MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 706/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.227. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364

 

2.070. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.875/AC din 24 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 10.016RP din 31 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.559/ES din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.227.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 12 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, serviciile fiscale municipale, administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti ale finanţelor publice, precum şi Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe în evidenţele lor fiscale.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(„21) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice sunt organe fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal şi pentru contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială şi care nu sunt înregistraţi în evidenţele fiscale ale organelor fiscale prevăzute la alin. (2).”

3. Anexa nr. 1 „Procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal” se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I „Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor şi situaţiilor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal”, litera A punctul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) întocmeşte fişe de înscriere pentru informaţiile care privesc fapte sancţionate contravenţional care se înscriu în cazierul fiscal, pe baza documentelor transmise de autorităţile din afara agenţiei.”

b) La capitolul I litera B, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Compartimentele juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate vor comunica în timp util organelor cu atribuţii de constatare a faptelor şi de aplicare a sancţiunilor, denumite în continuare «organe constatatoare», soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

c) La capitolul I litera B, punctul 2, partea introductivă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) organele constatatoare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate, astfel:”.

d) La capitolul I litera B, punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) compartimentul de specialitate, pentru faptele care constituie contravenţii constatate şi sancţionate de organele din afara agenţiei, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prin care au fost constatate şi sancţionate contravenţiile.1

e) La capitolul I litera B, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Fişele de înscriere întocmite de organele/compartimentele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b) se transmit compartimentului de specialitate.”

f) La capitolul I litera B, după punctul 3 se introduc punctele 4-10, cu următorul cuprins:

„4. Actele prin care s-au constatat şi sancţionat contravenţii, care potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, întocmite de către organele constatatoare din afara agenţiei, se transmit, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat, în termen de 5 zile de la data la care aceste acte au rămas definitive, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

5. De la registratură, acestea se repartizează compartimentului de specialitate.

6. În ipoteza în care organul fiscal prevăzut la pct. 4 nu are în structura sa compartiment de specialitate, documentaţia primită se transmite, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, organului fiscal competent pentru gestionarea cazierului fiscal al respectivilor contribuabili.

7. Pe baza documentelor primite, compartimentul de specialitate întocmeşte fişa de înscriere în cazierul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, pe care o transmite, împreună cu actele prin care s-au constatat faptele şi s-au aplicat sancţiunile, compartimentului juridic din cadrul aceluiaşi organ fiscal sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, în vederea avizării.

8. Compartimentul juridic analizează documentaţia primită şi, în cazul în care constată că fişa de înscriere a fost întocmită corect, o restituie compartimentului de specialitate, în termen de cel mult două zile lucrătoare, în vederea înscrierii acesteia în cazierul fiscal al contribuabilului.

9. În situaţia în care compartimentul juridic constată că fişa de înscriere nu a fost întocmită corect, acesta înştiinţează compartimentul de specialitate, în vederea remedierii deficienţelor constatate.

10. După primirea avizului de la compartimentul juridic, compartimentul de specialitate înregistrează în registrul unic de evidenţă fişele de înscriere şi procedează la înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal al contribuabilului, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii”.

g) La capitolul I litera D2, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Lista contribuabililor pentru care s-au emis decizii de declarare a inactivităţii fiscale, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, se centralizează la nivelul administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru toate unităţile fiscale din judeţul respectiv.

4. (1) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti transmit Direcţiei generale de tehnologia informaţiei listele cuprinzând contribuabilii declaraţi inactivi fiscal, cu excepţia inactivităţii temporare înscrise la registrul comerţului, motivul pentru care a intervenit starea de inactivitate, precum şi perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a stării de inactivitate.

4. (2) Direcţia generală de tehnologia informaţiei solicită Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor care figurează în această listă, existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.”

h) La capitolul II „Procedura de actualizare a faptelor şi Situaţiilor înscrise în cazierul fiscal”, litera A, punctul 9 se abrogă.

i) La capitolul II litera C1 la punctele 3 şi 6 şi la litera C2 la punctele 3 şi 6, sintagma „organe cu atribuţii de control care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „organe constatatoare.”

j) La capitolul II litera C1 punctul 9, sintagma „dispoziţiile secţiunii A punctul 6” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „dispoziţiile secţiunii A punctul 8”.

k) La capitolul II, după litera C2 se introduce o nouă literă, litera C3, cu următorul cuprins:

„C3. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional de către organele constatatoare din afara agenţiei

1. Informaţiile privind faptele sancţionate contravenţional de către organele constatatoare din afara agenţiei se scot din evidenţa cazierului fiscal la cererea contribuabilului, în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale.

2. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor, la cererea contribuabilului.

3. La cererea de scoatere din evidenţa cazierului fiscal a informaţiilor privind laptele prevăzute la pct. 1, formulată după împlinirea termenului de o lună prevăzut de lege, contribuabilul trebuie să depună dovada achitării amenzii contravenţionale.

4. După verificarea documentelor depuse de către contribuabil, compartimentul de specialitate completează formularul 501 «Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal», dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile în mod corespunzător.

5. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în termen de 5 ani de la data înscrierii în cazierul fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional, compartimentul de specialitate completează formularul 501 «Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal», pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional, dispoziţiile secţiunii A pct. 8 fiind aplicabile în mod corespunzător.”

4. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

a) în formularele 500 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal”, 501 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, 502 „Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”, 503 „Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal”, 504 „Certificat de cazier fiscal”, 505 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul”, 506 „Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, 507 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul” şi 508 „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, rubrica „Judeţ” se înlocuieşte cu rubrica „Judeţ/Ţară”.

b) Anexa la Certificatul de cazier fiscal 504 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:

a) la punctul I „Fişa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1”,subpunctele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. Se utilizează la înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a informaţiilor privind faptele constatate şi sancţionate de către organele cu atribuţii în acest sens.

7. Se întocmeşte în două exemplare de către organul constatator, de către compartimentul juridic sau de către compartimentul de specialitate.”

b) la punctul II „Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2”, subpunctele 7, 8 şi 9, sintagma „organul de control constatator” se înlocuieşte cu sintagma „organul constatator”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Doru-Petru Dudaş

 

Bucureşti, 14 iulie 2016.

Nr. 2.070.

 

ANEXA

(Anexa la formularul 504 din anexa nr. 1.2 la Ordinul nr. 2.594/2015)

 

504

 

Sigla

Număr de operator de date cu

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

D.G.R.F.P. /

caracter personal - .................

 

D.G.A.M.C./

 

 

A.N.A.F.

 

 

 

Înregistrat la unitatea teritorială competentă

Unitatea teritorială competentă ...............................................

 

Nr.  ..................... Data ......../....../.......

 

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

 

pentru contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: ...................................................................

Nume şi prenume/Denumire: ...............................................................

 

Fapte înscrise în cazierul fiscal:  

 

Nr. crt.

Faptă săvârşită

Act normativ încălcat

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.)

Sancţiune aplicată efectiv

Act normativ

(tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.)

Organ constatator/

Compartimentul juridic

Data înscrierii în cazierul fiscal

Contribuabil sancţionat

Cod identificare fiscală

Fişa înscriere/ Actualizare nr./data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

cod MFP: 14.13.21.15

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 35 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de a fi raportaţi şi netransmiterea informaţiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informaţiei de risc de credit eronate, existentă În baza de date a CRC, se sancţionează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportaţi/grupuri neraportate, respectiv raportaţi/raportate eronat; se adaugă la suma menţionată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum şi pentru cei raportaţi eronat identificaţi peste numărul de 20;”.

2. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naţionale a României, persoanele declarante raportează lunar şi/sau trimestrial informaţiile cantitative şi calitative conţinute în formularul F3 A, secţiunea 2 şi secţiunea 3. Informaţiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere şi expunerea la riscul de credit.

Persoanele declarante vor transmite informaţiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.”

3. Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 şi formularul F4 B din anexa nr. 4 se înlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

F2A

 

Nr. ............... Data .............................

 

FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR

pentru luna ............................. anul ...............

 

Persoană declarantă ..................................................................

Cod ..................................................................

 

Secţiunea 1

 

Nr. crt.

Debitor

Situaţie specială

Încadrare debitor*

Sector instituţional

Activitate

Formă de proprietate

Ţară

Judeţ

Formă juridică de organizare

Grad de îndatorare

Statut ocupaţional

Tip raportare

Cod de identificare

Nume/ Denumire

(0)

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre pot opta pentru raportarea acestei informaţii.

 

Secţiunea 2

 

Nr. crt.

