MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 747/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 747         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.817. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice

 

1.818. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 875/IJ din 9 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 950/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 18 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.817.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Ghidul de finanţare

 

(1) Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) programul;

b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;

c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, analiză şi selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Scopul programului

 

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea programului

 

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(3) Suma alocată sesiunii, distribuită pe judeţe conform numărului de locuitori, se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare, prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(4) Pe parcursul derulării programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

 

ARTICOLUL 4

Indicatorii de performanţă al programului

 

Indicatorul de performanţă a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziţionate şi instalate prin program.

 

ARTICOLUL 5

Definiţii

 

În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanţare a fost aprobat şi care încheie contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;

d) conformitate administrativă - verificarea depunerii documentelor din dosarul de finanţare în forma solicitată în prezentul ghid, conform anexei nr. 1;

e) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă al cărui model se regăseşte în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar CU achiziţia de produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

g) contribuţie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

h) dosar de decontare - cererea de decontare definită la lit. d), însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

i) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă definită la lit. c), însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;

j) finalizarea proiectului - depunerea cererii de decontare;

k) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia serviciilor/produselor sau lucrărilor;

l) instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă;

m) sistem de încălzire - complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii exclusiv de energie termică şi/sau apă caldă menajeră;

n) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului şi a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

o) solicitant - persoana fizică ce depune dosar de finanţare.

 

ARTICOLUL 6

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;

b) suma alocată sesiunii de finanţare, distribuită pe judeţe conform numărului de locuitori.

(2) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

 

ARTICOLUL 7

Etapele sesiunii de finanţare

 

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate;

e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse;

f) soluţionarea contestaţiilor;

g) încheierea contractelor de finanţare;

h) implementarea proiectului.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare

 

 

ARTICOLUL 8

Cuantumul finanţării

 

Finanţarea se acordă după cum urmează:

a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

 

ARTICOLUL 9

Tipuri de proiecte finanţate prin program

 

Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

 

ARTICOLUL 10

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.

(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

 

ARTICOLUL 11

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

Este eligibil proiectul care vizează realizarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă conform cu scopul programului şi cu prevederile prezentului ghid.

 

ARTICOLUL 12

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

ARTICOLUL 13

Dosarul de finanţare

 

(1) Dosarul de finanţare va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice”, precum şi sesiunea de depunere.

 

CAPITOLUL III

Depunerea dosarului de finanţare şi verificarea conformităţii administrative

 

ARTICOLUL 14

Depunerea dosarului de finanţare

 

(1) Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanţare cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative. Nu se pot depune modificări şi completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

(2) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(3) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune.

(4) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

(5) Nerespectarea prevederilor din alin. (1)-(4) atrage respingerea dosarelor de finanţare.

 

ARTICOLUL 15

Verificarea conformităţii administrative

 

(1) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la verificarea existenţei documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid şi dacă sunt în original/copie legalizată/copie şi, ulterior, înregistrează cererile de finanţare nerambursabilă în registrul special pentru acest program, în limita bugetului alocat pe judeţ. La epuizarea sumei aferente sesiunii alocată judeţului respectiv nu se mai primesc cereri de finanţare.

(2) Dosarele de finanţare complete, depuse personal, înregistrate se trimit în plic sigilat la Autoritate. Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare se efectuează de comisia de analiză conform art. 16 din prezentul ghid.

 

CAPITOLUL IV

Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare şi acordarea finanţării

 

ARTICOLUL 16

Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare

 

În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii procedează la:

a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul;

b) analiza eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, conform anexei nr. 4 la prezentul ghid;

c) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, proiectele respinse, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanţare.

 

ARTICOLUL 17

Aprobarea dosarelor de finanţare

 

(1) După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate.

(2) Comitetul director al Autorităţii aprobă centralizatorul privind proiectele respinse.

 

ARTICOLUL 18

Comunicarea rezultatelor

 

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii plivind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.

 

ARTICOLUL 19

Contestaţii

 

(1) Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director la sediul Autorităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Autorităţii.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei.

(3) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.

 

ARTICOLUL 20

Acordarea finanţării

 

(1) Solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată se prezintă la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original.

(2) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă. Comunicarea datei se va afişa pe site-ul Autorităţii în momentul confirmării primirii agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului a contractelor de finanţare.

(3) Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanţare, orice modificare a tipului de proiect fiind exclusă.

 

ARTICOLUL 21

Contractul de finanţare ne ram bursa bilă

 

(1) Modelul contractului de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid.

(2) Contractul de finanţare nerambursabilă se întocmeşte îh două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

(3) Contractul de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către beneficiar şi este valabil 12 luni de la data semnării.

(4) Durata de execuţie a proiectului este de maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.

(5) Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

(6) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.

(7) în condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin „Notificare de reziliere a contractului pentru finanţare”.

(8) Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar, a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(9) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 22

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor

încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

 

ARTICOLUL 23

Documente obligatorii necesare decontării

 

(1) Beneficiarii finanţării vor depune la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul dosarul de decontare conţinând următoarele documente:

a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;

b) contractul de execuţie, în original;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea programului);

d) documente privind achitarea integrală a facturilor fiscale prezentate (în cazul achitării prin ordin de plată este necesară prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituţiei financiar-bancare) în copie;

e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;

f) extras de cont bancar.

(2) Documentele menţionate la alin, (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

 

ARTICOLUL 24

Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării

 

(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie completată integral şi corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă;

c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite;

d) să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare ale acestora, denumirea serviciilor prestate, referiri la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit documente sau facturi pentru aceeaşi operaţiune;

e) să precizeze data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară emiterii facturii.

