MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 766/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 766         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

675. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău, precum şi pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

676. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul judeţean Constanţa

 

677. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

 

678. - Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.525. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău, precum şi pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14

alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările

ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, denumit în continuare Institutul, cu sediul în municipiul Constanţa, str. I. C. Brătianu nr. 248, judeţul Constanţa, se reorganizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, prin fuziune prin absorbţie cu următoarele staţiuni de cercetare-dezvoltare, care se desfiinţează: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău.

Art. 2, - (1) Patrimoniul Institutului este constituit din patrimoniul actual al Institutului format din bunuri imobile din domeniul public al statului şi bunuri proprii, la care se adaugă patrimoniul format din bunuri imobile din domeniul public şi privat al statului, precum şi bunurile proprii, preluate de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din datorii şi alte active, stocuri, creanţe, disponibilităţi, evidenţiate în situaţiile financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în protocolul de predare-preluare încheiat de către Institut cu staţiunile cu care fuzionează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Construcţiile şi terenul aferent acestora, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, pot fi închiriate de către Institut cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50%, ca venit la bugetul de stat, şi o cotă de 50%, ca venit la bugetul propriu al Institutului, din care acesta foloseşte şi pentru repararea/ reabilitarea construcţiilor/clădirilor din domeniul public al statului pe care le are în administrare, efectuarea lucrărilor de cadastru, precum şi pentru stabilirea valorilor de inventar juste ale acestora.

(4) Institutul are în administrare terenuri cu suprafaţa totală de 1.533,38 ha, aflate în proprietatea publică a statului, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 153840, MFP 106428 şi MFP 102530, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţă de teren constituită din fuziunea prin absorbţie a celor patru unităţi de cercetare,

(5) Institutul, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti1 şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru terenurile prevăzute la alin. (4), în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca la finalizarea acestora Institutul să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea unui proiect de act normativ pentru actualizarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a suprafeţelor de teren prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Art. 3. - Institutul desfăşoară următoarele activităţi codificate în baza clasificării Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

b) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

c) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din came; clasa 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii; grupa 105 - Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturi lor; grupa 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

d) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312- Repararea maşinilor; clasa 3319 - Repararea altor echipamente;

e) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului de autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

f) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere şi de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692- Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

h) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şt de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

i) diviziunea 75 - Activităţi veterinare; grupa 750 - Activităţi veterinare, clasa 7500 - Activităţi veterinare;

j) diviziunea 77- Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

k) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

l) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de

cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu unităţi/instituţii de învăţământ acreditate şi operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 5. - Finanţarea activităţilor Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale.

Art. 7. - (1) Institutul organizează evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare ale Institutului se aprobă de către consiliul de administraţie al acestuia şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în vederea centralizării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,

Art. 8. - (1) Personalul instituţiilor prevăzute la art. 1 este preluat în cadrul Institutului cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate,

(2) Institutul preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la staţiunile care se desfiinţează potrivit prevederilor art. 1.

(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderi, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(4) încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă categoriei de personal, prin decizie a directorului general al Institutului, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului bugetar.

(6) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de furnizare pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, iar pentru activităţi necalificate cu caracter ocazional poate folosi forţa de muncă zilieră potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi al Institutului este de 120.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia.

(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către Institut.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul general al Institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de directorul general şi de consiliul de administraţie format din 5 membri.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul Institutului. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliului de administraţie pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit pe o perioadă de 4 ani prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pe baza rezultatelor concursului organizat conform legii, perioadă care poate fi prelungită o singură dată cu cel mult 4 ani.

(4) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar.

(5) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut.

(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul, reorganizat conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin şi Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu.

Art. 16. - Institutul are în dotare un parc auto format din 4 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi 4 autoutilitare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) bunurile imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin şi a Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1, se transmit în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, reorganizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri, prin protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3 şi 4;

c) denumirea „Staţiunea de Dezvoltare pentru Ovine Ruşeţu” se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu”, conform anexei nr. 5.2 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului şi înregistrarea valorii terenurilor, conform anexei nr. 1.

