MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

293. - Decizie pentru eliberarea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

294. - Decizie privind numirea doamnei Oana Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

295. - Decizie privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

296. - Decizie pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.494/846. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

Având în vedere faptul că prevederile legale privind rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, introduse prin Legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi Legea nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, se află la prima aplicare după intrarea în vigoare,

ţinând cont de necesitatea asigurării previzibilităţii textelor legale care reglementează documentele justificative în baza cărora se realizează rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, prin formularea acestora în termeni suficient de clari şi precişi, astfel încât competitorii electorali şi mandatarii financiari să îşi poată regla conduita în mod corespunzător,

luând în considerare faptul că din actualele prevederi ale art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege, se înţelege că, în ipoteza existenţei unuia din cazurile prevăzute la art. 48 alin. (11), competitorul electoral îşi pierde dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor electorale efectuate, indiferent de legalitatea acestora, iar, pe de altă parte, că acest drept subzistă, însă numai cu privire la cheltuielile electorale efectuate fără încălcarea dispoziţiilor legale menţionate, văzând că neclaritatea textului art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege, este de natură să genereze disfuncţionalităţi în aplicarea acestuia şi, pe cale de consecinţă, să aducă atingere dreptului competitorilor electorali care au participat la alegerile locale din anul 2016 la rambursarea cheltuielilor electorale efectuate conform legii,

observând numărul mare al competitorilor electorali care au solicitat rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, precum şi volumul mare al documentelor justificative depuse de către aceştia,

având în vedere faptul că volumul activităţilor necesare pentru controlul finanţării activităţii campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 nu putea fi previzionat decât după data depunerii cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale,

observând că o consecinţă gravă a neadoptării acestor măsuri legislative este blocarea rambursării cheltuielilor electorale, efectuate conform legii, către competitorii electorali care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, cu repercusiuni asupra capacităţii acestora de a-şi îndeplini misiunea prevăzută de Constituţia României, republicată, la alegerile viitoare, precum şi a corectitudinii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016,

luând în considerare timpul scurt rămas până la împlinirea termenului în care Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să decidă asupra rambursării/nerambursării cheltuielilor aferente campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016,

având în vedere faptul că rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 nu poate fi efectuată în mod fragmentat, deciziile Autorităţii Electorale Permanente putând fi adoptate numai după finalizarea controlului întregii finanţări a campaniei electorale,

ţinând cont de necesitatea efectuării unor verificări suplimentare ale veniturilor şi cheltuielilor aferente campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, raportat la modificările propuse prin prezentul proiect,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, alineatele (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

-(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.

(12) Autoritatea Electorală Permanentă validează şi rambursează, în limita plafoanelor stabilite la art. 37 şi art. 38 alin. (2), sumele aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destinaţiile prevăzute de art. 38 alin. (2) şi nu sunt finanţate din alte surse decât cele prevăzute de lege.”

2. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

„Art. 481. - (1) Prin documentele justificative prevăzute la art. 48 alin. (1)-(5), (7) şi (9) se înţelege facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi documente privind^efectuarea plăţilor.

(2) în situaţia în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod dar legalitatea şi realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii, clarificări sau documente justificative suplimentare.”

Art. II. - Termenul pentru rambursarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a sumelor aferente cheltuielilor efectuate pentru campania electorală la alegerile locale din anul 2016, prevăzut la art. 48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 45 de zile.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 44.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere Adresa Ministerului Sănătăţii nr. V.V.V. 2.833 din 10 august 2016, înregistrata la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/5.269 din 18 august 2016, în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Teohari Vulcănescu se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 293.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Oana Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 5.272/D.P. din 12 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/5.207 din 16 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Popescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 294.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii, formulată prin Adresa nr. V.V.V./2.834 din 10 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/5.270 din 18 august 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Carmen Bardoş se numeşte în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Răzvan Teohari Vulcănescu se numeşte în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 295.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere propunerea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, formulată prin Adresa nr. 2.022 din 4 august 2016, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/13.487/SSC din 4 august 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 13 din anexa „Componenţa nominală a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei” la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 25 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia pe care o reprezintă

„13.