(2) Autoritatea finanţează suma solicitată prin cererea de decontare, însoţită de documentele justificative, dar nu mai mult decât suma prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă.

(3) în cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul de maximum două ori pentru remedierea situaţiei. Termenul de răspuns pentru fiecare notificare din partea solicitantului este de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care beneficiarul nu depune documentele în termenul solicitat, contractul de finanţare se reziliază.

(4) în cazul nerespectării condiţiilor impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, contractul de finanţare se reziliază.

(5) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de decontare, personalul Autorităţii pentru controlul programului efectuează vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul, prin sondaj, înaintea decontării. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul şi de către beneficiar.

(6) în cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea constatată pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului în condiţiile art. 21 alin. (7) şi (8).

 

ARTICOLUL 25

Monitorizarea

 

(1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în

cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin 1 an de la data expirării contractului.

(2) în perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate.

(3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute/gajate/înstrăinate în timpul derulării proiectului şi/sau pe o perioadă de un an de la data expirării contractului.

 

ARTICOLUL 26

Reguli de publicitate privind programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi/sau a Autorităţii.

 

ARTICOLUL 27

Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

(2) Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui cererea de finanţare depusă de către persoana fizică, în condiţiile în care aceasta a fost respinsă.

 

ARTICOLUL 28

Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

 

Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.

 

ARTICOLUL 29

Anexe

 

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul de finanţare

 

FIŞA

conformităţii administrative

 

Numele şi prenumele solicitantului: .................................................

Nr. şi seria actului de identitate: .................................................

Nr. de înregistrare a dosarului de finanţare la agenţia teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: .................................................

 

Document solicitat

Da

Nu

Nu se aplică.

1

Dosarul a fost depus personal, fapt confirmat prin prezentarea actului de identitate.

 

 

 

2

Cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, beneficiari persoane fizice, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original

 

 

 

3

Decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite

 

 

 

4

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, completată şi semnată de solicitant, în original

 

 

 

5

Actul de identitate al solicitantului, în copie

 

 

 

6

Actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie

 

 

 

7

Extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului teren şi imobilului construcţie pe/în care se implementează sistemul de încălzire va realiza proiectul, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil

 

 

 

8

Copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală, pentru proprietăţi comune; pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg

 

 

 

9

Declaraţie notarială semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, pentru imobilele aflate în coproprietate, în original

 

 

 

10

Documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original

 

 

 

11

Certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, în original

 

 

 

12

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original (pentru cazurile în care domiciliul solicitantului este diferit de cel al implementării proiectului)

 

 

 

13

Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original

 

 

 

14

Adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont

 

 

 

15

Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată

 

 

 

16

Plic

 

 

 

 

Numele şi prenumele persoanei desemnate din partea agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului

Semnătura

Ştampila agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului

 

 

 

 

NOTĂ:

În funcţie de documentul cu care solicitantul face dovada proprietăţii imobilului se vor bifa după caz punctele 7, 8, 9.

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul de finanţare

 

Nr. de înregistrare la agenţia teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: ....../...........

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu: ....../...........

 

CERERE

de finanţare nerambursabilă

 

I. Date de identificare a solicitantului*

Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ............................................................

Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI ............................................................

Valabilitatea actului de identitate: ......................... - ...................................

Codul numeric personal: ............................................................

Adresa completă a solicitantului

Str. ............................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....

Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ............................................................

Judeţul/Sectorul  ............................................................

Telefon fix: prefix judeţ  ............................................................, nr. telefon  ............................................................

Telefon mobil: ............................................................

Fax: ............................................................, e-mail: ............................................................

Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul

Str. ............................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....

Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ............................................................

Judeţul/Sectorul  ............................................................

Cont deschis la Banca ............................................................, sucursala ............................................................

Cont IBAN ............................................................

(Se va ataşa adeverinţa privind existenţa contului, emisă de bancă.)

 

II. Finanţare solicitată

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, cu datele de identificare sus-menţionate, solicit

O finanţare nerambursabilă în sumă de ............................ lei, reprezentând cofinanţare pentru realizarea proiectului ............................................................

(Seva preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Numele şi prenumele solicitantului   ............................................................

 

Date privind instalaţiile pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară şi finanţarea solicitată

Denumirea instalaţiei

(de exemplu: panou solar, pompă de căldură)

Destinaţia

(apă caldă menajeră/încălzire locuinţă)

Tipul instalaţiei

Puterea

(kW)

Bucăţi

Valoare

cu TVA

fără TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului

 

 

Total investiţie

 

 

Valoare finanţare solicitată

 

 

 

Semnătura ............................................................


* Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit Notificării nr. 0023394/2010, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul analizei dosarului de finanţare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finanţare

 

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

b) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanţare;

c) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză şi selectare a proiectului, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanţare a programului;

d) sunt de acord să finanţez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum şi toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;

e) mă angajez să menţin în funcţiune instalaţiile pentru care se acordă finanţare pentru o perioadă de minimum un an;

f) sunt de acord ca reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite;

g) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;

h) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului;

i) nu am mai aplicat pentru acelaşi imobil şi nu am depus o altă cerere de finanţare care să fi fost acceptată în cadrul acestei sesiuni;

j) nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul cererii de finanţare.

 

Numele şi prenumele solicitantului ............................................................

 

Semnătura ............................................................

