MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 296/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 296         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 aprilie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 781 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

243. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de clasificaţie

 

245. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

247. - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.30. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea art. 136 alin. (4) din Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 53/2015

 

316. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2017-15 februarie 2018

 

3.780. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.781

din 15 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu – judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Claudiu Ioan Dărăbuţ în Dosarul nr. 10.630/55/2015/a5 al Tribunalului Arad - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.894D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 24 din 20 ianuarie 2016,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea penală nr. 513 din 18 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 10.630/55/2015/a5, Tribunalul Arad - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Claudiu Ioan Dărăbuţ cu ocazia soluţionării contestaţiei formulate împotriva unei măsuri asigurătorii luate de către instanţa de judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, ale art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, ale art. 126 alin. (2), potrivit căruia competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, precum şi ale art. 11 privind tratatele ratificate de Parlament şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte, asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate prevăd posibilitatea de a contesta doar modul de ducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, excluzând controlul judiciar asupra luării măsurii asigurătorii. Or, în lipsa unei căi de atac împotriva încheierii prin care instanţa a luat măsura asigurătorie, inculpatul nu are nicio posibilitate de a contesta caracterul disproporţionat al respectivei măsuri. Consideră că judecătorul care a dispus măsura asigurătorie nu prezintă garanţiile de imparţialitate necesare pentru a avea vocaţia să soluţioneze contestaţia. Arată că reglementarea competenţei funcţionale a instanţelor, care presupune alocarea judecării cauzei în primă instanţă unui anumit nivel de jurisdicţie, respectiv atribuirea soluţionării căilor de atac unor instanţe ierarhic superioare, reprezintă un mecanism de natură să asigure obiectivitatea judecătorilor care soluţionează căile de atac.

6. Tribunalul Arad - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este fondată, întrucât neprevederea de către Codul de procedură penală a căii de atac a contestaţiei împotriva încheierii prin care judecătorul dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului încalcă dreptul acestuia la un proces echitabil, drept consacrat atât de art. 21 alin. (3) din Constituţie, cât şi de prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, instanţa de judecată apreciază că se încalcă principiul accesului liber la justiţie prevăzut de art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie şi principiul dublului grad de jurisdicţie statuat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie, precum şi dreptul la un recurs efectiv, prevăzut de art. 13 din Convenţie.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală a devenit inadmisibilă, ţinând cont de dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, ca urmare a admiterii, în data de 20 ianuarie 2016, a unei excepţii de neconstituţionalitate având acelaşi obiect. Cu prilejul menţionat, Curtea Constituţională a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată este neconstituţională.

9. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, fiind incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. În acest sens, arată că, prin Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată este neconstituţională.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţionala a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.”

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, ale art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, ale art. 126 alin. (2), potrivit căruia competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, precum şi ale art. 11 privind tratatele ratificate de Parlament şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei critică soluţia legislativă din cuprinsul dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată.

15. Curtea observă că, prin Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 12 aprilie 2016, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată este neconstituţională. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 şi de faptul că decizia mai sus menţionată a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional în prezenta cauză, Curtea urmează a respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă care nu permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată.

16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Claudiu Ioan Dărăbuţ în Dosarul nr. 10.630/55/2015/a5 al Tribunalului Arad - Secţia penală. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puici

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de clasificaţie

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Praf. Dr. G. K. Constantinescu”, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea denumirii şi a codului de clasificaţie, după caz, ale bunurilor imobile prevăzute la art. 2, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă comasarea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, conform anexei nr. 4.

Art. 5. “(1) Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) înscrierea în cartea funciară a bunurilor imobile se face prin grija Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, în termen de 90 de zile de la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 243.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru care se actualizează valorile de inventar

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P

Cod de clasificaţie şi nr. MFP

Administrator

(denumire, CUI)

Denumire

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1.

27175

8.29.08

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

C.U.1.4283511

Pavilion tehnic adm. CRSA Dorohoi

Sc = 59,29 mp

Sd = 128,09 mp

S curte = 10.300 mp

cărămidă

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

67.110

742.470

2.

27176

8.27.07

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

C.U.1.4283511

Garaj cu grajd

Sc = 212,3 mp

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

29.937

8.900

3.

