volumele de masă lemnoasă care urmează a fi recoltate sunt mai mari de 20 mc/an, se întocmesc acte de punere în valoare distincte, pentru fiecare proprietar, conform reglementărilor legale.

(2) Refuzul nejustificat al ocolului silvic de a realiza marcări în proprietăţile de fond forestier în suprafaţă de maximum 10 ha şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se consideră neasigurarea necesarului de lemn pentru populaţie.

Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Comuna/Oraşul ............................*)

 

Certificăm că solicitantul deţine în proprietate/coproprietate terenul în suprafaţă de ........ ha

Ocolul Silvic ............................

Tarlaua ............................

Nr. ............................/............ ................

Parcela cadastrală ............................

 

Categoria de folosinţă ............................

 

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

Domnule şef de ocol,

Subsemnatul(a) ................................................, domiciliară) în localitatea ................................................, str. ................................................, nr. ....,  bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ................................................, telefon ................................................, posesor al B.I./C.I. seria ........... nr. ................................................, CNP ................................................, în calitate de ................................................, al/a terenului fond forestier/terenului cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier în suprafaţă de ............ ha, situat în unitatea administrativ-teritorială ................................................, pentru care este încheiat Contractul de administrare/prestaţie silvică nr. ................................................, din ................................................, cu Ocolului Silvic ................................................, vă rog să dispuneţi inventarierea şi marcarea arborilor pe care am dreptul să îi recoltez de pe acest teren, conform prevederilor legale.

Declar pe propria răspundere că pe terenul sus-menţionat sunt singurul proprietar/coproprietar împreună cu următoarele persoane ................................................

Mă oblig ca, personal sau prin împuternicitul legal pe care îl voi desemna în scris, să particip la inventariere şi marcare, să indic pe propria răspundere limitele terenului proprietatea/coproprietate mea şi să iau în primire arborii marcaţi.

 

Data ................................................

Semnătura ................................................


*) Certificarea autorităţii locale competente este necesară doar pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Ocolul Silvic ............................

Nr. ............................/............ ................

 

Proces-verbal

 

Încheiat astăzi ................................................

Subsemnaţii: inginer/tehnician ................................................ şi pădurar ................................................, delegaţi ai Ocolului Silvic ................................................, în baza Delegaţiei de marcare nr. ................................................ din ................................................, şi dl/dna ................................................, CNP ................................................, în calitate de proprietar/coproprietar/împuternicit legal al proprietarului terenului fond forestier/terenului cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier în suprafaţă de ................. ha situat în unitatea administrativ-teritorială ................................................, pentru care este încheiat Contractul de administrare/servicii silvice nr. ................................................ din ................................................ cu Ocolul Silvic ................................................, am procedat la inventarierea şi marcarea unui număr de ................ arbori destinaţi exploatării, conform fişei de inventariere anexate şi care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Arborii au fost marcaţi cu dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară având indicativul ................................................, aplicându-se vopsea de culoare ................................................ şi au fost luaţi în primire de subsemnatul, ................................................, în vederea exploatării conform prevederilor legale.

Subsemnatul, ................................................, declar pe propria răspundere că am condus personalul silvic delegat pentru punere în valoare de masă lemnoasă pe proprietatea/coproprietatea mea şi am indicat limitele proprietăţii/coproprietăţii, am participat la inventarierea şi marcarea arborilor, am luat în primire arborii marcaţi în vederea recoltării şi mă oblig să respect următoarele:

- să efectuez lucrările de exploatare numai după emiterea autorizaţiei de exploatare de către ocolul silvic;

- să nu transport materialul lemnos de la locul de recoltare decât pe baza documentelor de însoţire pe care le voi solicita şi vor fi eliberate de pădurarul titular al cantonului silvic;

- să respect regulile silvice de exploatare a masei lemnoase, care mi-au fost aduse la cunoştinţă şi care mi-au fost înmânate sub semnătură cu ocazia încheierii prezentului proces-verbal;

- să nu produc prejudicii altor deţinători de terenuri cu ocazia lucrărilor de exploatare, răspunzând de acest aspect în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Începând cu data încheierii prezentului proces-verbal, răspunderea exclusivă privind respectarea reglementărilor legale privind securitatea şi sănătatea muncii, precum şi a celor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, în lucrările de exploatări forestiere, aparţin , în calitate de proprietar/coproprietar.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, dintre care unul la delegaţii Ocolului Silvic ................................................, iar celălalt la................................................, în calitate de proprietar/împuternicit legal al proprietarului.

 

Am predat,

Am primit,

Delegaţii ocolului silvic

Proprietar/Coproprietar/Împuternicitul legal al proprietarului

Inginer/Tehnician ...............................................

...............................................

Pădurar ...............................................

 

 

Formular autocopiant

 

 

ANEXĂ

la procesul-verbal

 

Înregistrat la Ocolul Silvic ......................................... cu nr. ............................/............................

 

Delegaţii ocolului silvic

 

Inginer/Tehnician ...............................................

Proprietar/Coproprietar/împuternicitul legal al proprietarului

Pădurar ...............................................

...............................................

 

FIŞĂ DE INVENTAR

al arborilor inventariaţi şi marcaţi conform procesului-verbal înregistrat la Ocolul Silvic ......................................... cu nr. ............................/............................

 

Nr. crt.

Specia

Diam.

cm

H

metri

Clasa de calitate

Nr. crt.

Specia

Diam.

cm

H

metri

Clasa de calitate

Nr. crt.