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul de finanţare

 

GRILA DE VERIFICARE

pentru eligibilitatea solicitantului şi a proiectului

 

I. Datele de identificare a solicitantului şi a dosarului de finanţare

Solicitant: ............................................................

Adresă: ............................................................

Numărul de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu: ............................................................

 

II. Eligibilitatea solicitantului

Se bifează cu „x” una dintre coloanele DA sau NU şi, la final, la pct. VI, căsuţa „ACCEPTAT” sau „RESPINS”

 

Nr. crt.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului

DA

NU

1

Este persoană fizică şi îşi are domiciliul pe teritoriul României.

 

 

2

Este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează proiectul.

 

 

3

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, din care trebuie să rezulte că imobilul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, este conformă ghidului de finanţare.

 

 

4

în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească.

 

 

5

Nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior conform declaraţiei pe propria răspundere.

 

 

6

Nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale.

 

 

 

III. Eligibilitatea proiectului

Proiectul vizează realizarea unei instalaţii conforme cu scopul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, şi cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.

 

IV. Cheltuieli eligibile ale proiectului

 

Nr. crt.

Cheltuieli eligibile

Lei

1

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 

2

Valoarea propusă spre finanţare

 

 

NOTĂ:

Evaluatorul jurist va completa cap. II pct. 1-5. Evaluatorul economist va completa cap. II pct. 6. Evaluatorul tehnic va completa cap. III şi IV.

 

V. Observaţii

 

VI. Rezultatul analizei

 

Evaluator

Numele şi prenumele

Semnătură

Proiect propus spre ACCEPTARE/RESPINGERE

Membru al comisiei (evaluator consilier juridic)

 

 

 

Membru al comisiei (evaluator economist)

 

 

 

Membru al comisiei (evaluator tehnic)

 

 

 

 

Pentru a fi propus spre acceptare de către Comisie este necesar ca toţi evaluatorii să propună acceptarea proiectului.

 

VII. Rezultat final analiză

Proiect propus spre acceptare/respingere

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul de finanţare

 

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Nr. ....../...........  din ............................

 

Între părţile contractante:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............................................................ deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ............................................................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

............................................................, cu domiciliul în ............................................................, act de identitate tip ......, seria ......, nr. ............................................................, cod numeric personal ............................................................, cont nr. deschis la ............................................................ în calitate de

beneficiar, denumit/denumită în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ............................ lei, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, beneficiari persoane fizice, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare program, sub forma decontării cheltuielilor eligibile aprobate şi care privesc proiectul de achiziţie şi punere în funcţiune a unui sistem de ............................................................, la adresa ............................................................ (locul de implementare):

2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. / , denumit în continuare ghid.

3. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.

4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt realizate conform cererii de finanţare, în limita sumei aprobate de AFM;

b) sunt efectuate numai după semnarea contractului de către beneficiar şi pe perioada de execuţie a proiectului;

c) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente.

 

ARTICOLUL 2

Destinaţia finanţării

 

1. Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, conform cererii de finanţare depuse de către beneficiar.

2. Orice modificare a tipului de proiect propus/soluţiei tehnice propuse prin cererea de finanţare este exclusă.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

 

1. Contractul este valabil 12 luni de la data semnării lui de către beneficiar, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract.

2. Durata de realizare a proiectului este maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract, termen în care beneficiarul va depune dosarul de decontare la sediul agenţiei pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază.

3. Data depunerii dosarului de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

 

ARTICOLUL 4

Reguli de Interpretare

 

În cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) sintagma „dosar de decontare” cuprinde cumulativ sintagmele: „cerere de decontare” şi „documente justificative” dacă nu se prevede expres contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;

b) termenul „zi” sau „zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel;

c) calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.

 

ARTICOLUL 5

Modalitatea de plată

 

1. Utilizarea finanţării de către beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute prin ghid şi prin prezentul contract.

2. Plata se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ............................................................ deschis de către beneficiar la ............................................................, numai pe bază de dosar de decontare constituit din cererea de decontare, însoţită de documentele justificative, în condiţiile în care toată documentaţia este completă şi corect întocmită.

3. Formularul cererii de decontare face obiectul anexei nr. 1 la prezentul contract; documentele justificative care însoţesc în mod obligatoriu cererea de decontare sunt enumerate în cuprinsul anexei nr. 2 la prezentul contract.

4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., sunt în sarcina beneficiarului.

5. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în ordinea depunerii dosarelor de decontare, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de AFM.

6. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, beneficiarul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată, conform cererii de finanţare aprobate de Autoritate;

2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare, prevăzute ori neprevăzute;

3. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

4. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

5. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile în cazul în care apar modificări cu privire la actele de identitate ori alte documente şi/sau modificări vizând informaţiile furnizate AFM cu ocazia depunerii cererii de finanţare ori pe parcursul derulării prezentului contract;

6. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

7. să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;

8. să achiziţioneze bunuri şi servicii numai de la furnizori autorizaţi;

9. să se asigure că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare;

10. să utilizeze şi conserve bunurile achiziţionate în baza acestui contract cu diligenţele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum un an de la data încetării prezentului contract;

11. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor însărcinate cu verificarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul programului accesul la locul de implementare a proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată;

12. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite personalului AFM să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, timp de un an de la data încetării prezentului contract;

13. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi încetarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

14. să depună dosarul de decontare, complet şi corect întocmit, în termenul şi în condiţiile impuse prin ghid şi prezentul contract.

 

ARTICOLUL 7

Obligaţiile AFM

 

AFM are următoarele obligaţii:

1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;

2. să furnizeze beneficiarului informaţii vizând finanţarea acordată.

