MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 705/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 705         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

798. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.009. - Ordin al ministrului sănătăţii privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date

 

1.075. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

28. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor si condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

 

29. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

30. - Hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

31. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

32. - Hotărâre pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

33. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor

 

34. - Hotărâre privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 787/2016;

 - Hotărârea Guvernului nr. 585/2016;

 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 98 din 27 iulie 2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 8 septembrie 2016.

Nr. 798.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. VW 3.134 din 25 august 2016 şi propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 68.677/2015,

având în vedere prevederile art. 932 şi 937 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 31 şi 33 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, ale cap. V secţiunea 1 şi ale art. 66 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. VII din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (3) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte următoarele:

a) modul de înregistrare a dispozitivelor medicale introduse pe piaţă de persoane fizice autorizate sau juridice stabilite în România şi a persoanelor responsabile de introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale;

b) modul de înregistrare a dispozitivelor medicale din clasele IIa, IIb şi III, a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro de autotestare, a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispozitivelor medicale implantabile active puse în funcţiune pe teritoriul României.

Art. 2. - În prezentul ordin sunt aplicabile definiţiile şi procedurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale care realizează înregistrarea dispozitivelor medicale este Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea dispozitivelor medicale la introducerea pe piaţă

 

Art. 4. - Producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului stabilit în România are obligaţia să se înregistreze la ANMDM când introduce pe piaţă următoarele tipuri de dispozitive medicale:

a) dispozitive medicale din clasa I, inclusiv cele sterile şi/sau cu funcţie de măsurare,

b) dispozitive medicale fabricate la comandă şi dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă;

c) sisteme şi pachete de proceduri prevăzute la art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare;

d) dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro.

Art. 5. - (1) Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 lit. a)-c), persoana responsabilă de introducerea lor pe piaţă transmite la ANMDM formularul de notificare F.1, prevăzut în anexa nr. 1, completat cu datele solicitate în acesta.

(2) Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de documentele specificate în cuprinsul acestuia, după caz.

(3) ANMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv introdus pe piaţă.

Art. 6. - (1) Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 4 lit. d), persoana responsabilă de introducerea lor pe piaţă transmite la ANMDM formularul de notificare F.2, prevăzut în anexa nr. 2, completat cu datele solicitate în acesta.

(2) Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de documentele specificate în cuprinsul acestuia, după caz.

(3) ANMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv introdus pe piaţă.

Art. 7. - (1) în baza documentelor prevăzute la art. 5 sau 6, după caz, ANMDM înregistrează în baza de date informaţiile privind dispozitivele medicale introduse pe piaţă şi informaţiile privind persoanele responsabile de introducerea lor pe piaţă şi emite solicitantului un certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale.

(2) Certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale cuprinde date privind dispozitivul medical şi date privind producătorul şi/sau persoana responsabilă de introducerea acestuia pe piaţă şi se emite în două exemplare originale, dintre care unul se va înmâna persoanei responsabile de introducerea lui pe piaţă, iar celălalt va rămâne în evidenţa ANMDM.

(3) Certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale se emite în termen de 60 de zile de la primirea formularului de notificare completat cu toate datele şi însoţit de documentele corespunzătoare.

(4) Dispozitivele medicale de tipul celor prevăzute la art. 4, pentru care Ministerul Sănătăţii/ANMDM a emis certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale din anul 2007 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt considerate înregistrate în baza naţională de date ca dispozitive medicale introduse pe piaţă pe teritoriul României. Certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise rămân valabile.

(5) în cazul dispozitivelor medicale de tipul celor prevăzute la art. 4, pentru care Ministerul Sănătăţii/ANMDM a emis certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale înainte de anul 2007, notificarea se realizează până la data de 31 decembrie 2017.

Art. 8. - (1) Persoanele care au înregistrat tipuri de dispozitive medicale prevăzute la art. 4 au obligaţia să comunice ANMDM orice modificare ce intervine după obţinerea certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale, inclusiv întreruperea introducerii pe piaţă a dispozitivelor înregistrate.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se consemnează într-o anexă la certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale.

(3) Schimbarea sediului ori a denumirii persoanei responsabile de introducerea pe piaţă, înfiinţarea/radierea de puncte de lucru se consemnează în anexa la certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale pe baza documentelor emise de registrul comerţului sau a unui alt înscris oficial ori act normativ care să ateste aceste modificări.