Specia

Diam.

cm

H

metri

Clasa de calitate

1

 

 

 

 

31

 

 

 

 

61

 

 

 

 

2

 

 

 

 

32

 

 

 

 

62

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

 

 

 

 

63

 

 

 

 

4

 

 

 

 

34

 

 

 

 

64

 

 

 

 

5

 

 

 

 

35

 

 

 

 

65

 

 

 

 

6

 

 

 

 

36

 

 

 

 

66

 

 

 

 

7

 

 

 

 

37

 

 

 

 

67

 

 

 

 

8

 

 

 

 

38

 

 

 

 

68

 

 

 

 

9

 

 

 

 

39

 

 

 

 

69

 

 

 

 

10

 

 

 

 

40

 

 

 

 

70

 

 

 

 

11

 

 

 

 

41

 

 

 

 

71

 

 

 

 

12

 

 

 

 

42

 

 

 

 

72

 

 

 

 

13

 

 

 

 

43

 

 

 

 

73

 

 

 

 

14

 

 

 

 

44

 

 

 

 

74

 

 

 

 

15

 

 

 

 

45

 

 

 

 

75

 

 

 

 

16

 

 

 

 

46

 

 

 

 

76

 

 

 

 

17

 

 

 

 

47

 

 

 

 

77

 

 

 

 

18

 

 

 

 

48

 

 

 

 

78

 

 

 

 

19

 

 

 

 

49

 

 

 

 

79

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

21

 

 

 

 

51

 

 

 

 

81

 

 

 

 

22

 

 

 

 

52

 

 

 

 

82

 

 

 

 

23

 

 

 

 

53

 

 

 

 

83

 

 

 

 

24

 

 

 

 

54

 

 

 

 

84

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

85

 

 

 

 

26

 

 

 

 

56

 

 

 

 

86

 

 

 

 

27

 

 

 

 

57

 

 

 

 

87

 

 

 

 

28

 

 

 

 

58

 

 

 

 

88

 

 

 

 

29

 

 

 

 

59

 

 

 

 

89

 

 

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

Am predat,

Am primit,

Delegaţii Ocolului Silvic

Proprietar/Coproprietar/Împuternicitul legal al proprietarului

Inginer/Tehnician...............................................

...............................................

Pădurar ...............................................

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

 

Consiliul de Securitate

S/RES/2321 (2016)

 

 

 

Distribuire: general

 

30 noiembrie 2016

 

REZOLUŢIA Nr. 2321 (2016)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7821-a reuniuni, la 30 noiembrie 2016

 

Consiliul de Securitate,

reamintind rezoluţiile anterioare relevante, inclusiv Rezoluţia nr. 825 (1993), Rezoluţia nr. 1540 (2004), Rezoluţia nr. 1695 (2006), Rezoluţia nr. 1718 (2006), Rezoluţia nr. 1874 (2009), Rezoluţia nr. 1887 (2009), Rezoluţia nr. 2087 (2013), Rezoluţia nr. 2094 (2013) şi Rezoluţia nr. 2270 (2016), precum şi declaraţiile preşedintelui său din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41), 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7) şi 16 aprilie 2012 (S/PRST/2012/13),

reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice, precum şi a vectorilor purtători constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

exprimându-şi profunda îngrijorare faţă de testul nuclear efectuat de Republica Populară Democrată Coreeană (denumită în continuare „RPDC*) la 9 septembrie 2016, încălcând rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi 2270 (2016), şi faţă de provocarea pe care un astfel de test o constituie pentru Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (denumit în continuare „NPT") şi pentru eforturile internaţionale de consolidare a regimului global de neproliferare a armelor nucleare şi pericolul pe care îl constituie la adresa păcii şi stabilităţii în regiune şi în afara acesteia,

subliniind încă o dată importanţa respectării de către RPDC a celorlalte preocupări umanitare şi de securitate ale comunităţii internaţionale,

subliniind, de asemenea, faptul că măsurile impuse prin prezenta rezoluţie nu sunt menite să aibă consecinţe umanitare adverse pentru populaţia civilă a RPDC,

exprimându-şi profunda îngrijorare cu privire la faptul că RPDC a continuat să încalce rezoluţiile Consiliului de Securitate prin lansări repetate şi încercări de lansări de rachete balistice şi constatând că toate aceste activităţi care implică rachete balistice contribuie la dezvoltarea de către RPDC a vectorilor purtători ai armelor nucleare şi la creşterea tensiunii în regiune şi în afara acesteia,

exprimându-şi în continuare îngrijorarea cu privire la faptul că RPDC abuzează de privilegiile şi imunităţile convenite în temeiul Convenţiilor de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice şi consulare,

exprimându-şi profunda îngrijorare că vânzările ilegale de armament ale RPDC au generat venituri deturnate către obţinerea armelor nucleare şi a rachetelor balistice, în timp ce nevoile resortisanţilor RPDC nu sunt îndeplinite,

exprimându-şi cea mai profundă îngrijorare cu privire la faptul că activităţile nucleare şi de rachete balistice ale RPDC au generat în continuare tensiuni crescute în regiune şi în afara acesteia şi considerând că există o ameninţare clară la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

acţionând în temeiul capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite şi luând măsuri în temeiul articolului 41,

1. condamnă în cei mai duri termeni testul nuclear efectuat de RPDC la 9 septembrie 2016, încălcând şi desconsiderând în mod flagrant rezoluţiile Consiliului de Securitate;

2. reafirmă deciziile sale conform cărora RPDC nu va mai efectua nicio lansare care să utilizeze tehnologia rachetelor balistice, teste nucleare sau orice alte provocări, îşi va suspenda toate activităţile legate de programul său de rachete balistice şi, în acest context, îşi va restabili angajamentele preexistente asumate printr-un moratoriu cu privire la lansările de rachete balistice; îşi va abandona toate armele şi programele nucleare existente într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă şi va înceta imediat toate activităţile conexe şi va abandona toate celelalte programe existente cu privire la armele de distrugere în masă şi rachetele balistice, într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă;

3. hotărăşte că măsurile specificate la paragraful 8 litera (d) din Rezoluţia nr. 1718 (2006) se aplică şi persoanelor şi entităţilor enumerate în anexele I şi II la prezenta rezoluţie şi oricăror persoane fizice sau entităţi care acţionează în numele sau la îndrumarea acestora şi entităţilor deţinute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite, şi hotărăşte în continuare că măsurile specificate la paragraful 8 litera (e) din Rezoluţia nr. 1718 (2006) se aplică şi persoanelor fizice enumerate în anexa I la prezenta rezoluţie şi persoanelor care acţionează în numele sau la îndrumarea acestora;