 

ARTICOLUL 8

Cazuri de culpă

 

1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;

d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi, dacă au fost efectuate plăţi, să recupereze sumele virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 9

Încetarea contractului

 

1. Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută sau la împlinirea termenului stipulat prin contract;

b) la împlinirea termenului prevăzut la art. 3 pct. 2, în situaţia în care beneficiarul nu a depus dosar de decontare înăuntrul acestui termen;

c) în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

d) la data intervenţiei unui act de autoritate;

e) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale În aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

2. Prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 pct. 2.

3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea de către acesta a finanţării primite, în termenul precizat în notificarea/înştiinţarea de piaţă, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de depunerea dosarului de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

6. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de minimum un an de la data încetării contractului.

 

ARTICOLUL 10

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după

încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului vă fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului,

7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 11

Alte clauze

 

1. Beneficiarul îşi asumă integrai răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, dar numai cu aprobarea prealabilă a AFM.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict

6. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.

7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.

11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 12

Jurisdicţie

 

1. Prezentul contract se supune legislaţiei române.

2. Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

3. În cazul În care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 13

Notificări

 

1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: implementareproiecte@afm.ro

b) pentru beneficiar: ............................................................

2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

4. Notificările se pot transmite şi prin fax, la numerele 031.438.16.65, interior 167 pentru AFM şi la numărul ............................................................ pentru beneficiar, sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 14

Amendamente

 

1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.

 

ARTICOLUL 15

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

3. Anexele nr. 1 şi 2, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

5. Prezentul contract a fost semnat de către AFM la data înregistrării prevăzută în preambulul acestuia.

6. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiar la data de .............................. la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ............................................................

7. Data semnării prezentului contract de către beneficiar reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

............................................................

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

Director general,

............................................................

Direcţia economică

Director,

............................................................

Direcţia juridică şi resurse umane

Director;

............................................................

Direcţia generală proiecte

Director general,

............................................................

Direcţia implementare proiecte

Director,

............................................................

Avizat

Consilier juridic,

............................................................

Referent de specialitate,

............................................................

Beneficiar,

............................................................

 

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 1

Ia contractul de finanţare nerambursabilă

 

Nr. de înregistrare la agenţia teritorială pentru protecţia mediului: ....../...........

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM): ....../...........

Numele şi prenumele solicitantului: ............................................................

Adresa: ...........................................................................................................

Seria şi nr. actului de identitate: BI/CI .......................................................

Cont nr. ........................................ deschis la ...............................................

 

CERERE DE DECONTARE

în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. din / /......, vă rog să aprobaţi prezenta cerere de decontare, pentru

 

Suma totală aprobată conform contractului de finanţare nerambursabilă

(în lei)

Suma solicitată prin prezenta cerere de decontare

Suma aprobata prin prezenta cerere de decontare

1

2

3

 

 

 

 

NOTĂ:

Coloanele nr. 1 şi 2 se completează de către beneficiar, iar coloana nr. 3 se completează de către personalul AFM. Ataşez la prezenta cerere documentele justificative (Se va menţiona dacă acestea sunt depuse în original sau în copie.):

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

6. ............................................................

7. ............................................................

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

Numele şi prenumele beneficiarului

Aprobat A.F.M.

Preşedinte,

............................................................

Semnătura

Directorul Direcţiei economice

............................................................

 

Control financiar preventiv

............................................................

 

Directorul Direcţiei implementare proiecte,

............................................................

 

Şeful Serviciului implementare,

............................................................

 

Referent de specialitate

............................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul de finanţare nerambursabilă

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM şi care însoţesc cererea de decontare

 

a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de către beneficiar;

b) contractul de execuţie, în original;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea programului);

d) documente privind achitarea integrală a facturilor fiscale prezentate (în cazul achitării prin ordin de plată este necesară prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituţiei financiar-bancare.);

e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;

f) extras de cont bancar, cu viza instituţiei financiar-bancare, în original.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 587/1J din 15 iulie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 3 noiembrie 2010, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.818.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, Instituţii publice şi unităţi de cult

 

Art. 1. - Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, denumit în continuare program.

Art. 2. - Obiectul programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Art. 3. - Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Art. 4. - Obiectivul îl reprezintă creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

Art. 5. - Indicatorul de performanţă a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziţionate prin program.

Art. 6. - În sensul prezentului ghid de finanţare, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat şi care a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea;

c) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar CU achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 8, sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

d) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. c);

e) instalator - operatorul economic specializat, care instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz, sau centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice;

f) sistem de încălzire - complex de instalaţii, construcţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii/producerii de energie termică şi/sau apă caldă menajeră;

g) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului, combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

h) solicitant - unitatea administrativ-teritorială, instituţia publică, unitatea de cult.

Art. 7. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice sau unităţile de cult pot depune proiecte de finanţare în cadrul programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor.

(2) în cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Art. 8. - Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislaţiei naţionale în vigoare:

b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;

d) să facă dovada că poate să asigure şi va asigura contribuţia proprie în vederea implementării proiectului;

e) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul, teren şi construcţie, pe care urmează să se implementeze proiectul;

f) să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, aşa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) în construcţia/construcţiile pentru care se solicită finanţare există sistem de alimentare cu apă, funcţional.

Art. 9. - (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Autorităţii, aprobat conform legii.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni de finanţare o singură cerere de finanţare. Unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice/Unităţile de cult pot solicita finanţare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicită finanţare este obligatorie întocmirea unei documentaţii tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).

