MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 861/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 420 din 16 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Decizia nr. 425 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.251. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

 

2.901. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

 

1.302. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din judeţul Covasna

 

1.303. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moraviţa din judeţul Timiş

 

1.304. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

 

1.305. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 420

din 16 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi C) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, excepţie ridicată de Alice Livia Teodorescu în Dosarul nr. 10.444/301/2015 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 21 D/2016.

2. La apelul nominal răspunde autoarea excepţiei, prezentă personal. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că textele criticate nu asigură protecţia efectivă a moştenirii culturale a poporului român, concretizată în bunuri imobile care constituie monumente istorice, întrucât nu obligă statul la manifestarea dreptului de preempţiune asupra acestora, în situaţii de forţă majoră. Se susţine că statul este singurul care dispune de mijloacele necesare pentru conservarea monumentelor istorice aflate în astfel de situaţii şi că lipsa intervenţiei obligatorii a acestuia este de natură a încălca dispoziţiile constituţionale invocate de autoarea excepţiei.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că argumentele formulate de autoarea excepţiei în susţinerea acesteia vizează, pe de o parte, modalitatea de interpretare şi aplicare a legii de către instanţele de judecată, iar, pe de altă parte, modificarea legii, aspecte ce nu vizează sfera atribuţiilor Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 27 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 10.444/301/2015, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, excepţie ridicată de Alice Livia Teodorescu într-o cauză penală ce are ca obiect soluţionarea unei cereri, prin care se solicită instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să oblige Primăria Municipiului Bucureşti să-şi exercite, în mod pozitiv, dreptul de preempţiune asupra urnii imobil monument istoric aflat în proprietatea reclamantei, imobil situat în Bucureşti.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine, în esenţă, că textele criticate, prin reglementarea emiterii de către Ministerul Culturii şi Cultelor a unor avize, cu sau fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, protejează doar formal monumentele istorice în situaţii excepţionale, de forţă majoră, fără să asigure, în realitate protejarea şi conservarea moştenirii culturale, încălcând, în acest fel, dispoziţiile constituţionale ale art. 33 alin. (3) referitoare la accesul la cultură, art. 44 alin. (1) cu privire la dreptul de proprietate privată şi art. 57 cu privire la exercitarea drepturilor şi a libertăţilor. În acest context, se solicită Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra următoarei probleme de drept: dacă mecanismul juridic reglementat prin textele criticate asigură o protecţie reală a monumentelor istorice sau dacă singurul instrument juridic pentru asigurarea unei protecţii reale a monumentelor istorice este exercitarea, cu privire la acestea, a dreptului de preempţiune de către stat, care este singurul în măsură să salveze monumentele istorice, prin operaţiuni de reabilitare. Se arată că statul dispune de organismele competente să realizeze astfel de activităţi de reabilitare şi că acesta are nu numai obligaţia legală, dar şi obligaţia morală de a asigura continuitatea moştenirii culturale, care este parte a tezaurului umanităţii. Se susţine că a legifera obligaţia statului de a lua, în situaţii excepţionale, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, măsuri speciale de protecţie a monumentelor istorice, fără a legifera obligaţia statului de a-şi exercita dreptul de preempţiune cu privire la imobilele ce reprezintă monumente istorice clasate în grupa A, şi, respectiv, B de risc, lipseşte de eficienţă juridică textul de lege reglementat şi condamnă monumentele istorice la pieire. Se conchide că prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 sunt neconstituţionale, având în vedere omisiunea legislativă anterior arătată.

7. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă consideră că argumentele formulate de autoarea excepţiei nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, întrucât se solicită Curţii Constituţionale să procedeze la modificarea Legii nr. 422/2001.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul opinează că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Se arată că, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate se solicită Curţii Constituţionale să edicteze texte de lege, critica formulată nevizând constituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate. Se susţine, astfel, că problema de neconstituţionalitate este una aparentă reclamanta fiind, în realitate, nemulţumită de neexercitarea de către stat a dreptului de preempţiune asupra imobilului-monument istoric pe care îl deţine în proprietate.

10. Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât criticile formulate nu au în vedere aspecte de neconstituţionalitate, ci se referă, pe de o parte, la omisiuni legislative, iar, pe de altă parte, la modalitatea de interpretare şi aplicare a textelor criticate. Se arară că prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 interzic, în mod expres, Curţii Constituţionale să modifice sau să completeze dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate şi că, potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţie, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării, normă constituţională ce trebuie coroborată cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, care consacră principiul separaţiei puterilor în stat.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006. Acestea au următorul conţinut:

- Art. 4 alin. (4): „Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.”]

- Art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2): (1) în vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate, următoarele atribuţii: [.,.] 19. avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate de autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind: [...] b) prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice:

c) măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau în situaţii de urgenţă; [...];

(2) în situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, situaţii care privesc siguranţa naţională sau în alte situaţii excepţionale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite avize de urgenţă pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor istorice sau, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile să fie reversibile.

14. Se susţine că prevederile art. 4 alin, (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 încălca dispoziţiile constituţionale ale art. 33 alin. (3) referitoare la accesul la cultură, art. 44 alin. (1) cu privire la dreptul de proprietate privată şi art. 57 cu privire la exercitarea drepturilor şi a libertăţilor.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că acestea vizează, pe de o parte, probleme de interpretare şi aplicare a legii, iar, pe de altă parte, pretinse lacune legislative referitoare la insuficienta protecţie legală a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat. Astfel, argumentele formulate în prezenta cauză nu constituie veritabile critici de neconstituţionalitate. Or, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată [.]”. Pentru aceste motive, excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, excepţie ridicată de Alice Livia Teodorescu în Dosarul nr. 10.444/301/2015 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 425

din 21 Iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

Mona-Maria Pivniceru - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicată de lichidatorul judiciar Delfinul IPURL din Constanţa în Dosarul nr. 1.126/222/2015 al Judecătoriei Dorohoi, care formează obiectul Dosarului nr. 1.238D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autorul excepţiei a transmis note scrise prin care susţine admiterea criticilor de neconstituţionalitate formulate cu privire la noţiunea „conducătorii unităţilor”, cuprinsă în dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 333/2003.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate şi precizează că prevederile legale criticate sunt clare, precise şi predictibile pentru destinatarii lor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 2 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.126/222/2015, Judecătoria Dorohoi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de petenta lichidator judiciar Delfinul IPURL din Constanţa într-o cauză având ca soluţionarea plângerii împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece sintagma „conducătorilor unităţilor” este neclară şi nu distinge între situaţii juridice distincte. Astfel, prevederile de lege criticate permit angajarea răspunderii juridice a conducătorului de la data constatării şi aplicării sancţiunii, fără să ţină seama de ipoteza în care o altă persoană deţinea funcţia de conducere la data săvârşirii contravenţiei sau de ipoteza lichidatorului judiciar care are rolul de a lichida şi a radia societatea falită. În actuala formulare, dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 333/2003 încalcă principiul legalităţii pedepsei enunţate atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dând astfel naştere la abuzuri, în sensul că stabilesc în sarcina unei/unor persoane sancţiuni, fără a ţine seama de persoana făptuitorului/contravenientului, şi nici de prevederile legilor speciale, respectiv art. 57 alin. (11) din Legea nr. 85/2014. „Practicianul în insolvenţă, în calitatea sa de organ care aplică procedura, nu va putea fi sancţionat sau obligat la plata oricăror cheltuieli de judecată, amenzi, daune sau oricăror altor sume, de către instanţa de judecată sau de altă autoritate, pentru fapte sau omisiuni imputabile debitorului”. În susţinerea criticilor de neconstituţionalitate invocă Decizia nr. 411 din 3 iulie 2014, prin care Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma .,conducătorilor* cuprinsă în dispoziţiile art. 82 alin. (3) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici este neconstituţională.

7. Judecătoria Dorohoi consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece prevederile legale criticate nu clarifică noţiunea de „conducători”, fiind astfel caracterizate prin nepredictibilitate. Astfel, justiţiabilul, fie el şi neprofesionist, este lipsit de posibilitatea de a prevedea efectele concrete ale normei juridice.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, reţinând că, deşi textul de lege criticat nu distinge între categoria conducătorilor titulari sau înlocuitori ai acestora, actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor menţionate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 conţin prevederi de natură a clarifica responsabilităţile conducătorilor titulari şi a înlocuitorilor acestora, existând obligaţia emiterii unor acte prin care se dispune înlocuirea, pe o perioadă limitată a conducătorului titular, precum şi categoriile de responsabilităţii delegate persoanelor înlocuitoare. Consideră că textul legai criticat nu este neclar şi că esenţa criticii formulate ţine de interpretarea pe care organul de control o face cu privire la acest text şi de modul său de aplicare, aspecte ce nu intră în sfera controlului de constituţionalitate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise ale autorului excepţiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2014, având următorul cuprins: „Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1)”. Prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, la care textul de lege criticat face trimitere, au următorul cuprins: „Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate $ă asigure paza acestora”.

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind trăsăturile statului român, art. 23 alin. (12) privind legalitatea pedepsei şi art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora „Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi legal stabilită11.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine, mai întâi, că această excepţie a fost ridicată de petenta Delfinul IPURL din Constanţa, lichidator judiciar, într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii acesteia împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de art. 58 lit. a) din Legea nr. 333/2003. Prin art. 58 lit. a) din Legea nr. 333/2003 este stabilită drept contravenţie fapta de a nu lua măsurile de organizare şt funcţionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 şi la art. 18 alin. (2) şi (3) din lege.

15. De asemenea, Curtea reţine că prevederile art. 4 din Legea nr. 333/2003, care constituie obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, instituie reguli generale privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu de unităţile prevăzute de lege stabilind că răspunderea, în acest sens, revine conducătorului unităţii. În acelaşi timp, Curtea observă că dispoziţiile art. 55 din Legea nr. 333/2003 stabilesc că „nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală*

16. În aceste condiţii, Curtea constată că, în realitate, ceea ce a determinat invocarea excepţiei de neconstituţionalitate este modul de interpretare şi aplicare a legii în cauza dedusă judecăţii instanţei judecătoreşti.

17. Cât priveşte invocarea în susţinerea excepţiei a Deciziei nr. 411 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2014, Curtea precizează că, prin această decizie, instanţa de contencios constituţional a constatat că sintagma „conducătorilor” cuprinsă în dispoziţiile art. 82 alin. (3) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici este neconstituţională reţinând, în esenţă că „în ipoteza în care, între data săvârşirii faptei şi data constatării contravenţiei şi aplicării sancţiunii, conducătorul operatorului economic s-a schimbat, altă persoană îndeplinind funcţia de director general/director decât cea sau cele care au săvârşit fapta contravenţională, textul de lege criticat permite sancţionarea unei persoane pentru o faptă pe care nu a săvârşit-o, prezumând vinovăţia conducătorului în funcţie la data constatării şi aplicării sancţiunii contravenţionale”. Curtea subliniază că soluţia şi considerentele acestei decizii nu pot fi aplicate mutatis mutandis, în privinţa prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003, având în vedere că ipoteza legislativă criticată care se referă la răspunderea pentru asigurarea măsurilor de pază prevăzute de lege, vizează o altă soluţie normativă decât cea constatată ca fiind neconstituţională. În plus, Curtea observă că, în cauza de faţă, sancţiunea contravenţională a fost aplicată lichidatorului judiciar şi nu unei persoane fizice care să fi îndeplinit funcţia de conducător al unităţii ulterior datei săvârşirii contravenţiei. A stabili dacă lichidatorul judiciar este ţinut de respectarea obligaţiilor legale ce revin unităţii debitoare, în temeiul Legii nr. 333/2003, reprezintă aspecte ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii, revenind aşadar instanţei judecătoreşti, şi nu Curţii Constituţionale.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicată de lichidatorul judiciar Delfinul IPURL din Constanţa în Dosarul nr. 1.126/222/2015 al Judecătoriei Dorohoi.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Dorohoi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.740/AC din 16 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj nr. 42 din 17 decembrie 2015, de Avizul Ministerului Culturii nr. 2.343 din 19 aprilie 2016, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.504 din 16 iunie 2016, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale nr. 91,611 din 29 iunie 2016, Hotărârea Consiliului ştiinţific al ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest nr. 988 din 11 septembrie 2016, precum şi Hotărârea Consiliului consultativ al ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest nr. 663 din 15 august 2014,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, prevăzut în anexa nr. 2,

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.251.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize

 

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 402 alin. (2), (10) şi (11), art. 403 alin. (2), art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 alin. (1) lit. b), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (1) şi art. 432 alin. (1) din titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor pct. 124 alin. (3) lit. c), pct. 127 alin. (1), pct. 142 alin. (5), pct. 143 alin. (5), pct. 146 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare calendarul de implementare a EMCS şi specificaţiile funcţionale ale sistemului destinat urmăririi deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize prin implementarea sistemului informatizat,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS- RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile sunt aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 829/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 10 martie 2016.

