MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 671/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

 

777/1.449/1.521. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

782/1.447/1.495. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

785/1.448/1.494. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

 

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 4.612 din 17.07.2017 al Direcţiei autorizare utilizare radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Rodin Traicu

 

Bucureşti, 19 iulie 2017.

Nr. 155.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

 

CAPITOLUL I

Scopul şi sfera de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileşte cerinţele de autorizare pentru fiecare dintre autorizaţiile emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP), denumită în continuare ELI-NP.

(2) Prezenta procedură se completează cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000, cu completările ulterioare, denumite în continuare NSR 01, ale Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 366/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 şi 764 bis din 30 noiembrie 2001, cu completările ulterioare, denumite în continuare NSR 03, ale Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 şi 769 bis din 22 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare NSR 06, ale Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 şi 936 bis din 20 decembrie 2002, denumite în continuare NSR 07, şi ale Normelor privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 septembrie 2005, denumite în continuare NDR 04.

 

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 2. - Termenii utilizaţi în prezenta procedura au următoarele semnificaţii:

a) Accelerator - echipamentul sau instalaţia în care particulele sunt accelerate, emiţând radiaţii ionizante cu o energie mai mare de 1 MeV.

b) ALARA - as low as reasonably achievable (cel mai scăzut nivel rezonabil cu putinţă).

 

CAPITOLUL III

Cerinţe privind autorizarea

 

Art. 3. - (1) Fiecare dintre etapele enumerate mai jos necesită autorizaţie prealabilă eliberată de CNCAN:

a) amplasarea;

b) construcţia şi/sau montajul;

c) punerea în funcţiune;

d) funcţionarea de probă;

e) exploatarea/utilizarea;

f) dezafectarea.

(2) înainte de trecerea la următoarea fază de autorizare trebuie îndeplinită fiecare condiţie din autorizaţia în vigoare.

(3) Cererile de autorizare se vor redacta conform anexei nr. I la NSR 03 şi vor fi însoţite de documentaţia tehnică ce va include următoarele:

a) informaţii generale necesare pentru autorizare, şi anume denumirea, adresa, personalul, sursele de radiaţii sau acceleratoarele solicitate a fi autorizate, descrierile infrastructurii, baza legală, cerinţele referitoare la pregătirea personalului, procedurile de minimizare a dozelor de radiaţii şi a contaminării, planuri pentru eventuale dezafectări:

b) graficul de timp necesar pentru fazele separate de autorizare şi evenimentele-cheie care pot avea foc pentru trecerea la următoarea fază de autorizare. Se va transmite o notificare către CNCAN atunci când se produc astfel de evenimente-cheie;

c) orice alte informaţii specifice enumerate în cadrul prezentului document;

d) semnătura reprezentantului legal al infrastructurii.

Art. 4. - (1) Autorizaţia CNCAN se eliberează fie pe o fază de realizare sau gen de activitate, fie pe mai multe, după caz

(2) CNCAN poate elibera autorizaţii parţiale pentru fazele menţionate la art. 3 alin. (1).

(3) în orice moment după depunerea cererii de autorizare şi până la finalizarea procesului de autorizare, CNCAN poate solicita informaţii suplimentare în scopul obţinerii de clarificări pentru a se determina dacă se va da curs cererii de autorizare sau dacă se va respinge.

(4) CNCAN poate permite coexistenţa anumitor aspecte sau zone ale unei infrastructuri În diferite faze de autorizare, însă doar dacă condiţiile pentru respectiva zonă sunt corespunzător îndeplinite. Eliberarea unei autorizaţii parţiale se realizează în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) înainte de eliberarea autorizaţiei, CNCAN poate solicita obţinerea autorizaţiilor şi avizelor prevăzute de lege din partea altor instituţii: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului etc.

Art. 5. - Titularul de autorizaţie poate face plângere la instanţa de contencios administrativ dacă consideră că a suferit un prejudiciu, conform art. 54 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Informaţii referitoare la infrastructură şi accelerator

 

Art. 6. - (1) Documentaţia referitoare la infrastructură şi accelerator este necesar să conţină datele de identificare ale persoanelor juridice care deţin şi operează ELI-NP.

(2) Planurile infrastructurii trebuie ofere o reprezentare clară a următoarelor elemente:

a) planul general;

b) clasificarea zonelor: zone controlate şi supravegheate, inclusiv destinaţia acestora;

c) proiectul de ventilaţie;

d) amplasarea ecranării;

e) stingerea incendiilor;

f) puncte de acces;

g) camere de comandă;

h) spaţii de laborator sau birouri.