 

CAPITOLUL III

Notificarea dispozitivelor medicale la punerea în funcţiune

 

Art. 9. - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul sau distribuitorul stabilit în România sau în orice alt stat membru are obligaţia să notifice ANMDM punerea în funcţiune pe teritoriul României a următoarelor tipuri de dispozitive medicale:

a) dispozitive medicale din clasele IIa, IIb şi III;

b) dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro care fac obiectul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro de autotestare;

d) dispozitive medicale implantabile active.

(2) Notificarea trebuie făcută în maximum 3 luni de la punerea în funcţiune a dispozitivului medical.

Art. 10. - (1) Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 9, persoana responsabilă de punerea în funcţiune a dispozitivelor transmite la ANMDM formularul de notificare F.3, prevăzut în anexa nr. 3, completat cu datele solicitate în cuprinsul acestuia,

(2) Formularul de notificare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de documentele specificate în acesta, după caz.

(3) ANMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv pus în funcţiune.

(4) înregistrarea dispozitivelor medicale prevăzute la art. 9 alin. (1) puse în funcţiune pe teritoriul României nu reprezintă o aprobare sau o autorizare din partea ANMDM, autoritatea competentă în domeniul dispozitivelor medicale.

(5) Dispozitivele medicale de tipul celor prevăzute la art. 9 pentru care a fost notificat Ministerul Sănătăţii/ANMDM din anul 2007 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt considerate înregistrate în baza naţională de date ca dispozitive medicale puse în funcţiune pe teritoriul României.

(6) în cazul dispozitivelor medicale de tipul celor prevăzute la art. 9, pentru care a fost notificat Ministerul Sănătăţii înainte de anul 2007, notificarea se realizează până la data de 31 decembrie 2017.

Art. 11. - În baza documentelor prevăzute la art. 10, ANMDM înregistrează toate datele care să permită identificarea dispozitivelor puse în funcţiune pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL IV

Importul dispozitivelor medicale

 

Art. 12. - Importul dispozitivelor medicale se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) declaraţia de conformitate a producătorului, în care să se precizeze conformitatea dispozitivului medical importat cu una dintre următoarele directive: Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro sau Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile;

b) avizul de vamă, în formatul prezentat în anexa nr. 4, eliberat de ANMDM.

Art. 13.-(1) Formularul avizului de vamă prevăzut la art. 12 lit. b) se eliberează numai pentru dispozitive care vor fi utilizate pe teritoriul României, în una dintre următoarele situaţii:

a) dispozitive medicale în scopul evaluării tehnice, investigaţiei clinice şi/sau evaluării performanţei în vederea certificării;

b) dispozitive importate ca mostre pentru târguri, expoziţii sau alte manifestări promoţionale.

(2) La definitivarea operaţiunii de vămuire, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operaţiunea de vămuire a dispozitivelor medicale la import, prevăzute la alin. (1), vizează şi reţine avizul de vamă prevăzut la art. 12 lit. b), viza atrăgând încetarea valabilităţii documentului în cauză.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - ANMDM va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 372/2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 249 din 14 aprilie 2015.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 1.009.

 

ANEXA Nr. 1

 

F.1 - Formular de notificare a Introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale în conformitate cu art. 31 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile Introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale şi cu art. 29 şi 32 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active (art. 14 - Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale; art. 10a - Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile)

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

1. Date de identificare a notificării

 

Data:

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

 prima notificare  modificare  suspendarea introducerii pe piaţă

Dacă este o modificare sau suspendare, indicaţi numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare 1):

 producător 2);

 reprezentant autorizat al unui/unei 3):

 producător de dispozitive medicale din clasa I

 producător de dispozitive medicale din clasa I

 producător de dispozitive medicale fabricate la comandă

 producător de dispozitive medicale fabricate la comandă

 producător de sisteme şi pachete de proceduri

 producător de sisteme şi pachete de proceduri

 persoană care sterilizează dispozitive medicale, sisteme sau pachete de proceduri

 persoane care sterilizează dispozitive medicale, sisteme sau pachete de proceduri

 producător de dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă

 producător de dispozitive medicale implantabile active fabricate la comandă

 

2. Date de identificare a producătorului

 

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr. :

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

 

3. Date de identificare a reprezentantului autorizat 4)

 

Denumirea reprezentantului autorizat în Uniunea Europeană:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr.:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