Paul Silviu Anghel

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 296.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Nr. 1.494 din 20 iulie 2016

Nr. 846 din 28 iulie 2016

 

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei

reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.754/2016 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura şi criteriile de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura şi criteriile de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, prevăzută în anexa nr. 2

Art. 3. - Se aprobă Procedura şi criteriile de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, denumită în continuare Comisia, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Dosarele de acordare a licenţei de operare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se refac de către solicitanţi, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, şi trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 4 din anexa nr. 1

Art. 6. - (1) Activitatea de acordare a licenţei de operare pentru organizaţiile colective/aprobare a planului de operare pentru producătorii individuali prevăzută de prezentul ordin este supusă tarifării în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele aferente plătite anterior cu titlu de tarif pentru licenţierea operatorilor care au depus cererea de emitere a licenţei de operare sunt considerate ca taxe/tarife în condiţiile prezentului ordin.

Art. 7. - Garda Naţională de Mediu efectuează cel puţin o dată pe an controale tematice potrivit art. 44 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi transmite Comisiei rezultatele controalelor efectuate. În termen de 30 de zile de la data efectuării acestora.

Art. 8. - Organizaţiile colective şi producătorii individuali transmit Comisiei, până la data de 15 mai a fiecărui an, situaţia îndeplinirii obiectivelor pentru anul anterior, în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şt autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 66/2006*) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Cristiana Paşca Palmer

Costin Grigore Borc


*) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 66/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE

a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective

 

Art. 1. - Organizaţiile colective prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă de operare, potrivit prezentei proceduri.

Art. 2. - Acordarea, revizuirea, vizarea anuală şi anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. Acordarea şi revizuirea licenţei de operare se fac în baza dosarului complet de acordare a licenţei de operare, potrivit prevederilor prezentei proceduri.

Art. 3. - Organizaţiile colective, prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, pot deţine simultan şi calitatea de reprezentanţi autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.

Art. 4. - (1) în vederea obţinerii licenţei de operare, solicitantul depune dosarul care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip de acordare a licenţei de operare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei ori fundaţiei în cauză, în copie conformă cu originalul;

d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, certificatul detaliat eliberat de Ministerul Justiţiei, privind datele care figurează în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici fapte care privesc disciplina financiară;

f) planul de operare care este întocmit cu respectarea conţinutului cadru, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 1b, şi corespunde criteriilor de acordare a licenţei de operare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) vor fi însoţite de un opis al acestora.

Art. 5. - Dosarul de acordare a licenţei de operare se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, în trei exemplare atât în format letric, cât şi în format electronic. Fiecare pagină din dosarul de acordare a licenţei de operare este numerotată şi certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de acordare a licenţei de operare vor avea ordinea prevăzută la art. 4.

Art. 6. - (1) în cazul în care dosarul de acordare a licenţei de operare cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4, în formatul şi conţinutul solicitat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, Comisia informează solicitantul cu privire la decizia luată.

(2) Licenţa de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c.

(3) Licenţa de operare se emite după ce solicitantul depune la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor dovada achitării tarifului de emitere a licenţei de operare, conform prevederilor art. 6 alin. (1) sau (2) din ordin, după caz,

Art. 7. - (1) în cazul în care dosarul de acordare a licenţei de operare nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4 sau acesta este prezentat sub un alt format decât cel prevăzut la art. 4, Comisia va informa solicitantul cu privire la deficienţele constatate.

(2) în situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la alin. (1), solicitantul nu remediază aceste deficienţe, solicitarea de autorizare se respinge.

(3) Decizia de respingere a dosarului de acordare a licenţei de operare se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.

(4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Organizaţiile colective notifică Comisia printr-o scrisoare despre intenţia de a desfăşura activitatea în anul următor. Scrisoarea de intenţie se transmite până la data de 20 noiembrie a fiecărui an.

Art. 9. - (1) în vederea obţinerii vizei anuale, organizaţiile colective transmit comisiei un raport de audit financiar extern conform Standardului român de audit financiar, precum şi un raport de audit operaţional extern întocmit potrivit anexei nr. 1d „Cerinţe minime pentru efectuarea auditului operaţional extern pentru solicitanţii auditului”, până la 15 mas a anului următor pentru care se realizează auditurile externe.