153252

8.29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

C.U.1.20851885

Centrul Local Dorohoi

Sc = 71,91 mp

Sd = 71,91 mp

Et. 1

S curte = 500 mp

Ţara: România;

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

32.380

40.021

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Praf. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

 

Nr. crt.

Cod de clasificaţie şi nr. MFP

Persoana juridică de la care se transmite imobilul (denumire, C.U.I.)

Persoana juridică la care se transmite imobilul (denumire, C.U.I.)

Denumire

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1.

8.29.08

27175

Agenţia Naţională pentru Zootehnie

„Prof. Dr. G. K. Constantinescu” C.U.1.4283511

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

C.U.I.20851885

Pavilion tehnic adm. CRSA Dorohoi

Sc = 59,29 mp

Sd = 128,09 mp

S curte -10.300 mp

cărămidă

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

742.470

2.

8.27.07

27176

Agenţia Naţională pentru Zootehnie

„Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

C.U.I. 4283511

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

C.U.I. 20851885

Garaj cu grajd

Sc = 212,3 mp

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

8.900

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru care se modifică denumirea şi codul de clasificaţie

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P

Cod de clasificaţie

Cod de clasificaţie modificai

Administrator (denumire, C.U.I.)

Denumire

Denumire

modificată

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1.

27175

8.29.08

8.29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

C.U.I.20851885

Pavilion tehnic adm. CRSA Dorohoi

Sediu Centrul Local Dorohoi

Sc = 59,29 mp

Sd = 128,09 mp

S curte = 16.300 mp cărămidă

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

742.470

2.

27176

8.27,07

8,29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

C.U.I.20851885

Garaj cu grajd

Arhivă

Sc = 212,3 mp

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

8.900

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului care se comasează

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Administrator

Datele de identificare ale imobilelor care se comasează

Datele de identificare ale imobilelor rezultate după comasare

Nr. M.F.

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

27175

8.29.08

Sediu Centrul Local Dorohoi

Ţara: România

Judeţul: Botoşani

Municipiul: Dorohoi

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani

C.U.I. 20851885

27175

Sc = 59,29 mp

Sd = 128,09 mp

Scurte = 10.300 mp

cărămidă

742.470

Sc = 131,20 mp

Sd = 200 mp

P+1

Suprafaţă curte = 10.800 mp

782.491

153252

Sc = 71,91 mp

Sd = 71,91 mp

Et. 1

S curte = 500 mp

40.021

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 65422, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 2. - Se aprobă comasarea imobilului cu denumire 53-17, prevăzut în anexa nr. 2, cu imobilul având numărul de identificare MFP 154968, rezultând imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 245.

 

ANFXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se modifică

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea care administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

65422

8.19.01

43-09

Bucureşti, sectorul 6

Ministerul Afacerilor Interne - Baza Centrală de Logistică

(CUI) 12723079

23.522.911

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a cărui unitate de administrare se schimbă

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Denumire nouă după transfer

Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil care se transferă

Valoare de inventar actualizat

(lei)

Nr. MFP

65422

8.19.01

43-09

Bucureşti, sectorul 6

Ministerul Afacerilor Interne - Baza Centrală de Logistică

(CUI) 12723079

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

(CUI) 4267060

47-116

Teren = 50.109 mp

Construcţii

Sc = 12.161 mp

CF nr. 226731

CF nr. 226734

21.542.670

Seva atribui nr. MFP.

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne -

U.M. 0456 Bucureşti

(CUI) 4267133

45-329

Construcţie C23

Sc = 425 mp

CF nr. 226731

68.102

Seva atribui nr. MFP.

 

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

(CUI) 4453144

53-17

Construcţie C22

Sc = 404 mp

CF nr. 226374

58

Seva atribui nr. MFP.

 

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale

(CUI) 6563755

55-08

Construcţie C24

Sc = 656 mp

CF nr. 226731

1.912.081

Seva atribui nr. MFP.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, care se comasează cu imobilul cu nr. MFP 154963

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Datele de identificare aferente imobilelor care se comasează

Valoarea de inventar rezultată în urma comasării imobilelor

- lei -

Nr. MFP

Valoarea de inventar

- lei -

154968

8.19.01

53-17

Bucureşti, sectorul 6

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

(CUI) 4453144

154968

2.214.067

2.214.125

Nr. MFP atribuit conform anexei nr. 2

58

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

[CUI]

Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului

(lei)

Nr. MFP atribuit conform anexei nr. 2

8.19.01

45-329

Bucureşti, sectorul 6

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti

(CUI) 4267133

Construcţie C23

Sc - 425 mp

CF nr. 226731

68.102

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al pct. 2.4 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat şi al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepţionale pentru închiderea minelor din România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.

