MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 709/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 709         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 390 din 14 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.758. - Ordin al ministrului culturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 390

din 14 Iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

Mona-Maria Pivniceru - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, excepţie ridicată de Tatiana Bălan în Dosarul nr. 10.162/300/2014 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, care formează obiectul Dosarului nr. 1.501 D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.502D/2015 şi nr. 1.503D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi de lege, excepţie ridicată de Maria Ciobanu şi Oltea Olguţa Ghizdavu în dosarele nr. 6.339/300/2014 şi nr. 11.683/300/2014 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării cauzelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1 502D/2015 şi nr. 1.503D/2015 la Dosarul nr. 1.501 D/2015, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 703 din 27 octombrie 2015 şi nr. 530 din 14 iulie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

7. Prin încheierile din 14 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 10.162/300/2014, nr. 6.339/300/2014 şi nr. 11.683/300/2014, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare În vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. Excepţia a fost ridicată de Tatiana Bălan, Maria Ciobanu şi Oltea Olguţa Ghizdavu în cauze având ca obiect contestaţie la executare/ suspendare executare act administrativ.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014, prin care plata compensaţiilor băneşti se suspendă pe o perioadă de 6 luni, contravin în mod flagrant dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3), potrivit cărora „părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil”. Având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care este direct aplicabilă în dreptul intern, ca urmare a mecanismului prevăzut de art. 20 din Constituţie, arată că soluţionarea unei cauze într-un termen rezonabil reprezintă o garanţie care priveşte nu numai desfăşurarea procedurii în faţa instanţei de judecată, ci şi procedura preliminară administrativă. Termenul rezonabil menţionat la art. 21 din Constituţie este o garanţie ce trebuie respectată şi în cadrul procedurii administrative, cum este şi în cea a recunoaşterii şi acordării compensaţiilor băneşti în temeiul Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006. Or, în condiţiile în care statul român are de achitat despăgubiri în temeiul acestor legi (care au fost adoptate cu 11, respectiv 16 ani în urmă), iar prin actul normativ criticat se amână plata acestor despăgubiri, termenul rezonabil este încălcat.

9. Totodată, autorii susţin că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 nu se circumscrie exigenţelor prevăzute de art. 53 din Constituţie, pentru a putea opera restrângerea exerciţiului unor drepturi. Suspendarea plăţilor despăgubirilor constituie o măsură disproporţionată faţă de situaţiile de urgenţă pe care le invocă Guvernul, acesta neputând justifica restrângerea dreptului de proprietate, care practic este golit de conţinut, protecţia acestuia devenind pur iluzorie.

10. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră, de asemenea, că, prin adoptarea acestui act normativ, se creează şi un vădit tratament discriminatoriu între persoanele beneficiare ale despăgubirilor băneşti, recunoscute prin titlurile de plată, care au încasat deja sumele respective, şi persoanele beneficiare ale aceloraşi acte normative care, deşi au dobândit un drept de creanţă recunoscut de statul român, nu pot intra în posesia despăgubirilor. În acest context arată că prevederile cuprinse în Legea nr. 9/1998, Legea nr. 290/2003 şi Legea nr. 393/2006, în forma iniţială, prevedeau posibilitatea eşalonării plăţii compensaţiilor pentru o perioadă de cel mult doi ani.

11. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face referire la considerentele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 31 din 3 februarie 2015.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi face referire la considerentele reţinute de instanţa de contencios constituţional în deciziile nr. 31 din 3 februarie 2015, nr. 346 din 7 mai 2015, nr. 431 din 9 iunie 2015, nr. 502 din 30 iunie 2015 şi nr. 530 din 14 iulie 2015.

14. Avocatul Poporului consideră că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 sunt constituţionale, sens în care reţine că prin normele supuse controlului de constituţionalitate Guvernul a suspendat până la 31 decembrie 2014 plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin ordinele emise de către şeful Cancelariei Primului-Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 şi, respectiv, prin deciziile de plată emise de către vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006. Ulterior, în data de 15 decembrie 2014, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative. Astfel, suspendarea plăţii despăgubirilor stabilite în temeiul legilor menţionate a intervenit înainte de adoptarea unui act normativ reformator în această materie, în condiţiile în care legiuitorul dispune de o largă marjă de apreciere în determinarea celor mai potrivite modalităţi pentru acordarea despăgubirilor, cu respectarea principiilor constituţionale. În plus, din normele criticate rezultă, în mod clar, nu doar că suspendarea a avut o aplicare temporară, dar şi faptul că a fost determinată şi de apariţia noului act normativ, intrat în vigoare la data de 18 decembrie 2014, care dispune practic reluarea unor proceduri administrative, instituirea unor noi termene de soluţionare a dosarelor şi modalităţi de plată a despăgubirilor stabilite, cu înlăturarea suspendării impuse de Guvern. Adoptarea unui act normativ prin care legiuitorul a instituit suspendarea plăţii despăgubirilor stabilite în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003 nu este de natură să aducă atingere normelor constituţionale privind dreptul de proprietate privată, doar pentru că legiuitorul a ales să reglementeze cu caracter temporar această măsură. Suspendarea acordării despăgubirilor ar putea fi neconstituţională doar în măsura în care ar fi dispusă sine die asupra unor drepturi deja recunoscute. În plus, adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 a fost determinată, pe de o parte, de admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, care eşalona pe o perioadă de 10 ani plata despăgubirilor cuvenite în baza celor două legi, iar, pe de altă parte, de necesitatea acordării unui interval de timp în care să se reglementeze un nou cadru legal necesar accelerării şi finalizării procesului de acordare de despăgubiri cetăţenilor români, concretizat, de altfel, prin Legea nr. 164/2014. Dreptul la despăgubire, implicit dreptul de proprietate privată al persoanelor îndreptăţite, nu a fost negat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014, cu atât mai mult cu cât statul a continuat procesul de restituire potrivit noii legi adoptate în această materie. De asemenea, nu este pusă în discuţie restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, în sensul instituit de art. 53 din Constituţie, prevederile de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare pentru persoanele aflate în aceeaşi situaţie, astfel încât nici principul egalităţii în faţa legii nu este încălcat. În sensul celor de mai sus, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 502 din 30 iunie 2015.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014.

18. În ceea ce priveşte aplicabilitatea în timp a textelor de lege criticate, Curtea observă că acestea cuprind norme temporare, care au fost în vigoare până la 31 decembrie 2014. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare. Ţinând cont de împrejurările de fapt caracteristice cauzelor în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, sunt incidente cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora sintagma „în vigoare”din cuprinsul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Ca atare, deşi în prezent textele de lege deduse controlului de constituţionalitate nu mai sunt în vigoare, Curtea este competentă să examineze excepţiile de neconstituţionalitate.