4. hotărăşte că măsurile impuse la paragraful 8 literele (a), (b) şi (c) din Rezoluţia nr. 1718 (2006) se aplică şi articolelor, materialelor, echipamentelor, bunurilor şi tehnologiilor enumerate în anexa III la prezentei rezoluţie;

5. reafirmă că măsurile impuse la paragraful 8 litera (a) subparagraful (iii) din Rezoluţia nr. 1718 (2006) privind bunurile de lux şi clarifică faptul că termenul „bunuri de lux” include bunurile specificate în anexa IV la prezenta rezoluţie, fără a se limita la acestea;

6. reafirmă paragrafele 1A-16 din Rezoluţia nr. 1874 (2009) şi paragraful 8 din Rezoluţia nr. 2087 (2013) şi hotărăşte că aceste paragrafe se aplică şi în ceea ce priveşte orice bunuri a/al căror vânzare, furnizare sau transfer este interzisă/interzis prin prezenta rezoluţie;

7. hotărăşte că măsurile impuse la paragraful 8 literele (a), (b) şi (c) din Rezoluţia nr. 1718 (2006) se aplică şi articolelor incluse pe o nouă listă de produse cu dublă utilizare în domeniul armelor convenţionale care urmează să fie adoptată de Comitet, dispune Comitetului să adopte această listă în termen de 15 zile şi să raporteze Consiliului de Securitate în acest sens şi în continuare hotărăşte că, dacă Comitetul nu acţionează, atunci Consiliul de Securitate va finaliza acţiunea pentru a adopta lista în termen de şapte zile de la primirea raportului respectiv şi dispune Comitetului să actualizeze această listă o dată la 12 luni;

8. hotărăşte că paragraful 19 din Rezoluţia nr. 2270 (2016) se aplică închirierii, navlosirii sau furnizării de servicii de echipaj către RPDC, fără excepţie, în lipsa aprobării prealabile a Comitetului, acordată de la caz la caz;

9. hotărăşte că paragraful 20 din Rezoluţia nr. 2270 (2016) se aplică înregistrării navelor în RPDC, obţinerii autorizaţiei pentru ca o navă să folosească pavilionul RPDC şi deţinerii, închirierii, operării şi furnizării oricărui serviciu de clasificare sau certificare a navelor sau a unui serviciu conex sau asigurării oricărei nave aflate sub pavilionul RPDC, fără excepţie, în lipsa aprobării prealabile a Comitetului, acordată de la caz la caz;

10. clarifică faptul că, în sensul punerii în aplicare a paragrafului 17 din Rezoluţia nr. 2270 (2016), predarea şi formarea specializate care ar putea contribui la activităţile nucleare cu risc de proliferare sau la dezvoltarea de vectori purtători ai armelor nucleare includ, dar nu se limitează la ştiinţa materialelor avansate, ingineria chimică avansată, ingineria mecanică avansată, ingineria electrică avansată şi ingineria industrială avansată;

11. hotărăşte ca toate statele membre să îşi suspende cooperarea ştiinţifică şi tehnică ce implică persoane sau grupuri sponsorizate oficial sau care reprezintă RPDC, mai puţin schimburile medicale, cu următoarele excepţii:

(a) în cazul cooperării ştiinţifice sau tehnice în domeniul ştiinţei şi tehnologiei nucleare, al ingineriei şi tehnologiei aerospaţiale şi aeronautice, al tehnicilor şi metodelor avansate de producţie, Comitetul a hotărât, de la caz la caz, că o anumită activitate nu va contribui la activităţile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC şi la programele asociate cu rachetele balistice; sau

(b) în cazul altor cooperări ştiinţifice sau tehnice, statul care se implică în cooperarea ştiinţifică sau tehnică stabileşte faptul că activitatea în cauză nu va contribui la activităţile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC sau la programele asociate cu rachetele balistice şi informează Comitetul în avans cu privire la această hotărâre;

12. hotărăşte ca, în cazul în care Comitetul deţine informaţii care oferă motive întemeiate pentru a crede că navele au sau au avut legătură cu programele sau activităţile asociate cu programele nuclear sau balistic sau alte activităţi interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau prin prezenta rezoluţie, poate solicita oricare sau toate măsurile următoare în ceea ce priveşte navele pe care le desemnează în temeiul acestui paragraf: (a) statul de pavilion al unei nave va retrage pavilionul; (b) statul de pavilion al unei nave desemnate direcţionează nava către un port identificat de Comitet, în coordonare cu statul portului; (c) toate statele membre vor interzice unei nave desemnate să intre în porturile lor, cu excepţia unei situaţii de urgenţă, în cazul întoarcerii navei în portul de origine sau în cazul direcţionării de către Comitet; (d) nava desemnată de Comitet este supusă îngheţării activelor impuse la paragraful 8 litera (d) din Rezoluţia nr. 1718 (2006);

13. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că bagajul personal şi bagajul de cală ale persoanelor care intră sau care părăsesc RPDC pot fi folosite pentru a transporta bunuri a/al căror furnizare, vânzare sau transfer este interzisă/interzis prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau prin prezenta rezoluţie şi clarifică faptul că asemenea bagaje constituie „încărcătură11 în sensul punerii în aplicare a paragrafului 18 din Rezoluţia nr. 2270 (2016);

14. cere tuturor statelor membre să reducă personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RPDC;

15. hotărăşte ca toate statele membre să ia măsuri pentru a limita intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al membrilor Guvernului RPDC, al oficialilor din RPDC şi al membrilor forţelor armate ale RPDC, în cazul în care statul stabileşte că aceşti membri sau oficiali au legătură cu programele nuclear sau balistic ale RPDC sau cu alte activităţi interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau prin prezenta rezoluţie;

16. hotărăşte ca toate statele să ia măsuri pentru a limita numărul de conturi bancare la un cont pentru fiecare misiune diplomatică şi oficiu consular al RPDC şi la un cont pentru fiecare diplomat şi funcţionar consular al RPDC acreditat, la bând de pe teritoriul lor;