(3) Descrierea acceleratoarelor şi dispozitivelor trebuie să conţină informaţii cu privire la:

a) componentele principale ale dispozitivelor (surse de alimentare, elemente magnetice, componente laser etc.), inclusiv locaţia acestora, ce se va include în planurile infrastructurii;

b) capabilităţile acestora de a produce particule accelerate, precum electroni, protoni, pozitroni, muoni etc., energiile şi debitele fluenţei totale. Zonele de influenţă a acestor surse de radiaţii trebuie să fie reprezentate pe planurile infrastructurii cu debitele dozelor corespunzătoare;

c) orice estimări de produse solide de activare, activitatea, distribuţia şi estimările debitelor dozelor acestora. Acestea trebuie să aibă în vedere timpi de funcţionare care să permită atingerea acumulării maxime a radioactivităţii datorate activării în produse solide, precum şi atingerea echilibrului radioizotopic - timpii de funcţionare să fie de cel puţin 5 ori mai mari faţă de cel mai lung timp de înjumătăţire izotopi produşi prin activare. Se va furniza un tabel cu  produsele de activare estimate, enumerate în ordine descrescătoare în funcţie de timpul de înjumătăţire;

d) scopul utilizării şi tipul de experimente;

e) schemele circuitelor electrice ale acceleratorului şi ale sistemelor de interblocare asociate, care vor fi actualizate şi păstrate în vederea inspecţiei de către CNCAN.

(4) Informaţiile solicitate şi precizate la alin. (1)-(3) vor fi descrise în documentaţiile tehnice transmise la CNCAN în vederea obţinerii diferitelor autorizaţii conform art. 3 alin. (1)-

(5) Doar modificările de la o autorizare la următoarea trebuie să fie transmise la CNCAN. Titularul autorizaţiei poate face referire la articolele nemodificate din autorizările anterioare.

 

CAPITOLUL V

Personal şi organizare

 

Art. 7. - (1) Titularul autorizaţiei va stabili o comisie pentru securitate radiologică, denumită în continuare CSR, în scopul aprobării regulilor şi procedurilor, asigurând faptul că funcţionarea acceleratoarelor este în conformitate cu regulile de protecţie radiologică şi normele CNCAN aplicabile.

(2) Membrii CSR trebuie aleşi astfel încât să posede pregătire profesională de bază şi experienţă în diferite domenii de interes pentru funcţionarea ELI-NP. Aceasta are roiul de a permite optimizarea adecvată şi o evaluare mai cuprinzătoare a procedurilor de sistem, operaţionale, de lucru, a regulamentelor, precum şi a instrucţiunilor de lucru.

(3) CSR poate stabili un grup de securitate radiologică sau responsabili zonali de securitate radiologică, după cum este necesar, la propunerea responsabilului cu securitatea radiologică, în vederea asigurării respectării procedurilor de securitate radiologică la nivelul infrastructurii. Se recomandă ca activitatea acestor persoane să fie finanţată de titularul de autorizaţie şi să se desfăşoare independent de proiectele de cercetare, în scopul minimizării conflictelor de interese.

(4) Cel puţin un membru CSR va avea calificarea necesară ca responsabil cu securitatea radiologică şi permis de exercitare de nivel II corespunzător, astfel încât să poată servi ca persoană de rezervă în absenţa responsabilului cu securitatea radiologică.

(5) Componenţa CSR trebuie stabilită înainte de punerea în funcţiune a infrastructurii.

Art. 8. - (1) Responsabilul cu securitatea radiologică, denumit în continuare RSR, este prima persoană responsabilă cu menţinerea tuturor regulilor, reglementărilor şi cerinţelor de autorizare în scopul protejării sănătăţii şi securităţii publice şi ocupaţionale, precum şi a bunurilor.

(2) în mod specific, responsabilităţile le vor include pe cele enumerate în anexa nr. 4 la NSR 07

(3) Condiţiile de studii şi de vechime includ:

a) cel puţin diplomă de licenţă, conferită de o universitate acreditată în ştiinţe exacte: fizică sau inginerie, care să susţină abilitatea acestuia de stabilire a criteriilor de protecţie radiologică esenţiale pentru activităţile autorizate;

b) cel puţin 4 ani de experienţă practică de lucru în domeniul protecţiei radiologice şi respectarea reglementărilor. Studiile avansate por fi substituite până la o perioadă de maximum doi din aceşti ani.

(4) Dacă se stabileşte că un candidat la postul de RSR îndeplineşte criteriile minime referitoare la studii şi experienţă, acesta va trebui să susţină un examen la CNCAN pentru obţinerea permiselor de exercitare de nivel 2, ce se va desfăşura în conformitate cu prevederile NSR 07.

(5) Titularul autorizaţiei trebuie să nominalizeze un RSR înainte de punerea în funcţiune a infrastructurii.

Art. 9. - Atât CSR, cât şi RSR vor avea autoritatea de încetare a activităţilor desfăşurate în cadrul infrastructurii ELI-NP dacă se consideră necesar pentru minimizarea pericolului pentru sănătatea şi securitatea populaţiei, a personalului expus profesional, protecţia mediului şi a proprietăţii.

Art. 10. - (1) Expertul acreditat în protecţie radiologică, denumit în continuare EPR, reprezintă prima persoană care va desemna elementele de protecţie radiologică şi trebuie să aibă atât studiile, cât şi experienţa de lucru care să demonstreze expertiza deţinută în domeniul instalaţiilor care generează particule cu energie înaltă.

(2) Responsabilităţile EPR vor fi în conformitate cu anexa nr. 5 la NSR 07.

