MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 716/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

115. - Hotărâre privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitalele europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final

 

116. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata - COM (2016) 399 final

 

DECRETE

 

806. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

807. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

808. - Decret privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

620. - Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

652. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

46. - Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 385/2016

 - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 903/2016

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitalele europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/563 din 12 septembrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se notează următoarele:

a) în vederea consolidării relaţiilor culturale dintre UE şi ţările din AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb) care sunt părţi ale Acordului privind Spaţiul Economic European (SEE), şi anume Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, se propune modificarea Deciziei nr. 445/2014/UE pentru a permite oraşelor din cele trei ţări care participă la programul „Europa Creativă sau la programele ulterioare ale Uniunii Europene de sprijinire a culturii să îşi depună candidatura pentru titlul de capitală europeană a culturii;

b) în privinţa României:

1. România sprijină amendarea Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitalele europene ale culturii” pentru anii 2020-2033, în vederea deschiderii acţiunii oraşelor din ţările membre ale Asociaţiei Europene care sunt părţi ale Acordului privind Spaţiul Economic European;

2. România apreciază şi consideră că propunerile lansate de Comisia Europeană vor contribui la impulsionarea cooperării între oraşele din statele membre, din ţările AELS/SEE şi din ţările candidate şi potenţial candidate, la crearea de proiecte şi parteneriate între oraşele ce candidează în acelaşi an, precum şi între foste, prezente şi viitoare oraşe desemnate Capitale europene ale culturii.

(2) Se consideră important că;

a) în opinia României, posibilităţile de cooperare cu statele din afara spaţiului UE generează multiple valenţe importante în asigurarea stabilităţii în cadrul politicii europene de vecinătate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 115.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata - COM (2016) 399 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/562 din 12 septembrie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Prezenta propunere de Regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează:

a) România este de acord cu criteriile folosite de Comisia Europeană, pentru stabilirea tarifelor cu ridicata: funcţionarea pieţei de roaming cu ridicata ar trebui să le permită operatorilor să îşi recupereze toate costurile de furnizare de servicii de roaming cu ridicata reglementate, inclusiv costurile indivize şi comune.

b) Acest lucru ar trebui să menţină stimulentele pentru investiţii în reţelele vizitate şi să evite orice denaturare a concurenţei interne pe pieţele vizitate, cauzată de recurgerea la arbitrajul de reglementare de către operatorii care utilizează măsuri corective privind accesul la servicii de roaming cu ridicata, pentru a concura pe pieţele naţionale vizitate.

III. Se consideră că:

a) Reglementarea pieţei serviciilor de roaming cu ridicata, în vederea introducerii normelor RLAH (Roam Like at Home) în Uniunea Europeană va contribui la atingerea obiectivului de politică prin care se urmăreşte asigurarea faptului că pieţele funcţionale oferă acces la infrastructuri foarte performante de bandă largă fără fir, la preţuri accesibile pe întreg teritoriul UE.

b) Propunerea de Regulament este necesară, întrucât neasigurarea unei reglementări coerente a pieţelor de roaming cu ridicata, la nivelul Uniunii Europene, ar putea face mult mai dificilă furnizarea de RLAH, ţinând seama de riscul crescut de apariţie a unor disparităţi între costurile cu ridicata suportate în alte state membre şi veniturile provenite din vânzările cu amănuntul. În schimb, adoptarea unei abordări comune la nivelul UE ar putea crea condiţiile de reglementare necesare şi ar putea asigura faptul că pieţele cu ridicata naţionale sprijină obiectivul de eliminare, într-un mod sustenabil, în întreaga Uniune Europeană, a suprataxelor aplicate serviciilor de roaming.

c) Ar trebui reduse substanţial tarifele cu ridicata propuse, corespondente serviciilor de roaming în Uniunea Europeană, în special cele pentru iniţierea de apeluri vocale şi SMS-uri.

d) Ar trebui identificate soluţii ca un număr cât mai ridicat de operatori de comunicaţii electronice, îndeosebi cei care nu au o prezenţă paneuropeană, să poată beneficia, în mod efectiv, de o modalitate alternativă de tarifare a serviciilor de roaming în Uniunea Europeană, pe piaţa cu ridicata, eventual prin instituirea unor cerinţe de nediscriminare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 116.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 octombrie 2016, domnul general de brigadă cu o stea Axinia Emil Adrian-Ionuţ trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 806.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 135/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Ungureanu Zaharia Ion se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 807.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 2 şi ale art. 4 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum şi ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă „Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945” domnului Leolea Iorgu Vasile, veteran de război din judeţul Ilfov.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicata, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 808.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CJOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 620.


*) Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016,

Nr. 652.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita, a căror valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată (lei)

0

1

2

3

4

5

36157

8.19.01

30-01

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

21461761,20

114274

8.19.01

30-07

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

796271,05

114275

8.19.01

30-08

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

310534,50

114276

8.19.01

30-09

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

201312,90

114277

8.19.01

30-10

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

335833,78

114278

8.19.01

30-11

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

260508,34

114279

8.19.01

30-12

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

197710,29

114280

8.19.01

30-13

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

204997,10

114281

8.19.01

30-15

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

171938,10

114282

8.19.01

30-16

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

212816,58

114283

8.19.01

30-17

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

148645,61

114284

8.19.01

30-20

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

1183054,73

114285

8.19.01

30-21

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

157828,67

114286

8.19.01

30-22

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

167076,49

114287

8.19.01

30-23

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

199656,37

114288

8.19.01

30-24

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

171648,56

114289

8.19.01

30-25

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

287994,59

114290

8.19.01

30-27

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

220241,19

114291

8.19.01

30-28

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

135085,48

114292

8.19.01

30-26

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

226739,70

114293

8.19.01

30-29

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

245943,55

114294

8.19.01

30-30

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

157799,60

114295

8.19.01

30-31

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

175836,00

114296

8.19.01

30-32

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

214098,26

114297

8.19.01

30-34

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

206116,31

114298

8.19.01

30-35

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

181193,04

114299

8.19.01

30-37

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

278879,23

114300

8.19.01

30-38

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

196264,06

114301

8.19.01

30-39

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

353694,58

114302

8.19.01

30-40

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

468435,73

114303

8.19.01

30-41

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

305822,96

114304

8.19.01

30-42

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

264711,84

114305

8.19.01

30-43

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

166231,57

114306

8.19.01

30-44

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

196766,53

114307

8.19.01

30-45

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

166945,65

114308

8.19.01

30-46

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

178362,18

114309

8.19.01

30-49

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

3134581,51

114310

8.19.01

30-60

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

338522,16

114311

8.19.01

30-51

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

270236,38

114312

8.19.01

30-52

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

362844,15

114313

8.19.01

30-53

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

411496,18

114314

8.19.01

30-54

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

442761,87

114315

8.19.01

30-55

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

347312,18

114316

8.19.01

30-56

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

494061,32

114317

8.19.01

30-57

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

445948,96

114318

8.19.01

30-58

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

439312,35

114319

8.19.01

30-59

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

459068,07

114320

8.19.01

30-60

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

373024,01

114321

8.19.01

30-62

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

406720,02

114322

8.19.01

30-61

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

402955,20

114323

8.19.01

30-63

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

508071,37

114324

8.19.01

30-64

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

407855,41

114325

8.19.01

30-65

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

423565,87

114326

8.19.01

30-66

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

420718,65

114327

8.19.01

30-67

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

486473,85

114328

8.19.01

30-68

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

408736,32

114329

8.19.01

30-69

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

398128,67

114330

8.19.01

30-71

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

428794,45

114331

8.19.01

30-70

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

398236,87

114332

8.19.01

30-72

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

362665,29

160548

8.19.01

30-74

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

202470,92

160549

8.19.01

30-75

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj; Cod unic de identificare (CUI) 4291751

Judeţul Sălaj

104561,36

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică operatorului de transport şi de sistem şi operatorilor comerciali care solicită utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburi de energie electrică programate cu ţări perimetrice.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2007 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional între [Operatorul de transport şi de sistem] şi [Client], publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 6 noiembrie 2007, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 46.

