MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 283/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

11. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017

 

37. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

239. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

355. - Decizie privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

356. - Decizie privind exercitarea unor atribuţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Hotărâre a Comisiei Centrale de Rechiziţii pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017

 

104. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

2.683. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON -S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 

2.684. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 23-24 aprilie 2017, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului,.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Lucrările comisiei, prin decizia acesteia, vor fi fie consemnate în procese-verbale, fie stenografiate sau înregistrate audio-video.

(2) Actele şi documentele comisiei pot fi consultate de membrii acesteia, precum şi de alţi senatori. Alte persoane interesate le pot consulta cu aprobarea unui membru al biroului comisiei.

(3) Toate actele şi documentele emise de comisie se semnează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comisiei.

(4) Secretarul comisiei supraveghează personalul de specialitate al acesteia, însărcinat cu evidenţa şi păstrarea tuturor actelor şi documentelor comisiei.”

2. La capitolul II „Desfăşurarea lucrărilor Senatului”, după secţiunea a 8-a „Procedura pentru respingerea, reexaminarea şi promulgarea legii” se introduce o nouă secţiune, secţiunea 81, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 81

Procedura aplicabilă iniţiativelor de revizuire a Constituţiei României

Art. 1491. - (1) Iniţiativele de revizuire a Constituţiei României se depun, în vederea dezbaterii şi adoptării, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

(2) Iniţiativa de revizuire adoptată de Camera Deputaţilor se transmite Senatului, în vederea dezbaterii şi adoptării.

Art. 1492. - (1) iniţiativa de revizuire se prezintă Biroului permanent care o înaintează comisiilor competente, în vederea avizării, stabilind şi termene pentru depunerea amendamentelor şi a raportului sau, după caz, a avizului.

(2) Comisiile stabilite de Biroul permanent analizează iniţiativa de revizuire şi întocmesc un raport prin care propun adoptarea - cu sau fără modificări - ori respingerea propunerii.

(3) După depunerea raportului, Biroul permanent înscrie iniţiativa de revizuire pe ordinea de zi a Senatului.

(4) Senatul dezbate iniţiativa de revizuire, pe baza raportului întocmit de comisia sesizată şi o adoptă cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) în cazul în care Senatul adoptă iniţiativa de revizuire în aceeaşi formă cu Camera Deputaţilor, Legea de revizuire se transmite, de îndată, Curţii Constituţionale în vederea verificării constituţionalităţii acesteia.

(6) în cazul în care Senatul respinge iniţiativa de revizuire adoptată anterior de Camera Deputaţilor, procedura legislativă încetează

Art. 1493. - (1) în cazul în care cele două Camere adoptă iniţiativa de revizuire în redactări diferite, preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor vor iniţia procedura de mediere.

(2) în acest scop, Biroul permanent va propune Senatului, după consultarea liderilor grupurilor parlamentare, un număr de 7 senatori care vor face parte din comisia de mediere, urmărindu-se respectarea configuraţiei politice a Senatului.

(3) Senatorii aprobaţi de plenul Senatului, împreună cu 7 deputaţi desemnaţi de Camera Deputaţilor, formează comisia de mediere.

Art. 1494. - (1) Comisia de mediere se reuneşte la sediul uneia dintre Camere la convocarea preşedintelui comisiei sesizate în fond la Senat şi stabileşte regulile după care îşi va desfăşura activitatea, inclusiv termenul în care urmează să prezinte raportul.

(2) Conducerea lucrărilor se realizează prin rotaţie de către un senator sau un deputat, stabilit de comisie.

(3) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai acesteia, în condiţii de cvorum.

(4) Raportul comisiei de mediere se dezbate de fiecare Cameră.