Art. 18. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CÎOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 675.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi ale bunurilor proprii aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas (CUI - 2410171), precum şi ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi bunurile proprii aflate în administrarea ori, după caz, în proprietatea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti (CUI - 897683), Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin (CUI -1236116) şi Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu (CUI - 2809955), care trec în administrarea ori, după caz, în proprietatea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas

 

1. Bunuri din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

115901

8.27.07

Saivan

978 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu, km 253

1.004

115911

8.27.07

Saivan 2 corpuri

521 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

23.006

115918

8.28.10

Fanar 1

400 tone fân balotat

Judeţul Constanta, municipiul Constanta, DN3, km 253

261

115927

8.27.07

Saivan 5

1576 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, DN3, km 253

23.006

115944

8.28.10

Fanar 2

600 tone fân balotat

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, km 253

549

115949

8.28.13

Magazie

360 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu, km 253

384

115953

8.27.07

Saivan

1238 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

758

115959

8.28.03

Laborator cercetare

1449 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

2.249.501

115962

8.28.10

Pavilion 1

558 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

115.031

115973

8.27.07

Saivan

500 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

338

115975

8.27.07

Saivan 4

1476 mp

Judeţul Constanta, municipiul Constanta, - Nr.; km 253

43.136

115978

8.28.10

Patul

600 tone porumb ştiuleţi

Judeţul Constanta, municipiul Constanta, - Nr.; km 253

19,411

115982

8.27.07

Saivan 2

1476 mp

Judeţul Constanta, municipiul Constanta, -; Nr.; km 253

43.136

115985

8.27.07

Saivan

1091 mp

Judeţul Constanta, municipiul Constanta, Int. I.C. Brătianu km 253248

575

115992

8.27.07

Saivan

1004 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I C. Brătianu km 253

939

115993

8.27.07

Saivan

1126 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I C. Brătianu km 253

791

115996

8.27.07

Saivan

405 mp

judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253

529

116017

8.27.07

Saivan

1100 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253

1 221

116018

8.27.07

Saivan

989 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253

1.247

116026

8.27.07

Saivan

991 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu km 253

744

116033

8.27.07

Saivan 1

1476 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, km 253

44.784

116037

8.27.07

Saivan

1476 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, km 253

44.784

116041

8.28.10

Pătul porumb

200 tone porumb ştiuleţi

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

7.988

116048

8.28.10

Fânar1 cu paratrăsnet

300 tone fân balotat

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

652

116051

8.28.10

Fânar

300 tone fân balotat

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I. C. Brătianu nr. 248

886

121296

8.28.10

Clădire moara de furaje

Beton, S = 258 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Nr. km 253

200

121297

8.27.07

Adăpost şopron berbeci

S = 851 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 248

287

121298

8.28.10

Clădire - Muzeul Oii

Cărămidă, acoperiş tablă, S = 216 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 248

42.800

121299

8.28.13

Atelier mecanic

Stâlp beton, zid cărămidă, acoperiş tablă S = 744 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 248