(2) Organizaţiile colective transmit până la 1 iunie producătorilor/reprezentanţilor autorizaţi pentru care au preluat responsabilitatea rezultatul auditului financiar extern şi al celui operaţional extern realizate pentru anul anterior,

Art. 10. - (1) Comisia nu acordă viza anuală în cazul constatării a cel puţin uneia din următoarele situaţii:

a) dacă organizaţiile colective nu transmit comisiei raportul de audit financiar extern şi raportul de audit operaţional extern până la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se realizează respectivele audituri externe, în acord cu prevederile art. 9;

b) dacă, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, precum şi a datelor menţionate la art. 7 şi 8 din ordin, s-a constatat neîndeplinirea ratelor minime de colectare a deşeurilor de echipamente

electrice şi electronice prevăzute la art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 şi neîndeplinirea obiectivelor de valorificare prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

c) dacă nu au respectat obligaţiile specificate în art. 17;

d) în cazul neafişării valorii tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE pe fiecare categorie în parte pentru care a solicitat şi a primit licenţa de operare, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei;

e) în cazul neafişării listei cu producătorii afiliaţi organizaţiei colective, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei şi actualizarea ei când este cazul.

(2) în cazul în care, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, s-a constatat neîndeplinirea obiectivelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, Comisia va sesiza Garda Naţională de Mediu pentru aplicarea în mod corespunzător a sancţiunilor reglementate la art. 43 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi lit. c) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Art. 11. - (1) Măsura de neacordare a vizei anuale poate fi luată numai după ce organizaţiei colective i se acordă dreptul pentru remedierea situaţiei constatate, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(2) Comisia comunică organizaţiei colective dreptul de remediere în termen de 10 zile de la data constatării a cel puţin uneia din situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1).

(3) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere în ceea ce priveşte remedierea situaţiei.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la transmiterea remedierii situaţiei de către organizaţia colectivă, Comisia comunică decizia cu privire la acordarea sau neacordarea vizei anuale.

Art. 13. - Neacordarea vizei anuale pentru organizaţiile colective nu împiedică derularea activităţii în anul următor. În cazul neacordării vizei anuale în doi ani succesivi, se aplică prevederile art. 16.

Art. 14. - Organizaţiile colective sunt obligate să notifice în scris Comisia în situaţia în care intervin modificări ale documentelor prevăzute la art. 4, în termen de 15 zile de la data la care modificarea îşi produce efectele.

Art. 15. - Revizuirea licenţei de operare se face în situaţia în care atât planul de operare depus se modifică, cât şi la expirarea acestuia, în baza prevederilor art. 4 şi 5.

Art. 16. - (1) Licenţa de operare a organizaţiilor colective se anulează în cazul neacordării vizei anuale în doi ani consecutivi.

(2) Licenţa de operare se anulează de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) Comisia informează organizaţia colectivă căreia i s-a anulat licenţa de operare în termen de 20 de zile de la luarea deciziei.

(4) Organizaţia colectivă căreia i s-a anulat licenţa de operare este obligată ca, în decurs de maximum 30 de zile de la primirea deciziei, să comunice în scris acest lucru tuturor producătorilor/responsabililor autorizaţi pentru care a preluat responsabilitatea gestionării deşeurilor de echipamente electrice

şi electronice şi să le transmită situaţia îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.

Art. 17. - Obligaţiile organizaţiilor colective licenţiate:

a) să asigure şi să finanţeze, în numele producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi, după caz, colectarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, astfel încât să fie atinse cel puţin obiectivele prevăzute în anexele nr. 6 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

c) să acţioneze fără discriminare şi să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în mod transparent faţă de producătorii sau reprezentanţii autorizaţi, după caz, pentru care a preluat responsabilităţile;

d) să respecte tarifele de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE declarate conform art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, în relaţia cu toţi producătorii sau reprezentanţii autorizaţi, după caz, pentru care au preluat responsabilitatea;

e) să încheie contracte cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de echipamente electrice şi electronice, precum şi cu operatorii economici autorizaţi pentru tratarea, valorificarea şi reciclarea DEEE, care acceptă condiţiile contractuale;

f) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;

g) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii;

h) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare;

i) să aibă ca scop numai desfăşurarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor care le revin producătorilor prevăzuţi la art. 25 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 şi raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

j) să reinvestească eventualul profit în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi, după caz, pentru care au preluat responsabilitatea;

k) să afişeze valoarea tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE pe fiecare categorie în parte, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei;

l) să afişeze lista cu producătorii sau reprezentanţii autorizaţi, după caz, afiliaţi organizaţiei colective, pe site-ul propriu, în termen de 15 zile de la emiterea licenţei şi actualizarea ei;

m) să depună la Comisie, cu 60 de zile înainte de expirare, un nou plan de operare, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, valabil pentru următorii 3 (trei) ani.

Art. 18. - Anexele nr. 1a-1d fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. la

la procedură

 

Antet solicitant

Nr. ......../..............

