MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 672/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 672         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 august 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 464 din 27 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

579. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 

580. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

581. - Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

90. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

1.224. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

1.225. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 464

din 27 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) şi art. 183 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihaela Luţu în Dosarul nr. 4.770/118/2014* al Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 522D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 3.516D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov în Dosarul nr. 3.979/62/2016 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a cauzelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 3.516D/2016 la Dosarul nr. 522D/2016, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecata, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea constatând prin Decizia nr. 605 din 22 septembrie 2016 constituţionalitatea acestora. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 183 din Codul de procedură civilă, arată că acestea sunt norme de procedură a căror reglementare intră în competenţa legiuitorului, iar accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procesuale prin care justiţia se înfăptuieşte.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin Decizia civilă nr. 423 din 25 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.770/118/2014*, Tribunalul Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) şi ale art. 183 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihaela Luţu într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe a Judecătoriei Constanţa prin care a fost admisă, în parte, acţiunea formulată de autoarea excepţiei, fiind dispusă anularea în parte a titlului executoriu şi a tuturor celorlalte acte de executare emise în baza acestui titlu.

6. Prin încheierea din 18 noiembrie 2016, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 21 decembrie 2016, pronunţate în Dosarul nr. 3.979/62/2016, Tribunalul Braşov - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Administraţia Finanţelor Publice Braşov într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neclare, lăsând loc la interpretări contradictorii, îngrădind accesul liber la justiţie, întrucât este lăsată la voia întâmplării interpretarea noţiunii de act ce trebuie depus la instanţă, ora la care se termină activitatea unei instituţii şi a modalităţii de comunicare a actului. Aşadar, indiferent de ora depunerii actului la serviciile de poştă, curierat rapid sau serviciul specializat de comunicare, atât timp cât depunerea se efectuează până la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate împlini actul procedural, actul este depus în termen.

10. Se mai susţine că dispoziţiile legale criticate creează o situaţie de inegalitate şi de discriminare între justiţiabilii care depun actele de procedură prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat în ultima zi a termenului, acte ce sunt primite, de către instanţele de judecată, după ora 24,00 a ultimei zile a termenului şi justiţiabilii ce procedează la comunicarea actelor de procedură prin mijloace electronice sau prin fax, încadrându-se în termenul de „ora 24 a ultimei zile a termenului”.

11. Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, respectiv Tribunalul Braşov - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Prin art. 182 alin. (2) din Codul de procedura civilă a fost stabilit cadrul legal pentru exercitarea unor drepturi procesuale, părţile având, în raport cu art. 10 din Codul de procedură civilă, obligaţia de a împlini actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege, obligaţie care nu este de natură a limita accesul la justiţie. Astfel, dispoziţiile legale criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 în ce priveşte respectarea principiului accesului liber la justiţie, acces exercitat, însă, în limitele cadrului legal pentru exercitarea unor drepturi procesuale. Prin dispoziţiile legale criticate sunt respectate toate garanţiile constituţionale, inclusiv egalitatea în faţa legii.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

14. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actele de sesizare a Curţii, îl reprezintă dispoziţiile art. 182 alin. (2), respectiv art. 182 alin. (2) şi art. 183 din Codul de procedură civilă. Având în vedere motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea va reţine ca obiect al acesteia dispoziţiile art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau intr-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispoziţiile aii. 183 fiind aplicabile “

Art. 183 cu denumirea marginală Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de deţinere din Codul de procedură civilă, la care face referire textul de lege criticat, are următorul cuprins:

„(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administraţia locului de deţinere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

18. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie astfel cum se interpretează, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituţie, şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că a mai analizat dispoziţiile legale din perspectiva unor critici similare, prin Decizia nr. 605 din 22 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2017, constatând constituţionalitatea acestora în raport cu art. 16 şi art. 21 din Constituţie. Prin decizia amintită, paragrafele 29-32, Curtea a reţinut că dispoziţiile legale criticate nu limitează dreptul părţilor de a comunica cu instanţele judecătoreşti, deoarece nimic nu le împiedică pe acestea să se adreseze instanţelor prin orice mijloace, cu condiţia, subînţeleasă, de a o face în termenele şi condiţiile prevăzute de lege.