Art. 2. - (1) Ajutorul de stat în sumă totală de 84.554 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/23/2013 din 25 ianuarie 2013, şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene C/9/2016 din 12 ianuarie 2016, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016, astfel:

a) pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat, în sumă de 44.646 mii lei, se va acorda sub forma unui grant direct, pentru O cantitate maximă livrată de 236.000 tone şi o putere calorifică minimă de 3.462 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 54,64 lei;

b) pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli excepţionale în sumă de 39.908 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de producţia curentă.

(2) Justificarea ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) lit. a) se face la închiderea exerciţiului financiar 2017, ca diferenţă între cheltuielile de producţie şi veniturile realizate în mărimi absolute cu încadrarea în ajutorul de stat, iar pentru ajutorul de Stat prevăzut la alin. (1) lit. b) se face în baza decontului justificativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune, care beneficiază de ajutor, să nu fie mai mic decât preţul cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state.

(2) Nerespectarea de către Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jb1*2016/125983 din 20.12.2016, va conduce la restituirea la bugetul de stat a ajutorului de stat acordat necuvenit. În termen de şase luni de la încheierea anului carbonifer pentru care s-a finanţat respectivul ajutor de stat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL ENERGIEI

Aprob:

Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S A.

Ordonator principal de credite,

 

.........................................................

 

DECONT

privind cheltuielile excepţionale care urmează să fie acordate de la bugetul de stat în luna ....................................... anul 2017

 

Nr. crt.

Specificaţie

U.M.

Cheltuieli aferente anului precedent şi care se regularizează în anul curent

Realizări în anul curent cumulate de la începutul anului la ...................

Cheltuieli preliminate pentru luna în curs

Total sumă solicitată în luna ...................

Sumă alocată pe perioada precedentă

Sumă reprezentând diferenţă de acordat

0

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

8 = 6-7

1.

TOTAL CHELTUIELI CU PLĂTI

COMPENSATORII

mii lei

 

 

 

 

 

 

Număr de persoane concediate

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariile

mii lei/pers.

 

 

 

 

 

 

2.

TOTAL CHELTUIELI RECONVERSIE PROFESIONALĂ

 

 

 

 

 

 

 

Număr de salariaţi participanţi

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuială/persoană

mii lei/pers.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI CĂRBUNE ŞI ENERGIE conform pct. 28 din Decizia Comisiei Europene C (2012)1.020 final

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea unei raţii de cărbune

kg

 

 

 

 

 

 

 

Nr. raţii, din care:

nr.

 

 

 

 

 

 

 

- 2 raţii

nr.

 

 

 

 

 

 

 

- 3 raţii

nr.

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea cărbunelui alocat

Gcal/t

 

 

 

 

 

 

3.

Cost mediu al cărbunelui/persoană

mii lei

 

 

 

 

 

 

Nr. persoane care beneficiază de cărbune

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Total alocaţie cărbune

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Consum energie perioadă

kW/h

 

 

 

 

 

 

 

Nr. persoane care beneficiază

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţe de tarif.

lei/kW

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli cu consumul casnic de energie

mii iei

 

 

 

 

 

 

 

Comisioane bancare pentru cărbune şi energie

lei

 

 

 

 

 

 

4.

TOTAL CHELTUIELI ÎNCHIDERE UNITĂŢI, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

4.1.

Finalizarea lucrărilor miniere subterane, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Sucursala Mina Petrila

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Sucursala Mina Paroşeni

 

 

 

 

 

 

4.1.3.

Sucursala Mina Uricani

 

 

 

 

 

 

4.2.

Asamblarea/Dezafectarea utilajelor şi echipamentelor şi închideri mine în condiţii de siguranţă

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.

TOTAL CHELTUIELI CU REABILITAREA INCINTELOR FOSTELOR EXPLOATĂRI MINIERE, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.0.1.

Sucursala Mina Petrila

 

 

 

 

 

 

5.0.2.

Sucursala Mina Paroşeni

 

 

 

 

 

 

5.0.3.

Sucursala Mina Uricani

 

 

 

 

 

 

5.1.

Curăţarea (evacuarea) şantierului

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.2.