17. reaminteşte că, în temeiul Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 1961, un agent diplomatic nu poate efectua activităţi profesionale sau comerciale pentru profit personal în statul acreditar şi accentuează, în consecinţă, faptul că agenţilor diplomatici ai RPDC li se interzice practicarea, în statul acreditar, a unor astfel de activităţi profesionale sau comerciale;

18. hotărăşte ca toate statele membre să interzică RPDC să utilizeze bunurile imobiliare pe care le deţine sau închiriază pe teritoriul acestora pentru orice alt scop decât activităţi diplomatice sau consulare;

19. reaminteşte că un stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, împotriva căruia Consiliul de Securitate a luat o măsură preventivă sau de executare, poate fi suspendat de la exercitarea drepturilor de stat membru de către Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate, şi că exercitarea acestor drepturi şi privilegii poate fi restabilită de Consiliul de Securitate;

20. reaminteşte că, prin paragraful 18 din Rezoluţia nr. 2270 (2016), statele membre trebuie să controleze încărcătura aflată pe teritoriul lor sau care tranzitează teritoriul lor, inclusiv aeroporturile, care provine din RPDC sau care are ca destinaţie RPDC, care a fost intermediată sau facilitată de RPDC, de resortisanţii săi sau de către persoanele sau entităţile care acţionează în numele ori la îndrumarea lor, de către entităţi deţinute sau controlate de acestea sau de către persoane sau entităţi desemnate, sau care este transportată pe aeronave sub pavilionul RPDC, accentuează că această măsură impune statelor să controleze aeronavele sub pavilionul RPDC în momentul în care aterizează sau decolează de pe teritoriul lor, reaminteşte, de asemenea, că paragraful 31 din Rezoluţia nr. 2270 (2016) impune tuturor statelor să împiedice vânzarea sau furnizarea de combustibil pentru aeronave, de către resortisanţii săi sau persoanele aflate pe teritoriul lor sau care utilizează navele sau aeronavele sub pavilionul lor, către teritoriul RPDC şi cere tuturor statelor să dea dovadă de vigilenţă pentru a se asigura că nu se furnizează mai mult combustibil decât este necesar pentru zborul relevant al aeronavelor civile de pasageri sub pavilionul RPDC, inclusiv cu respectarea unei marje standard pentru siguranţa zborului;

21. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că bunurile interzise pot fi transportate către şi din RPDC, cu mijloace de transport feroviare şi rutiere, şi subliniază că obligaţia de la paragraful 18 din Rezoluţia nr. 2270 (2016) de a controla încărcătura în timp ce se află sau tranzitează teritoriul lor include şi încărcătura transportată cu mijloace feroviare şi rutiere;

22. hotărăşte ca toate statele membre să le interzică resortisanţilor lor, persoanelor supuse jurisdicţiei lor şi entităţilor înfiinţate pe teritoriul lor sau care se supun jurisdicţiei lor să furnizeze servicii de asigurare sau reasigurare a navelor deţinute, controlate sau operate, inclusiv prin mijloace ilicite, de către RPDC, cu excepţia cazului în care Comitetul hotărăşte, de la caz la caz, că nava este implicată în activităţi destinate exclusiv unor scopuri de subzistenţă care nu vor fi utilizate de persoane sau entităţi din RPDC pentru a genera venituri sau exclusiv pentru scopuri umanitare;

23. hotărăşte ca toate statele membre să le interzică resortisanţilor lor să achiziţioneze din RPDC servicii de echipaj pentru nave şi aeronave;

24. hotărăşte ca toate statele membre să radieze fiecare navă deţinută, controlată sau operată de RPDC şi hotărăşte în continuare ca statele membre să nu înregistreze navele care au fost radiate de un alt stat membru conform acestui paragraf;

25. constată că, în sensul punerii în aplicare a rezoluţiilor nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270(2016) şi a prezentei rezoluţii, termenul „tranzit” include, dar nu se limitează la tranzitul persoanelor prin terminalele unui aeroport internaţional în drumul spre o destinaţie dintr-un alt stat, indiferent dacă persoanele respective sunt supuse controlului vamal sau al paşapoartelor pe aeroportul respectiv;

26. hotărăşte ca paragraful 29 din Rezoluţia nr. 2270 (2016) să fie înlocuit cu următorul text:

„hotărăşte că RPDC nu va furniza, vinde sau transfera, direct sau indirect, de pe teritoriul său, de către resortisanţii săi, sau utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul său, cărbune, fier şi minereu de fier şi că toate statele vor interzice achiziţionarea acestor materiale din RPDC de către resortisanţii lor sau utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul lor, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul RPDC, şi hotărăşte ca această prevedere să nu se aplice:

(a) cărbunelui pentru care statul cumpărător furnizează informaţii credibile care dovedesc provenienţa sa din afara RPDC şi că fost transportat prin RPDC doar pentru a fi exportat prin Portul Rajin (Rason), cu condiţia ca statul să notifice Comitetul în avans şi tranzacţiile să nu aibă legătură cu generarea de venituri pentru programele nuclear şi balistic ale RPDC sau alte activităţi interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;

