MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 756/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

120. - Hotărāre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 īn ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară - COM (2016) 418 final

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

673. - Hotărāre privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, īn condiţiile legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind īncetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Botuş-Fundu Moldovei, judeţul Suceava

 

1.004. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Tārgu Ocna

 

1.121. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

1.136. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov

 

1.139. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

 

1.140. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

95. - Decizie pentru publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a Protocolului īncheiat īn data de 28 iulie 2016 īntre Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) şi Centrul Romān pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Societatea Romānă de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 īn ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară - COM (2016) 418 final

 

Avānd īn vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/584 din 15 septembrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre

 

Art. 1. - Senatul constată:

Propunerea de regulament are ca temei juridic art. 24 alin. (3) şi art. 120 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 ce permit Comisiei să revizuiască cele două dispoziţii menţionate anterior şi să prezinte, dacă este necesar, o propunere legislativă īnainte de 30 iunie 2016, īn vederea unei eventuale prelungiri a acestora.

Propunerea de regulament va permite Comisiei să suplimenteze plăţile către un stat membru īn cadrul unui program de ajustare după 30 iunie 2016. Acesta ar acoperi perioada pānă la data de 30 iunie a anului următor anului calendaristic īn care statul membru īncetează să mai primească asistenţă financiară. Această abordare este īn concordanţă cu exerciţiul financiar al fondurilor ESI, care acoperă perioada de la 1 iulie la 30 iunie. Abordarea ar prelungi perioada de eligibilitate pānă la maximum 18 luni.

Majorarea va fi un cuantum calculat prin suplimentarea cu zece puncte procentuale a ratelor de cofinanţare aplicabile priorităţilor (īn cadrul FEDR, FSE şi al Fondului de coeziune) sau măsurilor (īn cadrul FEADR şi al FEPAM) programelor īn cazul cheltuielilor certificate declarate pe parcursul perioadei īn cauză pānă la atingerea plafonului stabilit pentru plăţi.

Īn plus, propunerea ar permite Comisiei să prelungească rata excepţională de cofinanţare de 85% pentru FEDR şi FSE īn Cipru pānă la īnchiderea programului. Sumele totale alocate din fonduri ţărilor şi programelor īn cauză pentru perioada respectivă nu se vor modifica.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărāre privind documentul examinat, īn conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2015, republicat.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat, īn şedinţa din 20 septembrie 2016, īn conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 120.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, īn condiţiile legii

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1, ca urmare a retrocedării, īn condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare īn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 673.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva la care se modifică descrierea tehnică şi care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, īn condiţiile legii

 

Nr. crt.

Administratorul bunului

Număr de inventar MFP

Cod de clasificaţie

Tip bun (mobil/ imobil)

Date de identificare

Valoarea de inventar

Persoana fizică/juridică cărei i s-a restituit bunul imobil

Baza legală

Denumirea

Descriere tehnică

Elemente - cadru de descriere tehnică

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/

C.U.I. R1590120

149431

8.04.04

imobil

Drum forestier Flucuşeşti

L = 3,4 km

S = 2,0 ha

Ţara: Romānia

Judeţ: Braşov; -; Nr.: -

17.905

Primăria Comunei Şinca

Nouă

Hotărārea Guvernului nr. 982/1998

2

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/

C.U.I. R1590120

149432

8.04.04

imobil

Drum forestier Flucuşeşti Centură

L = 3,8 km

S = 2,3 ha

Ţara: Romānia

Judeţ: Braşov; -; Nr.: -

34.013

Primăria Comunei Şinca

Nouă

Hotărārea Guvernului nr. 982/1998

3

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/

C.U.I. R1590120

3504

8.04.04

imobil

Drum forestier Găunoasa

L = 12,8 km

S = 7,7 ha

Ţara: Romānia

Judeţ: Braşov; -; Nr.: -

4.040

Primăria Comunei Şinca

Nouă

Hotărārea Guvernului nr. 982/1998

4

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/

C.U.I. R1590120

3509

8.04.04

imobil

Drum forestier Găunoasa

Prelungire

L = 1,3 km

S = 0,7 ha

Ţara: Romānia

Judeţ: Braşov; -; Nr.: -

5.755

Primăria Comunei Şinca Nouă

Hotărārea Guvernului nr. 982/1998

5

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/

C.U.I. R1590120

3505

8,04.04

imobil

Drum forestier Pārāul Ţapului

L= 1,2 km

S = 0,7 ha

Ţara: Romānia

Judeţ: Braşov; -; Nr.: -

5.096

Primăria Comunei Şinca

Nouă

Hotărārea Guvernului nr. 982/1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind īncetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Botuş-Fundu Moldovei, judeţul Suceava