 

CERERE

de acordare a licenţei de operare

- Model –

 

Subscrisa, ......................................., cu sediul social în ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., înregistrată la cu nr. .........., cod unic de înregistrare nr. ......../.............., cont bancar nr. ......................................., deschis la sucursala ......................................., telefon......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., prin ......................................., în calitate de reprezentant legal,

solicită acordarea licenţei de operare în scopul preluării şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice şi electronice: .......................................

Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile relevante ale legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

 

Reprezentant legal,

Data .......................

.................................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)


*) Se vor menţiona categoriile din anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).

 

ANEXA Nr. 1b

la procedură

 

Planul de operare realizat pe o perioadă de trei ani, care conţine responsabilităţile organizaţiilor colective şi criteriile de acordare a licenţei de operare

 

Planul de operare trebuie să cuprindă următoarele capitole:

a) modul în care se organizează şi se finanţează, în numele producătorilor/reprezentanţilor autorizaţi, colectarea, preluarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum şi a tuturor obiectivelor şi responsabilităţilor producătorilor/reprezentanţilor autorizaţi de echipamente electrice şi electronice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

b) valoarea costurilor de colectare, preluare, conştientizare, tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a DEEE şi modul de calcul al acestora, pentru fiecare categorie în parte, cu specificarea valorii tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a acestora;

c) modul în care se promovează, se organizează şi se finanţează sistemele de colectare adecvată pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare şi valorificare;

d) modul în care se asigură realizarea ratelor minime anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru producătorii/reprezentanţii autorizaţi de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, potrivit legii;

e) modul în care se asigură realizarea obiectivelor de valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru producătorii/reprezentanţii autorizaţi de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, potrivit legii;

f) modul în care se asigură, direct sau indirect, utilizatorilor finali posibilitatea să se debaraseze de deşeurile de echipamente electrice şi electronice la un punct de colectare;

g) modul în care se reinvestesc, în scopul creşterii eficienţei serviciilor, profitul sau excedentul financiar, precum şi eventualele sume rezultate după scăderea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea/funcţionarea sistemului de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

h) lista cu producătorii pentru care s-a preluat responsabilitatea de către organizaţia colectivă cu menţionarea producătorilor din Uniunea Europeană şi a numărului de înregistrare din registrul naţional al producătorilor;

Prezentul plan de operare este semnat şi asumat de către reprezentantul legal al organizaţiei colective.

 

ANEXA Nr. 1c

la procedură

STEMA

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

LICENŢĂ DE OPERARE

 

- Model –

 

Nr. ........... din .............................

 

Pentru ......................................., din localitatea .......................................,  str. ......................................., nr. ...., judeţul/sectorul ......................................., înregistrată la ....................................... cu nr. ..........., cod unic de înregistrare nr. .........../........................, în scopul preluării şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice pentru următoarele categorii de echipamente electrice şi electronice ......................................., emisă în baza legii.

 

Data emiterii: .......................

Valabilă până la: .......................

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

.............................................................................

 

ANEXA Nr. 1d

la procedură

 

Cerinţe minime pentru efectuarea auditului operaţional extern pentru solicitanţii auditului

 

Solicitanţii auditului operaţional extern pot fi, după caz, organizaţii colective, producători individuali sau reprezentanţi autorizaţi ai producătorilor.

I. Programul de audit trebuie să cuprindă următoarele cerinţe minime:

a) verificarea îndeplinirii responsabilităţilor descrise în anexa nr. 1b la Procedura şi criteriile de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi nr. 2b la Procedura şi criteriile de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, după caz;

b) verificarea acurateţei raportărilor privind stadiul îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi valorificare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

c) verificarea conformităţii raportărilor în relaţia cu generatorii de deşeuri de DEEE-uri, colectorii de DEEE-uri, generatorii de DEEE-uri sau valorificatorii de DEEE-uri;

d) verificarea trasabilităţii deşeurilor colectate, de la punctul de colectare/colector până la instalaţia de tratare/valorificare;

e) determinarea riscurilor care ar putea apărea în activitatea solicitanţilor;

f) determinarea discrepanţelor dintre datele evaluate la nivel intern şi cele raportate către autorităţile de mediu;

g) verificarea proceselor interne pentru fiecare tip de activitate;

h) verificarea existenţei şi rezultatele controalelor efectuate de către autorităţile de mediu, după caz;

i) verificarea respectării elementelor din autorizaţia de mediu, după caz;

j) verificarea constituirii garanţiei financiare în forma aplicabilă, fiecărei categorii de producători individuali/reprezentanţi autorizaţi/organizaţii colective.