(5) Se supun la vot numai soluţiile propuse de comisia de mediere care sunt diferite de cele adoptate iniţial de Senat. Raportul comisiei de mediere se adoptă, în fiecare dintre cele două Camere, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

(6) în cazul în care comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la textele aflate în divergenţă, în termenul stabilit potrivit alin. (1), sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere, textele rămase în divergenţă se supun dezbaterii în şedinţă comună a celor două Camere, potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

(7) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă «imună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

Art. 1495. - (1) Legea de revizuire, în forma adoptată de cele două Camere, se transmite, de îndată, Curţii Constituţionale în vederea verificării constituţionalităţii.

(2) în cazul în care Curtea Constituţională constată că prevederile Legii de revizuire sunt constituţionale, aceasta se transmite Monitorului Oficial al României, în vederea publicării.

(3) în cazul în care Curtea Constituţională constată că nu au fost respectate dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire, Senatul reexaminează Legea de revizuire a Constituţiei cu respectarea prevederilor art. 1492-1494.

Art. 1496. - Revizuirea este definitivă după aprobarea acesteia prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire de către Parlament “

3. La articolul 162, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la întrebări în cel mult două săptămâni. Pentru motive temeinice, Senatul poate acorda un termen de cel mult trei săptămâni.”

4. Articolul 179 va avea următorul cuprins:

„Art. 179, - Senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, în domeniul medical, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice, precum şi în alte domenii prevăzute de lege.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 18 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2017.

Nr. 37.

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 239.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Registrul Auto Român”

Calea Griviţei nr. 391 A, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare ROI 590236

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

387.107,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

366.382,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

725,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

272,728,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

272,708.00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

50.894.00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

34.943,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

150,533.00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

121 653,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

100,388,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

21.265,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1,264,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

27.541,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

36.338,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

20,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

94.379,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

15.302,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

79.077.00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

79.077.00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

7.542,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

43.310,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

35.767,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

65.364,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

65.364,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.669

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.669

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5,509,84

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.012,38

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

219,52

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

742,91

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

53,00

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea Ministerului Sănătăţii formulată prin Adresa nr. FB 438/2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petru Armean se numeşte în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 355.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea unor atribuţii

 

Luând în considerare cerinţa legală a evitării oricărei situaţii de încălcare a regimului conflictului de interese, reglementat prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, exercită atribuţiile de coordonare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Doamna Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, semnează toate documentele necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 356.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. B pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Centrală de Rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii, şi comisiile mixte de rechiziţii, prin secretariatele tehnice, duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,

Dorin Sandu Voicu

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

LISTĂ

cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017

 

- lei –

Nr. crt.

Bunuri consumptibile rechiziţionabile

UM

Preţ de livrare mediu*

Preţ de vânzare mediu**

Cod CPV

Grupa de produse

Denumirea produsului

1

15612100-2

Făinoase

Făină de grâu

kg

1,28

2,63

2

15612210-6

Făină de porumb (mălai)

kg

1,50

3,04

3

15851100-9

Paste făinoase

kg

4,18

4,92

4

15811100-7

Pâine

kg

2,80

3,49

5

15111100-0

Came şi preparate din came

Carne de vită

kg

12,02

23,18

6

15112100-7

Carne de pasăre

kg

10,26

11,21

7

15113

Carne de porc

kg

10,04

15,65

8

15131130-5

Cârnaţi

kg

16,33

21,04

9

15131700-2

Conserve din carne

kg

13,78

22,10

10

15241

Conserve din peşte

kg

16,14

28,35

11

15221

Peşte

kg

11,19

15,61

12

15131120-2

Salamuri

kg

16,50

20,36

13

15131410-2

Specialităţi de came

kg

19,66

25,51

14

15541

Lactate

Brânză telemea

kg

19,20

20,55

15

15511

Lapte

l

3,19

3,94

16

03212100-1

Alte produse alimentare

Cartofi

kg

0,81

1,53

17

03221210-1

Fasole uscată

kg

***

8,74

18

03142500-3

Ouă de găină

buc.

0,36

0,53

19

15421

Ulei comestibil

l

4,29

5,38

20

15831200-4

Zahăr alb rafinat

kg

2,73

3,47

 

* Preţurile conţin cota TVA.

