MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 755/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.127. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

1.128. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Constanţa, Maramureş şi Tulcea

 

1.480. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni

 

2.484. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea celui de-ai doilea titlu de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, (2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-18*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 1.127.


*) Anexele nr. 2-18 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Ceamurlia de Jos

Tulcea

3, 5

2

Ceatalchioi

Tulcea

4, 5

3

Chilia Veche

Tulcea

3, 34

4

Ciucurova

Tulcea

7, 11, 12, 28, 29

5

Dăeni

Tulcea

9, 16, 17, 20, 21,22

6

Hamcearca

Tulcea

2, 4, 20, 21, 22

7

Horia

Tulcea

5, 22

8

I.C. Brătianu

Tulcea

8, 9

9

Izvoarele

Tulcea

10, 19

10

Mihai Bravu

Tulcea

11, 20, 22

11

Murighiol

Tulcea

20

12

Nalbant

Tulcea

24

13

Nufăru

Tulcea

21

14

Ostrov

Tulcea

4, 5, 12, 21, 22, 23

15

Somova

Tulcea

29

16

Valea Nucarilor

Tulcea

21

17

Valea Teilor

Tulcea

1, 4, 8, 9,10, 11,12

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALE DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Constanţa, Maramureş şi Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Constanţa. Maramureş şi Tulcea.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-7*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 1.128.


*) Anexele nr. 2-7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Saraiu

Constanţa

1

2

Baia Sprie

Maramureş

1, 2,  3

3

Bogdan Vodă

Maramureş

1, 2

4

Beidaud

Tulcea

22

5

Cerna

Tulcea

2, 4, 26, 27, 28

6

Stejaru

Tulcea

1, 3, 5, 15, 16

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.177 din 8 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 10.012RP din 31 decembrie 2015 emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.441 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.469 din 5 iulie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.559/ES din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni, 2.360 Pădurea Hagieni, prevăzut În anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariilor naturale protejate, ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni, 2.360 Pădurea Hagieni, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 iulie 2016.

Nr. 1.480.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L., cu sediul social în judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Bulevardul Biruinţei nr. 98, DN 3 km 11+380, cam, 1 - Sala Murano, bloc Corp C1, etajul 1, codul unic de înregistrare 22484041, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 10 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Giarmata, judeţul Timiş, identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 408.373 - 408.426, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timişoara la data de 16 mai 2016;

b) are o suprafaţă de 83,44 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi de art. 456 alin, (1) lit. s) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Giarmata, judeţul Timiş.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 2.484.

 

ANEXĂ*)

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61 şi art. 1734 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 43, 44 şi 45 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, precum şi Recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) privind creditarea în valută (CERS/2011/1) şi prevederile art. 7 alin. (2) şi (3), art. 18 alin. (1)-(3), alin. (5) lit. a), alin. (6), art. 20 alin. (1) şi alin. (3) ale Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 şi ale prevederilor art. 8 ale Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/1Q2/CEE a Consiliului,

în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 în 18 decembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. 3-4, art. 6 alin. (1), art. 7-20 şi ale art. 24 din prezentul regulament se aplică şi următoarelor categorii de împrumutători:

a) instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor financiare străine, înscrise numai în registrul general;

b) instituţiilor de piaţă persoane juridice române şi instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, altele decât cele de la alin. (1).”

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera f) se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) operaţiunile de preluare a creditelor de către terţi în caz de deces al debitorului sau partaj.”

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în scopul dovedirii conformării cu cerinţele aplicabile impuse de regulament, împrumutătorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere reglementările proprii, în limba română, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, însoţite de hotărârea organului statutar competent care le-a aprobat şi de o fundamentare a acestora.”

4. La articolele 7, 8 şi art. 9 alin. (1) sintagmele „împrumutătorii, precum şi instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (2)” şi „împrumutătorii şi Instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (2),<r se modifică şi se înlocuiesc cu sintagma „împrumutătorii”.

5. La capitolul III, înaintea articolului 12 se introduc cinci noi articole, articolele 111-115, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) înainte de încheierea unui contract de credit, împrumutătorii realizează, pe baza unor informaţii corespunzătoare şi suficiente, o evaluare riguroasă a capacităţii clientului de rambursare a creditului potrivit obligaţiilor contractuale, luând în considerare factori relevanţi în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) în situaţia în care clientul solicită, după încheierea contractului de credit, majorarea valorii totale a creditului acordat iniţial, împrumutătorii actualizează informaţiile aflate la dispoziţia lor privind clientul şi reevaluează capacitatea acestuia de rambursare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

(3) Prin derogare de la alin. (2), reevaluarea capacităţii de rambursare a clientului nu este necesară în cazul în care împrumutătorii au efectuat, anterior solicitării, evaluarea capacităţii de rambursare pentru o valoare totală a creditului care cuprinde majorarea solicitată de client ulterior încheierii contractului de credit, iar informaţiile deţinute despre acesta sunt relevante şi sunt valabile cel mult 30 de zile de la data acordării creditului.

Art. 112. - Împrumutătorii acordă creditul solicitat ori majorează valoarea totală a creditului acordat iniţial numai în căzut în care din evaluarea realizată potrivit art. 111 rezultă că este probabil ca obligaţiile care rezultă din contractul de credit să fie îndeplinite de client în condiţiile contractuale.

Art. 113. - (1) în scopul aplicării art. 111 şi 112, împrumutătorii stabilesc, revizuiesc periodic, documentează şi păstrează, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit normelor interne de arhivare, procedurile şi categoriile de informaţii care stau la baza evaluării capacităţii de rambursare a clienţilor.

