MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 279/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 279         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 aprilie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

352. - Decizie privind numirea doamnei Alina-Claudia Moldovan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

353. - Decizie privind numirea domnului Cosmin Ghiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

351. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Roseţi, judeţul Călăraşi

 

3.630. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2017

 

3.768. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 1 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare” la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

314. - Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Alina-Claudia Moldovan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina-Claudia Moldovan se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cosmin Ghiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cosmin Ghiţă se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului,

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 353.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 66.255 din 11 martie 2017 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul prevăzut la art. fi din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, se prorogă până la data de 21 octombrie 2017.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 318.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Roseţi, judeţul Călăraşi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Roseţi, judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Roseţi, judeţul Călăraşi, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Roseţi, judeţul Călăraşi, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 23 martie 2017.

Nr. 351.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2017

 

În temeiul art. 11, art. 205 alin. (7) şi art. 222 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere recomandarea Curţii de Conturi a României, prevăzută la pct. E. 4.1 al Procesului-verbal de constatare elaborat de aceasta şi înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 9.756 din 14 iunie 2016, din care reiese necesitatea „inventarierii situaţiilor speciale finanţate de minister de la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, elaborarea şi aprobarea unei metodologii de finanţare a acestor situaţii care să implice controlul ministerului în modul de utilizare a sumelor alocate cu această destinaţie”,

având în vedere că Ministerul Educaţiei Naţionale asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare,

luând în considerare riscurile ca un eveniment sau o acţiune să afecteze negativ capacitatea unei instituţii de învăţământ superior de stat de a-şi atinge scopul şi obiectivele stabilite în activitatea didactică şi de cercetare,

luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017,

pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare care apar în activitatea didactică şi de cercetare, pentru a face faţă unor situaţii speciale sau neprevăzute,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anual, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se constituie un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare, denumit în continuare FSS.

(2) Cuantumul procentual al FSS se stabileşte prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 2. - (1) FSS se utilizează pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit.

(2) FSS este la dispoziţia ministrului educaţiei naţionale şi se repartizează instituţiilor de învăţământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanţarea situaţiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exerciţiului bugetar şi care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial.

(3) Sumele alocate din FSS instituţiilor de învăţământ superior de stat pot fi folosite pentru:

a) asigurarea resurselor necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru organizarea/desfăşurarea unor activităţi ocazionale (conferinţă, simpozion, workshop) de interes naţional, programate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, sau de către instituţiile de învăţământ superior, în scopul dezvoltării activităţilor didactice şi de cercetare;

b) susţinerea acţiunilor desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior pentru dezvoltarea internaţionalizării: participarea la proiecte educaţionale şi de cercetare comune cu universităţi de prestigiu; susţinerea în afara graniţelor ţării de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în sprijinul etnicilor români care doresc să studieze în România; participarea la târguri şi expoziţii internaţionale de educaţie;

c) susţinerea implicării instituţiilor de învăţământ superior în acţiuni cu participarea studenţilor/pentru studenţi, menite să contribuie la creşterea calităţii şi prestigiului învăţământului superior din ţara noastră;

d) finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei Europa 2020 şi în Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020 şi care nu sunt finanţate prin fonduri europene;

e) asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea activităţilor extracurriculare ale studenţilor: participarea la conferinţe internaţionale, participarea la concursuri profesionale internaţionale, participarea la festivaluri artistice;

f) asigurarea derulării activităţii curente a instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile în care veniturile nu mai pot acoperi costurile necesare, ca urmare a unui management defectuos care afectează desfăşurarea procesului didactic. Alocarea fondurilor se face pentru o perioadă limitată la maximum 6 luni în 2 ani bugetari. Acest proces este condiţionat de implementarea unui program de restructurare/plan de măsuri, asumat de senatul universităţii şi aprobat de MEN, cu avizul prealabil al Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior;

g) asigurarea, în timpul exerciţiului financiar, a finanţării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut şi de urgenţă care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial, inclusiv cele ocazionate de contractarea unor proiecte de cercetare.

Art. 3. - (1) Pentru a fi accesate sume din FSS:

a) universităţile transmit o cerere MEN prin care solicită finanţare din FSS, cererea fiind însoţită de documente justificative, inclusiv estimarea/fundamentarea sumei solicitate;

b) Direcţia generală învăţământ universitar, prin Direcţia managementul resurselor umane şi financiare, analizează cererea, conform criteriilor de acordare a finanţării din FSS stabilite prin prezentul ordin şi cu priorităţile strategice fixate prin programul de guvernare, şi avizează/respinge cererea universităţii;

c) ordonatorul principal de credite aprobă/respinge cererea universităţii.