(b) exporturilor de cărbune către toate statele membre, care provine din RPDC şi care nu depăşeşte în total 53.495.894 USD sau 1.000.866 tone metrice, oricare valoare este mai mică, de la data adoptării prezentei rezoluţii până la 31 decembrie 2016, şi exporturilor totale de cărbune către toate statele membre care provine din RPDC care nu depăşesc în total 400,870,018 USD sau 7.500.000 tone metrice pe an, oricare valoare este mai mică, începând cu 1 ianuarie 2017, cu condiţia ca achiziţiile (i) să nu implice persoane sau entităţi care sunt asociate cu programele nuclear şi balistic ale RPDC sau cu alte activităţi interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau prin prezenta rezoluţie, inclusiv persoanele sau entităţile desemnate ori persoanele sau entităţile care acţionează în numele lor sau la îndrumarea acestora sau entităţile deţinute sau controlate de acestea, direct sau indirect, sau persoanele sau entităţile care asistă la eludarea sancţiunilor şi (ii) sunt destinate exclusiv unor scopuri de subzistenţă ale resortisanţilor RPDC şi nu au legătură cu generarea de venituri pentru programele nuclear şi balistic ale RPDC sau alte activităţi interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau prin prezenta rezoluţie şi hotărăşte ca fiecare stat membru care achiziţionează cărbune din RPDC să notifice Comitetul cu privire la valoarea totală a acestor achiziţii pentru fiecare lună, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii lunii respective, utilizând formularul din anexa V la prezenta rezoluţie, dispune Comitetului să publice pe site-ul său volumul achiziţiilor de cărbune din RPDC raportat de statele membre şi valoarea calculată de Secretariatul Comitetului, precum şi valoarea raportată pentru fiecare lună şi numărul de state care au raportat pentru fiecare lună, dispune Comitetului să actualizeze aceste informaţii în mod curent, pe măsură ce primeşte notificările, cere tuturor statelor care importă cărbune din RPDC să viziteze periodic acest site internet pentru a se asigura că nu depăşesc limita anuală totală obligatorie, dispune Secretariatului Comitetului să notifice toate statele membre în momentul în care valoarea sau volumul total al achiziţiilor de cărbune din RPDC a atins 75% din cantitatea anuală totală, de asemenea, dispune Secretariatului Comitetului să notifice toate statele membre în momentul în care valoarea sau volumul total al achiziţiilor de cărbune din RPDC a atins 90% din cantitatea anuală totală, în continuare dispune Secretariatului Comitetului să notifice toate statele membre în momentul în care valoarea sau volumul total al achiziţiilor de cărbune din RPDC a atins 95% din cantitatea anuală totală şi să le informeze că trebuie să înceteze imediat să mai achiziţioneze cărbune din RPDC în anul respectiv şi solicită Secretariatului General să facă toate aranjamentele necesare în acest sens şi să asigure toate resursele suplimentare în acest sens; şi

(c) tranzacţiilor cu fier şi minereu de fier care sunt stabilite ca fiind efectuate exclusiv în scopuri de subzistenţă şi nu au legătură cu generarea de venituri pentru programele nuclear şi balistic ale RPDC sau alte activităţi interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 sau prin prezenta rezoluţie.”;

27. dispune panelului de experţi ca la finalul fiecărei luni să stabilească şi să transmită Comitetului, în cel mult 30 de zile, o estimare a preţului (mediu) în USD al cărbunelui exportat din RPDC în luna respectivă, pe baza unor date credibile şi precise, şi dispune Secretariatului Comitetului să utilizeze acest preţ mediu ca bază pentru calcularea valorii achiziţiilor de cărbune din RPDC din fiecare lună pe baza volumului raportat de state, în scopul notificării tuturor statelor membre şi al publicării nivelului exporturilor din RPDC pe site-ul Comitetului în timp real, astfel cum este prevăzut la paragraful 26 din prezenta rezoluţie;

28. hotărăşte ca RPDC să nu furnizeze, să vândă sau să transfere, direct sau indirect, de pe teritoriul său, de către resortisanţii săi, sau utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul său, cupru, nichel, argint şi zinc şi ca toate statele membre să interzică achiziţionarea acestor materiale din RPDC de către resortisanţii săi sau utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul lor, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul RPDC;

29. hotărăşte ca RPDC să nu furnizeze, să vândă sau să transfere, direct sau indirect, de pe teritoriul său, de către resortisanţii săi, sau utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul său, statui şi ca toate statele să interzică achiziţionarea acestor bunuri de la RPDC de către resortisanţii săi ori utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul lor, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul RPDC, cu excepţia aprobării prealabile a Comitetului, acordată de la caz la caz;

30. hotărăşte ca toate statele membre să împiedice fumizarea, vânzarea sau transferul către RPDC, în mod direct sau indirect, prin teritoriile lor sau de către resortisanţii lor ori utilizând navele sau aeronavele sub pavilionul lor şi indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriile lor, al elicopterelor sau navelor noi, cu excepţia aprobării prealabile a Comitetului, acordată de la caz la caz;

31. hotărăşte ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a închide birourile reprezentative, sucursalele sau conturile bancare existente din RPDC în termen de 90 de zile, cu excepţia cazului în care Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că aceste birouri, sucursale sau conturi sunt necesare pentru livrarea de ajutor umanitar ori pentru activităţile misiunilor diplomatice în RPDC sau activităţile Naţiunilor Unite, ale agenţiilor specializate ori ale organizaţiilor conexe sau pentru orice alt scop în concordanţă cu obiectivele prezentei rezoluţii;

32. hotărăşte ca toate statele membre să interzică sprijinul financiar public şi privat de pe teritoriul lor sau din partea persoanelor sau entităţilor care se supun jurisdicţiei lor pentru comerţul cu RPDC (inclusiv acordarea de credite pentru export, garanţii sau asigurări pentru resortisanţii lor sau entităţile implicate în acest comerţ), cu excepţia aprobării prealabile a Comisiei, acordată de la caz la caz;

33. hotărăşte ca, dacă statul membru stabileşte că o persoană lucrează în numele sau la îndrumarea unei bănci sau instituţii financiare din RPDC, atunci statele membre vor expulza persoana respectivă de pe teritoriul lor în scopul repatrierii în statul de reşedinţă a persoanei în cauză, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă, cu excepţia cazului în care prezenţa persoanei este necesară pentru a duce la îndeplinire un proces judiciar sau pentru scopuri exclusiv medicale, de securitate ori alte scopuri umanitare sau Comitetul a stabilit, de la caz la caz, faptul că expulzarea persoanei ar contraveni obiectivelor rezoluţiilor nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau ale prezentei rezoluţii;

34. Îşi exprimă îngrijorarea asupra faptului că resortisanţii RPDC sunt trimişi să muncească în alte state pentru a obţine valută pe care RPDC să o folosească la programele sale nuclear şi balistic şi solicită statelor să supravegheze această practică;

35. reiterează îngrijorarea sa cu privire la faptul că numerarul poate fi folosit pentru a eluda măsurile impuse de Consiliul de Securitate şi cere statelor membre să fie vigilente cu privire la acest risc;

