MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 730/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 536 din 6 iulie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.509. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

45. - Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 536

din 6 iulie 2016

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

 

1. Pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, obiecţie formulată de Preşedintele României, în temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

2. Cu Adresa CP1/1.120/22 iunie 2016, Preşedintele României a trimis sesizarea formulată, care a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 5.832 din 22 iunie 2016 şi constituie obiectul Dosarului nr. 1.153A/2016.

3. În motivarea sesizării de neconstituţionalitate Preşedintele României susţine că pierderea mandatului de către alesul local ce este condamnat prin „hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu executare” presupune că instanţa judecătorească a stabilit în mod definitiv vinovăţia condamnatului şi a aplicat o pedeapsă privativă de libertate. Noua opţiune a legiuitorului, potrivit căreia se permite continuarea exercitării mandatului de consilier local, consilier judeţean, primar şi preşedinte al consiliului judeţean de către o persoană condamnată penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea executării pedepsei este conjuncturală, nu ia în considerare un interes social real şi vine în contradicţie cu valorile sociale ocrotite prin lege. Or, a permite unei persoane care a adus atingere unei valori sociale ocrotite de legea penală şi cu privire la care instanţa a considerat că prezintă un pericol social să continue exercitarea mandatului de ales local nu este de natură să asigure exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice în coordonatele statului de drept. Astfel, încetarea mandatului de ales local este dictată, pe de o parte, de raţiuni ce ţin de imposibilitatea obiectivă a exercitării funcţiei pe perioada executării unei pedepse private de libertate, iar, pe de altă parte, de nevoia de a asigura protecţia prestigiului funcţiei exercitate, care nu poate fi rezumată doar la îndeplinirea îndatoririlor pe care le impune mandatul de ales local, ci presupune şi păstrarea unei conduite sociale, morale care să menţină încrederea acordată de electorat. Este de neconceput ca statul, în calitate de subiect pasiv general al infracţiunii şi titular al dreptului de tragere la răspundere penală, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, să permită exercitarea autorităţii publice de către persoana condamnată. De altfel, asupra acestei problematici Curtea Constituţională s-a pronunţat deja prin Decizia nr. 66 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016. Interpretarea sistematică a prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 16 din Constituţie pun în evidenţă principiul integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice (Decizia nr. 418/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014). Or, prin conţinutul său normativ, legea dedusă controlului de constituţionalitate se îndepărtează de la acest standard constituţional, nu este justificată de o nevoie socială reală şi vine în contradicţie cu regimul juridic aplicabil altor categorii socio-profesionale.

4. Pe de altă parte, prin introducerea lit. e1) la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 se prevede că încetarea mandatului de ales local intervine în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, doar pentru infracţiunile de corupţie prevăzute la art. 289 şi 290 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Or, autorul sesizării susţine că eficienţa cadrului de integritate, precum şi asumarea angajamentelor la nivel internaţional de către statul român în lupta împotriva corupţiei ar putea fi afectate dacă s-ar menţine reglementarea din legea dedusă controlului de constituţionalitate. Angajamentele internaţionale asumate de România (Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999) nu pot fi contrazise prin legislaţia naţională, întrucât statul român este obligat să respecte cu bună-credinţă obligaţiile asumate la nivel internaţional. Aceste obligaţii asumate prin tratate internaţionale constituie garanţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţia drepturilor acestora constituind un element al statului de drept, prevăzut expres de art. 1 alin. (3) din Constituţie. Prin urmare, diminuarea prin lege a standardelor de integritate şi de luptă împotriva corupţiei, în sensul că încetarea mandatului de ales local intervine doar în cazul condamnării definitive pentru infracţiunile de dare şi luare de mită, iar nu şi în cazul altor fapte de corupţie prevăzute în Codul penai şi în alte legi speciale, este de natură să afecteze un element constitutiv al statului de drept, precum şi angajamentele internaţionale asumate de România. Se încalcă, în consecinţă art. 11 coroborat cu art. 1 alin. (3) din Constituţie.

5. În considerarea argumentelor expuse, Preşedintele României solicită admiterea sesizării şi constatarea neconstituţionalităţii Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

6. În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a comunica punctul lor de vedere.

7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate.

8. În vederea soluţionării prezentei sesizări, Curtea procedează, mai întâi, la verificarea admisibilităţii acesteia. Analiza îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a sesizării trebuie realizată prin raportare la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.” Astfel, se constată că actul supus controlului este o lege adoptată de Parlamentul României, sesizarea fiind formulată de Preşedintele României, care, potrivit dispoziţiilor legale, întruneşte calitatea de titular al sesizării.

9. Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

10. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii încetării de drept a calităţii de consilier local, de consilier judeţean, de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu executare.

11. Totodată, actul normativ completează art. 15 alin. (2) cu o nouă literă, lit. e1), prin care se derogă de la regula nou instituită, în cazul mandatelor de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean. Astfel, acestea vor înceta de drept în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile de corupţie prevăzute la art. 289 şi 290 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, independent de modalitatea de executare a pedepsei principale.

12. Autorul sesizării susţine că actul normativ criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) care consacră principiul statului de drept şi obligativitatea respectării legii şi a Constituţiei, art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, precum şi ale art. 147 alin. (4) privind efectele deciziilor Curţii Constituţionale.

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a fost iniţiată de 16 deputaţi şi senatori şi înregistrată la Camera Deputaţilor, în calitate de primă cameră sesizată, la data de 22 iunie 2015. În data de 10 septembrie 2015 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. Propunerea este dezbătută şi respinsă în Plenul Camerei Deputaţilor, în data de 23 septembrie 2015, când este trimisă spre camera decizională, Senatul României. În data de 21 decembrie 2015, Senatul adoptă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi o trimite spre promulgare Preşedintelui României. În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie, Preşedintele a formulat cerere de reexaminare a legii. În data de 10 mai 2016, legea este reexaminată de Camera Deputaţilor care îşi menţine opţiunea de respingere a legii, dar în data de 8 iunie 2016, Senatul, respingând cererea de reexaminare, adoptă legea în forma iniţială. Legea este trimisă spre promulgare în data de 14 iunie 2016 şi, în termenul legal, Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea prezentei obiecţii de neconstituţionalitate.

14. în analiza sa, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare - art. 9 alin. (2) lit. f), respectiv art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 -, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean, respectiv cea de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.

15. Cu privire la această problemă de drept, Curtea Constituţională s-a pronunţat pentru prima dată prin Decizia nr. 1.192 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2008. Cu acel prilej, autorul excepţiei critica dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, susţinând că acestea instituie o discriminare faţă de „celelalte categorii de cetăţeni”, deoarece prevăd încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar, în cazul în care acesta a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa închisorii de 6 luni cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Prin urmare, aprecia că nu se află în imposibilitatea executării mandatului de primar, întrucât pedeapsa închisorii, în cazul său, nu se execută prin privare de libertate. Respingând criticile formulate, Curtea a constatat că dispoziţiile legale criticate „nu instituie niciun fel de discriminare între persoanele cărora acestea se adresează, şi anume categoriei primarilor care au fost condamnaţi, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. Astfel, măsura încetării de drept a mandatului de primar, în condiţiile prevăzute de textul de lege, se aplică în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări, tuturor celor care se găsesc în ipoteza normei legale. Ceea ce critică în realitate autorul excepţiei este modalitatea de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din lege faţă de situaţia sa de fapt, ceea ce nu reprezintă însă o veritabilă problemă de constituţionalitate, ci un aspect asupra căruia decide instanţa de judecată învestită cu soluţionarea litigiului.”

16. Ulterior, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 au constituit obiectul analizei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015, a pronunţat o hotărâre prealabilă, prin care a dat o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept: aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal din 1969), respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969. Prin această decizie, instanţa supremă a arătat că dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 fac referire numai la tipul de pedeapsă aplicată, respectiv privativă de libertate, fără a distinge în funcţie de modul de individualizare a executării pedepsei aplicate. De asemenea, a reţinut că suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu închisoarea este doar o măsură de individualizare judiciară a pedepsei, care nu schimbă caracterul privativ de libertate al pedepsei închisorii. Totodată, instanţa supremă a considerat că, dacă legiuitorul ar fi intenţionat ca încetarea de drept a mandatului primarului să opereze doar în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate cu executare, ar fi prevăzut în mod expres această ipoteză. În concluzie, a reţinut că dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 vizează pedeapsa aplicată, iar nu modul de executare a acesteia.

17. În fine, prin Decizia nr. 66 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016, Curtea Constituţională a analizat criticile de neconstituţionalitate formulate faţă de dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 cu privire la restrângerea exerciţiului dreptului de a fi ales, autorul excepţiei considerând că singura justificare a încetării de drept a mandatului de consilier local în cazul condamnării definitive la o pedeapsă cu închisoarea ar putea fi doar aceea când nu îşi poate exercita în mod efectiv funcţia, ca urmare a privării de libertate, neexistând justificare pentru o astfel de restrângere atunci când executarea pedepsei cu închisoarea a fost suspendată condiţionat. Examinând conţinutul textului de lege criticat, Curtea a constatat, în acord cu cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, că „acesta nu distinge în funcţie de modul de individualizare a executării pedepsei privative de libertate, respectiv între ipoteza condamnării la închisoare cu executare şi ipoteza suspendării condiţionate a executării pedepsei”. Aşa fiind, Curtea a apreciat că, „dacă raţiunile ce ţin de imposibilitatea exercitării funcţiei pe perioada executării unei pedepse private de libertate au reprezentat incontestabil pentru legiuitor un argument al reglementării măsurii încetării de drept a mandatului de consilier local, aceste raţiuni au fost în egală măsură dublate de nevoia de a asigura protecţia prestigiului funcţiei exercitate, care nu poate fi rezumată doar la îndeplinirea îndatoririlor pe care le Impune mandatul de consilier local, ci presupune şi păstrarea unei conduite sociale, morale care să menţină încrederea acordată de electorat în acest sens, este relevant a fi amintit că, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, «în exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia», iar o condiţie a exercitării mandatului, prevăzută de art. 7 alin. (1) din aceeaşi lege, o reprezintă depunerea jurământului potrivit căruia consilierul local sau judeţean se obligă la respectarea Constituţiei şi a legilor” (paragraful 21). Referitor la dreptul de a exercita în mod netulburat funcţia dobândită ca urmare a opţiunii electorale, Curtea a reţinut că „acesta nu este un drept absolut, fiind protejat de prevederile Constituţiei atât timp cât se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute de aceasta şi de legi. Or, săvârşirea unei fapte penale pentru care există o condamnare definitivă la pedeapsa cu închisoarea plasează prin ea însăşi consilierul local în afara cadrului legal de exercitare a funcţiei, prin încălcarea jurământului de a respecta prevederile Constituţiei şi ale legilor, asumat potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, iar consecinţele legale pe care nerespectarea condiţiilor de exercitare a unei funcţii le antrenează nu pot fi considerate o restrângere a exerciţiului acelei funcţii, astfel că nu poate fi reţinută încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (3) şi art. 37 din Constituţie” (paragraful 23).