** Preţurile conţin TVA şi cota de adaos comercial.

*** Nu a fost identificat operator economic producător la nivel naţional.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 258.186 din 3.04.2017 şi Adresa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 13.317 din 30.03.2017,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;

................................................................................................................................................

c) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016 trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.266/2005.

Pentru sămânţa achiziţionată de la terţi, fermierul prezintă factura de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminţei de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate, însoţită/însoţite de:

(i) documentul de calitate şi conformitate al furnizorului; sau

(ii) orice alt document echivalent documentului menţionat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau

(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânţat care ţine loc de document de calitate şi conformitate.

În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/ oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu menţiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.”

2. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru sămânţa achiziţionată de la terţi, fermierul prezintă factura de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminţei de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate, însoţită/însoţite de:

(i) documentul de calitate şi conformitate al furnizorului; sau

(ii) orice alt document echivalent documentului menţionat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau

(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânţat care ţine loc de document de calitate şi conformitate.

În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu menţiunea «Necesar propriu». Documentele se prezintă la APIA până la data de 1 august a anului de cerere. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.”

3. La articolul 68 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea şi recepţia a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referinţă a anului de solicitare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

4. La articolul 75, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deţine unitate proprie de procesare a laptelui, să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură fiscală care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;”.

5. La articolul 78 alineatul (5) litera c), după punctul (iv)se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:

„(v) copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe o notă de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care rezultă livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 104.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei

performanţei produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1 din 23 martie 2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 874/2014 privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 12 iunie 2014, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 2.683.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Laborator de încercări ICECON-TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A.

Adresa: Şoseaua Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel.: +40(21) 202.55.00, tel./fax: +40(21) 255.14.20 e-mail: icecon@icecon.ro; website: http://www.icecon.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CE117025:2005 Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia Organismului*

95/467/CE

Aparate de reazem din elastomeri tip A, B, C, F/îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 1337-3:2005

EN 1337-3:2005/091:2014

LAB (i)

95/467/CE

Aparate de reazem din elastomeri tip D/îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 1337-3:2005

EN 1337-3:2005/091:2014

LAB (i)

95/467/CE

Aparate de reazem din elastomeri tip E/îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 1337-3:2005

EN 1337-3:2005/091:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/dispozitiv de legătură rigidă; reazeme de siguranţă îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/091:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/dispozitiv de legătură rigidă; dispozitive de legătură temporară (dinamice) îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/091:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/dispozitiv dependent de deplasare - liniar, neliniar îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/C91:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/dispozitiv dependent de viteză/amortizor cu fluid vâscos îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/C91:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/dispozitiv dependent de viteză/amortizor cu resort fluid îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/C91:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/izolatori din cauciuc îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/ C91:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/izolatori din cauciuc cu amortizare mică pentru poduri îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/ C91:2014

LAB (i)

95/467/CE

Dispozitive antiseismice/Reazeme de alunecare cu suprafaţa curbă sau plată îmbinări structurale (1/1)

Sistem 3

EN 15129:2010

EN 15129:2010/ C91:2014

LAB (i)

97/464/CE

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)

Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Seturi de montaj şi componente pentru staţii de epurare a apelor uzate şi echipament de epurare în situ

(Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenţi organici şi fecaloizi.)

Sistem 3

EN 12566-3:2016

LAB (i)

97/464/CE

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)

Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Fose septice

(Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru ape uzate organice şi fecaloide.)

Sistem 3

EN 12566-1:2016

LAB (i)

97/464/CE

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)

Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate (kit)

(Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenţi conţinând coli fecali şi materie organică.)

