MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 769/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

121. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe COM (2016) 434 final

 

122. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 final

 

123. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 -COM (2016) 95 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

918. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

1.053. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor pentru agrement

 

1.098/806. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 652/2016

 

HOTARARI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe COM (2016) 434 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/583 din 15 septembrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează următoarele elemente:

1. Prezenta propunere de regulament are în vedere stabilirea noului format al permisului uniform de şedere pentru resortisanţii statelor terţe şi va include posibilitatea fiecărui stat membru de a introduce elemente suplimentare de securitate, în limitele prevăzute de regulament. Obiectivul este acela de a asigura că toate permisele de şedere prezintă un nivel de securitate identic, respectiv cel mai ridicat nivel de securitate posibil, astfel încât autorităţile statelor membre să poată recunoaşte permisele de şedere de la prima vedere.

2. Având în vedere că o abordare complet armonizată ar presupune costuri foarte ridicate, propunerea prevede însă şi posibilitatea de a include de către statele membre a unui cip cu interfaţă de contact, chiar dacă acest element ar crea un anumit grad de „neuniformitate” al noului model.

3. Este propusă menţinerea unei liste cu elementele de securitate suplimentare de ultimă generaţie care pot fi adăugate opţional la modelul uniform comun de către SM care vor trebui să limiteze la minimum numărul acestora şi să precizeze în specificaţiile tehnice care trebuie folosite, amplasarea şi dimensiunile acestor elemente.

4. Se propune înlocuirea anexei la Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 cu o nouă anexă, care conţine imaginea şi descrierea generală a noului permis de şedere şi inclusiv posibilitatea de a adăuga alte elemente naţionale de securitate, cu condiţia ca acestea să fie incluse pe lista stabilită în regulament şi cu condiţia ca acestea să respecte prezentarea armonizată a modelelor fără să reducă eficienţa elementelor uniforme de securitate.

5. Pentru a permite epuizarea stocurilor existente, se prevede o perioadă tranzitorie de şase luni, în care statele membre pot folosi în continuare vechile permise de şedere.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 121.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/581 din 15 septembrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează următoarele elemente:

1. România, alături de majoritatea statelor membre, salută contribuţia pe care viitoarea agenţie ar putea-o avea la o mai bună implementare a politicii de migraţie şi azil prin propunerile de consolidare a rolului actualului BESA, cu precădere pe dimensiunea tehnică, de sprijin şi de coordonare a aspectelor operative, precum şi obiectivul de sprijinire a creşterii convergenţei în domeniu.

2. Avansarea discuţiilor a evidenţiat atât pentru România, cât şi pentru celelalte SM, necesitatea de a evalua cu atenţie impactul transformării BESA în agenţie asupra modelului naţional de migraţie şi azil, rolul viitoarei agenţii în monitorizarea şi evaluarea situaţiei din SM aflate sub presiune migratorie, precum şi în ceea ce priveşte noile obligaţii financiare şi administrative care derivă pentru SM în condiţiile consolidării resurselor umane ale viitoarei agenţii.

III. Se recomandă:

Consolidarea cooperării practice în materie de azil între statele membre şi acordarea de sprijin operativ statelor membre astfel încât să transforme BESA într-o agenţie consolidată, dotată cu instrumentele necesare pentru:

(i) sporirea cooperării practice şi schimbul de informaţii în materie de azil - agenţia şi statele membre vor

avea sarcina de a coopera şi obligaţia de a face schimb de informaţii;

(ii) asigurarea unei convergenţe mai mari în evaluarea nevoilor de protecţie în întreaga Uniune;

(iii) promovarea legislaţiei şi a standardelor operaţionale ale Uniunii pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în aplicarea cadrului juridic privind azilul;

(iv) monitorizarea şi evaluarea punerii în aplicare a SECA;

(v) acordarea către statele membre de asistenţă operativă şi tehnică sporită pentru gestionarea sistemelor de azil şi de primire, în special în cazuri de presiune disproporţionată.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 122.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/585 din 15 septembrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată următoarele aspecte:

La debutul Semestrului european 2016, Comisia Europeană a publicat Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2016, care reprezintă primul pas al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Raportul recomandă realizarea unor bilanţuri aprofundate pentru 18 state membre (printre care şi România) care să evalueze dacă statele membre se confruntă cu dezechilibre macroeconomice şi nivelul de gravitate al acestora; ele au fost publicate la 26 februarie 2016 ca parte a Rapoartelor de ţară.

Comunicarea-cadru, publicată la 8 martie 2016, sintetizează principalele constatări ale celor 27 de rapoarte de ţară, respectiv ale celor 18 bilanţuri aprofundate şi decide asupra categoriei de dezechilibre macroeconomice pentru fiecare stat membru, concluzionând că şase state membre nu se confruntă cu dezechilibre, în timp ce douăsprezece state membre se confruntă cu dezechilibre sau cu dezechilibre excesive.