36. cere tuturor statelor membre să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi apoi, la cererea Comitetului, măsurile concrete pe care le-au luat pentru punerea în aplicare efectivă a dispoziţiilor prezentei rezoluţii, solicită Panelului de experţi instituit în temeiul Rezoluţiei nr. 1874 (2009), în cooperare cu alte grupuri de monitorizare a sancţiunilor ONU, să continue eforturile de sprijinire a statelor membre în pregătirea şi prezentarea acestor rapoarte la timp;

37. reafirmă faptul că Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 1540 (2004) obligă toate statele să ia şi să pună în aplicare măsuri eficace pentru a stabili controale interne pentru prevenirea proliferării armelor nucleare, chimice sau biologice şi a vectorilor purtători, inclusiv prin stabilirea controalelor corespunzătoare asupra materialelor conexe, şi constată că aceste obligaţii sunt complementare cu obligaţiile prevăzute în rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi 2270 (2016), pentru a preveni furnizarea, vânzarea sau transferul către RPDC, în mod direct sau indirect, al articolelor, materialelor, echipamentelor, bunurilor şi tehnologiilor care ar putea contribui la programele nuclear, balistic sau de alte arme de distrugere în masă ale RPDC;

38. cere tuturor statelor membre să îşi intensifice eforturile de punere în aplicare pe deplin a măsurilor prevăzute în rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi 2270 (2016) şi să coopereze în acest proces, în special în ceea ce priveşte inspectarea, detectarea şi confiscarea articolelor al căror transfer este interzis prin prezentele rezoluţii;

39. hotărăşte că mandatul Comitetului, astfel cum este prevăzut la paragraful 12 din Rezoluţia nr. 1718 (2016), se aplică în ceea ce priveşte măsurile impuse în prezenta rezoluţie şi decide în continuare ca mandatul Panelului de experţi, astfel cum este specificat la paragraful 26 din Rezoluţia nr. 1874 (2009) şi modificat la paragraful 1 din Rezoluţia nr. 2276 (2016), se aplică, de asemenea, şi în ceea ce priveşte măsurile impuse în prezenta rezoluţie;

40. hotărăşte să autorizeze toate statele membre şi ca toate statele membre să confişte şi să elimine (cum ar fi prin distrugere, inducerea stării de inoperabilitate sau de imposibilitate de utilizare, depozitare sau transfer către un alt stat decât statul de origine, pentru eliminare) articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau prin prezenta rezoluţie, într-un mod conform obligaţiilor din rezoluţiile Consiliului de Securitate, inclusiv Rezoluţia nr. 1540 (2004), precum şi orice alte obligaţii ale părţilor la NPT, Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării de arme chimice şi distrugerea acestora, din 29 aprilie 1977, şi Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării de arme bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora, din 10 aprilie 1972;

41. accentuează importanţa tuturor statelor, inclusiv a RPDC, în luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că nu există nicio pretenţie în dreptul RPDC sau a oricărei persoane sau entităţi din RPDC sau a persoanelor sau entităţilor desemnate de rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau de prezenta rezoluţie, sau a oricărei persoane care formulează pretenţii prin intermediul sau în beneficiul unei astfel de persoane sau entităţi, în legătură cu orice contract sau altă tranzacţie a cărei executare a fost împiedicată din cauza măsurilor impuse prin prezenta rezoluţie sau rezoluţiile anterioare;

42. solicită Secretariatului General să asigure resursele de sprijin analitice şi administrative suplimentare necesare pentru a creşte capacitatea Panelului de experţi instituit în temeiul Rezoluţiei nr. 1874 (2009) şi să îşi consolideze capacitatea de a analiza activităţile de încălcare şi eludare a sancţiunilor de către RPDC, să includă fonduri suplimentare alocate achiziţionării de servicii de imagistică aeriană şi de analiză şi de acces la bazele de date privind comerţul şi securitatea internaţională relevante şi alte surse de informare, precum şi sprijin din partea Secretariatului pentru activităţile astfel crescute ale Comitetului;

43. solicită Panelului de experţi să includă constatări şi recomandări în rapoartele sale de etapă, începând cu raportul de etapă care trebuie să fie trimis Comitetului până cel târziu la 5 august 2017;

44. dispune Comitetului, cu sprijinul Panelului său de experţi, să organizeze reuniuni speciale pe teme regionale importante şi provocările în materie de capacitate ale statelor membre, pentru a identifica, prioritiza şi mobiliza resursele către domenii care să beneficieze de asistenţă tehnică şi de dezvoltare a capacităţii, pentru a facilita o punere în aplicare mai eficientă de către statele membre;

45. reiterează profunda îngrijorare faţă de greutăţile mari la care este supusă populaţia din RPDC, condamnă RPDC pentru faptul că este în continuare preocupată de arme nucleare şi rachete balistice în loc să se preocupe de bunăstarea populaţiei sale, în timp ce populaţia din RPDC ars necesităţi neadresate şi accentuează necesitatea ca RPDC să respecte şi să asigure bunăstarea şi demnitatea inerentă a populaţiei din RPDC;

46. reafirmă că măsurile impuse prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) şi prin prezenta rezoluţie nu sunt destinate să aibă consecinţe umanitare adverse pentru populaţia civilă a RPDC sau să aibă un impact negativ asupra activităţilor respective, inclusiv activităţile şi cooperarea economică, care nu sunt interzise prin rezoluţiile nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) şi prin prezenta rezoluţie şi a activităţii organizaţiilor internaţionale şi neguvemamentale în materie de asistenţă şi ajutor în RPDC în beneficiul populaţiei civile a RPDC şi hotărăşte ca, de la caz la caz, Comitetul să poată excepta orice activitate de la măsurile impuse prin aceste rezoluţii, dacă Comitetul stabileşte că această exceptare este necesară pentru a facilita activitatea acestor organizaţii din RPDC sau pentru orice scop în concordanţă cu obiectivele prezentelor rezoluţii;