20. Cu privire la critica de neconstituţionalitate ce vizează încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea a reţinut că principiul egalităţii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. În consecinţă, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice raţional, în respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

21. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a accesului liber la justiţie, Curtea observă că Legea fundamentală nu interzice stabilirea prin lege a anumitor condiţii sau reguli de procedură în privinţa exercitării acestui drept, ci, dimpotrivă, statuează în art. 126 alin. (2) că „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Aşadar, Curtea reţine că stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare a acestui drept fundamental, întrucât accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte şi este de competenţa exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994). Principiul accesului liber la justiţie trebuie interpretat şi prin prisma art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu privire la care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că dreptul de acces la un tribunal nu este un drept absolut, existând posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu conţinutul oricărui drept (Hotărârea din 21 februarie 1975, pronunţată în Cauza Golder împotriva Regatului Unit, paragrafele 37-38), iar accesul liber la justiţie implică, prin natura sa, o reglementare din partea statului şi poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanţa dreptului (Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României, paragraful 36). Instituirea unor termene pentru efectuarea diferitelor acte de procedură, termenele de prescripţie şi cele de decădere sau sancţiunile pentru nerespectarea acestora nu sunt de natură a încălca art. 6 paragraful 1 din Convenţie, acestea fiind restricţii admise atât timp cât nu aduc atingere dreptului la un tribunal în substanţa sa (Hotărârea din 22 octombrie 1996, pronunţată în Cauza Stubbings împotriva Regatului Unit, paragrafele 51-52). Dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut, putând fi supus unor restricţii legitime, cum ar fi termenele legale de prescripţie sau ordonanţele care impun depunerea unei cauţiuni (Hotărârea din 10 mai 2001, pronunţată în Cauza Z şi alţii împotriva Regatului Unit, paragraful 93).

22. În privinţa termenelor procedurale, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că instituirea acestora a avut în vedere securitatea şi stabilitatea raporturilor juridice şi nicidecum îngrădirea accesului liber la justiţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 123 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 22 martie 2006).

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Distinct de cele arătate, Curtea observă că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, fiind sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru interpretarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă acţiunea introdusă prin mail/fax, în ultima zi a termenului ce se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, este socotită a fi făcută în termen, a admis sesizarea şi, în consecinţă, a pronunţat Decizia nr. 34 din 15 mai 2017*), stabilind că: „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 Cod procedură civilă, actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, nu este socotit a fi depus în termen.”

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mihaela Luţu în Dosarul nr. 4.770/118/2014* al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov în Dosarul nr. 3.979/62/2016 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin


*) Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 34 din 15 mai 2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, luând în considerare dispoziţiile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 alin. (5) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) serviciile regionale de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang «tren regio», «tren interregio», care circulă pe raza unei regionale de cale ferată şi sunt destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar de călători în regiunea ce corespunde respectivei regionale de cale ferată, inclusiv ale unei regiuni transfrontaliere.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 579.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1)

din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 580.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo bunurilor din domeniul public al statului şi concesionate de Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată (lei) conform rapoartelor de evaluare nr. 7 şi 9/2017