Art. 3. - Manualul de utilizare a aplicaţiei EMCS-RO-Mişcări va fi publicat pe pagina web a Direcţiei Generale a Vămilor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, dată la care îşi încetează valabilitatea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 27 mai 2014.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 10 octombrie 2016.

Nr. 2.901.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni se folosesc următoarele abrevieri:

 

Abreviere

Semnificaţie

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DGV

Direcţia Generală a Vămilor

ARC

cod de referinţă administrativ unic al e-DA, identificator unic al unui e-DA alocat de aplicaţia EMCS-RO-Mişcări pentru identificarea operaţiunii

e-DA

document administrativ electronic

DA

document administrativ

DAU

document administrativ unic

DGTI

Direcţia generală de tehnologia informaţiei

DTICSV

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

DRV

Direcţia regională vamală

BV

birou vamal

Cod fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Cod vamal al Uniunii

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

Directiva 2008/118/CE

Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE

ECS-RO

aplicaţia naţională de control al exportului

EMCS

sistem de control al mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

EMCS-RO-Mişcări

aplicaţie naţională de control al mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

Expeditor

persoana autorizată care expediază produse accizabile. Autoritatea vamală teritorială corespondentă este denumită Autoritate vamală de expediere.

DOP

denumire de origine protejată potrivit Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2003 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului nr. 1.493/1999

IGP

indicaţie geografică protejată potrivit Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008

MFP

Ministerul Finanţelor Publice

Norme

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare

OMFP nr. 221/2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

Primitor

persoana autorizată care primeşte un produs accizabil în regim suspensiv de accize. Autoritatea competentă teritorială corespondentă este denumită autoritate competentă de destinaţie.

Regulamentul EMCS

Regulamentul CE nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii

Abreviere

Semnificaţie

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire â Codului Vamal al Uniunii

Regulamentul (CE) 31/96

Regulamentul (CE) 31/96 al Comisiei din 10 ianuarie 1996 privind certificatul de scutire de accize

Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007

Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole

Regulamentul (CE) nr. 436/2009

Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol

SM

stat membru

SEED

registru central gestionat de Comisia Europeană, menţionat la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul

accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, parte a sistemului informatizat, care asigură în orice moment vizualizarea datelor furnizate de statele membre din registrele naţionale

UF

utilizator final

XML

limbaj care permite definirea documentelor ce conţin informaţii într-un mod structurat

 

2. EMCS-RO-Mişcări este aplicaţia de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, bazată pe transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu înlocuiesc documentele pe suport hârtie şi formalităţile care se efectuează potrivit art. 402 alin. (6)^-(8) din Codul fiscal.

3. Neîndeplinirea obligaţiilor privind emiterea şi transmiterea unui e-DA atrage aplicarea măsurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal.

4. Structura şi conţinutul mesajelor schimbate sunt conforme cu anexa I la Regulamentul EMCS.

5. În mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse în liberă circulaţie, iar primitorul este un operator economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, un destinatar scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile părăsesc teritoriul Uniunii Europene.

6. Expeditorul este obligat să trimită e-DA înainte de expedierea produselor.

7. Principalele documente electronice utilizate în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări pe baza cărora se generează mesaje sunt:

a) e-DA;

b) cerere de anulare;

c) cerere de schimbare a destinatarului şi implicit a locului iniţial de destinaţie;

d) cerere de transbordare;

e) raport de primire - înregistrarea rezultatului controlului la destinaţie;

f) cerere de divizare;

g) cerere de atenţionare/respingere;

h) explicaţii privind diferenţele cantitative (minusuri sau plusuri);

i) explicaţii privind întârzierea;

j) raport de control;

k) raport de eveniment.

8. În aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, mesajele se transmit automat, după cum urmează:

8.1. Între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi operatorii economici autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, via autoritatea vamală în a cărei arie de competenţă se află expeditorul, respectiv primitorul;

8.2. Între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi un BV de export, unde operatorul economic întocmeşte formalităţile de export, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;

8.3. Între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi operatorii economici din alte SM autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;

8.4. Între operatorii economici din alte SM autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici din România autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea competentă în a cărei arie de competenţă se află primitorul;

8.5. Între operatorii economici din alte SM autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi un BV de export situat în România, dacă, prin excepţie, operaţiunea de export se derulează printr-un BV din România.

9. (1) Un destinatar (antrepozitar sau destinatar înregistrat) din România care doreşte să primească produse accizabile într-un loc de livrare directă trebuie să notifice în scris la autoritatea competentă a locului de recepţie, înainte de prima expediere a produselor accizabile, adresa locului de recepţie, în scopul verificării condiţiilor de primire a produselor.

(2) Mişcările către un destinatar înregistrat, care nu sunt recepţionate la sediul social, având ca destinaţie un punct de lucru înscris în autorizaţie, vor fi iniţiate prin utilizarea opţiunii de livrare directă. Destinatarul din România are obligaţia de a comunica această condiţie expeditorului din alt SM şi de a notifica în scris la autoritatea competentă a locului de recepţie, înainte de prima expediere a produselor accizabile, adresa locului de recepţie, în scopul verificării condiţiilor de primire a produselor.

(3) Mişcările cu produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor, destinate alimentării navelor/aeronavelor, sunt iniţiate cu utilizarea opţiunii de livrare directă, care face posibilă înscrierea la rubrica 7 „Locul livrării” a adresei portului/aeroportului, respectiv a navei în care se încarcă produsele accizabile.

10. (1) Ca regulă generală, containerul în care sunt transportate produsele accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize este sigilat corespunzător, cu sigiliul antrepozitului fiscal expeditor.

(2) Atunci când transportul de produse accizabile are doi sau mai mulţi destinatari, antrepozitul fiscal expeditor va asigura ca pe toata durata transportului containerul să fie sigilat cu sigiliul acelui antrepozit. La resigilare, identitatea noilor sigilii va fi înscrisă pe e-DA tipărit, iar expeditorul va notifica în scris autoritatea vamală de destinaţie din România.

11. (1) Atunci când în acelaşi mijloc de transport sunt încărcate atât produse accizabile care circulă în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, cât şi cu accize plătite ori alte produse, se efectuează sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea mărfurilor se realizează prin descrierea precisă a produselor în documentele însoţitoare.

(2) Sigilarea mijlocului de transport pe toată durata transportului se asigură de expeditorul produselor sau de transportator, după caz. La resigilare, identitatea noilor sigilii va fi înscrisă pe e-DA tipărit, iar expeditorul va notifica în scris autoritatea vamală de destinaţie din România.

 

CAPITOLUL II

Completarea e-DA în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări

 

12. E-DA este completat de către operatorul economic expeditor conectat la aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, utilizând numele de utilizator şi parola comunicate de BV în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea, în baza autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO-Miscări eliberate de către DGTI - DTICSV.

13. (1) Operatorii economici conectaţi la aplicaţia EMCS-RO- Mişcări au obligaţia de a completa corect toate rubricile din e-DA, pentru a evita erorile care ar putea să apară la momentul verificării de către aplicaţia EMCS-RO-Mişcări.

(2) La apariţia unei erori, în pagina de lucru a aplicaţiei sunt afişate informaţii privind câmpurile eronat introduse sau datele lipsă ce trebuie introduse în câmpurile obligatorii din ecranul descris.

(3) Pentru mai multe informaţii utilizatorul poate accesa butonul „Ajutor “.

(4) Rubricile obligatoriu de completat ale e-DA sunt marcate în aplicaţie cu simbolul

14. (1) Codurile utilizate în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul EMCS, şi anume: coduri lingvistice, codul de referinţă administrativ unic, codurile standard ale SM, codurile de ţară, codurile autorităţii fiscale/vamale, codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unităţii de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anulării, codurile produselor accizabile, codurile unităţilor de măsură.

(2) Prin excepţie, pentru Grecia, codul utilizat este EL, în loc de GR, iar pentru Regatul Unit, se foloseşte GB, în loc de UK.

15. (1) Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări verifică automat e-DA, pentru a se asigura că proiectele de documente electronice transmise de expeditor respectă informaţiile furnizate la autorizarea operatorului economic.

(2) Validarea e-DA implică, fără restricţii, verificarea completă a structurii şi conţinutului documentului, a codurilor de accize ale operatorilor economici autorizaţi să deruleze operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, verificarea suplimentară a datelor în privinţa codurilor de produse accizabile pentru care operatorii economici implicaţi în mişcare sunt autorizaţi.

(3) Autoritatea vamală de expediere validează proiectul de e-DA pe baza informaţiilor din SEED şi a informaţiilor naţionale potenţial complementare.

(4) După validare, se atribuie e-DA-ului un ARC, care este returnat automat expeditorului.

(5) După alocarea ARC-ului, expeditorul poate iniţia expedierea produselor accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize.

(6) Autoritatea vamală de expediere trimite formularul e-DA către autoritatea competentă de destinaţie.

16. (1)în pagina de conectare la aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, după introducerea numelui de utilizator şi a parolei, prin accesarea butonului „Introduceţi” ecranul principal al aplicaţiei devine disponibil.

(2) Ecranul principal al aplicaţiei cuprinde meniul principal, bara de navigare, butonul „Ajutor”, spaţiul de lucru, filele şi butoanele de comandă.

(3) Pe pagina de start se pot vizualiza ultimele mişcări, inclusiv cele cu termen declarat depăşit.

(4) Aplicaţia permite utilizarea opţiunilor de comenzi rapide pentru a crea o mişcare sau pentru a căuta o mişcare existentă şi accesul la rubricile „Noutăţi”, „Anunţuri”, „Legături” şi „Documente oficiale”.

17. Utilizatorul conectat la aplicaţie are posibilitatea:

a) creării şi monitorizării mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize;

b) transmiterii unui mesaj de anulare, schimbare de destinaţie, transbordare, anunţare a sosirii, raport de primire, divizare, atenţionare/respingere, explicaţie privind diferenţele cantitative şi/sau întârzierea pentru mişcările iniţiate deja;

c) căutării unei mişcări în baza unei liste de criterii de căutare;

d) importării proiectelor în format .xml localizate şi memorate în alt sistem informatic.

 

CAPITOLUL III

Crearea unei mişcări

 

18. (1)0 mişcare poate fi creată prin accesarea în meniul principal a butonului „Creează mişcare”.

(2) Pentru a previzualiza un e-DA se accesează butonul „Vizualizează proiectul”.