47. Îşi reafirmă sprijinul pentru dialogul în format hexapartit, cere reluarea acestuia şi îşi reiterează sprijinul pentru angajamentele stabilite în Declaraţia comună din 19 septembrie 2005, emisă de China, RPDC, Japonia, Republica Coreeană, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii, inclusiv faptul că obiectivul dialogului în format hexapartit este denuclearizarea verificabilă a Peninsulei Coreene într-un mod paşnic, că Statele Unite şi RPDC s-au angajat să îşi respecte reciproc suveranitatea şi să coexiste în pace şi că grupul celor şase s-a angajat să promoveze cooperarea economică şi toate celelalte angajamente relevante;

48. reiterează importanţa menţinerii păcii şi stabilităţii în Peninsula Coreeană şi în Nord-Estul Asiei şi îşi exprimă angajamentul faţă de o soluţie paşnică, diplomatică şi politică pentru această situaţie şi salută eforturile membrilor Consiliului, precum şi al altor state de a facilita o soluţie paşnică şi cuprinzătoare prin dialog şi subliniază importanţa conlucrării pentru a reduce tensiunile din Peninsula Coreeană şi în afara acesteia;

49. afirmă că va menţine în atenţie acţiunile RPDC şi că este pregătită să consolideze, să modifice, suspende sau să reducă măsurile, în funcţie de conformarea RPDC şi, în această privinţă, îşi exprimă determinarea de a lua măsuri semnificative ulterioare în eventualitatea unui test nuclear sau a unei lansări a RPDC;

50. hotărăşte să rămână sesizat cu această problemă.

 

ANEXA I

 

Interdicţie de călătorie/îngheţarea activelor (persoane)

 

1. PAKCHUN IL

a. Descriere: Pak Chun Il a fost ambasadorul RPDC în Egipt şi sprijină KOMID.

b. Pseudonim: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 28 iulie 1954; naţionalitatea: RPDC; paşaport: 563410091

2. KIM SONGCHOL

a. Descriere: Kim Song Chol este un funcţionar al KOMID care a încheiat afaceri în Sudan pentru interesele KOMID.

b. Pseudonim: Kim Hak Song

c. Date de identificare: data naşterii: 26 martie 1968, dată alternativă a naşterii: 15 octombrie 1970; naţionalitatea: RPDC; paşaport: 381420565, alternativ, paşaport: 654120219

3. SON JONG HYOK

a. Descriere: Son Jong Hyok este un funcţionar KOMID care a încheiat afaceri în Sudan pentru interesele KOMID.

b. Pseudonim: Son Min

c. Date de identificare: data naşterii: 20 mai 1980; naţionalitatea: RPDC

4. KIM SE GON

a. Descriere: Kim Se Gon lucrează în numele Ministerului Industriei Energiei Atomice.

b. Pseudonim: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 13 noiembrie 1969; paşaport: PD472310104; naţionalitatea: RPDC

5. RI WON HO

a. Descriere: Ri Won Ho este un funcţionar al Ministerului Securităţii de Stat al RPDC stabilit în Siria pentru a sprijini KOMID.

b. Pseudonim: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 17 iulie 1964; paşaport: 381310014, naţionalitatea: RPDC

6. JOYONG CHOL

a. Descriere: Jo Yong Chol este un funcţionar al Ministerului Securităţii de Stat al RPDC stabilit în Siria pentru a sprijini KOMID.

b. Pseudonim: Cho Yong Chol

c. Date de identificare: data naşterii: 30 septembrie 1973; naţionalitatea: RPDC

7. KIM CHOL SAM

a. Descriere: Kim Chol Sam este un reprezentant al Băncii de Credit Daedong (DCB) care a fost implicat în gestionarea tranzacţiilor în numele DCB Finance Limited. Fiind un reprezentant al DCB stabilit în străinătate, se suspectează că Kim Chol Sam a facilitat tranzacţii în valoare de sute de mii de dolari şi este posibil să fi gestionat milioane de dolari din conturile conexe ale RPDC, având posibile legături cu programe nucleare/balistice.

b. Pseudonim: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 11 martie 1971; naţionalitatea: RPDC

8. KIM SOK CHOL

a. Descriere: Kim Sok Chol a deţinut funcţia de ambasador al RPDC la Myanmar şi acţionează ca facilitator al KOMID. Acesta a fost plătit de KOMID pentru sprijinul său şi aranjează întâlniri în numele KOMID, inclusiv o întâlnire între KOMID şi persoanele din domeniul apărării Myanmar, pentru a discuta aspecte financiare.

b. Pseudonim: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 8 mai 1955; paşaport 472310082; naţionalitate: RPDC

9. CHANG CHANG HA

a. Descriere: Chang Chang Ha este preşedintele celei de a două Academii de Ştiinţe Naturale (SANS).

b. Pseudonim: Jang Chang Ha

c. Date de identificare: data naşterii: 10 ianuarie 1964; naţionalitatea: RPDC

10. CHO CHUN RYONG

a. Descriere: preşedintele celui de al doilea Comitet economic (SEC).

b. Pseudonim: Jo Chun Ryong

c. Date de identificare: data naşterii: 4 aprilie 1960; naţionalitatea: RPDC

11. SON MUN SAN

a. Descriere: Son Mun San este director general al Biroului pentru afaceri externe al Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA).

b. Pseudonim: n/a

c. Date de identificare: data naşterii: 23 ianuarie 1951; naţionalitatea: RPDC

 

ANEXA II

 

Îngheţarea activelor (entităţi)

 

1. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK

a. Descriere: îşi desfăşoară activitatea în sectorul serviciilor financiare din cadrul economiei RPDC.

b. Localizare: Pyongyang. Coreea de Nord; SWIFT/BIC: KUDBKPPY

2. ILSIM INTERNATIONAL BANK

a. Descriere: Ilsim International Bank este afiliată la armata RPDC şi are o relaţie apropiată cu Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank a încercat să se sustragă sancţiunilor impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite.

b. Pseudonim: n/a

c. Localizare: Pyongyang, RPDC; SWIFT: ILSIKPPY

3. KOREA DAESONG BANK

a. Descriere: Daesong Bank este deţinută şi controlată de Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni.