II. Raportul de audit operaţional extern va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) dacă solicitantul şi-a îndeplinit cel puţin obiectivele anuale de colectare/finanţare, preluare, tratare şi valorificare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

b) dacă s-au respectat prevederile legislaţiei de mediu în domeniu;

c) dacă au constituit garanţia financiară în forma aplicabilă;

d) dacă s-a asigurat transparenţa faţă de toţi operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea;

e) dacă s-au respectat aceleaşi tarife de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE faţă de toţi producătorii/reprezentaţii autorizaţi pentru care au preluat responsabilitatea, după caz;

f) dacă au afişat pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, valoarea tarifelor de gestionare;

g) dacă s-a reinvestit profitul, în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în vederea îndeplinirii obligaţiilor pentru care au preluat responsabilitatea, de către organizaţiile colective;

li) riscurile la care se expun şi modul lor de remediere;

i) elementele interne şi externe care împiedică solicitantul să îşi îndeplinească obiectivele de colectare şi valorificare a DEEE-urilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA ŞI CRITERIILE

de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 

Art. 1. - Producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, prevăzuţi la art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, denumiţi în continuare producători individuali, au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă deţin un plan de operare aprobat, conform prezentei proceduri.

Art. 2. - Aprobarea şi vizarea anuală a planului de operare pentru producătorii individuali se fac de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri, Acordarea şi revizuirea licenţei de operare se fac în baza depunerii dosarului complet pentru aprobarea planului de operare, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Dosarul pentru aprobarea planului de operare trebuie Să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip de aprobare a planului de operare, potrivit anexei nr. 2a;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul;

d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, conform Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) planul de operare, întocmit cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2b;

f) dovada constituirii garanţiei financiare, conform art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 5/2015;

g) cazierul fiscal valabil la data depunerii.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) vor fi însoţite de un opis al acestora.

Art. 4 - Dosarul de aprobare a planului de operare menţionat Sa art. 3 se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, atât în format letric, cât şi în format electronic, în trei exemplare. Fiecare pagină din dosarul de aprobare a planului de operare este numerotată şi certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de aprobare a planului de operare vor avea ordinea prezentată la art. 3.

Art. 5. - (1) în cazul în care dosarul de aprobare a planului de operare cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 3, în formatul şi conţinutul solicitat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet Comisia informează solicitantul cu privire la decizia luată.

(2) Aprobarea planului de operare se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2c.

(3) Aprobarea planului de operare se emite după ce solicitantul depune la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, dovada achitării tarifului de emitere a Aprobării planului de operare, conform art. 6 alin. (1) din ordin.

Art. 6. - (1) în cazul în care dosarul de aprobare a planului de operare nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 3, Comisia informează solicitantul cu privire la deficienţele constatate.

(2) în situaţia în care în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la alin. (1) solicitantul nu remediază aceste deficienţe, dosarul este respins.

(3) Respingerea dosarului de aprobare a planului de operare se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.

(4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Producătorii individuali notifică comisia printr-o scrisoare despre intenţia de a desfăşura activitatea în anul următor. Scrisoarea de intenţie se transmite până la data de 20 noiembrie a fiecărui an.

Art. 8. - În vederea obţinerii vizei anuale, producătorii individuali transmit comisiei un raport de audit financiar extern conform Standardului român de audit financiar, precum şi un raport de audit operaţional extern întocmit potrivit anexei nr. 1d „Cerinţe minime pentru efectuarea auditului operaţional extern”, pentru solicitanţii auditului, până la 15 mai a anului următor pentru anul anterior pentru care se realizează auditurile respective.

Art. 9. - (1) Nu se acordă viza anuală în următoarele situaţii:

a) dacă producătorul individual nu a transmis Comisiei raportul de audit financiar extern şi raportul de audit operaţional extern până la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se realizează respectivele audituri externe, în acord cu prevederile art. 8;

b) dacă, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, precum şi a datelor menţionate la art. 7 şi 8 din ordin, s-au constatat neîndeplininea ratelor minime de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute la art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 şi neîndeplinirea obiectivelor de valorificare prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.