 

Avānd īn vedere:

- art. 31 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.349 din 21 septembrie 2016 privind verificarea īndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

īn temeiul prevederilor art. 37 alin (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Botuş-Fundu Moldovei, judeţul Suceava, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.047/2000, īncheiată īntre Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, şi Societatea Comercială CALCARUL - S.A., īn calitate de concesionar, cu sediul īn Pojorāta, Str. Furnalului nr. 887, judeţul Suceava, īncetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 22 septembrie 2016.

Nr. 29.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Tārgu Ocna

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 110.284/AC din 19 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Decizia etapei de īncadrare nr. 1 din 3 ianuarie 2013 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi Adresa nr. 2/221/CD din 18 aprilie 2016 emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.848 din 17 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.634/162.736/329.955 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Tārgu Ocna, prevăzut īn anexa*) care parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 mai 2016.

Nr. 1.004.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 756 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-25*) la prezentul ordin. Art. 3. - Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 16 septembrie 2016.

Nr. 1.121.


*) Anexele nr. 2-25 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Almăj

Dolj

5, 13, 17

2

Bratovoeşti

Dolj

1, 2

3

Calopăr

Dolj

1

4

Cārcea

Dolj

1, 2, 3, 4

5

Cerat

Dolj

1, 2, 3

6

Cioroiaşi

Dolj

5, 10, 20

7

Galicea Mare

Dolj

3, 6, 31

8

Gāngiova

Dolj

1, 2

9

Gherceşti

Dolj

1,2

10

Gighera

Dolj

1,2

11

Giurgiţa

Dolj

1

12

Gogoşu

Dolj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13

Greceşti

Dolj

1

14

Măceşu de Jos

Dolj

1,2, 3, 4, 5

15

Moţăţei

Dolj

1, 2, 3, 4

16

Orodel

Dolj

1, 2, 3

17

Ostroveni

Dolj

1, 2

18

Pleşoi

Dolj

1, 2, 3

19

Podari

Dolj

1, 2, 3

20

Radovan

Dolj

1, 2, 3

21

Robăneşti

Dolj

1, 2

22

Sadova

Dolj

1, 2

23

Terpeziţa

Dolj

1, 2

24

Valea Stanciului

Dolj

1, 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-17*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.136.


*) Anexele nr. 2-17 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale Īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Bordei Verde

Brăila

1, 5, 14, 16

2

Cazasu

Brăila

11, 13, 15, 17, 18

3

Ciocile

Brăila

3, 7

4

Dudeşti

Brăila

1, 3

5

Făurei

Brăila

2

6

Gemenele

Brăila

1, 3, 11

7

Grădiştea

Brăila

23

8

Gropeni

Brăila

9

9

Ianca

Brăila

1, 2, 3

10

Măraşu

Brăila

40, 50, 59, 65

11

Racoviţă

Brăila

18, 19, 20

12

Surdila Găiseanca

Brăila

1

13

Ulmu

Brăila

23

14

Unirea

Brăila

9

15

Vişani

Brăila

1, 7

16

Grădiştea

Ilfov

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-7*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.139.


*) Anexele 2-7 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematica a imobilelor

1

Balta Doamnei

Prahova

1

2

Ceraşu

Prahova

1

3

Cārţa

Sibiu

8, 11

4

Chirpăr

Sibiu

1, 2

5

Marpod

Sibiu

1, 2

6

Turcoaia

Tulcea

3, 12

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-7*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.140.