(3) Condiţiile de studii şi de vechime includ:

a) diplomă de master/doctorat conferită de o universitate acreditată în ştiinţe exacte: fizică sau inginerie, care să sprijine abilitatea acestuia de stabilire a criteriilor de protecţie radiologică esenţiale pentru activităţile autorizate;

b) cel puţin 5 ani de experienţă practică de lucru în cadrul infrastructurilor cu acceleratoare de înaltă energie, legată în mod specific de următoarele domenii: ecranare împotriva radiaţiilor, caracterizarea câmpului de radiaţii, monitorizarea zonelor, dozimetrie, simulări de doze şi modelarea expunerii. Studiile avansate pot fi substituite până la o perioadă de maximum trei

(3) din aceşti ani;

c) experienţă în activitatea de lucru cu proiecte de ecranare şi alte măsuri de protecţie radiologică pe care le-a dezvoltat în scopul analizării şi stabilirii competenţei de către CNCAN.

(4) Dacă se stabileşte că un candidat la postul de EPR îndeplineşte criteriile minime referitoare la studii şi experienţă, acesta va trebui să susţină un examen la CNCAN în conformitate cu prevederile NSR 07.

(5) EPR are atribuţii în cadrul proiectului înainte de construirea facilităţilor şi pe întreg parcursul activităţilor desfăşurate în cadrul infrastructurii. Acesta va aproba orice caracteristici referitoare la ecranare, proiectul de protecţie radiologică sau monitorizarea dozelor (şi anume, selectarea materialelor de ecranare, a dispozitivelor adecvate de monitorizare a expunerii, evaluarea simulărilor de modelare a dozelor pentru diverse particule accelerate) şi modificările ulterioare ale acestor sisteme.

(6) în cazul în care un EPR nu este autorizat la data intrării în vigoare a prezentei proceduri pentru exercitarea activităţii corespunzătoare, până la obţinerea permisului de exercitare, atribuţiile acestuia pot fi preluate de către o altă persoană care deţine permis de nivel 3 valabil pentru domeniul acceleratori de particule.

Art. 11. - (1) Operatorii şi cercetătorii sunt persoane autorizate în vederea desfăşurării unei activităţi autonome.

(2) înainte de autorizarea operatorilor şi cercetătorilor, titularul de autorizaţie:

a) va asigure instruirea în domeniul securităţii radiologice şi va verifica, în mod regulat, înţelegerea demonstrată a principiilor de securitate radiologică, astfel cum se specifică în NSR 01;

b) va furniza copii după instructaj cu privire la reguli şi regulamente, condiţii de autorizare, iar manualul de protecţie radiologică al titularului de autorizaţie va include proceduri operaţionale şi de urgenţă;

c) va dezvolta programe de instruire corespunzătoare rolurilor acestor persoane (şi anume operatori, cercetători) pentru calificările iniţiale şi în curs la locul de muncă.

Art. 12. - Personalul auxiliar, care reprezintă personalul administrativ, de curăţenie, pază, care poate intra în zonele supravegheate sau controlate din cadrul infrastructurii ELI-NP, trebuie să fie instruit de titularul de autorizaţie în vederea însuşirii cunoştinţelor de bază privind pericolele de iradiere şi modul de răspuns şi intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

 

CAPITOLUL VI

Proiectarea ecranelor şi a sistemului de securitate

 

Art. 13. - (1) Fiecare infrastructură de accelerator de particule va fi prevăzută cu barierele primare şi secundare necesare pentru a asigura conformitatea cu NSR 01 secţiunea II sau constrângerile concepute la nivel intern referitoare la doze, oricare dintre acestea fiind mai restrictive. Calculele referitoare la ecranare trebuie să ţină cont de toate formele de radiaţii ionizante produse.

(2) Planurile pentru construirea acestor bariere trebuie să fie aprobate de un EPR şi depuse la CNCAN anterior obţinerii autorizaţiei de construire.

(3) EPR va realiza monitorizarea radiologică atunci când acceleratorul este capabil să producă radiaţii în scopul de a verifica dacă nivelurile radiaţiilor şi eficacitatea ecranării îndeplinesc cerinţele stabilite.

(4) Documentaţia privind monitorizarea radiologică efectuată va fi depusă la CNCAN de titularul de autorizaţie înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare operaţională.

(5) Orice creşteri ale maximelor intensităţii sau energiei fasciculelor sau orice evenimente care pot compromite integritatea ecranării, inclusiv activitatea seismică, pentru protejarea sănătăţii şi securităţii populaţiei şi personalului expus profesional, trebuie să impună reevaluarea de către EPR a eficacităţii barierelor de ecranare; rezultatele reevaluării trebuie să fie documentate şi depuse la CNCAN în vederea notificării sau modificării autorizaţiei.

(6) Ventilaţia va fi proiectată şi implementată în orice spaţii în care se poate produce radioactivitate în aer. Aceste sisteme vor face de asemenea obiectul alin. (1)-(5).

 

CAPITOLUL VII

Programul de protecţie radiologică

 

Art. 14. - (1) Titularul de autorizaţie va dezvolta, va documenta şi va implementa un program de protecţie radiologică corespunzător scopului şi sferei de aplicarea activităţilor autorizate şi suficient pentru a asigura respectarea dispoziţiilor din prezenta procedură.