Sistem 3

EN 12566-4:2016

LAB (i)

98/436/CE

învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6) Ferestre de acoperiş

(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14351-1+A2:2016

LAB (i),

LAB (c)

99/91/CE

Produse termoizolante (1/2):

Produse termoizolante - produse fabricate industrial şi produse cu formare în situ (orice utilizare)

Sistem 3

EN 13162+ A1:2015

EN 13163 + A1:2015

EN 13164 + A1:2015

EN 13165 + A1:2015

EN 13166+ A1:2015

EN 13167 + A1:2015

EN 13168 + A1:2015

EN 13169 + A1:2015

EN 13170+ A1:2015

EN 13171 +A1:2015

LAB (i)

99/91/CE

Produse termoizolante (2/2):

Produse termoizolante - produse fabricate industrial şi produse cu formare în situ (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13162+A1:2015

EN 13163 + A1:2015

EN 13164+A1:2015

EN 13165 + A1:2015

EN 13166 +A1:2015

EN 13167 + A1:2015

EN 13168+A1:2015

EN 13169 + A1:2015

EN 13170 + A1:2015

EN 13171 + A1:2015

LAB (i)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Uşi şi porţi - cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa în exploatare, în afara celor privind compartimentările anti-foc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1+A2:2016

LAB (i), LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Ferestre - cu sau fără feronerie aferentă (orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările anti-foc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1 + A2;2016

LAB (i), LAB (c)

99/470/CE

Adezivi pentru construcţii (1/2):

Adezivi pentru plăci

(pentru utilizări la interior şi la exterior la clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 3

EN 12004:2007 +A1:2012

LAB (i)

99/470/CE

Adezivi pentru construcţii (212):

Adezivi pentru plăci

(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12004:2007 +A1:2012

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):

.Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)

Sobe cu combustibili solizi

Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de

locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă.

Sistem 3

EN 13240:2001

EN 13240:2001/A2:2004

EN 13240:2001/AC:2006

EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2):

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Sobe cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă, (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13240:2001

EN 13240:2001/A2:2004

EN 13240:2001/AC:2006

EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi

(Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor

de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă.)

Sistem 3

EN 13229:2001

EN 13229:2001/A1:2003

EN 13229:2001/A2:2004

EN 13229:2001/AC:2006

EN 13229:2001/A2:2004/ AC: 2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2):

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie

Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi

Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă, (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13229:2001

EN 13229:2001/A1:2003

EN 13229:2001/A2:2004

EN 13229:2Q01/AC:2006

EN 13229:2001/A2:2004/ AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie

Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)

Boilere de uz casnic cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă.

Sistem 3

EN 12809:2001

EN 12809:2001/A1:2004

EN 12809:2001/AC:2006

EN 12809:2001 /A1:2Q04/ AC:2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2):

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Boilere de uz casnic cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă, (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12809:2001

EN 12809:2001/A1:2004

EN 12809:2001 /AC:2006

EN 12809:2001/A1:2004/ AC: 2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie

Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă.

Sistem 3

EN 12815:2001

EN 12815:2001 /A1:2004

EN 12815:2001/AC:2006

EN 12815:2001 /A1:2004/ AC: 2007

LAB (i)

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2);

Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă, (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 12815:2001

EN 12815:2001/A1:2004

EN 12815:2001/AC:2006

EN 12815:2001/A1:2004/ AC:2007

LAB (i)

 

*) MB (i) - Laborator de încercări, pentru determinări prin încercări;

LAB (c) ) - Laborator de încercări, pentru determinări prin calcul.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 2 din 23 martie 2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familia de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 2.684.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITAS - S.A.

Adresa: str. Spătaru Preda nr. 20, bl. 97 A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5, Bucureşti

Tel.: +40(21) 424.48.00, fax: +40(21) 424.48.01

E-mail: qualitassa@yahoo.com, website: http://www.qualitas.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domenii de competenţă:

 

Numărul

deciziei CE

Familia de produse, produsele, utilizarea preconizată

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia

organismului

97/740/EC

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Elemente de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2 +

EN 771-1 +A1:2015

EN 771-3+A1:2015

EN 771-4+A1:2015

CPF

 

NOTĂ

CPF - funcţia de certificare a controlului producţiei în fabrică.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.