Art. 10. - (1) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat împreună cu cheltuielile neeligibile constituie contribuţia proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.

(3) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului.

(4) Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Cuantumul finanţării pentru instituţiile publice nu poate depăşi valoarea de 2.000.000 lei.

(6) Cuantumul finanţării pentru unităţile de cult nu poate depăşi valoarea de 500.000 lei.

(7) Cuantumul finanţării în cazul unităţilor administrativ-teritoriale nu poate depăşi următoarele valori:

a) 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;

b) 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000;

c) 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000;

d) 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;

e) 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

(8) Cuantumul finanţării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanţare de către un solicitant.

Art. 11. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente

a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) copia hotărârii consiliului local/consiliului judeţean din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale;

i) documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren şi construcţie, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul;

j) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, certificată conform cu originalul;

k) hotărârea consiliului local/judeţean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate;

l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, şi numărul de utilizatori, exceptând acorduri şi autorizaţii, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare şi randamentul instalaţiei propuse;

m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcţia/construcţiile pentru care se solicită finanţare există sistem de alimentare cu apă funcţional.

(2) Instituţiile publice/Unităţile de cult care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul;

i) copii ale documentelor din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren şi construcţie, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul;

j) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, certificată conform cu originalul;

k) declaraţia pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţării proiectelor de mediu;

l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, şi numărul de utilizatori, exceptând acorduri şi autorizaţii, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare şi randamentul instalaţiei propuse;

m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcţia/construcţiile pentru care se solicită finanţare există alimentare funcţională cu apă.

Art. 12. - (1) Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (instalaţii, echipamente, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor);

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA);

d) cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază.

(2) Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare.

Art. 13. - Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanţare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d);

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru piaţa contribuţiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferenţele de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalaţiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate în regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului;

g) cheltuielile aferente profitului.

Art. 14. - (1) Aprobarea proiectului are la bază analiza şi evaluarea cererii de finanţare şi a documentaţiei depuse de către solicitant.

(2) Preşedintele Autorităţii emite o dispoziţie prin care numeşte comisia de analiză, constituită din personalul Autorităţii.

(3) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză şi selectare procedează la:

a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

b) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente, din punct de vedere juridic conform grilei prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid;

c) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate şi eligibilitate ale cererii de finanţare şi ale documentelor aferente, din punct de vedere juridic, prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;

d) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi evaluarea economică conform grilei prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid;

e) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate şi eligibilitate ale cererii de finanţare şi ale documentelor aferente, din punct de vedere economic, prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;

f) analiza conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a documentelor aferente şi evaluarea din punct de vedere tehnic conform grilei prevăzute în anexa nr. 2.3 la prezentul ghid;

g) evaluarea tehnică a proiectelor propuse spre finanţare se realizează pe baza grilei pentru criteriile tehnice, prevăzută în anexa nr. 2.3 la prezentul ghid; pentru a fi selectat, proiectul trebuie să obţină minimum 50 de puncte inclusiv.

(4) Fiecare grilă de conformitate/analiză şi evaluare este completată de către 3 evaluatori; în cazul în care există rezultate diferite, se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea de 2/3.

(5) Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului până la convergenţa sumei alocate sesiunii respective şi se includ într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea următoarelor:

a) valoarea eligibilă a proiectului;

b) suma propusă spre finanţare;

c) procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.

(6) Proiectele respinse în urma analizei conformităţii şi a eligibilităţii, precum şi cele neselectate se includ într-un alt centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

(7) în cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către 2 sau mai mulţi solicitanţi, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către două proiecte din aceeaşi cerere de finanţare, Autoritatea va hotărî care proiect va fi finanţat în limita sumei alocate programului.

(8) în baza grilelor întocmite de evaluatori, comisia înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare şi pentru aprobare cererile propuse spre respingere.

(9) Comitetul director înaintează, spre aprobare, Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând cererile avizate.

(10) Comitetul de avizare al Autorităţii aprobă sau respinge cererile de finanţare propuse spre aprobare de către Comitetul director.

(11) Lista solicitanţilor aprobaţi şi lista solicitanţilor respinşi se publică pe site-ul Autorităţii, după finalizarea procedurii de analiză şi evaluare.

(12) Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director/de avizare pot depune o contestaţie la sediul Autorităţii în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării pe pagina de internet a acesteia a proiectelor aprobate şi a celor respinse.

(13) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(14) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

(15) Pentru solicitanţii respinşi în etapele de conformitate/analiză juridică sau economică ale căror contestaţii au fost admise de către comisia de contestaţii se va trece la etapa următoare de analiză, cu posibilitatea de a contesta şi după această fază.

Art. 15. - (1) înainte de semnarea contractului, solicitantul va prezenta la sediul Autorităţii proiectul tehnic. După prezentarea proiectului tehnic, reprezentanţii Autorităţii, în termen de 90 de zile, înainte de semnarea contractului, fac o vizită la sediul solicitantului, precum şi la locul de implementare a proiectului, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării proiectului, menţionate în cererea de finanţare şi în anexele la aceasta. Concluziile reprezentanţilor Autorităţii sunt înscrise într-o notă de control. În cazul în care există neconcordanţe între declaraţiile solicitantului şi constatările pe teren, reprezentantul Autorităţii va înştiinţa Comitetul director, care poate propune Comitetului de avizare retragerea finanţării.

(2) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final), precum şi angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu (fac excepţie cheltuielile pentru consultanţă şi proiectare).