 

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar

 

Nr. ........................./.........................

 

Încheiat între:

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., societate administrată în sistem dualist,

cu sediul în ........................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................................, cod unic de înregistrare nr. ........................................, cont de virament IBAN ........................................, deschis la ........................................, reprezentată de ........................................,

în calitate de prestator,

şi

[Beneficiar], societate comercială cu sediul în ........................................, înregistrată la [Oficiul Registrului Comerţului]*) cu numărul ........................................, cod de înregistrare fiscală (CIF)**) nr. ........................................, cont de virament IBAN ........................................, deschis la ........................................, reprezentată de ........................................, în calitate de beneficiar,

ambele denumite în continuare părţi.

Având în vedere:

a) Solicitarea nr. ........................./......................... a beneficiarului privind încheierea unui contract pentru utilizarea Sistemului

electroenergetic naţional (SEN) pentru schimburi de energie electrică programate (import, export, tranzit) cu ţări perimetrice;

b) prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

c) prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2016 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar;

d) prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

e) prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, cu modificările ulterioare;

f) prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;

g) prevederile Procedurii operaţionale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010, cu modificările ulterioare;

h) Acordul multianual de clearing şi decontare pentru ITC, încheiat pe baza mecanismului ITC aprobat în 23 februarie 2011 în cadrul Adunării generale a European Network Transmission System Operators Electricity (ENTSO-E);

i) prevederile Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport;

j) prevederile Procedurii operaţionale „Alocarea capacităţii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine” cod: TEL 01.06, revizia în vigoare;

k) prevederile Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013;

l) prevederile Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 142/2014;

m) prevederile Regulamentului privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2016;

n) prevederile Procedurii operaţionale „Definirea situaţiilor de urgenţă pentru care C.N. Transelectrica - S.A. poate restricţiona dreptul participanţilor de a utiliza capacitatea de interconexiune câştigată în cazul licitaţiilor şi modificarea operativă a graficelor de schimb notificate” cod: TEL - 07.III AV - DN/103, revizia în vigoare;

o) prevederile Procedurii operaţionale „Conţinutul şi formatul-cadru al notificărilor fizice, declaraţiilor de disponibilitate şi modificarea acestora” cod: TEL - 07.VI ECH-DN/133, revizia în vigoare;

p) prevederile Procedurii operaţionale „Notificarea tranzitelor de către participanţii la piaţa de energie electrică” cod: TEL-.07.VI ECH-DN/11, revizia în vigoare;

q) Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2015, cu modificările ulterioare;

r) Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2014, cu modificările ulterioare.

Părţile au convenit următoarele:

1. Definiţii

Art. 1. - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 la contract.

2. Obiectul şi preţul contractului

Art. 2. - Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator în favoarea beneficiarului a schimbului de energie electrică programat cu ţările perimetrice (import, export, tranzit) prin Sistemul electroenergetic naţional (SEN), denumit în continuare serviciul prestat, şi reglementarea raporturilor dintre părţi privind obligaţiile financiare şi modalităţile de plată pentru serviciul prestat.

Art. 3. - (1) Cantităţile de energie electrică ce fac obiectul serviciului prestat sunt:

a) Cantităţile programate de energie electrică introduse/extrase în/din SEN de către beneficiar la punctul de graniţă România - [ ţară perimetrică ] pe linia/liniile de interconexiune [ ] şi simultan extrase/introduse din/în SEN de beneficiar la punctul de graniţă România - [ ], pe linia/liniile de interconexiune [ ], considerate import/export notificat de energie electrică (tranzit) pentru SEN;

b) Cantităţile programate de energie electrică introduse în SEN de beneficiar la punctul de graniţă România - [ ţară perimetrică ] pe linia/liniile de interconexiune [ ], notificate ca import de energie electrică;

c) Cantităţile programate de energie electrică extrase din SEN de beneficiar la punctul de graniţă România - [ ţară perimetrică ], pe linia/liniile [ ], notificate ca export de energie electrică.