Numărul avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz:

 

4. Date de identificare a dispozitivului medical)

 

Codul GMDN 6):

Denumirea generică din codul GMDN:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Clasa 4):  I;  Is;  Im

Categoria generică a dispozitivului şi/sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba română):

Categoria generică a dispozitivului şi/sau scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba engleză):

Certificat de conformitate emis de un organism notificat 7):

Numărul de referinţă al organismului notificat:

 

5. Documente anexate:

 

 copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante şi certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului 8)

 declaraţia de conformitate CE a producătorului prevăzută în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare 9)

 declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare 9)

 declaraţia de conformitate prevăzută la art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare 9)

 listă cu dispozitivele componente ale sistemului sau pachetului de proceduri, însoţită de declaraţia de conformitate CE a producătorului pentru fiecare componentă 9)

 specificaţia tehnică

 instrucţiunile de utilizare a dispozitivului medical

 eticheta dispozitivului medical

 declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, cu modificările ulterioare 9)

 documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat 4)

 copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat 7)

 

Producătorul identificat în secţiunea 2 sau reprezentantul autorizat identificat în secţiunea 3 introduce pe piaţă dispozitivele medicale identificate în secţiunea 4.

Documentaţia tehnică şi declaraţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv sunt ţinute la dispoziţia structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale.

Informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt corecte, iar dispozitivele medicale identificate în secţiunea 4 îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, sau, după caz, cerinţele aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare.

 

Numele, prenumele şi funcţia

....................................................

Semnătura şi ştampila

....................................................


1) În conformitate cu art. 21,29 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare, sau cu art. 29 şi 32 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, cu modificările ulterioare.

2) Se completează secţiunea 2.

3) Se completează secţiunile 2 şi 3.

4) Dacă aste cazul.

5) Pentru fiecare dispozitiv medical utilizaţi o copie a acestei pagini (secţiunea 4).

6) Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclatura se completează când va fi disponibil

7) În cazul dispozitivelor sterile şi/sau cu funcţie de măsurare şi în cazul persoanelor care fac sterilizare.

8) În cazul producătorului.

9) După caz, în funcţie de tipul dispozitivului.

 

ANEXA Nr. 2

 

F.2 - Formular de notificare a Introducerii pe plaţi a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, în conformitate cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro (art. 10 - Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro)

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

1. Date de identificare a notificării

 

Data:

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

 prima notificare

 modificarea adresei, numelui firmei 1)

 modificare semnificativă a produsului

 suspendarea introducerii pe piaţă

Dacă este o modificare sau suspendare, indicaţi numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare:

 producător 2)

 reprezentant autorizat 3)

 

2. Date de identificare a producătorului

 

Denumirea completa a producătorului: Denumirea prescurtată a producătorului:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal: Judeţul:

Strada nr. :

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

 

3. Date de identificare a reprezentantului autorizat 4)

 

Denumirea reprezentantului autorizat:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr. :

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

Numărul avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale:

 

4. Date de identificare a dispozitivului medical 5)

 

4.1. Clasificarea dispozitivului medical:

 dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro cuprins în lista A din anexa nr. 26)

 dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro cuprins în lista B din anexa nr. 26)

 dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro pentru autotestare, exceptând cele cuprinse în anexa nr. 26)

 alte dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro (toate dispozitivele de diagnostic în vitro, cu excepţia celor din anexa nr. 26) şi a celor pentru autotestare)

 produs nou (conform art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare)

4.2. Informaţii despre reactivi, produşi de reacţie şi materiale de calibrare şi control

Codificare utilizată 7):  GMDN 8)  EDMS 9)

Codul categoriei generice de dispozitive:

Denumirea generică a codului categoriei de dispozitive:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba română):

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba engleză):

4.3. Informaţii despre alte dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro (care nu sunt reactivi, produşi de reacţie şi materiale de calibrare şi control)

Codificare utilizată 7)  GMDN 8)  EDM 9)

Codul categoriei generice de dispozitive:

Denumirea generică a codului categoriei de dispozitive:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba română):

Scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus (în limba engleză):

4.4. Informaţii suplimentare pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro cuprinse în anexa nr. 2 6) şi pentru cele de autotestare

Certificat de conformitate emis de un organism notificat:

Numărul de referinţă al organismului notificat:

 Dispozitivul este conform cu Specificaţiile tehnice comune 10), în cazul dispozitivelor cuprinse în lista A din anexa nr. 2 6)

 

 

5. Documente anexate

 

 copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante şi certificatul constatator, emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului 11)

 declaraţia de conformitate CE a producătorului

 documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat 12)

 copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat 13)

 

Producătorul identificat în secţiunea 2 sau reprezentantul autorizat identificat în secţiunea 3 introduce pe piaţă dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro identificate în secţiunea 4.