Art. 16. - (1) Contractul-cadru pentru finanţare nerambursabilă în cadrul Programului este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Autoritatea nu efectuează plăţi în avans pentru lucrări efectuate anterior încheierii contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d), nu efectuează plăţi pe baza facturilor pro forma emise de către instalator beneficiarului finanţării şi nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza unor convenţii.

(3) Decontarea sumei către beneficiar se face în baza contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a cererii de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru finanţare nerambursabilă.

(4) în cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, este necesar ca aceste modificări să se realizeze prin dispoziţie de şantier, în care vor fi descrise lucrările în detaliu. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant. Noua soluţie tehnică va fi acordată în limita sumei aprobate la finanţare.

(5) Dispoziţia de şantier va fi însoţită de:

a) liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare;

b) liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări;

c) piese desenate;

d) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială şi proces-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări; în vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul va solicita Autorităţii, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării. Autoritatea va decide în acest sens în cadrul Comitetului director la propunerea compartimentului de specialitate.

Art. 17. - Responsabilitatea întocmirii documentaţiei de achiziţie, organizării şi derulării procedurii de achiziţie, potrivit prevederilor legislaţiei specifice achiziţiilor publice, revine beneficiarului.

Art. 18. - (1) Evaluarea cererilor de finanţare se va face după următoarele criterii:

a) cota de cofinanţare;

b) tipul sistemului de încălzire înlocuit;

c) raportul cost-beneficiu al instalaţiei;

d) gradul de utilizare şi randamentul instalaţiei propuse.

(2) Cererile de finanţare vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului acordat conform grilei de evaluare a eligibilităţii solicitantului.

Art. 19. - (1) Sesiunile de finanţare şi bugetul alocat sesiunii vor fi stabilite prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii şi vor fi publicate pe site-ul acesteia.

(2) Sumele neutilizate într-o sesiune se reportează pentru sesiunea următoare.

(3) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, numerotată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.

(4) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa completă ale solicitantului;

b) menţiunea pentru „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.

(6) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă, neconformă cu realitatea sau care nu respectă cerinţele de la alin. (3) atrage respingerea cererii de finanţare.

Art. 20 - (1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin 1 an de la data expirării contractului.

(2) în perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii investiţiei realizate.

(3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul În care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute/gajate/înstrăinate în timpul derulării proiectului şi/sau pe o perioadă de un an de la data expirării contractului.

Art. 21. - (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Autorităţii.

Art. 22. - (1) Beneficiarul finanţării care a participat la program este obligat să instaleze la locul implementării proiectului un panou de informare cu menţiunea „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu”.

(2) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau instalator cu privire la proiectul propus, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi finanţat de Autoritate.

Art. 23. - Anexele nr. 1,2.1,2.2,2.3 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanţare.

 

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul de finanţare

 

Antet solicitant ............................................................

Nr. de înregistrare (la solicitant) ....................... din data .......................

Nr. de înregistrare (la Administraţia Fondului pentru Mediu) ....................... din data .......................

 

CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

Denumirea solicitantului ............................................................

Forma juridică de organizare ............................................................

Codul fiscal ...........................................................

Adresa sediului: str. ........................................................... nr. ....,

localitatea (municipiul/oraşul/comuna/satul) ..........................................................., judeţul/sectorul ...........................................................

Telefon ..........................................................., fax ..........................................................., e-mail ...........................................................

Reprezentant legal ...........................................................

Responsabil de proiect ...........................................................

Telefon (fix şi mobil) ..........................................................., e-mail ...........................................................

 

FINANŢARE SOLICITATĂ

 

........................................................... (unitatea administrativ-teritorială/instituţia publică/unitatea de cult) solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de lei, reprezentând % din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru amplasarea

sistemelor de încălzire care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, în cadrul următoarelor imobile: ...........................................................

Valoarea totală a proiectului este de ....................... lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului de finanţare, este de ....................... lei.

Contribuţia proprie reprezintă ..... % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Subsemnatul, reprezentant al ........................................................... (unitatea administrativ-teritorială/instituţia publică/unitatea de cult), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii:

Nu facem parte dintr-o întreprindere unică, aşa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Subsemnatul, ..........................................................., îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului ori, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare nerambursabilă şi în formularele şi documentele aferente.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare nerambursabilă şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul acesteia.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului,

...........................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect

...........................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

...........................................................

Semnătura responsabilului de proiect

...........................................................

 

ANEXA Nr. 2.1

la ghidul da finanţare

 

Grila pentru criteriile juridice

 

Conformitate administrativă şi Criterii de eligibilitate

îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul este depus conform cerinţelor art. 19 alin. (3) din ghidul de finanţare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

2.1.

Cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată, nu prezintă ştersături sau completări făcute manual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Cererea de finanţare nerambursabilă (CF)

este ştampilată şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Copia, certificată conform cu originalul, hotărârii consiliului local/organului de decizie privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Copii ale documentelor, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren şi construcţie, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

3.1.

Din hotărârea consiliului local/judeţean/ organelor de decizie rezultă acordul privind aplicarea la program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Din documentele depuse rezultă că beneficiarul are în proprietate/administrare imobilul în care se va monta sistemul pentru care se solicită finanţare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Din certificatul de cazier judiciar rezultă că reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier juridic 1

Consilier juridic 2

Consilier juridic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanţare.

 

Propunerea evaluatorilor

SELECTAT/NESELECTAT

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura: ............................................................

Data: ............................................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

ANEXA Nr. 2.2

la ghidul de finanţare

 

Grilă pentru criteriile economice

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1.

Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Administraţia Fondului pentru Mediu (Autoritate), aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Declaraţia pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţării proiectelor de mediu sau hotărârea consiliului local/judeţean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

2.1.

Studiul de fezabilitate se încadrează în cerinţele art. 11 alin. (1) lit. I) sau alin. (2) lit. I) din ghidul de finanţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Solicitantul nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Declară în cererea de finanţare că nu face parte dintr-o întreprindere unică, aşa cum este ea definită în Regulamentul (UE)

nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Din declaraţia pe propria răspundere/ hotărârea consiliului local/judeţean rezultă că se obligă să asigurare sursele financiare necesare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Autoritate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluator economist 1

Evaluator economist 2

Evaluator economist 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanţare.

 

Propunerea evaluatorilor

SELECTAT/MESELECTAT

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura: ............................................................

Data: ............................................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

ANEXA Nr. 2.3

la ghidul de finanţare

 

Grilă pentru criteriile tehnice

 

Nr. crt.

Criteriu de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

DA

NU

OBS.

DA

NU

OBS.

DA

NU

OBS.

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1.

Copia hotărârii din care să rezulte aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, certificată conform cu originalul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Studiu de fezabilitate se încadrează în cerinţele art. 11 alin. (1) lit. 1) sau alin. (2) lit. 1) din ghidul de finanţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcţia/ construcţiile pentru care se solicită finanţare există sistem de alimentare cu apă funcţional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 atrage respingerea cererii de finanţare.

 

II. EVALUAREA PROIECTULUI

Nr. crt.

Criterii de punctaj

Condiţii

Punctaj

Ev. 1

Ev. 2

Ev. 3

2.1.

Cota de cofinanţare

≥ 10% < 20%

5

 

 

 

≥ 20% < 30%

10

 

 

 

≥ 30% < 40%

15

 

 

 

≥ 40% < 50%

20

 

 

 

2.2.

Tipul sistemului de încălzire înlocuit

Combustibil solid

20

 

 

 

Energie electrică

20

 

 

 

Combustibil lichid

15

 

 

 

Combustibil gazos

10

 

 

 

2.3.

Raportul cost-beneficiu al instalaţiei* conform valorilor prezentate în studiul de fezabilitate

RIRF/C < rata de actualizare (5%), respectiv VNAF/C < 0

5

 

 

 

RIRF/C < rata de actualizare (5%), respectiv VNAF/C > 0

0

 

 

 

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiecţiei

5

 

 

 

Fluxul de numerar cumulat este negativ în un/mai mulţi an/ani al/ai proiecţiei

0

 

 

 

RIRF/K > 5%, respectiv VNAF/K > 0

5

 

 

 

RIRF/K < 5%, respectiv VNAF/K < 0

0

 

 

 

RIRE/C > 5,5%, respectiv VANE/C > 0

5

 

 

 

RIRE/C < 5,5%, respectiv VANE/C < 0

0

 

 

 

2.4.

Precizarea gradului de utilizare

 

10

 

 

 

 

 

Peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice sau Biogaz

Cu condensaţie

95% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)

 

 

 

2.5.

Randamentul echipamentului în funcţie

Fără condensaţie

90% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)

 

 

 

de sursa de energie regenerabilă

Solar

60% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)

 

 

 

 

 

Geotermal

90% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)

 

 

 

 

Tipul sursei energetice regenerabile utilizate

Peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice

20

 

 

 

2.6

Solar

20

 

 

 

 

Geotermal

15

 

 

 

 

 

Biogaz

15

 

 

 

PUNCTAJ OBŢINUT

 

 

 

 

 

Evaluator economic 1

Evaluator economic 2

Evaluator economic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Propunerea evaluatorilor: selectat/neselectat

 

III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

3.

Cheltuieli eligibile

Lei

 

Lei

 

Lei

 

3.1.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 

 

 

 

 

 

3.2

Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile

 

 

 

 

 

 

3.3

Valoarea propusă spre finanţare

 

 

 

 

 

 

3.4.

Procentul finanţat de Autoritate (%)

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile eligibile vor fi evidenţiate în anexă separată după următorul model:

 

Cheltuiala eligibilă

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

Evaluator economic 1

Evaluator economic 2

Evaluator economic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Numele şi prenumele evaluatorului

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

Data şi semnătura

 

 

Propunerea evaluatorilor: selectat/neselectat

 

Suma propusă spre finanţare ....................... reprezentând ....................... % din totalul cheltuielilor eligibile* **.

 

Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanţare.

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare.

............................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura: ............................................................

 

Data: ............................................................

 

 

NOTE:

1. Va fi selectat proiectul care obţine un punctaj minim de 50 de puncte.

2. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

* Va fi completat de evaluatorul economist.

** Va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanţare.

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

............................................................

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finanţare

 

CONTRACT-CADRU

pentru finanţare nerambursabilă

 

Nr. .......................  din .......................

 

Între:

Părţile contractante

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ............................................................ deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ............................................................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

............................................................, cu sediul în ............................................................, CIF ............................................................, cont nr. ............................................................, deschis la ............................................................, Trezoreria , reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................................, care împuterniceşte pe domnul/doamna ............................................................, în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar,

a intervenit prezentul contract pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul şi valoarea contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în vederea susţinerii proiectului intitulat „............................................................“, denumit în continuare proiect, din cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, denumit în continuare Program, conform Hotărârii Comisiei de avizare nr. .......................  din .......................,  în temeiul Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finanţarea, este de ....................... lei.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil ....................... luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finanţare

 

3.1. Finanţarea se face în maximum două tranşe pe fiecare imobil, prima dintre ele constând în contravaloarea serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi de consultanţă, iar cea de-a două fiind valoarea totală a lucrării de execuţie.