*) Anexele nr. 2-7 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Amaru

Buzău

1, 2, 3

2

C.A. Rosetti

Buzău

1, 2

3

Costeşti

Buzău

1, 2, 3, 4, 5

4

Padina

Buzău

1

5

Ruşeţu

Buzău

1

6

Smeeni

Buzău

1

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a Protocolului īncheiat īn data de 28 iulie 2016 īntre Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) şi Centrul Romān pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Societatea Romānă de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte

 

Īn conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

luānd īn considerare Adresa comună a Centrului Romān pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi a Uniunii Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) īnregistrată la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/6.585 din 7 septembrie 2016,

avānd īn vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/6.708 din 12 septembrie 2016,

īn baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi art. 7 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare īndeplinirii atribuţiilor Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca īn funcţia de director general adjunct al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, Protocolul īncheiat īn data de 28 iulie 2016, valabil pānă la data de 30 iunie 2017, īntre Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) şi Centrul Romān pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Societatea Romānă de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

p. Directorul general adjunct al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

Răzvan Cāşmoiu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2016,

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL Nr. 1/28.07.2016

privind remuneraţia datorată pentru radiodifuzarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora

 

Avānd īn vedere că, potrivit metodologiei stabilite prin Decizia nr. 153 A/2011 a Curţii de Apel Bucureşti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, SRR datorează o remuneraţie procentuală de 1,5% din veniturile din radiodifuzare pentru utilizarea prin radiodifuzare a prestaţiilor artistice īn pondere de peste 65% şi de 1,2% din veniturile din radiodifuzare pentru utilizarea fonogramelor īn pondere de pānă la 65%, cu excepţia fonogramelor producţii SRR, respectiv o remuneraţie totală pentru drepturi conexe de 2,4% din venituri,

avānd īn vedere că ponderea muzicii īn programele SRR depăşeşte 65% din timpul total de emisie, iar, potrivit metodologiei īn vigoare, remuneraţia totală pentru drepturi conexe datorată este de 3% din venituri:

I. Părţile

Centrul Romān pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, cu sediul social īn Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, reprezentat legal prin domnul Ştefan Gheorghiu, īn calitate de director general, denumit īn continuare CREDIDAM, īn calitate de organism de gestiune colectivă reprezentativ īn domeniul artiştilor interpreţi conform art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi colector unic al remuneraţiei echitabile reprezentānd drepturi patrimoniale conexe cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi din radiodifuzarea prestaţiilor artistice deja fixate sau radiodifuzate;

Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia, cu sediul īn Pipera Business Tower, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, etaj 11, Bucureşti, sectorul 2, reprezentată legal prin doamna Alexandrina Scrioşteanu, īn calitate de director executiv, denumită īn continuare UPFR, īn calitate de organism de gestiune colectivă reprezentativ īn domeniul producătorilor de fonograme conform art. 133 alin, (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi colector unic al remuneraţiei echitabile reprezentānd drepturi patrimoniale conexe cuvenite producătorilor de fonograme din radiodifuzarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora;

şi

Societatea Romānă de Radiodifuziune, cu sediul īn Bucureşti, str. General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, reprezentat legal de domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte director general, denumită īn continuare SRR, īn calitate de organism de radiodifuziune care utilizează prin radiodifuzare prestaţii artistice şi fonograme īn programele sale, astfel cum sunt acestea definite mai jos, pentru care are obligaţia legală de a achita o remuneraţie unică echitabilă artiştilor interpreţi sau executanţi către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM şi producătorilor de fonograme către organismul de gestiune colectivă UPFR,

au convenit asupra īncheierii prezentului protocol.

II. Obiectul protocolului

Art. 1. - Prin īncheierea prezentului protocol, părţile stabilesc de comun acord condiţiile īn care se acordă SRR autorizaţia sub formă de licenţă neexclusivă de către CREDIDAM, respectiv de către UPFR, pentru radiodifuzarea fonogramelor şi a reproducerilor acestora, precum şi cuantumul remuneraţiilor datorate de către SRR către cele două organisme de gestiune colectivă, CREDIDAM şi UPFR. Părţile convin ca prin contractele/autorizaţiile sub formă de licenţă neexclusivă să stabilească o remuneraţie unică forfetară pentru drepturile conexe, constānd īntr-o sumă brută anuală plătibilă īn rate trimestriale egale, pentru o pondere a prestaţiilor artistice şi a fonogramelor de pānă la 70% din total timp de emisie, către fiecare organism de gestiune colectivă semnatar al prezentului protocol.