(2) Sumele alocate din FSS sunt considerate venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi sunt prevăzute în contractele de finanţare instituţională.

(3) Categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate din FSS sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru finanţarea de bază.

(4) Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate Ministerului Educaţiei Naţionale.

(5) Sumele neutilizate până la sfârşitul anului se distribuie în conformitate cu prevederile metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Art. 4. - Instituţiile de învăţământ superior de stat cărora li se repartizează pe baza contractului instituţional de finanţare fonduri pentru situaţiile speciale, la solicitarea acestora, vor depune la finele anului financiar, la Direcţia generală învăţământ universitar, o situaţie justificativă privind utilizarea acestor fonduri.

Art. 5. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind utilizarea sumelor în concordanţă cu scopul pentru care au fost alocate.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. f), implementarea programelor de restructurare/planurilor de măsuri este verificată şi de Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, care înaintează către MEN un raport cuprinzând concluziile acestei verificări.

(3) în condiţiile în care se constată în urma verificărilor/controlului că nu sunt îndeplinite obligaţiile asumate la accesarea sumelor din FSS, acestea se returnează către MEN.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică din Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.014/2016 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 12 aprilie 2017.

Nr. 3.630.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare” la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei»cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin, (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare” la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează:

- La articolul 55, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) La etapa naţională a competiţiilor şcolare, la care participarea elevilor este individuală, MEN acordă, pentru fiecare an de studiu/disciplină, secţiune, categorie, de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu UI, şi un număr de menţiuni reprezentând 15% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracţionar, cu respectarea ierarhiei valorice şi a condiţiei de punctaj stabilită prin regulamentele specifice. Fac excepţie situaţiile în care 2 sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiaşi premiu pentru punctaje egale.

(3) La competiţiile şcolare la care participarea se realizează la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi, se acordă cel mult 3 premii şi un număr de menţiuni reprezentând maximum 15% din numărul total de echipaje participante la concurs. Fiecare membru al echipei care obţine distincţia va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MEN.”

Art. II. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 3.768.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1) şi (7), art. 12 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi ale art. 50 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 3.20 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de servicii poştale a obligaţiei de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul serviciilor poştale, precum şi a urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare,

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

Art. 2. - Prin prezenta decizie se stabilesc anumiţi indicatori aferenţi furnizării de servicii poştale, prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2, precum şi categoriile de informaţii corespunzătoare fiecărui indicator.

Art. 3. - (1) Persoanele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în perioada de raportare prevăzută la alin, (2) au obligaţia de a raporta către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta decizie.

(2) Pentru perioada de referinţă reprezentată de anul calendaristic anterior, furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a raporta anual, până la data de 15 martie, datele statistice prevăzute în anexa nr. 1, respectiv până la data de 15 iulie, datele statistice prevăzute în anexa nr. 2.

(3) în cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poştale pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au deţinut această calitate.

(4) în cazul în care un furnizor de servicii poştale doreşte să renunţe la această calitate, acesta are obligaţia de a raporta în momentul depunerii cererii de renunţare datele statistice care fac obiectul prezentei decizii, în condiţiile stipulate de aceasta.

Art. 4. - (1) în cazul datelor prevăzute în anexa nr. 1 vor fi raportate exclusiv trimiterile prelucrate în nume propriu şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale ori veniturile aferente prelucrării lor.

(2) în cazul datelor prevăzute în anexa nr. 2 vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile cumulate rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2017.

(2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexa nr. 2 se vor realiza în anul 2017, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2016. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru această perioadă de raportare, furnizorii de servicii poştale nu vor completa indicatorii şi valorile aferente prevăzute la câmpurile A7- A9, B20-B22 şi C1- C8 din anexa nr. 2.

(3) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexa nr. 1 se vor realiza în anul 2018, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2017.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017.

Nr. 314.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATE STATISTICE

corespunzătoare activităţii furnizorului de servicii poştale aferente anului ...................................