Sucursală a unei persoane juridice

Cod de identificare

Denumire

Ţară

(0)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană acreditată,

.................................................................

 

MODUL DE COMPLETARE

 

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.

Rubrica „Data”

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna” şi „anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.

Rubrica „Persoană declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - „Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - „Debitor - Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 2 - „Debitor - Nume/Denumire”

Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.

Rubrica 3 - „Situaţie specială”

Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- cu litera R - în cazul în care debitorul se află în situaţia de reorganizare;

- cu litera I - în cazul în care debitorul se află în situaţia de insolvenţă;

- cu litera F - în cazul în care debitorul se află în situaţia de faliment.

În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica 4 - „încadrare debitor”

Se completează cu încadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;

- cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;

- cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;

- cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

- cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere;

- cu litera N pentru debitorii pentru care nu se calculează încadrarea.

Rubrica 5 - „Sector instituţional”

Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUŢIONALE, conform SEC 2010.

Rubrica 6 - „Activitate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

Rubrica 7 - „Formă de proprietate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

- În cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica 8 - „Ţară”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 9 - „Judeţ”

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază debitorul persoană fizică.

Rubrica 10 - „Formă juridică de organizare”

Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE.

Rubrica 11 - „Grad de îndatorare”

Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.

Rubrica 12 - „Statut ocupaţional”

Se completează cu codul statutului ocupaţional al debitorului persoană fizică, astfel:

- litera A- Salariat;

- litera B - Patron;

- litera C - Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole;

- litera D - Membru al unei cooperative neagricole;

- litera E - Lucrător pe cont propriu în agricultură;

- litera F - Membru al unei cooperative agricole;

- litera G - Ajutor familial;

- litera H - Şomer;

- litera I - Pensionar;

- litera J - Elev;

- litera K - Student;

- litera L - Casnică;

- litera M - Alt statut (persoană vârstnică, preşcolar, persoană întreţinută, persoană cu handicap etc. ).

Rubrica 13 - „Tip raportare”

Se completează astfel:

- cu litera S - în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineşte condiţia de raportare;

- cu litera N - în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de raportare

Secţiunea 2

Rubrica 0 - „Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - „Sucursală a unei persoane juridice - Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) cu codul unic de înregistrare al societăţii-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică

rezidentă;

b) cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine a societăţii-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.

Rubrica 2 - „Sucursală a unei persoane juridice - Denumire”

Se completează cu denumirea societăţii-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica 3 - „Ţară”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;

- În cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.

 

ANEXA Nr. 2

 

F3A

 

Nr. ............... Data .............................

 

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE

pentru luna ............................. anul ...............

 

Persoană declarantă ..................................................................

Cod ..................................................................

 

Secţiunea 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Cod

unitate

Cod de identificare debitor

Sume

acordate

Valuta

Data

acordării

Dala

scadenţei

Credit/

angajament

luat împreună cu alţi  debitori

Cod risc

Stare

credit

Cod

CRC

Garanţii

Tip

risc

Termen

de

acordare

Cârduri şi leasing

Tip

garanţie

Valoarea

garanţiei - Total

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Sume datorate

Sume

restante

Serviciul

datoriei

Restructurare

Comportament

credit

Credite scoase în afara bilanţului - Principal

Credit

extrabilanţier

Tip raportare

Identificator

utilizate

neutilizate

(11)

(12)

(131

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC INDIVIDUAL

(11.1 + 11.2)

TOTAL

SUME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea 2

 

Nr.

crt.

Clasă

rating

Probabilitate de nerambursare

Tip garanţie imobiliară

Valoare garanţie imobiliară

Expuneri

neperformante

Improbabilele de plata

Stare de

nerambursare

Credite

depreciate

Suma de plată lunară - Total

Suma de plată lunară - Principal

Suma de plată lunară - Dobândă

Suma restantă - Dobânzi

(0)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi penalizatoare - sume

Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului

Dobânda anuală efectivă

(DAE)

LTV- Raportul valoarea creditului pe  garanţii

Credite scoase în  afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate  după scoaterea în afara bilanţului

Ajustări la nivel individual pentru depreciere

Tip ajustări pentru depreciere

Credit nou/

vădii

Tip operaţiune credit

Valoarea activului ponderat la risc (RWA)

Factorul de conversie asociat părţi extrabilanţiere

Expunerea  la riscul de credit

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea 3

 

Nr. crt.

