MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 858/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 858         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

893. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

894. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.334. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

ACTE ALE AUTORITATII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

74. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea modului de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea

prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 octombrie 2016.

Nr. 893.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Dragoş Cristian Dinu, ministrul fondurilor europene.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 octombrie 2016.

Nr. 894.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-9*) la prezentul ordin,

Art. 3. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti. 11 octombrie 2016.

Nr. 1.334.


*) Anexele nr. 2-9 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Armeniş

Caraş-Severin

1

2

Bucoşniţa

Caraş-Severin

1, 2, 3 şi 4

3

Caraşova

Caraş-Severin

1, 2, 3, 4 şi 5

4

Ciuchici

Caraş-Severin

1

5

Cornea

Caraş-Severin

1, 2, 3,4 şi 5

6

Oţelu Roşu

Caraş-Severin

1, 2 şi 3

7

Slatina-Timiş

Caraş-Severin

1, 2 şi 3

8

Zorlenţu Mare

Caraş-Severin

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) şi c) şi ale art. 124 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare adresele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21.650 din 22 martie 2016, respectiv nr. 75.101 din 21 octombrie 2016 privind cantităţile de gaze naturale lunare totale pentru consumul clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017 şi transmise Direcţiei operator piaţă gaze naturale organizate în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A Mediaş, pentru a fi publicate prin afişare pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., îh temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. - (1) în sensul prezentului ordin, cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie reprezintă gazele naturale din producţia internă curentă, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, şi a cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către producătorii de gaze naturale, iar cantităţile de gaze naturale pentru consum CPET reprezintă cantităţile de gaze naturale din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei.

(2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) DOPGN - Direcţia operator piaţă gaze naturale organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A. Mediaş;

c) CPET - clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;

d) NC - clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;

e) CCR - clienţi casnici reglementaţi;

f) CCE - clienţi casnici eligibili;

g) PET - producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei.

Art. 2. - (1) Pentru perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017, cantitatea totală de gaze naturale pentru consum CPET este de 42.550.000,000 MWh.

(2) Cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pentru consum CPET, aferentă perioadei 1 aprilie 2016-31 martie 2017, stabilită de ANRE, comunicată DOPGN şi afişată pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., reprezintă cantitatea totală lunară minimă pe care producătorii de gaze naturale au obligaţia de a o pune cu prioritate la dispoziţia furnizorilor şi producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia de gaze naturale direct de la producători, pentru acoperirea necesarului de consum al CPET.

Art. 3. - (1) Cantitatea lunară minimă de gaze naturale pentru consum CPET, corespunzătoare fiecărui producător, aferentă perioadei 1 noiembrie 2016-31 martie 2017, se stabileşte de ANRE proporţional cu ponderea pe care o are estimarea cantităţii de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie a fiecărui producător în totalul estimărilor privind producţia internă, în conformitate cu informaţiile transmise de producători pentru perioada 1 aprilie 2016-31 martie 2017.

(2) Cantităţile prevăzute la alin. (1) se comunică DOPGN prin adresă semnată de preşedintele ANRE, în termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, şi se afişează pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A. În ziua comunicării.

(3) ANRE modifică, până în data de 21 a lunii anterioare lunii de livrare, cantitatea totală de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună lunar la dispoziţia furnizorilor şi producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia de gaze naturale direct de la producători pentru acoperirea necesarului de consum al CPET, atunci când:

a) din analiza necesarului total de consum estimat al CPET din producţie internă pentru luna următoare de livrare, a programelor de extracţie din depozitele de înmagazinare stabilite în conformitate cu prevederile art. 13 şi a capacităţilor tehnice de extracţie din depozitele de înmagazinare rămase disponibile pentru luna respectivă de livrare rezultă că diferenţa nu poate fi acoperită de cantitatea lunară de gaze naturale prevăzută la art. 2 alin. (2);

b) apar modificări de +/- 5% ale datelor estimate pentru luna următoare de livrare faţă de cele care au stat la baza determinării cantităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - (1) DOPGN determină ponderile cantităţilor de gaze naturale din producţie internă necesare fiecărui furnizor sau producător de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară numai pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, în vederea asigurării necesarului de consum pentru CPET, în totalul necesarului de consum pentru CPET aferent lunii respective de livrare.