18. Analizând dispoziţiile constituţionale referitoare la ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, reţinem că norma constituţională a art. 16 alin. (3) face trimitere la „condiţiile legii”, atunci Când reglementează dreptul de a ocupa funcţii şi demnităţi publice, civile sau militare. Acestei trimiteri generice îi este subsumată inclusiv Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, respectiv dispoziţiile art. 9 şi 15, care reglementează cauzele de încetare a mandatului alesului local şi care fac obiectul modificărilor operate prin legea criticată. Cu alte cuvinte, textele legale criticate reprezintă o aplicare în domeniul statutului juridic al alesului local a prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (3). În acest sens, norma constituţională permite legiuitorului să stabilească conţinutul şi limitele dreptului cetăţeanului de a ocupa o funcţie publică, având în vedere scopul acestui drept, precum şi interesul general care trebuie protejat. Astfel, dispoziţiile legale în vigoare instituie cauza de încetare a mandatului de consilier local, consilier judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean, ca urmare a stabilirii vinovăţiei persoanei pentru săvârşirea unei fapte penale, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate. Cauza de încetare se circumscrie marjei de apreciere a legiuitorului în această materie, fiind o măsură adecvată, necesară şi proporţională cu scopul legitim urmărit, respectiv înlăturarea posibilităţii ocupării unor funcţii sau demnităţi publice de către persoane condamnate pentru săvârşirea de infracţiuni. Măsura satisface atât un interes public, imediat, concret, obiectiv, generat de imposibilitatea exercitării funcţiei pe perioada executării unei pedepse private de libertate, în cazul în care prin hotărâre se dispune executarea pedepsei, cât şi un interes public mediat, subiectiv, dar mult mai relevant din perspectiva scopului urmărit de legiuitor, respectiv asigurarea prestigiului funcţiei exercitate, care impune o conduită legală, socială şi morală în acord cu rangul demnităţii publice, cu gradul de reprezentare şi cu încrederea oferită de cetăţeni în procesul electoral. Modalitatea de exercitare a funcţiilor alese nu poate fi rezumată doar la îndeplinirea îndatoririlor pe care le impune mandatul de consilier local, consilier judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean, ci presupune a priori respect faţă de toate valorile consacrate prin lege. Or, în condiţiile în care persoana care ocupă o atare funcţie se dovedeşte a fi vinovată pentru săvârşirea unei fapte interzise de legea penală, deci de o gravitate şi un pericol social deosebit, este evident că, prin conduita sa, persoana şi-a încălcat obligaţiile legale prevăzute de art. 46-49 din Legea nr. 393/2004, referitoare la respectarea Constituţiei şi a legilor ţării, probitatea profesională sau obligaţia de a da dovadă de cinste şi corectitudine. În analiza realizată, nu poate fi neglijat faptul că legea prevede în cuprinsul art. 9, respectiv al art. 15, printre cazurile în care intervine încetarea de drept a mandatului aleşilor locali, schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia [art. 9 alin. (2) lit. c) şi art. 15 alin. (2) lit. c)], respectiv absenţa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului [art. 9 alin. (2) lit. d)j. Or, dacă faptelor prevăzute în cele două ipoteze de incidenţă a dispoziţiilor legale privind încetarea mandatului care prezintă un grad mult inferior de gravitate şi niciun pericol social, legiuitorul a înţeles să le atribuie efectele juridice sancţionatoare, cu atât mai mult este justificată şi legitimă sancţionarea în cazul săvârşirii unei fapte penale. Altfel spus, ceea ce este relevant pentru incidenţa normei sancţionatoare este prezervarea caracterului reprezentativ al mandatului alesului local, a statutului demnităţii publice ocupate, precum şi garantarea exercitării acestei demnităţi în condiţii de integritate, legalitate şi corectitudine. Toate aceste elemente care definesc statutul juridic al aleşilor locali nu reprezintă decât măsuri necesare pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice, precum şi pentru prevenirea şi combaterea corupţiei şi au ca scop garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice.

19. Trebuie remarcat faptul că sancţiunea instituită prin dispoziţiile legale reprezintă o sancţiune cu natură juridică distinctă de pedeapsa complementară prevăzută în materie penală constând în interdicţia temporară a exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. b) din Codul penal. Legea nr. 393/2004 are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat, domeniu ce nu poate fi supus prin analogie regimului juridic specific dreptului penal şi sancţiunilor penale. Insă, o situaţie similară este cea reprezentată de prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, care instituie sancţiunea decăderii din dreptul persoanei eliberate sau destituite din funcţie ca urmare a săvârşirii abaterii disciplinare prevăzute de lege sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate de a mai exercita o funcţie ori o demnitate publică ce face obiectul prevederilor Legii nr. 176/2010 o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului, asupra căreia Curtea s-a pronunţat în repetate rânduri, constatând constituţionalitatea sa (a se vedea Decizia nr. 391 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 august 2014, paragrafele 15 şi 16).

20. Din examinarea dispoziţiilor introduse prin legea modificatoare, Curtea constată că legiuitorul limitează aplicabilitatea cauzei de încetare de drept a mandatului alesului local (primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilier local şi consilier judeţean) la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, prin care se dispune executarea pedepsei. Pe această cale, legiuitorul exclude de la Incidenţa normei ipoteza condamnării definitive a alesului local la o pedeapsă privativă de libertate pentru care instanţa dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Indirect, legea face distincţie în cadrul aceleaşi categorii de persoane - aleşi locali împotriva cărora a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, în funcţie de modalitatea de executare a pedepsei.

21. În literatura juridică, referindu-se la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, s-a arătat că această măsură constă, în esenţă, în dispoziţia luată de instanţa de judecată, prin însăşi hotărârea de condamnare, de a suspenda, pe o anumită durată şi în anumite condiţii, executarea pedepsei pronunţate. Dacă în decursul termenului de supraveghere condamnatul respectă condiţiile impuse şi are o bună conduită, la expirarea termenului, pedeapsa se consideră executată, iar dacă, dimpotrivă, el nu respectă condiţiile impuse sau săvârşeşte o nouă infracţiune, în cursul termenului de supraveghere, va fi ţinut să execute atât pedeapsa a cărei executare fusese suspendată, cât şi pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.

22. Sub aspectul naturii juridice a acestei instituţii, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este o instituţie complementară menită să întregească posibilităţile pe care legea le dă instanţei judecătoreşti pentru realizarea individualizării pedepsei. Ea fiind consecinţa unei condamnări, îşi păstrează însă caracterul de măsură coercitivă penală, caracter care constă în obligaţia impusă celui condamnat de a avea o bună conduită pe durata termenului de supraveghere şi de a se abţine de la săvârşirea unei noi infracţiuni. Aşa fiind, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere are caracterul juridic de mijloc de individualizare a executării pedepsei şi funcţionează ca o măsură judiciară (substitutiv de pedeapsa) de a cărei respectare depinde stingerea executării (a se vedea în acest sens şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 17 ianuarie 2011 pentru examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 12 iulie 2011). Aşa fiind, individualizarea judiciară a sancţiunii de drept penal este o parte integrantă a activităţii de aplicare a legii penale, activitate care se desfăşoară în cadrul procesului penal şi se concretizează în hotărârea instanţei. În doctrină, s-a arătat că individualizarea judiciară nu este numai o cale de determinare concretă a pedepsei, ci şi un mijloc de adaptare a naturii şi cuantumului ori duratei acesteia la cazul individual, concret, la infracţiunea săvârşită şi mai ales la persoana infractorului, la periculozitatea acestuia şi la aptitudinea lui de a se îndrepta sub influenţa pedepsei. În măsura în care se atribuie pedepsei funcţia de a influenţa asupra conştiinţei, mentalităţii şi conduitei viitoare a condamnatului, în aceeaşi măsură pedeapsa trebuie să corespundă cu gradul de receptivitate a acestuia faţă de influenţa educativă a pedepsei. Criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt detaliate în cuprinsul art. 74 din Codul penal.

23. Cu privire la instituţia încetării de drept a mandatului aleşilor locali în cazul unei condamnări penale, Curtea constată că valoarea socială protejată este Integritatea persoanei care deţine mandatul şi exercită demnitatea publică pentru care a fost aleasă şi pentru care i-a fost acordată încrederea de către alegători. Constatarea ilicitului penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă înlătură prezumţia de nevinovăţie a persoanei acuzate şi plasează prin ea însăşi alesul local în afara cadrului legal de exercitare a funcţiei. De aceea, condamnarea în sine este cea care determină pierderea Integrităţii, element fundamental al mandatului electiv fără de care persoana care ocupă respectiva demnitate publică nu mai are legitimitatea de a-şi continua activitatea.

24 Modalitatea de executare a pedepsei aplicate de către instanţa judecătorească nu este decât un mijloc de individualizare a executării pedepsei, care, deşi are un impact direct, negativ asupra activităţii alesului local dacă pedeapsa trebuie executată în regim de detenţie, întrucât este doar o consecinţă a condamnării, vizează indirect valoarea protejată, respectiv integritatea persoanei care deţine mandatul. Aşa fiind, modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali stabileşte un tratament juridic diferit unor persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, criteriul de distincţie fiind unul care, deşi poate fi calificat ca fiind obiectiv, nu este şi rezonabil, întrucât, aşa cum s-a arătat, prin el însuşi nu poate justifica pierderea integrităţii, ca valoare protejată de normele în discuţie. Numai condamnarea este cea care determină schimbarea situaţiei juridice a persoanei care exercită demnitatea publică şi o descalifică pe aceasta din punct de vedere legal şi moral pentru ocuparea funcţiei pentru care a fost aleasă. Prezumţia de nevinovăţie, de bună-credinţă şi de loialitate a acesteia au fost desfiinţate ca efect al hotărârii definitive de condamnare, astfel încât, indiferent de modul de executare al pedepsei, unei astfel de persoane nu i se mai poate încredinţa de către stat exerciţiul autorităţii publice, întrucât, prin condamnarea penală, persoana care ocupă demnitatea publică pierde legitimitatea şi încetează de a mai fi în acord cu interesele generale ale comunităţii care i-a încredinţat mandatul.

25. Pentru toate aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. f), respectiv art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 creează diferenţe de tratament juridic între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică şi, implicit, nu asigură ocuparea unei funcţii publice în condiţii de egalitate pentru toţi cetăţenii, împrejurare care este de natură să nesocotească prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Constituţie Excluderea de sub incidenţa legii, deci de la sancţiunea încetării de drept a mandatului a persoanelor pentru care executarea pedepsei penale a fost suspendată echivalează în drept cu un privilegiu creat acestora şi, implicit, lipseşte de efecte juridice o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare. Opţiunea legiuitorului este cu atât mai discutabilă cu cât aceasta vizează persoane care ocupă funcţii reprezentative în stat şi care exercită prerogative de putere reală, persoane ale căror fapte de natură penală produc consecinţe grave asupra bunei funcţionări a autorităţilor publice, asupra actului decizional care priveşte interesul general al societăţii şi, nu în ultimul rând, asupra încrederii cetăţenilor în autoritatea şi prestigiul instituţiilor statului.

26. Mai mult, dispoziţiile criticate contravin şi prevederilor art. 16 alin. (2) din Constituţie. Într-adevăr, în măsura în care anumite subiecte de drept sunt excluse, prin efectul unei dispoziţii legale adoptate în considerarea lor şi aplicabile numai în ceea ce le priveşte, dispoziţiile legale în cauză nesocotesc principiul constituţional potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege”.