III. Durata protocolului

Art. 2. - Prezentul protocol se aplică īncepānd cu trimestrul al III-lea al anului 2016, pentru un an de zile, respectiv pānă la data de 30 iunie 2017, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, sens īn care se va īncheia un act adiţional, īn formă scrisă, prin transmiterea de către oricare dintre părţi a unei notificări cu cel puţin 15 zile īnainte de ajungerea la termen a prezentului protocol,

IV. Definiţii

a) Prin noţiunea de fonograme se īnţelege, īn sensul dispoziţiilor prevăzute de art. 1231 alin. (1) lit. f) şi art. 1232 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, fonogramele cuprinzānd Interpretări, execuţii sau alte sunete ori reprezentări digitale ale acestora, a căror fixare a fost realizată īn scopul oferirii către public īn cantitate suficientă, precum şi cele care sunt realizate īn scopul identificării şi autopromovării unui post de radiodifuziune sau a unui program al acestuia, cele al căror producător este fie postul de radiodifuziune respectiv, fie un alt producător de fonograme, care a realizat fonograma la comanda postului respectiv de radiodifuziune, inclusiv cele realizate exclusiv īn scopul difuzării lor pentru promovarea unui produs sau serviciu, aparţinānd unui terţ īn raport cu postul de radiodifuziune, ca formă de publicitate a produsului sau serviciului respectiv,

b) Prin noţiunea de prestaţii artistice se īnţelege, īn sensul dispoziţiilor prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, orice interpretare deja fixată sau radiodifuzată.

c) Prin noţiunea de radiodifuzare se īnţelege, īn sensul dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, precum şi transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, īn scopul recepţionării ei de către public.

d) Prin noţiunea de pondere a utilizării se īnţelege gradul de utilizare al prestaţiilor artistice şi al fonogramelor din timpul total de emisie pe parcursul unei luni calendaristice.

V. Obligaţii şi modalitatea de executare a acestora

Art. 3. - SRR se obligă să solicite de la CREDIDAM şi de la UPFR autorizaţia sub formă de licenţă neexclusivă şi să plătească către organismele de gestiune colectivă de mai sus o remuneraţie echitabilă reprezentānd drepturi conexe patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru utilizarea prestaţiilor artistice şi a fonogramelor prin radiodifuzare. Remuneraţia datorată de SRR către UPFR nu include fonogramele producţii proprii ale SRR. Remuneraţia datorată de SRR către CREDIDAM include şi prestaţiile artistice ale artiştilor interpreţi sau executanţi fixate pe fonogramele producţii proprii SRR.

Art. 4. - Remuneraţia anuală datorată de SRR pentru utilizarea prin radiodifuzare a prestaţiilor artistice şi fonogramelor pentru o pondere de pānă la 70% din timpul total de emisie este stabilită de părţi prin negociere īn sumă forfetară īn cuantum de 5.400.000 lei, la care se adaugă TVA.

Art. 5. - Pentru radiodifuzarea fonogramelor/prestaţiilor artistice, SRR va plăti către CREDIDAM o remuneraţie unică anuală reprezentānd drepturi patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi stabilită īn sumă forfetară īn cuantum de 2.600.000 lei, la care se adaugă TVA. Pentru prestaţiile artistice ale artiştilor interpreţi sau executanţi, fixate īn cadrul producţiilor proprii SRR, inclusiv īn cadrul emisiunilor de teatru radiofonic, SRR se obligă faţă de CREDIDAM să achite acesteia o remuneraţie minimă anuală de 200.000 lei, la care se adaugă TVA.

Art. 6. - Pentru radiodifuzarea fonogramelor, SRR va plăti către UPFR o remuneraţie unică anuală reprezentānd drepturi patrimoniale cuvenite producătorilor de fonograme, stabilită īn sumă forfetară īn cuantum de 2.600.000 lei, la care se adaugă TVA,

Art. 7. - Remuneraţia datorată de SRR se plăteşte trimestrial şi distinct către CREDIDAM şi către UPFR, pānă cel tārziu la data de 30 a primei luni următoare fiecărui trimestru pentru care este datorată, numai īn baza facturii comunicate SRR cu cel puţin trei zile īnaintea termenului scadent de plată. Pentru īntārzieri la plată SRR datorează penalizări de 0,1% pe zi de īntārziere aplicate la sumele neachitate la termen, īncepānd cu data scadenţei remuneraţiei precizată īn factură.

Art. 8. - Remuneraţia forfetară anuală prevăzută la art. 4 a fost stabilită de părţi pentru utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor şi prestaţiilor artistice de pānă la 70% din totalul timpului de emisie a programelor, pondere care nu include şi producţiile proprii SRR ori cele realizate la comanda SRR.