(3) Pentru transmiterea unui proiect de e-DA autorităţii vamale de expediere se selectează butonul „Transmite”.

(4) Pentru a anula un e-DA acceptat de sistem se accesează butonul „Anulare”.

(5) Un e-DA constă în următoarele secţiuni de document, care trebuie completate înainte de a transmite documentul:

a) „Informaţii generale”, care cuprind informaţii despre expediere, destinaţie, garanţie, transport şi certificate:

b) „Informaţii expediere produse”, care cuprind tipuri de produse, cantităţi şi ambalaje.

19. (1) în situaţia în care e-DA se întocmeşte pentru mai multe produse accizabile, se completează informaţiile aferente fiecărui produs, separat, adăugând un nou reper într-o nouă filă a secţiunii „Informaţii expediere produse”.

(2) Un e-DA poate fi depus pentru un număr maxim de 3 produse.

20. Regulile de completare a rubricilor din e-DA sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea stării unei mişcări

 

21. Pentru fiecare mişcare iniţiată, aplicaţia permite monitorizarea stării.

22. Starea unui e-DA transmis autorităţii vamale de expediere poate fi vizualizată accesând butonul „Mişcări”, apoi „Rezultate e-DA-uri identificate local”, unde se regăsesc toate mişcările disponibile, cu detaliile de bază.

23. Din pagina principală „Acasă” se introduc criterii de filtrare în secţiunea „Caută e-DA local”. În pagina „Rezultate e-DA-uri identificate local” se accesează butonul „Căutare”.

24. Prin selectarea butonului „Căutare avansată” din secţiunea „Caută e-DA local” este posibilă căutarea după o serie prestabilită de criterii de căutare.

25. Accesând ARC-ul aferent fiecărei mişcări pot fi obţinute informaţii suplimentare despre mişcarea respectivă.

 

CAPITOLUL V

Formalităţi efectuate de expeditor

 

A. Transmiterea unui e-DA

26. (1) Expeditorul are posibilitatea salvării pe discul local al staţiei de lucru a proiectului unui e-DA în format .xml.

(2) încărcarea unui fişier .xml de pe discul local este o modalitate de a genera un nou proiect de e-DA.

27. (1) După completarea, verificarea, stocarea şi transmiterea e-DA de către expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:

a) acceptat, când e-DA-ul este validat, iar produsele au părăsit locul de expediere, ori după anularea unei operaţiuni de export, când a avut loc o schimbare de destinaţie;

b) acceptat pentru export, în cazul scenariului de export, când e-DA-ul este validat, iar autoritatea vamală de expediere aşteaptă declaraţia anticipată de export din aplicaţia ECS-RO;

c) în timpul exportului, când produsele sunt gata a fi exportate în afara Uniunii Europene în urma unei verificări încrucişate pozitive a informaţiilor din aplicaţia ECS-RO cu informaţiile din aplicaţia EMCS-RO-Mişcări;

d) refuzat, când produsele sunt refuzate de primitor sau când, din cauza neconcordanţelor dintre documente, exportul a fost întrerupt;

e) parţial refuzat, când produsele sunt refuzate parţial de către primitor;

f) respins, când mişcarea este respinsă de către primitor, înainte de primirea produselor;

g) anulat, când e-DA-ul a fost anulat de către expeditor înaintea expedierii produselor;

h) livrat, când produsele au fost livrate şi acceptate de către primitor ori părăsirea teritoriului Uniunii Europene a fost confirmată de către autoritatea vamală;

i) deviat, când destinaţia e-DA-ului a fost schimbată către alt primitor;

j) închis manual, când e-DA-ul a fost închis manual la autoritatea vamală de expediere sau de export, după caz;

k) înlocuit, când în urma unei operaţiuni de divizare e-DA-ul este înlocuit cu alte e-DA;

l) oprit, când mişcarea a fost întreruptă şi oprită fizic.

(2) în cazul în care DA este emis în procedură alternativă şi documentul este preluat ulterior în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, e-DA poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:

a) în curs, când e-DA este invalid semantic şi se aşteaptă o evaluare a informaţiilor conţinute de către un lucrător vamal;

b) eliberat, când e-DA a fost eliberat, după ce a fost analizat de către un lucrător vamal;

c) blocat, când informaţiile din e-DA au fost evaluate de lucrătorii vamali şi se decide blocarea e-DA.

28. (1) în vederea expedierii produselor accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, expeditorul va stabili termenul-limită în care produsele trebuie prezentate la destinaţie, luând în considerare următoarele elemente:

a) mijlocul de transport utilizat;

b) traseul;

c) alte prevederi legale care pot influenţa transportul.

(2) Termenul-limită se completează în e-DA sub formă de număr de zile sau ore şi reprezintă numărul de zile calendaristice sau numărul de ore până la care se estimează că produsele trebuie să ajungă la destinaţie.

29. (1) Mişcările de produse accizabile scutite de la plata accizelor destinate alimentării navelor/aeronavelor sunt în supravegherea birourilor vamale din incinta portului/aeroportului de destinaţie.

(2) în cazul mişcărilor de produse accizabile scutite de la plata accizelor destinate alimentării navelor, e-DA va conţine informaţii despre numele navei în care urmează să se descarce produsele accizabile.

30. Dacă în urma emiterii e-DA de către expeditor autoritatea vamală decide efectuarea controlului operaţiunii, expeditorul are obligaţia transmiterii la biroul vamal a comenzii, facturii ori avizului de însoţire a mărfii, după caz, a documentelor de transport şi de piaţă, după caz.

31. (1) în cazul în care produsele accizabile provenite din import capătă statut unional prin punerea în liberă circulaţie la un BV şi urmează a fi expediate în regim suspensiv de accize, expeditorul va înscrie în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări numărul declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie.

(2) Prin verificare manuală complementară, autoritatea vamală de expediere compară conţinutul declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie cu datele înscrise în e-DA.

(3) Produsele pot părăsi locul de expediere numai după ce rezultatul comparaţiei de la alin. (2) este satisfăcător şi formalităţile vamale din care rezultă că produsele accizabile au fost puse în liberă circulaţie sunt finalizate.

32. Importatorii care intenţionează să pună în liberă circulaţie produse accizabile în regim suspensiv de accize au obligaţia de a se autoriza în calitate de expeditor înregistrat, potrivit prevederilor art. 378 din Codul fiscal.

33. Produsele accizabile pot părăsi locul de expediere numai după ce au fost îndeplinite formalităţile corespunzătoare privind:

a) emiterea e-DA şi alocarea ARC-ului de către sistemul informatic;

b) sigilarea containerelor;

c) tipărirea documentului e-DA din aplicaţia EMCS-RO- Mişcări, document care va însoţi transportul;

d) punerea în liberă circulaţie, în cazul importului.

B. Anularea unui e-DA

34. (1) Expeditorul poate efectua anularea unui e-DA anterior acceptat de sistem, într-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului, numai înainte de părăsirea efectivă a locului de expediere.

(2) Anularea în conformitate cu prevederile alin. (1) nu poate fi efectuată dacă autoritatea vamală de expediere a primit de la destinatar mesajul „Raport de primire” ori dacă a avut loc o schimbare de destinaţie sau o divizare, după caz.

(3) Motivele pentru care un e-DA poate fi anulat în intervalul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

a) eroare în date, de exemplu: datele completate în e-DA nu corespund transportului de produse;

b) un eveniment care face ca mişcarea să nu mai aibă loc.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care sunt observate erori în mesajele transmise şi produsele urmează a fi livrate către acelaşi primitor, expeditorul poate solicita autorităţii vamale de expediere anularea e-DA. Cererea de anulare a e-DA poate fi depusă la autoritatea vamală de expediere în termen de 10 zile lucrătoare de la data alocării ARC-ului.

(5) Dacă primitorul refuză primirea produselor înainte ca acestea să ajungă la destinaţie, expeditorul va da o nouă destinaţie produselor, prin redirecţionarea transportului în integralitate înapoi la locul de expediere sau către un alt primitor autorizat, iar raportul de primire va fi întocmit de către noul primitor.

(6) în urma analizei de risc, autoritatea vamală de expediere poate controla ulterior dacă produsele au părăsit antrepozitul fiscal expeditor.

35. (1) în situaţia prevăzută la pct. 34 alin. (1), după accesarea butonului „Anulare”, expeditorul completează câmpurile din proiectul de mesaj de anulare şi transmite mesajul autorităţii vamale de expediere.

(2) în situaţia prevăzută la pct. 34 alin. (4), anularea este realizată de către lucrătorul vamal, numai după întocmirea unui raport de control, cu aprobarea directorului DRV.

C. Schimbarea destinaţiei

36. Operaţiunea de schimbare a destinaţiei permite modificarea următoarelor informaţii din e-DA:

a) durata călătoriei;

b) organizatorul transportului;

c) numărul facturii;

d) data facturii;

e) codul modului de transport;

f) informaţii complementare;

g) codul tipului de destinaţie;

h) destinatar;

i) locul livrării;

j) noul transportator;

k) detalii privind transportul.

37. În cazul schimbării destinaţiei, noul primitor sau noul loc de livrare pot fi:

a) un antrepozit fiscal, incluzând şi cazul în care are acelaşi cod de acciză ca şi antrepozitul expeditor;

b) locaţia unui destinatar înregistrat din alt SM;

c) un utilizator final sau beneficiarul unei scutiri directe;

d) un BV cu rol de export.

38. (1) Pentru schimbarea destinaţiei unei mişcări cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, expeditorul actualizează datele pentru a menţiona noul primitor sau noul loc de livrare, prin accesarea rubricii „Mişcare” > „Monitorizare mişcări” şi selectarea mişcării prin accesarea ARC-ului aferent acesteia.

(2) Se accesează butonul „Schimbare destinaţie” > „Creează”.

39. Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări validează autenticitatea noilor date conform aplicaţiilor complementare.

D. Transbordarea

40. (1) Opţiunea de transbordare este disponibilă în aplicaţia informatică numai în cazul mişcărilor naţionale,

(2) Prin intermediul acestui proces, expeditorul poate introduce informaţiile privind transbordarea odată ce produsele au părăsit locul de expediere.

41. Procesul de transbordare se aplică atunci când este necesar a se actualiza numai informaţiile privind transportul, organizatorul transportului, primul transportator, transportatorul, detalii privind transportul, după caz. În cazul în care se combină introducerea informaţiilor privind transbordarea cu schimbarea destinaţiei, se aplică opţiunea de schimbare a destinaţiei. Dacă mişcarea urmează a fi divizată, se aplică opţiunea de divizare.

42. Expeditorul selectează acţiunea „Transbordare” din ecranul „Detalii document” pentru a introduce informaţiile privind transbordarea unei mişcări „Acceptate” sau „Exportate” care a fost afişată în ecranul „Detalii Document”.

43. (1) Pentru a accesa opţiunea de transbordare, din meniul principal se selectează la rubrica „Mişcare” > „Rezultate e-DA-uri identificate local” şi se selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

(2) Se accesează butonul „Transbordare”.

(3) Pentru a introduce transbordarea se accesează butonul „Creare”.

(4) Pentru a previzualiza proiectul de introducere a transbordării se accesează butonul „Vizualizare proiect”.

44. Transbordarea produselor dintr-un mijloc de transport în unul sau mai multe mijloace de transport poate fi realizată numai sub supraveghere vamală. Rubrica 16 din DA va fi completată corespunzător (manual, cu pixul şi cu litere de tipar, semnată şi ştampilată de lucrătorul vamal de la BV cel mai apropiat de locul evenimentului). Lucrătorul vamal va introduce informaţiile în aplicaţie prin crearea unui raport de eveniment.