(2) Tariful reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice este aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se utilizează pentru determinarea contravalorii serviciului prestat în perioada de timp în care acest tarif este în vigoare.

(3) Valoarea serviciului prestat în luna de contract se determină astfel:

 

V(l) = S facturat (l) x T Tranzit ,

 

unde:

V(l) - valoarea serviciului prestat beneficiarului /, exprimată în euro;

Sfacturat (l) - cantitatea lunară de energie electrică facturată beneficiarului /, conform anexei nr. 2, exprimată în MWh;

TTraziot - tariful reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, exprimat în euro/MWh, exclusiv TVA.

(4) Introducerea/extragerea în/din SEN a energiei electrice, care face obiectul prezentului contract, se efectuează pe baza notificării de către beneficiar către prestator a schimburilor programate de import/export/tranzit, în format electronic, în conformitate cu regulile stabilite în procedurile specifice.

(5) în prezentul contract, orice referire cu privire la oră se referă la ora Europei Centrale (CET).

(6) Orice modificare a tarifului reglementat menţionat la alin. (2) conduce la aplicarea noului tarif începând cu data intrării în vigoare a acestuia, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la prezentul contract.

(7) Capacitatea de interconexiune necesară pentru realizarea schimburilor de energie electrică programate cu ţări perimetrice este alocată de către operatorii de sistem ai sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine sau de către prestator şi este contractată de beneficiar conform prevederilor reglementărilor în vigoare. Depăşirea capacităţii de interconexiune contractate de beneficiar nu este permisă.

(8) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii de contract, prestatorul comunică beneficiarului cantitatea de energie electrică aferentă schimburilor de energie electrică programate, determinată conform alin. (1), precum şi cantitatea de energie electrică pentru care se calculează contravaloarea serviciului prestat conform art. 4.

Art. 4. - Cantităţile de energie electrică pentru care se plăteşte serviciul prestat potrivit prezentului contract reprezintă cantităţile nete orare de energie electrică determinate pe baza cantităţilor de energie electrică programate, notificate de către toţi participanţii care solicită utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică cu ţări perimetrice, rezultate din alocarea pro-rata conform anexei nr. 2 la contract.

3. Modalităţi şi termene de plată

Art. 5. - (1) în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de contract, prestatorul emite o factură lunară pentru serviciul integral prestat, stabilit în conformitate cu cantităţile determinate conform art. 3 alin. (1). Factura se emite în lei, cu TVA inclus.

(2) Factura aferentă obligaţiei de plată a beneficiarului se emite şi se transmite în format electronic (e-mail), data e-mailului fiind considerată data primirii facturii. Originalul facturii se transmite beneficiarului, la cerere, prin serviciul de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportată de către beneficiar.

(3) Valoarea în lei a facturii prevăzute la alin. (1) se calculează la cursul oficial BNR euro/leu de la data emiterii facturii.

(4) Beneficiarul plăteşte factura până la data scadenţei, respectiv 5 zile lucrătoare de la data primirii sale, la expirarea acestui termen beneficiarul aflându-se de drept în întârziere.

Art. 6. - Pentru plata facturii prevăzute la art. 5, beneficiarul poate alege orice modalitate legală de plată prevăzută de legislaţia în vigoare. Corespunzător modului de plată ales, factura se consideră achitată de beneficiar la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al beneficiarului, la data preluării cecului de către prestator, la data semnării ordinului de compensare sau la data considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată.

Art. 7. - (1) Pentru neplata la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 5, prestatorul calculează şi beneficiarul plăteşte acestuia, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare datei scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv).

(2) Valoarea totală a dobânzii penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 8. - Orice taxe şi comisioane bancare, cu excepţia celor percepute de banca prestatorului, se suportă de către beneficiar.

4. Durata contractului

Art. 9. - (1) Prezentul contract îşi produce efectele începând cu data de ora ......................... 00:00 (CET) şi până la încetarea acestuia, în conformitate cu una dintre modalităţile prevăzute la alin. (3).