19. În opinia autorilor excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în: art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) care instituie principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 21 alin. (3) care consacră dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată, art. 53 alin. (2) referitor la necesitatea şi proporţionalitatea măsurii care are ca efect restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 115 alin. (6) privind limitele adoptării ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 31 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, Decizia nr. 530 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 august 2015, Decizia nr. 703 din 27 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2016, şi Decizia nr. 78 din 23 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate cu acest obiect. Astfel, în privinţa criticilor de neconstituţionalitate extrinsecă, formulate din perspectiva respectării condiţiei cuprinse în art. 115 alin. (6) din Constituţie, referitoare la interzicerea afectării, printr-0 ordonanţă de urgenţă, a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale, Curtea a examinat dacă măsura de suspendare a procedurilor de acordare a despăgubirilor şi a plăţii unei creanţe asupra statului este una rezonabilă, de natură a nu afecta dreptul de proprietate, pe de o parte, şi, pe de altă parte, dacă perioada de suspendare respectă exigenţele caracterului rezonabil al duratei unei proceduri judiciare, în sensul art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, executarea hotărârilor judecătoreşti fiind parte a procesului civil, în acest scop, Curtea a reamintit jurisprudenţa sa prin care a statuat că din interpretarea art. 115 alin. (6) din Constituţie se poate deduce că, în domeniul reglementării drepturilor, libertăţilor şi a îndatoririlor fundamentale, ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă „afectează”, în sensul că au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin. Având în vedere această situaţie, Curtea a reţinut că măsura instituită de Guvern pe calea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 reprezintă o soluţie temporară, limitată în timp, având ca scop evitarea unor eventuale disfuncţionalităţi ale procedurilor de restituire până la adoptarea unui nou cadru legislativ, coerent, care să asigure realizarea efectivă a drepturilor la despăgubire acordate potrivit legilor reparatorii, precum şi pentru identificarea surselor de finanţare necesare. Curtea a mai apreciat că termenul rezonabil al unei proceduri judiciare este respectat în condiţiile în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 reprezintă un act normativ cu aplicabilitate limitată în timp, iar statul a depus diligenţele necesare continuării procedurilor de despăgubire. Aşadar, măsura instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 constituie o măsură adecvată şi necesară în vederea atingerii scopului legitim urmărit, fiind de natură a menţine un just echilibru între interesele debitorului - stat, respectiv asigurarea echilibrului bugetar, şi cele ale creditorului - persoană îndreptăţită la despăgubiri, respectiv despăgubirea efectivă a acestora, fără a încălca art. 44 din Constituţie. Curtea a precizat că la 18 decembrie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, Art. 10 alin, (1) din Legea nr. 164/2014 prevede că plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative emise înainte de intrarea în vigoare a legii prin care se stabileşte dreptul la despăgubiri şi cuantumul acestora se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. Curtea a mai reţinut şi faptul că Guvernul, prin adoptarea dispoziţiilor legale criticate, nu a negat existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin hotărârile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, ordinele emise de către şeful Cancelariei Primului-Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 şi deciziile de plată emise de către vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 şi, în acelaşi timp, nici nu a refuzat punerea în aplicare a acestora, respectând pe deplin dreptul de proprietate al persoanelor îndreptăţite.

21. Distinct de aceasta, Curtea a constatat că, fără a pune în discuţie restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, în sensul instituit de art. 53 din Constituţie, prevederile de lege criticate nu instituie privilegii ori discriminări pe considerente arbitrare pentru persoanele aflate în aceeaşi situaţie, astfel încât nici dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie nu sunt încălcate.

22. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, motiv pentru care excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă, ca neîntemeiată.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tatiana Bălan, Maria Ciobanu şi Oltea Olguţa Ghizdavu în dosarele nr. 10.162/300/2014, nr. 6.339/300/2014 şi nr. 11.683/300/2014 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

 

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Potrivit execuţiei bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Fondului cinematografic, Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei, denumit în continuare Consiliu, va stabili bugetul alocat pentru fiecare sesiune de concurs, cu cel puţin 15 zile înainte de anunţul public de lansare a fiecărei sesiuni, în vederea finanţării tuturor categoriilor de activităţi din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prevederile legii.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Consiliul va stabili suma totală maximă pe care un producător o poate primi la fiecare sesiune, pentru creditul direct de producţie, precum şi suma maximă ce se poate acorda sub formă de credit unui proiect de producţie pentru fiecare categorie şi secţiune în parte.

(4) Cuantumurile stabilite conform alin. (1) şi (3) vor fi anunţate public la momentul lansării sesiunilor de concurs în vederea finanţării tuturor categoriilor de activităţi din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prevederile legii.”

3. Articolul 3 se completează cu două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Nu pot participa la concursurile de selecţie persoanele fizice şi juridice autorizate, care sunt în situaţia de a avea mai mult de cinci proiecte la fiecare secţiune, respectiv cumulat pentru categoriile lung metraj şi lung metraj debut, pentru care au câştigat finanţare şi care nu au încheiat contractele pentru respectivele proiecte.

(3) Nu pot participa la concursurile de selecţie regizorii care au deja în desfăşurare două proiecte nefinalizate în termenul prevăzut în contract, realizate cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, din categoria respectivă, cu excepţia situaţiei în care dovedesc faptul că au încheiat filmările la unul dintre proiecte.”

4. La articolul 5, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Cele trei secţiuni vor fi împărţite în categorii:

a) categoria proiectelor de film de ficţiune de lung metraj;

b) categoria proiectelor de film de ficţiune de lung metraj debut;

c) categoria proiectelor de film de ficţiune de scurt metraj;

d) categoria proiectelor de film documentar;

e) categoria proiectelor de film de animaţie;

f) categoria proiectelor de ficţiune selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;

g) categoria proiectelor de documentare selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;

h) categoria proiectelor de animaţie selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.”

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Un producător nu poate depune mai mult de trei proiecte pentru o categorie din cadrul unei secţiuni de concurs. Un regizor nu poate să participe cu mai mult de un proiect la o categorie din cadrul unei secţiuni de concurs.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Creditul direct se acordă, în exclusivitate, proiectelor cinematografice care au fost declarate câştigătoare ale concursurilor de selecţie organizate de Centrul Naţional al Cinematografiei, conform hotărârii finale emise în acest sens de comisiile de selecţie şi de Consiliu, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul regulament.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) La data anunţării publice a primei sesiuni anuale de concurs, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Producătorilor da Film (F.I.A.P.F.), precum şi a altor festivaluri cinematografice, agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentului regulament.

(2) Festivalurile vor fi clasificate pe grupe de relevanţă, conform criteriilor stabilite de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei.”

8. La articolul 10, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Secretariatul tehnic al concursului are obligaţia ca, în baza dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului regulament, să asigure verificarea şi înscrierea la concurs a dosarelor de proiecte care întrunesc condiţiile de eligibilitate, să notifice în scris solicitantul cu privire la orice inadvertenţe sau erori existente în dosarul de concurs şi să solicite remedierea acestora în termen de maximum 3 zile lucrătoare, să ţină evidenţa lucrărilor şi a documentelor legate de organizarea şi desfăşurarea concursului şi să pună la dispoziţia comisiei de selecţie, la termenele prevăzute, toate documentele: dosarele scenariilor de filme, sub formă securizată, şi dosarele cu proiecte cinematografice.

.............................................................................................................................

(4) Secretariatul tehnic al concursului are obligaţia de a analiza conformitatea şi realitatea documentelor din dosarele de concurs depuse la Centrul Naţional al Cinematografiei şi de a transmite comisiei de selecţie a proiectelor dosarele de scenariu, în termen de 14 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de concurs.

(5) în situaţia în care secretariatul tehnic al concursului constată faptul că, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), unele proiecte depuse nu cuprind toate documentele prevăzute de prezentul regulament ori că datele şi informaţiile cuprinse în aceste documente nu corespund realităţii, propune directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei respingerea proiectelor respective. Directorul general se pronunţă prin decizie motivată.

9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune şi pentru fiecare categorie de concurs din cadrul acesteia. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficţiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficţiune, minimum 10% pentru filmele documentare şi minimum 10% pentru filmele de animaţie. Totodată, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica şi suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film.

(2) în situaţia în care unul sau mai multe dintre fondurile alocate pentru finanţarea filmelor de lung metraj de ficţiune de debut, a filmelor de lung metraj de ficţiune, a filmelor de scurt metraj de ficţiune, a dezvoltării de proiecte de film, precum şi pentru finanţarea filmelor documentare şi de animaţie nu s-au epuizat în urma distribuirii, fondurile rămase pot fi redistribuite, prin hotărârea Consiliului, în cadrul altei categorii unde fondurile au fost insuficiente. Sumele rămase neutilizate în urma redistribuirii vor fi reportate la Fondul cinematografic.”

10. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Consiliul decide valoarea creditului direct ce se acordă în funcţie de ierarhia stabilită, precum şi de conformitatea şi realitatea datelor cuprinse în documente privind:

a) corespondenţa bugetului de producţie sau de dezvoltare de proiect, după caz, cu conţinutul scenariului, viziunea regizorală, viziunea producătorului şi cu preţurile medii cunoscute pentru servicii şi bunuri utilizate curent în industria cinematografică;

b) nivelul de soliditate şi de asigurare a planului de finanţare;

c) fezabilitatea planului de producţie pe etape: pregătire, filmare, montaj-sonorizare şi corelarea cu scenariul, viziunea regizorului şi viziunea producătorului;

d) modul de derulare a contractelor anterior încheiate între Centrul Naţional al Cinematografiei şi producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.”

11. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele concursului, inclusiv punctajele obţinute pentru calitatea scenariului, calitatea regizorului şi calitatea producătorului, valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câştigător şi procentul acestuia din totalul bugetului filmului, vor fi făcute publice prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecţie şi a Consiliului.”

12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele de punctare şi analiză a proiectelor, cu excepţia celor care reflectă dezbateri ale comisiilor de concurs, sunt informaţii cu caracter public şi vor fi comunicate, la cerere, oricărui concurent.”

13. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficţiune şi întocmeşte referate de specialitate, motivate şi conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 9a) la prezentul regulament, pe care le pune la dispoziţia membrilor comisiei de selecţie. Referatul de specialitate pentru fiecare proiect este semnat de cei ce l-au întocmit şi de membrii comisiei de selecţie care şi l-au însuşit şi este comunicat de secretariat producătorului care a depus respectivul proiect, odată cu rezultatele concursului.”

14. La articolul 19, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Pot fi membri ai comisiei de lectori doar persoane cu experienţă profesională în domeniul filmului de ficţiune cinematografic sau de televiziune, care prin formare şi/sau activitate citesc şi evaluează scenarii de film, cum sunt: scenarişti, regizori, producători, critici de film, istorici de film, actori, compozitori de muzică de film, directori de imagine, directori de creaţie sau experţi în comunicare audiovizuală, directori de producţie, cadre didactice din învăţământul superior cinematografic.

(7) Componenţa comisiei de lectori va fi făcută publică pe site-ul Centrului Naţional al Cinematografiei şi prin afişare la sediul instituţiei, în termen de 3 zile de la data deciziei de numire a comisiei.”

15. La articolul 20, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(2) Pot fi membri ai comisiilor de selecţie doar persoane cu experienţă profesională recunoscută în domeniul filmului, care prin formare şi/sau activitate sunt în măsură să analizeze şi să evalueze scenarii şi proiecte de film, cum sunt: scenarişti, regizori, producători, critici de film, istorici sau teoreticieni de film, actori, compozitori de muzică de film, directori de imagine, creatori de decoruri de film, creatori de costume de film, editori de film, realizatori de coloane sonore de film, distribuitori de film, directori de creaţie sau experţi în comunicare audiovizuală, cadre didactice din învăţământul superior cinematografic.

.............................................................................................................................

 (4) Persoanele propuse pentru comisiile de selecţie şi pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele lor de gradul I nu pot participa, în nicio calitate, la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs şi nu se pot afla în relaţii contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile cu vreunul dintre concurenţi sau cu societăţi comerciale în care producători persoane juridice sau fizice ori regizori înscrişi în concurs sunt asociaţi, acţionari sau administratori.”

16. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Nu pot face parte din aceeaşi comisie de selecţie membri care se află între ei în relaţii contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile.”

17. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, documentaţia şi formularele necesare vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de secretariatul tehnic al concursului, precum şi prin publicarea pe site-ul Centrului Naţional al Cinematografiei.”

18. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Dosarul de scenariu va conţine următoarele documente:

1. pentru filme de lung şi scurt metraj de ficţiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4 la prezentul regulament, cu un număr de minimum 50 de pagini scrise pentru lungmetraj şi minimum 20 de pagini scrise pentru scurtmetraj;

b) rezumatul scenariului, maximum 5 pagini scrise pentru lungmetraje şi maximum 3 pagini scrise pentru scurtmetraje;

c) viziunea regizorală asupra scenariului propus, în maximum 10 pagini pentru lungmetraje şi maximum 3 pagini pentru scurtmetraje, ce pot conţine text şi imagini, şi care poate include consideraţii de structură şi stilistice, descrieri ale universurilor vizual şi sonor, descrieri de personaje, precum şi orice alte informaţii ce pot servi pentru a prefigura stilul regizoral al viitorului film;

2. pentru filme documentare:

a) scenariul de film;

b) rezumatul scenariului, maximum 3 pagini scrise;

c) viziunea regizorală asupra filmului propus, în text şi imagini, ce poate include consideraţii de structură şi stilistice, precum şi orice informaţii relevante pentru susţinerea temei, lista persoanelor ce urmează a fi intervievate sau lista materialelor de arhivă, după caz;

3. pentru filme de animaţie:

a) scenariul de film;

b) descrierea temei, stilului şi a laturii vizuale ale filmului, maximum 3 pagini scrise:

c) viziunea regizorală asupra filmului propus, în text şi imagini, ce poate include consideraţii de structură şi stilistice, precum şi orice informaţii relevante pentru susţinerea scenariului, schiţe ale personajelor, descrierea personajelor, schiţe de ambianţă plastică, dacă este cazul;

4. pentru dezvoltarea de proiecte, filme de lung metraj de ficţiune, documentare şi de animaţie:

a) subiectul şi un rezumat al scenariului de maximum 20 de pagini, cu indicarea materialului literar care a stat la baza acestuia, dacă este cazul, şi cu prezentarea operei literare după care se propune adaptarea;

b) scenariul de film propus pentru dezvoltare, în faza în care acesta este elaborat, dacă este cazul, întocmit în format standard conform anexei nr. 4;

c) descrierea proiectului;

d) viziunea regizorală, dacă a fost nominalizat un regizor.”

19. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - În vederea participării la concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în scopul acordării de credite financiare directe pentru producţia de filme, dosarul de proiect se întocmeşte de către solicitanţi şi va fi compus din dosarul tehnic, dosarul regizorului şi dosarul producătorului.

1. Dosarul tehnic va cuprinde următoarele:

a) lista cu autorii filmului: regizor, autorul operei originale, dacă este cazul, autorul scenariului, autorul dialogului, dacă este cazul, autorul muzicii special create, dacă este cazul, autorul animaţiei sau alţi autori, după caz;

b) opţiunea asupra dreptului de exploatare cinematografică a operei originale care a stat la baza scenariului;

c) contractul cu clauză suspensivă între producător şi autorul scenariului, precum şi între producător şi regizor, care să ateste cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare şi exploatare a filmului respectiv, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

d) curriculum vitae al scenaristului, regizorului şi producătorului persoană juridică şi/sau fizică, autorizată ca atare, precum şi al persoanei fizice desemnate de persoana juridică să aibă calitatea de producător;

e) devizul de producţie al proiectului, întocmit pe capitole de cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament; devizul va conţine costuri care nu pot depăşi următoarele cote maximale din cheltuielile directe:

- 10% - onorariul societăţilor producătoare;

-10% - cheltuielile neprevăzute;

- 5% - onorariul pentru activitatea de regizor, precum şi pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;

- 4% - onorariul pentru scrierea scenariului, precum şi a dialogurilor şi cesiunea exclusivă privind exploatarea scenariului în cadrul operei cinematografice;

- 4% - remuneraţia producătorului executiv;

- 4% - onorariul plătit pentru muzica special creată.

În cazul coproducţiilor cinematografice, cu excepţia onorariului societăţilor producătoare şi a cheltuielilor neprevăzute, la care se aplică procentul contribuţiei financiare a fiecărui coproducător, restul cotelor maximale se aplică la bugetul general şi ele vor fi respectate de către coproducătorul român, dacă aceste cheltuieli îi revin acestuia.

Onorariile acordate regizorului, scenaristului, producătorului executiv sau compozitorului pot depăşi valorile de mai sus, aplicate bugetului părţii române, doar dacă diferenţa peste maximele prevăzute de legea română intră în cota de finanţare asigurată de partenerul sau partenerii străini.