b. Pseudonim: Choson Taesong Unhaeng; AKA: Taesong Bank

c. Localizare: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC; SWIFT/BIC: KDBKKPPY

4. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION

a. Descriere: Singwang Economics and Trading General Corporation este o firmă a RPDC pentru comerţul cu cărbune. RPDC generează o cotă semnificativă din banii pentru programele sale nucleare şi balistic prin extracţia minieră a resurselor naturale şi vânzarea lor în străinătate.

b. Pseudonim: n/a

c. Localizare: RPDC

5. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER

a. Descriere: Korea Foreign Technical Trade Center este o firmă a RPDC pentru comerţul cu cărbune. RPDC generează o cotă semnificativă din fondurile necesare pentru finanţarea programelor sale nuclear şi balistic, prin extracţia minieră a resurselor naturale şi vânzarea lor în străinătate.

b. Pseudonim: n/a

c. Localizare: RPDC

6. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION

a. Descriere: Korea Pugang Trading Corporation este deţinută de Korea Ryonbong General Corporation, conglomeratul din sectorul apărării al RPDC specializat în achiziţii pentru industriile de apărare ale RPDC şi care susţine vânzările cu caracter militar ale Pyongyangului.

b. Pseudonim: n/a

c. Localizare: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

7. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY

a. Descriere: Korea International Chemical Joint Venture Company este o filială a Korea Ryonbong General Corporation, conglomeratul din sectorul apărării al RPDC specializat în achiziţii pentru industriile de apărare ale RPDC şi care susţine vânzările cu caracter militar ale Pyongyangului, angajându-se în tranzacţii legate de proliferare.

b. Pseudonim: Choson International Chemicals Joint Operation Company; AKA: Chosun International Chemicals Joint Operation Company; AKA: International Chemical Joint Venture Company

c. Localizare: Hamhung, South Hamgyong Province, RPDC; Localizare: Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Localizare: Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

8. DCB FINANCE LIMITED

a. Descriere: DCB Finance Limited este o societate-paravan pentru Daedong Credit Bank (DCB), care este o entitate inclusă pe listă.

b. Pseudonim: n/a

c. Localizare: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Dalian, China

9. KOREA TAESONG TRADING COMPANY

a. Descriere: Korea Taesong Trading Company a acţionat în numele KOMID în relaţiile cu Siria.

b. Pseudonim: n/a

c. Localizare: Pyongyang, RPDC

10. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION

a. Descriere: Korea Daesong General Trading Corporation este afiliată cu Biroul 39 prin exporturi de minerale (aur), metale, utilaje, produse agricole, ginseng, bijuterii şi produse ale industriei uşoare.

b. Pseudonim: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

c. Localizare: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC

 

ANEXA III

 

Articole, materiale, echipamente, bunuri şi tehnologii

 

Articole utilizabile în domeniul nuclear şi/sau balistic

1. Isocyanates (TDI (Toluene di-isocyanate), MDI (Methylene bis (phenyl isocyanate)), IPDI (Isophorone diiosocyanate), HNMDI sau HDI (Hexamethylene diisocyanate), şi DDI (dimeryl diisocyanate) şi echipamente de producţie

2. Azotat de amoniu, pur chimic sau în fază stabilizată (PSAN)

3. Camere de testare nedistructive, cu o dimensiune interioară de 1 m sau mai mică

4. Turbopompe pentru motoare rachetă cu combustibil lichid sau hibrid

5. Substanţe polsmerice (Hydroxyl Terminated Poly-Ether (HTPE), Hydroxyl Terminated Caprolactone Ether (HTCE), Polypropylene glycol (PPG), Polydiethyleneglycol adipate (PGA) şi Polyethylene Gîycol (PEG)

6. Echipamente inerte pentru orice aplicaţie, în special pentru aeronave civile, sateliţi, aplicaţii pentru sondaje geofizice şi echipamentele de testare conexe ale acestora

7. Subsisteme de contramăsură şi mijloace de infiltrare (de exemplu, staţii de bruiaj, reflectori radar, ţinte false) concepute pentru a neutraliza, deruta sau a eluda apărarea antirachetă

8. Folii de sudură din mangan metalic

9. Maşini de hidroformare

10. Cuptoare de tratament termic - temperatură > 850°C şi o dimensiune > 1 m

11. Maşini de descărcare electrică (EDM)

12. Maşini de sudură cu frecare şi amestecare

13. Software de modelare şi proiectare asociat cu modelarea analizelor aerodinamice şi termodinamice ale sistemelor de vehicule aeriene fără pilot sau ale rachetelor

14. Camere de luat vederi de mare viteză, cu excepţia celor utilizate la sistemele de imagistică medicală

15. Şasiuri de camion cu 6 sau mai multe osii

Articole care pot fi utilizate la arme chimice/biologice

1. Hote de tiraj montate pe podea (walk-in-style) care au o lăţime nominală minimă de 2,5 metri

2. Lot de centrifugi cu o capacitate a rotorului de 4 I sau mai mare, care pot fi utilizate pentru materiale biologice

3. Aparate de fermentare cu un volum interior de 10-20 I (01-02 metri cubi), care pot fi utilizate ca materiale biologice

 

ANEXA IV

 

Bunuri de lux

 

(1) Covoare şi tapiţerii (cu o evaluare mai mare de 500 USD)

(2) Veselă din porţelan (fin) de os (cu o valoare mai mare de 100 USD)

 

ANEXA V

 

Formular standard pentru notificarea importurilor de cărbune din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

 

în conformitate cu paragraful 26 litera (b) din Rezoluţia nr. 2321 (2016)

Prezentul formular notifică Comitetul 1718 al Consiliului de Securitate al ONU cu privire la achiziţiile de cărbune provenit din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), în conformitate cu dispoziţiile relevante ale Rezoluţiei nr. 2321 (2016). Statul care face achiziţia:

Luna:

Anul:

Cărbune importat din RPDC, în tone metrice:

Cărbune importat din RPDC, în USD (opţional):

Informaţii suplimentare (opţional):

Semnătura/ştampila:

Data:

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.