27. În acest context, Curtea a reţinut că importanţa şi necesitatea reglementărilor în materia combaterii corupţiei şi promovării integrităţii în sectorul public, în cadrul sistemului normativ naţional, sunt cunoscute şi acceptate, aceste reglementări reprezentând răspunsul la o cerinţă reală a societăţii româneşti şi o componentă de bază a dialogului României cu partenerii săi europeni, în cadrul procesului de evaluare a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate de aceasta ca stat membru al Uniunii Europene. În jurisprudenţa sa (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 1.412 din 16 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009, sau Decizia nr. 1.082 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 3 octombrie 2009), Curtea a statuat, printre altele, că din raţiuni de prevenire a faptelor de corupţie de către anumite categorii de personal, anume individualizat, legiuitorul este liber să instituie în sarcina acelui personal obligaţii suplimentare, tocmai în considerarea activităţii pe care acesta o desfăşoară, activitate de o anumită natură şi importanţă. Astfel, pentru toate categoriile socio-profesionale legiuitorul a prevăzut consecinţe drastice atunci când intervin condamnări la pedepse privative de libertate. De vreme ce pentru salariaţi (de exemplu, art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 388 şi 572 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), funcţionari publici [de exemplu, art. 54 lit. h)] coroborat cu art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, judecători şi procurori (art. 65 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), contractul de muncă sau raportul de serviciu încetează ca urmare a condamnării la pedepse privative de libertate, indiferent de forma sub care se execută aceasta, cu atât mai mult este de aşteptat din partea demnitarilor publici asumarea responsabilităţii unei conduite în deplină legalitate şi integritate.

28. Având în vedere aceste argumente, Curtea apreciază că scopul iniţial urmărit de legiuitor, acela de a asigura integritatea mandatului aleşilor locali, inclusiv prin înlăturarea tuturor celor care dovedesc dispreţ faţă de lege şi valorile comunităţii, este puternic afectat prin modificarea legislativă, care lipseşte de eficienţă lupta împotriva corupţiei la nivelul administraţiei locale, precum şi cadrul legislativ în materie de integritate. Astfel, posibilitatea lăsată celor condamnaţi la pedepse privative de libertate, dar care nu execută pedeapsa în regim de detenţie, de a continua nestingherit să exercite demnitatea publică, cu toate drepturile şi responsabilităţile pe care exerciţiul autorităţii de stat le implică, contravine principiului supremaţiei Constituţiei şi a obligativităţii respectării legilor, consacrat da art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, şi vulnerabilizează încrederea cetăţenilor în autorităţile statului.

29. Pe de altă parte, Curtea constată că legea de modificare şi completare a Legii nr. 393/2004 vizează şi completarea art. 15 alin. (2) din lege, referitor la încetarea de drept a mandatului de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean într-o nouă ipoteză, prevăzută la lit. e1), respectiv „condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-290 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare”. Noua ipoteză nu constituie altceva decât o derogare de la regula nou instituită prin modificările analizate anterior, aplicabilă doar în cazul mandatelor de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean, care vor înceta de drept în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile de corupţie prevăzute la art. 289 (luarea de mită) şi art. 290 (darea de mită) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, independent de modalitatea de executare a pedepsei principale.

30. În vederea combaterii fenomenului de corupţie, Curtea menţionează că România a ratificat, prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, care prevede că „fiecare stat parte elaborează şi aplică sau are în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate” (art. 5 paragraful 1). Astfel, „fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative şi administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenţii şi conforme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a determina criterii pentru candidatura şi alegerea la un mandat public” (art. 7 paragraful 2), iar pentru a lupta împotriva corupţiei, fiecare stat parte trebuie să încurajeze în mod special „integritatea, cinstea şi răspunderea agenţilor publici, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic”, sens în va aplica, „în cadrul propriilor sisteme instituţionale şi juridice, coduri sau norme de conduită pentru exercitarea corectă, onorabilă şi corespunzătoare a funcţiilor publice” (art. 8 paragrafele 1 şi 2).

31. Cu privire la fenomenul corupţiei. Curtea a statuat, prin Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29 ianuarie 2014, că acesta „este considerat a fi una dintre cele mai grave ameninţări cu privire la instituţiile statului de drept, democraţie, drepturile omului, echitatea şi justiţia socială, cu efecte negative asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice şi asupra funcţionării economiei de piaţă. Corupţia se constituie într-un obstacol al dezvoltării economice a statului şi compromite stabilitatea instituţiilor democratice şi fundamentul moral al societăţii. În consecinţă, în ultima perioadă, politica penală declarată a statului a fost aceea de a intensifica eforturile în scopul adoptării unor acte normative în materia combaterii corupţiei, care, printre altele, să prevadă incriminarea coordonată a tuturor infracţiunilor de corupţie la toate nivelurile autorităţilor şi instituţiilor statului”.

32. Or, în condiţiile în care acest efort al autorităţilor statului de a combate fenomenul de corupţie nu are ca rezultat înlăturarea persoanelor condamnate pentru fapte de corupţie de la exerciţiul autorităţii de stat, întregul demers legislativ şi judiciar apare ca inutil. Derogarea prevăzută în norma completatoare, în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie prevăzute la art. 289 şi 290 din Codul penal, pare a fi o concesie pe care legiuitorul O face procesului de eliminare a corupţiei în exercitarea demnităţilor publice în domeniul administraţiei locale. Însă această concesie este limitată dintr-o dublă perspectivă: a faptelor penale săvârşite de aleşii locali-derogarea vizează doar darea şi luarea de mită, şi a subiecţilor de drept cărora norma li se aplică-sancţiunea încetării de drept a mandatului priveşte doar persoanele care deţin calitatea de primar sau preşedinte de consiliu judeţean, iar nu şi pe cele care deţin calitatea de consilieri locali sau judeţeni. Ambele limite stabilite de norma criticată sunt neconstituţionale. Astfel, referirea exclusivă la art. 289 şi 290 din Codul penal, cu înlăturarea celorlalte infracţiuni de corupţie şi de serviciu prevăzute de legea penală, precum traficul de influenţă (art. 291), cumpărarea de influenţă (art. 292), delapidarea (art. 295), abuzul în serviciu (art. 297), conflictul de interese (art. 301), divulgarea informaţiilor secrete de stat (art. 303), divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (art. 304), deturnarea de fonduri (art. 307), sau a celor asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, prevăzute de art. 10-185 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, ci din contră dovedeşte o distincţie aleatorie şi arbitrară pe care legiuitorul o realizează cu privire la infracţiuni dintr-un domeniu reglementat unitar, care protejează valori sociale identice sau similare. Pe de altă parte, aplicarea sancţiunii încetării de drept a mandatului doar în ceea ce priveşte persoanele condamnate care deţin calitatea de primar sau preşedinte de consiliu judeţean, cu excluderea celorlalte categorii de aleşi locali, este de asemenea discriminatorie, întrucât toate persoanele care sunt susceptibile a avea calitatea de subiect activ al infracţiunilor de corupţie sau de serviciu sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin în exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

33. Având în vedere aceste argumente, Curtea reţine că dispoziţia cuprinsă în art. 15 alin. (2) Ut. e1) din legea modificatoare încalcă prevederile art. 16 din Constituţie, întrucât prin derogarea operată stabileşte, pe de o parte, discriminări între persoane aflate în situaţii juridice identice, respectiv care deţin calitatea de primar sau preşedinte de consiliu judeţean, din perspectiva infracţiunilor săvârşite pe care legea penală, în considerarea valorilor protejate, le plasează într-o structură unitară, şi, pe de altă parte, privilegii pentru persoane care exercită atribuţii de putere publică - consilieri locali şi judeţeni - şi care, alături de primari şi preşedinţi de consilii judeţene, se încadrează în aceeaşi categorie juridică a aleşilor locali, dar cărora nu li se aplică sancţiunea încetării de drept a mandatului.

34. În concluzie, Curtea constată că legea modificatoare deturnează în mod nepermis scopul legii modificate, acela de a garanta integritatea, cinstea şi răspunderea aleşilor locali, conform principiilor fundamentale ale statului de drept Asigurarea prestigiului funcţiei exercitate impune o conduită legală, socială şi morală în acord cu rangul demnităţii publice, cu gradul de reprezentare şi cu încrederea oferită de cetăţeni în procesul electoral. Or, prin intervenţia legislativă supusă controlului de constituţionalitate, legiuitorul lipseşte de efecte juridice unul dintre instrumentele principale prin care se asigură îndeplinirea acestui scop - hotărârea judecătorească de condamnare a persoanei care a săvârşit o faptă incriminată de legea penală şi care o face incompatibilă cu continuarea activităţii de reprezentant al comunităţii. Prin însăşi finalitatea urmărită, prin adoptarea sa, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) şi (5) referitoare la statul de drept, supremaţia Constituţiei şi respectarea obligatorie a legilor şi prevederile art. 16 care consacră principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor.

35. De asemenea, legea criticată contravine şi prevederilor art. 11 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”. Astfel, ratificând sau aderând la convenţiile internaţionale, statul român şi-a asumat obligaţiile de a respecta şi transpune întocmai prevederile internaţionale în dreptul său intern, şi anume obligaţia de a incrimina corupţia persoanelor care se circumscriu categoriei de funcţionari publici, deci inclusiv celei de aleşi locali. Aceste obligaţii asumate prin tratate internaţionale constituie garanţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, ca element al statului de drept, prevăzut expres de art. 1 alin. (3) din Constituţie.

36. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi constată că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali este neconstituţională, în ansamblul său.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului şi se publică în Monitorul Oficiai al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 iulie 2016.

 

PREŞEDINTE INTERIMAR

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.159/AC din 8 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 24.701 din 22 octombrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 19/SEA din 5 aprilie 2016, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.903 din 27 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.845 din 16 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.790/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 iulie 2016.

Nr. 1.509.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

 

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) şi s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 şi 271 bis din 14 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice se realizează de către operatori economici care deţin un atestat emis în condiţiile prezentului regulament, potrivit competenţelor acordate de tipul de atestat pe care îl deţin, cu respectarea prevederilor legii şi ale reglementărilor în vigoare.

(2) Titularul de atestat nu poate deţine simultan două sau mai multe atestate care acordă aceleaşi competenţe,

(3) în situaţia în care se acordă unui operator economic un tip de atestat care include, conform art. 8 alin. (1), alt tip de atestat deţinut de acesta, simultan se retrage atestatul cu cele mai puţine competenţe.

Art. 2. - Prezentul regulament stabileşte:

a) procedura de atestare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, incluzând prevederi specifice pentru acordarea, modificarea, vizarea, suspendarea, retragerea sau refuzul acordării atestatului;

b) drepturile şi obligaţiile operatorului economic care deţine un atestat, denumit titular de atestat.

Art. 3. - Prevederile regulamentului se aplică de către operatorul economic care solicită atestatul pentru activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice, operatorul economic prevăzut la art. 4 alin. (1) şi titularul de atestat, pe durata de valabilitate a acestuia.