Locuinţă

Credit aflat în executare silită

Valoare garanţie imobiliara supusă executării silite

Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare

Modificare

valută

Darea în plată

Etape ale dării în plată

Data etapei dării în plată

(0)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

 

50)

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană acreditată,

.................................................................

 

MODUL DE COMPLETARE

 

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.

Rubrica „Data”

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile „pentru luna” şi „anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se completează informaţia de risc de credit.

Rubrica „Persoană declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - „Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - „Cod unitate”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 - „Cod de identificare debitor”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 3 - „Sume acordate”

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 - „Valută”

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 - „Data acordării”

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.

Rubrica 6 - „Data scadenţei”

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

Rubrica 7 - „Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori”

Se completează astfel:

- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;

- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori,

Rubrica 8 - „Cod risc”

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la cârduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

- poziţia 1 - garanţii: lit. a: tip garanţie:

A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;

C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientelă;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale;

J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;

K - clădiri rezidenţiale;

L - clădiri comerciale;

M - terenuri;

N - alte ipoteci imobiliare.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia; lit. b: valoarea garanţiei - Total:

Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile;

- poziţia 2 - tip risc:

A1 - creanţe comerciale;

B1 - credite de trezorerie;

C1- credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;

D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;

D2 - credite pentru echipamente;

E1 - credite ipotecare;

E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;

F1 - alte credite;

G1 - obligaţiuni;

H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

H2 - angajamente asumate faţă de debitor;

11 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;

J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;

K1 - credite de consum;

K2 - vânzări în rate;

- poziţia 3 - termen de acordare;

A- credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);

C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- poziţia 4 - cârduri şi leasing;

C - pentru cârdurile de credit;

D - pentru cârdurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L - pentru leasing;

N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.

Rubrica 9 - „Stare credit”

Se completează astfel:

- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;

- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entităţii de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident;

- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.

Rubrica 10 - „Cod CRC”

Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 11 - „Sume datorate”

- poziţia 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel:

- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

- pentru tipurile de risc A1-F1 şi J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero), în aceste sume sunt incluse şi sumele restante;

- poziţia 2 - sume datorate - neutilizate Se completează astfel:

- pentru tipurile de risc Al-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

- pentru tipurile de risc H1, H2 şi 11, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;

- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 12 - „Sume restante”

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 - „Serviciul datoriei”

Se completează astfel:

- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;

- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;

- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;

- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;

- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 şi 1 an inclusiv;

- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 1 an.

Rubrica 14 - „Restructurare”

Se completează astfel:

- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera E - refinanţare, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;

- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.

Rubrica 15 - „Comportament credit”

Se completează astfel:

- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);

- cu litera L - linie de credit.

Rubrica 16 - „Credite scoase în afara bilanţului - Principal”*

Rubrica 17 - „Credit extrabilanţier”*

Rubrica 18 - „Tip raportare”

Se completează astfel:

- cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi;

- cu litera R - pentru creditele refinanţate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma refinanţată;

- cu litera C - pentru creditele cesionate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmit şi următoarele informaţii:

- preţul cesiunii;

- tipul entităţii căreia i-a fost cesionat creditul:

- rezident/nerezident;

- instituţie de credit, instituţie financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entităţi;

- denumirea entităţii căreia i-a fost cesionat creditul;

- cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii;

- cu litera D - pentru creditele închise cu dare în plată şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată;

- cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completează valoarea 0.

Rubrica 19 - „Identificator”

Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.

Secţiunea 2

Rubrica 20 - „Clasă rating”

Se completează, conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfa numerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deţine informaţia.

Rubrica 21 - „Probabilitate de nerambursare”

Se completează, conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deţine informaţia.

