MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 678/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 678         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

606. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

 

609. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria

 

610. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria

 

611. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana

 

612. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad

 

613. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

285. - Decizie privind eliberarea domnului Emil Florin Albotă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

286. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Pătraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

287. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 

288. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

 

289. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

59. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul Macovei Ana Maria în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

61. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

62. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul VIL AUDIT EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

63. - Hotărâre pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CODEXPERT OFFICE - S.R.L în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Inspectoratul General organizează şi asigură funcţionarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ca structură În cadrul Centrului Operaţional Naţional,”

2. La anexa nr. 1 la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Inspectoratul General are în subordine serviciile de urgenţă profesioniste, structuri cu personalitate juridică, organizate ca inspectorate pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov.”

3. La anexa nr. 1 la articolul 11, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) asigură informarea operativă a ministrului afacerilor interne şi a instituţiilor abilitate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau asupra producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem informaţional propriu;”.

4. La anexa nr. 1, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Atribuţiile specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General şi fişele posturilor personalului din conducerea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

5. La anexa nr. 1 la articolul 13, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

„s) implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe.”

6. La anexa nr. 1 la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Conducerea Inspectoratului General se exercită de către inspectorul general, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne.”

7. La anexa nr. 1 la articolul 15, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

8. La anexa nr. 1 la articolul 17 alineatul (1), după litera b) se Introduc două noi litere, literele b1) şi b2), cu următorul cuprins:

,,b1) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul asigurării cadrului de reglementare a pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;

b2) structura de planificare exerciţii şi management stări excepţionale care asigură activităţile de pregătire prin exerciţii de nivel regional, naţional şi internaţional, respectiv planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege;”.

9. La anexa nr. 1 la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Centrul Operaţional Naţional, denumit în continuare Centrul Operaţional, organizează şi asigură Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional.”

10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Serviciile de urgenţă profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, se înfiinţează în judeţe şi în municipiul Bucureşti, în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:

a) centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;

c) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;

d) subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte, având în componenţă un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, precum şi alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate;

e) structuri de suport logistic;

f) alte structuri funcţionale.”

3. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Subunitatea de intervenţie de nivel grup se prevede la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spini» Bucureşti-Ilfov şi îşi desfăşoară activitatea într-un areal stabilit şi aprobat de către inspectorul-şef, denumită în continuare zonă de responsabilitate.

(2) Subunităţile de nivel detaşament special, detaşament, secţie, staţie şi pichet, constituite în raport cu natura riscurilor şi frecvenţa lor de manifestare, îndeplinesc misiuni specifice, de regulă, într-o porţiune din zona de competenţă/responsabilitate, denumită în continuare raion de intervenţie.

(3) Raionul de intervenţie se stabileşte pe principiul timpului de răspuns şi poate depăşi limitele zonei de competenţă numai pentru nevoi operative.

(4) Conducerea subunităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură de către comandantul fiecăreia dintre ele, ajutat de un adjunct, după caz.

(5) Echipajele, echipele şi personalul operativ din componenţa subunităţilor prevăzute la alin. (2), care execută serviciul permanent în aceeaşi tură, constituie garda de intervenţie.

(6) Garda de intervenţie este condusă nemijlocit de şeful acesteia.”

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Organigrama, statul de organizare şi regulamentul de organizare ale inspectoratului se elaborează şi se aprobă conform competenţelor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.”

7. La articolul 11, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) organizează pregătirea personalului propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;”.

8. La articolul 11, după litera y) se introduce o nouă literă, litera y1), cu următorul cuprins:

„y1) desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei psihologice şi religioase;”.

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi intervenţie se realizează potrivit regulamentelor elaborate de Inspectoratul General, aprobate de ministrul afacerilor interne.”

10. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Centrul operaţional se încadrează cu personal specializat în raport cu natura riscurilor şi frecvenţa lor de manifestare, precum şi cu datele geografice şi demografice din zona de competenţă a inspectoratului.”