(2) Programul de protecţie radiologică va fi cuprins într-un manual de protecţie radiologică, care va detalia toate aspectele necesare cu privire la infrastructură şi care va cuprinde toate procedurile operaţionale sau de urgenţă într-un singur document. Aspectele care se vor aborda în mod specific în cadrul manualului de protecţie radiologică trebuie să includă: proceduri operaţionale, proceduri de intervenţie la situaţii de urgenţă, controlul contaminării, responsabilitatea cu privire la gestionarea surselor radioactive şi a produselor de activare, echipamente radiologice portabile şi de caracterizare radiologică a zonelor, dozimetria personalului şi de arie, sisteme de control al interblocării, audituri şi optimizări ale programului, monitorizarea aerului şi a efluenţilor, proceduri de gestionare a deşeurilor, cerinţe de pregătire necesară pentru operatori şi personalul auxiliar, dispozitive de avertizare, programe de mentenanţă, protocoale de raportare, permise de fascicul, registre de evidenţă a utilizărilor şi păstrarea acestora.

Art. 15. - Titularul de autorizaţie va utiliza proceduri şi controale tehnice bazate pe principiile de protecţie radiologică specificate în normele CNCAN şi în documentele Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică pentru a se asigura că

dozele pentru persoanele expuse profesional, dozele pentru populaţie şi emisiile de efluenţi radioactivi în zone nerestricţionate sunt la nivelul rezonabil cel mai mic posibil, conform principiului ALARA.

Art. 16. - Titularul de autorizaţie va analiza anual conţinutul şi implementarea programului de protecţie radiologică. Această analiză va fi realizată de RSR cu asistenţă din partea EPR, iar rezultatele se vor raporta CSR. Membrii CSR vor aproba analiza, confirmând realizarea tuturor optimizărilor necesare.

Art. 17. - (1) Pentru a pune în aplicare cerinţele ALARA de la art. 15, titularul de autorizaţie va stabili, conform NSR 01, limite derivate asupra emisiilor atmosferice produse de materialele radioactive în mediul înconjurător, astfel încât fiecare persoană din populaţie care ar putea încasa cea mai mare doză să nu încaseze o doză efectivă totală mai mare de 0,1 mSv pe an ca urmare a acestor emisii.

(2) Dacă titularul de autorizaţie supus acestei cerinţe depăşeşte limitele derivate, titularul autorizaţiei va raporta depăşirea către CNCAN şi va lua măsurile corective adecvate pentru a se asigura că această situaţie nu se va mai repeta.

(3) în cazul în care experimentele individuale pot indica un risc crescut de producere şi emisie de radionuclizi, trebuie stabilită o procedură pentru evaluarea riscului general cu privire la această cerinţă. În cursul acestor perioade de timp pot fi necesare procese de filtrare şi monitorizare mai riguroase.

(4) Pentru verificarea respectării dozei de 0,1 mSv pe an poate fi necesar să se ia în considerare şi alte surse autorizate care contribuie la expunerea ambientală a populaţiei, în special dacă acestea sunt deţinute şi operate de aceeaşi instituţie.

Art. 18. - (1) Titularul de autorizaţie va implementa o cultură de securitate pentru a încuraja o atitudine activă şi dorinţa de îmbunătăţire a cunoştinţelor de protecţie radiologică şi securitate şi pentru a descuraja automulţumirea.

(2) Cultura de securitate se referă la următoarele aspecte:

a) toţi angajaţii infrastructurii autorizate vor putea sesiza RSR cu privire la probleme de securitate şi trebuie să existe proceduri pentru soluţionarea acestor probleme. Angajaţii vor fi protejaţi împotriva eventualelor represalii în cazul în care informează cu privire la potenţiale puncte slabe ale programului;

b) punctele slabe identificate în cadrul programului vor fi abordate cât mai curând posibil şi vor fi consolidate astfel încât să se prevină repetarea acestora. Toate versiunile existente ale manualului de protecţie radiologică vor fi actualizate pentru a reflecta aceste optimizări ale programului;

c) CSR şi alţi membri ai personalului de protecţie radiologică se vor întruni în mod regulat pentru discutarea operaţiunilor Standard şi a oricăror probleme privind securitatea radiologică care apar. Aspectele abordate ar putea include aprobarea noilor operatori, diferite solicitări privind proiectele de cercetare, mentenanţă sau optimizarea infrastructurii, respectarea reglementărilor etc.;

d) fiecare nivel organizaţional (inclusiv conducerea, CSR, RSR, EPR, operatorii şi cercetătorii) va fi informat prin mijloace documentate cu privire la orice modificări sau optimizări ale programului de radioprotecţie operaţională:

e) titularul de autorizaţie va stabili niveluri de doză în timpul experimentelor şi criterii de performanţă inferioare celor impuse prin reglementări. În cazul în care nivelurile de doză sunt depăşite, va trebui să existe o analiză cauzală şi se vor lua măsuri corective pentru minimizarea repetării acestei situaţii.

Art. 19. - (1) Programul de radioprotecţie operaţională şi manualul corespunzător vor fi elaborate de titularul de autorizaţie şi transmise la CNCAN, spre analiză, anterior obţinerii aprobării de punere în funcţiune.

(2) Orice revizie a programului de radioprotecţie operaţională se va disemina la nivelul tuturor structurilor titularului de autorizaţie.