476

121300

8.28.10

Drum acces

Dale beton, R = 1200 m

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I. C. Brătianu Nr. km 253

770

153840

8.05.03

Total teren

S = 558,1280 ha

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. Ion. C. Brătianu nr. 248

107.945.821

Total I.C.D.C.O.C. - Palas

110.615.015

102468

8.28.03

Clădire laborator

Cărămidă, azbociment, 252 m2

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

2.432

102474

8.29.08

Clădire birou + laborator

Cărămidă, ţiglă, 396 m2

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

2.052

102476

8.27.07

Saivan

Cărămidă, azbociment

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

3.496

102482

8.28.10

Maternitate

Cărămidă, ţiglă

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

19.190

102492

8.28.10

PJAV

Cărămidă, ţiglă

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

532

102522

8.28.10

Padoc piatră

Piatră cubică

Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa

912

102524

8.28.10

Clădire atelier

Cărămidă

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

2.090

102526

8.28.10

Padoc piatră

Piatră cubică

Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa

912

102528

8.28.08

Garaj auto

Cărămidă, 42 m2

Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa

3.192

102530

8.05.03

Total teren

S-725,00 ha

Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

16.888.160

Total S.C.D.C.O.C. Bilciureşti

16.922.968

106367

8.27.07

Adăpost animale

500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

27 495

106368

8.27.07

Adăpost animale

500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin,, judeţul Mureş

27.495

106394

8.27.07

Adăpost animale

500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

16.497

106399

8.27.07

Adăpost animale

500 mp construcţii semideschise cu utilaje, apă, energie electrică

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

16.497

106401

8.28.12

Bloc locuinţe

(P + 2 nivele)

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

247.455

106404

8.28.10

Filtru sanitar

Construcţie din cărămidă compartimentată funcţional, 150 mp

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

10.998

106417

8.29.08

Clădire administrativă cu laboratoare

2 nivele cu SU = 820 mp

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

267.251

106428

8.05.03

Total teren

S = 250,21 ha

Str. Dedradului nr. 11, municipiul Reghin, judeţul Mureş

10.100.000

Total S.C.D.C.O.C. Reghin

10.713.688

115300

8.28.10

Filtru sanitar-birou

Pereţi cărămidă, planşeu beton, 280 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

217.300

115306

8.27.07

Saivan ovine cu şopron

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1800 mp

Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.:

411.686

115316

8.27.07

Saivan ovine cu şopron

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1800 mp

Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.:

392.590

115322

8.28.12

Casă de locuit pentru ciobani

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 120 mp

Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.:

30.600

115327

8.28.10

Magazie, 25 vagoane

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 200 mp

Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.:

35.600

115341

8.27.03

Siloz suprafaţă

beton, 120 mc

Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.:

317

115352

8.28.10

Clădire preparat furaje

Cărămidă, învelitoare azbociment, 216 mp

Judeţul Buzău, satul Spătaru; nr.:

58.300

Total S.C.D.C.O. Ruşeţu

1.146.293

TOTAL GENERAL

139.397.964

153840

106428

102530

8.05.03

Total general teren I.C.D.C.O.C. - Palas

Suprafaţa - 1.533,3380 ha

 

134.933.981

 

2. Bunuri din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

 

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

I.C.D .C.O.C.- Palas

S.C.D.C.O.C. - Bilciureşti

S.C.D.C.O.C.- Reghin

S.C.P.C.O.- Ruşeţu

Total

1.

1.

Construcţii

-

-

180.000

-

180.000

În administrare

2.

2.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

-

-

-

 

3.

3.

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

-

-

-

-

-

 

 

 

TOTAL

-

-

180.000

-

180.000

 

 

3. Bunuri proprii

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

I.C.D.C.O.C.- Palas

S.C.D.C.O.C.- Bilciureşti

S.C.D.C.O.C.- Reghin

S.C.P.C.O.- Ruşeţu

Total

1.

1.

Construcţii

491.036,63

-

30.000

-

521.036,63

în proprietate

2.

2.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

3.080.465,32

142.630

671.106

-

3.894.201,32

în proprietate

3.

3.

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

31.211,58

5.635

25.200

-

62.046,58

în proprietate

 

 

TOTAL

3.602.713,53

148.265

726.306

-

4.477.284,53

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi terenul aferent acestora aflate În domeniul public al statului şi În administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa, CUI – 2410171 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

115911

8.27.07

Saivan două corpuri

Suprafaţa - 521 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Int. I.C. Brătianu nr. 248

23.006

121298

8.28.10

Clădire - Muzeul Oii

Cărămidă, acoperiş tablă, Suprafaţa - 216 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 248

42.800

121299

8.28.13

Atelier mecanic

Stâlp beton, zid cărămidă, acoperiş tablă Suprafaţa - 744 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 248