Rubrica 22 - „Tip garanţie imobiliară”*

Rubrica 23 - „Valoare garanţie imobiliară”*

Rubrica 24 - „Expuneri neperformante”*

Rubrica 25 - „Improbabilitate de plată”*

Rubrica 26 - „Stare de nerambursare”*

Rubrica 27 - „Credite depreciate”*

Rubrica 28 - „Suma de plată lunară - Total”*

Rubrica 29 - „Suma de plată lunară - Principal”*

Rubrica 30 - „Suma de plată lunară - Dobândă”*

Rubrica 31 - „Suma restantă - Dobânzi”*

Rubrica 32 - „Dobânzi penalizatoare - sume”*

Rubrica 33 - „Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului”*

Rubrica 34 - „Dobânda anuală efectivă (DAE)”*

Rubrica 35 - „LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii”*

Rubrica 36 - „Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat”*

Rubrica 37 - „Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului”*

Rubrica 38 - „Ajustări la nivel individual pentru depreciere”*

Rubrica 39 - „Tip ajustări pentru depreciere”*

Rubrica 40 - „Credit nou/vechi”*

Rubrica 41 - „Tip operaţiune credit”*

Rubrica 42 - „Valoarea activului ponderat la risc (RWA)”*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica 43 - „Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere”*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica 44 - „Expunerea la riscul de credit”*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Secţiunea 3

Rubrica 45 - „Locuinţă”

Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel:

- cu litera L - dacă debitorul locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv;

- cu litera N - dacă debitorul nu locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.

Rubrica 46 - „Credit aflat în executare silită”*

Rubrica 47 - „Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite”*

Rubrica 48 - „Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare”*

Rubrica 49 - „Modificare valută”

Se completează cu noua valută în situaţia în care se modifică valuta din contractul de credit.

Rubrica 50 - „Darea în plată”

- poziţia 1 - „Etapele dării în plată”:

Se completează astfel:

- cu codul 1 - Notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată;

- cu codul 2 - Contestarea de către persoana declarantă a dării în plată;

- cu codul 3 - Acceptarea dării în plată;

- cu codul 0 - Anularea dării în plată;

- poziţia 2 - „Data etapei dării în plată”

Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.

Rubrica „RISC INDIVIDUAL” se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2.

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.

Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE”

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.

În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 10, „Cod CRC”, care se completează de Centrala Riscului de Credit şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.

În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 11-50.


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.

 

ANEXA Nr. 3

 

F4B

 

Nr. ............... Data .............................

 

SIGLA BNR

 

SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

 

 

Către

Persoană declarantă ..................................................................

Cod ..............................................................................................

 

Nume/Denumire persoană recenzată ......................................

Cod de identificare ....................................................................

Informaţii referitoare la fraudele cu cârduri ...........................

Informaţii referitoare la incidentele de plăţi ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Luna/Anul

Risc global

Sume restante - Serviciul datoriei

Total sume restante

Credite scoase în afara bilanţului - Principal

Sume refinanţate

Sume raportate ca pierderi

Preţul cesiunii

Suma obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare

Valoarea creanţei râmase de rambursat la data dării în plată

A

B

C

D

E

F

G

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL DE COMPLETARE

 

Rubrica „Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.

Rubrica „Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica „Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica „Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată”

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica „Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica „Informaţii referitoare la fraudele cu cârduri”

Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu cârduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:

- număr fraude cu cârduri;

- total sumă fraudată.

Rubrica „Informaţii referitoare la incidentele de plăţi”

Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:

- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

- perioade de interdicţie bancară.

Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit.

Rubrica 1 - „Luna/Anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia creditelor restante.

Rubrica 2 - „Risc global”

Se completează cu riscul global al debitorului.

Rubrica 3 - „Sume restante - Serviciul datoriei - A”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.

Rubrica 4 -„Sume restante - Serviciul datoriei - B”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

Rubrica 5 - „Sume restante - Serviciul datoriei - C”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.

Rubrica 6 - „Sume restanţe - Serviciul datoriei - D”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.

Rubrica 7 - „Sume restante - Serviciul datoriei - E”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.

Rubrica 8 - „Sume restante - Serviciul datoriei - F”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.

Rubrica 9 - „Sume restante - Serviciul datoriei - G”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.

Rubrica 10 - „Total sume restante”

Se completează cu totalul sumelor restante.

Rubrica 11 - „Credite scoase în afara bilanţului - Principal”*

Rubrica 12 - „Sume refinanţate”

Se completează cu sumele creditelor refinanţate la alte instituţii şi care se consideră riscuri ce se şterg.

Rubrica 13 - „Sume raportate ca pierderi”

Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.

Rubrica 14 - „Preţul cesiunii”

Se completează cu preţul cesiunii.

Rubrica 15 - „Suma obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare”

Se completează cu valoarea obţinută din executarea garanţiei imobiliare.

Rubrica 16 - „Valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată”

Se completează valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată.

Se completează cu informaţia aferentă, după caz.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.