împrejmuire (îngrădiri) şi drenaj

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.3.

Lucrări de pământ (rambleu şi debleu)

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.4.

Tratarea (închiderea) puţurilor şi a lucrărilor miniere (legături cu suprafaţa)

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.5.

Pavaje (lucrări de drumuri)

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.6.

Betoane diverse

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.7.

Monitorizarea pe perioada de execuţie

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.8.

Diverse şi neprevăzute

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.9.

Alte cheltuieli (proiectare şi asistenţă; organizare de şantier; comisioane; taxe; cote legale; probe tehnologice; teste; etc.)

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.

TOTAL CHELTUIELI CU RECULTIVAREA SOLURILOR DE SUPRAFAŢA, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.0.1.

Sucursala Mina Petrila

 

 

 

 

 

 

6.0.2.

Sucursala Mina Paroşeni

 

 

 

 

 

 

6.0.3.

Sucursala Mina Uricani

 

 

 

 

 

 

6.1.

Curăţarea (evacuarea) şantierului

mii Ies

 

 

 

 

 

 

6.2.

Lucrări de pământ (rambleu şi debleu)

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.3.

Pavaje (lucrări de drumuri)

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.4.

Betoane diverse

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.5.

Diverse şi neprevăzute

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.6.

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de execuţie

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.7.

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de garanţie

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Pct. 4, 5 şi 6 se vor detalia pe fiecare proiect executat.

 

Certificăm pe propria răspundere realitatea şi exactitatea datelor înscrise în decont.

 

Director general,

Director tehnic,

Director economic,

........................................

........................................

........................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 136 alin. (4) din Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 53/2015

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 18 lit. b) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Avizul nr. 37.498 din 17.03.2017 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 136 din Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 53/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 şi 427 bis din 16 iunie 2015, alineatul (4) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. M.30.

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2017-15 februarie 2018

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15.641 /IS din 16 martie 2017, Avizul nr. 3.305/GLG din 12 aprilie 2017 al Ministerului Mediului, precum şi Avizul nr. 2/2017 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi al art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus), pentru perioada de vânătoare 1 mai 2017-15 februarie 2018, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) în situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare 2017-2018 gestionarii unor fonduri cinegetice se modifică, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

Art. 3. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.

Art. 4. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi al mişcărilor naturale de efective, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fondurile cinegetice ale aceluiaşi gestionar a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta direcţiei de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) în cazul producerii de pagube culturilor agricole sau silvice de către exemplare de căprior, în afara perioadei de vânătoare, recoltarea acestora se realizează la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) Aprobările prevăzute la alin, (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În cazul producerii de pagube culturilor agricole sau silvice de către exemplare de căprior, în cursul perioadei de vânătoare, suplimentarea cotelor de recoltă se aprobă de conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la solicitarea scrisă a gestionarului, după realizarea cotei aprobate prin prezentul ordin şi după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse.

Art. 6. - Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cota de recoltă la specia căprior a fost realizată şi/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă şi/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie 2018, la propunerea gărzilor forestiere care verifică în acest scop solicitările primite.

Art. 7. - În scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de căprior se interzice recoltarea, în perioada de vânătoare 2017-2018, a exemplarelor „de viitor”, aşa cum sunt definite de art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - (1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.

(2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic şi se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărui rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.

Art. 9. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), şi cu privire la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 316.*)


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Întrucât învăţământul dual constituie o prioritate la nivel naţional, solicitările pentru stabilirea unor cifre de şcolarizare pentru învăţământul dual, în afara calendarului aprobat prin prezentul ordin, se vor soluţiona pe baza unei fundamentări realizate de inspectoratele şcolare judeţene, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 3. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 21 aprilie 2017.

Nr. 3.780.

 

ANEXĂ

 

Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018

 

Nr. crt.

Activitatea

Până la data de 4 mai 2017

1

Operatorii economici transmit la Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform modelului de solicitare, anexă la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual. CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici şi transmit către inspectoratele şcolare şi unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea situaţia solicitărilor operatorilor economici, în judeţele în care există solicitări ale operatorilor economici de şcolarizare în învăţământul dual, inspectoratele şcolare asigură cuprinderea acestora în planul de şcolarizare, în conformitate cu obligaţiile prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, revizuind, după caz, cifrele de şcolarizare alocate învăţământului profesional, pentru evidenţierea distinctă a învăţământului dual. Inspectoratele şcolare, pe baza situaţiei transmise de către CNDIPT, transmit propunerile de revizuire a planului de şcolarizare tuturor operatorilor economici care au solicitat şcolarizare în învăţământul dual, unităţilor şcolare, instituţiilor reprezentate în comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), consiliilor locale şi primăriilor pe a căror rază teritorială s-a solicitat şcolarizarea de către operatorii economici.