(situaţia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Date de identificare a furnizorului de servicii poştale (FSP)

 

Denumirea/

Numele furnizorului

 

 

 

Sediul/Domiciliul

 

 

 

Contact

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact

 

 

 

 

Date privind calitatea furnizorului de servicii poştale la momentul prestării serviciilor poştale

 

 

DA

NU

FSP a prestat servicii poştale.

 

 

FSP a prestat servicii poştale în nume propriu.

 

 

FSP a prestat servicii poştale:

prin intermediul subcontractorilor*

 

 

în sistem franciză**

 

 

FSP a prestat servicii poştale în calitate de subcontractor***

 

 

 

* Se va anexa lista subcontractorilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poştale.

** Se va anexa lista beneficiarilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poştale în sistem franciză.

*** Se va anexa lista furnizorilor de servicii poştale pentru care acest furnizor a prestat servicii poştale în calitate de subcontractor.

 

A. Date referitoare la personalul angajat

 

Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu norma întreagă

 

A1

Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu fracţiune de normă

 

A2

 

B. Date financiare

 

Indicator

Valoare

(lei)

Nr. rând

Cifra de afaceri totală generată de furnizarea de servicii şi vânzarea de produse

 

B1

Venituri rezultate ca urmare a prelucrării trimiterilor poştale exclusiv în nume propriu

Interne

 

B2

Internaţionale

 

B3

 

C. Date referitoare la reţeaua poştală

 

Indicator

Număr

Nr. rând

Numărul punctelor de acces şi/sau de contact deservite de personal

Oficii poştale

 

C1

Agenţii poştale

 

C2

Ghişee poştale

 

C3

Circumscripţii poştale

 

C4

Alte subunităţi poştale

 

C5

Numărul punctelor de acces şi/sau de contact nedeservite de personal

Cutii poştale*

 

C6

Căsuţe poştale**

 

C7

Sisteme automate***

 

C8

Numărul punctelor de acces şi/sau de contact mobile

 

 

C9

 

* Cutiile poştale sunt puncte de acces prin intermediul cărora trimiterile poştale pot li introduse Un reţeaua poştală.

** Căsuţele poştale sunt puncte de contact prin intermediul cărora pot fi livrate trimiterile poştale.

*** Sisteme automate: punctele de contact şi/sau acces pe care furnizorii le pun la dispoziţia utilizatorilor şi pe care aceştia din urmă le utilizează pentru preluarea şi/sau livrarea trimiterii poştale fără a interacţiona cu personalul furnizorului (în regim self-service).

 

D. Date referitoare la accesul la reţeaua poştală

 

 

DA

NU

Nr. rând

Furnizorul a utilizat reţeaua poştală proprie.

 

 

D1

Furnizorul a utilizat reţeaua poştală a unui alt furnizor de servicii poştale*.

 

 

D2

Furnizorul a acordat acces unor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală proprie**.

 

 

D3

 

* Se anexează lista furnizorilor de servicii poştale care au permis accesul acestui furnizor la reţeaua poştală proprie.

** Se anexează lista furnizorilor de servicii poştale cărora acest furnizor le-a acordat acces la reţeaua poştală proprie.

 

E. Date referitoare la reclamaţiile adresate furnizorului de servicii poştale

 

Indicator

Număr de reclamaţii

Valoarea totală acordată ca despăgubiri

(lei, euro, USD)

Nr. rând

În sfera serviciului universal

În afara sferei serviciului universal

În sfera serviciului universal

În afara sferei serviciului universal

 

Reclamaţii înregistrate privind prestarea serviciilor poştale

Întemeiate

Cu acordare de despăgubiri

Trimiteri interne

 

 

 

 

E1

Trimiteri internaţionale

 

 

 

 

E2

Fără acordare de despăgubiri

Trimiteri interne

 

 

 

E3

Trimiteri internaţionale

 

 

 

E4

Total reclamaţii întemeiate

 

 

 

 

E5

Neîntemeiate

Interne

 

 

 

E6

Internaţionale

 

 

 

E7

Total reclamaţii neîntemeiate

 

 

E8

În curs de soluţionare

 

 

E9

TOTAL (reclamaţii înregistrate privind prestarea serviciilor poştale)

 

 

 

E10

Alte reclamaţii

(de exemplu, informarea incorectă şi incompletă a utilizatorului, nerespectarea orarului de funcţionare, conduita personalului angajat, aspectul punctului de acces/contact etc.)