476

115300

8.28.10

Filtru sanitar - birou

Pereţi cărămidă, planşeu beton, 280 mp

Judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

217.300

115306

8.27.07

Saivan ovine cu şopron

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1.800 mp

Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.:

411.686

115316

8.27.07

Saivan ovine cu şopron

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 1.800 mp

Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr,:

392.590

115322

8.28.12

Casă de locuit pentru ciobani

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 120 mp

Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.:

30.600

115327

8.28.10

Magazie, 25 vagoane

Pereţi zidărie, acoperiş plăci azbociment, 200 mp

Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.:

35.600

115341

8.27.03

Siloz suprafaţă

beton, 120 mc

Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.:

317

115352

8.28.10

Clădire preparat furaje

Cărămidă, învelitoare azbociment, 216 mp

Judeţul Buzău; satul Spătaru; nr.: -

58 300

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se scad din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor ăi Caprinelor Bilciureşti, CUI - 897683, ca urmare a executării silite, respectiv a Sentinţei civile nr. 131/2011 a Judecătoriei Pucioasa, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.254 din 7 noiembrie 2007

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în Ier)

Baza legală

Tipul

bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

102489

8.28.03

Clădire laborator

Cărămidă, ţiglă 215 mp

în incinta staţiunii

Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. -

1940

120

Sentinţa civilă nr. 2.250/2007 în Dosarul nr. 1.172/315/2007;

Decizia nr. 1.254/07.11.2007

imobil

102496

8.27.07

Grajd nr. 1

Cărămidă, 4 comp., 265 mp

în incinta staţiunii

Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. -

1942

630

imobil

102511

8.27.07

Grajd nr. 2

Piaţă, acop. azbociment

în incinta staţiunii

Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. -

1942

670

imobil

102515

8.27.07

Grajd nr. 3

Cărămidă, 365 mp

în incinta staţiunii

Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. -

1940

750

imobil

102516

8.27.07

Grajd nr. 4

Cărămidă, ţiglă, Suprafaţa - 196 mp

în incinta staţiunii

Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. -

1940

1.240

imobil

102519

8.28.03

Clădire laborator + cantină

Cărămidă, ţiglă, 244 mp

în incinta staţiunii

Judeţul Dâmboviţa, oraşul Fieni, nr. -

1940

150

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

3.560

 

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu (CUI - 2809955), situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu titlu gratuit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Date de identificare teren aferent (T - tarla; P - parcelă)

Cartea funciară nr.

114951

8.28.10

Magazie cereale - Lunca

Pereţi cărămidă, învelit, azbociment 200 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

56

T13 P252

1333

114958

8.28.13

Ghereta poarta nr. 1

Pereţi cărămidă, planşeu beton, instalaţie electrică, 6 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

2

T13.P252

1333

114960

8.28.10

Clădirea uzinei electrice

Clădire, planşeu beton armat, AD, 16,3 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

6

T18 P813

1328

114967

8,28.03

Abator - laborator

Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, 72 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

905

T6, P124

1323

114971

8.27.07

Grajd testare porcine

2 hale a 132 boxe, 1.182 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

1.778

T6, P124

1323

114977

8.27.07

Grajd porcin - flux

Zidărie cărămidă, învelit tablă, instalaţie electrică şi sanitară, 1.080 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

367

T6, P124

1323

114979

8.27.07

Maternitate ser. nr. 3

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică şi apă 1.182 mp, capacitate 120 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

344

T6, P124

1323

114981

8.27.07

Maternitate ser. nr. 1

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

850

T6, P124

1323

114984

8.27.07

Adăpost tineret porcin

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, capacitate 4.200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

573

T6, P124

1323

114986

8.27.07

Grajd pentru cabaline

Zidărie cărămidă, jgheab beton, 40 mp, capacitate 10 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

122

T6, P124

1323

115014

8.28.10

Magazie furaje - 50 vagoane

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

293

T6, P124

1323

115018

8.28.12

Clădire locuit 2 apartamente Ferma de porci

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică şi sanitară, 100 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

22

T6, P124

1323

115052

8.27.07

Grajd tineret creşă 1

Capacitate 1.200 capete, 1.200 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