Art. 4. - (1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) deţine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzător tipurilor de lucrări ce vor fi realizate, emis de o autoritate publică din ţara de origine sau de orice altă entitate din ţara de origine, îndreptăţită să emită un astfel de document:

b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de o traducere necertificată în limba română a documentului prevăzut la lit. a) şi o declaraţie pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română conform modelului din anexa nr. 2, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum şi un document de înregistrare la autorităţile competente ţara de origine, tradus în limba română în formă necertificată;

c) deţine o confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi se confirmă îndeplinirea cerinţelor de la lit. a), b) şi e);

d) respectă, pe durata desfăşurării activităţilor de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice, obligaţiile prevăzute la art. 31, corespunzător tipurilor de lucrări realizate;

e) face dovada achitării unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competenţelor.

(2) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-o ţară membră UE/SEE/Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevăzut la alin. (1) lit. a).

(3) Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât Elveţia sau într-un stat care nu este stat membru UE/SEE, poate solicita şi obţine acordarea unui atestat emis în condiţiile prezentului regulament dacă îndeplineşte condiţiile de acordare corespunzătoare tipului de atestat solicitat prevăzute în prezentul regulament şi dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a atestatului. Respectarea cerinţelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în ţara de origine a societăţii, traduse în limba română în formă necertificată.

Art. 5. - (1) Prevederile regulamentului nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară:

a) activităţi de proiectare, producere sau furnizare/ comercializare de echipamente sau materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electrice;

b) activităţi de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale;

c) activităţi de executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice/defrişare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene

(2) Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor general, în baza unui contract de antrepriză încheiat cu un beneficiar şi care nu deţine un atestat acordat de ANRE, are dreptul de a subcontracta lucrările de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice care, prin contractul încheiat CU beneficiarul investiţiei, sunt în sarcina sa, numai către operatori economici atestaţi conform prezentului regulament şi numai cu acordul beneficiarului. Antreprenorul general are obligaţia de a coordona realizarea tuturor lucrărilor de instalaţii electrice printr-un angajat al său care deţine calitatea de electrician autorizat, având gradul de autorizare corespunzător nivelului de tensiune la care se realizează lucrările; antreprenorul general este responsabil pentru lucrările de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice realizate, în solidar cu operatorul economic titular de atestat cu care a subcontractat realizarea acestor lucrări.

(3) Producătorii de energie electrică, operatorii de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie care sunt titulari de licenţe acordate de ANRE pentru aceste activităţi, au dreptul să realizeze lucrări de proiectare, execuţie şi verificare a instalaţiilor electrice din cadrul reţelelor electrice pe care le exploatează sau care urmează să facă parte din reţelele electrice pe care le exploatează, fără a fi necesară deţinerea unui atestat acordat de ANRE, utilizând personal propriu calificat şi autorizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea cerinţelor minime de dotări şi de personal cuprinse în anexele nr. 4 şi 5, aferente tipurilor de lucrări realizate şi nivelului de tensiune al respectivelor instalaţii electrice.

Art. 6. - (1) în înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. atestat - act administrativ acordat unui operator economic solicitant, prin care i se acordă acestuia dreptul de a desfăşura, după caz, activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, în limitele şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament;

2. atestare - activitatea privind acordarea unui atestat operatorului economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, precum şi vizarea, modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului sau refuzul acordării acestuia;

3. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii care atestă calitatea de electrician autorizat, gradul, tipul şi limitele de competenţă ale titularului, emisă în condiţiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

4. executare - ansamblul activităţilor desfăşurate de un operator economic atestat în vederea realizării/modificării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a legislaţiei, normelor, normativelor tehnice, prescripţiilor şi altor reglementări incidente domeniului instalaţiilor electrice. Aceste activităţi includ şi lucrările de mentenanţă care necesită intervenţii asupra unor componente ale instalaţiilor electrice;

5. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente electrice asociate care au caracteristicile coordonate pentru a îndeplini un scop dat; instalaţia electrică include partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din sistemul electroenergetic naţional sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

6. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acesteia;

7. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;

8. operator economic - orice persoană juridică de drept public (unitate administrativ-teritorială sau o structură proprie a acesteia, având personalitate juridică) sau persoană de drept privat, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau executare de lucrări, precum şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. responsabil tehnic cu execuţia - persoana fizică, titulară a unui document care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia, emis de o autoritate publică în condiţiile legii;

10. regulament - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016;

11. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condiţiilor de continuare a activităţilor supuse atestării şi aplicarea vizei pe atestat;

12. titular de atestat - operator economic care deţine un atestat acordat de ANRE în condiţiile prezentului regulament sau persoana fizică ce deţine un atestat acordat de ANRE în condiţiile prezentului regulament, precum şi operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1);

13. verificator de proiecte - persoana fizică, titulară a unui document care atestă calitatea de verificator de proiecte, emis de o autoritate publică în condiţiile legii.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. ANRSC- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sau orice succesor al acesteia;

3. CA - Comisia de atestare;

4. MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul construcţiilor;

5. RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, organism naţional de acreditare a laboratoarelor de încercări/analize, etalonare metrologică, organisme de inspecţie şi de certificare, http://www.renar.ro

6. RTE - responsabil tehnic cu execuţia;

7. SEE - Spaţiu Economic European;

8. SEN- Sistemul electroenergetic naţional;

9. SMC - Sistem de management al calităţii;

10. UE - Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL II

Activităţi supuse atestării

 

Art. 7. - Categoriile de instalaţii electrice, a căror proiectare, executare şi verificare se fac de către un operator economic atestat în condiţiile prezentului regulament, sunt:

a) instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice;

b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor;

c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane şi staţii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

Art. 8. - (1) Atestatele emise de ANRE sunt:

a) Atestat de tip A - încercări de echipamente şi instalaţii electrice; include competenţele atestatelor de tip A2 şi A1;

b) Atestat de tip A1 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune;

c) Atestat de tip A2 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune; include competenţele atestatului de tip A1;

d) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile;

e) Atestat de tip B - proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, Sa tensiunea nominală de 0,4 kV; include competenţele atestatelor de tip Bp, Be, Bi şi Ai;

f) Atestat de tip Bp - proiectare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;

g) Atestat de tip Be - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competenţele atestatelor de tip Bi şi A1;

h) Atestat de tip Bi - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale; include competenţele atestatului de tip A1;

i) Atestat de tip C1A- proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatului de tip Bp;

j) Atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV+110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competenţele atestatelor de tip C1Aşi Bp;

k) Atestat de tip C2A- executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatelor de tip Be, Bi, A2 şi A1;

l) Atestat de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV+110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competenţele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 şi A1;

m) Atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip C1B, C1A şi Bp;

n) Atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 şi A1;

o) Atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip C1B, C1A şi Bp;

p) Atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 şi A1;

q) Atestat de tip E2PA - executare de lucrări la instalaţii electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice.

(2) Competenţele pe care le conferă titularului tipurile de atestate de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Titularii de atestate pot contracta şi realiza activităţi de operare a instalaţiilor electrice şi a capacităţilor energetice deţinute de operatorii de reţea, de producători sau de clienţi finali, la nivelul competenţelor conferite de tipul de atestat deţinut, constând, după caz, în supravegherea funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea, coordonarea şi realizarea manevrelor, precum şi realizarea de activităţi de mentenanţă.

(4) Tipurile de atestate prevăzute la alin. (1) lit. e), g), h), k), I), n), p) şi q) includ şi competenţe privind efectuarea de lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, în condiţiile atestatului deţinut, precum şi ale respectării cerinţelor Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006 şi ale oricăror reglementări aplicabile, emise de autorităţile competente.

Art. 9. - (1) Durata de valabilitate a oricărui tip de atestat este nelimitată.

(2) Valabilitatea atestatului este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a acestuia, în condiţiile prezentului regulament. Termenul de vizare este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, de la data ultimei vizări a acestuia.

Art. 10. - Atestatele se acordă şi se emit de către ANRE, în condiţiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Procedura de solicitare a unul atestat

 

Art. 11. - (1) Pentru obţinerea unui atestat, solicitantul, prin reprezentantul său legal, înregistrează la ANRE o cerere de atestare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, în original. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, ANRE confirmă solicitantului înregistrarea acesteia, comunicându-i totodată informaţii privind procedura de soluţionare a cererii sale.

(2) Cererea de atestare este însoţită de documente justificative, în funcţie de tipul de atestat solicitat, redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Nu poate solicita emiterea unui atestat operatorul economic aflat în procedură de faliment.

Art. 12. - (1) Solicitantul de atestat are obligaţia de a achita un tarif de emitere a atestatului, pentru fiecare tip de atestat solicitat.

(2) Tariful de emitere a atestatului se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii prevăzute la art. 11 alin. (1).

(3) în situaţia în care se constată că în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute art. 11 alin. (1) suma aferentă tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral şi efectiv virată în contul de destinaţie, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru şi cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale.

Art. 13. - (1) Operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unui atestat, ca urmare a reorganizării prin fuziune, divizare, transfer de activităţi etc. a operatorului economic titular al respectivului atestat, în cazul în care doreşte continuarea activităţilor supuse atestării, este obligat să solicite acordarea unui nou atestat pe numele său în termen de maximum 30 de zile de la data la care transferul devine efectiv sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului a noului operator economic înfiinţat.

(2) La cererea de acordare a noului atestat solicitantul va anexa documente justificative din care să reiasă reorganizarea titularului de atestat, respectiv înfiinţarea noului operator economic, şi documentaţia prevăzută de regulament pentru obţinerea respectivului tip de atestat.

(3) Operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unui atestat valabil poate presta acea activitate până la obţinerea unui atestat pe numele său, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data la care transferul devine efectiv sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului a noului operator economic înfiinţat, cu respectarea condiţiilor de valabilitate asociate tipului respectiv de atestat.

Art. 14. - (1) Documentele justificative anexate cererii de emitere a unui atestat sunt:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau extras obţinut în urma interogării bazei de date a registrului comerţului, în copie, care să reflecte situaţia actualizată a solicitantului la data cererii de atestare, cu privire la starea sa, datele de identificare şi căile de comunicare ale acestuia şi din care să rezulte că solicitantul are înregistrat ca obiect de activitate principal sau secundar activităţi de tipul celor supuse atestării; în cazul persoanelor fizice, documente care dovedesc că solicitantul îndeplineşte condiţiile stabilite de lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice, fiind înregistrat în România ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) lista dotărilor tehnico-materiale pe care solicitantul le deţine în proprietate sau în folosinţă, întocmită conform modelului din anexa nr. 8; dotările cuprinse în listă trebuie să le includă cel puţin pe cele prevăzute în anexa nr. 4, corespunzătoare tipului de atestat solicitat;

c) Fişa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, existent la momentul solicitării atestării, alocat activităţilor supuse atestării, întocmită conform anexei nr. 9; structura de personal trebuie să cuprindă angajaţi având calitatea de electrician autorizat, având minimum gradul şi tipul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune şi tipului de activitate aferent atestatului solicitat; fişa va fi însoţită de un extras din Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (care se completează la nivelul operatorului economic şi se transmite la inspectoratul teritorial de muncă potrivit normelor în vigoare), datat şi semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajaţi a persoanelor din structura de personal, sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea;

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, întocmită conform modelului din anexa nr. 2, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic cu privire la menţinerea dotării tehnico-materiale minime la nivelul prevăzut în anexa nr. 4 şi asigurării structurii minime de personal calificat şi autorizat prevăzute în anexa nr. 5 la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de atestat deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi, precum şi cu privire la respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular de atestat;

e) documente care să facă dovada implementării în cadrul operatorului economic a unui sistem de management al calităţii (SMC), certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001;

f) dovada achitării obligaţiei financiare stabilite conform art. 12.