(2) în cazul în care, în urma analizării raportului de audit financiar extern şi a raportului de audit operaţional extern, s-a constatat neîndeplinirea obiectivelor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, Comisia va sesiza Garda Naţională de Mediu pentru aplicarea în mod corespunzător a sancţiunilor reglementate la art. 43 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi lit. b) pct. 1 şi lit. c) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Art. 10. - Producătorii individuali sunt obligaţi să solicite revizuirea planului de operare în situaţia în care există modificări ale conţinutului documentelor prevăzute la art. 3.

Art. 11. - Revizuirea planului de operare se face în baza prevederilor art. 3 şi 4.

Art. 12. - Producătorii individuali care nu au primit viza anuală într-un an sunt obligaţi începând de anul următor la transferarea responsabilităţii îndeplinirii obiectivelor către o organizaţie colectivă care deţine licenţă de operare validă, în termen de 45 de zile de la comunicarea măsurii de neacordare a vizei anuale şi la notificarea comisiei, în acest sens.

Art. 13. - Producătorul individual se radiază de drept din registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzut la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, în situaţia în care acestuia nu i s-a acordat viza anuală şi nu îşi transferă responsabilităţile îndeplinirii obiectivelor către o organizaţie colectivă care deţine licenţă de operare validă în termenul prevăzut la art. 12.

Art. 14. - În situaţia aplicării prevederilor art. 13, Comisia notifică Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului privind anularea numărului de înregistrare din registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzut la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, care va proceda la modificarea registrului producătorilor, în acest sens.

Art. 15. - În cazul radierii din registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice este interzis producătorului de echipamente electrice şi electronice să pună pe piaţă echipamente electrice şi electronice, până când nu obţine un nou număr de înregistrare.

Art. 16. - Obligaţiile producătorilor individuali:

a) să asigure şi să finanţeze colectarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, astfel încât să

fie atinse cel puţin obiectivele prevăzute în anexele nr. 6 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale;

c) să încheie contracte sau alte forme de colaborare în condiţiile legii cu colectorii autorizaţi să preia deşeuri de echipamente electrice şi electronice, precum şi cu operatorii economici autorizaţi pentru tratarea, valorificarea şi reciclarea, care acceptă condiţiile contractuale;

d) să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, informaţii referitoare la activitatea pentru care au obţinut aprobarea planului de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;

e) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la activitatea pentru care i s-a aprobat planul de operare, în condiţiile legii;

f) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele solicitate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - Anexele nr. 2a-2c fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 2a

la procedură

 

Antet solicitant

Nr. ......../..............

 

CERERE

de aprobare a planului de operare

 

- Model -

 

Subscrisa, ......................................., cu sediul social în ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., înregistrată la .......................................,  cu nr. ..............., cod unic de înregistrare nr. .........../........................, cont bancar nr. .......................................,  deschis la .......................................,  sucursala ......................................., telefon......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., prin ......................................., în calitate de reprezentant legal, solicită

aprobarea planului de operare în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice şi electronice .......................................

Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile relevante ale legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

 

Reprezentant legal,

Data   .......................

.................................................................

.................................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 


*) Se vor menţiona categoriile din anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).

 

ANEXA Nr. 2b

la procedură

 

Plan de operare pe trei ani (3 ani) care conţine responsabilităţile producătorilor individuali şi criteriile de aprobare a planului de operare

 

Planul de operare trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) modul În care se organizează şi se finanţează colectarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pentru realizarea ratelor minime anuale de colectare şi a tuturor obiectivelor şi responsabilităţilor care le revin, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

b) modul în care se asigură realizarea ratelor minime anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pentru care sunt responsabili;

c) modul în care se asigură realizarea obiectivelor de valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, potrivit legii;

d) valoarea costurilor de gestionare a DEEE-urilor pe categorii şi modul de calcul al acestora. Prezentul plan de operare este semnat şi asumat de către reprezentantul legal al producătorului individual.

 

ANEXA Nr. 2c

la procedură

STEMA

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

APROBARE PLAN DE OPERARE

- Model –

 

Nr. ........... din .............................

 

Se aprobă planul de operare în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015,

pentru următoarele categorii de echipamente electrice şi electronice .......................................,

pentru ......................................., cu sediul social în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., înregistrată la cu nr. ..............., cod unic de înregistrare nr. .........../........................,

 

Data emiterii: .......................

Valabilă până la: .......................

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

.............................................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Procedura şi criteriile de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi

 

Art. 1. - Reprezentanţii autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă, potrivit prezentei proceduri.