(2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a prezentului contract, are loc restructurarea beneficiarului prin divizarea acestuia în mai multe societăţi comerciale, noii beneficiari urmează să preia cota-parte corespunzătoare din prezentul contract, pe baza unui nou contract ce urmează a fi încheiat între părţile interesate.

(3) Prezentul contract încetează să îşi producă efectele în următoarele cazuri:

a) părţile convin de comun acord încetarea contractului, cu notificare prealabilă;

b) prin reziliere, după o notificare prealabilă de 5 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenţia instanţelor de judecată, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte;

c) forţă majoră, dacă împrejurarea care constituie forţa majoră durează mai mult de 6 luni de la data declarării acesteia;

d) beneficiarul nu obţine prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei care îi conferă dreptul să efectueze operaţiuni de import şi/sau de export de energie electrică;

e) încetează Contractul de alocare a capacităţii de interconexiune pentru import/export şi tranzit de energie electrică dintre sistemul electroenergetic românesc şi sistemele electroenergetice vecine, încheiat între beneficiar şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA

5. Documentele contractului

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

6. Standarde

Art. 11. - Părţile sunt de acord să respecte instrucţiunile şi comenzile operaţionale (operative) emise de prestator în baza reglementărilor în vigoare şi recunosc că obligaţiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestor reglementări.

7. Obligaţiile prestatorului

Art. 12. - Prestatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure serviciul contractat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;

b) să armonizeze cu operatorii sistemelor de transport al energiei electrice vecine graficele de introducere/extragere în/din SEN a energiei electrice notificate de beneficiar în limita capacităţii de interconexiune alocate;

c) să asigure conducerea operaţională a SEN conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;

d) să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciului prestat conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016;

e) să pună la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia, toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract;

f) să suporte daunele produse beneficiarului, solicitate de acesta şi dovedite ca fiind cauzate din culpa prestatorului.

8. Drepturile prestatorului

Art. 13. - Prestatorul are următoarele drepturi:

a) să factureze contravaloarea serviciului prestat, la valoarea stabilită conform art. 5;

b) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului prestat şi dobânzile penalizatoare, conform prevederilor prezentului contract;

c) să limiteze sau să întrerupă serviciul prestat în condiţiile prevăzute la art. 16.

9. Obligaţiile beneficiarului

Art. 14. - Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să obţină capacitatea de interconexiune pentru introducerea/extragerea energiei electrice în/din reţeaua electrică de transport, care face obiectul prezentului contract;

b) să achite integral şi la termen facturile emise de prestator;

c) să notifice către prestator schimburile programate de import/export/tranzit de energie electrică, în format electronic, în conformitate cu regulile stabilite în procedurile specifice;

d) să identifice şi să comunice părţile responsabile cu echilibrarea sau acei operatori licenţiaţi angajaţi în realizarea echilibrării din sistemul exportator şi din sistemul importator, care să asigure transmiterea graficelor orare programate la operatorul de sistem al sistemului respectiv;

e) să respecte prevederile reglementărilor în vigoare şi dispoziţiile dispecerului, date în conformitate cu acestea;

f) să asigure transmiterea către prestator a datelor necesare derulării contractului.

10. Drepturile beneficiarului

Art. 15. - Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciul asigurat de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare;

b) să solicite prestatorului datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract;

c) Să Solicite prestatorului despăgubiri pentru daune produse şi dovedite ca fiind cauzate din culpa acestuia.

11. Limitarea sau întreruperea serviciului prestat

Art. 16. - (1) Serviciul prestat în baza prezentului contract poate fi limitat sau întrerupt în următoarele cazuri:

a) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată, în mai mult de 5 (cinci) zile de la data scadenţei;

b) în caz de forţă majoră, în condiţiile art. 19;

c) prin acordul părţilor;

d) în situaţie de avarie a SEN, în zone ale acestuia sau avarii de sistem în sistemele electroenergetice din ţările perimetrice;

e) în cazul abaterilor de la schema normală de funcţionare a instalaţiilor de transport şi de distribuţie ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura condiţiile de siguranţă şi de regim normale;