(2) Indiferent de tipurile de atestate solicitate, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit într-un singur exemplar, pe suport hârtie, redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot transmite în format electronic, certificate cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare a unui atestat

 

Art. 15. - (1) ANRE analizează dacă cererea şi documentele anexate acesteia, transmise de solicitant, corespund prevederilor prezentului regulament.

(2) ANRE, din proprie iniţiativă sau în urma unei sesizări primite, poate verifica, la sediul social sau la sediile secundare/punctele de lucru ale solicitantului, autenticitatea documentaţiei justificative transmise de acesta ca anexă la cererea de atestare, precum şi realitatea celor prezentate în respectivele documente; rezultatul verificării se înscrie într-un proces-verbal, care se constituie parte integrantă a documentaţiei anexate cererii de atestare şi se semnează de reprezentantul ANRE şi de un reprezentant al solicitantului, care a fost de faţă la verificările realizate de ANRE.

Art. 16. - (1) în cazul în care documentaţia transmisă de solicitant nu este completă sau conţine neclarităţi, ANRE îi solicită acestuia, printr-o adresă, să o completeze sau să o clarifice şi îi transmite informaţii privitoare la termenele de răspuns şi de procesare a cererii.

(2) Solicitantul transmite completările sau clarificările solicitate de ANRE în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea comunicării. Completările/Clarificările sunt analizate şi, după caz, se reia procedura prevăzută la alin. (1).

(3) Dacă solicitantul nu transmite toate completările/ clarificările în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării cererii, aceasta se clasează şi ca urmare va fi scoasă din evidenţa ANRE, solicitantul fiind informat printr-o adresă.

(4) În cazul clasării cererii de atestare în baza prevederilor alin. (3), dacă solicitantul depune o nouă cerere pentru acordarea aceluiaşi tip de atestat în termen de 30 de zile de la clasarea cererii, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) şi (2), solicitantul va achita doar un procent de 50% din tariful de emitere a atestatului.

Art. 17. - (1) în termen de maximum 10 zile de la data la care documentaţia este completă, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului.

(2) Raportul este supus aprobării în următoarea şedinţă a Comisiei de atestare.

(3) Decizia de acordare/refuz a/al atestării, precum şi atestatul se emit de către ANRE în cel mult 5 zile de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, la cerere, în copie, prin fax sau e-mail.

(4) Atestatele şi deciziile în original se ridică de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al solicitantului.

(5) Decizia de refuz al atestării conţine motivele neacordării atestatului solicitat.

Art. 18. - (1) Atestatele prevăzute la art. 8 alin. (1) se întocmesc conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Atestatul emis are un număr de ordine unic, care se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic al ANRE.

 

CAPITOLUL V

Comisia de atestare

 

Art. 19. - (1) Comisia de atestare este numită prin decizie a preşedintelui ANRE şi este formată din 5 (cinci) membri, dintre care unul este preşedinte, unul este vicepreşedinte şi trei sunt membri cu drept de vot, dintre care unul are şi rol de secretar al comisiei.

(2) Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a unei proceduri interne aprobate de ANRE, şedinţele fiind conduse de preşedintele comisiei şi, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.

(3) Comisia de atestare are următoarele competenţe:

a) analizează raportul cu privire la soluţionarea cererii de atestare şi hotărăşte solicitarea de informaţii/clarificări suplimentare, atestarea sau refuzul atestării;

b) analizează raportul şi hotărăşte cu privire la modificarea, vizarea, suspendarea sau retragerea atestatului.

(4) Şedinţele Comisiei de atestare se programează şi se desfăşoară cel puţin o dată într-o lună calendaristică, data şedinţei şi ordinea de zi propusă afişându-se pe pagina de internet a ANRE cu cel puţin 5 zile înainte de datei şedinţei.

(5) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu majoritate simplă a voturilor, în baza rapoartelor întocmite, şi sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit în cadrul şedinţei.

(6) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (5)ANRE:

a) emite decizia de atestare sau de refuz al atestării, de modificare, de suspendare sau de retragere a atestatului şi, după caz, atestatul;

b) vizează un atestat existent.

(7) Şedinţele Comisiei de atestare se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 membri.

(8) în cazul în care votul este paritar, votul preşedintelui/vicepreşedintelui care conduce şedinţa este decisiv.

Art. 20. - (1) Hotărârea cu privire la acordarea, refuzul acordării sau vizarea unui atestat se ia cu considerarea următoarelor criterii:

a) completitudinea şi veridicitatea documentaţiei anexate cererii de atestare transmise de solicitant, prin raportare la prevederile prezentului regulament;

b) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric minimal, la momentul acordării atestatului, rezultat din documentele transmise de solicitant, care să permită titularului de atestat realizarea de demersuri în vederea încheierii de contracte de lucrări potrivit competenţelor tipului de atestat deţinut;

c) asigurarea/menţinerea unui sistem de management al calităţii implementat de solicitant şi certificat conform legislaţiei în vigoare;

d) angajamentul solicitantului, la momentul acordării atestatului, cu privire la utilizarea structurii minime de personal şi a dotărilor minime cu ocazia desfăşurării efective a lucrărilor contractate potrivit competenţelor rezultate din tipul de atestat deţinut;

e) în cazul acordării unui nou tip de atestat unui operator economic care este titular al unui alt tip de atestat, evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor lucrărilor realizate potrivit atestatului deţinut, realizată pe baza aprecierilor transmise de solicitant potrivit prevederilor art. 31 lit. h), prin raportare la valorile de referinţă stabilite de ANRE în anexa nr. 11;

f) în cazul vizării unui atestat, existenţa unui cadru tehnico-organizatoric adecvat, rezultat din documentele transmise de solicitant, în raport cu obligaţiile titularului de atestat prevăzute la art. 31 lit. b) şi c).

(2) ANRE poate refuza acordarea unui nou tip de atestat dacă gradul de satisfacţie anual al beneficiarilor se situează, în ultimii 2 ani consecutivi de valabilitate a unui alt atestat deţinut de acelaşi titular, sub valorile de referinţă stabilite de ANRE în anexa nr. 11.

Art. 21 - (1) Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestată la ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

(2) Contestaţia se analizează şi se soluţionează în cadrul următoarei şedinţe a Comisiei de atestare de la data primirii contestaţiei, fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei comisiei.

(3) Răspunsul la contestaţie se comunică solicitantului, în termen de 5 zile de la data şedinţei Comisiei de atestare.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de verificare şi vizare periodică a unui atestat

 

Art. 22. - (1) Cu cel puţin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a atestatului, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de această dată, titularul atestatului transmite la ANRE, anexat unei adrese semnate de reprezentantul său legal, în vederea verificării şi vizării atestatului de către ANRE, documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) şi e), actualizate, originalul atestatului, precum şi dovada achitării unui tarif de vizare a atestatului, egal cu 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.

(2) în adresa prevăzută la alin. (1) titularul de atestat va preciza dacă are lucrări contractate şi/sau în derulare. În caz afirmativ, lista prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. b) trebuie să conţină cel puţin dotările tehnico-materiale prevăzute în anexa nr. 4 la regulament pentru respectivul tip de atestat, iar lista prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. c) trebuie să conţină cel puţin personalul prevăzut în anexa nr. 5 la regulament pentru respectivul tip de atestat.

(3) în baza documentelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), direcţia de specialitate din cadrul ANRE verifică îndeplinirea de către titularul de atestat a criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) şi f). În cazul în care documentaţia este completă, criteriile de vizare sunt îndeplinite şi tariful de vizare a atestatului a fost efectiv virat în contul ANRE, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care se propune Comisiei de atestare să constate îndeplinirea condiţiilor pentru vizarea atestatului.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) este prezentat în următoarea şedinţă a Comisiei de atestare, care constată îndeplinirea condiţiilor pentru vizarea atestatului.

(5) Vizarea atestatului se realizează, înainte de expirarea termenului de vizare, prin aplicarea ştampilei ANRE pe atestat şi înscrierea pe acesta a datei aplicării vizei, precum şi a următorului termen de vizare.

(6) Un atestat care nu a fost vizat până la împlinirea termenului de vizare îşi pierde valabilitatea, titularul pierzând drepturile conferite de respectivul atestat. În cazul în care se doreşte continuarea activităţilor atestate, solicitantul va trebui să reia procedura de acordare a atestatului.

(7) Atestatele vizate se ridică de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al titularului de atestat.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de modificare a unui atestat

 

Art. 23. - (1) La cererea titularului de atestat ANRE decide modificarea atestatului atunci când a survenit una dintre următoarele situaţii:

a) schimbarea denumirii şi/sau a formei juridice a titularului de atestat;

b) schimbarea sediului social al titularului de atestat.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate la ANRE de către titularul de atestat, în termen de 10 zile de la apariţia lor, împreună cu cererea de modificare a atestatului, însoţită de documente care confirmă modificările survenite la titularul de atestat şi dovada plăţii tarifului de modificare a atestatului, care are valoarea de 25% din tariful de acordare a respectivului tip de atestat.

(3) în situaţia de la alin. (2) cererea de modificare se soluţionează prin emiterea unui nou atestat modificat, cu acelaşi număr de ordine şi acelaşi termen de vizare.

(4) în situaţii justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, ANRE poate decide modificarea unui atestat şi din proprie iniţiativă, situaţie în care nu se percepe niciun tarif de la titularul acestuia.

Art. 24. - (1) în termen de cel mult 10 zile de la data la care documentaţia este completă, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune modificarea atestatului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este supus aprobării în următoarea şedinţă a Comisiei de atestare.

(3) în cazul aprobării, decizia de modificare a atestatului, precum şi atestatul modificat se emit de către ANRE în cel mult 5 zile de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, în copie, prin fax sau e-mail.

(4) Atestatele şi deciziile modificate se ridică de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al titularului de atestat.

Art. 25. - În cazul pierderii sau distrugerii atestatului, la solicitarea titularului de atestat, ANRE poate emite un duplicat, după prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost efectuată publicarea anunţului privind pierderea/distrugerea atestatului, într-un ziar de circulaţie naţională, precum şi după achitarea unui tarif pentru eliberarea unui duplicat.