(3) Modificările ulterioare vor fi analizate de CNCAN în cursul inspecţiei şi anterior următoarelor faze de autorizare.

 

CAPITOLUL VIII

Proceduri operaţionale şi de urgenţă

 

Art. 20. - (1) Acceleratoarele vor fi asigurate împotriva utilizării neautorizate, pe toată perioada în care nu sunt în funcţiune.

(2) Pentru pornirea şi oprirea fasciculului acceleratorului se va utiliza în mod curent doar un comutator fixat pe consola de comandă a acceleratorului.

(3) Sistemul de blocare de siguranţă nu va fi utilizat pentru oprirea fasciculului acceleratorului decât în caz de urgenţă.

(4) în cazul în care, din orice motiv, este necesară scoaterea temporară din funcţiune (by-passarea) în mod intenţionat a unui (unor) sistem(e) de interblocare de siguranţă, respectiva acţiune va fi:

a) autorizată de RSR;

b) consemnată în registrul de evidenţă a utilizărilor, o notificare în acest sens fiind ataşată pe consola de comandă a acceleratorului şi în locaţia sistemului de interblocare scos temporar din funcţiune; şi

c) finalizată cât mai curând posibil

Art. 21. - (1) Procedurile operaţionale şi de urgenţă vor fi depuse la CNCAN anterior aprobării de punere în funcţiune. Acestea trebuie să fie adecvate pentru protejarea sănătăţii în muncă şi minimizarea pericolului pentru sănătate şi securitate publică sau bunuri.

(2) Un exemplar al procedurilor operaţionale şi de urgenţă existente va fi păstrat la panoul (panourile) de comandă al(e) acceleratorului. Titularul de autorizaţie trebuie să specifice dacă sunt necesare locaţii suplimentare pentru operarea în siguranţă şi supravegherea zonelor cu radiaţii.

Art. 22. - Permisele de utilizare de fascicul vor fi analizate şi aprobate de RSR şi EPR. Acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) energia acceleratorului;

b) particulele generate;

c) materialul ţintelor;

d) timpul de utilizare total autorizat;

e) ratele de repetiţie;

f) orice condiţii sau constrângeri speciale, limite temporare, prezenţa RSR, monitorizare suplimentară;

g) zonele experimentale în care este prezent fasciculul;

h) personalul responsabil care va fi prezent în timpul utilizării.

Art. 23. - Registrele de evidenţă a utilizărilor vor fi păstrate pentru a documenta cu privire la permisele fascicul utilizate, perioadele de timp în care se utilizează şi operatorii prezenţi. Dacă există abateri sau incidente care se produc în cursul uneia dintre aceste perioade, se vor consemna în registrul de evidenţă a utilizărilor.

Art. 24, - (1) Permisele de lucru cu radiaţii vor fi stabilite de asemenea pentru orice activităţi unice, precum mentenanţa în zonele din subsol şi controalele specifice pentru prevenirea oricăror expuneri accidentale.

(2) RSR va analiza şi semna orice permis de lucru cu radiaţii pentru cazuri speciale.

Art. 25. - Procedurile operaţionale şi de urgenţă trebuie stabilite pentru a fi induse în manualul de protecţie radiologică.

 

CAPITOLUL IX

Controale şi sisteme de interblocare

 

Art. 26. - Parametrii esenţiali, citirile şi comenzile de pe consola de comandă a acceleratorului trebuie să fie clar identificabile, uşor perceptibile şi vizibile operatorilor în orice moment în care echipamentul este în funcţiune.

Art. 27. - Toate intrările în camera de ţinte şi alte zone controlate vor respecta cerinţele de mai jos:

a) trebuie să se utilizeze un dozimetru de control portabil care să măsoare nivelurile dozelor şi care să asigure că nu există persoane expuse unor debite echivalente ale dozelor de radiaţii care depăşesc 0,1 mSv într-o oră;

b) intrările sunt blocate, cu excepţia perioadelor în care este necesar accesul în respectivele zone, cu control activat şi autorizare pentru fiecare intrare individuală;

c) titularul de autorizaţie va stabili controale pentru situaţiile descrise la lit. a) şi b), într-o manieră care să nu împiedice persoanele să părăsească zonele cu radiaţii.

Art. 28. - În cazul în care se declanşează un sistem de interblocare, va fi posibilă reluarea funcţionării acceleratorului doar prin resetarea manuală a comenzilor în poziţia în care a fost declanşat sistemul de interblocare şi ulterior din camera de comandă.

Art. 29. - Fiecare sistem de interblocare va funcţiona independent de toate celelalte sisteme de interblocare, pentru a preveni defectarea unui dispozitiv care să le afecteze pe celelalte.

Art. 30. - Toate sistemele de interblocare de siguranţă vor fi asigurate împotriva defectării, şi anume vor fi concepute astfel încât orice defect sau defecţiunea unei componente din sistemul de interblocare să împiedice funcţionarea acceleratorului.

Art. 31. - Un comutator pentru întreruperea de urgenţă a alimentării va fi amplasat în toate zonele de radiaţii şi pe consola de comandă. Acest comutator va include o resetare manuală, astfel încât acceleratorul să nu poată fi repornit fără a reseta mai întâi manual comutatorul de oprire.