Art. 2. - Acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 se face de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. Acordarea şi revizuirea licenţei se fac în baza depunerii dosarului complet de acordare a licenţei, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Reprezentanţii autorizaţi, prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, sunt asimilaţi producătorilor de echipamente electrice şi electronice, cu excepţia situaţiei în care o organizaţie colectivă autorizată a acceptat să îndeplinească acest rol pentru un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene. Reprezentanţii autorizaţi trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile, după caz.

(2) în situaţia în care reprezentantul autorizat este asimilat producătorului atunci urmează procedura de la art. 4 şi 8.

(3) în situaţia în care organizaţia colectivă autorizată îndeplineşte acest rol pentru un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene atunci aceasta depune la Comisie, în copie legalizată, contractul de desemnare a producătorului respectiv. În contractul de desemnare trebuie să se specifice clar că organizaţia colectivă va îndeplini toate obligaţiile legale pentru producătorul în cauză.

Art. 4. - (1) Dosarul de acordare a licenţei trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip de acordare a licenţei, potrivit anexei nr. 3a;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, original sau în copie conformă cu originalul, sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei ori fundaţiei în cauză, în copie conformă cu originalul;

d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, conform Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, certificatul detaliat eliberat de Ministerul Justiţiei, privind datele care figurează în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici fapte care privesc disciplina financiară;

f) cel puţin un contract de desemnare din partea unui producător prevăzut la lit. g) pct. (iv) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

g) declaraţie pe propria răspundere pentru fiecare producător reprezentat, în care se precizează modul prin care îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 25 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, individual sau prin transferarea responsabilităţilor îndeplinirii obiectivelor, pe bază de contract, către o organizaţie colectivă;

h) în situaţia în care se optează pentru îndeplinirea obiectivelor în mod individual, reprezentantul autorizat va depune documentaţia de aprobare a planului de operare potrivit art. 3 din anexa nr. 2 la ordin, separat pentru fiecare producător pentru care preia obligaţiile stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;

(1) în situaţia în care se optează pentru îndeplinirea obiectivelor prin transferarea responsabilităţilor îndeplinirii obiectivelor către o organizaţie colectivă, va prezenta o copie legalizată după contractul dintre producător şi respectiva organizaţie colectivă, valabil pentru cel puţin un ah.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) vor fi însoţite de un opis al acestora.

Art. 5. - Dosarul de acordare a licenţei prevăzut la art. 4 se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, în trei exemplare, atât în format letric, cât şi în format electronic. Fiecare pagină din dosarul de acordare a licenţei este numerotată şi certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de acordare a licenţei vor avea ordinea prezentată la art. 4.

Art. 6. - În cazul în care dosarul de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4, în formatul şi conţinutul solicitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet se emite licenţa, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b.

Art. 7. - (1) în cazul în care dosarul de acordare a licenţei reprezentantului autorizat nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4, Comisia informează solicitantul cu privire la deficienţele constatate,

(2) în situaţia în care, în care în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la alin. (1) solicitantul nu remediază aceste deficienţe, dosarul este respins.

(3) Respingerea dosarului de acordare a licenţei se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.

(4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 3a şi 3b fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 3a

la procedură

 

Antet solicitant

Nr. ......../..............

 

CERERE

de acordare a licenţei

 

- Model –

 

Subscrisa, ......................................., cu sediul social în ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., înregistrată la .......................................,  cu nr. ..............., cod unic de înregistrare nr. .........../........................, cont bancar nr. .......................................,  deschis la .......................................,  sucursala ......................................., telefon......................................., fax ......................................., e-mail ......................................., prin ......................................., în calitate de reprezentant legal, solicită autorizarea în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzuţi la lit. g) pct. IV din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice şi electronice .......................................

Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

 

Reprezentant legal,

Data   .......................

.................................................................

.................................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 


*) Se vor specifica categoriile din anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).

 

ANEXA Nr. 3b

la procedură

 

STEM

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

LICENŢĂ

 

- Model –

 

Nr. ......../..............

 

Se autorizează în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzuţi la lit. g) pct. IV din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice ......................................., pentru următoarele categorii de echipamente electrice şi electronice ....................................... pentru ......................................., cu sediul social în ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................., înregistrată la .......................................,  cu nr. ..............., cod unic de înregistrare nr. .........../.......................

 

Data emiterii: .......................

Valabilă până la: .......................

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

.............................................................................