 

CAPITOLUL VIII

Suspendarea sau retragerea atestatului

 

Art. 26. - (1) La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide suspendarea unui atestat în următoarele situaţii:

a) în cazul în care se constată că titularul de atestat încalcă în mod repetat o obligaţie prevăzută la art. 31, cu excepţia celor de la art. 31 lit. b) şi c). Prin „mod repetat” se înţelege cel puţin de 2 ori într-o perioadă de 1 an pentru aceeaşi obligaţie;

b) în cazul în care se constată că titularul de atestat nu respectă obligaţiile cu privire la asigurarea personalului calificat şi/sau autorizat, prevăzute la art. 31 lit. b), sau obligaţiile cu privire la asigurarea dotărilor tehnice minime, prevăzute în art. 31 lit. c);

c) în cazul în care nu a respectat o măsură de conformare dispusă de ANRE cu privire la îndeplinirea unei obligaţii care îi revine în calitate de titular de atestat;

d) la cererea motivată a titularului de atestat;

e) dacă gradul de satisfacţie anual al beneficiarilor se situează, în ultimii 3 ani consecutivi de valabilitate al atestatului, sub valorile de referinţă stabilite de ANRE în anexa nr. 11.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în decizia prin care se dispune suspendarea atestatului ANRE stabileşte măsuri de conformare în sarcina titularului de atestat, pe durata suspendării, cu termene de ducere la îndeplinire.

(3) Prin decizia prin care se dispune suspendarea unui atestat se stabilesc condiţiile în care încetează suspendarea şi/sau termenele la care încetează suspendarea.

(4) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. e) durata de suspendare a atestatului este de 6 luni de la data emiterii deciziei de suspendare. O nouă suspendare pentru motivul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate avea loc numai după un an de la terminarea precedentei suspendări.

(5) Pe durata suspendării unui atestat se suspendă drepturile titularului de atestat prevăzute la art. 30. În cazul prevăzut la alin, (1) lit. e), dacă titularul atestatului are, la data emiterii deciziei de suspendare, contracte în derulare încheiate potrivit drepturilor conferite de acel tip de atestat, acesta poate desfăşura, în baza atestatului suspendat, activităţile/lucrările necesare finalizării acelor contracte.

Art. 27. - La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide retragerea unui atestat în următoarele situaţii:

a) în cazul falimentului titularului sau radierii acestuia din registrul comerţului; aceste situaţii, se aduc la cunoştinţa ANRE de către titularul de atestat, în termen de 10 zile de la data apariţiei lor, împreună cu cererea de retragere a atestatului şi documente care confirmă, după caz, falimentul sau radierea titularului de atestat;

b) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat de ANRE şi, pe durata suspendării, nu a îndeplinit întocmai şi/sau la termen o măsură de conformare dispusă de ANRE;

c) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat de ANRE desfăşoară, pe durata suspendării, activităţi sau lucrări care intră în domeniul de competenţe aferente atestatului suspendat, conform prevederilor din anexa nr. 6,

d) în cazul în care titularul unui atestat a solicitat şi i s-a acordat de către ANRE un nou atestat, care include competenţele atestatului pe care îl deţine; în această situaţie, odată cu acordarea noului atestat, ANRE retrage atestatul iniţial, ale cărui competenţe vor fi exercitate potrivit noului atestat acordat;

e) în situaţia prevăzută în cuprinsul art. 13 alin. (1), în care operatorul economic titular de atestat transferă unui alt operator economic activitatea ce face obiectul unui atestat valabil;

f) la cererea motivată a titularului de atestat.

Art. 28. - La luarea deciziei cu privire la suspendarea/retragerea unui atestat, ANRE ţine seama de contractele pe care titularul de atestat le are în derulare şi de efectele pe care le poate avea suspendarea/retragerea atestatului asupra unui utilizator/operator de reţea sau asupra alimentării cu energie electrică a clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, care este parte în aceste contracte.

Art. 29. - (1) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune suspendarea/retragerea atestatului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este supus aprobării în următoarea şedinţă a Comisiei de atestare.

(3) în cazul aprobării, decizia de suspendare/retragere a atestatului se emite de către ANRE în cel mult 5 zile de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, în copie, prin fax, email sau servicii poştale.

(4) Deciziile de suspendare/retragere se ridică de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al titularului de atestat.

 

CAPITOLUL IX

Drepturi şi obligaţii ale titularului de atestat

 

Art. 30. - (1) Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul de atestat are dreptul de a desfăşura activităţi şi de a realiza lucrări potrivit competenţelor acordate de tipul de atestat pe care ÎI deţine, prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul de atestat are dreptul să subcontracteze lucrări de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice sau părţi ale acestora, cu respectarea prevederilor art. 31 lit. d).

Art. 31. - Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul de atestat are următoarele obligaţii:

a) să respecte legile, prevederile regulamentului, ale normelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale oricăror reglementări emise de ANRE, aplicabile activităţilor atestate, inclusiv pe cele privind protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţilor;

b) în momentul contractării unei lucrări/activităţi permise conform tipului de atestat deţinut, precum şi pe durata acestora, să deţină cel puţin o structură minimă de personal autorizat/calificat conformă cu prevederile anexei nr. 5, corespunzătoare tipului de atestat deţinut şi să aloce personalul din acea structură pentru realizarea lucrărilor/activităţilor contractate;

c) pe durata realizării lucrărilor contractate potrivit tipului de atestat deţinut, titularul de atestat trebuie să deţină în proprietate sau în folosinţă cel puţin dotările minime prevăzute în anexa nr. 4;

d) să subcontracteze lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora numai către un titular de atestat ce are competenţe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează;

e) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în regulament pentru tipul de atestat deţinut;

f) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia aplicabilă;

g) să transmită la ANRE, întocmai şi la termen, orice informaţie sau document solicitat, în condiţiile legii, care este necesar pentru activitatea ANRE, inclusiv notificările şi raportările prevăzute de regulament;

h) să transmită la ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a atestatului, în format electronic, la o adresă de e-mail pusă la dispoziţie în acest scop, o listă a contractelor aferente lucrărilor de proiectare/executare/verificare instalaţii electrice încheiate în ultimele 12 luni şi a celor finalizate în ultimele 12 luni, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; la cererea ANRE se vor transmite, în termen de 10 zile de la comunicarea solicitării, copii ale aprecierilor pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului din anexa nr. 13, şi copii ale proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de executare de instalaţii electrice, semnate de către beneficiar sau, în cazul lucrărilor de proiectare realizate copii ale proceselor-verbale de avizare, eliberate de către beneficiarii acestora;

i) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de ANRE în termenele stabilite;

j) să permită accesul reprezentanţilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;

k) titularul atestatelor ce permit întocmirea documentaţiilor de proiectare trebuie să se asigure că acestea sunt supuse verificării de către persoane autorizate ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, care nu au participat la întocmirea proiectului;

l) titularul atestatelor ce permit execuţia lucrărilor de instalaţii electrice trebuie să execute aceste lucrări doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de titularii atestaţi şi verificate de persoane autorizate ca verificator de proiecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) titularul atestatelor ce permit executarea de lucrări de instalaţii electrice trebuie să se asigure că aceste lucrări sunt supuse verificării de către persoane autorizate ca responsabil tehnic cu execuţia care nu au participat la realizarea lucrării, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile;

n) să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat, şi să transmită, la cererea ANRE, informaţii privind reclamaţiile înregistrate şi modul lor de soluţionare;

o) să menţină sistemul de management al calităţii certificat pe toată perioada de valabilitate a atestatului, la nivelul celui corespunzător tipului de atestat deţinut;

p) să nu se angajeze în practici cu potenţial caracter anticoncurenţial şi să nu împiedice alţi titulari de atestate să se angajeze în contractarea sau realizarea activităţilor pentru care deţin atestate;

q) să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi;

r) să solicite clienţilor săi completarea unei aprecieri pentru fiecare lucrare finalizată, întocmită potrivit modelului din anexa nr. 13.

 

CAPITOLUL X

Răspunderi şi sancţiuni

 

Art. 32. - Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage răspunderea administrativă contravenţională şi/sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. - Este interzisă realizarea de activităţi de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice de către persoane juridice sau persoane fizice care nu deţin atestatul corespunzător tipului de lucrări realizate.

Art. 34. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.

Art. 35. - Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul de atestat a obligaţiilor impuse de lege în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul atestatului nu atrag/nu atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la aceştia către ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 36. - Deciziile cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea atestatelor pot fi atacate în contencios administrativ.

Art. 37. - (1) ANRE pune la dispoziţie, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unui atestat.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin date şi informaţii care sunt secrete în conformitate cu legislaţia specifică, date şi informaţii confidenţiale sau informaţii sensibile comercial, a căror difuzare poate aduce prejudicii unor persoane fizice/juridice sau unor instituţii/autorităţi publice.

Art. 38. - (1) Atestatele emise anterior şi aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise. În cazul în care operatorul economic titular de atestat doreşte continuarea activităţilor supuse atestării, acesta poate să solicite obţinerea unui nou atestat, în baza şi în condiţiile regulamentului în vigoare.

(2) Titularii atestatelor prevăzute la alin. (1) au drepturile, competenţele şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament.

(3) Competenţele atestatului de tip E2MT, emis în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt identice cu cele ale atestatului de tip C2A, conform prezentului regulament.

(4) Tipurile de atestate F, Fv, Fd emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului regulament, activităţile nefiind supuse atestării ANRE, conform art. 5 alin. (1) lit. c).

Art. 39. - Tarifele percepute de ANRE în aplicarea prezentului regulament se stabilesc şi se actualizează anual prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 40. - În baza unei proceduri specifice, ANRE, în exercitarea atribuţiilor de atestare, poate colabora cu asociaţii profesionale de utilitate publică, care desfăşoară activităţi în domeniul energiei electrice.

Art. 41. - (1) Pe pagina de internet a ANRE se publică:

a) lista deciziilor de acordare/refuz;

b) lista deciziilor de modificare a atestatelor;

c) lista deciziilor de suspendare/retragere de atestate;

d) lista cererilor de atestare refuzate sau clasate;

e) lista atestatelor în vigoare, a celor suspendate, cu precizarea perioadei de suspendare, precum şi a celor retrase.

(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele şi informaţiile cuprinse în listele transmise de aceştia potrivit obligaţiei de la art. 31 lit. h), precum şi valorile gradului de satisfacţie al beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de atestate.

Art. 42. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

MODEL DE CERERE

de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România

 

Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul, ........................................., posesor al actului de identitate/paşaportului seria ...... nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de .........................................,  în calitate de ......................................... (administrator/director general etc.), reprezentant legal al

operatorului economic .........................................,  cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveţia) ........................................., adresa (completă a sediului social) ........................................., solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ...................................................................................... (Se vor menţiona tipurile de atestate corespunzătoare).

Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. .........................................;

- are codul de înregistrare fiscală nr. ......................................... şi

- contul nr. ........................................., deschis la Banca ......................................... (denumirea/localizarea băncii unde este deschis contul)

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ........................................., nr. de fax ........................................., nr. telefon mobil ......................................... sau prin împuternicit: .........................................  (Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii),. la nr. telefon fix ........................................., nr. de fax ........................................., nr. telefon mobil .........................................

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

 

Data .........................................

 

Semnătura reprezentantului legal (în original)

...........................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MODEL DE DECLARAŢIE

pe propria răspundere privind menţinerea dotărilor şi structurii de personal şi respectarea obligaţiilor în calitate de titular de atestat

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul, ........................................., cod numeric personal ........................................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., în calitate de ......................................... (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bloc ...., scara ...., ap. ...., judeţul ........................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................................., având codul unic de înregistrare nr. ........................................., cunoscând prevederile din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) îmi asum, în numele şi pe seama titularului de atestat, că va fi menţinută de către titularul de atestat cel puţin dotarea tehnico-materială minimă prevăzută în anexa nr. 4 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.

2. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului de atestat, că la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi (servicii/lucrări) permise conform tipului de atestat, precum şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi (servicii/lucrări) va fi asigurată de către titularul de atestat cel puţin structura minimă de personal calificat şi autorizat prevăzută în anexa nr. 5 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.

3. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului de atestat, că acesta va respecta toate normele, reglementările şi prevederile legale incidente în ceea ce priveşte lucrările realizate şi serviciile prestate, precum şi că acesta va realiza lucrări de instalaţii electrice doar în limitele permise, conform tipului de atestat acordat de ANRE.

 

Data .........................................

 

Semnătura reprezentantului legal (în original)

...........................................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

CONŢI NUTUL-CADRU

al unei adrese de confirmare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

În considerarea solicitării depuse la ANRE cu nr. ....................../ ......................................... [ZZ.LL.AAAA] şi a documentelor prezentate de solicitant, constatând îndeplinirea de către acesta a cerinţelor cuprinse la art. 4 alin. (1) Sit. a), b) şi e) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, se emite prezenta

 

CONFIRMARE

 

prin care se recunoaşte dreptul .................................................................. [denumirea solicitantului], având datele de identificare .................................................................. [după caz, nr. de înregistrare în registrul comerţului, nr. fiscal etc.],

de a presta în România servicii transfrontaliere de realizare de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ...................................................................,

[tip/tipuri atestat conform art. 8 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016]

pentru ................................................................... [descrierea aferentă de la art. 8 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016],

pe o durată cuprinsă de la data prezentei confirmări şi până la data de ......................................... [ZZ.LL.AAAA],

Pe durata de valabilitate a prezentei confirmări, ......................................... [denumirea solicitantului], are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, precum şi în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către ......................................... [denumirea solicitantului], a obligaţiilor impuse de lege în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul atestatului/atestatelor prevăzute mai sus nu atrag/nu atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar emiterea prezentei confirmări nu conduce la transferul de responsabilităţi către ANRE şi nici nu îl exonerează pe ......................................... [denumirea solicitantului], de obligaţiile ce îi revin.

 

 

 

Data emiterii .........................................

 

 

Preşedinte,

 

.........................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

LISTA

dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat

 

Tabelul nr. 1

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură. Încercare, verificare

Elemente de birotică

A

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale.

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- autotransformator 230/250 V, 8 A;

- trusă de curent 1200 A;

- ampermetru tip cleşte 0-100 A;

- transformator de separaţie 230 V/50-70 V;

- transformator de curent de laborator 25 A-50 A-100 A/5 A;

- megohmetru sau inductor 500-2500 V t.c.;

- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t a. cu declanşare în caz de defect;

- trusa de curent de 2000 A;

- autotransformator 230/250 V, min. 18 A;

- ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c.

0,045 V-15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

- cronometru (cu rezoluţie de 0,01 s)

- aparat pentru măsurarea rigidităţii dielectrice a uleiului;

- trusă de curent-tensiune (min. 0-20 A t.a., 0-440 V t.a.);

- trusă de încercări cu tensiune mărită,

50 kV t.a., 75 kV t.c., prevăzută cu sistem de declanşare în caz de defect şi cu sistem de măsurare a curentului de fugă.

 

 

Tabelul nr. 2

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

A1

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale.

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- ampermetru tip cleşte 0-100 A;

- megohmetru sau inductor 500-1000 V t.c.;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic.

 

 

Tabelul nr. 3

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

A2

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale.

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- ampermetru tip cleşte 0-100 A;

- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV t.a. cu declanşare în caz de defect;

- megohmetru sau inductor 500-1000 V t.c.;

- ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V-15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic.

 

 

Tabelul nr. 4

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

A3

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale.

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- Sistem de achiziţie şi software dedicat având minim de performanţe:

a) 16 canale de intrare analogice cu conversie binară prin aproximaţii succesive sau sistem de achiziţie de tip modbus/IEC101/104, cu posibilităţi de preluare a măsurii de putere disponibilă, viteză vânt şi mărimi de consemn, din echipamentele aparţinând centralelor electrice eoliene dispecerizabile (CEED),

b) rezoluţie pe 12 biţi,

c) domeniu de intrare programabil, bipolar,

d) precizie 0,015% din valoarea citită,

e) liniaritate +/-1 bit,

f) rată de achiziţie: de 0,5-0,1 s (minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziţionată), iar pentru durate de înregistrare scurte de 10 min. se va asigura o viteză de înregistrare de minimum 40 ms,

g) sistem de poziţionare globală (GPS) pentru ştampilă de timp,

h) posibilitate de înregistrare în fişiere „xls”.

- Traductori P, Q, U având minim de performanţe:

a) precizie: mai bună de 0,3% din valoarea nominală;

b) timp de răspuns la 99% «s 500 ms.

- Traductor de frecvenţă cu minim de performanţe:

a) domeniu de măsurare: (45-55) Hz/-20 mA/+ 20 mA,

b) clasa de precizie: maximum 0,2% (mai bună de Ł 0,005 Hz),

c) timp de răspuns (< 100 ms): maximum 4 perioade ale frecvenţei măsurate (80 ms

la 50 Hz).

- Generator de frecvenţă variabilă având minim de performanţe;

a) rezoluţie < 2 mHz (la 50 Hz) stabilizat cu cuarţ;

b) semnal de ieşire sinusoidal (0-100 V ca) frecvenţă; 45-55 Hz,

c) frecvenţa generată va putea fi variată în trepte sau cu rampă de: 1 Hz/sec.

- Analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbaţii pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate post înregistrare, ca de exemplu: determinarea perturbaţiei pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar şi pe interval de 1 săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să fie capabil să înregistreze calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor testelor, dar şi pe o perioadă de minimum 2 săptămâni de funcţionare a CEED.

 

 

Tabelul nr. 5

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

B

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB).

- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- megohmetre de 1000 V;

- voltmetre de t.a, 0-300 V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2 m;

- şublere.

- configuraţii PC;

- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare,

- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator).

 

Tabelul nr. 6

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

Be

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ(PRB).

- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- megohmetre de 1000 V;

- voltmetre de t.a. 0-300 V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2 m;

- şublere.

 

 

Tabelul nr. 7

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

Bp

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere.

 

 

 

- configuraţii PC;

- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare;

- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator).

 

Tabelul nr. 8

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

Bi

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- mijloace auto de transport persoane şi materiale.

- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

- megohmetre de 1000 V;

- voltmetre de t.a. 0-300 V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2 m;

- şublere.

 

 

Tabelul nr. 9

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

C1A

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.

- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice.

- teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajaţii solicitantului).

 

- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-20 kv;

- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator)

 

Tabelul nr. 10

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

C2A

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- macara;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ(PRB);

- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat.

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune etc.);

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru etc.);

- dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- unelte portabile;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).

- megohmetre de 1000 V, 2500 V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-20 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, şublere.

Pentru staţii de medie tensiune şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune:

- megohmetru 5000 V;

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen).

 

 

Tabelul nr. 11

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

C1B

- spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.

- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice.

- teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajaţii solicitantului).

 

- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice de 0,4-400 kV;

- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).

 

Tabelul nr. 12

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

C2B

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- laborator măsurători/ încercări electrice;

- macara;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu

- megohmetre de 1000 V, 2500 V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250 V, 8 A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

 

 

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.

acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune);

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru etc.);

- dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;

- unelte portabile;

- prese papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- maşină de frânat;

- maşină de tras;

- cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică pentru clemele de înnădire;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, şublere.

Pentru staţii de medie tensiune şi 110 kV şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV:

- megohmetru 5000 V;

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen).

 

 

Tabelul nr. 13

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

D1

- spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare,

- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice.

- teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajaţii solicitantului).

 

- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice de 0,4-400 kV;

- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).

 

Tabelul nr. 14

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

D2

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- laborator măsurători/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru

- macara;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat;

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune);

- megohmetre de 1000 V, 2500 V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250 V, 8A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

 

 

scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru etc.);

- dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;

- unelte portabile;

- prese papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- maşină de frânat;

- maşină de tras;

- cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică pentru clemele de înnădire;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, şublere.

 

 

Tabelul nr. 15

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

E1

- spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.

- mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice.

- teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajaţii solicitantului).

 

- configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniu] reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-400 kV;

- echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator, alte mijloace de multiplicare).

 

Tabelul nr. 16

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate da măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

E2

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- laborator măsurări/încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- macara;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB);

- trailer pentru înlocuire aparataj;

- autolaborator PRAM;

- instalaţie pentru recondiţionarea uleiului

electroizolant;

- utilaje speciale

de săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT etc.);

- prese papuci;

- scurtcircuitare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudură autogenă;

- unelte portabile.

- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;

- instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu În = 100 Acc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- autotransformator 230/250 V, 8 A;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen);

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V;

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutaţie;

- aparat de polaritate;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400 kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.

 

 

Tabelul nr. 17

 

Tip atestat

Spaţii tehnologice/ netehnologice

Utilaje

Scule, dispozitive

Aparate de măsură, încercare, verificare

Elemente de birotică

E2PA

- spaţiu destinat serviciilor funcţionale/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).

- autolaborator PRAM;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente.

- dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la JT şt MT etc.);

- prese papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.

Aparate de măsurare, încercare, verificare;

- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;

- instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu În = 100 Acc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen);

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V;

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutaţie;

- aparat de polaritate;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

LISTA

personalului minim ce trebuie asigurat pe durata lucrărilor realizate conform fiecărui tipului de atestat

 

Tipul de atestat

Numărul de electricieni autorizaţi gradul (1)

 

Electricieni calificaţi

Inginer/ Subinginer

Profil electric (5)

Responsabil SSM (2), (4)

Responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei (4)

Responsabil tehnic cu execuţia (3), (4)

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IVA

IVB

A

 

 

 

1

 

1

2

 

1

 

 

A1

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

A2

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

A3

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

B

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Bp

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Bi

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

C1A

 

 

2

 

 

 

 

 

1

1

 

C1B

 

 

 

 

2

 

 

2

1

1

 

C2A

 

 

 

1

 

 

5

 

1

1

1

C2B

 

 

 

 

 

1

10

1

1

1

1

D1

 

 

 

 

2

 

 

3

1

1

 

D2

 

 

 

 

 

1

15

1

1

1

1

E1

 

 

 

 

2

 

 

2

1

1

 

E2

 

 

 

 

 

1

15

1

1

1

1

E2PA

 

 

 

 

 

1

2

1

1

 

1

 

NOTE:

(1) La tipul de atestat B. unde sunt prevăzuţi atât un electrician autorizat cu grad tip A, cât şi unul cu grad tip B, cerinţa este îndeplinită şi de către o singură persoană cere deţine simultan atât gradul de tip A, cât şi pe cel de tip B,

(2) Responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). având în vedere prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, sau alt act normativ ulterior.

(3) Responsabilul tehnic cu execuţia este autorizat de ANRE pentru instalaţii electrice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi de MDRAP, în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cerinţele privind asigurarea unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), unui responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, respectiv a unui responsabil tehnic cu execuţia pot fi îndeplinite cumulat de către oricare dintre persoanele care fac parte din structura de personal alocată activităţilor care pot fi desfăşurate de titularul de atestat, care deţin în plus acele calităţi.