f) în situaţia prevenirii sau apariţiei unor avarii ale echipamentelor din reţeaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura condiţiile normate de siguranţă în funcţionare conform prevederilor „Codului tehnic al reţelei electrice de transport”, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu comunicarea către beneficiar a justificării acestei măsuri;

g) pe durata necesară intervenţiei asupra elementelor primare şi secundare ale reţelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;

h) în regimuri postăvărie, când nu se pot asigura parametri normali ai energiei electrice;

i) în cazul întreruperii introducerii/extragerii în/din SEN a energiei electrice de către sistemele electroenergetice participante la schimburile de energie electrică programate, care fac obiectul prezentului contract, din orice cauză justificabilă;

j) la retragerea din exploatare în mod accidental a liniilor de interconexiune implicate în schimburile de energie electrică programate, prevăzute la art. 3 alin. (1);

k) în cazul separărilor programate sau accidentale ale SEN şi [ ] şi/sau [ ];

l) la încetarea Contractului de alocare a capacităţii de interconexiune pentru import/export şi tranzit de energie electrică dintre sistemul electroenergetic românesc şi sistemele

electroenergetice vecine, încheiat între beneficiar şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electric» „Transelectrica”- SA

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) decizia de întrerupere a serviciului se pune în practică după expirarea preavizului de 5 (cinci) zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să-l notifice beneficiarului. Prima zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care în mod rezonabil se poate dovedi că s-a primit înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului (fax, e-mail, poştă, registratură).

(3) Pe perioada de preaviz părţile sunt obligate să depună toate diligenţele pentru rezolvarea litigiului într-un mod amiabil.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d)-k) prestatorul notifică limitarea/întreruperea serviciului către beneficiar în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului.

12. Confidenţialitate

Art. 17. - Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentelor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi:

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informaţii care trebuie puse la dispoziţia participanţilor la piaţă în conformitate cu reglementările naţionale sau europene în vigoare;

c) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

Art. 18. - Prevederile de la art. 17 rămân valabile 5 (cinci) ani după încetarea relaţiilor contractuale.

13 Forţa majoră

Art. 19. - Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore, în condiţiile prevăzute Sa art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

14. Litigii

Art. 20. - Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

Art. 21. - Prezentului contract îi este aplicabilă legislaţia românească în vigoare.

15. Dispoziţii finale

Art. 22. - (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Contractul se poate modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi cu respectarea reglementărilor în vigoare. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte adiţionale, cu excepţia cazului prevăzut în art. 3 alin. (6).

(3) Prezentul contract se modifică sau se completează automat dacă printr-un act normativ naţional sau european se modifică/se completează prevederile prezentului contract, părţile având obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.

16. Alte clauze

Art. 23. - Prezentul contract a fost încheiat la data de ......................... în două (2) exemplare deopotrivă originale, din care unul la beneficiar şi unul la prestator.

 

Prestator,

Beneficiar,

................................................

................................................


*) Pentru clienţii persoane juridice străine se completează nr. da înregistrare la camerale de comerţ (sau instituţiile echivalente) din ţara respectivă, banca şi contul.

**) Pentru clienţii persoane juridice străine se completează nr. de înregistrare al contului de TVA emis de organele fiscale din ţara unde este înregistrată persoana juridică străină.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

Semnificaţia termenilor din contract

 

Termenii utilizaţi în contract sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. În înţelesul contractului, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

Capacitate de interconexiune

Capacitate a unei linii sau a unui grup de linii de interconexiune alocată şi contractată de beneficiar prin licitaţie

Cantitate programată de energie electrică

Cantitate de energie electrică ce se introduce/extrage la graniţa României, notificată în format electronic de către beneficiar, confirmată de prestator şi de operatorii de sistem ai ţărilor perimetrice

Export

Livrare comercială de energie electrică din SEN într-o ţară perimetrică, notificată şi programată

Grafic orar programat

Puteri orare, exprimate în MW, notificate de beneficiar şi armonizate de prestator cu operatorii de sistem ai ţărilor perimetrice

Import

Livrare comercială de energie electrică dintr-o ţară perimetrică în SEN, notificată şi programată

Luna de contract

Lună calendaristică în cadrul unui an

Tarif reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice

Tarif stabilit de ENTSO-E şi aprobat de ANRE pentru utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice (import, export, tranzit)

Tranzit de energie electrică

Schimb de energie electrică între reţelele electrice de transport ale sistemelor electroenergetice, în care:

- reţeaua electrică de transport de origine şi cea de destinaţie sunt situate în afara teritoriului României; şi

- efectuarea schimbului de energie electrica implică utilizarea reţelei electrice de transport a României.