Descrierea tehnică

Adresa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34046

8.20.01

Teren aferent pistei de decolare-aterizare

Suprafaţa = 307.527,34 mp

Carte funciară nr. 103008

Nr. cadastral: CAD: 215

Carte funciară nr. 104000

Nr. cadastral: CAD: cod; 217

Carte funciară nr. 103010

Nr. cadastral: CAD: 218

Carte funciară nr. 997

Nr. cadastral: CAD: 404

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 4

15.055.939,88

34047

8.20.01

Pistă de decolare-aterizare, inclusiv bretelele de legătură A, B, C, 0, E

Suprafaţa = 307.527,34 mp

LXL = 3.500 m

Breteaua A: L = 226 m

Breteaua B: L = 285 m

Bretelele C, D, E: L = 50 m

Carte funciară nr. 103008

Nr. cadastral: CAD: 215

Carte funciară nr. 104000

Nr. cadastral: CAD: cod; 217

Carte funciară nr. 103010

Nr. cadastral: CAD: 218

Carte funciară nr. 997

Nr. cadastral: CAD: 404

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 4

52.187 857,89

34048

8.20.03

Teren aferent căii de rulare

Suprafaţa = 12.148,24 mp

Carte funciară nr. 103009

Nr. cadastral: CAD: 214

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 4

594.754,18

34049

8.20.03

Cale de rulare

Suprafaţa = 12.148,24 mp

Dimensiuni L = 315 m, I = 38 m

Destinaţie: face legătura între bretelele de legătură A şi B pe platforma de avioane medii

Carte funciară nr. 103009

Nr. cadastral: CAD: 214

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 4

2.536.214,50

34050

8.20.05

Teren aferent platformei de îmbarcare/debarcare

Suprafaţa = 119.693,25 mp

Carte funciară nr. 103011

Nr. cadastral; CAD; 216

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu

str. Tudor Vladimirescu nr. 4

5.811.519,18

34051

8.20.05

Platformă de îmbarcare/debarcare, formată din:

Platforma de avioane medii

Platforma de avioane grele

Suprafaţa = 119.693.25 mp

Destinaţie: parcare aeronave de tonaj mediu şi greu

Capacitate: 17 locuri

Carte funciară nr. 103011

Nr. cadastral: CAD: 216

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 4

98.106.530,71

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridica

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

150064

8.29.13

Clădire administrativă

- str. Parcul Traian nr. 5,

municipiul Oradea,

judeţul Bihor

- str. Aurel Lazăr nr. 12,

str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4,

municipiul Oradea,

judeţul Bihor

Suprafaţă teren: cota de 2.959/2.971 mp;

Regim de înălţime: S+P+E

Suprafaţa construită: 1.999 mp

Suprafaţa desfăşurată: 3.927 mp

CF: 191189

Suprafaţă teren: 137 mp

Suprafaţa construită desfăşurată parter 38 mp

Suprafaţa construită desfăşurată etaj: 289 mp

CF: 191188

8.637.500 lei

Raport de evaluare nr. 18/2016

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4348882

Hotărârea Guvernului nr. 879/1998

Hotărârea Guvernului nr. 31/2004

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.438 din 26.05.2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum şi ale art. 48 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La litera B, după punctul 314 se introduc trei noi puncte, punctele 315, 316 şi 317, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire analiză, examen de laborator şi activitatea sanitară veterinară

Tip probă

Metoda/Tehnica de laborator/Referenţial de metodă

Tarif lei/analiză/examen/ operaţiune

„315

Determinarea reziduurilor de antibiotice

ţesuturi, lapte, ouă

Lichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă

190

316

Determinarea reziduurilor de colistin

ţesuturi, lapte, ouă

Lichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă

90

317

Determinarea O2 şi CO2 din produse alimentare ambalate în atmosferă modificată (MAP)

alimente

Analizor

25”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 90.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, precum şi ale art. 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO* în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 septembrie 2017.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.224.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.271(69)

(adoptată la 22 aprilie 2016)

 

Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

Amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL

 

(Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 şi 1997 referitoare la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la aceasta,

luând în considerare, la cea de-a şaizeci şi noua sa sesiune, proiectul de amendamente la anexa VI referitoare la cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor,

1 adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la regula 13 din anexa VI la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie,

2 stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 martie 2017, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor cu privire la amendamente,