În ceea ce priveşte obiectivele Strategiei Europa 2020, Comisia a ajuns la concluzia că este probabil ca majoritatea statelor membre să îşi îndeplinească obiectivele în materie de reducere a emisiilor, energii din surse regenerabile şi eficienţă energetică. De asemenea, UE este pe calea cea bună în ceea ce priveşte obiectivele în materie de educaţie (17 state membre şi-au atins deja obiectivele privind părăsirea timpurie a şcolii, iar 12 state membre şi-au atins obiectivele privind rata de absolvire a învăţământului terţiar). Situaţia ocupării forţei de muncă s-a îmbunătăţit în aproape toate statele membre. Persistă anumite probleme în ceea ce priveşte atingerea obiectivului de combatere a sărăciei; totuşi, cele mai recente tendinţe sunt mai favorabile, deoarece numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială pare să fi scăzut în peste jumătate din statele membre.

Conform Comunicării, România nu se confruntă cu dezechilibre macroeconomice, însă există riscuri legate de stocul ridicat al pasivelor externe nete, de vulnerabilităţile sectorului bancar şi de o politică fiscală prociclică, alături de o creştere semnificativă a salariilor. În contextul consolidării redresării, pasivele externe nete au scăzut faţă de nivelul ridicat înregistrat anterior. Au fost majorate salariile din sectorul public şi salariul minim şi au fost puse în aplicare reduceri fiscale. Acest lucru prezintă riscul ca politica bugetară să devină prociclică.

În acest context, România consideră evaluarea Comisiei din cadrul Raportului de ţară corectă şi obiectivă şi apreciază decizia Comisiei conform căreia, în 2016, România nu se confruntă cu dezechilibrele macroeconomice.

Comisia pentru Afaceri Europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind documentul examinat, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, republicat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 26 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 123.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.924 din 8 iunie 2016, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, şi ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Comitetul este format din:

a) un consilier al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

b) trei consilieri în domeniul politicilor agricole şi industriei alimentare;

c) un consilier în domeniul buget-finanţe şi fonduri europene;

d) un consilier în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale;

e) un consilier juridic.”

2. La articolul 13 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) organizaţiile profesionale membre OIPA.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 918.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor pentru agrement

 

În baza art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement,

având în vedere Procesul-verbal nr. 1 din 6 septembrie 2016 al Comisiei de desemnare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor pentru agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016,

Nr. 1.053.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor de certificare desemnate

 

Denumirea organismului/ Adresa sediului, tel., fax, e-mail

Echipamentele de agrement care se evaluează

RINASIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE - SRL.

Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 4D, corp A, et. 4, birou 10,

sectorul 5, Bucureşti, România

Tel/fax: +40.21.6190353

E-mail: office@simtex.ro

- Echipamente din spaţiile de joacă destinate pentru uzul individual sau colectiv de către copii, de exemplu: leagăne, tobogane, echipamente simple de transport pe cablu, echipamente oscilante, echipamente de joacă complet închise sub formă de structură, echipamente sub formă de structură tridimensională, echipamente de joacă gonflabile etc.

- Echipamente şi structuri pentru târguri şi parcuri de distracţie din care fac parte structuri şi maşini care fie sunt părţi integrante ale echipamentului de agrement, fie constituie însuşi echipamentul de agrement, de exemplu: montagnes russes cu vehicule pe şine, platforme, rampe, pardoseli, scări, pasarele, unităţi de transport persoane, tobogane acvatice, trenuri ale groazei, echipamente ghidate pe şine sau canale, tribune temporare, manejuri, standuri şi remorci de tir, instalaţii cu vehicule acţionate de motoare, carusele, piste, tambure rotitoare, platforme mobile, plăci turnante etc.

- Structuri artificiale de escaladă, de exemplu: blocurile de escaladă etc.

- Instalaţii pentru utilizatorii de echipamente cu role, de exemplu: rampele, platformele pentru skateboard etc.

- Alte echipamente proiectate şi executate în conformitate cu standarde europene în vigoare sau standarde de firmă din domeniul reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.098 din 30 septembrie 2016

Nr. 806 din 29 septembrie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.284 din 30 septembrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.681 din 29 septembrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare:

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,3 iei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,6 lei.

(2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,1 lei.”

2. În anexa nr. 8, la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2 lei. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2,1 lei.”

3. În anexa nr. 50, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Sumele reprezentând influenţele determinate din creşterile salariale ce decurg din punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale se stabilesc de către unităţile sanitare publice care răspund de realitatea şi exactitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare, iar solicitarea însoţită de documentele justificative se înaintează la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară publică se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale.”

4. În anexa nr. 51 r la articolul 4, litera c) se abrogă.

5. În anexa nr. 51, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, pentru luna 2016 este de lei.

Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, pentru luna 2016 este de lei.”

6. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” se înlocuieşte cu sintagma „ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţi a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale”.

7. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016” se înlocuieşte cu sintagma „prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

 

p. Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Ioana Ursu,

Gheorghe-Radu Ţibichi

secretar de stat

 

 

RECTIFICĂRI

 

În titlul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 652/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 16 septembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- în loc de sintagma „Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita” se va citi: „Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.