Documentaţia tehnică şi declaraţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv sunt ţinute la dispoziţia structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale.

Informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt corecte, iar dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro identificate în secţiunea 4 îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Numele, prenumele şi funcţia

....................................................

Semnătura şi ştampila

....................................................


1) Se completează numai secţiunile 2 şi 3.

2) Se completează secţiunea 2.

3) Se completează secţiunile 2 şi 3.

4) Dacă este cazul.

5) Pentru fiecare dispozitiv medical utilizaţi o copie a acestei pagini (secţiunea 4).

6) La Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

7) Opţional.

8) Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclatura - se completează când va fi disponibil.

9) European Diagnostic Market Statistics Nomenclatura - disponibil pe site-ul http://www.edma-ivd.be

10) Stabilite prin Decizia 2002/364/CE a Comisiei din 7 mai 2002 privind specificaţiile tehnice comune ale dispozitivelor medicale pentru diagnosticare în vitro, cu modificările ulterioare.

11) În cazul producătorului.

12) Dacă este cazul.

13) Pentru dispozitivele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioara, şi pentru cele de autotestare.

 

ANEXA Nr. 3

 

F.3 - Formular de notificare a dispozitivelor medicale puse în funcţiune pe teritoriul României, în conformitate cu art. 31 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de Introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro şi cu art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALA A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

1. Date de identificare a notificării şi a persoanei care face notificarea

 

Data:

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare:

 prima notificare  modificare (detaliaţi)

Numărul de pagini al notificării:

Denumirea persoanei fizice sau juridice care face notificarea:

Adresa: Localitatea:

Codul poştal:

Judeţul:

Strada nr.:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare:

 producător  reprezentant autorizat  importator  distribuitor

 Alte categorii (precizaţi)

Numărul avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia

Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 1):

 

2. Date de identificare a dispozitivului medical2)

 

Tipul dispozitivului:

 dispozitiv medical din clasa IIa

 dispozitiv medical din clasa IIb

 dispozitiv medical din clasa III

 dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro - anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare

 dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro de autotestare

 dispozitiv medical implantabil activ

Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Ţara în care are sediul producătorul:

Locul de producţie 3):

Codificare utilizată 4):  GMDN 5)  EDMS 6)

Cod:

Denumirea generică a codului:

Denumirea completă a dispozitivului medical (tip/model)

Categoria generică a dispozitivului şi scurtă descriere a dispozitivului, a scopului propus:

 

3. Documente anexate

 

 copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante şi certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului pentru unităţile solicitante care au obligaţia să se înregistreze la oficiul registrului comerţului.7)

 declaraţia de conformitate CE a producătorului

 eticheta dispozitivului medical

 instrucţiunile de utilizare a dispozitivului medical (textul în original şi traducerea în limba română)

 copie a certificatului de conformitate CE emis de un organism notificat

 dovada provenienţei dispozitivului medical (factură/alt document)

 

Declar că dispozitivele medicale menţionate în secţiunea 2 au fost puse în funcţiune pe teritoriul României.

Informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt corecte.

 

Numele, prenumele şi funcţia

....................................................

Semnătura şi ştampila

....................................................


1) Dacă este cazul.

2) Pentru fiecare dispozitiv medical utilizaţi o copie a acestei pagini (secţiunea 2).

3) După caz.

4) Opţional.

5) Nomenclatorul global al dispozitivelor medicale - Global Medical Device Nomenclature - se completează când va fi disponibil.

6) European Diagnostic Market Statistics Nomenclature - disponibil pe site-ul http://www.edma-ivd.be

7) În cazul în care solicitantul nu deţine aviz de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

AVIZ DE VAMĂ

Nr. .......... din ......................

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1,009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date şi în baza documentaţiei înaintate, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale avizează importul dispozitivelor medicale:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

                        (denumire, tip, producător)

Conform Facturii nr. ................................................................................................................................