3 invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 septembrie 2017, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus,

4 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la MARPOL,

5 solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.27H69)

 

AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL

(Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor)

 

ANEXA VI

Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave

 

CAPITOLUL 3

Cerinţe privind controlul emisiilor provenite de la nave

 

Regula 13 - Oxizi de azot (NOx)

1 Un nou paragraf 5.3 este adăugat după paragraful 5.2 existent, după cum urmează:

„5.3 Nivelul emisiilor şi modul pornit/oprit al motoarelor diesel navale care sunt instalate la bordul unei nave cărora li se aplică paragraful 5.1 al prezentei reguli şi care sunt certificate atât pentru nivelul III, cât şi pentru nivelul II sau care sunt certificate numai pentru nivelul II trebuie să fie înregistrate într-un registru de bord astfel cum este prescris de către Administraţie la intrarea într-o şi la ieşirea dintr-o zonă de control al emisiilor desemnată în conformitate cu paragraful 6 al prezentei reguli sau când se schimbă modul pornit/oprit în cadrul unei astfel de zone, împreună cu data, ora şi poziţia navei.”

2 În paragraful 5.1.1, simbolul „NOx” este înlocuit cu simbolul „NO2”.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 septembrie 2017.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.225.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.272(69)

(adoptată la 22 aprilie 2016)

 

Amendamente la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale

(Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 şi 1997 referitoare la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la aceasta,

luând notă în plus de regula 13 din anexa VI la MARPOL care face Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) obligatoriu în conformitate cu această anexă,

luând în considerare, la cea de-a şaizeci şi noua sa sesiune, proiectul de amendamente la Codul tehnic NOx 2008 referitoare la încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt,

1 adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la Codul tehnic NOx 2008, astfel cum sunt prezentate în anexa la prezenta rezoluţie,

2 stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 martie 2017, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor cu privire la amendamente,

3 invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 septembrie 2017, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus,

4 este de acord ca aceste amendamente să se aplice fiecărui motor diesel naval cu o putere nominală mai mare de 130 kW instalat, proiectat şi destinat pentru a fi instalat pe o navă care se supune regulii 13 din anexa VI la MARPOL, la sau după 1 septembrie 2017,

5 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la MARPOL,

6 solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC. 272(69)

 

Amendamente la Codul tehnic NOx 2008

(încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt)

 

Abrevieri, indici şi simboluri

1 În subparagrafele .1 şi .2 şi în titlul tabelului 2, cuvântul „naval/navale” este adăugat după cuvântul „diesel”.

2 În tabelul 2. rândul 4 este înlocuit cu următorul:

„(H)FID

Detector de ionizare în flacără (incandescentă)”

 

CAPITOLUL 1

Generalităţi

 

3 În paragraful 1.3.10, următoarea propoziţie nouă este inserată după prima propoziţie:

„Suplimentar, un motor cu combustibil gazos instalat pe o navă construită la 1 martie 2016 sau după această dată sau un motor cu combustibil gazos suplimentar sau un motor de înlocuire neidentic instalat la această dată sau după aceea este, de asemenea, considerat ca fiind un motor diesel naval.”

 

CAPITOLUL 4

Aprobarea pentru motoarele fabricate în serie: conceptele de familie şi grup de motoare

 

4 În paragraful 4.3.8.2.6, după punctul enumerativ existent „- - combustibil mixt” este adăugat un nou punct, după cum urmează:

„- - combustibil gazos”

5 După paragraful existent 4.3.8.2.10 este adăugat un nou paragraf, 4.3.8.2.11, după cum urmează: „.11 metode de aprindere:

- aprindere prin compresie

- aprindere prin injecţie pilot

- aprindere cu bujie sau altă sursă de aprindere exterioară”

6 În paragraful 4.4.6.2.5, după cuvintele „camei de injecţie” sunt inserate cuvintele „sau supapei de injecţie a gazului”.