11. La articolul 17, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale şi al medicinei de urgenţă a dezastrelor.”

12. În anexă la numărul curent 25, denumirea „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «CODRII VLÂSIEI» al Judeţului Ilfov” se înlocuieşte cu denumirea „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov”, iar la numărul curent 42, denumirea „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» al Municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu denumirea „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 august 2016.

Nr. 606.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)

 

ORGANIGRAMA

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIM-ADJUNCI AL INSPECTORULUI GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL

 

 

 

 

DIRECŢIA

FINANCIARĂ

 

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA CONTROL ŞI VERIFICĂRI INTERNE

 

 

 

 

 

 

CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL *)

 

INSPECŢIA DE PREVENIRE

 

DIRECŢIA PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA COMUNINTĂ-ŢILOR

 

DIRECŢIA PLANIFICARE EXERCIŢII ŞI MANAGEMENT STĂRI

EXCEPŢIONALE

 

 

 

 

DIRECŢIA COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

DIRECŢIA

LOGISTICA

 

DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL

AFACERI EUROPENE, ASISTENŢĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI ARHIVĂ

 

 

SERVICIUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOLOGIE***

 

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE

 

UNITATEA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIL ŞI PROTECŢIE CIVILĂ

 

BAZA DE REPARAŢII A TEHNICII DE INTERVENŢIE DRAGALINA

 

CENTRUL DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

 

DEPOZITE REZERVE PROPRII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ BOLDEŞTI

 

BAZA PENTRU LOGISTICĂ A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

MUZEUL NAŢIONAL AL POMPIERILOR

 

PUBLICAŢII DE SPECIALITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREŞTI - ILFOV

 

40 INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII

DE URGUNŢĂ JUDEŢENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) CENTRUL OPERAŢIONAL. NAŢIONAL şi INSPECŢIA DE PREVENIRE sunt structuri de nivel direcţie.

**) STRUCTURA DE SECURITATE este de nivel birou.

***) PSIHOLOGIE şi PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL sunt structuri de nivel compartiment.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 609.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin, (1) lit. a), art. 89 alin (21) şi ale art. 92 alin, (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Albu Mihaela Maria exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Alba.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 610.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Borş Georgeta-Diana exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 611.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ciurea Vlad exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 612.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bazilescu George Cristian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 613.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Emil Florin Albotă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Având în vedere Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10.312 din 17 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.263 din 18 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 6 septembrie 2016, domnul Emil Florin Albotă se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti. 1 septembrie 2016.

Nr. 285.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Pătraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Având în vedere Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10.312 din 17 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.263 din 18 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 6 septembrie 2016, domnul Gheorghe Pătraşcu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 286.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), denumit în continuare Comitetul, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului.

(2) Comitetul este condus de un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului, desemnat de prim-ministru, în condiţiile legii.

(3) Comitetul include toate instituţiile publice din România care derulează proiecte de colaborare cu O.C.D.E, Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1. Ministerele sunt reprezentate la activităţile Comitetului la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale de către conducătorii acestora.

(4) La lucrările Comitetului participă, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai entităţilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Comitetul are următoarele atribuţii:

a) stabilirea demersurilor pentru reiterarea candidaturii României cu ocazia viitorului val de extindere al O.C.D.E.;

b) stabilirea strategiilor de etapă şi a liniilor de acţiune în vederea creării condiţiilor pentru o decizie favorabilă a O.C.D.E. În legătură cu candidatura României;

c) formularea de propuneri pentru realizarea participării active a instituţiilor din România la structurile de lucru şi instrumentele juridice ale O.C.D.E., inclusiv alocarea resurselor financiare, umane şi logistice necesare;

d) formularea de propuneri pentru derularea demersurilor pe lângă autorităţile statelor membre O.C.D.E. şi în relaţia cu structurile organizaţiei în vederea susţinerii candidaturii României;

e) monitorizarea materializării măsurilor şi proiectelor agreate în relaţia cu O.C.D.E.