3.2. Finanţarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea

contului nr. ............................................................, deschis la ............................................................, de către beneficiar, pe bază de cerere de tragere, întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 3, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în anexa nr. 4.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face după verificarea şi completarea tuturor documentelor, în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite şi sumele încasate la Fondul pentru mediu permit decontarea sumei solicitate.

3.4. Suma neutilizată de beneficiar la data expirării contractului pentru finanţare nerambursabilă se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 10 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM. Depăşirea termenului stabilit va atrage calcularea unor majorări de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere.

3.6. Beneficiarul trebuie să întocmească şi să remită AFM în termen de 30 de zile de la primirea ultimei tranşe de finanţare un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităţilor, însoţit de dovada plăţii integrale a facturilor aferente ultimei trageri.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile părţilor

 

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentele proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să nu sponsorizeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;

h) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare nerambursabilă sau pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

j) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

k) să specifice în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă şi în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finanţarea proiectului numai pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, stabilite potrivit anexei nr. 1, în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita veniturilor încasate şi disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli;

b) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de

finanţare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) situaţia economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

5.3. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru sistemele instalate de către instalator, precum şi pentru soluţiile tehnice adoptate în legătură cu proiectul. AFM îşi rezervă dreptul de a suspenda finanţarea pe o perioadă determinată, în funcţie de veniturile încasate şi alocate programului respectiv, precum şi în cazul rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli.

5.5. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru efectuarea lucrărilor de instalare a sistemelor de încălzire în lipsa acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi a altor documente necesare.

5.6. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.

5.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa.

5.8. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficienţele menţionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

6.1. Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) la data intervenţiei unui act de autoritate;

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură, încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

6.2. Prezentul contract încetează la iniţiativa beneficiarului, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilităţii obiective a acestuia de a realiza proiectul. Acest fapt implică restituirea finanţării conform art. 5 pct. 5.8 lit. b).

6.3. Prezentul contract încetează, prin reziliere, la iniţiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar; în acest caz, beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finanţare; în situaţia în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 7

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedica părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) de a transmite în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) de a comunica data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării

7.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

 

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris la următoarele adrese:

- pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

- pentru beneficiar: ............................................................

În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM. Notificările făcute beneficiarului la adresa susmenţionată sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax, la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM: .....................................................................;

- pentru beneficiar: ............................................................ .

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

10.5. Anexele, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.

10.7. Prin excepţie de la prevederile pct. 10.6 nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 4 („Data programată*) în cadrul aceluiaşi exerciţiu bugetar şi coloana nr. 5 („Suma*) din anexa nr. 2 la contract, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a proiectului.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare, cu această destinaţie, Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere în cadrul aceluiaşi exerciţiu bugetar şi/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare. Modificarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere dintr-un an bugetar în altul se face cu întocmirea unui act adiţional şi dezangajarea sumei din exerciţiul bugetar curent.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ......................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM şi un exemplar pentru beneficiar.

10.10. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare.

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar

Preşedinte,

Preşedinte,

............................................................

............................................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul centru finanţam nerambursabilă nr. ......../...........................

 

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar

Preşedinte,

 

............................................................

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ...

 

GRAFIC DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar

Preşedinte,

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ......../...........................

 

Solicitant ............................................................

Sediul ............................................................

C.U.I ............................................................

Cont nr. ............................................................ deschis la Trezoreria ............................................................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ............................................................

Către

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

CERERE DE TRAGERE

Nr. ......../...............

 

În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ........................... din ........../ ........../ .......... vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de........................... lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de ........................... lei.

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada............................................................

Documentele justificative: situaţii de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz), facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative, respectiv chitanţe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz), facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale (pentru importurile din afara Uniunii Europene), extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor), contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română), proces-verbal de recepţie bunuri/servicii/lucrări, certificate de calitate şi de garanţie, declaraţia de conformitate (a producătorului utilajului), precum şi alte documente relevante sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original sau în copii.

 

Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere

 

Suma totală aprobată conform contractului de finanţare

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv

suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată (col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

Reprezentantul legal al beneficiarului

Numele şi prenumele ............................................................

Funcţia ............................................................

Semnătura ............................................................

L.S.

 

Aprobat

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte ............................................................

Serviciul juridic ............................................................

Director tehnic ............................................................

Şef Serviciu implementare şi monitorizare ............................................................

Referent de specialitate ............................................................

 

NOTE:

Coloanele 1, 2 şi 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 de către salariaţii Administraţiei Fondului pentru Mediu.

După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

Ia Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr.

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu

 

1. Situaţii de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

2. Facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont şi/sau alte documente justificative, respectiv chitanţe fiscale, cecuri (după caz)

3. Facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispoziţii de plată externe, declaraţii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor)

4. Contracte cu terţi pentru achiziţia de bunuri/servicii/lucrări (în situaţia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta şi traducerea autorizată a acestuia în limba română.)

5. Proces-verbal de recepţie bunuri sau servicii

6. Certificate de calitate şi de garanţie

7. Declaraţia de conformitate (a producătorului utilajului)

8. Dovada plăţii integrale a facturilor aferente tragerii anterioare

9. Declaraţie privind respectarea prevederilor legale specifice achiziţiilor publice

10. Proces-verbal la terminarea lucrărilor

11. Proces-verbal la punerea în funcţiune

12. Alte documente relevante

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.