Art. 32. - Dacă se doreşte o excepţie sau o alternativă la cerinţele de mai sus, atunci se poate propune o metodă adecvată, care va fi înaintată la CNCAN spre aprobare.

Art. 33. - Toate sistemele de interblocare şi comenzile vor fi instalate şi testate anterior fazei de punere în funcţiune a oricăror dispozitive ale acceleratorului.

 

CAPITOLUL X

Dispozitivele de avertizare

 

Art. 34. - Toate locaţiile desemnate a fi zone controlate în care pot fi prezente radiaţii şi intrările în aceste locaţii vor fi echipate cu lămpi de avertizare uşor observabile care funcţionează doar atunci când se produc radiaţii (există fascicul de radiaţii).

Art. 35. - Fiecare zonă controlată va avea un dispozitiv de avertizare sonoră care va fi activat timp de cel puţin 15 secunde înainte de eventuala producere a acestor radiaţii. Acesta va fi perceput cu uşurinţă în toate locaţiile în care sunt prezente fascicule ale acceleratorului.

Art. 36. - Barierele, temporare sau de altă natură, şi căile care conduc În zonele cu pericol de expunere la radiaţii vor fi semnalizate şi identificate în mod adecvat astfel încât să fie protejate sănătatea şi securitatea populaţiei şi a personalului expus profesional, mediul şi proprietatea. Pentru aceasta trebuie Să se abordeze modalitatea de semnalare sau prevenire a accesului spre produse de activare temporară. Metodele de identificare şi semnalizare a zonelor trebuie să fie descrise în manualul de protecţie radiologică al titularului autorizaţiei.

Art. 37. - Dacă se doreşte o excepţie sau o alternativă la cerinţele de mai sus, atunci se poate propune o metodă adecvată, care va fi înaintată la CNCAN spre aprobare.

Art. 38. - Toate dispozitivele de avertizare vor fi instalate şi testate anterior fazei de punere în funcţiune a oricăror dispozitive ale acceleratorului.

 

CAPITOLUL XI

Monitorizarea radiaţiilor

 

Art. 39. - Echipamentele de monitorizare portabile vor fi disponibile în cadrul fiecărei zone a acceleratorului şi cuprind instrumentarul adecvat pentru măsurarea fiecărui tip de radiaţie produsă.

Art. 40. - Nivelurile de radiaţii din toate zonele controlate sau supravegheate care ar putea indica prezenţa pericolelor de expunere la radiaţii vor fi monitorizate în mod continuu şi vor fi adecvate tipului de radiaţie. Dispozitivele de monitorizare vor fi independente, din punct de vedere electric, de sistemele de control şi interblocare ale acceleratorului şi capabile să asigure citirea de la distanţă şi locală, cu alarme vizuale sau sonore de la panoul de comandă şi din alte locaţii adecvate.

Art. 41. - Ori de câte ori este cazul se vor efectua măsurători periodice pentru determinarea cantităţii de radioactivitate cauzată de aerosolii radioactivi existenţi în zonele ce prezintă acest pericol.

Art. 42. - Ori de câte ori este cazul se vor realiza teste periodice de prelevare de probe cu frotiuri pentru determinarea gradului de contaminare din zonele ţintelor şi din alte zone ce ar putea fi contaminate.

Art. 43. - (1) Monitorizarea dozimetrică a personalului trebuie realizată pentru a monitoriza expunerile şi pentru a verifica faptul că acestea respectă limitele de doză prevăzute pentru expunerea profesională.

(2) în zonele din cadrul întregii infrastructuri ELI-NP se vor aplica monitoare pasive pentru a demonstra respectarea limitelor de doză pentru expunerea profesională şi a populaţiei.

(3) Această metodă de monitorizare pasivă â dozelor va fi implementată înainte de punerea în funcţiune a facilităţilor acceleratorului şi va fi menţinută pentru o perioadă de timp şi după oprirea instalaţiei, în vederea dezafectării, până la finalizarea acesteia.

(4) Se vor lua în calcul toate tipurile de radiaţii: de neutroni, gama, de electroni, protoni şi muoni.

(5) Dacă un dispozitiv de măsurare stabilit nu este disponibil, trebuie aplicate unele mijloace de măsurare sau simulare utilizând factorul de corecţie pentru calcularea dozelor suplimentare încasate.

(6) Se va apela la un EPR pentru formularea acestui program dozimetric.

(7) întreaga activitate de supraveghere şi monitorizare dozimetrică va fi desfăşurată de un serviciu de dozimetrie desemnat de CNCAN.

Art. 44. - EPR şi RSR vor dezvolta proceduri scrise pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare. Aceste proceduri vor fi documentate în manualul de protecţie radiologică.

Art. 45. - Întregul sistem de monitorizare a radiaţiilor va fi instalat şi testat anterior fazei de punere în funcţiune a oricăror dispozitive ale acceleratorului.