(2) Determinarea ponderilor prevăzute la alin. (1) se realizează de DOPGN prin utilizarea necesarului de consum al CPET, transmis lunar de furnizori şi de producătorii de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producătorii de gaze naturale, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, şi a formulei următoare:

 

 

unde:

PQFcpet(i... n) - ponderea cantităţilor de gaze naturale din producţie internă necesare fiecărui furnizor sau producător de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară numai pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, în vederea asigurării necesarului de consum pentru CPET, în totalul necesarului de consum pentru CPET, aferent lunii respective de livrare;

NQFcpet(i... n) - cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă necesară fiecărui furnizor sau producător de energie termică care optează pentru achiziţia de gaze naturale necesare pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, pentru acoperirea

consumului CPET;

NQtotalCPET - cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă necesară furnizorilor sau producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia de gaze naturale necesare pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, pentru acoperirea

consumului CPET.

Art. 5. - DOPGN determină pentru fiecare furnizor cantităţile minime de gaze naturale din producţia internă necesare consumului CPET, proporţional cu necesarul acestora, conform formulei următoare:

 

 

unde:

QcurentFcpet (i...n) - cantitatea lunară minimă de gaze naturale din producţia internă, exprimată în MWh, cu trei zecimale, pe care producătorii au obligaţia să o pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor sau producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, necesară pentru acoperirea consumului de gaze naturale al CPET;

QCPET - cantitatea totală lunară minimă de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor sau producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, în scopul asigurării necesarului de consum, pentru CPET, pentru luna respectivă.

Art. 6. - Pentru perioada 1 noiembrie 2016 - 31 martie 2017, fiecare producător are obligaţia să pună cu prioritate la dispoziţie furnizorilor şi producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia de gaze naturale direct de la producători o cantitate minimă de gaze naturale din producţie internă pentru acoperirea necesarului de consum al CPET, stabilită de ANRE în conformitate cu prevederile art. 3.

Art. 7. - (1) în cazul în care un furnizor, care asigură în mod direct acoperirea consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, sau un producător de energie termică, care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, după caz, mandatează un alt furnizor pentru achiziţia cantităţilor de gaze naturale din producţie internă necesare pentru acoperirea consumului CPET şi/sau pentru extracţie din depozitele de înmagazinare, după caz, acesta va transmite DOPGN opţiunea respectivă, până în data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare.

(2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

a) denumirea furnizorului mandatat;

b) cantitatea de gaze naturale din producţie internă pentru care furnizorul are mandat să o achiziţioneze;

c) acceptul furnizorului mandatat pentru achiziţia respectivei cantităţi de gaze naturale din producţie internă necesară pentru acoperirea consumului CPET.

Art. 8. - (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017, până la data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare, operatorii de înmagazinare transmit lunar ANRE şi DOPGN următoarele:

a) programele de extracţie din depozitele de înmagazinare;

b) capacităţile tehnice de extracţie din depozitele de înmagazinare rămase disponibile pentru respectiva lună de livrare;

c) nivelul stocului rămas în depozitele de înmagazinare subterană după scăderea cantităţilor de gaze naturale aferente programului de extracţie transmis ANRE şi DOPGN.

(2) DOPGN publică lunar, până la data de 17 a lunii anterioare lunii de livrare, pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., următoarele informaţii primite de la operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale:

a) capacitatea de extracţie totală defalcată pentru cele două categorii, respectiv pentru CPET şi NC, pentru respectiva lună de livrare;

b) capacitatea tehnică de extracţie rămasă disponibilă pentru respectiva lună de livrare.

Art. 9. - (1) Până la ora 9,00 din data de 23 a lunii anterioare lunii de livrare, DOPGN afişează, pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., informaţiile determinate în conformitate cu prevederile art. 3 şi 5.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru luna noiembrie 2016, DOPGN afişează datele precizate la alin. (1) în condiţiile art. 3 alin. (2).