45. (1) Atunci când pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fără a avea loc descărcarea sau transbordarea produselor), în rubrica 16 din DA se vor înscrie numărul de înmatriculare şi naţionalitatea noului cap tractor.

(2) în această situaţie nu este necesară vizarea documentului de către autoritatea vamală, iar datele vor fi introduse în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de primitor, în „Raportul de primire” la rubrica „Informaţii complementare”.

E. Divizarea

46. În cazul în care expeditorul decide divizarea transportului de produse energetice, va accesa ARC-ul corespunzător mişcării ce urmează a fi divizată şi va crea e-DA-urile aferente noilor mişcări, prin selectarea opţiunii „Divizare”. Expeditorul va completa toate rubricile din noile e-DA create,

47. Divizarea e-DA în mai multe e-DA pe teritoriul unui SM este posibilă numai dacă acel SM permite operaţiunea de divizare.

48. Operaţiunea de divizare permite modificarea următoarelor informaţii din e-DA:

a) durata călătoriei;

b) organizatorul transportului;

c) codul tipului de destinaţie;

d) destinatarul;

e) locul livrării;

f) noul transportator;

g) detalii privind transportul;

h) corpul e-DA;

i) ambalaje,

F. Explicaţii de întârziere

49. În cazul în care livrarea produselor este întârziată, expeditorul sau primitorul trebuie să ofere explicaţii indiferent dacă primeşte sau nu o notificare privind expirarea raportului de primire sau privind expirarea schimbării destinaţiei, după caz.

50. (1) în meniul principal, se selectează e-DA pentru care se doreşte a se oferi explicaţii de întârziere, se accesează butonul „Notificări/Explicaţii întârziere”/„Creează explicaţie”, unde se introduc motivul întârzierii şi informaţii complementare.

(2) Explicaţia este acceptată în sistem prin accesarea butonului „Transmitere”.

G. Explicaţii privind diferenţele cantitative (minusuri/plusuri)

51. La livrarea produselor, atunci când se constată diferenţe cantitative, expeditorul sau primitorul poate oferi explicaţii în vederea evaluării motivelor pentru care au fost înregistrate diferenţele. Transmiterea explicaţiilor este opţională.

52. În meniul principal se selectează e-DA pentru care se doreşte a se oferi explicaţii privind diferenţele cantitative şi se accesează butonul „Explicaţii diferenţe cantitative”/„Creează explicaţie”, unde se completează informaţiile obligatorii.

H. Atenţionare/Respingere

53. Primitorul poate emite o atenţionare sau poate să respingă e-DA înainte de sosirea produselor dacă nu a comandat produsele sau dacă descrierea produselor nu corespunde comenzii făcute. În cazul în care primitorul nu aşteaptă produsele descrise în e-DA, va respinge e-DA. În cazul în care e-DA nu corespunde comenzii făcute, primitorul poate emite atenţionare şi poate aştepta primirea produselor pentru a le verifica la locul de livrare.

54. Dacă e-DA este respins, expeditorul este aşteptat să iniţieze o schimbare de destinaţie, o divizare sau să anuleze mişcarea dacă produsele nu au părăsit locul de expediere.

55. Dacă primitorul nu respinge e-DA, ci doar emite o atenţionare, expeditorul poate lăsa mişcarea să continue, poate iniţia o schimbare de destinaţie ori o divizare, după caz, sau poate anula e-DA dacă produsele nu au părăsit locul de expediere.

56. În meniul principal se selectează e-DA pentru care se doreşte emiterea unei atenţionări sau respingerea şi se accesează butonul „Atenţionare/Respingere”/”Creează” unde se completează informaţiile obligatorii. Dacă opţiunea „Indicator de respingere e-DA” este bifată, este necesară completarea câmpului „Motiv atenţionare/respingere”.

 

CAPITOLUL VI

Formalităţi la autoritatea vamală de expediere

 

57. Prin intermediul aplicaţiei EMCS-RO-Mişcări, autoritatea vamală de expediere facilitează procesul de mişcare a produselor accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, comunicând cu expeditorul, cu autoritatea competentă de destinaţie şi cu autorităţile competente ale SM interesate a primi informaţii despre un transport care tranzitează teritoriul Uniunii Europene, asigurând transparenţa acestuia pentru toţi operatorii economici implicaţi.

58. (1) Autoritatea vamală de expediere gestionează validarea proiectelor de documente, precum e-DA, anularea, schimbarea de destinaţie, transbordarea, divizarea, atenţionarea/respingerea, explicaţiile privind diferenţele cantitative şi de întârziere, întreruperea mişcării, raportul de primire şi diseminează documentele validate tuturor părţilor interesate.

(2) Validarea proiectelor de documente implică verificarea electronică completă a structurii şi conţinutului documentului care trebuie să respecte un şablon predefinit, a codurilor de accize ale operatorilor economici implicaţi, atât din punctul de vedere al validităţii codului de acciză în SEED în momentul iniţierii mişcării, cât şi al conformităţii codurilor de produs accizabil.

59. Identificarea de către lucrătorii vamali de la autoritatea vamală de expediere a e-DA în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări se face îh pagina „Căutare e-DA local”, unde pot fi create criterii de afişare a listei filtrate de mişcări, utilizând toate câmpurile existente în e-DA.

60. (1) în cazul primirii proiectelor de documente prevăzute la pct. 58 alin. (1), autoritatea vamală de expediere efectuează o verificare electronică a datelor. Dacă datele respective sunt corecte, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări adaugă la mesajul primit dataşi ora validării, comunică expeditorului aceste informaţii şi transmite mesajul autorităţii competente de destinaţie.

(2) În cazul în care datele respective nu sunt corecte, expeditorul este informat în acest sens fără întârziere.

(3) în cazul schimbării destinaţiei ori al divizării transportului, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări actualizează e-DA-ul original în conformitate cu informaţia conţinută în mesajul de schimbare a destinaţiei ori de divizare, după caz. În cazul în care actualizarea include schimbarea autorităţii competente de destinaţie şi/sau schimbarea primitorului, e-DA-ul actualizat şi noul e-DA generat, după caz, sunt transmise autorităţilor competente de destinaţie, care le vor transmite noului/noilor primitor/primitori sau BV unde a fost depusă declaraţia vamală de export, după caz. Autoritatea vamală de expediere transmite mesajul de schimbare a destinaţiei/divizare autorităţii competente de destinaţie menţionate în e-DA-ul original. Aceasta din urmă informează primitorul menţionat în e-DA-ul original în legătură cu schimbarea destinaţiei/divizarea transportului, după caz, utilizând „notificarea de schimbare a destinaţiei”. În cazul în care actualizarea include schimbarea locului livrării, dar nu şi schimbarea autorităţii competente de destinaţie şi nici schimbarea primitorului, autoritatea vamală de expediere transmite mesajul de schimbare a destinaţiei autorităţii competente de destinaţie menţionate în e-DA-ul original. Aceasta din urmă transmite primitorului mesajul de schimbare a destinaţiei.

(4) în cazul în care e-DA-ul actualizat include un nou primitor aflat în aria de competenţă a aceleiaşi autorităţi competente menţionate în e-DA-ul original, autoritatea competentă respectivă informează primitorul menţionat în e-DA-ul original în legătură cu schimbarea destinaţiei, utilizând „notificarea de schimbare a destinaţiei”.

(5) în cazul în care o mişcare intră în statusul „Expirat” după 30 de zile de la expirarea duratei călătoriei stabilite de expeditor, autoritatea vamală de expediere declanşează controlul pentru stabilirea motivului întârzierii,

61. În cazul în care expeditorul/destinatarul prezintă o dovadă alternativă de închidere a mişcării, considerată satisfăcătoare de autoritatea competentă, lucrătorul vamal de la BV de expediere din România poate efectua închiderea manuală a mişcării.

62. În cazul mişcărilor naţionale pentru care se stabileşte obligaţia plăţii accizei în sarcina unuia dintre operatorii economici implicaţi în mişcare, iar acesta achită accizele datorate, mişcarea va fi închisă manual de către BV de expediere.

 

CAPITOLUL VII

Formalităţi la emiterea e-DA destinat exportului

 

63. (1) Există două posibilităţi pentru ca un transport de produse accizabile destinat exportului să se deruleze în regim suspensiv de accize:

a) depunerea e-DA şi a declaraţiei vamale de export de către expeditor de la locul de expediere, în cazul în care acesta este autorizat în procedură simplificată de înscrierea în evidenţele declarantului;

b) depunerea e-DA de către expeditor de la locul de expediere şi a declaraţiei vamale de export la un BV de export din acelaşi SM sau dintr-un alt SM.

(2) BV de export, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, este autoritatea vamală unde se întocmesc formalităţile vamale de export.

(3) Expeditorul poate include maximum 9 e-DA-uri în aceeaşi declaraţie vamală de export.

(4) E-DA este primul document prezentat pentru validare, urmat de efectuarea formalităţilor vamale de export, prin intermediul aplicaţiei ECS-RO.

64. În cazul prevăzut la pct. 63 alin. (1) lit. a):

1) expeditorul iniţiază o mişcare cu tip trimitere - prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu (procedură simplificată de înscriere în evidenţele declarantului), cu codul tipului de destinaţie Export, utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, înainte de a părăsi antrepozitul fiscal expeditor;

2) după depunerea declaraţiei vamale de export se realizează o verificare încrucişată între e-DA şi declaraţia vamală de export aferentă. Verificarea încrucişată presupune verificarea numărului de articole, a codului NC, a ARC-ului şi a masei nete. Rezultatul poate fi:

a) satisfăcător, caz în care produsele accizabile pot părăsi locul de expediere cu ARC-urile aferente e-DA incluse în declaraţia vamală de export;

b) nesatisfăcător, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 174 din Codul Vamal al Uniunii. Produsele sunt considerate a nu fi plecat de la locul de expediere şi expeditorul trebuie să examineze cauza erorii. În funcţie de rezultatul examinării, există două acţiuni posibile pentru expeditor: o opţiune este de a invalida declaraţia vamală de export şi de a prezenta una nouă, cu date corectate, iar a două opţiune este de a anula în totalitate operaţiunea, prin invalidarea atât a declaraţiei vamale de export, cât şi a e-DA aferente.

65. În cazul prevăzut la pct. 63 alin. (1) lit. b):

1) expeditorul iniţiază o mişcare cu tip trimitere - trimitere standard, cu codul tipului de destinaţie Export, utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, înainte de a părăsi antrepozitul fiscal expeditor. Declaraţia vamală de export se depune la biroul vamal de export competent, stabilit în conformitate cu art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;

2) se realizează o verificare încrucişată între e-DA şi declaraţia vamală de export aferentă. Verificarea încrucişată presupune verificarea numărului de articole, a codului NC, a ARC-ului şi a masei nete. Rezultatul verificării poate fi:

a) satisfăcător, caz În care produsele accizabile pot părăsi locul de export cu ARC-urile aferente e-DA incluse în declaraţia vamală de export;

b) nesatisfăcător, cu:

1. discrepanţe majore, atunci când nu toate produsele menţionate în declaraţia vamală de export există în e-DA menţionat în acea declaraţie vamală de export. În acest caz, declaraţia vamală de export se invalidează de către autoritatea vamală înainte de liberul de vamă la export;

2. discrepanţe minore, analizate de către lucrătorul vamal, care poate să decidă acordarea liberului de vamă, modificarea sau invalidarea declaraţiei vamale de export, după caz;

3) în urma unei verificări încrucişate cu rezultat negativ de control, dacă autoritatea vamală nu a acordat liberul de vamă, expeditorul trebuie să emită o schimbare de destinaţie sau o divizare pentru toate e-DA în cauză.

66. În cazurile prevăzute la pct. 79 şi 80, lucrătorul vamal de la BV de export verifică concordanţa datelor din cele două documente, înainte de acordarea liberului de vamă.