1.370

T6, P124

1323

115053

8.28.12

Bloc 6 apartamente cu anexe

Pereţi cărămidă, planşeu beton, instalaţie electrică şi sanitară, 1.100 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

14.510

T13, P 252

1333

115058

8.28.12

Cantină şi sala de mese

Pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, instalaţie electrică şi sanitară, 128 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

119

TI2, P 252

1333

115068

8.28.12

Clădire locuit cu două nivele

Pereţi cărămidă, învelit ţiglă, instalaţie electrică şi sanitară, 180 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

44

T13.P252

1333

115075

8.28.10

Clădire staţie pompare

Cărămidă, pardoseală beton, învelit, ţiglă, 16 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

2

T13.P252

1333

115078

8.28.10

Cantină - economic

Cărămidă, învelit, tablă, instalaţie electrică, 108 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

55

T13.P252

1333

115084

8.29.08

Clădire adm. Lunca

Cărămidă, învelit, tablă, instalaţie electrică, 120 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

217

T13.P252

1333

115089

8.28.13

Clădire poarta nr. 2

Cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică, 12 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

19

T13.P252

1333

115093

8.27.07

Grajd tin. porcin Văcărească

Zidărie cărămidă, AD 997 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

629

T18, P812

1328

115101

8.28.10

Magazie cereale - Lunca

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă AD 605,92 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

195

T13.P252

1333

115102

8.28.12

Clădire locuit - Văcărească

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică, 20 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

28

T18, P812

1328

115103

8.27.07

Saivan cu padoc ovine

Pereţi beton, învelit, intemită, şopron, 1.680 mp, capacitate 1.200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

9.670

T13.P252

1333

115113

8.28.10

Magazie cu moară - Văcărească

Pereţi cărămidă, ţiglă, instalaţie electrică, 1.200 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

96

T18, P812

1328

115233

8.28.10

Magazie furaje - Lunca

Zidărie cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, capacitate 50 vagoane

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

225

T 13, P 252

1333

115239

8.28.12

Clădire locuit Oierie

Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, 60 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

19

T 13, P 309

1343

115243

8.28.10

Platformă muls Macovei

Pereţi zidărie pe 3 laturi, şarpantă lemn, învelit, tablă, 50 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

16

T 21,P 921

1322

115248

8.27.07

Grajd pentru oi - Lunca

Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, 1.492 mp, 1.200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

102

T 13, P 252

1333

115256

8.27.07

Grajd pentru oi - Lunca

Pereţi cărămidă, şarpantă lemn, ţiglă, 1.492 mp, 1.200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

176

T 13, P 252

1333

115257

8.27.07

Saivan cu padoc ovine

Pereţi beton, învelit, intemită, şopron, 11.120 mp, capacitate 800 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

7.018

T 13, P 252

1333

115261

8.27.07

Saivan cu padoc ovine

Pereţi beton, învelit, intemită, şopron 11.120 mp, capacitate 800 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

7.018

T 13, P 252

1333

115262

8.28.10

Magazie furaje - 50 vagoane

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

93

T6, P 124

1323

115265

827.07

Saivan cu padoc ovine

Pereţi beton, învelit, intemită, şopron, 11.120 mp, 800 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

7,018

T 13, P 252

1333

115271

8.27.07

Maternitate scroafe nr. 2

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, 120 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

437

T6, P 124

1323

115272

8.27.07

Saivan cu padoc ovine

Pereţi beton, învelit, intemită, şopron, 1.680 mp, 1,200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

7.670

T 13, P 252

1333

115276

8.27.07

Saivan ovine Oierie

Zidărie cărămidă, ţiglă, instalaţie electrică 600 mp, 450 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

274

T 13, P 312

1343

115278

8.27.07

Grajd pentru oi stabulaţie

Pereţi zidărie, ţiglă, instalaţie electrică, 1,492 mp, 1.200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

115

Ţ 13, P 252

1333

115280

8.27.07

Saivan pentru ovine Oierie

Pereţi zidărie, ţiglă, AD 1.492 mp, 1.200 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