 

 

E11

 

F. Date referitoare la traficul poştal aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Nr. rând

1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg

(inclusiv 2 kg)

1.1, Trimiteri de corespondenţă

Interne

 

F1

Internaţionale

Intrate**

 

 

F2

Ieşite***

 

 

F3

1.2. Imprimate

Interne

 

F4

Internaţionale

Intrate

 

 

F5

Ieşite

 

 

F6

1.3. Pachete mici****

Interne

 

F7

Internaţionale

Intrate

 

 

F8

Ieşite

 

 

F9

1.4. Trimiteri recomandate (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici****)

Interne

 

F10

Internaţionale

Intrate

 

 

F11

Ieşite

 

 

F12

1.5. Trimiteri cu valoare declarată (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici****)

Interne

 

F13

Internaţionale

Intrate

 

 

F14

Ieşite

 

 

F15

 

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.

** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

*** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

**** Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Nr. rând

2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg

2.1. Colete poştale cu greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg)

Fără valoare declarată

Interne

 

F16

Internaţionale

Intrate

 

F17

Ieşite

 

F18

Cu valoare declarată

Interne

 

F19

Internaţionale

Intrate

 

F20

Ieşite

 

F21

2.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)

Internaţionale

intrate

Fără valoare declarată

 

F22

Cu valoare declarată

 

F23

3. Cecograme

Interne

 

F24

Internaţionale

Intrate

 

F25

Ieşite

 

F26

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poştale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. Trimiteri de corespondenţă - vor fi raportate trimiterile de corespondenţă, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondenţă care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.

1.2. Imprimate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) constând în cărţi, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.

1.3. Pachete mici - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială la care s-au putut ataşa orice documente care au caracter de corespondenţă, iii greutate de până la 2 kg inclusiv, şi care au urmat fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondenţă, în conformitate cu Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori.

1.4 Trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităţi au constat în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut şi obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.

1.5. Trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularităţi asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de expeditor, şi eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost ataşat şi serviciul de trimitere recomandată.

2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poştale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. Colete poştale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcţie de categoriile incluse în tabel.

2.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poştale internaţionale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor.

 

G. Date referitoare la traficul poştal aferent serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Nr. rând

1. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate, pachete mici**) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv) ce au făcut obiectul serviciilor:

- contra ramburs

- schimbare destinaţie

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

G1

Internaţionale

Intrate***

 

G2

Ieşite****

 

G3

2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- contra ramburs

- schimbare destinaţie

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

G4

Internaţionale

Intrate

 

G5

Ieşite

 

G6

3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv)

3.1. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:

- contra ramburs

- schimbare destinaţie

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

G7

Internaţionale

Intrate

 

G8

Ieşite

 

G9

3.2, Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg)

Interne

 

G10

3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)

Internaţionale

Ieşite

 

G11

3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg)

Internaţionale

Intrate

 

G12

Ieşite

 

G13

4. Trimiteri Express

Interne

 

G14

Internaţionale

Intrate

 

G15

Ieşite

 

G16

5. Mandate poştale pe suport hârtie

Interne

 

G17

Internaţionale

Intrate

 

G18

Ieşite

 

G19

6. Saci „M”*****

Interne

 

G20

Internaţionale

Intrate

 

G21

Ieşite

 

G22

 

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale. Nu vor fi raportate trimiterile poştale în număr mare, aşa cum sunt acestea definite la lit. H

**. Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

*** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

**** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

***** Traficul poştal aferent sacilor „M” va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă, imprimatele şi pachetele mici cu greutatea maximă de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), inclusiv cele recomandate sau cu valoare declarată, care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte dintre cele patru enumerate anterior, aceasta va fi numărată o singură dată.

2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate), cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă şi imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unul alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în  care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:

3.1. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg), interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către 6 adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată.

3.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale interne cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată.

3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare şi predarea rapidă a trimiterii poştale, în cazul în care unei trimiteri Express i se ataşează şi unul sau mai multe servicii poştale distincte (contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată şi raportată în cadrul acestui indicator.

5. Mandate poştale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poştale pe suport hârtie, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicaţiilor expeditorului, furnizorul a transferat şi a remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.

6. Sac „M” - vor fi raportate trimiterile interne şi internaţionale (cefe expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu o greutate maximă de 30 kg, conţinând imprimate şi/sau obiecte ataşate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoţesc, adresate aceluiaşi destinatar, la aceeaşi adresă de livrare.

