MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 735/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.098. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale

 

1.189. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare şi completările,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15

alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 44 de unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-45*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-45 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.098.


*) Anexele nr. 2-45 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Vinga

Arad

1, 2

2

Petriş

Arad

1

3

Apateu

Arad

1, 2, 3

4

Târnova

Arad

1, 2

5

Curtici

Arad

1

6

Bocsig

Arad

1

7

Băiteni

Olt

1

8

Coloneşti

Olt

1, 2, 3

9

Vădăstriţa

Olt

1, 2, 3, 4, 5, 6

10

Giuvărăşti

Olt

1, 2, 3

11

Deveselu

Olt

1

12

Grădinari

Olt

1,2, 3, 4

13

Strejeşti

Olt

1

14

Cungrea

Olt

1

15

Cezieni

Olt

1, 2, 3, 4

16

Corabia

Olt

1, 2, 3

17

Gostavăţu

Olt

1, 2, 3

18

Traian

Brăila

8

19

Însurăţei

Brăila

1, 2

20

Romanu

Brăila

1

21

Râmnicelu

Brăila

1, 4, 7, 8, 25

22

Mircea Vodă

Brăila

13

23

Banca

Vaslui

1

24

Galbenu

Brăila

5, 10

25

Cireşu

Brăila

16

26

Victoria

Brăila

1

27

Tichileşti

Brăila

1, 7, 14, 16

28

Surdilă Greci

Brăila

25, 28, 60, 61

29

Scorţaru Nou

Brăila

1. 3

30

Cleja

Bacău

32, 36

31

Solonţ

Bacău

1,2

32

Prăjeşti

Bacău

1

33

Pârgăreşti

Bacău

1, 2, 3, 4

34

Oituz

Bacău

150, 158, 162

35

Ungureni

Bacău

91

36

Odobeşti

Bacău

59

37

Helegiu

Bacău

1, 2

38

Gura Văii

Bacău

1, 2

39

Faraoani

Bacău

1, 2, 3

40

Coţofăneşti

Bacău

1, 2

41

Bârsăneşti

Bacău

1, 2

42

Sascut

Bacău

1

43

Rădăuţi

Suceava

22, 26

44

Blăgeşti

Vaslui

9

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.717/AC din 16 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 1.902/BCFM din 18 martie 2016, Decizia nr. 222 din 4 aprilie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.156 din 26 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 42.638 din 28 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.318/ES din 4 mai 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.189.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.