7 În primul şi al doilea punct enumerativ din paragraful 4.4.7.2.1, după cuvântul „injecţiei” sunt inserate, respectiv, cuvintele „sau aprinderii”.

8 În paragraful 4.4.7.2.2, după punctul enumerativ existent „- camerei de ardere” este adăugat un nou punct, după cum urmează:

„- specificaţiei supapei de injecţie a gazului.”

 

CAPITOLUL 5

Proceduri pentru măsurarea emisiilor de NOx pe un stand de încercare

 

9 În paragraful 5.2.1.2, după cuvintele „motoare cu aspiraţie normală şi cu supraalimentare mecanică” sunt inserate cuvintele „funcţionând cu combustibil lichid sau mixt”.

10 Paragraful existent 5.2.1.3 este renumerotat ca 5.2.1.3.1 şi în paragraful renumerotat 5.2.1.3.1, după cuvintele „motoare cu turbosuflantă”, sunt inserate cuvintele „funcţionând cu combustibil lichid sau mixt”.

11 Un nou paragraf 5.2.1.3.2 este adăugat după paragraful renumerotat 5.2.1.3.1, după cum urmează:

„5.2.1.3.2 Pentru motoarele care trebuie să fie încercate numai cu combustibil gazos, cu sau fără răcirea aerului de admisie, parametrul fa trebuie să fie calculat după cum urmează:

 

             (2a)”

 

 

 

 

12 În a două propoziţie a paragrafului 5.3.3, cuvintele „pompa de injecţie” sunt înlocuite cu cuvântul „motor”.

13 În prima propoziţie a paragrafului 5.3.4, cuvintele „cu combustibil mixt” sunt şterse.

14 În a două propoziţie a paragrafului 5.4.2, după cuvântul „diesel” se inserează cuvântul „navale”.

15 Un nou paragraf 5.12.3.2.3 este adăugat după cum urmează:

„3 Calculul trebuie să fie făcut în conformitate cu paragrafele 5.12.3.1 şi 5.12.3.2. Oricum, valorile pentru qmf, WALF, WBET, WDEL, WEPS trebuie să fie calculate în conformitate cu următorul tabel*):

 

Factorii din formulele (6) (7) (8)

 

Formula pentru factori

qmf

=

WALF

=

WBET

=

WDEL

=

WEPS

=

 

16 Paragraful 5.12.3.3 este înlocuit cu următorul:

„5.12.3,3 Pentru aerul de admisie:

kwa = 1- kw2      (15)”

17 Paragraful 5.12.4.1 este înlocuit cu următorul:

„5.12.4.1 Deoarece emisia de NOx depinde de condiţiile aerului înconjurător, concentraţia de N0X trebuie să fie corectată, pentru a ţine cont de temperatura şi umiditatea aerului înconjurător, folosind factorii descrişi în 5.12.4.5, 5.12.4.6 sau 5.12.4.7, după caz.”

18 în paragraful 5.12.4.6, ultima propoziţie este înlocuită cu următoarea:

„Totuşi, dacă Ha HSC, atunci HSC  trebuie să fie utilizat în loc de Ha în formula (17) sau (17a).”

19 Un nou paragraf 5.12.4.7 este adăugat după paragraful existent 5.12.4.6, după cum urmează: „5.12.4.7 Pentru motoarele care trebuie încercate numai cu combustibil gazos:

khd = 0,6272 + 44,030 x 10-3 x Ha - 0,862 x 10-3 x H2a                        (17a)

unde:

Ha este umiditatea aerului de admisie la intrarea în filtru, în g de apă per kg de aer uscat.”

 

CAPITOLUL 6

Proceduri pentru demonstrarea conformităţii cu limitele emisiei de NOx la bordul navelor

 

20 În prima propoziţie din paragraful 6.2.1.2, după cuvântul „diesel” este inserat cuvântul „naval”.