 

H. Date referitoare la traficul de trimiteri poştale în număr mare aferent serviciilor neincluse în sfera serviciului universal*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Nr. rând

1. Trimiteri poştale în număr mare

1.1. Corespondenţă (minimum 5.000 de trimiteri/lună)

Interne

 

H1

Internaţionale

Ieşite**

 

H2

1.2. Imprimate (minimum 500 de trimiteri/lună)

Interne

 

H3

Internaţionale

Ieşite

 

H4

1.3. Pachete mici*** (minimum 500 de trimiteri/lună)

Interne

 

H5

Internaţionale

Ieşite

 

H6

1.4. Colete (minimum 50 de trimiteri/lună)

Interne

 

H7

Internaţionale

Ieşite

 

H8

2. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată)

Interne

 

H9

Internaţionale

Intrate****

 

H10

Ieşite

 

H11

 

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

*** Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

**** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale în număr mare – vor fi raportate trimiterile poştale ce fac obiectul serviciului standard, trimiterile poştale recomandate şi cele cu valoare declarată, interne şi internaţionale (expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) din categoria respectivă, expediate în număr de minimum 5.000,500,50 de trimiteri în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale.

2. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată) – vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăţi, la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care au fost transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conţinând mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit şi nici trimiterile poştale care au conţinut şi alte trimiteri, în afară de publicitate prin poştă, în acelaşi ambalaj.

 

I. Date referitoare la traficul aferent serviciilor conexe serviciilor poştale (servicii integrate)*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Nr. rând

1. Trimiteri de publicitate neadresată

Interne

 

11

Internaţionale

 

I2

2. Trimiteri hibrid

Interne

 

I3

Internaţionale

 

I4

 

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile prestate în nume propriu, nu şi cele prestate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.

 

NOTE:

1. Trimiteri de publicitate neadresată - vor fi raportate trimiterile de publicitate (cataloage, foi volante, broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale) pe care nu a fost indicată o adresă, acestea fiind distribuite pe baza unor criterii profesionale, demografice, geografice etc.

2. Trimiteri hibrid - vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poştă electronică, SMS, fax etc.) şi în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul acestuia realizându-se în principal în format electronic către punctele din reţeaua furnizorului de servicii poştale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite destinatarului în formă fizică sau în formă electronică în cazul trimiterilor prezentate în formă fizică.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE FINANCIARE

corespunzătoare activităţii furnizorului de servicii poştale aferente anului ........................

(situaţia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Date de identificare a furnizorului de servicii poştale (FSP)

 

Denumirea/

Numele furnizorului

 

Sediul/Domiciliul

 

Contact

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact

 

 

A. Date aferente serviciilor poştale din sfera serviciului universal*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Venituri

Nr. rând

1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

1.1. Trimiteri de corespondenţă

Interne

 

 

A1

Internaţionale

Intrate**

 

 

A2

Ieşite***

 

 

A3

1.2. Imprimate

Interne

 

 

A4

Internaţionale

Intrate

 

 

A5

Ieşite

 

 

A6

1.3. Pachete mici****

Interne

 

 

A7

Internaţionale

Intrate

 

 

A8

Ieşite

 

 

A9

1.4. Trimiteri recomandate

(trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici****)

Interne

 

 

A10

Internaţionale

Intrate

 

 

A11

Ieşite

 

 

A12

1.5. Trimiteri cu valoare declarată

(trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici****)

Interne

 

 

A13

Internaţionale

Intrate

 

 

A14

Ieşite

 

 

A15

 

* Vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

*** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

**** Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

 

2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg

2.1. Colete poştale cu greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg)

Fără valoare declarată

Interne

 

 

A16

Internaţionale

Intrate

 

 

A17

Ieşite

 

 

A18

Cu valoare declarată

Interne

 

 

A19

Internaţionale

Intrate

 

 

A20

Ieşite

 

 

A21

2.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)

Internaţionale intrate

Fără valoare declarată

 

 

A22

Cu valoare declarată

 

 

A23

3. Cecograme

Interne

 

 

A24

Internaţionale

Intrate

 

 

A25

Ieşite

 

 

A26

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poştale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondenţă - vor fi raportate trimiterile de corespondenţă, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondenţă care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) constând în cărţi, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.3. pachete mici - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială la care s-au putut ataşa orice documente care au caracter de corespondenţă, în greutate de până la 2 kg inclusiv, şi care au urmat fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondenţă, în conformitate cu Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori;

1.4. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităţi au constat în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut şi obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.5. trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularităţi asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de expeditor, şi eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost ataşat şi serviciul de trimitere recomandată.