Art. 9. - Ponderea utilizării prin radiodifuzare se determină prin raportarea duratei cumulate a prestaţiilor artistice şi a fonogramelor sau a reproducerilor acestora care au fost radiodifuzate de SRR la durata totală de emisie. Aceasta va putea fi determinată de către CREDIDAM şi UPFR īn mod direct sau prin comandarea de monitorizări ale activităţii de radiodifuzare a utilizatorilor.

Art. 10. - Baza de calcul al stabilirii remuneraţiei prevăzute la art. 4 o constituie totalitatea veniturilor brute lunare, mai puţin taxa pe valoarea adăugată, obţinute de SRR din activitatea de radiodifuzare, incluzānd, dar fără a se limita la acestea veniturile din taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicitate, anunţuri şi informaţii, apeluri telefonice şi SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri şi jocuri radiodifuzate, īnchirieri spaţii de emisie, alte contribuţii financiare, autorizaţii de recepţie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuzare. intra īn baza de calcul şi veniturile societăţilor terţe, īn special ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, īn măsura īn care sunt īncasate pentru activitatea de radiodifuzare corespunzător fonogramei/ fonogramelor radiodifuzată/radiodifuzate. Sunt excluse din baza de calcul veniturile SRR din alocaţie bugetară repartizate SRR prin legea anuală a bugetului de stat.

Art. 11. - SRR are obligaţia să transmită CREDIDAM şi UPFR, pānă la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde lista completă īn format electronic (Excel, tabelar) a fonogramelor sau a reproducerilor Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor acestora radiodifuzate īn cadrul fiecărui post de radio deţinut de īncasate de CREDIDAM către artiştii interpreţi sau executanţi şi SRR, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. de către UPFR către producătorii de fonograme:

 

Nr. crt.

Data difuzării

Ora difuzării

Minute difuzate

Secunde difuzate

Titlul fonogramei

Autorul muzicii

Artist/ Interpret/

Formaţie/ Grup

Nr. de artişti

Album

Producător/ Coproducător

Ţara

Anul īnregistrării

Tipul īnregistrării*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


*) Tipul īnregistrării se referă la īnregistrarea originală, remixată, remasterizată etc.

 

Art. 12. - Raportul va fi transmis īn format electronic (Excel, tabelar) şi va fi īnsoţit de o adresă de īnaintare, purtānd numele reprezentantului legal, semnătura acestuia şi ştampila SRR, adresă prin care va fi confirmată, pe propria răspundere, veridicitatea informaţiilor conţinute īn raport.

Art. 13. - La solicitarea scrisă a CREDIDAM şi UPFR, SRR are obligaţia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere a reprezentantului legal de pe documentele cuprinzānd informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, precum şi copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţiile privind fonogramele utilizate (playlisturi complete aferente perioadei pentru care se solicită remuneraţia). SRR va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea şi transmiterea documentaţiei solicitate.

VI. Īncetarea şi rezilierea protocolului

Art. 14. - Prezentul protocol īncetează prin ajungere la termen dacă nicio parte nu şi-a manifestat voinţa īn sensul prelungirii valabilităţii acestuia.

Art. 15. - Īn cazul neexecutării totale sau parţiale şi/sau necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către SRR, CREDIDAM şi/sau UPFR pot solicita rezilierea prevederilor prezentului protocol, după notificarea scrisă prealabilă cu 30 de zile.

VII. Litigii

Art. 16. - Părţile īnţeleg să nu conteste cuantumul remuneraţiilor stabilite prin prezentul protocol. Eventualele litigii urmează a fi soluţionate de către instanţele de judecată competente din Bucureşti, respectiv completele de proprietate intelectuală ale Tribunalului Bucureşti.

Art. 17. - Clauzele acestui protocol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Codului civil şi Codului de procedură civilă.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 18. - Protocolul a fost īncheiat īn 3 (trei) exemplare originale semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante, unul pentru CREDIDAM, unul pentru UPFR şi unul pentru SRR.

 

CREDIDAM

Mihai Cernea, preşedinte/membru Comisie negociere

Iulian Vrabete, vicepreşedinte/membru Comisie negociere

Ştefan Gheorghiu, director general

Avizat juridic av. Mariana Savu

UPFR

Alexandrina Scrioşteanu, director executiv

Avizat juridic av. Andreea Strătulă

SRR

Ovidiu Miculescu, preşedinte director general

Constantin Puşcaş, director economic

Mariana Milan, şef Serviciu juridic

Aurelia Dolea, consilier juridic

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.