21 Subparagraful 6.2.2.3.1 este înlocuit cu următorul:

„.1 reglajul injecţiei sau aprinderii,”.

22 în subparagraful 6.2.2.3.14, cuvântul „sau” este şters.

23 La sfârşitul subparagrafului 6.2.2.3.15 este adăugat cuvântul „sau”.

24 Un nou subparagraf 6.2.2.3.16 este adăugat după cum urmează:

„.16 supapa de injecţie a gazului.”

25 în a treia propoziţie din paragraful 6.3.1.4, cuvântul „mixt” este înlocuit cu cuvântul „gazos”.

26 Nota de subsol a tabelului 6 este înlocuită cu următoarea:

„* Numai pentru motoare care trebuie să fie încercate cu combustibil gazos.”

27 Paragraful 6.3.4.1 este înlocuit cu următorul:

„6.3.4.1 în general, toate măsurătorile de emisii cu combustibil lichid trebuie să fie efectuate cu motorul funcţionând cu combustibil diesel marin, clasa DM, conform standardului ISO 8217:2005. În general, toate măsurătorile de emisii cu combustibil gazos trebuie să fie efectuate cu motorul funcţionând cu combustibil gazos, care are o clasă echivalentă cu standardul ISO 8178-5:2008,”

28 în paragraful 6.3.4.3, cuvintele „sau cu combustibil gazos” sunt adăugate după expresia „motor cu combustibil mixt”.

 

Apendice III

Specificaţii pentru analizoarele care trebuie să fie utilizate la determinarea componentelor gazoase din emisiile motoarelor diesel navale

29 Subparagraful 1.2.12 este înlocuit cu următorul:

„.12 O2 - analizor de oxigen

Un detector paramagnetic (PMD), un senzor cu dioxid de zirconiu (ZRDO) sau un senzor electrochimie (ECS). ZRDO nu trebuie să fie utilizat pentru motoarele cu combustibil mixt sau motoarele cu combustibil gazos.”

30 La sfârşitul paragrafului 3.3 este adăugată o propoziţie nouă, după cum urmează:

„Opţional, pentru motoarele cu combustibil gazos (fără injecţie pilot de combustibil lichid), analizorul de hidrocarburi poate fi de tipul detector de ionizare în flacără (FID).”

31 La sfârşitul paragrafului 3.5 este adăugată o propoziţie nouă, după cum urmează:

„ZRDO nu trebuie să fie utilizat pentru motoarele cu combustibil mixt sau motoarele cu combustibil gazos.”

Apendice IV

Etalonarea aparaturii pentru efectuarea analizelor şi măsurătorilor

32 Modificare fără obiect în limba română.

33 În paragrafele 5.3, 5.4.2, 8, 8.1.1, 8.2.2 şi 8.3.2.10, simbolul „FID” este înlocuit, respectiv, cu simbolul „(H)FID”.

Apendice V

Raportul încercării motorului reprezentativ şi datele încercării

 

SECŢIUNEA 1

Raportul încercării motorului reprezentativ

 

34 Rândurile 10, 11 şi 12 ale paginii 1/5 sunt înlocuite cu următoarele:

 

„Avansul la injecţie sau aprindere statică

deg CA BTDC

Comanda electronică a injecţiei sau a aprinderii

Nu:

Da:

Avansul la injecţie sau aprindere variabilă

Nu:

Da:”

 

35 Rândurile 6 şi 27 ale paginii 2/5 sunt înlocuite, respectiv, cu următoarele:

Rândul 6:

 

„Tipul de combustibil care se utilizează la bord

Distilat/distilat sau combustibil greu/mixt/gazos”

 

Rândul 27

 

„Reglajul injecţiei sau aprinderii (plaja)

 

 

 

 

 

 

36 După rândul 6 al paginii 2/5 este inserat un nou rând, după cum urmează:

 

„Metoda de aprindere

Aprindere prin compresie/aprindere prin injecţie pilot/aprindere cu bujie sau altă sursă de aprindere exterioară”