2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poştale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. colete poştale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg)- vor fi raportate coletele poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcţie de categoriile incluse în tabel;

2.2. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)- vor fi raportate doar coletele poştale internaţionale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor.

 

B. Date aferente serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Venituri

Nr. rând

1. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate, pachete mici**) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv) ce au făcut obiectul serviciilor:

- contra ramburs

- schimbare destinaţie

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

 

B1

Internaţionale

Intrate***

 

 

B2

Ieşite****

 

 

B3

2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- contra ramburs

- schimbare destinaţie

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

 

B4

Internaţionale

Intrate

 

 

B5

Ieşite

 

 

B6

3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv)

3.1. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut

obiectul serviciilor:

- contra ramburs

- schimbare destinaţie

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

 

B7

Internaţionale

Intrate

 

 

B8

Ieşite

 

 

B9

3.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg)

Interne

 

 

B10

3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)

Internaţionale

Ieşite

 

 

B11

3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg)

Internaţionale

Intrate

 

 

B12

Ieşite

 

 

B13

4. Trimiteri Express

Interne

 

 

B14

Internaţionale

Intrate

 

 

B15

Ieşite

 

 

B16

5. Mandate poştale pe suport hârtie

Interne

 

 

B17

internaţionale

Intrate

 

 

B18

Ieşite

 

 

B19

6. Saci „M”****

Interne

 

 

B20

Internaţionale

Intrate

 

 

B21

Ieşite

 

 

B22

 

* Vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora. Nu vor fi raportate trimiterile poştale în număr mare, aşa cum sunt acestea definite la secţiunea C.

** Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

*** Expediate din afara teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia.

**** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

***** Traficul poştal aferent sacilor „M” va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă, imprimatele şi pachetele mici cu greutatea maximă de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), inclusiv cele recomandate sau cu valoare declarată, care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale; contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte dintre cele patru enumerate anterior, aceasta va fi numărată o singură dată.

2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate), cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă şi imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:

3.1. colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg), interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată;

3.2. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale interne cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.3. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.4. colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare şi predarea rapidă a trimiterii poştale, în cazul în care unei trimiteri Express i se ataşează şi unul sau mai multe servicii poştale distincte (contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată şi raportată în cadrul acestui indicator.

5. Mandate poştale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poştale pe suport hârtie, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicaţiilor expeditorului, furnizorul a transferat şi a remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.

6. Sac „M” - vor fi raportate trimiterile interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu o greutate maximă de 30 kg, conţinând imprimate şi/sau obiecte ataşate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoţesc, adresate aceluiaşi destinatar, la aceeaşi adresă de livrare.

 

C. Date aferente trimiterilor poştale în număr mare aferent serviciilor neincluse în sfera serviciului universal*

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Venituri

Nr. rând

1. Trimiteri poştale în număr mare

1.1. Corespondenţă (minimum 5.000 de trimiteri/lună)

Interne

 

 

C1

Internaţionale

Ieşite**

 

 

C2

1.2. Imprimate

(minimum 500 de trimiteri/lună)

Interne

 

 

C3

Internaţionale

Ieşite

 

 

C4

1.3. Pachete mici***

(minimum 500 de trimiteri/lună)

Interne

 

 

C5

Internaţionale

Ieşite

 

 

C6

1.4. Colete (minimum 50 de trimiteri/lună)

Interne

 

 

C7

Internaţionale

Ieşite

 

 

C8

2. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată)

Interne

 

 

C9

Internaţionale

Intrate****

 

 

C10

Ieşite

 

 

C11

 

* Vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

*** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

*** Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale în număr mare - vor fi raportate trimiterile poştale ce fac obiectul serviciului standard, trimiterile poştale recomandate şi cele cu valoare declarată, interne şi internaţionale (cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), din categoria respectivă, expediate în număr de minimum 5.000, 500, 50 de trimiteri în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale.

2. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăţi, la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care au fost transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conţinând mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit şi nici trimiterile poştale care au conţinut şi alte trimiteri, în afară de publicitate prin poştă, în acelaşi ambalaj.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017.

Nr. 4.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.