(2) Comitetul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Conducătorul Comitetului convoacă reuniunile acestuia, de regulă, de două ori pe an sau ori de câte ori evoluţia relaţiilor României cu O.C.D.E. şi cu statele membre ale organizaţiei o va impune.

(2) Secretariatul Comitetului este asigurat de Cancelaria Prim-Ministrului.

(3) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de conducătorul Comitetului.

Art. 4. - (1) în vederea participării la reuniunile Comitetului, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, conducătorii ministerelor prevăzute în anexa nr. 1 desemnează reprezentanţi la nivel de secretari de stat, precum şi supleanţi ai acestora.

(2) în situaţia în care se impune cooptarea unor noi instituţii publice din România pentru acţiunile şi proiectele structurilor de lucru ale O.C.D.E., componenţa Comitetului se modifică în condiţiile legii.

(3) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi orice alte persoane a căror prezenţă este considerată utilă, pe baza solicitării formulate de către conducătorul Comitetului.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 287.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 

1. Cancelaria Prim-Ministrului;

2. Ministerul Afacerilor Externe;

3. Ministerul Finanţelor Publice;

4. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;

5. Ministerul Justiţiei;

6. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

7. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

8. Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;

9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

10. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

11. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

12. Ministerul Sănătăţii;

13. Ministerul Transporturilor;

14. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

15. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive;

16. Autoritatea Naţională pentru Turism;

17. Institutul Naţional de Statistică;

18. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

19. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INVITAŢI PERMANENŢI

la lucrările Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 

1. Banca Naţională a României;

2. Autoritatea de Supraveghere Financiară;

3. Consiliul Concurenţei;

4. Banca de Export-Import a României EximBank - S A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Decizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat sau unui consilier de stat.”

2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Comitetul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului.”

3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Cancelaria Prim-Ministrului.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 288.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor, denumit în continuare Comitetul.

(2) Scopul Comitetului îl reprezintă identificarea soluţiilor legale pentru operaţionalizarea fondului de creditare în vederea aplicării prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, cu modificările ulterioare

(3) Conducerea Comitetului este asigurată de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat.

Art. 2. - (1) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Ministerele sunt reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de secretar de stat, iar instituţiile administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora.

(3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, prin acte administrative ale conducătorilor entităţilor prevăzute la alin. (1) sunt desemnate persoanele care fac parte din Comitet.

Art. 3. - (1) în cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupul de lucru la nivel tehnic, format din experţi tehnici ai ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet. În acest sens, instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare în domeniu.

(2) Grupul de lucru tehnic prevăzut la alin. (1) asigură suport tehnic necesar Comitetului în vederea îndeplinirii scopului său prevăzut la art. 1 alin. (2).

Art. 4. - (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru.

(2) Comitetul se întruneşte bilunar sau ori de câte ori este nevoie.

(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) Comitetul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea scopului prevăzut în prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2016.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor

 

1. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

2. Ministerul Finanţelor Publice;

3. Ministerul Fondurilor Europene;

4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

5. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

6. Agenţia de Credite şi Burse de Studii.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul Macovei Ana Maria în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii), au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din data de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abroga: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună Vechile Norme CAFR pentru revizuirea Calităţii),

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii. Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016.

D. Prin Nota nr. 6.694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august - 24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august - 24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită în data de 9 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.877 din 17 august 2016, şi Scrisoarea de valorificare a inspecţiei nr. 3.877 din 17 august 2016, întocmită de DMCCP pentru auditorul financiar Macovei Ana Maria, Certificat de membru nr. 2.876.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar Macovei Ana Maria, Certificat de membru nr. 2.876, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 59.

 

CAMERA AUDITORI LOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii), au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din data de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii);

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii.

Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016.