 

CAPITOLUL VIII

Completarea şi transmiterea raportului de primire

 

67. (1) Ajungerea produselor la destinaţie este confirmată de către primitor prin accesarea butonului „Anunţă sosirea” din pagina „Detalii document”. În urma încheierii cu succes a acţiunii, sistemul va actualiza starea mişcării în „Mişcare sosită”.

(2) Primitorul are obligaţia:

a) să păstreze produsele la locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale competente, care, în urma analizei de risc sau selecţiei aleatoare, decide în legătură cu oportunitatea efectuării controlului fizic la destinaţie. În intervalul de 24 de ore primitorul are posibilitatea de a descărca produsele din mijlocul de transport, dacă această acţiune nu împiedică identificarea acestora la locul de primire. În cazul mişcărilor cu produse energetice destinate alimentării navelor/aeronavelor, autoritatea vamală competentă notifică operativ antrepozitul fiscal expeditor în situaţia în care se decide neefectuarea controlului;

b) să completeze în EMCS-RO-Mişcări raportul de primire, fără întârziere şi nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepţia cazurilor justificate corespunzător autorităţilor competente, în care înscrie rezultatul recepţiei produselor: tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice neconcordanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în e-DA;

c) să completeze raportul de primire în procedură alternativă, în care să înscrie rezultatul recepţiei produselor: tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice neconcordanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în DA, pe care să îl prezinte la autoritatea vamală teritorială pentru certificare, dacă sistemul este indisponibil. Raportul de primire în procedură alternativă va fi efectuat şi în sistem, de îndată ce acesta este repus în funcţiune.

(3) Raportul de primire poate fi efectuat de primitor şi în situaţia în care autorizaţia acestuia devine invalidă ulterior expedierii produselor accizabile.

68. Destinatarul scutit de la plata accizelor în sensul art. 395 din Codul fiscal are obligaţia să anunţe sosirea produselor accizabile la BV în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea la momentul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, urmând ca, în cazul în care lucrătorii vamali nu decid efectuarea verificării în termen de 24 de ore de la momentul înştiinţării, să efectueze primirea şi să prezinte exemplarul DA la BV respectiv, în vederea întocmirii raportului de primire în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de către lucrătorul vamal, dacă în SM de expediere este utilizat sistemul EMCS.

69. Încheierea circuitului e-DA înseamnă, cu excepţia cazurilor de export, primirea produselor de către primitor, care are posibilitatea:

a) să accepte produsele;

b) să accepte parţial produsele;

c) să refuze în totalitate produsele.

70. (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 69, o mişcare poate fi considerată închisă prin generarea mesajului de „întrerupere a mişcării” de către autoritatea vamală, atunci când mişcarea nu mai poate continua în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize.

(2) în cazul în care mişcarea continuă cu produse accizabile eliberate pentru consum, respectiv în cazul refuzului parţial sau total, expeditorul are obligaţia de a furniza autorităţii vamale competente documentul care atestă plata accizelor, iar autoritatea vamală de expediţie generează mesajul de întrerupere a mişcării.

71. Dacă primitorul refuză în totalitate livrarea după sosirea mărfurilor, raportul de primire va fi întocmit cu refuz de primire, în urma mesajului de refuz de primire, expeditorul este aşteptat să anuleze, să schimbe destinaţia sau să divizeze transportul.

72. Refuzul parţial este întocmit de către primitor, indicând cantitatea refuzată din fiecare produs înscris în e-DA. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsă sunt considerate acceptate de către primitor. Expeditorul este aşteptat să schimbe destinaţia pentru partea din transport care a fost refuzată. În acest caz, mişcarea este doar parţial descărcată.

73. Dacă livrarea este refuzată total sau parţial, trebuie dat cel puţin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.

74. După validare, raportul de primire este transmis tuturor părţilor implicate.

 

CAPITOLUL IX

Transmiterea raportului de export

 

75. Descărcarea regimului suspensiv de accize are loc şi atunci când produsele părăsesc teritoriul Uniunii Europene.

76. După primirea mesajului privind acordarea liberului de vamă la export, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări aşteaptă confirmarea părăsirii teritoriului Uniunii Europene, operaţiune efectuată în aplicaţia ECS-RO, sau întreruperea mişcării, comandată de administraţia vamală, atunci când mişcarea nu mai poate continua.

77. Din momentul în care liberul de vamă la export este comunicat, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări suspendă operaţiunile sale, iar monitorizarea mişcării se efectuează prin aplicaţia ECS-RO până la primirea codului rezultatului controlului de la BV de ieşire. Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări analizează informaţia returnată din aplicaţia ECS-RO privind operaţiunea de export şi întocmeşte raportul de export pentru a fi inclus în e-DA. Procesul solicită ca în aplicaţia ECS-RO să fie disponibile pentru aplicaţia EMCS-RO-Mişcări informaţiile cu privire la rezultatele controlului de la BV de ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

78. BV de export transmite raportul de export tuturor partenerilor implicaţi.

79. Procedura vamală de export nu se aplică transporturilor de produse cu destinaţia Insula Helgoland, neaparţinând teritoriului vamal al Uniunii Europene, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul Vamal al Uniunii. În conformitate cu 245 alin. (1) litera (p) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, bunurile expediate în Insula Helgoland nu sunt considerate a fi exportate de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Mişcarea în regim suspensiv de accize iniţiată de către expeditor trebuie să fie încheiată manual, la BV de export, pe baza certificării înscrise pe DA care însoţeşte transportul la BV pe unde mărfurile părăsesc teritoriul Uniunii Europene sau pe documentul comercial care menţionează codul de referinţă administrativ unic al e-DA, potrivit art. 402 alin. (7) din Codul fiscal, sau pe baza unor dovezi alternative de ieşire, potrivit art. 408 alin. (2) din Codul fiscal.

80. Dacă o mişcare a fost iniţiată utilizând e-DA emis în procedură alternativă, În declaraţia vamală de export va fi menţionat numărul de referinţă local înscris în e-DA. La primirea codului rezultatului controlului la ieşire de la BV unde mărfurile părăsesc teritoriul Uniunii Europene, raportul de export în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări va fi întocmit manual la BV de export.

81. Dacă o mişcare este iniţiată utilizând procedura alternativă în aplicaţia ECS-RO, raportul de export în aplicaţia EMCS va fi întocmit manual, la BV de export, în baza rezultatelor verificării la ieşire de la BV pe unde mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Uniunii Europene.

82. Dacă legătura informatică între aplicaţia EMCS-RO- Mişcări şi ECS-RO nu funcţionează, lucrătorul vamal de la BV de export efectuează închiderea manuală a mişcării, după verificarea informaţiilor în baza documentelor alternative considerate satisfăcătoare de lucrătorul vamal, existente în aplicaţiile disponibile.

 

CAPITOLUL X

Notificare privind expirarea raportului de primire

 

83. (1) Autoritatea vamală de expediere urmăreşte starea e-DA validate şi întocmirea unui raport de primire în intervalul de timp alocat.

(2) Dacă nu se primeşte un raport de primire în intervalul de timp alocat, în aplicaţie este generat un mesaj care modifică statusul mişcării în „Expirat”. Aplicaţia autorităţii vamale de expediere trimite mesajul şi către aplicaţia autorităţii competente de destinaţie, care îl înaintează primitorului.

 

CAPITOLUL XI

Notificare privind expirarea schimbării destinaţiei

 

84. (1) Când un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau parţial de către primitor, aplicaţia alocă un termen de intervenţie care expiră în 24 de ore, perioadă în care expeditorul este aşteptat să schimbe destinaţia produselor.

(2) Dacă o astfel de operaţie nu are loc în termenul prevăzut, aplicaţia autorităţii vamale a expeditorului transmite expeditorului un mesaj de notificare şi modifică starea mişcării în „Expirat”.

(3) Autoritatea vamală de expediere trebuie să monitorizeze transportul în mod special, până când expeditorul dă o altă destinaţie transportului sau îl returnează la locul de expediere.

(4) Dacă expeditorul nu dă o altă destinaţie transportului în termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea  vamală va iniţia controlul pentru a stabili dacă evenimentul constituie o neregulă în cursul deplasării de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în sensul art. 412 din Codul fiscal.

 

CAPITOLUL XII

Evenimente şi nereguli pe parcursul transportului

 

85. În cazul unor evenimente de tipul celor prevăzute la art. 412 din Codul fiscal, care au loc în timpul transportului pe teritoriul naţional, transportatorul va anunţa cel mai apropiat BV de locul evenimentului sau alte organe competente pentru semnalarea oricărui eveniment apărut pe parcursul transportului şi care poate afecta îndeplinirea obligaţiilor asumate de către antrepozitarul expeditor.

86. Lucrătorii vamali desemnaţi pentru control vor întocmi un

raport de eveniment/raport de control, după caz. În cazul în care se va decide că operaţiunea de transport al produselor accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize nu mai poate continua, înregistrează mesajul de întrerupere a mişcării, în termen de 24 de ore de la efectuarea controlului.

 

CAPITOLUL XIII

Formalităţi la BV de destinaţie

 

87. BV de destinaţie poate regăsi e-DA în aplicaţia EMCS- RO-Mişcări pe baza ARC-ului şi a datelor corespunzătoare.

88. În urma rezultatului analizei de risc efectuate, lucrătorii vamali de la BV de destinaţie decid dacă este necesară verificarea produselor la locul de primire.

89. În cazul în care primitorul este autorizat ca destinatar înregistrat şi/sau indică un loc de livrare directă, autoritatea vamală de destinaţie este BV în a cărui rază de competenţă se află locul de recepţie a produselor indicat de destinatar.

90 Dacă autoritatea competentă de destinaţie primeşte un mesaj de anulare, schimbare de destinaţie, divizare sau întrerupere a mişcării, îl transmite primitorului.

 

CAPITOLUL XIV

Controlul încheierii operaţiunii

 

91. (1) Dacă la BV de destinaţie se decide efectuarea controlului, lucrătorii vamali desemnaţi verifică mijlocul de transport (starea şi identitatea sigiliilor aplicate) dacă mărfurile nu au fost descărcate, produsele recepţionate, documentele de transport şi orice alte documente relevante privind transportul.

(2) Rezultatul controlului efectuat de lucrătorii vamali va fi înscris într-un raport de control emis în aplicaţia EMCS-RO- Mişcări.

 

CAPITOLUL XV

Procedura alternativă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediere

 

92. Dacă aplicaţia EMCS-RO-Mişcări este indisponibilă din cauze imputabile autorităţii competente, expeditorul din România poate iniţia o mişcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, în următoarele condiţii:

a) documentul administrativ va fi întocmit utilizând un formular offline în format pdf, care poate fi descărcat de pe pagina web a autorităţii vamale;

b) formularul va avea înscris ARC-ul atribuit în procedura alternativă;

c) în vederea atribuirii ARC-ului, expeditorul va contacta structura Helpdesk EMCS din cadrul DGV în timpul programului de lucru sau dispeceratul din cadrul DGV în afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea aplicaţiei EMCS-RO- Mişcări, cu ajutorul DGTI. Dacă se confirmă indisponibilitatea aplicaţiei, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.ro sau dispecer@customs.ro, după caz, în care va preciza numele şi codul numeric personal ale persoanei autorizate a accesa aplicaţia EMCS-RO-Mişcări şi numărul de referinţă local atribuit mişcării. Lucrătorul vamal va transmite pe adresa de e-mail de la care expeditorul a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat în procedură alternativă;

d) după completarea formatului pdf al documentului administrativ în procedura alternativă la momentul expedierii produselor, expeditorul are obligaţia transmiterii formei electronice a acestui document la structura Helpdesk EMCS sau la dispecerat, după caz, şi prin orice mijloc de comunicare la BV în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu menţiunea că mişcarea a fost iniţiată în procedură alternativă;

e) de îndată ce aplicaţia EMCS-RO-Mişcări devine operaţională, autoritatea vamală centrală înştiinţează operatorii economici, care au obligaţia de a încărca în sistem formatul pdf al documentului administrativ emis în procedura alternativă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicaţiei în funcţiune;

f) în cazul în care sistemul nu validează formatul pdf al documentului completat în procedură alternativă, expeditorul are obligaţia de a înştiinţa de îndată autoritatea vamală de expediere şi structura Helpdesk EMCS şi de a solicita aprobarea modificării formatului pdf. Autoritatea vamală centrală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicaţii fiscale;

g) structura Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestionează documentele primite în procedură alternativă care sunt arhivate zilnic de către structura Helpdesk EMCS, iar situaţia ARC-urilor atribuite în procedură alternativă este păstrată în format electronic.