Art. 10. - (1) Producătorii sau operatorii economici afiliaţi acestora au obligaţia să pună la dispoziţia furnizorilor care asigură consumul CPET, furnizorilor mandataţi de către aceştia sau la dispoziţia producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia de gaze naturale necesare pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la aceştia, cantităţile minime din producţia internă determinate în conformitate cu prevederile art. 3 şi 5. Începând cu data afişării de către DOPGN a cantităţilor determinate în conformitate cu art. 3 şi 5 şi până cel târziu la sfârşitul lunii anterioare lunii de livrare, vor fi încheiate contracte/acte adiţionale distincte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale exclusiv din producţia internă pentru acoperirea necesarului de consum al CPET pentru luna de livrare şi/sau pentru extracţia din depozitele de înmagazinare subterană, după caz.

(2) Până la ora 16,00 a zilei de 23 a lunii anterioare lunii de livrare, atât furnizorii care asigură consumul CPET, furnizorii mandataţi de către aceştia şi producătorii de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, cât şi producătorii de gaze naturale au obligaţia să transmită la DOPGN cantităţile de gaze naturale aferente lunii de livrare ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare trimestriale sau anuale, confirmate de ambele părţi contractante.

(3) începând cu data de 23 a lunii anterioare lunii de livrare, furnizorii care asigură consumul CPET, furnizorii mandataţi de către aceştia şi producătorii de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, au obligaţia să transmită producătorilor/operatorilor economici afiliaţi acestora, până la ora 11,00 a fiecărei zile din perioada de încheiere a contractelor prevăzută la alin. (1), solicitări privind cantităţile necesare a fi achiziţionate pentru consumul CPET aferent lunii următoare, în vederea încheierii contractelor.

(4) Până la ora 14,00 a aceleiaşi zile, producătorii/operatorii economici afiliaţi acestora au obligaţia de a răspunde solicitărilor venite din partea furnizorilor care asigură consumul CPET, a furnizorilor mandataţi de către aceştia sau a producătorilor de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători.

(5) Până la ora 15,00 a aceleiaşi zile, atât furnizorii care asigură consumul CPET sau furnizorii mandataţi de către

aceştia, cât şi producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora au obligaţia de a transmite la DOPGN cantităţile contractate pentru CPET aferent lunii următoare de livrare, inclusiv cantităţile de gaze naturale ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare trimestriale sau anuale, confirmate de ambele părţi contractante. În cazul în care un furnizor mandatat achiziţionează gaze naturale pentru unul sau mai mulţi furnizori care asigură consumul CPET, acesta are obligaţia să transmită cantităţile contractate pentru fiecare furnizor beneficiar în parte.

(6) DOPGN actualizează zilnic şi publică pe site-ul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., până la ora 9,00 a zilei următoare, situaţia cantităţilor rămase necontractate ale fiecărui producător de gaze naturale, furnizor sau mandatat al furnizorului care asigură consumul CPET şi producător de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători.

(7) Procedura de contractare a cantităţilor QcurentFcpet (i...n) se reia zilnic în limita perioadei de încheiere a contractelor prevăzută la alin. (1).

(8) în prima zi a lunii de livrare, DOPGN afişează pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. situaţia centralizată a cantităţilor de gaze naturale rămase necontractate atât de către furnizorii care asigură consumul CPET, de furnizorii mandataţi de aceştia, de către producătorii de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, cât şi de către producătorii de gaze naturale sau de către operatorii economici afiliaţi acestora, în conformitate cu informaţiile primite în condiţiile prezentului articol.

(9) în condiţiile prevăzute la alin. (8), DOPGN transmite ANRE, atât în format letric, cât şi în format electronic editabil, situaţia centralizată a cantităţilor contractate de furnizorii care asigură consumul CPET, de furnizorii mandataţi de aceştia, de producătorii de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, de producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliaţi acestora.

