MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 244/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

10. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 aprilie 2017

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

9. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

375. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

376. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 

377. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă I

 

401. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială . .

 

Rectificări la:

 - Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 aprilie 2017

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În data de 10 aprilie 2017, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 7 aprilie 2017.

Nr. 10.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 10-18 aprilie 2017, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate după cum urmează:

- în datele de 10, 11 şi 18 aprilie 2017-de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor;

- în perioada 12-17 aprilie 2017 - de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LJVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 7 aprilie 2017.

Nr. 9.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 375.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

65.848,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

32.157,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

32.157,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

115,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

76,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

76,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

39,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

39,00

33.00

10

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI şi SERVICII

32.042,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

32.042,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

31.930,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

112,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

32.586,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

32.586,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

165,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

165,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

165,00

48.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI IN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

940,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

930,00

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

10,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

65.848,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

33.200,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

14.035,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

11.037,00

 

 

01

Salarii de bază

9.768,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

977,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

142,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

530,00

 

 

01

Tichete de masă

530,00

 

 

06

Tichete de vacanţă

-

 

10.03

 

Contribuţii

2.468,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.720,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

54,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

566,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

18,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

110,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

14.705,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

8.152,00

 

 

01

Furnituri de birou

350,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

250,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

750,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

300,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

300,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

213,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.300,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.689,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.760,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

840,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

103,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

817,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.070,00

 

 

01

Deplasări interne

400,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

670,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

322,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

258,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

520,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

362,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

77,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.184,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

300,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

214,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

300,00

 

 

04

Chirii

55,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

1.350,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.350,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

1.350,00

58

 

 

Titlul X. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3.110,00

 

58.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

3.092,00

 

 

01

- Finanţare naţională

429,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

2.433,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

230,00

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

18,00

 

 

01

- Finanţare naţională

4,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

12,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

2,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.648,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

32.648,00

 

71.01

 

Active fixe

32.048,00

 

 

01

Construcţii

7.103.00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

23,243,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

637,00

 

 

30

Alte active fixe

1.065,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

600,00

72

 

 

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri $i cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.585 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 142 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 376.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

al Autorităţii Feroviare Române - AFER

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

51.150,00

00.02

 

 

I.VENITURI CURENTE

48.600,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

48.600,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

48.600,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

48.500,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

48.200,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

-

 

20

 

Venituri din cercetare

50,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

250,00

35 10

 

 

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

100,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

100,00

39.10

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

350,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

350,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

2.200,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

2.200,00

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

51.150,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

49.600,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

35.790,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

27.825,00

 

 

01

Salarii de bază

25.200,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

1.630,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

170,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

350,00

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

475,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natură

1.600,00

 

 

01

Tichete de masa

1.600,00

 

10.03

 

Contribuţii

6.365,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.400,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

170,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.550,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

70,00

 

 

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

175,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

13.360,00

 

20.01

 

Bunuri $i servicii

3.925,00

 

 

01

Furnituri de birou

50,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

700,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

150,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

450,00

 

 

06

Piese de schimb

100.00

 

 

07

Transport

260,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

600,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

800,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

800,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000.00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

35,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

100,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.600,00

 

 

01

Deplasări interne

600,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

1.000,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

450,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

200,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

6.000,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

60,00

 

 

04

Chirii

1.460,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei publice

10,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

4.470,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

 

 

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTĂ SOCIALĂ

400,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

400,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

400,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.550,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

1.550,00

 

71.01

 

Active fixe

1.550,00

 

 

01

Construcţii

200,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

1.000,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

350,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 480 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.627 lei/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 400 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 170 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 350 mii lei);

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 475 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 377.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

16.607,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

4.580,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

4.580,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

4.580,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

4.550,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

230,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

3.600,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

720,00

36.10

 

 

Diverse venituri

30,00

 

50

 

Alte venituri

30,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

27,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

27,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

12.000,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

12.000,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

12.000,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

16.607,00

 

 

 

Venituri proprii

4.607,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

12.000,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

11.580,00

 

 

 

Venituri proprii

4.580,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

7.000,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

4.900,00

 

 

 

Venituri proprii

2.110,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.790,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

3.880,00

 

 

 

Venituri proprii

1.700,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.180,00

 

 

01

Salarii de bază

3.440,00

 

 

 

Venituri proprii

1.540,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.900,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

06

Alte sporuri

280,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

200,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

130,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

80,00

 

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

30,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariate În bani

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.020,00

 

 

 

Venituri proprii

410,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

610,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

745,00

 

 

 

Venituri proprii

285,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

460,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

16,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

8,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

202,00

 

 

 

Venituri proprii

90,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

112,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

47,00

 

 

 

Venituri proprii

17,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

30,00

20

 

 

Titlul II, BUNURI şi SERVICII

6.680,00

 

 

 

Venituri proprii

2.470.00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.210,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

3.920.00

 

 

 

Venituri proprii

1.450,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.470,00

 

 

01

Furnituri de birou

15.00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

270,00

 

 

 

Venituri proprii

200.00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

70,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifiant

1.650,00

 

 

 

Venituri proprii

450,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.200,00

 

 

06

Piese de schimb

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

700,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

400,00

 

 

 

Venituri proprii

150,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

400,00

 

 

 

Venituri proprii

150,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.030,00

 

 

 

Venituri proprii

330,00

 

 

 