 

CAPITOLUL XVI

Procedura alternativă în cazul în care sistemul Informatizat este Indisponibil la destinaţie

 

93. Dacă aplicaţia EMCS-RO-Mişcări este indisponibilă la destinaţie, în intervalul de 5 zile lucrătoare de la primirea produselor accizabile prevăzut pentru întocmirea raportului de primire, se va utiliza formularul offline al raportului de primire, în format pdf, care poate fi descărcat de pe pagina web a DGV.

94. Formularul tipărit al raportului de primire în procedură alternativă va fi transmis la BV în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea primitorul.

95. De îndată ce aplicaţia EMCS-RO-Mişcări devine operaţională, autoritatea vamală teritorială înştiinţează operatorii economici, care au obligaţia de a încărca în sistem formatul pdf al raportului de primire emis în procedura alternativă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicaţiei în funcţiune.

96. În cazul în care sistemul nu validează formatul pdf al documentului completat în procedură alternativă, expeditorul are obligaţia de a înştiinţa de îndată autoritatea vamală de expediere şi de a solicita aprobarea modificării formatului pdf. Autoritatea vamală centrală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicaţii fiscale.

 

CAPITOLUL XVII

Alte situaţii în care sistemul informatizat nu poate fi utilizat

 

97. Dacă aplicaţia EMCS-RO-Mişcări este indisponibilă din cauze imputabile expeditorului din România, acesta poate iniţia o mişcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize numai după întocmirea documentului administrativ în format electronic, accesând aplicaţia informatică de la BV în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

 

 

ANEXĂ

la instrucţiuni

 

Reguli de completare a rubricilor din e-DA

 

Pentru completarea unui e-DA, după autentificarea în sistem prin introducerea userului şi parolei alocate, se accesează butonul „Creează Mişcare” care deschide un ecran ce afişează secţiunea „Informaţii DA”.

În secţiunea „Informaţii DA” se completează rubricile 1-16. Accesând butonul „încarcă xml” pot fi încărcate datele existente într-un fişier local, în format xml. Accesând butonul „Următor” se poate trece la secţiunea „Informaţii expediere produse”, în care se completează rubricile 17-18.

Trecerea de la o căsuţă/rubrică la alta se poate face cu ajutorul tastei „tab” sau poziţionând direct mouse-ul pe rubrica/subrubrica care se doreşte a fi completată.

A. Câmpurile e-DA ce trebuie completate

Rubrica „Tipul mesajului” permite selectarea unuia dintre următoarele coduri:

- 1 - trimitere standard (de utilizat în toate cazurile, cu excepţia celui în care prezentarea se referă la export cu vămuire la domiciliu);

- 2 - prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu.

Tipul de mesaj nu este vizibil într-un e-DA căruia i-a fost atribuit un ARC şi nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedură alternativă.

Rubrica „Indicator de prezentare amânată” - obligatoriu de completat la prezentarea unui e-DA pentru o deplasare începută în procedură alternativă pe baza documentului pe suport hârtie. Acest element de date nu este vizibil într-un e-DA căruia i-a fost atribuit un ARC şi nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedură alternativă.

Rubricile „Cod tip origine”, explicată la subrubrica 9d), şi „Cod tip destinaţie”, explicată la subrubrica 1a), sunt necesara fi completate la începutul paginii „Informaţii DA”. În funcţie de opţiuni, se modifică structura paginii ce urmează a fi completată.

1. Antetul e-DA

a) Cod tip destinaţie

Rubrica permite selectarea destinaţiei deplasării utilizând unul dintre următoarele coduri:

- 1 - Antrepozit fiscal;

- 2 - Destinatar înregistrat;

- 3 - Destinatar înregistrat temporar;

- 4 - Livrare directă;

- 5 - Destinatar scutit;

- 6 - Export;

- 8 - Destinaţie necunoscută;

- 9 - Utilizator final.

În funcţie de opţiunea selectată se modifică structura paginii ce urmează a fi completată.

b) Durata călătoriei

Ţinând cont de mijlocul de transport şi de distanţă, se înscrie perioada de timp normală necesară călătoriei, exprimată în ore sau zile. Indicaţia pentru ore ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 24. Indicaţia pentru zile ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 92.

c) Organizarea transportului

Rubrica permite selectarea persoanei responsabile cu organizarea primului transport, utilizând unul dintre următoarele coduri:

- 1 - Expeditor;

- 2 - Destinatar;

- 3 - Proprietarul produselor;

- 4- Altul.

d) Cod de referinţă administrativ unic - ARC

Este generat automat de aplicaţia autorităţii vamale de expediere la momentul validării proiectului de e-DA. Structura ARC este următoarea:

- două cifre corespund anului acceptării formale a deplasării;

- două litere reprezintă identificatorul SM în care a fost prezentat iniţial e-DA;

- 16 caractere alfanumerice (cifre şi litere majuscule) reprezentând un cod unic pentru fiecare deplasare, atribuit la nivel naţional. Modul în care este generat acest câmp intră în responsabilitatea autorităţii vamale;

- o cifră de control care ajută la detectarea unei erori în momentul introducerii ARC.

e) Data şi ora validării e-DA

Se completează de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA. Ora indicată este ora locală.

f) Număr secvenţial

Se completează de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA şi pentru fiecare schimbare a destinaţiei.

g) Data şi ora validării actualizării

Se completează de către autoritatea vamală de expediere în cazul schimbării destinaţiei şi reprezintă data şi ora validării mesajului de schimbare a destinaţiei. Ora indicată este ora locală.

2. Expeditor

a) Codul de acciză al expeditorului - se înscrie numărul de înregistrare din SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului înregistrat, după caz.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

f) Oraşul

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Rubrica „Expeditor” va fi completată automat cu datele aferente antrepozitarului, respectiv expeditorului înregistrat de care aparţine utilizatorul care a accesat aplicaţia.

3. Locul de expediere - rubrică obligatorie, dacă „Cod tip origine” este „Antrepozit fiscal”

a) Codul de acciză al antrepozitului fiscal - se înscrie numărul de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal autorizat, prin selectarea antrepozitului din care se face livrarea din lista antrepozitelor aparţinând antrepozitarului selectat la rubrica 2a).

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poştal

f) Oraşul

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b)-g) se completează automat, după selectarea subrubricii a).

4. Birou de expediere - import - rubrică obligatorie dacă „Cod tip origine” este „Import”, caz în care se selectează codul BV unde are loc punerea în liberă circulaţie a produselor accizabile.

5. Destinatar - rubrică obligatorie, cu excepţia cazurilor în care:

- la rubrica „Tipul mesajului” a fost selectat „Prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu”;

sau

- la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Destinaţie necunoscută”.

a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Antrepozit fiscal”, „Destinatar înregistrat”„Destinatar înregistrat temporar”, „Livrare directă” sau „Utilizator final”, după caz. În cazul „Export”, completarea subrubricii este opţională. În cazul destinatarului scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal, setul de date nu se aplică. Când subrubrică este obligatorie, se completează prin înscrierea codului de acciză valabil, transmis în SEED, al operatorului economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize. Când subrubrică este opţională, se înscrie numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la BV de export.

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poştal

f) Oraşul

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b)-f) din rubrica „Destinatar” se vor completa automat cu datele aferente primitorului, după validarea codului de acciză introdus la subrubrică a).

6. Date complementare destinatar - rubrică obligatorie când la rubrica „Tip destinaţie” a fost selectat „Destinatar scutit” în sensul art. 395 din Codul fiscal

a) Codul statului membru - se înscrie codul statului membru de destinaţie.

b) Numărul de serie al certificatului de scutire, daca este menţionat pe certificatul de scutire prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 31/96.

7. Locul livrării - rubrică obligatorie când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Antrepozit fiscal”, „Livrare directă” sau „Utilizator final”. Rubrica este opţională când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Destinatar înregistrat”, „Destinatar înregistrat temporar” sau „Destinatar scutit” în sensul art. 395 din Codul fiscal. În cazul în care rubrica este opţională („Cod tip destinaţie” - „Destinatar înregistrat*), rubrica nu se aplică pentru proiectul de e-DA, iar statul membru de expediţie poate completa această rubrică numai cu adresa sediului social al destinatarului înregistrat, indicată în SEED.

a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Antrepozit fiscal” sau „Utilizator final”. Completarea subrubricii este opţională când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Destinatar înregistrat”, „Destinatar înregistrat temporar” sau „Destinatar scutit” în sensul art. 395 din Codul fiscal.

- Când subrubrică este obligatorie, se completează cu codul de acciză valabil, transmis în SEED, al antrepozitului fiscal primitor din lista antrepozitelor aparţinând antrepozitarului primitor sau din lista locaţiilor autorizate aparţinând utilizatorului final.

- Când subrubrică este opţională, se poate înscrie numărul de identificare TVA sau orice alt identificator.

b) Numele operatorului - subrubrică obligatorie când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Antrepozit fiscal”, „Destinatar înregistrat”, „Destinatar înregistrat temporar”, „Destinatar scutit” în sensul art. 395 din Codul fiscal sau „Utilizator final”. Când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Livrare directă”, în cazul livrărilor de produse accizabile în regim scutit destinate alimentării navelor, se vor înscrie numele operatorului şi numele navei în care se descarcă produsele.

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poştal

f) Oraşul

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile c), e) şi f) sunt obligatorii când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Antrepozit fiscal”, „Destinatar înregistrat temporar”, „Livrare directă” sau „Destinatar scutit” în sensul art. 395 din Codul fiscal”. Subrubricile devin opţionale când la rubrica „Cod tip destinaţie” este selectat „Antrepozit fiscal” sau „Utilizator final”.

8. Birou vamal de export - rubrică obligatorie când la rubrica „Cod tip destinaţie” a fost selectat „Export”.

- Codul biroului vamal - se completează codul BV de export la care va fi depusă declaraţia vamală de export în conformitate cu art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

9. e-DA

a) Număr de referinţă local - subrubrică obligatorie, se completează prin înscrierea numărului de serie unic atribuit de către expeditor, care identifică lotul în evidenţa expeditorului.

b) Număr factură/aviz - subrubrică obligatorie. În cazul în care încă nu a fost eliberată factura, trebuie indicat numărul avizului de însoţire a mărfii sau al oricărui alt document de transport.

c) Data facturii - subrubrică obligatorie. Se selectează din calendarul ataşat data documentului indicat la subrubrică b).

d) Cod tip origine - subrubrică obligatorie. Se completează prin selectarea:

- 1- „Antrepozit fiscal”, dacă produsele sunt expediate dintr-un antrepozit fiscal; sau

- 2 - „Import”, dacă produsele au fost puse în liberă circulaţie la un BV.

e) bata expedierii - subrubrică obligatorie. Se înscrie data la care începe deplasarea şi nu poate depăşi cu mai mult de 7 zile data depunerii proiectului de e-DA. Data expedierii poate fi o dată din trecut în cazul în care aplicaţia EMCS-RO-Mişcări a fost indisponibilă la momentul expedierii produselor, iar expeditorul a utilizat procedura alternativă de transmitere a DA la autoritatea vamală de expediere.

f) Ora expedierii - subrubrică obligatorie. Se înscrie ora locală la care începe deplasarea.

g) ARC în amonte - se completează de către autoritatea de expediere la momentul validării unor noi e-DA în urma validării mesajului privind operaţiunea de divizare. ARC-ul care trebuie specificat este cel al e-DA înlocuit.