Art. 11 - (1) în termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, pe baza informaţiilor transmise de către producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi acestora, furnizorii care asigură consumul CPET şi furnizorii mandataţi de către aceştia şi producătorii de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014, DOPGN desfăşoară următoarele activităţi:

a) analizează situaţia livrărilor, a consumurilor efective, a extracţiei gazelor naturale din producţie internă aferente CPET din depozitele de înmagazinare subterană;

b) calculează cantităţile de gaze naturale din producţie internă consumate efectiv de către CPET, defalcate pe furnizori, furnizori mandataţi şi/sau producători de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători;

c) întocmeşte un raport privind cantităţile de gaze naturale din producţia internă extrase din depozitele de înmagazinare subterană de fiecare furnizor care asigură consumul CPET, furnizor mandatat de acesta sau producător de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, cu specificarea acestuia;

d) calculează cantităţile de gaze naturale aferente CPET rămase disponibile în depozitele de înmagazinare la sfârşitul lunii respective.

(2) DOPGN afişează informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A., în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) în termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, DOPGN transmite AN RE situaţia cantităţilor de gaze naturale contractate de fiecare furnizor care asigură consumul CPET sau furnizor mandatat de acesta şi de fiecare producător de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, cu defalcarea cantităţilor de gaze naturale pe fiecare producător sau operator economic afiliat acestuia în parte.

Art. 12. - În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, fiecare furnizor care asigură consumul CPET sau furnizor mandatat de către acesta şi fiecare producător de energie termică care optează pentru achiziţia cantităţii de gaze naturale necesară pentru producerea energiei termice în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, direct de la producători, are obligaţia de a transmite la ANRE, pe fax şi prin e-mail, în format electronic editabil, o situaţie a cantităţilor efectiv vândute şi achiziţionate, după caz, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, cu specificarea preţurilor şi a cantităţilor defalcate pentru CCR, CCE, PET şi pentru piaţa concurenţială, după caz.

Art. 13. - În cazul solicitărilor suplimentare de extracţie faţă de cele stabilite prin programele de extracţie a gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană, capacităţile de extracţie vor fi alocate de către operatorii de înmagazinare având în vedere următoarea ordine de prioritate:

a) furnizorilor care au constituit stocuri în depozitele de înmagazinare subterană în ciclul 2016-2017, necesare acoperirii consumului clienţilor finali casnici, înmagazinate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale, la nivelul solicitărilor acestora, în

cazul în care există suficientă capacitate de extracţie disponibilă, respectiv proporţional cu ponderea stocului rămas în depozitele de înmagazinare subterană aferent fiecărui furnizor, în cazul în care capacitatea de extracţie rămasă este insuficientă;

b) furnizorilor care au constituit stocuri în depozitele de înmagazinare subterană în ciclul 2016-2017, necesare acoperirii consumului clienţilor finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, înmagazinate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016, la nivelul solicitărilor acestora, în cazul în care există suficientă capacitate de extracţie disponibilă, respectiv proporţional cu ponderea stocului rămas în depozitele de înmagazinare subterană aferent fiecărui furnizor, în cazul în care capacitatea de extracţie rămasă este insuficientă;

c) furnizorilor care au constituit stocuri în depozitele de înmagazinare subterană în ciclul 2016-2017, necesare acoperirii consumului clienţilor finali noncasnici, înmagazinate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016, la nivelul solicitărilor acestora, în cazul în care există suficientă capacitate de extracţie disponibilă, respectiv proporţional cu ponderea stocului rămas în depozitele de înmagazinare subterană aferent fiecărui furnizor, în cazul în care capacitatea de extracţie rămasă este insuficientă;

d) operatorului SNT - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT.

Art. 14. - Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi acestora, furnizorii de gaze naturale care asigură în mod direct acoperirea consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, sau furnizorii mandataţi de către aceştia, producătorii de energie termică, operatorii de înmagazinare şi DOPGN duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE urmăresc respectarea acestora.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2014 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 941 din 22 decembrie 2014.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 74.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.