MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 712/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 712         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

11. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

809. - Decret pentru numirea preşedintelui Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

300. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.433. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

 

2.554. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri īn regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii īn aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

Īn temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īn perioada 15-17 septembrie 2016, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN JORDACHE

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 11.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea preşedintelui Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947 din 8 septembrie 2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Iulia-Cristina Tarcea se numeşte īn funcţia de preşedinte al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 809.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

 

Īn temeiul art. 15 lit. b), art. 19 şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. i alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1.- Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Sergiu Chelmu se eliberează din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Art. 2. - Īncepānd cu data prevăzuta la art. 1, domnul Florin Marius Tăcu, secretar de stat īn cadrul aparatului de lucru al Guvernului - Cancelaria Prim-Ministrului, exercită atribuţiile secretarului general al Guvernului, cu rang de ministru, pānă la numirea conducătorului Secretariatului General al Guvernului, īn condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 300.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 110.943/AC din 28 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinānd cont de Decizia etapei de īncadrare nr. 14.804RP din 18 martie 2016, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa īn urma derulării procedurii SEA, avizele Ministerului Culturii nr. 2.354 din 19 aprilie 2016 şi nr. 3.570 din 9 iunie 2016, adresele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88,107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016 şi nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi adresele Direcţiei generale păduri nr. 27.415/E.S. din 8 februarie 2016 şi nr. 27.559/E.S. din 3 iunie 2016,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei. Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 1.433.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 712 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri īn regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii īn aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

Avānd īn vedere:

- dispoziţiile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale;

- Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 42-52 şi articolele 57 şi 58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare a importurilor de bunuri īn regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii īn aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, prevăzută īn anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 2.554.

 

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de autorizare a importurilor de bunuri īn regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii īn aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) īn vederea autorizării organizaţiilor şi instituţiilor pentru a importa bunuri īn regim de scutire de taxe vamale, īn aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, īn cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se constituie cāte o comisie formată din:

- preşedinte - director general al direcţiei generale regionale ā finanţelor publice;

- membru - director executiv al direcţiei regionale vamale;

- membru - şef serviciu/birou juridic.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de direcţia regională vamală.

 

CAPITOLUL II

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice - art. 43-50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi art. 2-12 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

 

Art. 2. - (1) Organizaţiile sau instituţiile interesate depun cererile de autorizare prevăzute la art. 4, 6 şi 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice īn a căror rază teritorială īşi au sediul, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1, semnate de reprezentantul legal, īn care se vor menţiona: denumirea, sediul social, codul de identificare fiscală, scopul concret pentru care se solicită autorizaţia, precum şi alte informaţii necesare identificării mărfurilor.

(2) Cererile menţionate la alin. (1) conţin informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

(3) Cererile menţionate la alin. (1) sunt īnsoţite de următoarele documente:

a) actul de īnfiinţare (copie);

b) statutul, după caz (copie);

c) declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;

d) dacă este cazul, documentaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

Art. 3. - (1) īn urma analizării cererii şi a documentelor īnsoţitoare, īn situaţia īn care condiţiile legale sunt īndeplinite şi solicitantul nu īnregistrează obligaţii fiscale şi vamale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, comisia emite decizia de autorizare. Īn cazul ministerelor şi al altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, condiţiile privitoare la neīnregistrarea unor astfel de obligaţii nu se aplică.

(2) Decizia de autorizare de import cu scutire de taxe vamale, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2, va conţine următoarele elemente:

a) unitatea emitentă, număr de īnregistrare, data emiterii, numele şi funcţia persoanei care o semnează;

b) temeiul legal avut īn vedere;

c) numărul şi data de īnregistrare a cererii soluţionate;

d) date referitoare la solicitant, respectiv instituţia sau organismul destinatar (denumire, sediu social, adresă, cod de identificare fiscală, numele şi prenumele reprezentantului legal);

e) informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;

f) termenul de valabilitate, stabilit īn conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;

g) alte informaţii necesare identificării mărfurilor.

(3) Autorizaţia de import cu scutire de taxe vamale produce efecte īncepānd cu data comunicării.

(4) īn cazul respingerii cererii, decizia de respingere va fi motivată īn fapt şi īn drept.

(5) Decizia de aprobare/respingere este comunicată solicitantului īn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data īnregistrării documentaţiei complete.

(6) Decizia de aprobare/respingere poate fi atacată īn condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Comisia de autorizare poate īndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea solicitantului. Decizia corectată se comunică solicitantului, potrivit legii.

Art. 4. - (1) īn situaţia prevăzută la art. 48 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, prevederile art. 2 şi 3 din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător pentru instituţia sau organismul primitor.

(2) Atunci cānd se menţine scutirea de taxe acordată, autorizaţia iniţială se anulează, fiind emisă o nouă autorizaţie pentru instituţia sau organismul primitor.

Art. 5. - Īn situaţiile menţionate la art. 49 alin. (1) şi art. 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, autorizaţia de import cu scutire de taxe vamale se anulează.

 

CAPITOLUL III

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale echipamentelor importate īn scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau organism de cercetare ştiinţifică care īşi are sediul īn afara Uniunii Europene - art. 51-52 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi art. 19-21 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

 

Art. 6. - (1) īn cazul cererii prevăzute la art. 19 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei, prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

(2) īn situaţiile menţionate la art. 52 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice utilizate īn cercetare - art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

 

Art. 7. - Scutirea de taxe vamale prevăzută la art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se acordă cu aplicarea īn mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia literei d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

 

CAPITOLUL V

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale - art. 57-58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi art. 13-16 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

 

Art. 8. - (1) īn cazul cererii prevăzute la art. 13 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei, art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

(2) īn cazul donaţiei, cererea trebuie să includă suplimentar informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

(3) īn situaţiile menţionate la art. 58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VI

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor - art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

 

Art. 9. - Acordarea scutirii de taxe vamale prevăzută la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea īn mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e) din prezenta procedură.