240

T13.P312

1343

115282

8.28.10

Cabină pod basculă

Cărămidă, acoperiş beton armat, 6 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

9

T 6, P 124

1323

115286

8.28.10

Filtru sanitar

Cărămidă, beton armat, instalaţie electrică, încălzire, 300 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

622

T 6, P 124

1323

115287

8.27.07

Grajd vieri

Cărămidă, acoperiş beton armat, instalaţie electrică şi apă 1.182 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

866

T 6, P 124

1323

115290

8.27.07

Maternitate scroafe

Cărămidă, învelit, beton armat, instalaţie electrica şi apă, 1.182 mp, 120 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

1043

T 6, P 124

1323

115293

8.27.07

Grajd tineret creşă II

Capacitate 1.200 capete 1.200 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

1340

T 6, P 124

1323

115297

8.27.07

Saivan cu padoc ovine

Pereţi beton, învelitoare eternită, şopron, 11.120 mp, 800 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

7.018

T13, P 252

1333

115303

8.27.07

Grajd cai serviciu Lunca

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică, 80 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

121

T13.P252

1333

115340

8.28.10

Magazie cereale - Văcărească

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, AD 152,6 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

12

T18.P812

1328

115342

8.28.03

Laborator cercetare

Pereţi zidărie, acoperiş tablă, AD 310,4 mp - parter, AD 310,4 mp etaj

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

36.289

T 13, P, 252

1333

115343

8.28.10

Magazie preparat furaje

Cărămidă, construct. pct. moară, 80 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

1.872

T 13, P, 252

1333

115349

8.28.13

Atelier de reparaţii

Pereţi cărămidă, ţiglă, instalaţie electrică, 120 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

60

T 13, P, 252

1333

115355

8.27.07

Maternitate scroafe nr. 4

Pereţi cărămidă, învelit, ţiglă, instalaţie electrică şi apă, 1.182 mp, capac. 120 capete

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

386

T6, P 124

1323

121443

8.28.12

Clădire locuit

4 apartamente, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 231,78 mp

Comuna Ruşeţu, judeţul Buzău

27.943

T 16, P 777 - intravilan

1340

 

 

TOTAL

 

 

140.274

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa

Art. 3. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, în termenul legal, şi vor opera modificarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 676.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Administratorul

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Datele de identificare

Baza legală

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

C.U.I. 3127190

153550

8.29.06

A.F.P. Negru Vodă

Suprafaţă construită = Suprafaţă desfăşurată = 325,79 m2,

din care:

C1 = 218,94 m2;

C2 = 62,38 m2;

C3 = 44,47 m2;

Suprafaţă teren = 1.386,87 m2

Ţara: România,

judeţul: Constanţa,

oraşul: Negru Vodă,

Str. Constanţei nr. 5

Cartea funciară nr. 102533 a oraşului Negru Vodă

154.035

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

153550

8.29.06

A.F.P. Negru Vodă

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

C.U.I. 3127190

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa C.U.I. 20822596

Suprafaţă construită = Suprafaţă desfăşurată = 325,79 m2, din care:

C1 = 218,94 m2;

C2 = 62,38 m2;

C3 = 44,47 m2;

Suprafaţă teren = 1.386,87 m2

Ţara: România, judeţul: Constanţa, oraşul: Negru Vodă,

Str. Constanţei nr. 5

154.035

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul protejării intereselor economice ale consumatorilor se stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6), art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 123 din 19 mai 2015, denumit în continuare Regulament,

(2) Prezentul act normativ se aplică în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori, astfel cum sunt aceştia definiţi în Regulament.

Art. 2. - (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca autoritate naţională responsabilă cu supravegherea respectării aplicării prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6), art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale Regulamentului în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatorii, astfel cum sunt aceştia definiţi în Regulament.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană asupra desemnării sale ca autoritate competentă potrivit alin. (1).