 

CAPITOLUL XII

Responsabilitatea pentru gestionarea surselor radioactive şi a deşeurilor radioactive

 

Art. 46. - Titularul de autorizaţie va menţine evidenţa surselor radioactive achiziţionate de la furnizori externi, careva include informaţii exacte referitoare la:

a) producătorul sursei;

b) model;

c) seria de identificare;

d) izotop;

e) activitate şi datele analizelor;

f) locul de depozitare;

g) metoda de dispunere planificată ce se referă la: păstrare pentru dezintegrare, returnare la producător, trimitere către infrastructura autorizată de depozitare intermediară sau infrastructurile autorizate de tratare a deşeurilor radioactive.

Art. 47. - La activările ţintelor şi echipamentelor acceleratorului se au în vedere următoarele aspecte:

a) anterior punerii în funcţiune şi înainte de orice modificări majore ale acceleratorului, titularul de autorizaţie va calcula toate activările produse pentru durata de viaţă a acceleratorului, considerând durata de viaţă ca fiind cel puţin de 5 ori cel mai lung timp de înjumătăţiră al produşilor de activare, pentru a permite atingerea echilibrului acumulărilor de produse de activare estimate;

b) evaluările anuale ale produselor de activare se vor realiza pentru cuantificarea nivelului total al inventarului de radioactivitate existent în cadrul infrastructurii;

c) evaluările menţionate la lit. a) şi b) vor conţine cel puţin orice produse de activare care au timpi de înjumătăţiră mai mări de 100 de zile sau care pot contribui la expuneri majore.

Art. 48. - Înainte de depozitarea ca deşeu radioactiv a unui echipament potenţial activat, titularul de autorizaţie:

a) va investiga şi va caracteriza echipamentul pentru a verifica dacă nu conţine materiale radioactive sau, dacă acestea există, va caracteriza izotopii prezenţi şi va determina concentraţia, precum şi activitatea totală estimată;

b) înainte de a depozita ca deşeu radioactiv acest echipament se vor genera rapoartele de caracterizare şi o descriere a tuturor materialelor programate pentru depozitare. Aceasta va specifica de asemenea infrastructura de depozitare planificată pentru acceptarea deşeurilor echipamentului;

c) raportul menţionat la lit. b)va fi depus la CNCAN. Toate evidenţele referitoare la depozitarea echipamentului ca deşeu radioactiv trebuie păstrate în vederea dezafectării finale a instalaţiei.

Art. 49. - Procedurile de menţinere a evidenţei surselor radioactive şi deşeurilor radioactive trebuie stabilite în vederea includerii în manualul de protecţie radiologică.

 

CAPITOLUL XIII

Caracteristici cuprinzătoare referitoare la securitate şi alte caracteristici ale infrastructurii ELI-NP

 

Art. 50. - În cazul în care se stabileşte că sunt necesare sisteme suplimentare ale infrastructurii ELI-NP sau de siguranţă, de stingere a incendiilor, pentru defecte de împământare, de pază şi supraveghere a personalului, sisteme de intercomunicaţii din cadrul amplasamentului etc., toate aspectele legate de acestea trebuie să fie implementate înainte de punerea în funcţiune a infrastructurii şi iniţializarea fasciculelor de radiaţii.

 

CAPITOLUL XIV

Mentenanţă şi testare

 

Art. 51. - Dispozitivele de măsurare portabile trebuie să fie:

a) calibrate anual sau, în cazul eşuării testelor de funcţionare, ori de câte ori este necesar;

b) testate din punctul de vedere al funcţionării cel puţin lunar.

Art. 52. - Echipamentele de monitorizare a zonelor trebuie să fie:

a) calibrate o dată la doi ani sau, în cazul eşuării testelor de funcţionare, ori de câte ori este necesar;

b) testate din punctul de vedere al funcţionării la interval de cel puţin 6 luni.

Art. 53. - Dispozitivele de avertizare sonoră sau vizuală trebuie să fie testate din punctul de vedere al operabilităţii la interval de cel puţin 6 luni.

Art. 54. - Sistemele de interblocare şi control trebuie testate la interval de cel puţin 6 luni.

Art. 55. - Testele de rutină aferente pornirii în siguranţă şi operaţiunilor acceleratorului vor fi efectuate după cum se va considera necesar în cadrul procedurilor operaţionale existente la nivelul amplasamentului.

Art. 56. - Pentru testarea unor sisteme precum integritatea ecranării, operabilitatea ventilaţiei, sistemele de stingere a incendiilor, sistemele de securitate, se vor avea în vedere următoarele:

a) toate elementele concepute pentru protecţia lucrătorilor expuşi profesional, sănătăţii şi securităţii populaţiei, protecţia mediului sau a proprietăţii trebuie testate anual din punctul de vedere al funcţionării corespunzătoare;

b) CNCAN poate impune testarea mai frecventă, după caz, prin alte reglementări şi cerinţe specifice.

Art. 57. - Procedurile de calibrare şi testare a tuturor elementelor critice ale infrastructurii ELI-NP enumerate la art. 51-56, precum şi ale altor elemente suplimentare pe care titularul de autorizaţie le va considera esenţiale vor fi introduse în manualul de protecţie radiologică. Acesta va fi depus la CNCAN spre analiză anterior fazei de punere în funcţiune.

 

CAPITOLUL XV

Rapoarte şi notificări

 

Art. 58. - Toate notificările şi rapoartele se vor realiza în conformitate cu NSR 01, NSR 06 şi cu prezenta procedură.