2

Fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ /ISMB) organizează şedinţă CLDPS pentru avizarea şi repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual. La şedinţa CLDPS participă reprezentanţii operatorilor economici care au solicitat şcolarizare în învăţământul dual, ai consiliilor locale şi primăriilor pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea de către operatorii economici şi directorii unităţilor de învăţământ propuse în planul de şcolarizare pentru învăţământul dual. ISJ/ISMB transmite la CNDIPT şi la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ propunerea privind cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual avizată de către CLDPS, împreună cu procesul-verbal al întâlnirii de lucru.

NOTA:

La şedinţele CLDPS participă reprezentantul CNDIPT.

3

Inspectoratele şcolare informează unităţile de învăţământ cu privire la cifra de şcolarizare repartizată pentru învăţământ dual, avizată de CLDPS, CNDIPT şi unitatea administrativ-teritorială.

4

Unităţile de învăţământ încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi transmit la inspectoratul şcolar copii ale contractelor.

NOTA:

Modelul contractului de parteneriat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017.

Până la data de 8 mal 2017

5

Inspectoratele şcolare transmit la CNDIPT planul de şcolarizare revizuit care cuprinde şi cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual şi copii scanate ale contractelor de parteneriat încheiate de unitatea de învăţământ cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ, la adresa de e-mail: vet@tvet.ro.

Până la data de 10 mal 2017

6

CNDIPT transmite către Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală management preuniversitar, situaţia centralizatoare a planului de şcolarizare pentru învăţământul dual.

 

Avizat

Avizat

Avizat

CLDPS.

CNDIPT,

Reprezentat unitatea administrativ-teritorială în CLDPS,

Preşedinte/Vicepreşedinte,

Inspector

 

.................................................

.................................................

.................................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

Semnătura

 

Situaţia centralizată a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual pentru anul şcolar 2017-2018

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Persoana de contact din partea operatorului economic

Date de contact: adresa de e-mail/ nr. de telefon/ nr. fax

Solicitarea de şcolarizare

Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual

Calificarea profesională

Nr. locuri solicitate

Nr. locuri

Unitatea de învăţământ

Judeţul

Observaţii1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.

 

Inspector şcolar general,

Inspector de specialitate - Învăţământ profesional şi tehnic (IPT),

.................................................

.................................................

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R.

Sediul social: Thomas Masaryk nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

AMR.

0 lei

0 lei

0 lei

2.400 lei

800 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

415 lei

 

Cuantumul total

3.615

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Rogobete Cristescu Laura Elen

Semnătura

 

Data întocmirii

25 04.2017

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

Denumirea partidului politic: PARTIDUL NOUA ROMÂNIE - PNR

Adresa sediului PNR: Strada Răscoala 1907 nr. 9, bl. 15, sc. 3, ap. 40, sectorul 2, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al  cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în  luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1.

Partidul Noua Românie

4.916,53 lei

4.965 lei

4.540,69 lei

3.389,74 lei

5.557,46 lei

5.265,5 lei

6.230,44 lei

2.719,13 lei

2.350,73 lei

1052,91 lei

2.056,32 lei

3.159,72 lei

 

Cuantumul total

46.204,17 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Popescu Sebastian Constantin

Semnătura

 

Data întocmirii

25 aprilie 2017

 

Situaţia cuantumului total al donaţiilor confidenţiale primite în anul 2016

Denumirea partidului politic: PARTIDUL NOUA ROMÂNIE - PNR

Adresa sediului PNR: Strada Răscoala 1907 nr. 9, bl. 15, sc. 3, ap. 40, sectorul 2, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al  cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în  luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1.

Partidul Noua Românie

500 lei

4.120 lei

710 lei

1.494,28

3.799,21 lei

585,73 lei

1.424,29 lei

340 lei

4.015 lei

855 lei

9.650 lei

1.139 lei

 

Cuantumul total

28.632,51 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Popescu Sebastian Constantin

Semnătura

 

Data întocmirii

25 aprilie 2017

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.