(2) împrumutătorii stabilesc, în mod proporţional, limitat la scopul pentru care sunt necesare şi într-o manieră care să permită identificarea şi prevenirea apariţiei de denaturări ori erori din partea consumatorilor, împrumutătorilor sau, după caz, a intermediarilor de credite, informaţiile ce vor fi solicitate clienţilor în scopul evaluării capacităţii de rambursare.

(3) în situaţia aprobării creditului, împrumutătorii păstrează informaţiile care stau la baza aprobării cel puţin pe durata creditului.

(4) în aplicarea alin. (3) împrumutătorii păstrează o evidenţă cu istoricul veniturilor care au stat la baza aprobării creditului şi cu măsurile întreprinse pentru verificarea acestora pentru fiecare client, pe care o fac disponibilă imediat la cererea Direcţiei supraveghere din Banca Naţională a României.

(5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu prejudiciază dreptul împrumutătorilor de a solicita clarificări cu privire la informaţiile primite.

Art. 114. - (1) La evaluarea capacităţii de rambursare a clienţilor, împrumutătorii iau în considerare nivelul veniturilor existent la momentul formulării solicitării creditului, istoricul acestora şi evoluţia lor în timp, nivelul/situaţia cheltuielilor clienţilor, precum şi alte aspecte financiare şi economice considerate necesare, suficiente şi proporţionale în acest scop.

(2) La evaluarea capacităţii de rambursare a clientului, împrumutătorii iau în considerare predominant capacitatea acestuia de a genera venituri necesare rambursării creditului şi doar ca element secundar faptul că valoarea garanţiei depăşeşte valoarea creditului sau perspectiva de creştere a valorii bunului imobil rezidenţial în situaţia în care creditul este acordat în scopul construirii sau renovării respectivului bun imobil rezidenţial.

(3) împrumutătorii obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) de la clienţi şi din alte surse interne sau externe relevante, inclusiv, după caz, prin consultarea bazei de date a unui sistem de evidenţă de tipul birourilor de credit şi de la intermediarii de credit implicaţi în activităţile preliminare încheierii contractelor de credit.

(4) împrumutătorii iau măsuri rezonabile pentru verificarea informaţiilor obţinute, inclusiv prin consultarea unor surse independente, dacă este cazul,

Art. 115. - (1) împrumutătorii stabilesc şi aplică politici de remunerare pentru personalul propriu şi pentru intermediarii de credit care acţionează în numele lor astfel încât să se asigure că, în procesul de elaborare a produselor de credit, de acordare, intermediere a creditelor, prestare a serviciilor accesorii şi de recuperare a creanţelor provenind din credite, aceştia acţionează cu onestitate, corectitudine, transparenţă  şi profesionalism, ţinând seama de drepturile şi interesele clienţilor.

(2) La stabilirea şi aplicarea politicilor de remunerare a personalului responsabil cu evaluarea capacităţii de rambursare a clienţilor, împrumutătorii trebuie să respecte, de o manieră şi într-o măsură corespunzătoare dimensiunii şi organizării lor interne, precum şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate, următoarele principii:

a) politica de remunerare promovează şi este compatibilă cu o administrare a riscurilor sănătoasă şi eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depăşesc nivelul toleranţei la risc a împrumutătorului;

b) politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor şi intereselor pe termen lung ale împrumutătorului şi cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interese, inclusiv prin asigurarea faptului că remuneraţia nu depinde de numărul sau ponderea solicitărilor de credit acceptate

(3) Instituţiile de credit persoane juridice române aplică dispoziţiile alin. (1) şi (2) când stabilesc şi aplică politicile de remunerare în temeiul Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare “

6. La articolul 12 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând, fără a se limita la, cheltuielile de subzistenţă, cu fundamentarea unui nivel rezonabil al acestora, şi obligaţiile de plată, altele decât cele de natura creditelor, inclusiv taxe, impozite şi asigurări dacă sunt recurente şi dacă sunt făcute cunoscute de către debitor la solicitarea împrumutătorului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferenţiate pe categoriile de clientelă, pe destinaţia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiţii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului şi de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanţiei); nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii şi a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului;”.

7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele şi informaţiile de care dispun rezultă că pe întreaga perioadă de acordarea creditului gradul total de îndatorare a solicitantului este probabil să se încadreze în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în situaţia creditelor pentru care termenul de rambursare depăşeşte data de pensionare preconizată a clientului.”

8. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor curente considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăşi^cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

(2) împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care certifică veniturile declarate autorităţilor fiscale şi/sau a documentelor care atestă veniturile încasate în conturi deschise la instituţia creditoare.”

9. După articolul 28 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezentul regulament transpune prevederile art. 7 alin. (2) şi (3), art. 18 alin. (1)-(3), alin. (5) lit. a), alin. (6), art. 20 alin. (“0 şi alin. (3) paragraful 1 teza a II-a şi a III-a ale Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, şi prevederile art. 8 ale Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din 22 mai 2008, în relaţie cu împrumutătorii prevăzuţi la art. 1

Art. II. - Dispoziţiile art. 16, 17 şi 18 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică creditelor acordate de către împrumutătorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din acelaşi regulament exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor acordate anterior termenului prevăzut la art. III alin. (1) din prezentul regulament.

Art. III. - (1) împrumutătorii asigură conformarea la dispoziţiile prezentului regulament în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) împrumutătorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012, cu modificările şi completările ulterioare, transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările reglementărilor interne realizate pentru scopul conformării la obligaţiile prevăzute în prezentul regulament, în termen de cel mult 90de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016.

Nr. 5.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.