Art. 59. - (1) în cazul producerii oricăror evenimente sau condiţii care nu sunt în conformitate cu reglementările, condiţiile de autorizare sau manualul de protecţie radiologică, titularul de autorizaţie va notifica CNCAN cât mai curând posibil.

(2) Notificarea imediată va fi urmată de un raport detaliat, iar calendarul va fi stabilit corespunzător gradului de severitate şi complexitate al evenimentului.

Art. 60. - În cazul defecţiunilor la sistemele de securitate cheie, se va întocmi un raport către CNCAN în care se vor descrie cauza generatoare şi acţiunile corective întreprinse de echipa managerială a instalaţiei pentru a preveni repetarea unei astfel de situaţii. Raportul va fi transmis la CNCAN în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Art. 61. - Orice propuneri de modificări ale autorizaţiilor existente vor fi înaintate de titularul de autorizaţie la CNCAN, spre analiză, cu cel puţin cu 60 de zile în avans.

 

CAPITOLUL XVI

Evidenţe

 

Art. 62, - Întreaga activitate de mentenanţă de rutină şi de testare a echipamentelor va fi documentată, iar evidenţele vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. Acestea trebuie să conţină suficiente informaţii pentru a identifica echipamentele specifice, data şi ora testării, persoana care a efectuat testarea şi rezultatele.

Art. 63. - Înregistrările tuturor controalelor de protecţie radiologică şi ale controalelor privind contaminarea vor fi păstrate la dosar în cadrul fiecărei infrastructuri de accelerator pentru o perioadă de 3 ani, în vederea inspectării de către autorităţile naţionale competente. Acestea vor conţine suficiente informaţii pentru a identifica locaţia infrastructurii, data şi ora controlului, persoana care a efectuat controlul şi orice rezultate.

Art. 64, - înregistrările oricăror activităţi sau audituri realizate de RSR, CSR sau EPR vor fi păstrate pentru O perioadă de cel puţin 3 ani.

Art. 65. - Înregistrările activităţilor de instruire vor fi păstrate pe perioada angajării persoanei respective în cadrul titularului de autorizaţie şi pe o perioadă de trei ani după aceasta.

Art. 66. - Înregistrările privind monitorizarea personalului vor fi păstrate în conformitate cu NSR 01 şi NSR 06.

Art. 67. - Înregistrările oricăror situaţii de urgenţă sau incidente care se produc şi ale oricăror acţiuni corective întreprinse vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de funcţionare a infrastructurii.

Art. 68. - Dispoziţiile programului de protecţie radiologică vor fi menţinute pe întreaga perioadă de funcţionare a infrastructurii până la aprobarea încetării activităţii; acesta trebuie să reprezinte cea mai recentă revizuire şi să includă o listă a modificărilor anterioare.

Art. 69. - Evidenţele înregistrate în scopul dezafectării (registre de evidenţă a utilizărilor, permise de fascicul, evidenţe ale evenimentelor de decontaminare, emisii în mediul înconjurător, inventare ale activărilor, inventare ale surselor radioactive, transferuri de surse radioactive şi depozitarea ca deşeuri radioactive) vor fi păstrate pentru întreaga durată de funcţionare a infrastructurii până la aprobarea încetării activităţii.

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 777 din 20 iulie 2017

Nr. 1.449 din 10 august 2017

Nr. 1.521 din 1 august 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Petre Iulian Nicolescu,

Ionuţ Mişa

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Cod unic de înregistrare: RO 3180070

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

23.350

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

23.250

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

100

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

22.200

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

21.950

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

10.716

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

250

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.146

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.169

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

6.780

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.389

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

215

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.762

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

838

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

250

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.150

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

94

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.056

 

1

 

Rezerve legale

25

57

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

554

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

445

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

45

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

445

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.833

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.833

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

210

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

210

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.107

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.690

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

111

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

951

 

8

 

Plăţi restante

55

3

 

9

 

Creanţe restante

56

14

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 782 din 20 iulie 2017

Nr. 1.447 din 10 august 2017

Nr. 1.495 din 26 iulie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Petre Iulian Nicolescu,

Ionuţ Mişa

Lia-Olguţa Vasilescu

secretar de stat

 

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Cod unic de înregistrare: RO 14361269

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

19.489

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.479

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

19.139

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19.129

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.264

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

- 555

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.541

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.915

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

7.515

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.400

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

658

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

198

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.770

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.100

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

36o

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

350

 

1

 

Rezerve legale

25

19

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

331

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

36

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

331

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.494

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

353

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

232

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.405

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.996

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

90

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

982,1

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

8

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 785 din 20 iulie 2017

Nr. 1.448 din 10 august 2017

Nr. 1.494 din 26 iulie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Petre Iulian Nicolescu,

Ionuţ Mişa

Lia-Olguţa Vasilescu

secretar de stat

 

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

Şoseaua de Centură nr. 50, localitatea Măgurele, judeţul Ilfov

Cod unic de înregistrare: R016695222

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.445

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.445

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.096

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.096

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

135

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

35

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

759

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

544

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

544

 

 

 

C2

bonusuri

14

0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

62

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

153

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

167

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

349

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

17

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

332

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

36

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

26

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.744

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.744

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

56

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

758

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

92

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.