Se acceptă prezentarea devizului şi în alte formate standard, de exemplu «Movie Magic»;

f) planul de finanţare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, care trebuie să evidenţieze:

(i) contribuţia proprie la finanţarea unui proiect, care trebuie să fie de minimum 6% din bugetul total al producţiei şi care poate fi constituită din: sume în numerar, servicii sau aport în natură; contribuţiile în numerar vor fi dovedite prin extras de cont bancar ori prin documente contabile atestând cheltuielile efectuate, iar cele în servicii sau în natură, prin documente care să ateste capacitatea tehnică proprie a solicitantului de a le efectua;

(ii) contribuţiile coproducătorilor sau cofinanţatorilor, dovedite prin; contracte de cofinanţare ori coproducţie, scrisori ferme de cofinanţare sau coproducţie, din care să rezulte cota de participare la finanţarea proiectului, contracte de prevânzare a filmului sau orice alte surse atrase; în cazul coproducţiilor cinematografice, trebuie să se menţioneze cuantumul participării financiare a partenerului străin, contribuţia proprie de minimum 6% referindu-se la participarea părţii române:

g) planul de producţie a filmului, cu menţionarea perioadelor calendaristice, pe etape de pregătire şi de filmare, cu specificarea numărului de zile de filmare şi de mixaj-sonorizare, precum şi a datei estimative de finalizare a copiei standard a filmului; planul de producţie se întocmeşte potrivit anexei nr. 6 la prezentul regulament;

h) solicitarea privind alocarea de credite peste limita de 50%, în situaţia filmelor dificile şi de buget redus;

i) declaraţie pe propria răspundere a producătorului în legătură cu toate filmele produse anterior care au primit credit direct din Fondul cinematografic; pentru fiecare film vor fi menţionate titlul, stadiul producţiei, cuantumul reprezentat de creditul acordat în bugetul total al filmului, aşa cum este confirmat de auditul producţiei, şi cuantumul în care respectivul credit a fost returnat. Situaţia în care producătorul nu a produs filme care să fi primit credit direct din Fondul cinematografic va fi declarată ca atare.

2. Dosarul regizorului va cuprinde:

a) anexele regizorului [anexele nr. 8a) şi 8b), respectiv, în cazul regizorului debutant, anexa nr. 8c)];

b) filmografia regizorului, evidenţiind activitatea şi performanţele sale profesionale;

c) descrierea stadiului de dezvoltare a filmului din punct de vedere regizoral, în maximum 5 pagini ce pot cuprinde text şi imagini, şi care poate include, între altele şi fără să se limiteze la: propuneri de distribuţie de actori, propuneri pentru principalii membri ai echipei de realizatori, schiţe sau fotografii pentru decoruri şi costume, propuneri pentru locuri de filmare; opţional, se poate include un material video de tip demonstrativ/ilustrativ/pilot cu referire la filmul proiectat, cu durată de maximum 3 minute; fişierul se depune pe un suport şi într-un format digital lecturabil în orice platformă de operare a unui computer personal şi/sau ca legătură/link securizată prin parolă pentru accesarea fişierului pe internet.

3. Dosarul producătorului va cuprinde:

a) anexele producătorului [anexele nr. 7a) şi 7b)];

b) filmografia producătorului, evidenţiind activitatea şi performanţele sale profesionale;

c) viziunea producătorului asupra filmului proiectat, în maximum 5 pagini, care poate include, între altele şi fără să se limiteze la: motivaţia producătorului, consideraţii privind impactul scontat şi căile pentru a-l obţine, pieţele vizate şi publicul-ţintă, atuuri şi riscuri artistice, comerciale, productive şi financiare, echipa avută în vedere, structura şi managementul producţiei, construcţia financiară, strategia de marketing;

d) descrierea stadiului de dezvoltare în care se află proiectul, în maximum 5 pagini care pot conţine text şi imagini.”

20. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Aprecierea valorii artistice a scenariilor pentru filmele de ficţiune se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecţie prevăzut în fişa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9a) la prezentul regulament.”

21. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care între cea mai mare şi cea mai mică medie a notelor acordate de către 2 sau mai mulţi membri ai comisiei de selecţie unui scenariu este o diferenţă mai mare de 4,00 puncte, scenariul respectiv va fi reevaluat de membrii comisiei de selecţie. În cazul menţinerii unei diferenţe mar mari de 4,00 puncte, cea mai mare şi cea mai mică medie nu vor fi luate în considerare la stabilirea notei finale a scenariului.”

22. La articolul 30, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) La finalul concursului, odată cu afişarea notei finale pentru scenariu obţinute de fiecare proiect cinematografic, se va afişa şi media notelor acordate de fiecare membru al comisiei, fără menţionarea numelui acestora.”

23. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Proiectele care au peste nota 6 la scenariu trec în etapa a doua, cea a selecţiei proiectelor cinematografice pentru finanţare.”

24. La articolul 32, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Aprecierea valorii artistice a scenariului pentru filmele de animaţie se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecţie prevăzut în fişa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9b) la prezentul regulament.

(4) Aprecierea valorii descrierii proiectelor pentru filme documentare se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în fişa de notare, conform anexei nr. 9c) la prezentul regulament.”

25. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Nota acordată fiecărui scenariu de film documentar şi/sau de animaţie de către fiecare membru al comisiei va rezulta din efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu.

(2) Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu de către comisia de selecţie se face, conform anexei nr. 9g) la prezentul regulament, prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei, în condiţiile alin. (1).

(3) în cazul în care între cea mai mare şi cea mai mică medie a notelor acordate de către 2 sau mai mulţi membri ai comisiei de selecţie unui scenariu este o diferenţă mai mare de 4,00 puncte, scenariul respectiv va fi reevaluat de membrii comisiei de selecţie, notele rezultate reprezentând notele finale.

(4) La finalul concursului, odată cu afişarea notei finale pentru scenariu obţinute de fiecare proiect cinematografic se va afişa şi media notelor acordate de fiecare membru al comisiei, fără menţionarea numelui acestora.”

26. La articolul 35, alineatele (3)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(3) Membrii comisiilor de selecţie vor întocmi fişe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare:

a) calitatea scenariului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 60% din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanţă acordat scenariului, respectiv 6, obţinându-se punctajul total alocat scenariului;

b) calitatea regizorului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 20% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea regizorului» va fi evaluat conform fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 11a) şi 11b); la punctajul obţinut din anexa nr. 11a) (calitatea regizorului pentru cel mai bun film din carieră) se aplică o pondere de 40%, iar la punctajul obţinut din anexa nr. 11b) (calitatea regizorului pentru unul dintre ultimele două filme realizate) se aplică o pondere de 60%. Cele două punctaje astfel ponderate se însumează. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, se va lua în calcul pragul de referinţă calculat de către Centrul Naţional al Cinematografiei în baza unei metodologii aprobate prin decizie de către directorul general;

c) calitatea producătorului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 20% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea producătorului» va fi evaluat conform fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 12a) şi 12b); la punctajul obţinut din anexa nr. 12a) (calitatea producătorului pentru unul dintre filmele realizate în carieră) se aplică o pondere de 40%, iar la punctajul obţinut din anexa nr. 12b) (calitatea producătorului pentru unul dintre ultimele două filme realizate) se aplică o pondere de 60%. Cele două punctaje astfel ponderate se însumează.

(4) Punctajul total al proiectului se calculează prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu conform prevederilor alin. (3).

(5) Punctajul maxim pentru criteriul «calitatea scenariului» poate fi de 60 de puncte, punctajul maxim pentru criteriul «calitatea regizorului» poate fi de 20 de puncte, iar pentru criteriul «calitatea producătorului» punctajul maxim poate fi de 20 de puncte.

(6) Punctajul total maxim care poate fi obţinut de un proiect este de 100 de puncte.”

27. La articolul 38, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Comisiile de selecţie analizează şi notează, potrivit secţiunii de concurs la care a fost depus proiectul, proiectele prezentate, astfel:

a) pentru filmele de ficţiune, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecţie prevăzut în fişa de notare, conform anexei nr. 9d) la prezentul regulament:

b) pentru filmele documentare, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecţie prevăzut în fişa de notare, conform anexei nr. 9e) la prezentul regulament;

c) pentru filmele de animaţie, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecţie prevăzut în fişa de notare, conform anexei nr. 9f) la prezentul regulament.

(4) Dosarul de proiect va cuprinde: bugetul de dezvoltare a proiectului, descrierea activităţilor preconizate a fi realizate, CV-ul scenaristului şi CV-ul regizorului în cazul nominalizării acestuia.”

28. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Participanţii la concursul de acordare a creditului direct pentru dezvoltare pot solicita, printr-o cerere scrisă, evaluările comisiei de selecţie, ulterior publicării rezultatelor concursului.”

29. La articolul 51, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) beneficiarul creditului direct nu respectă, din culpa sa, obligaţiile contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei,”

30. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) Cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes de public se calculează pentru fiecare film cumulativ pentru primii 2 ani calendaristici de exploatare, prin înmulţirea numărului de spectatori care a depăşit pragul de referinţă corespunzător, stabilit pentru anul respectiv, cu tariful mediu ponderat al biletelor de intrare înregistrate în aceeaşi perioadă, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes la public este acordat în cuantum fix pentru toate filmele care depăşesc pragul de referinţă calculat potrivit art. 35 alin. (3) lit. b) şi este egal CU Sprijinul financiar automat maxim pentru succes la public ce se poate acorda în anul respectiv.”

31. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor şi regizorilor unui film care a fost selecţionat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internaţionale acreditate de Federaţia internaţională a Asociaţiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum şi la alte festivaluri internaţionale agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei, în conformitate cu art. 9 din prezentul regulament.

(2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu sprijinul financiar automat pentru succes de public ce se poate acorda în anul respectiv.

(3) Această sumă se acordă separat, în proporţie egală producătorului şi regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului de selecţie organizat în condiţiile prezentului regulament.

(4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producţia unui nou film, în condiţiile prezentului regulament.

(5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele româneşti sau în coproducţie cu participare românească.

(6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situaţia filmelor în coproducţie cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

(7) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică este un sprijin financiar nerambursabil.”

32. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Sprijinul financiar pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti sau realizate în coproducţie cu participare românească se va face conform schemelor de ajutor de stat în vigoare la momentul solicitării sprijinului.”

33. La articolul 71, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat pentru funcţionarea cinematografelor de artă se va face conform schemelor de ajutor de stat în vigoare la momentul solicitării sprijinului.”

34. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sesiunile de finanţare se anunţă prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională, prin publicarea pe site-ul Centrului Naţional al Cinematografiei şi prin afişarea la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, cu cel puţin 10 zile înainte de organizarea lor.”

35. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - (1) în conformitate cu atribuţiile Centrului Naţional al Cinematografiei, respectiv art. 6 alin. (17) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul analizează cererile şi dosarele depuse şi decide asupra acordării sprijinului financiar nerambursabil, în funcţie de următoarele criterii de evaluare, cu excepţia editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei:

 

Nr. crt.

Criterii specifice de evaluare

Punctaj maxim 100 puncta

1

Calitatea artistică şi originalitatea proiectului

15

 

1.1. Calitatea artistică şi caracterul inovator al proiectului cultural şi/sau originalitatea temei propuse şi anvergura proiectului

8

 

1.2. justificarea necesităţii implementării proiectului

7

2

Definirea obiectivelor specifice - activităţile prevăzute în proiect conduc la satisfacerea/rezolvarea nevoilor culturale identificate ale grupurilor-ţintă alese

14

 

2.1. Obiectivele sunt clar definite, realiste şi măsurabile

8

 

2.2. Claritatea şi adecvarea activităţilor în funcţie de obiectivele proiectului cultural

6

3

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, coerenţa şi realismul, dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului

15

 

3.1. Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia - coerenţă şi realismul

5

 

3.2. Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului

5

3.3. Planul de activităţi - rezultate propuse a fi atinse în urma derulării proiectului

5

4

Definirea clară a grupului-ţintă

6

4.1. Definirea clară a participanţilor/grupurilor de participanţi

3

4.2. Definirea clară a beneficiarilor/grupurilor de beneficiari

3

5

Impactul proiectului asupra grupului-ţintă - rezultate preconizate

6

6

Experienţă managerială şi capacitate de implementare

10

6.1. Solicitantul - experienţă în management de proiect şi capacitate de administrare a proiectului cultural

6

6.2. Relevanţa parteneriatelor pentru obiectivele şi activităţile propuse

4

7

Bugetul

10

7.1. Bugetul este estimat realist

5

7.2. Finanţări şi cofinanţări

între 10-15%, 1 punct

între 15-20%, 2 puncte

între 20-25%, 3 puncte

între 25-50%, 4 puncte

Peste 50%, 5 puncte

 

1

2

3

4

5

8

Modalităţi de promovare cuprinse în proiect

5

9

Relevanţa proiectului cultural pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei care îl propune şi a partenerilor proiectului

3

10

Activităţile proiectului propun o valorificare creativă şi colaborativă a resurselor locale

4

11

Contribuţia la promovarea cinematografiei româneşti pe plan internaţional

3

12

Proiectul îşi propune să îşi angajeze publicul specific în mod activ, prin acţiuni care să stimuleze coparticiparea, colaborarea, dezbaterea şi formarea de abilităţi şi deprinderi culturale.

3

13

Modalităţi de asigurare a continuităţii proiectului

6

 

(2) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanţare organizate astfel:

a) 15 martie, pentru manifestări organizate în perioada 1 iulie - 31 decembrie a anului în curs;

b) 15 septembrie, pentru manifestări organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului următor.

(3) Sesiunile de finanţare se anunţă prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională, prin publicarea pe site-ul Centrului Naţional al Cinematografiei şi prin afişarea la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, cu cel puţin 10 zile înainte de organizarea lor.

(4) în cazul editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, grila de punctare este următoarea:

 

Nr. crt.

Criterii specifice de evaluare

Punctaj maxim 100 puncte

1

Anvergura proiectului editorial (internaţională, naţională, regională)

25

2

Capacitatea organizatorică şi funcţională a operatorului cultural (editura) de realizare a proiectelor editoriale, experienţa în derularea proiectelor editoriale şi/sau calitatea partenerilor şi colaboratorilor implicaţi în proiectul editorial propus

25

3

Raportul dintre cheltuielile estimate şi necesarul pentru realizarea proiectului editorial

15

4

Justificarea necesităţii proiectului editorial

35

 

(5) Dosarele analizate potrivit criteriilor de evaluare şi care au obţinut un punctaj de cel puţin 70 de puncte din 100 de puncte vor beneficia de acordarea sprijinului financiar nerambursabil, în limita bugetului aprobat pentru sesiunea respectivă.”

36. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Sprijinul financiar automat, atât pentru succes de public, cât şi pentru calitatea artistică, se calculează la valoarea pragului de referinţă din anul în care filmul a fost selecţionat sau premiat.”

37. Anexa nr. 5 „Plan de finanţare pentru proiectul cinematografic” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

38. Anexa nr. 6 „Planul de producţie a filmului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

39. Anexa nr. 7a) „Declaraţia producătorului în legătură cu unul dintre filmele realizate în carieră (începând cu anul 1997)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

40 Anexa nr. 7b) „Declaraţia producătorului în legătură cu unul dintre ultimele două filme realizate” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

41. Anexa nr. 8a) „Declaraţia regizorului în legătură cu unui dintre filmele realizate în carieră” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

42. Anexa nr. 8b) „Declaraţia regizorului în legătură CU unul dintre ultimele două filme realizate” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

43. După anexa nr. 8b) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8c) „Declaraţia regizorului debutant”, cuprinsă în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

44. Anexa nr. 9a) „Fişă de notare a scenariului pentru filme de ficţiune de lung şi scurt metraj” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

45. Anexa nr. 9b) „Fişă de notare a scenariului pentru filme de animaţie de lung şi scurt metraj” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

46. Anexa nr. 9c) „Fişă de notare a scenariului (descrierea temei) pentru filme documentare de lung şi scurt metraj” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

47. Anexa nr. 9d) „Fişă de notare a proiectului de dezvoltare pentru filmele de ficţiune de lung metraj” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

48. Anexa nr. 9e) „Fişă de notare a proiectului de dezvoltare pentru filmele documentare de lung metraj” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

49. Anexa nr. 9f) „Fişă de notare a proiectului de dezvoltare pentru filmele animaţie de lung metraj” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

50. Anexa nr. 10 „Fişă de evaluare a proiectului cinematografic” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14 la prezentul ordin.