Exportator: ................................................................................................................................................

                        (denumire, sediu)

 pentru evaluare tehnică, investigaţie clinică şi/sau evaluarea performanţei în vederea certificării şi/sau înregistrării;

 importate ca mostre pentru târguri, expoziţii sau alte manifestări promoţionale.

Solicitant ...................................................................................................................................................

                        (denumire, sediu)

Valabilitatea prezentului aviz încetează după operaţiunea de vămuire a dispozitivelor medicale importate.

 

Data emiterii .........................

 

Vicepreşedinte,

.....................................

 

Viza biroului vamal

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.716 din 20 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia SEA nr. 18 din 3 noiembrie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.351 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88.107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.415/E.S. din 8 februarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 1.075.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică Un Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (4)-(5), precum şi ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare şi prevederile art. 13 din Legea nr. 288/2015 privind

votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 61 alin. (1), art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelele, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 28.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul 1), dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea Senatului

 

            Pagina exterioară

 

 

Stema

 

ROMÂNIA

 

 

 

JUDEŢUL ..................*)

 

S.

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

 

PENTRU ALEGEREA SENATULUI**)

 

 

 

........................................***)

 

 

 

 

 

Circumscripţia electorală nr. ...................****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti”; în cazul buletinelor de vot tipărite pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se înscrie „Străinătate”.

**) Pe buletinele de vot prin corespondenţă se înscrie sintagma „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTĂ PENTRU ALEGEREA SENATULUI”.

***) Se înscrie data votării.

****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin lege.

 

NOTE:

- Pe ultima pagină exterioară a buletinelor de vot care sunt utilizate în secţiile de votare se va aplica ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.

- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, cuvântul „ROMÂNIA” se va imprima cu litere corp 36 verzal drepte.

- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, denumirea judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, respectiv denumirea buletinului de vot, data alegerilor şi numărul circumscripţiei electorale se vor imprima cu litere şi cifre corp 24 verzal drepte.

 

Pagina interioară

 

 

1)

 

2)

 

 

 

 

a)

b)

 

a)

b)

 

 

 

c)

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDĂ *****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

a)

b)

 

a)

b)

 

 

 

c)

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


*****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale şt candidat independent se înscriu următoarele:

- denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent” urmată de prenumele şi numele acestuia;

- numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;

- pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

 

a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”.

Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale şi sintagma „candidat independent” se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte.

b) Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere.

Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.

c) Se înscriu prenumele şi numele candidaţilor pentru funcţia de senator, pe două coloane, iar în cazul alianţelor şi apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.

În dreptul fiecărui candidat se însene numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista.

Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.

Prenumele şi numele candidaţilor propuşi de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia de senator se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.

Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.

 

NOTE:

- Formatul buletinului de vot este A4.

- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a două pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanta dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „VOTAT”.

- Numărul paginilor, numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive.

- Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.

- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.

- Buletinele de vot se capsează tehnologic.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul,1) dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea Camerei Deputaţilor

 

            Pagina exterioară

 

 

Stema

 

ROMÂNIA

 

 

 

JUDEŢUL ..................*)

 

CD.

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

 

PENTRU ALEGEREA CAMEREI

 

DEPUTAŢILOR **)

 

........................................***)

 

 

 

 

 

Circumscripţia electorală nr. ...................****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul Bucureşti”; în cazul buletinelor de vot tipărite pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se înscrie „Străinătate”.

**) În cazul buletinelor de vot prin corespondentă se înscrie „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR”.

***) Se înscrie ziua votării.

****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin lege.

 

NOTE:

- Pe ultima pagină exterioară a buletinelor de vot care sunt utilizate în secţiile de votare se va aplica ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.

- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, cuvântul „ROMÂNIA” se va imprima cu litere corp 36 verzal drepte.

- Pe pagina exterioară a buletinului de vot, denumirea judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, respectiv denumirea buletinului de vot, data alegerilor şi numărul circumscripţiei electorale se vor imprima cu litere şi cifre corp 24 verzal drepte.

 

 

Pagina interioară

 

 

1)

 

2)

 

 

 

 

a)

b)

 

a)

b)

 

 

 

c)

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDĂ *****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

4)

 

 

 

 

a)

b)

 

a)

b)

 

 

 

c)

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


****) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:

- denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz. sintagma „candidat independent” urmată de prenumele şi numele acestuia;

- numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;

- pagina din buletinul de vot în care a fost înscris,

 

a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”.

Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale şi sintagma „candidat independent” se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte.

b) Se înscrie semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere.

Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 3 cm x 3 cm.

În patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.

c) Se înscriu prenumele şi numele candidaţilor pentru funcţia de senator, pe două coloane, iar în cazul alianţelor şi apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.

În dreptul fiecărui candidat se înscrie numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a depus lista.

Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.

Prenumele şi numele candidaţilor propuşi de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia de senator se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte.

Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.

NOTE:

- Formatul buletinului de vot este A4.

- Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a două pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „VOTAT”.

- Numărul paginilor, numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive.

- Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.

- Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.

- Buletinele de vot se capsează tehnologic.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 63 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul 1) ştampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelele1) ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul1) ştampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă modelele1) ştampilei de control a secţiei de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 2. - Se aprobă modelul1) ştampilei cu menţiunea .VOTAT” care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează;

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 29.


1) Modelele ştampilelor electorale sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

ştampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.

- Ştampila se confecţionează de către Ministerul Afacerilor Interne.

- Ştampila are diametrul de 35 mm.


*) Se înscrie anul alegerilor.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELELE

ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefecţilor care stabilesc şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile. Ştampila biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea acesteia astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.


*) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin lege.

**) Se înscrie anul alegerilor.

***) Se înscrie denumirea judeţului.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

ştampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.


*) Se înscrie numărul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.

**) Se înscrie anul alegerilor.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELELE

ştampilei de control a secţiei de votare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

 

NOTE:

- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră,

- Ştampilele se confecţionează prin grija prefecţilor care stabilesc şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile. Ştampilele de control ale secţiilor de votare din străinătate se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.


*) Se înscrie denumirea judeţului.

**) Se înscrie numărul secţiei de votare,

***) Se înscrie anul alegerilor.

****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin lege.

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

ştampilei cu menţiunea „VOTAT” care va fi folosit la alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

 

NOTE:

- Tuşul folosit pentru ştampilă va fi de culoare albastră.

- Ştampilele se confecţionează de către Ministerul Afacerilor Interne care stabileşte şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.


*) Se înscrie anul alegerilor.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul 1) timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 30.


1) Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.

 

 

ANEXĂ

 

MODELUL

timbrului autocolant folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

NOTE:

- Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat” şi cu menţiunea datei scrutinului are latura de 20 mm.

- Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală. *)


*) Se menţionează data scrutinului.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Având în vedere prevederile art. 48, 51 şi 84 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

în temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secţiile de votare din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secţiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

listei electorale suplimentare care va fi folosit în secţiile de votare din tară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

ROMÂNIA

Pag. .........

JUDEŢUL*) ...................................................

Circumscripţia electorală nr. .........

Municipiul, oraşul, comuna **)

Secţia de votare nr. ..................

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de .........................***)

 

Nr. crt.

Semnătura alegatorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul sau reşedinţa alegătorului

(str., nr. imobil, localitate, judeţ)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma .Municipiul Bucureşti*

**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma .Sectorul nr. ...”

***) Se înscrie data votării.

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ...............................................................

Numele, prenumele şi semnătura locţiitorului ..............................................................

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

NOTE:

- Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, de către locţiitorul acestuia, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.

- Rubrica „Domiciliul sau reşedinţa alegătorului” se completează conform menţiunilor din actul de identitate. Reşedinţa se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot la secţia de votare unde este întocmită lista electorală suplimentară.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din străinătate

 

Pag. .........

JUDEŢUL*) ...................................................

Circumscripţia electorală nr. .........

Municipiul, oraşul, comuna **)

Secţia de votare nr. ..................

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ......................... *)

 

Nr. crt.

Semnătura alegatorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul sau reşedinţa alegătorului

(conform menţiunilor din documentul privind stabilirea reşedinţei sau din paşaport)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ...............................................................

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

NOTE:

- Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, de către locţiitorul acestuia, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.


*) Se înscrie data votării.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. (10)-(12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

EXTRAS

de pe lista electorală permanentă şi suplimentară utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale

 

ROMÂNIA

Pag. .........

JUDEŢUL*) ...................................................

Circumscripţia electorală nr. .........

Municipiul, oraşul, comuna **) ...................................................

Secţia de votare nr. ..................

Localitatea aparţinătoare sau satul ...................................................