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare

Art. 1. - Comisia de autorizare are următoarele atribuţii:

a) verifică existenţa, evaluează conţinutul documentelor şi informaţiilor din dosarul depus de către solicitant şi conformitatea lui cu formatul prevăzut de ordin;

b) propune acordarea/revizuirea/vizarea anuală/anularea licenţei de operare, după caz;

c) propune aprobarea/vizarea anuală/revizuirea planului de operare, după caz;

d) propune acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi;

e) comunică solicitantului deficienţele constatate şi, după caz, respingerea dosarului;

f) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei în prima şedinţă a acesteia, care va avea loc în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care Comisia a fost numită potrivit dispoziţiilor art. 4.

g) poate solicita organizaţiilor colective, producătorilor individuali şi reprezentanţilor autorizaţi orice informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în condiţiile legii.

Art. 2. - Comisia de autorizare are următoarea componenţă:

a) directorul general al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - preşedinte, cu drept de vot;

b) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot;

c) doi reprezentanţi cu atribuţii specifice din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - membri, cu drept de vot;

d) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate, cu atribuţii în domeniul deşeurilor, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru cu drept de vot;

e) un reprezentant cu atribuţii în domeniul deşeurilor, din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu - membru fără drept de vot;

f) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate, cu atribuţii în domeniul deşeurilor, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - membru fără drept de vot;

g) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul juridic, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot;

h) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul economico-financiar, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru cu drept de vot;

i) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care asigură secretariatul comisiei - membru fără drept de vot.

Art. 3. - Reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se decid de către conducătorii direcţiilor de specialitate menţionate la art. 2 lit. b), g)-h), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru un mandat de 12 luni.

Art. 4. - Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin decizie, de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizărilor primite din partea Ministerului Economiei Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de

Afaceri, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din partea direcţiilor de specialitate menţionate la art. 2 lit. b), g) - h), din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - În cazul în care membrul titular nu poate participa, din motive obiective la şedinţele Comisiei, acesta poate mandata o alta persoană din cadrul instituţiei, să îl reprezinte la lucrările Comisiei pe durata mandatului respectiv.

Art. 6. - Fiecare membru din Comisie, inclusiv persoanele mandatate trebuie să semneze în cadrul primei şedinţe la care participă o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, care va fi înaintată şi păstrată la secretariatul Comisiei.

Art. 7. - Modelul declaraţiei menţionate la art. 6 este prevăzut în anexa nr. 4a.

Art. 8. - Secretariatul comisiei informează preşedintele asupra solicitărilor înregistrate.

Art. 9. - Comisia se întruneşte ori de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui comisiei.

Art. 10. - Întrunirea comisiei se consideră statutară cu prezenţa a două treimi din numărul tuturor membrilor cu drept de vot.

Art. 11. - Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi din numărul total de membri cu drept de vot.

Art. 12. - Secretariatul Comisiei redactează la propunerea membrilor Comisiei proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la constituirea Comisiei, care va cuprinde modul de lucru al acesteia.

Art. 13. - Anexa nr. 4a face parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 4a

la anexa nr. 4

 

Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate a membrilor Comisiei de autorizare

 

- Model –

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., declar că sunt de acord să particip la procesul emiterii/avizării anuale/anulării licenţei de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846//2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în cadrul acestui proces şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau documente (informaţii confidenţiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe.

Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii.

 

Numele şi prenumele: .......................................

Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: .......................................

Semnătura: .......................................

Data: .......................

 

ANEXA Nr. 5

 

Formatul de raportare a situaţiei îndeplinirii obiectivelor pentru anul anterior raportării, de către organizaţiile colective şi producătorii individuali1)

 

Categorii da EEE/DEEE*

EEE

pentru care s-a preluat

responsabilitatea

DEEE

colectate

din care

Rată de colectare realizată

DEEE

tratate

DEEE

valorificate

Rată

valorificare

DEEE

reciclate

Rată

reciclare

DEEE refolosite ca aparate întregi

DEEE provenite de la gospodăriile particulare **

DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare

tone

număr bucăţi

tone

număr bucăţi

tone

număr bucăţi

tone

număr bucăţi

%

tone

tone

%

tone

%

tone

număr

bucăţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice conform anexei nr. 1/anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.

** Potrivit definiţiei din anexa nr. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.


1) Rata de colectare DEEE se raportează global, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Informaţiile privind ratele de colectare per categorii şi numărul de bucăţi per categorie sunt furnizate în scop statistic.