Art. 3. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a prevederilor art. 8 paragraful (2) din Regulament privind dreptul consumatorului ca la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată să poată solicita să deţină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, atunci când un astfel de serviciu este oferit de prestatorul de servicii de plată, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

b) nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a oricăreia din prevederile art. 8 paragraful (2) din Regulament referitoare la obligaţia prestatorului de servicii de plată ca, într-un termen rezonabil premergător semnării contractului, să furnizeze consumatorului informaţii clare şi obiective cu privire la toate mărcile de plată disponibile şi cu privire la caracteristicile acestora, inclusiv cu privire la funcţionalitatea, costul şi securitatea acestora cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea de către emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice a prevederilor art. 8 paragraful (6) din Regulament referitoare la interdicţia ca emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicaţiei de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plăţii atunci când utilizează un instrument de plată coetichetat, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

d) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia beneficiarilor plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul de a îi informa cu privire la aceasta pe consumatori în mod clar şi neechivoc, în acelaşi timp în care le comunică informaţii cu privire la acceptarea altor carduri şi instrumente de plată ale schemei de plată cu cardul, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia ca informaţiile să fie afişate în mod vizibil la intrarea în magazin şi la casă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

f) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia ca, în cazul vânzărilor la distanţă, informaţiile prevăzute la art. 10 paragraful (4) din Regulament să fie afişate pe site-ul internet al beneficiarului plăţilor ori pe orice alt suport electronic sau mobil utilizat, cu amendă de la 5.000 iei la 10.000 lei;

g) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia ca informaţiile prevăzute să fie furnizate plătitorului în timp util şi înainte ca plătitorul să încheie un contract de cumpărare cu beneficiarul plăţii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor art. 10 paragraful (5) din Regulament referitoare la obligaţia ca emitenţii să se asigure că instrumentele lor de plată sunt identificabile electronic, cu amendă de la 4 000 lei la 8.000 lei;

i) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor art. 10 paragraful (5) din Regulament referitoare la obligaţia ca emitenţii să se asigure că instrumentele lor de plată cu cardul nou-emis sunt identificabile în mod vizibil, astfel încât beneficiarii plăţii şi plătitorii să poată identifica în mod neechivoc ce mărci şi ce categorii de carduri preplătite, carduri de debit, carduri de credit sau carduri comerciale sunt alese de către plătitor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 4. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 3 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 5. - Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor Regulamentului de către prestatorii de servicii de plată.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 677.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

 

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, a unui imobil format din teren şi construcţie, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 317/2015, având datele de identificare prevăzute în anexa care parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) După darea în administrare, imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinaţia de sediu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 678.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului care se înscrie în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

 

Nr. MFP

Denumirea

imobilului

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridice la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

Datele de identificare

Anul

dobândirii/ al dării în

folosinţă

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea ANCPI

Valoarea de inventar în lei

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare folosinţă/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Ministerul Finanţelor Publice va atribui un număr nou.

Sediu administrativ OCPI Brăila

Municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

Statul român, în

administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, CUI 9051601, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI

8,29.08

Construcţie

D+P+1E+M

Sc la sol: 248 mp

Suprafaţă desfăşurată: 992 mp

Suprafaţă teren: 364 mp

Pe latura nordică Calea Călăraşilor

Pe latura estică: Imobil cu nr.

cadastral 80351 - Lentu Ion

Pe latura sudică: Str. Justiţiei

nr. 1

(proprietate a statului român, administrarea ANCPI Bucureşti)

Pe latura

vestică Str. Justiţiei

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 27

Nr.

cadastral

79000

Carte funciară nr. 79000

1959

Imobil

Cod 8.29.08

790.208,51

134.047,44

Valoare totală:

924.255,95

HCL Municipiul Brăila nr. 317/ 25.11.2015

Reevaluat decembrie 2015

În administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

CUI 9051601

 

Imobil format din teren şi construcţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.395/AC din 22 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 7.664 din 16 iulie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 65 din 11 septembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.328 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 1.525.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.