 

CAPITOLUL VII

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile de uz general importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice - art. 61-65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

 

Art. 10. - (1) Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicare, īn mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

(2) īn situaţiile menţionate la art. 64 şi 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VIII

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile destinate persoanelor cu handicap - art. 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului şi Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei

 

Art. 11. - (1) īn cazul cererii prevăzute la art. 4, 5 şi 9 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei, prevederile art. 2 alin (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător

(2) Declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) din prezenta procedură este cea menţionată la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei.

(3) īn situaţiile menţionate la art. 71-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IX

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice īn folosul victimelor catastrofelor - art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

 

Art. 12. - (1) Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevăzute la art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea īn mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin, (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

(2) Declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) din prezenta procedură se īnlocuieşte cu o declaraţie-angajament potrivit art. 76 paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului.

(3) īn situaţiile menţionate la art. 78-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 şi 5 din prezenta procedură se aplică īn mod corespunzător.

 

CAPITOLUL X

Acordarea autorizaţiei de import cu scutire de taxe vamale pentru cadourile primite īn contextul relaţiilor Internaţionale - art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

 

Art. 13. - Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevăzute la art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea īn mod corespunzător a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (3), cu excepţia lit. d), şi art. 3, cu excepţia alin. (2) lit. e), din prezenta procedură.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) Autorizaţiile de import cu scutire de taxe vamale emise conform prezentei proceduri se prezintă biroului vamal de către titular la declararea mărfurilor respective pentru regimul vamal de punere īn liberă circulaţie.

(2) Scutirea de taxe vamale se aplică numai după verificarea īndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia īn vigoare la importul mărfurilor.

(3) Biroul vamal menţionează pe versoul autorizaţiei numărul şi data declaraţiei vamale de punere īn liberă circulaţie şi reţine o copie a acesteia, pe care o īnregistrează īn evidenţe.

Art. 15. - (1) īn situaţia constatării de către organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a nerespectării prevederilor prezentei proceduri şi a regulamentelor unionale corespunzătoare, acestea solicită comisiei de autorizare anularea autorizaţiei. Decizia de anulare va fi comunicată atāt instituţiei sau organismului titular, reprezentantului său īmputernicit, după caz, cāt şi birourilor vamale care au īn evidenţă operaţiunile efectuate de acestea, īh vederea regularizării situaţiei operaţiunilor care au fost efectuate cu īncălcarea reglementărilor legale īn vigoare.

(2) Decizia de anulare poate fi atacată īn condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor efectua, cel puţin o dată pe an, verificări la instituţiile sau organismele care au obţinut autorizaţii de admitere cu scutire de taxe vamale, asupra modului īn care sunt respectate prevederile legale īn vigoare.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Denumirea organizaţiei .................................................................

Codul de identificare fiscală ........................................................

Adresa ............................................................................................

Telefon ...........................................................................................

Nr. de īnregistrare .........................................................................

 

CERERE

 

Īn conformitate cu prevederile* ........................................................................., īn baza documentaţiei anexate, solicităm autorizaţie pentru desfăşurarea activităţilor de import pentru mărfurile avānd următoarele caracteristici:

- descriere comercială precisă a mărfurilor .........................................................................;

- clasificarea īn Nomenclatura combinată .........................................................................;

- caracteristici tehnice .........................................................................;

- numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- ţara de origine .........................................................................;

- locul unde se utilizează mărfurile .........................................................................;

- scopul pentru care sunt destinate mărfurile .........................................................................;

- preţul mărfurilor sau valoarea īn vamă .........................................................................;

- numărul de exemplare din acelaşi tip de marfă .........................................................................;

- alte informaţii necesare identificării mărfurilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute prin aceste regulamente

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Reprezentantul legal al organizaţiei,

......................................................................

(numele şi prenumele)

......................................................................

(semnătura)

Data ......................................................................

 


* Se vor menţiona numai articolele corespunzătoare īn temeiul cărora se solicită scutirea de taxe vamale pentru activităţile de import autorizate prin decizie

 

ANFXA Nn 2

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...............................

 

DECIZIA

nr. ......... din data ......................., valabilă pānă la .......................

 

Īn conformitate cu prevederile* ......................................................................, pe baza documentaţiei depuse şi īnregistrate cu nr. ............... din data ...................., se autorizează desfăşurarea activităţii de import al mărfurilor avānd următoarele caracteristici:

- descriere comercială precisă a mărfurilor ......................................................................;

- clasificarea īn Nomenclatura combinată ......................................................................;

- caracteristici tehnice ......................................................................;

- numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- ţara de origine .........................................................................;

- locul unde se utilizează mărfurile .........................................................................;

- scopul pentru care sunt destinate mărfurile .........................................................................;

- preţul mărfurilor sau valoarea īn vamă .........................................................................;

- numărul de exemplare din acelaşi tip de marfă .........................................................................;

- alte menţiuni necesare la identificarea mărfurilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute prin aceste regulamente ......................................................................... de către organizaţia ......................................................................, cu sediul social īn localitatea ......................................................................, str. ...................................................................... nr. ...., codul de identificare fiscală ..................................., telefon ......................................, reprezentată legal de către ...................................................................... .

 

Director general,

......................................................................

(numele şi prenumele)


*Se vor menţiona numai articolele corespunzătoare īn temeiul cărora se acordă scutirea de taxe vamale pentru activităţile de import autorizate prin decizie.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.