(Ł) Prin sintagma „ingineri/subingineri profil electric” se înţelege orice inginer/subinginer cu diplomă într-unul dintre domeniile/specializările acceptate pentru autorizarea persoanelor fizice care proiectează sau. după caz, execută instalaţii electrice.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Competenţele titularilor de atestate acordate de ANRE

 

Tip atestat

Competenţele titularului de atestat

A1

Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.

A2

Toate competenţele atestatului de tip A1 şi, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de medie tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.

A

Toate competenţele atestatelor de tip A1 şi A2 şi, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de înaltă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.

A3

Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile

Bi

Toate competenţele atestatului de tip A1 şi, în plus:

a) execută instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile şi industriale;

b) execută instalaţii de utilizare de joasă tensiune;

c) execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale şi emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora.

Be

Toate competenţelor atestatului de tip Bi şi, în plus, execută branşamente electrice şi instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate şi trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum şi producere.

Bp

Proiectează:

a) instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile şi industriale;

b) instalaţii de utilizare de joasă tensiune;

c) branşamente electrice şi instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate şi trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum şi producere.

B

Toate competenţele atestatelor de tip Be şi Bp

C1A

Toate competenţele atestatului de tip Bp şi, în plus, proiectează:

a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV aeriene şi/sau subterane;

b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;

c) staţii de medie tensiune şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune;

d) reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane;

e) reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;

f) instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);

g) baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;

h) instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;

i) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee.

C2A

Toate competenţele atestatului de tip Be şi, în plus, execută:

a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV -5- 20 kV aeriene şi/sau subterane;

b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;

c) staţii de medie tensiune şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune;

d) reţele electrice de Iluminat public aeriene şi/sau subterane;

e) reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;

f) instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);

g) baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;

h) instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;

i) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;

j) măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT;

k) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de medie tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare.

C1B

Toate competenţele atestatului de tip C1A şi, în plus, proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 110 kV aeriene şi/sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

C2B

Toate competenţele atestatului de tip C2A şi, în plus, execută:

a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 110 kV aeriene şi/sau subterane;

b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV;

c) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de înaltă tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare;

d) staţii de medie tensiune şi 110 kV şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

D1

Toate competenţele atestatului de tip C1B şi, în plus, proiectează linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA,

D2

Toate competenţele atestatului de tip C2B şi, în plus, execută:

a) linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/sau subterane;

b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA;

c) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice aferente reţelelor electrice de transport şi distribuţie.

E1

Toate competenţele atestatului de tip C1B şi, în plus, proiectează staţii electrice şi instalaţii electrice aparţinând părţii electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv;

a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);

b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;

c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.

E2PA

Execută lucrări la instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice, inclusiv:

a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);

b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;

c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.

E2

Toate competenţele atestatului de tip E2PA şi, în plus, execută staţii electrice şi instalaţii electrice aparţinând părţii electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:

a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);

b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;

c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Model de cerere de atestare

 

Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul, ........................................., cod numeric personal ........................................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., în calitate de ......................................... (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ...., bloc ...., scara ...., ap. ...., judeţul .........................................,

solicit acordarea următoarelor tipuri de atestate: ......................................................................................... (Se vor menţiona tipurile de atestate solicitate.)

 

Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înmatriculat în registrul comerţului cu nr. .........................................;

- are codul unic de înregistrare (CUI) nr. ......................................... şi

- contul nr. ........................................., deschis la Banca ........................................., Sucursala ......................................... (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)

 

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix nr. ........................................., de fax ........................................., nr. telefon mobil ......................................... sau prin împuternicit: ........................................., la nr. telefon fix ........................................., nr. de fax ........................................., nr. telefon mobil ......................................... . (Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.)

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

 

Data .........................................

 

Semnătura reprezentantului legal (în original)

..............................................................

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

LISTA

cuprinzând dotările tehnico-materiale ale solicitantului de atestat

 

Nr. crt.

Dotare

Nr. bucăţi

În proprietate/închiriate de la ......................................... în baza Contractului nr. .........................................din........................................./ deţinute conform .........................................

Spaţii tehnologice/netehnologice

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Utilaje

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Echipamente topografice

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Scule, dispozitive

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Aparate de măsură, încercare, verificare

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Birotică, hardware, software

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

Prin prezenta listă certific, pe propria răspundere, faptul că:

a) toate dotările tehnico-materiale precizate în tabelul de mai jos sunt deţinute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

 

Data .........................................

Numele şi prenumele ..............................................................

 

reprezentant legal al ..............................................................

 

(numele operatorului economic solicitant de atestat)

 

Semnătura (în original) ..............................................................

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Model - Lista structurii de personal alocat activităţilor supuse atestării

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Pregătirea profesională (1)

Funcţia în cadrul operatorului economic

Nr./Dată CIM sau Contract prestări servicii

Durata CIM /Contract prestări servicii (2)

Gradul şi tipul legitimaţiei de electrician autorizat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de exemplu, inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.). precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu, energetică, electroenergetică, electrotehnica, electromecanică etc.).

(2) Se vor preciza perioada pe care este încheiat CIM/contractul de prestări servicii (perioadă determinată sau nedeterminată), precum şi durata muncii (timp parţial sau integral), după caz.

 

Data .........................................

Numele şi prenumele ..............................................................

 

reprezentant legal al ..............................................................

 

(numele operatorului economic solicitant de atestat)

 

Semnătura (în original) ..............................................................

 

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Conţinutul-cadru al unui atestat

(Faţă)

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

 

În conformitate cu Decizia ANRE nr. ....................../ ......................................... [data deciziei; ZZ.LLAAAA], se acordă ......................................... [denumirea solicitantului],

înregistrat în registrului comerţului sub nr. ......................................... [numărul de înregistrare al solicitantului]

având codul unic de înregistrare nr. ......................................... [CUI nr. .]

 

ATESTATUL

nr. ....................../ .........................................

[data acordării; ZZ.LL.AAAA]

 

de tip .................................................................................................................................................................................................

[tip atestat conform art. 8 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016]

pentru .................................................................................................................................................................................................

[descrierea de la art. 8 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementaro în Domeniul Energiei nr. 45/2016]

Condiţii de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a acestuia în condiţiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016.

2. Titularul atestatului are drepturile şi trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, precum şi în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

3. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligaţiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul atestatului nu atrag/nu atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la aceştia către ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.

 

Data emiterii .................................

 

[ZZ.LL.AAAA]

 

 

Preşedinte,

 

..............................................................

 

(Verso)

 

Loc

ştampilă ANRE

 

Loc

ştampilă ANRE

Loc

ştampilă ANRE

Loc

ştampilă ANRE

Loc

ştampilă ANRE

Data vizării

Data vizării

Data vizării

Data vizării

Data vizării

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

 

 

 

 

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

 

 

 

 

Loc

ştampilă ANRE

 

Loc

ştampilă ANRE

Loc

ştampilă ANRE

Loc

ştampilă ANRE

Loc

ştampilă ANRE

Data vizării

Data vizării

Data vizării

Data vizării

Data vizării

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

 

 

 

 

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

Următorul termen de vizare

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

Indicatori de referinţă pentru aprecierea activităţii unui titular de atestat

 

1. Pentru fiecare tip de atestat deţinut de un titular de atestat se calculează gradul de satisfacţie anual (pe perioade de 12 luni de la data acordării atestatului), ca fiind media aritmetică a valorilor indicatorului gradul de satisfacţie cuprins în formularele de apreciere primite de la beneficiarii contractelor care s-au finalizat pe durata acelui an (celor 12 luni).

2. Gradul de satisfacţie anual trebuie să fie mai mare decât valorile-limită, de referinţă, din tabelul următor;

 

Tip atestat

Valoare-limită a gradului de satisfacţie anual [puncte]

A1, B, Bp, Be, Bi

5

C2A, C2B

5,5

C1A, C1B, D2, E2, E2PA

6

A,A2,A3, D1.E1

6,5

 

3. În baza gradului de satisfacţie anual, ANRE calculează gradul de satisfacţie global al unui titular de atestat, prin cumularea şi medierea tuturor valorilor anuale ale acestuia, pentru toate tipurile de atestate deţinute de acel titular.

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

Lista lucrărilor realizate de titularul de atestat

 

Lista lucrărilor realizate de titularul de atestat în perioada ................................. [ZZ.LL.AAAA]  - ................................. [ZZ.LL.AAAA]

 

Nr. crt.

Contract nr. ...

Lucrări/Servicii ce fac obiectul contractului (descriere succintă)

Beneficiar (parte a contractului)

Data încheierii contractului

Data finalizării contractului

Apreciere contract finalizat

(valoarea gradului de satisfacţie)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

Gradul de satisfacţie anual (media aritmetică a valorilor gradului de satisfacţie al contractelor finalizate în perioada de referinţă):

 

NOTA:

În tabel se trec atât contractele încheiate de titularul de atestat în perioada menţionată, cât şi cele încheiate anterior, care se finalizează în perioada respectivă.

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

MODEL DE FORMULAR

de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/serviciilor prestate de un titular de atestat

 

Titular atestat ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ........................................., nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ........................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ........................................., având codul unic de înregistrare nr. .........................................,

Contract nr. ........................................., din ........................................., pentru lucrări/servicii realizate/prestate conform competenţelor prevăzute de Atestatul nr. ........................................., de tip .........................................

Beneficiar contract ........................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ........................................., având codul unic de înregistrare nr. .........................................

 

Nr.

indicator

Apreciere grad de satisfacţie aferent indicatorului .... [puncte]

Se încercuieşte punctajul care indică măsura satisfacţiei beneficiarului.

(1 = cel mai puţin mulţumit; 10 = foarte mulţumit)

1

Sunteţi mulţumit de durata lucrărilor/serviciilor în raport cu prevederile contractuale?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Sunteţi mulţumit de numărul şi pregătirea personalului alocat lucrărilor/serviciilor contractate?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Sunteţi mulţumit de disponibilitatea şi calitatea dotărilor materiale, materialelor şi componentelor utilizate, respectiv a documentelor elaborate?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Sunteţi mulţumit de timpul şi modul de rezolvare a solicitărilor punctuale adresate titularului de atestat sau personalului acestuia?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Sunteţi mulţumit de calitatea globală a lucrărilor realizate sau a serviciilor prestate?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grad de satisfacţie (aferent contractului):

(media aritmetică a aprecierilor acordate indicatorilor)

.................................. [puncte]

 

NOTĂ:

Formularul se completează de beneficiar în două exemplare, dintre care unul se predă titularului de atestat, iar al doilea rămâne la beneficiar şi poate fi solicitat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în cazul unor acţiuni de control/investigaţii/verificări cu privire la activitatea titularului de atestat.

 

Completat de

Luat la cunoştinţă

Reprezentantul legal al beneficiarului:

Reprezentantul legal al titularului de atestat:

Numele şi prenumele .........................................

Numele şi prenumele .........................................

Semnătura (în original) .........................................

Semnătura (în original) .........................................

Data .........................................

Data .........................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.