D. Prin Nota nr. 6.694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august - 24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august - 24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită de DMCCP în data de 10 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.880 din 17 august 2016, pentru auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S R L., Autorizaţie de membru nr. 1.248.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 1.248, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până Sa sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 61.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul VIL AUDIT EXPERT - S.R.L. În anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- aii, 15 alin. (1) lit. o) şi alin, (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii), au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din data de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii);

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii. Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016;

D. Prin Nota nr. 6.694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august-24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D de mai sus, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august-24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită în data de 10 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.878 din 17 august 2016, şi Scrisoarea de valorificare a inspecţiei nr. 3.878 din 17 august 2016, întocmite de DMCCP pentru auditorul VIL AUDIT EXPERT - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 905.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar VIL AUDIT EXPERT - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 905, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezente hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 62.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CODEXPERT OFFICE - S.R.L. În anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

având în vedere că:

A. Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 (denumite în continuare Hotărârea CAFR nr. 18/2016 sau Noile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii), au fost publicate îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 şi 538 bis din date de 18 iulie 2016, dată la care Hotărârea CAFR nr. 18/2016 a intrat în vigoare conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Potrivit art. 2 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, la data intrării în vigoare a Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; b) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; c) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; d) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013; e) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010; f) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie; g) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari; h) Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi (actele astfel abrogate fiind denumite în continuare împreună Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii);

C. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse la art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016, aceasta se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul programelor de inspecţie trimestriale întocmite de Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) după data intrării în vigoare a hotărârii. Aplicabilitatea Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii a fost stabilită în funcţie de data întocmirii programului trimestrial de inspecţie, mai precis începând cu programele trimestriale de inspecţie întocmite după data de 18 iulie 2016. Hotărârea CAFR nr. 18/2016 se aplică astfel inspecţiilor efectuate în cadrul Programului DMCCP aferent trimestrului IV al anului 2016. Per a contrario, inspecţiile periodice efectuate de DMCCP în trimestrul III al anului 2016 se desfăşoară conform Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, întrucât Programul de inspecţii aferent trimestrului III al anului 2016 a fost întocmit sub imperiul Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, anterior datei de 18 iulie 2016, data intrării în vigoare a Hotărârii CAFR nr. 18/2016.

D. Prin Nota nr. 6.694 din 25 august 2016, DMCCP a informat Consiliul Camerei că inspecţiile periodice planificate în cadrul Programului pentru trimestrul III al anului 2016 şi derulate efectiv în perioada 1 august-24 august 2016 au fost efectuate de DMCCP din eroare conform Noilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii, deşi potrivit art. 67 din Hotărârea CAFR nr. 18/2016 inspecţiile respective trebuiau efectuate în conformitate cu Vechile Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

E. Pentru asigurarea legalităţii în activitatea DMCCP şi a conformităţii activităţii sale cu prevederile aplicabile, precum şi respectarea drepturilor auditorilor financiari, membri ai CAFR, inspectaţi conform lit. D, se impune refacerea în integralitate a inspecţiilor derulate de DMCCP în perioada 1 august-24 august 2016, cu aplicarea Vechilor Norme CAFR pentru revizuirea calităţii;

Procesul-verbal nr. 6.797 din data de 31 august 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se revocă Nota de inspecţie întocmită de DMCCP în data de 11 august 2016, înregistrată la CAFR cu nr. 3.879 din 17 august 2016, pentru auditorul CODEXPERT OFFICE - S.R.L,, Autorizaţie de membru nr. 126.

(2) Se revocă orice alte acte administrative întocmite la nivelul aparatului executiv al CAFR în temeiul actelor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Se dispune refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar CODEXPERT OFFICE - S.R.L., Autorizaţie de membru nr. 126, în condiţiile legii.

(2) Inspecţia de calitate dispusă conform prevederilor alin. (1) se efectuează în aşa fel încât să fie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie 2016.

Art. 3. - Executivul CAFR va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 63.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.