 

Municipiul, oraşul, comuna**) ...................................................

 

Strada ...................................................

 

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ......................... ***)

 

Nr. crt.

Semnătura alegatorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul sau reşedinţa alegătorului

(str., nr. imobil, localitate, judeţ)

Seria şi numărul actului de identitate

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma .Municipiul Bucureşti.

**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma .Sectorul nr. ...”

***) Se înscrie data votării.

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

.................................................................................................................................

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială

.................................................................................................................................

 

NOTE:

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.

- Rubrica „Domiciliul sau reşedinţa alegătorului” se completează conform menţiunilor din actul de identitate. Reşedinţa se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot la secţia de votare pentru care este întocmit extrasul de pe lista electorală.

- La finalul extrasului se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. m), art. 14 alin. (1) lit. i) şi art. 94 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii senatorilor şi deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii la nivel naţional a deputaţilor minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 33.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul certificatului doveditor al alegerii senatorilor şi deputaţilor

 

STEMA

 

ROMÂNIA

Circumscripţia electorală nr. .........................................................

JUDEŢUL*) .........................................................

 

CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) .........................................................

 

Doamna/Domnul ........................................................., născută/născut la data de ..............................., în localitatea ........................................................., judeţul (sectorul) ........................................................., având CNP ........................................................., cu domiciliul în localitatea ........................................................., str. ......................................................... nr. ....,  judeţul ........................................................., candidat .........................................................***)

a fost aleasă/ales în funcţia de .........................................................****) în Circumscripţia electorală nr. ......., judeţul*) .........................................................,

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ..........................*****)

 

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie,

.........................................................

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)


*) Se va înscrie denumirea judeţului, în cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Municipiul Bucureşti”, iar în cazul Circumscripţiei electorale nr. 43 nu se înscrie cuvântul „judeţul” şi se va înscrie sintagma „pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara tării”.

**) Se va înscrie „SENATORULUI” sau „DEPUTATULUI”, după caz.

***) Se va înscrie, după caz, sintagma „din partea ...” urmată de denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea căruia persoana a candidat ori sintagma „candidat independent”.

****) Se va trece, după caz: „senator” sau „deputat”.

******) Se va înscrie data votării.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul certificatului doveditor al alegerii la nivel naţional a deputatului minorităţii naţionale

 

STEMA

 

ROMÂNIA

 

CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII DEPUTATULUI MINORITĂŢII NAŢIONALE

 

Doamna/Domnul ........................................................., născută/născut la data de ..............................., în localitatea ........................................................., judeţul (sectorul) ........................................................., având CNP ........................................................., cu domiciliul în localitatea ........................................................., str. ......................................................... nr. ....,  judeţul ........................................................., candidat .........................................................*)

a fost aleasă/ales în funcţia de deputat, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (2) din Constituţia României, republicată, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ...............................**)

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

.........................................................

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

 


*) Se va înscrie denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea căreia persoana a candidat.

**) Se va înscrie data votării.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 89 şi 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 89 alin. (10) şi art. 104 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şt a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor.

(3) Documentele prevăzute la alin, (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.

(4) în cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorala Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, instituţia mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de documente din care să rezulte faptul că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.

(4) în cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - (1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică.

(2) Asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii şi reprezentanţii lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.

(3) Observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor prevăzute la alin. (2), însoţite de actul de identitate.

Art. 4. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail ori poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente.

(3) Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 5. - Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.

Art. 6. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 septembrie 2016.

Nr. 34.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Cerere de acreditare

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de .............................

 

Subsemnatul ......................................................... 1), ......................................................... 2),

în cadrul ......................................................... 3),

solicit, în baza prevederilor art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din .................................. 4).

 

.................................. 5).

Data

..................................

 

Date de contact: .................................. 6)


1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea.

2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în asociaţie sau fundaţie.

3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei.

4) Se înscrie data alegerilor.

5) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila asociaţiei sau fundaţiei.

6) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

ACREDITARE

Nr. ................

 

Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. .........................../ ........................... formulată de ......................................................... 1),

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează ......................................................... 1) la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ..................................  2).

 

Preşedinte,

......................................................... 3)

 

NOTE:

- Pe baza documentului de acreditare, asociaţia, fundaţia poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenenţă politică.

- Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia sau fundaţia acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.

- Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.


1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei care a formulat cererea.

2) Se înscrie data alegerilor.