51. Anexa nr. 11a) „Calitatea regizorului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15 la prezentul ordin.

52. Anexa nr. 11b) „Calitatea regizorului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16 la prezentul ordin.

53. Anexa nr. 11c) „Calitatea regizorului debutant” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17 la prezentul ordin.

54. Anexa nr. 12a) „Calitatea producătorului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18 la prezentul ordin.

55. Anexa nr. 12b) „Calitatea producătorului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19 la prezentul ordin.

Art. II. - Pentru anul 2016, sesiunea de finanţare prevăzută la art. 74 alin. (2) lit. b) din regulament va fi organizată în data de 26 septembrie 2016.

Art. III. - Centrul Naţional al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2016.

Nr. 3.758.

 

ANEXA nr. 1

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

PLAN DE FINANŢARE

pentru proiectul cinematografic

 

Titlul filmului:

 

 

Regizor:

 

Producător:

 

Casă de producţie:

 

 

 

Buget total

 

 

lei 6

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

 

 

 

 

naţional

total

Parte română

 

 

 

 

 

(descriere/a se completa, după caz)

(nominalizare sursă unde este cazul)

(confirmat/tbc/tba)

RON

 

 

CNC (credit)

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

CNC (sprijin automat)

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

Contribuţie proprie

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

TV

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

Europa Creativă (sprijin pentru dezvoltare)

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

EURIMAGES

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

Sursa 1

 

 

lei 1

25,00%

16,67%

Sursa 2

 

 

lei 1

25,00%

16,67%

Sursa 3

 

 

lei 1

25,00%

16,67%

Sursa 4

 

 

lei 1

25,00%

16,67%

 

 

 

 

 

 

Total România

 

 

lei 4

100,00%

66,6667%

 

 

 

 

 

 

Coproducător 1 (ţara)

(nominalizare sursă, unde este cazul)

(confirmat/tbc/tba)

EURO

 

 

 

 

 

lei 1

100,00%

16,67%

 

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

 

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

 

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

Total coproducător 1

 

 

lei 1

100,00%

16,6667%

 

 

 

 

 

 

Coproducător 2 (ţara)

(nominalizare sursă, unde este cazul)

(confirmat/tbc/tba)

EURO

 

 

 

 

 

lei 1

100,00%

16,67%

 

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

 

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

 

 

 

lei 0

0,00%

0,00%

Total coproducător 2

 

 

lei 1

100,00%

16,67%

TOTAL

 

 

lei 6

 

 

 

Producătorul filmului

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura:

Ştampila:

Data:

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la regulament)

 

PLANUL

de producţie a filmului

 

1. Etapa de pregătire1)

2. Etapa de filmare2)

3. Etapa de mixaj-sonorizare3)

4. Finalizarea copiei standard/DCP (data estimativă)

 

1) Se va detalia, după caz.

2) Se va specifica numărul zilelor de filmare.

3) Se va specifica numărul zilelor de mixaj-sonorizare.

 

ANEXA Nr. 3

[Anexa nr. 7a) la regulament]

 

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI*)

în legătură cu unul dintre filmele realizate în carieră (începând cu anul 1997)

 

A.

Titlul filmului:

 

 

 

Anul premierei:

 

 

 

Nr. de spectatori (România):

 

 

B.

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

C.

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8,

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

D.

Succesul comercial (exploatarea cinematografică în străinătate):

a.

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

E.

Succesul comercial (difuzarea TV În ţară şi în străinătate)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

F.

Situaţia rambursării creditelor primite de la Consiliul Naţional al Cinematografiei, dacă este cazul, începând cu anul 1997 şi până în prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Data

Semnătura

....................................................

....................................................

 

*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

 

ANEXA Nr. 4

[Anexa nr. 7b) la regulament]

 

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI*)

în legătură cu unul dintre ultimele două filme din carieră

 

A.

Titlul filmului:

 

 

 

Anul premierei:

 

 

 

Nr. de spectatori (România):

 

 

B.

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

C.

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7,

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

D.

Succesul comercial (exploatarea cinematografică în străinătate):

a.

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

E.

Succesul comercial (difuzarea TV în ţară şi în străinătate)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4,

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

F.

Situaţia rambursării creditelor primite de la Consiliul Naţional al Cinematografiei, dacă este cazul, începând cu anul 1997 şi până în prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Data

Semnătura

....................................................

....................................................

 

*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

 

ANEXA Nr. 5

[Anexa nr. 8a) la regulament]

 

DECLARAŢIA REGIZORULUI*)

în legătură cu cel mai bun film din carieră

 

A.

Titlul filmului:

 

 

 

Anul premierei:

 

 

 

Nr. de spectatori (România):

 

 

B.

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

C.

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

D.

Succesul comercial (exploatarea cinematografică în străinătate):

a.

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4,

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

E.

Succesul comercial (difuzarea TV în ţară şi în străinătate)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

Data

Semnătura

....................................................

....................................................

 

*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

 

ANEXA Nr. 6

[Anexa nr. 8b) la regulament]

 

DECLARAŢIA REGIZORULUI*)

în legătură cu unul dintre ultimele două filme din carieră

 

A.

Titlul filmului:

 

 

 

Anul premierei:

 

 

 

Nr. de spectatori (România):

 

 

B.

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

C.

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

D.

Succesul comercial (exploatarea cinematografică în străinătate):

a.

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3,

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

E.

Succesul comercial (difuzarea TV în ţară şi în străinătate)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

Data

Semnătura

....................................................

....................................................

 

*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

 

ANEXA Nr. 7

[Anexa nr. 8c) la regulament]

 

DECLARAŢIA

regizorului debutant*)

 

A.

Titlul filmului:

 

 

 

Anul premierei:

 

 

 

 

 

 

B.

Premii acordate la festivaluri:

Denumire festival

Anul acordării

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

C.

Selecţii la festivaluri (denumire secţiune)

Denumire festival

Anul selecţiei

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5,

 

 

 

D.

Succesul comercial (difuzarea TV în ţară şi în străinătate)

a.

Ţara

Anul

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Data

Semnătura

....................................................

....................................................

 

*) Declaraţia va fi însoţită de documente justificative pentru fiecare dintre menţiuni.

 

ANEXA Nr. 8

[Anexa nr. 9a) la regulament]

 

FIŞĂ DE NOTARE

a scenariului pentru filme de ficţiune de lung şi scurt metraj

 

Număr dosar:

Secţiune de concurs:

Membru comisie:

Categorie:

Data:

 

 

1

Tema:

Notă:

 

 

2

Subiect:

 

 

 

3

Structura dramaturgică:

 

 

 

4

Construcţia personajelor:

 

 

 

5

Tehnica dialogului:

 

 

 

6

Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului autohton

 

 

 

7

Potenţialul de reprezentare artistică şi de public pe plan internaţional:

 

 

 

8

Inovaţie artistică (folosirea unor tehnici noi de cinema, abordare nouă în anumite aspecte ale filmului etc.)

 

 

 

 

Concluzii:

Medie:

 

NOTE:

- Se va completa cu font Arial 10.

- Fiecare justificare se va încadra între 400 şi 600 de caractere.

- Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 8 criterii de evaluare.

- Fişa de evaluare nu se va completa de mână.

- Fişa de evaluare va primi număr de înregistrare.

- Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.

 

Numele în clar

Semnătura

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 9

[Anexa nr. 9b) la regulament]

 

FIŞĂ DE NOTARE

film de animaţie

 

Număr dosar:

Secţiune de concurs:

Membru comisie:

Categorie:

Data:

 

 

1

Tema:

Notă:

 

 

2

Subiect:

 

 

 

3

Structura dramaturgică:

 

 

 

4

Construcţia personajelor:

 

 

 

5

Tehnica dialogului:

 

 

 

6

Concept grafic:

 

 

 

7

Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului autohton

 

 

 

8

Potenţialul de reprezentare artistică şi de public pe plan internaţional:

 

 

 

9

Inovaţie artistică (folosirea unor tehnici noi de cinema, abordare nouă în anumite aspecte ale filmului etc.)

 

 

 

 

Concluzii:

Medie:

 

NOTE:

- Se va completa cu font Arial 10.

- Fiecare justificare se va încadra între 400 şi 600 de caractere.

- Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 9 criterii de evaluare.

- Fişa de evaluare nu se va completa de mână.

- Fişa de evaluare va primi număr de înregistrare.

- Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.

 

Numele în clar

Semnătura

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 10

[ Anexa nr. 9c) la regulament]

 

FIŞĂ DE NOTARE

documentar

 

Număr dosar:

Secţiune de concurs:

Membru comisie:

Categorie:

Data:

 

 

1

Tema:

Notă:

 

 

2

Subiect:

 

 

 

3

Abordarea stilistică:

 

 

 

4

Personaje:

 

 

 

5

Originalitate, gradul de interes şi noutate ale temei şi modului de tratare propuse:

 

 

 

6

Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului autohton

 

 

 

7

Potenţialul de reprezentare artistică şi de public pe plan internaţional:

 

 

 

 

 

Concluzii:

Medie:

 

NOTE;

- Se va completa cu font Arial 10.

- Fiecare justificare se va încadra între 400 şi 600 de caractere.

- Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 7 criterii de evaluare.

- Fişa de evaluare nu se va completa de mână.

- Fişa de evaluare va primi număr de înregistrare.

- Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.

 

Numele în clar

Semnătura

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 11

[Anexa nr. 9d) la regulament]

 

FIŞĂ DE NOTARE

a proiectului de dezvoltare pentru filmele de ficţiune de lung metraj

 

Număr dosar:

Secţiune de concurs:

Membru comisie:

Categorie:

Data:

 

 

1

Subiectul sau gradul de interes al operei literare după care se propune adaptarea

Notă:

 

 

2

Calitatea sinopsisului sau a scenariului după care se propune adaptarea

 

 

 

3

Viziunea regizorală (dacă este cazul):

 

 

 

4

Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului autohton

 

 

 

5

Potenţialul de reprezentare artistică şi de public pe plan internaţional:

 

 

 

 

Concluzii:

Medie:

 

NOTE:

- Se va completa cu font Arial 10.

- Fiecare justificare se va încadra între 400 şi 600 de caractere.

- Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 5 criterii de evaluare, respectiv 4, dacă regizorul nu a fost nominalizat.

- Fişa de evaluare nu se va completa de mână.

- Fişa de evaluare va primi număr de înregistrare.

- Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.

 

Numele în clar

Semnătura

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 12

[Anexa nr. 9e) la regulament]

 

FIŞĂ DE NOTARE

a proiectului de dezvoltare pentru filmele documentare de lung metraj

 

Număr dosar:

Secţiune de concurs:

Membru comisie:

Categorie:

Data:

 

 

1

Calitatea şi originalitatea temei propuse:

Notă:

 

 

2

Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse:

 

 

 

3

Viziunea regizorală (dacă este cazul):

 

 

 

4

Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului autohton

 

 

 

5

Potenţialul de reprezentare artistică şi de public pe plan internaţional:

 

 

 

 

Concluzii:

Medie:

 

NOTE:

- Se va completa cu font Arial 10.

- Fiecare justificare se va încadra între 400 şi 600 de caractere.

- Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 5 criterii de evaluare, respectiv 4, dacă regizorul nu a fost nominalizat.

- Fişa de evaluare nu se va completa de mână.

- Fişa de evaluare va primi număr de înregistrare.

- Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.

 

Numele în clar

Semnătura

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 13

[Anexa nr. 9f) la regulament]

 

FIŞĂ DE NOTARE

a proiectului de dezvoltare pentru filmele de animaţie de lung metraj

 

Număr dosar:

Secţiune de concurs:

Membru comisie:

Categorie:

Data:

 

 

1

Subiectul:

Notă:

 

 

2

Calitatea desenelor, a schiţelor şi a prezentării personajelor:

 

 

 

3

Viziunea regizorală (dacă este cazul):

 

 

 

4

Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului autohton

 

 

 

5

Potenţialul de reprezentare artistică şi de public pe plan internaţional:

 

 

 

 

Concluzii:

Medie:

 

NOTE:

- Se va completa cu font Arial 10.

- Fiecare justificare se va încadra între 400 şi 600 de caractere.

- Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 5 criterii de evaluare, respectiv 4, dacă regizorul nu a fost nominalizat.

- Fişa de evaluare nu se va completa de mână.

- Fişa de evaluare va primi număr de înregistrare.

- Un exemplar în copie pentru membru comisie, exemplar original pentru dosar proiect.

 

Numele în clar

Semnătura

....................................................

....................................................

 

 

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 10 la regulament)

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a proiectului cinematografic

 

Promovat în etapa a două a concursului

 

Dosarul de proiect nr. ...

Titlul scenariului

Regia

Producătorul

 

 

 

 

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţa

Total punctaj

Calitatea scenariului (maximum 60 de puncte):

 

6

 

Calitatea regizorului (conform fişei de evaluare, anexele nr. 11 şi nr. 11a)

(maximum 20 de puncte)

 

 

 

Calitatea producătorului (conform fişei de evaluare, anexa nr. 12) (maximum 20 de puncte)

 

 

 

 

Total punctaj (maximum 100 de puncte)

 

Membrii comisiei de selecţie:

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei

....................................................

....................................................

 

ANEXA Nr. 15

[Anexa nr. 11a) la regulament]

 

Calitatea regizorului

 

 

Secţiunea 1 - pentru cel mai bun film realizat în carieră

(Se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele acestei secţiuni.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

1. Numărul de spectatori

 

 

 

Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)

 

 

 

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

 

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0,5

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

- 15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

- 10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

*) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997, numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din regulament, după o metodologie stabilită prin decizie a directorului general al Consiliului Naţional al Cinematografiei (punctajul maxim obţinut: 10 puncte).

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

2. Festivaluri internaţionale

 

 

 

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră

 

 

 

A) Premii internaţionale:

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

2,30 p (maximum 2,30 p)

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

1

1,10 p (maximum 1,10 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

1,00 p (maximum 1,00 p)

 

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 1,00 p (maximum 2,0 p)

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maximum 4 selecţii x 0,45 p (maximum 1,8 p)

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 6 selecţii x 0,30 p (maximum 1,8 p)

Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu

3. Succes comercial

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţâri

5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,40

maximum 4,0 p

În cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu exclus ţările coproducătoare (ex. Ro/Fr/IT - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei).

b) Numărul de televiziuni naţionale sau internaţionale care au achiziţionat filmul

10 pentru cel puţin 10 televiziuni 9 pentru 9 televiziuni

......................................

1 pentru o televiziune

0,10

maximum 1,0 p

 

Total punctaj secţiunea 1 (maximum 20 de puncte):

La punctajul obţinut se aplică o pondere de 40%.

TOTAL PUNCTAJ PONDERAT secţiunea 1 .............

 

Membrii comisiei de selecţie:

....................................................

 

ANEXA Nr. 16

[Anexa nr. 11b) la regulament]

 

Calitatea regizorului

 

Secţiunea 1 - pentru unul dintre ultimele două filme

(Se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele acestei secţiuni.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

1. Numărul de spectatori

 

 

 

Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)

 

 

 

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

 

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0,5

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

- 15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

- 10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

*) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997, numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din regulament, după o metodologie stabilită prin decizie a directorului general al Consiliului Naţional al Cinematografiei (punctajul maximum obţinut 10 puncte).

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

2. Festivaluri internaţionale

 

 

 

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră

 

 

 

A) Premii internaţionale:

 

 

 

- la festivaluri de categoria A. Oscar, EFA

1

2,30 p

(maximum 2,30 p)

 

- la alte festivaluri F.LA.P.F.

1

1,10 p

(maximum 1,10 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

1,00 p

(maximum 1,00 p)

 

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 1,00 p (maximum 2,0 p)

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maximum 4 selecţii x 0,45 p (maximum 1,8 p)

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 6 selecţii x 0,30 p (maximum 1,8 p)

Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu

3. Succes comercial

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţări

5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,40

maximum 4,0 p

În cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu exclus ţările coproducătoare (ex. Ro/Fr/IT - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei).

b) Numărul de televiziuni naţionale sau internaţionale care au achiziţionat filmul

10 pentru cel puţin 10 televiziuni 9 pentru 9 televiziuni

.....................................