9.1. DAU Import - rubrică obligatorie, dacă la rubrica „Cod tip origine” se selectează „Import”

- Număr DVI - subrubrică obligatorie. Se înscrie/înscriu numărul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizat/utilizate pentru punerea în liberă circulaţie a produselor vizate. Se completează de către expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-DA.

10. Autoritatea competentă a locului de expediere - rubrică obligatorie.

a) Numărul de referinţă al BV - se înscrie codul BV de expediere responsabil cu controlul accizelor la locul de expediere.

11. Garanţia deplasării - rubrică obligatorie

- Cod tip garant - se înscrie/înscriu persoana responsabilă/persoanele responsabile cu furnizarea garanţiei, selectând tipul garantului din lista;

- 1 - expeditor;

- 2 - transportator;

- 3 - proprietarul produselor accizabile;

- 4 - destinatar;

- 5 - nu este furnizată nicio garanţie, în conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. b) din Directiva 2008/118/CE;

- 12 - garanţie comună a expeditorului şi a transportatorului;

- 13 - garanţie comună a expeditorului şi a proprietarului produselor accizabile;

-14 - garanţie comună a expeditorului şi a destinatarului;

- 23 - garanţie comună a transportatorului şi a proprietarului produselor accizabile;

- 24 - garanţie comună a transportatorului şi a destinatarului;

- 34 - garanţie comună a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;

- 123 - garanţie comună a expeditorului, a transportatorului şi a proprietarului produselor accizabile;

-124 - garanţie comună a expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului;

- 134 - garanţie comună a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;

- 234 - garanţie comună a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;

- 1234 - garanţie comună a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului.

Tipul garantului va fi selectat potrivit legislaţiei în vigoare.

12. Operator garant-rubrică obligatorie, dacă garantul este altul decât expeditorul şi/sau primitorul. Se înscriu datele de identificare ale transportatorului şi/sau proprietarului produselor dacă acesta/aceştia furnizează garanţia.

a) Codul de acciză al operatorului

b) Numărul de TVA

c) Numele operatorului

d) Strada

e) Numărul

f) Codul poştal

g) Oraşul

h) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date. Subrubricile a) şi b) se completează cu codul de acciză valabil înscris în SEED sau un număr de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, după caz.

Subrubricile c), d), f) şi g) sunt opţionale, dacă este completată subrubrică a); în caz contrar devin obligatorii.

13. Transport - rubrică obligatorie

a) Codul modului de transport - subrubrică obligatorie; se înscrie modul de transport la momentul începerii deplasării, selectând, după caz, din lista:

- 0 - altul;

- 1 - transport maritim;

- 2 - transport feroviar;

- 3 - transport rutier;

- 4 - transport aerian;

- 5 - trimitere poştală;

- 7 - instalaţie de transport fixă;

- 8 - transport pe căi navigabile interioare.

b) Informaţii complementare - subrubrică obligatorie, dacă codul modului de transport este 0.

c) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

14. Organizatorul transportului - rubrică obligatorie pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport, dacă la subrubrică 1c) a fost selectat „Proprietarul produselor” sau „Altul”.

a) Numărul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poştal

f) Oraşul

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date. Subrubricile b), c), e), f) şi g) sunt obligatorii dacă se completează rubrica 14.

15. Primul transportator - rubrică opţională, pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport

a) Numărul de TVA

b) Numele operatorului

c) Strada

d) Numărul

e) Codul poştal

f) Oraşul

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile b), c), e), f) şi g) sunt obligatorii dacă se completează rubrica 15.

16. Detalii privind transportul - rubrică obligatorie

a) Cod unitate de transport - subrubrică obligatorie. Se selectează unitatea de transport în funcţie de modul de transport indicat la subrubrică 13 a), care poate fi:

- 1 - container;

- 2 - vehicul;

- 3 - remorcă;

- 4 - cap tractor;

- 5 - instalaţie de transport fixă.

b) Identitate unităţi transport - subrubrică obligatorie. Se înscrie numărul de înmatriculare al unităţii/unităţilor de transport, cu excepţia cazului în care la codul unităţii de transport este 5 – instalaţie de transport fixă.

c) Identitate sigiliu comercial - subrubrică obligatorie, dacă sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare a sigiliilor comerciale utilizate la sigilarea unităţii de transport. În cazul transportului de produse accizabile către doi sau mai mulţi destinatari, sigiliile utilizate la resigilare vor fi menţionate manual pe e-DA tipărit.

d) Informaţii privind sigiliul - subrubrică opţională. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limbă informaţii sigiliu - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrică 16d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

f) Informaţii complementare - subrubrică opţională. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricărui transportator succesiv, informaţii referitoare la unităţi de transport succesive.

g) Limbă informaţii complementare - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică f). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

17. Corpul e-DA - rubrică obligatorie. Se completează câte un set de date separat pentru fiecare articol care face parte din lot.

a) Număr unic de referinţă al articolului - subrubrică obligatorie. Se înscrie un număr secvenţial unic care începe cu 1.

b) Cod produs accizabil - subrubrică obligatorie. Se înscrie codul produsului accizabil, potrivit OMFP nr. 221/2016

c) Codul NC - subrubrică obligatorie. Se selectează din lista aferentă codul NC aplicabil la data expedierii.

d) Cantitate - subrubrică obligatorie. Se înscrie cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului), în cazul unei deplasări către un destinatar înregistrat temporar sau utilizator final, cantitatea nu trebuie să o depăşească pe cea pe care primitorul este autorizat să o primească în regim suspensiv/de exceptare sau scutire directă de accize. În cazul unei deplasări către un destinatar scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal, cantitatea nu trebuie să o depăşească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize,

e) Greutate brută - subrubrică obligatorie. Se înscrie greutatea brută a lotului (produsele accizabile cu ambalaj).

f) Greutate netă - subrubrică obligatorie. Se înscrie greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool şi băuturi alcoolice, produse energetice şi pentru toate produsele din tutun, cu excepţia ţigaretelor).

g) Concentraţia alcoolică - subrubrică obligatorie, dacă este aplicabil produselor accizabile respective. Se înscrie concentraţia alcoolică (procent per volum la 20°C, dacă produsele sunt încadrate în categoria B, W, I sau S, potrivit OMFP nr. 221/2016).

h) Grade Plato - subrubrică obligatorie, dacă nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradelor Plato.

În cazul livrărilor intraunionale la produsele încadrate în categoria B, se specifică gradul Plato dacă statul membru de expediţie şi/sau statul membru de destinaţie impun(e) accize pe baza gradului Plato.

i) Marcajul fiscal - subrubrică opţională. Se înscriu orice informaţii suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competentă de destinaţie.

j) Limbă marcaj fiscal - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică i). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat - rubrică obligatorie dacă sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifează corespunzător dacă produsele poartă sau conţin marcaje fiscale.

l) Denumirea de origine - rubrică opţională. Pot fi înscrise certificări:

- În cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată, în conformitate cu legislaţia unionala relevantă;

- în cazul anumitor băuturi spirtoase, cu privire la locul de producţie, în conformitate cu legislaţia unională relevantă;

- în cazul berii produse de o mică fabrică de bere independentă, pentru care există intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în SM de destinaţie. Certificarea ar trebui oferită în termenii următori: „Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost produs de o mică fabrica de bere independentă,”;

- în cazul alcoolului etilic produs de o mică distilerie, pentru care există intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în SM de destinaţie. Certificarea ar trebui dată în termenii următori: „Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost produs de o mică distilerie.”;

m) Limbă denumire origine - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrică I). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

n) Dimensiune producător - subrubrică opţională. În cazul berii sau al băuturilor spirtoase, pentru care se acordă certificare la subrubrică I) (Denumirea de origine), se poate înscrie producţia anuală a anului precedent în hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur.

o) Densitate - subrubrică obligatorie, dacă se aplică produselor accizabile încadrate în categoria E, cu excepţia celor încadrate la E470, E500 şi E600, potrivit OMFP nr. 221/2016 . Pentru aceste produse se înscrie densitatea la 15*0.

p) Descriere comercială - subrubrică opţională. Se pot înscrie aceste date pentru transportul în vrac al vinurilor menţionate la paragrafele 1-9, 15 şi 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului nr. 1.493/1990, pentru care descrierea produsului conţine indicaţiile facultative stabilite la art. 60 din regulamentul menţionat, cu condiţia ca acestea să apară pe etichete sau să existe intenţia de a le menţiona pe etichete.

q) Limbă descriere comercială - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică p). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

r) Marca comercială a produselor - subrubrică obligatorie, dacă produsele accizabile au o marcă comercială. Autoritatea vamală de expediere poate decide că nu este necesară specificarea mărcii comerciale a produselor transportate, dacă aceasta este precizată pe factură sau în celălalt document comercial menţionat la subrubrică 9b).

s) Limbă marca comercială - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrică r). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

17.1. Ambalaj - rubrică obligatorie

a) Tip ambalaj - subrubrică obligatorie. Se selectează unul dintre codurile prevăzute la rubrica 31 din anexa nr. 9, apendicele D1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi

al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii.

b) Numărul de ambalaje - subrubrică obligatorie, dacă sunt numărabile. Dacă produsele din corpuri de date diferite sunt ambalate în acelaşi ambalaj, primul corp de date trebuie să indice numărul de ambalaje, iar pentru produsele din celelalte corpuri de date se va înscrie 0.

c) Identitate sigiliu comercial - subrubrică obligatorie, dacă sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale.

d) Informaţii sigilii - subrubrică opţională. Se înscriu orice informaţii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).

e) Limbă informaţii sigiliu - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrică d). Se specifică limba utilizată în acest set de date

17.2. Vinuri - rubrică obligatorie pentru vinurile induse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007

a) Categoria de vin - subrubrică obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007. Se selectează una dintre următoarele categorii:

- 1 - Vin fără DOP/IGP;

- 2 - Vin din soiuri fără DOP/IGP;

- 3 - Vin cu DOP sau IGP;

- 4 - Vin importat;

- 5 - Altul.

b) Codul zonei vitivinicole - subrubrică obligatorie, pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se înscrie zona vitivinicolă din care provine produsul transportat, în conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

c) Ţara terţă de origine - subrubrică obligatorie în cazul în care categoria de vin de la subrubrică a) este „Vin importat”, Se selectează codul de ţară.

d) Alte informaţii - subrubrică opţională.

e) Limbă alte informaţii - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrică d). Se specifică limba utilizată în acest set de date

17.2.1. Codul operaţiunii cu vinuri - rubrică obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri)

- Codul operaţiunii cu vinuri - se înscrie unul sau mai multe coduri ale operaţiunii cu vinuri, în conformitate cu lista 1.4 b) din partea B a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei.

18. Document certificat - rubrică opţională

a) Scurtă descriere document - subrubrică obligatorie, cu excepţia cazului în care se completează subrubrică c). Se înscrie o descriere a oricărui certificat legat de produsele transportate, de exemplu, certificate legate de denumirea de origine menţionată la rubrica 171.

b) Limbă descriere document - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică a). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

c) Referinţă document - subrubrică obligatorie, cu excepţia cazului în care se completează subrubrică a). Se înscriu referinţe pentru orice certificat referitor la produsele transportate.

d) Limbă referinţă document-se specifică limba utilizată în acest set de date.