3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul cererii de acreditare a instituţiei mass-media din România la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Cerere de acreditare

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de .............................

 

Subsemnatul, ......................................................... 1),  ......................................................... 2),

în cadrul ......................................................... 3),

solicit, în baza prevederilor art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării reprezentanţilor mass-media la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din .............................4).

 

.................................. 5).

Data

..................................

 

Date de contact: .................................. 6)


1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea.

2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media.

3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale instituţiei mass-media.

4) Se înscrie anul alegerilor.

5) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila instituţiei mass-media.

6) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul, după caz.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul documentului de acreditare a instituţiei mass-media din România la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

ACREDITARE

Nr. ................

 

Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. .........................../ ........................... , formulată de ......................................................... 1)r

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează ......................................................... 1) la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ............................. 2),

 

Preşedinte,

......................................................... 3)

 

NOTE:

- Pe baza documentului de acreditare, instituţia mass-media poate desemna reprezentanţi numai persoane care nu au apartenenţă politică.

- Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza ecusoanelor emise de către instituţia mass-media acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.

- Reprezentanţii mass-media nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.


1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale instituţiei mass-media.

2) Se înscrie data alegerilor.

3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii Interni la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

 

ALEGERILE PENTRU SENAT ŞI CAMERA DEPUTAŢILOR

DIN ............................. 1)

 

OBSERVATOR INTERN

 

Denumire O.N.G. ..............................................................................

Numind acreditării ...........................................................................

Nume şi prenume observator .........................................................

 

.................................. 2)

L.S.3)

 

 

 

NOTE:

- Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociaţia sau fundaţia acreditată care a desemnat observatorii, sub condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.

- Observatorii interni pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia sau fundaţia românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.


1) Se înscrie data alegerilor.

2) Se înscriu numele şi prenumele reprezentantului legal al asociaţiei sau fundaţiei, precum şi semnătura olografă a acestuia.

3) Se poate aplica ştampila asociaţiei sau fundaţiei acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul ecusonului care va fi utilizat de reprezentanţii mass-mediei române la alegerile pentru Senat şt Camera Deputaţilor

 

 

ALEGERILE PENTRU SENAT ŞI CAMERA DEPUTAŢILOR

DIN ............................. 1)

 

REPREZENTANT MASS-MEDIA

 

Denumire instituţie mass-media ..................................................................................................

Numărul acreditării ........................................................................................................................

Nume şi prenume reprezentant mass-media ..............................................................................

 

.................................. 2)

L.S.3)

 

 

 

NOTE:

- Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către instituţia mass-media acreditată care a desemnat observatorii, sub condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.

- Reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către instituţia mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.


1) Se înscrie data alegerilor.

2) Se înscriu numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei mass-media, precum şi semnătura olografă a acestuia.

3) Se poate aplica ştampila instituţiei mass-media acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

ANEXA Nr. 7

 

Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

ACREDITARE

Nr. ................

 

Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. .........................../ ...........................  ,

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul ......................................................... 1) în vederea observării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ............................. 2).

 

Preşedinte,

......................................................... 3)

 

NOTE:

- Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.

- Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei ne regularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.


1) Se înscriu numele şi prenumele observatorului internaţional sau ale reprezentantului instituţiei mass-media străine, după caz.

2) Se înscrie data alegerilor.

3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 787/2016 privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 31 august 2016, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, prima liniuţă, în loc de: „- domnului Ilie-Mircea Berte (Mircea Bertea), profesor de limba şi literatura română, doctor în filologie, director al Centrului Naţional Pedagogic «Gh. Lazăr» din Cluj-Napoca”se va citi: „- domnului Berte Ilie-Mircea (Mircea Bertea), profesor de limba şi literatura română, doctor în filologie, director al Colegiului Naţional Pedagogic «Gheorghe Lazăr» din Cluj-Napoca

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 8 la normele metodologice, la pct. 1 al notei de subsol, în loc de: „Seria atestatului...”se va citi: „Seria certificatului...”, iar la pct. 4 al notei de subsol, în loc de:«... cu data până la care este valabil atestatul...”se va citi: „... cu data până la care este valabil certificatul...”.

 

În cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. 3, în loc de: „... şi Direcţia rutieră, infrastructură şi reglementări tehnice... se va citi: „...şi Direcţia infrastructură rutieră şi reglementări tehnice...”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.