1 pentru o televiziune

0,10

maximum 1,0 p

 

Total punctaj secţiunea 1 (maximum 20 de puncte):

La punctajul obţinut se aplică o pondere de 60%.

TOTAL PUNCTAJ PONDERAT secţiunea 1 ...............

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 17

[Anexa nr. 11c) la regulament]

 

Calitatea regizorului debutant

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

1. Festivaluri internaţionale

 

 

 

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră

 

 

 

A) Premii internaţionale:

 

 

 

- la festivaluri de categoria A

1

3,50

3,50

- la alte festivaluri F.I.A.P.F. sau agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

2,50

2,50

- la alte festivaluri internaţionale

2

0,70

1,40

- la alte festivaluri naţionale

2

0,30

0,60

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

 

 

 

- la festivaluri de categoria A

1

1,70

1,70

- la alte festivaluri F.I.A.RF. sau agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

3

1,10

3,30

- la alte festivaluri internaţionale

5

0,30

1,50

- la alte festivaluri naţionale

5

0,10

0,50

(punctajul maximum este de 15 puncte)

Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu

2. Succes comercial

 

 

 

b) Numărul de televiziuni naţionale sau internaţionale care au achiziţionat filmul (punctajul maximum este de 5 puncte)

10 pentru cel puţin 10 televiziuni 9 pentru 9 televiziuni

.....................................

1 pentru o televiziune

0,50

 

 

Total punctaj (maximum 20 de puncte):

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 18

[Anexa nr. 12a) la regulament]

 

Calitatea producătorului

 

Secţiunea 1 - film din carieră

(Se va completa cu acelaşi film la toate subpunctele acestei secţiuni.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

1. Numărul de spectatori

 

 

 

Numărul de spectatori în România pentru unul dintre rimele (la alegere) produse după 1997

 

 

 

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

 

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0,4

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

-15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

-10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

(punctajul maximum obţinut: 4 puncte)

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

2. Festivaluri internaţionale

 

 

 

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră

 

 

 

A) Premii internaţionale:

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

1,60 p

(maximum 1,60 p)

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

1

0,80 p

(maximum 0,80 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

0,70 p

(maximum 0,70 p)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 0,75 p (maximum 1,5 p)

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maximum 4 selecţii x 0,30 p (maximum 1,2 p)

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 6 selecţii x 0,20 p (maximum 1,2 p)

(punctajul maximum acordat 7 puncte)

Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu

3. Succes comercial

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţări

5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,10

 

În cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu exclus ţările coproducătoare (ex. Ro/Fr/IT - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei).

b) Numărul de televiziuni naţionale sau internaţionale care au achiziţionat filmul

10 pentru cel puţin 10 televiziuni 9 pentru 9 televiziuni

.....................................

1 pentru o televiziune

0,30

 

(punctajul total maximum 4 puncte)

4. Returnare credite contractate anterior (pentru filmele produse cu sprijin din partea CNC)

 

 

 

- peste 50%

10

0,3

 

- între 45-50%

9

 

 

- între 40-45%

8

 

 

- între 35-40%

7

 

 

- între 30-35%

6

 

 

- între 25-30%

5

 

 

- între 20-25%

4

 

 

- între 15-20%

3

 

 

- între 10-15%

2

 

 

- între 5-10%

1

 

 

(Punctajul maxim obţinut este de 3 puncte.)

(în cazul producătorilor care nu au accesat niciun credit pe categoria de concurs, se acordă punctajul maxim.)

5. Contribuţia financiară În proiect confirmata în momentul depunerii proiectului (contracte ferme de coproducţie, cofinanţare, servicii proprii, contracte de prevânzare sau scrisori ferme care să menţioneze participarea financiară a cofinanţatorilor)

 

 

 

- 70% din buget

10

0,2

 

- 65-70%

9

 

 

- 60-65%

8

 

 

- 55-60%

7

 

 

- 50-55%

6

 

 

- 45-50%

5

 

 

- 40-45%

4

 

 

- 35-40%

3

 

 

- 35%

2

 

 

(Punctajul maxim este de 2 puncte.)

 

 

 

 

Total punctaj secţiunea 1 (maximum 20 de puncte):

La punctajul obţinut se aplică o pondere de 40%.

TOTAL PUNCTAJ PONDERAT secţiunea 1 .............

 

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................

 

ANEXA Nr. 19

[Anexa nr. 12b) la regulament]

 

Calitatea producătorului

 

Secţiunea 1 - pentru unul dintre ultimele două filme realizate

(Se va completa cu aceiaşi film la toate subpunctele acestei secţiuni.)

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importanţă

Total punctaj

1. Numărul de spectatori

 

 

 

Numărul de spectatori în România pentru unul dintre filmele (la alegere) produse după 1997

 

 

 

- 50.000 de spectatori sau mai mult

10

 

 

- 45.000-50.000 de spectatori

9

0.4

 

- 40.000-45.000 de spectatori

8

 

 

- 35.000-40.000 de spectatori

7

 

 

- 30.000-35.000 de spectatori

6

 

 

- 25.000-30.000 de spectatori

5

 

 

- 20.000-25.000 de spectatori

4

 

 

-15.000-20.000 de spectatori

3

 

 

-10.000-15.000 de spectatori

2

 

 

- 5.000-10.000 de spectatori

1

 

 

(punctajul maxim obţinut: 4 puncte)

Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Naţional al Cinematografiei

2. Festivaluri internaţionale

 

 

 

Recunoaştere internaţională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră

 

 

 

A) Premii internaţionale:

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

1,60 p

(maximum 1,60 p)

 

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

1

0,80 p

(maximum 0,80 p)

 

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

1

0,70 p

(maximum 0,70 p)

 

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):

 

 

 

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maximum 2 selecţii x 0,75 p (maximum 1,5 p)

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maximum 4 selecţii x 0,30 p (maximum 1,2 p)

- la alte festivaluri agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei

maximum 6 selecţii x 0,20 p (maximum 1,2 p)

(punctajul maxim acordat 7 puncte)

Menţiunile speciale valorează jumătate din premiu

3. Succes comercial

 

 

 

a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema

10 pentru distribuţia filmului în cel puţin două ţări

5 pentru distribuţia filmului într-o ţară străină

0,10

 

În cazul unei coproducţii se consideră ţară/teritoriu exclus ţările coproducătoare (ex. Ro/Fr/IT - orice ţară în afara României, Franţei şi Italiei),

b) Numărul de televiziuni naţionale sau internaţionale care au achiziţionat filmul

10 pentru cel puţin 10 televiziuni 9 pentru 9 televiziuni

.....................................

1 pentru o televiziune

0,30

 

(punctajul total maxim 4 puncte)

4. Returnare credite contractate anterior (pentru filmele produse cu sprijin din partea CNC)

 

 

 

- peste 50%

10

0,3

 

- între 45-50%

9

 

 

- între 40-45%

8

 

 

- între 35-40%

7

 

 

- între 30-35%

6

 

 

- între 25-30%

5

 

 

- între 20-25%

4

 

 

- între 15-20%

3

 

 

- între 10-15%

2

 

 

- între 5-10%

1

 

 

(Punctajul maxim obţinut este de 3 puncte.)

(în cazul producătorilor care nu au accesat niciun credit pe categoria de concurs, se acordă punctajul maxim.)

5. Contribuţia financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului (contracte ferme de coproducţie, cofinanţare, servicii proprii, contracte de prevânzare sau scrisori ferme care să menţioneze participarea financiară a cofinanţatorilor)

 

 

 

- 70% din buget

10

0,2

 

- 65-70%

9

 

 

- 60-65%

8

 

 

- 55-60%

7

 

 

- 50-55%

6

 

 

- 45-50%

5

 

 

- 40-45%

4

 

 

- 35-40%

3

 

 

- 35%

2

 

 

(Punctajul maxim este de 2 puncte.)

 

 

 

 

Total punctaj secţiunea 1 (maximum 20 de puncte):

La punctajul obţinut se aplică o pondere de 60%.

TOTAL PUNCTAJ PONDERAT secţiunea 1 ........

 

Membrii comisiei de selecţie:

..................................................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.