Ţară perimetrică

Ţară vecină cu România al cărei operator de transport şi sistem nu este parte semnatară a Acordului multianual de clearing şi decontare pentru ITC (compensare între operatori), privind mecanismul de compensare între OTS a costurilor provocate de fluxurile transfrontaliere

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

Metodă de determinare, prin alocare pro-rata, a cantităţilor de energie electrică pentru care se plăteşte serviciul prestat

 

1. Participanţii care solicită utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică cu ţări perimetrice transmit grafice orare cu cantităţi de energie solicitate şi notificate conform art. 3. alin. (4) din contract, care vor cuprinde:

- cantitatea de energie electrică programată orar de beneficiarul (I) pe direcţia import dintr-o ţară perimetrică în ora h - IF PC.progr.(l,h);

- cantitatea de energie electrică programată orar de beneficiarul (I) pe direcţia export într-o ţară perimetrică în ora h - EF PC.progr.(l,h)

2. Pe baza graficelor orare prestatorul determină cantităţile nete orare programate pentru participanţii care solicită utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică cu ţări perimetrice – SPC.progr.net(l,h) - utilizând formula:

 

 

3. Pe baza graficelor orare prestatorul determină, de asemenea, cantităţile totale orare programate pe direcţia import şi pe direcţia export pentru toate schimburile de energie electrică cu ţări perimetrice, utilizând formulele:

 

 

 

unde:

IF PC,progr.Total(h) - cantitatea totală de energie electrică programată orar pe direcţia import din ţări perimetrice în ora h;

EF PC,progr.Total(h) - cantitatea totală de energie electrică programată orar pe direcţia export în ţări perimetrice în ora h;

4. Prestatorul determină cantitatea de energie electrică netă totală programată orar pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice utilizând formula :

 

 

5. Prestatorul alocă pro-rata fiecărui participant la schimburile de energie electrică cu ţări perimetrice cantităţile de energie electrică pentru care se facturează serviciul prestat, utilizând formula:

 

 ,

 

unde:

Sfacturat(l) - cantitatea lunară de energie electrică facturată beneficiarului l.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 385/2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului De Amorim William Douglas, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 27 mai 2016, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de: „Se acordă cetăţenia română domnului De Amorim William Douglas, cetăţean brazilian, fiul lui Jose Roselito şi al Marilenei De Paula Costa, născut la data de 5 decembrie 1991 în localitatea Ipatinga. Republica Federativă a Braziliei, cu domiciliul în Republica Federativă a Braziliei, oraşul Ipatinga, str. Rua Primola nr. 1021, regiunea Minas Gerais, şi reşedinţa în România, municipiul Ploieşti, Str. Sondelor nr. 19A, judeţul Prahova. (2919/A/2016)”

se va citi: „Se acordă cetăţenia română domnului De Amorim William Douglas, cetăţean brazilian, fiul lui Jose Roselito şi al Măritei De Paula Costa, născut la data de 5 decembrie 1991 în localitatea Ipatinga, Republica Federativă a Braziliei, cu domiciliul în Republica Federativă a Braziliei, oraşul Ipatinga, str. Rua Primola nr. 1021, regiunea Minas Gerais, şi reşedinţa în România, municipiul Ploieşti, Str. Sondelor nr. 19A, judeţul Prahova. (2919/A/2016)”.

 

În anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 903/2016 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 septembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 alin. (2), în loc de: „... din cadrul O.N.V.P.V.” se va citi: „... din cadrul Autorităţii*) *)


*) Prevăzute la art. 46 lit. a) din Legea nr. 164/2015.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.