Alocaţii da la buget de stat

700,00

 

20.03

 

Hrana

100,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

50,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

100,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

50,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Uniforme şi echipament

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

30.00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.480,00

 

 

 

Venituri proprii

490.00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

990,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.480,00

 

 

 

Venituri proprii

490,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

990,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.027.00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000.00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5.027,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

 

71.01

 

Active fixe

4.027,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.000,00

 

 

01

Construcţii

27,00

 

 

 

Venituri proprii

27,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.790,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.790,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte active fixe

210,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

210,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.000,00

 

Dala de fundamentare a cheltuielilor de personal Hi bugetul de venituri si cheltuieli pa anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar 3.400 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (130 mii lei), precum şi indemnizaţiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 3.192 din 5.04.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,

în temeiul art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Poziţiile 3291 şi 3292 se abrogă.

2. După poziţia 5612 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile 5613-5622, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire

produs

Formă

Concentraţie

Firmă/Ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

,5613

W59620001

 

AMIOKOR

DIN

Sol. inj.

150 mg/ 3 ml

CN

UNIFARM S.A. - ROMÂNIA

AMIODA

RONUM

Cutie x 5 fiole a 3 ml soluţie injectabilă

CQ1BD01

MI

 

12.45

14.19

19.18

N

Cant. 100.000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5614

W62938001

 

TEPADINA

15 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

15 mg

CN

UNIFARM S.A. - ROMÂNIA

THIOTE

PUM

Flacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

L01AC01

MI

 

602.81

632.81

727.91

N

Cant. 10 flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 28 iunie 2017.

5615

W62938001

 

TEPADINA 15 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

15 mg

CN

UNIFARM S.A - ROMÂNIA

THIOTE

PUM

Flacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

L01AC01

MI

 

602.81

632.81

727.91

N

Cant. 100 flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 27 octombrie 2017.

5616

W62938001

 

TEPADINA 15 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

15 mg

CN

UNIFARM

S.A.-

ROMÂNIA

THIOTE

PUM

Flacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

L01AC01

MI

 

602.81

632.81

727.91

N

Cant. 50 flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 27 octombrie 2017.

5617

W62938001

 

TEPADINA 15 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

15 mg

CN

UNIFARM

S.A.-

ROMÂNIA

THIOTE

PUM

Flacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

L01AC01

MI

 

602.81

632.81

727.91

N

Cant. 65 flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 13 iunie 2017.

5618

W62938001

 

TEPADINA 15 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

15 mg

CN

UNIFARM

S.A.-

ROMÂNIA

THIOTE

PUM

Flacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

L01AC01

MI

 

602.81

632.81

727.91

N

Cant. 20 flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 27 octombrie 2017.

5619

W61098001

 

TETANEA

1500 Ul/ml

Sol. inj. în

seringă preumplută

1500 Ul/ml

CN

UNIFARM

SA -

ROMÂNIA

IMUNO

GLOBULINĂ

TETANICA

Cutie x 1 seringă preumplută x 1 ml soluţie

injectabilă

J06BB02

MI

 

223.26

245.58

299.81

N

Cant. 1.000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 21 decembrie 2017.

5620

W54013001

 

DISULONE

100 mg

Compr.

100 mg

CN

UNIFARM

SA - ROMÂNIA

DAP-

SONUM

Cutie x 100

comprimate

J04BA02

MI

 

32.95

37.56

49.13

N

Cant. 1.525

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 14 februarie 2018.

5621

W63317002

 

M-M-

RVAXPRO

Pulb. + solv, pt. susp. inj. în.seringă

preumpluta

 

MSD

VACCINS-

FRANŢA

VACCIN

RUJEOLIC.

RUBEOLIC,

URLIAN,

VIU

ATENUAT

Cutie cu

1 flac. (sticlă) +

1 seringă

preumplută (sticlă) + 2 ace

J07BD52

IM

Imunologic

36.96

42.13

55.11

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie

2017.

5622

W63317001

 

M-M-

RVAXPRO

Pulb. + solv. pt. susp inj. în seringă preumplutâ

 

MSD

VACCINS-

FRANŢA

VACCIN

RUJEOLIC.

RUBEOLIC,

URLIAN,

VIU ATENUAT

Cutie cu 10 flac. unidoză (pulb.) + 10 seringi preumplute (solvent) + 20 ace

J07BD52

IM

Imunologic

369.60

399.60

473.71

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 401.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Consumul subvenţiei aprobate

Asociaţia Femeilor din Sibiu

Sibiu

21.000 lei

Asociaţia Filantropica „Sfântul Nicolae”

Sibiu

38.500 lei

Asociaţia Româno-Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale şi Serviciilor Umane - ARAPAMESU

Sibiu

63.000 lei

Asociaţia „Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”

Sibiu

52.500 lei

Asociaţia „Rut”

Sibiu

50.050 lei

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017, se face următoarea rectificare:

- în anexa la procedură, pct. V.3, la „Criteriul de atribuire (...), utilizându-se următoarea formulă:”, în loc de:

„Punctaj final = 20 x Vchirie oferta_/Vmax. chirie + 80 x Vtarife telefonie min./Vtarife telefonie oferta_

se va citi:

„Punctaj final = 20 x Vchirie oferta_/Vmax. chirie + 80 x Vtarife telefonie oferta_/Vtarife telefonie min.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.