B. Completarea opţiunii de anulare

1. Din meniul principal se accesează „Mişcare” > „Monitorizare mişcări” şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul „Anulare”.

3. Se selectează motivul anulării:

- 0 - Altul;

- 1 - Eroare de redactare;

- 2 - Tranzacţie comercială întreruptă;

- 3 - E-DA duplicat;

- 4 - Deplasarea nu a început la data expedierii.

4. Pentru a transmite o anulare, se accesează butonul „Transmitere”.

C. Completarea opţiunii de schimbare a destinaţiei

1. Din meniul principal se accesează „Mişcare” > „Monitorizare mişcări” şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul „Schimbare destinaţie”.

3. După vizualizarea informaţiilor privind destinaţia actuală a lotului, se accesează butonul „Creează” pentru schimbarea destinaţiei.

4. În noua fereastră apărută pe ecran se pot alege funcţionalităţile dorite: „Cod tip destinaţie”, „Identificarea comerciantului”, „Loc livrare” etc.

5. Dacă „Cod tip destinaţie” are valoarea: „Destinaţie” - antrepozit fiscal sau utilizator final, un buton „Validare” apare în apropierea câmpului „Identificarea comerciantului”, la secţiunea „Comerciant destinatar nou”. Acest câmp trebuie completat, după care se selectează butonul „Validare”, astfel încât toate câmpurile din secţiunea „Nou Destinatar Comerciant” să fie validate şi recuperate din baza de date locală. În secţiunea „Loc Livrare Comerciant”, o casetă combo se referă la câmpul „Identificare Comerciant”. Se selectează o valoare şi câmpurile conexe vor fi completate în mod automat.

6. Prin accesarea butonului „+ Comerciant destinatar nou” se poate adăuga o secţiune pentru „Comerciant destinatar nou”. Nu poate exista decât un singur element „Comerciant destinatar nou” pentru fiecare schimbare de destinaţie. Elementele create „Comerciant destinatar nou” pot fi eliminate prin accesarea butonului „Ştergere opţiune”. Ştergerea se realizează printr-un mesaj de confirmare.

7. Prin accesarea butonului „+ Locul comercial de livrare” se poate adăuga o secţiune pentru locul de livrare. Nu poate exista decât un singur element „Loc Livrare Comerciant”, pentru fiecare schimbare de destinaţie. Elementele create „Loc Livrare Comerciant” pot fi eliminate accesând butonul „Ştergere opţiune”. Ştergerea se realizează printr-un mesaj de confirmare.

8. Dacă „Cod tip destinaţie” are valoarea: „Destinaţie” - Export, butonul „Validare” lipseşte şi toate câmpurile vor fi completate de către utilizator.

9. Pentru a previzualiza proiectul de schimbare a destinaţiei se accesează butonul „Vizualizare proiect”.

10. Pentru a transmite proiectul revizuit se accesează butonul „Transmitere”. Se afişează un mesaj de confirmare a transmiterii cu succes a documentelor. Odată ce pagina este reiniţiată, datele transmise trebuie să fie disponibile în mod needitabil.

11. Accesând butonul „Vizualizare proiect schimbare destinaţie” sau „Vizualizare schimbare destinaţie remisă”, poate fi afişată o listă a datelor în format imprimabil prin accesarea butonului „Vizualizare la imprimare”.

12. Dacă se doreşte vizualizarea istoricului mişcării, operaţiunea este posibilă dacă mişcarea este creată şi cel puţin un document de schimbare de destinaţie a fost transmis cu succes. În tabul „Mişcări” se selectează ARC-ul aferent unei mişcări pentru care este generată o schimbare de destinaţie. Accesând butonul „Schimbare destinaţie” pot fi vizualizate datele. Se accesează butonul „Istoric”.

13. Butonul „Schimbare destinaţie” este întotdeauna afişat expeditorului unei mişcări specifice. În cazul în care nu a fost remisă o schimbare de destinaţie, se afişează ecranul „Schimbare destinaţie nouă”. Dacă a fost remisă cel puţin o schimbare de destinaţie pentru mişcarea afişată, se afişează ecranul „Vizualizare Schimbare destinaţie”. În cel de-al doilea caz, datele din ultima schimbare de destinaţie remisă sunt disponibile pe ecran.

D. Completarea opţiunii de divizare

1. Din meniul principal se accesează „Mişcare” > „Rezultate e-DA-uri identificate local” şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul „Divizare”, apoi „e-DA Nou” pentru introducerea informaţiilor despre noile e-DA-uri, în legătură cu mişcarea respectivă, noua destinaţie, mijlocul de transport şi produse, după caz.

3. Pentru a previzualiza proiectul de divizare a mişcării se accesează butonul „Vizualizare proiect”.

4. Proiectele revizuite pot fi transmise prin accesarea butonului „Trimitere”.

E. Raport de primire/Raport de export

1. Din meniul principal, se accesează „Mişcare” > „Monitorizare mişcări” şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul e-DA pentru care se doreşte transmiterea raportului de primire.

2. Se accesează butonul „Raport de primire”.

3. Dacă un raport de primire a fost deja transmis, poate fi vizualizat în mod needitabil.

4. În cazul în care niciun raport de primire nu a fost remis încă, pagina afişează două subfile:

- „Detalii raport de primire” - indică informaţii de bază privind mişcarea în format needitabil. Datele generale din e-DA sunt completate automat. Secţiunea permite completarea datelor în raportul de primire şi încheierea generală a primirii, prin completarea rubricilor:

a) Data primirii produselor - rubrică obligatorie. Se înscrie data primirii produselor

b) Concluzia generală a primirii - rubrică obligatorie. Se poate selecta, după caz:

- 1 - Primire acceptată şi satisfăcătoare;

- 2 - Primire acceptată, deşi nesatisfăcătoare;

- 3 - Primire refuzată;

- 4- Primire refuzată parţial;

- 21 - Ieşire acceptată şi satisfăcătoare;

- 22 - Ieşire acceptată, deşi nesatisfăcătoare;

- 23 - Ieşire refuzată.

c) Informaţii complementare - rubrică opţională. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile.

d) Limbă informaţii complementare - rubrică obligatorie, dacă se completează rubrica „Informaţii complementare”. Se specifică limba utilizată în acest set de date.

- „Listă articole raport de primire1 - secţiune obligatorie, dacă concluzia generală a primirii nu este „Primire acceptată şi satisfăcătoare” sau „Ieşire acceptată şi satisfăcătoare”. Stările afişajului din pagină depind de structura „Listei articol raport de primire”.

Rubrica 7: Corpul raportului de primire

a) Număr unic de referinţă al articolului - subrubrică obligatorie. Se înscrie numărul unic de referinţă al corpului de date al e-DA asociat (rubrica 17a din e-DA) privind produsele accizabile cărora li se aplică unul dintre codurile pentru care se completează lista.

b) Indicator de minusuri sau plusuri - subrubrică obligatorie, când se constată un minus sau un plus cantitativ în cazul corpului de date respectiv. Se poate selecta, după caz, „Minus” sau „Plus .

c) Minusuri sau plusuri constatate - subrubrică obligatorie, dacă este specificat indicatorul din rubrica „Indicator de minusuri sau plusuri**. Se înscrie cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului accizabil).

d) Codul produsului accizabil - subrubrică obligatorie completată automat cu datele existente.

e) Cantitatea refuzată - subrubrică obligatorie, dacă pentru concluzia generală de primire codul este „Primire refuzată parţial”.

Rubrica 7.1: Motivul insatisfacţiei - rubrică obligatorie pentru fiecare articol căruia nu îi este aplicat codul concluziei generale de primire „Primire acceptată şi satisfăcătoare” sau „Ieşire acceptată şi satisfăcătoare”.

a) Motivul insatisfacţiei - subrubrică obligatorie. Se selectează unul dintre motivele:

- 0 - Altele;

- 1 - Plus;

- 2 - Minus;

- 3 - Produse deteriorate;

- 4 - Sigiliu rupt;

- 5 - Raportat de ECS-RO;

- 6 - Cantitate mai mare decât cea menţionată în autorizaţia de destinatar înregistrat temporar.

b) Informaţii complementare - subrubrică obligatorie, dacă motivul insatisfacţiei este „Altele”. În cazul în care codul motivului insatisfacţiei este „Produse deteriorate”, „Sigiliu rupt” sau „Raportat de ECS-RO”, subrubrică este opţională.

c) Limbă Informaţii complementare - rubrică obligatorie, dacă se completează rubrica „Informaţii complementare”. Se specifică limba utilizată în acest set de date.

F. Completarea opţiunii de atenţionare/respingere

1. După iniţierea unei mişcări, dar înaintea sosirii mărfurilor la destinaţie, primitorul are posibilitatea de a emite o atenţionare sau de a respinge mişcarea.

2. Din meniul principal, primitorul accesează „Mişcare” > „Rezultate e-DA-uri identificate local” şi selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.

3. Se accesează butonul „Atenţionare/Respingere”.

4. După accesarea butonului „Creează”, dacă primitorul nu bifează opţiunea „Indicator de respingere e-DA”, mesajul este considerat o atenţionare. Dacă primitorul bifează opţiunea „Indicator de respingere e-DA”, mesajul este considerat o respingere a produselor, iar după validare se aşteaptă schimbarea de destinaţie de către primitor. În ambele situaţii este necesară completarea câmpului „Motiv Atenţionare/ Respingere”.

5. Pentru a efectua operaţia se accesează butonul „Transmite”.

G. Completarea explicaţiei privind minusurile/plusurile

1. Din meniul principal, expeditorul sau primitorul accesează „Mişcare” > „Rezultate e-DA-uri identificate local” şi selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul „Explicaţii Minusuri/Plusuri”.

3. După accesarea butonului „Creează” se introduc informaţii în legătură cu data analizei şi orice alte informaţii suplimentare relevante pentru cazul respectiv.

4. Pentru a transmite explicaţia se accesează butonul „Transmitere”.

H. Completarea explicaţiei privind întârzierea

1. Din meniul principal, expeditorul accesează „Mişcare” > „Rezultate e-DA-uri identificate local” şi selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul „Notificări/Explicaţii întârzieri”, apoi „Creează explicaţie”.

3. Expeditorul poate introduce detalii privind motivul întârzierii şi informaţii suplimentare relevante pentru cazul respectiv. Motivele de întârziere posibile sunt:

a) accident;

b) altele;

c) condiţii meteorologice nefavorabile;

d) grevă;

e) investigaţie în curs;

f) tranzacţie comercială anulată;

g) tranzacţie comercială în aşteptare.

4. Pentru a transmite explicaţia se accesează butonul „Transmitere**.

I. Completarea opţiunii de transbordare

1. Din meniul principal, expeditorul accesează „Mişcare” > „Rezultate e-DA-uri identificate local” şi selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.

2. Se accesează butonul „Transbordare”, apoi „Creează”.

3. Se completează informaţii în legătură cu codul modului de transport, noul transportator şi alte detalii privind transportul, după caz.

4. Pentru a transmite mesajul se accesează butonul „Transmitere”.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din judeţul Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din judeţul Covasna.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 1.302.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Lemnia

Covasna

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moraviţa din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Moraviţa din judeţul Timiş.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 1.303.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Moraviţa

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 1.304.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Broşteni

Mehedinţi

4

2

Obârşia de Câmp

Mehedinţi

14

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 1.305.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. cit.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Moviliţa

Ialomiţa

1

2

Sudiţi

Ialomiţa

1, 2

 

ANEXA Nr. 2


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.