 

37 Titlul tabelului „Caracteristicile combustibilului” situat în partea de jos a paginii 3/5 este înlocuit cu următorul:

„Caracteristicile combustibilului lichid”

38 Un tabel nou se adaugă după tabelul Caracteristicile combustibilului din pagina 3/5, după cum urmează:

„Caracteristicile combustibilului gazos

 

Tipul combustibilului

 

Proprietăţile combustibilului:

Analiza elementelor componente ale combustibilului

Numărul metanului

EN16726:2015

 

Carbon

% m/m

Valoarea calorifică inferioară

 

MJ/kg

Hidrogen

% m/m

Punctul de fierbere

 

°C

Azot

% m/m

Densitatea la punctul de fierbere

 

kg/m3

Oxigen

% m/m

Presiunea la punctul de fierbere

 

bar (abs)

Sulf

% m/m

 

 

 

Metan, CH4

mol%

 

 

 

Etan, C2H6

mol%

 

 

 

Propan, C3H8

mol%

 

 

 

Izobutan, i C4H10

mol%

 

 

 

N-Butan, n C4H10

mol%

 

 

 

Pentan, C5H12

mol%

 

 

 

C6+

mol%

 

 

 

CO2

mol%”

 

39 Rândul 11 din pagina 5/5 este înlocuit şi este adăugată o notă de subsol, după cum urmează:

 

„Cremaliera de injecţie/durata admisiei gazului**

mm/sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Numai pentru motoarele care sunt supuse încercării cu combustibil gazos”

 

SECŢIUNEA 2

Datele încercării motorului reprezentativ pentru a fi incluse în dosarul tehnic

 

40 Titlul celui de-al doilea tabel („Combustibilul de încercare pentru motorul reprezentativ*) este înlocuit cu următorul:

„Combustibilul lichid de încercare pentru motorul reprezentativ”

Tabelul următor este inserat după tabelul mai sus menţionat:

 

„Combustibilul gazos de încercare pentru motorul reprezentativ

Clasa ISO 8178-5:2008

Carbon

% m/m

 

Hidrogen

% m/m

 

Sulf

% m/m

 

Azot

% m/m

 

Oxigen

% m/m

 

Metan, CH4

mol%

 

Etan, C2H6

mol%

 

Propan, C3H8

mol%

 

Izobutan, i C4H10

mol%

 

N-Butan, n C4H10

mol%

 

Pentan, C5H12

mol%

 

C6+

mol%

 

CO2

mol%”

 

 

Apendice VI

Calcularea debitului masic al gazelor arse de evacuare (metoda carbonului echivalent)

41 În paragraful 2.5, cuvintele „în cazul funcţionării în modul pe gaz al motorului cu combustibil mixt” sunt şterse.

Apendice VII

Lista de verificare pentru metoda verificării parametrilor motorului

42 Partea introductivă a paragrafului 1.1 este înlocuită cu următoarea:

„.1 parametrul «reglajul injecţiei şi aprinderii»:”.

43 La sfârşitul subparagrafului 1.1.4 este adăugat cuvântul „şi”.

44 Un subparagraf nou, 1.1.5, este adăugat, după cum urmează:

„.5 indicator sau lampă de reglaj.”

Apendice VIII

Aplicarea metodei măsurării şi monitorizării directe

45 La sfârşitul paragrafului 2.1.1.4 este adăugată o nouă propoziţie, după cum urmează:

„Opţional, pentru motoarele cu combustibil gazos (fără injecţie pilot de combustibil lichid), analizorul de hidrocarburi poate fi de tipul detector de ionizare în flacără (FID).”

46 La sfârşitul paragrafului 2.1,1.5 este adăugată o nouă propoziţie, după cum urmează:

„ZRDO nu trebuie să fie utilizat pentru motoarele cu combustibil mixt sau motoarele cu combustibil gazos.”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.