MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 854/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 854         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

336. - Decizie privind eliberarea domnului Dragoş-Cristian Dinu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.117. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare

 

1.179. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia

 

2.994. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dragoş-Cristian Dinu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş-Cristian Dinu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2016.

Nr. 336.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare,

având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare şi ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2005 1 pentru aprobarea D.I.-7, Regulamentul privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. M.117.


1) Ordinul ministrului apărării nr. M.63/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectarul de apărare a ţării şi securitate naţională.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică cimitirelor militare aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia mormintelor şi operelor comemorative de război care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice şi care se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.

(2) în sensul prezentului regulament, prin cimitir militar se înţelege suprafaţa de teren aflată în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situată în intravilanul sau extravilanul localităţii, destinată înhumării.

Art. 2. - Cimitirele militare sunt administrate de structuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, care au prevăzute în statele de organizare formaţiuni/grupe de lucru cu atribuţii în acest scop.

Art. 3. - Administrarea cimitirelor militare constă în evidenţa atribuirii locurilor de înhumare şi a decedaţilor înhumaţi, întreţinerea împrejmuirilor şi a căilor de acces, asigurarea pazei, utilităţilor, a serviciilor de înhumare/deshumare, precum şi executarea unor lucrări funerare.

Art. 4. - (1) în cimitirele militare pot fi înhumate, la cererea familiei, următoarele categorii de persoane:

a) cadrele militare aflate în activitate la data decesului;

b) cadrele militare în rezervă provenite din rândul cadrelor militare în activitate, pensionarii militari şi foştii pensionari militari de invaliditate;

c) cadrele militare în rezervă mobilizate/concentrate, decedate în perioada mobilizării, stării de război sau instituirii stării de asediu, dacă decesul s-a produs în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar obligatoriu, precum şi fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată;

d) soldaţii şi gradaţii profesionişti aflaţi în activitate la data decesului sau după trecerea acestora în rezervă ca urmare a atingerii limitei de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate;

e) militarii în termen, pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, dacă decesul s-a produs în timpul şi din cauza serviciului militar;

f) personalul civil contractual şi persoanele care fac parte din categoria funcţionarilor publici angajaţi ai Ministerului Apărării Naţionale la data decesului sau care s-au pensionat din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

g) personalul clerical din Ministerul Apărării Naţionale;

h) veteranii de război, văduvele/văduvii de război şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului;

i) membrii de familie ai celor prevăzuţi la lit. a)-h), respectiv soţia/soţul şi copiii acestora, în situaţia în care se solicită înhumarea într-un loc anterior repartizat pe care sunt amenajate lucrări funerare pentru înhumarea mai multor decedaţi;

j) părinţii celor prevăzuţi la lit. a)-h), precum şi părinţii soţului/soţiei acestora, în situaţia în care nu se solicită alt loc de înhumare;

k) alţi decedaţi, în limita a maximum 5% din numărul de locuri disponibile.

(2) în cazul recăsătoririi cu altă persoană care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la lit. a)-h), fostul soţ/fosta soţie nu poate beneficia de prevederile de la lit. i).

(3) Pentru personalul care nu are membri de familie specificaţi la art. 4 alin. (1) lit. i) şi j), înhumarea acestora se execută în baza dispoziţiei comandantului/şefului unităţii militare care administrează cimitirul militar.

Art. 5. - (1) Pentru persoanele decedate prevăzute la art. 4 alin. (1) se atribuie un singur loc de înhumare.

(2) Prin loc de înhumare se înţelege suprafaţa de teren din cimitirul militar, cu dimensiunile de 2,50 m x 1,20 m, măsurate la nivelul solului, aflată în evidenţă sub un număr unic atribuit.

(3) Locurile de înhumare se individualizează prin indicarea parcelelor, figurilor, rândurilor, numerotate prin cifre şi litere, cu intervale de 0,20-0,50 m între acestea.

 

CAPITOLUL II

Repartizarea şi concesionarea locurilor de înhumare.

Exhumarea

 

SECŢIUNEA 1

Repartizarea locurilor de înhumare

 

Art. 6. - Locurile de înhumare în cimitirele militare se pot repartiza la momentul decesului sau anticipat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, pe o perioadă de 7 ani, termen adus, sub semnătură, la cunoştinţa solicitantului.

Art. 7. - Repartizarea locurilor de înhumare la momentul decesului, pentru cei prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din prezentul regulament, se face cu aprobarea comandanţilor/şefilor structurilor care administrează cimitirele militare.

Art. 8. - Repartizarea locurilor de înhumare la momentul decesului se face pe baza cererii înaintate de familia celui decedat, la care se anexează documentele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Repartizarea locurilor de înhumare cu anticipaţie se face pentru persoanele cu drept de înhumare în cimitirele militare, din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-h), pe baza cererii acestora, adresată personal sau prin împuternicit, în următoarele situaţii:

a) la momentul trecerii în rezervă a cadrelor militare în activitate, a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi al pensionării funcţionarilor publici/salariaţilor civili;

b) când persoana îndreptăţită a împlinit vârsta de 50 de ani;

c) când persoana îndreptăţită suferă de o boală gravă sau incurabilă, pe baza unui certificat medical;

d) în alte situaţii motivate, în limita locurilor disponibile;

e) când persoana îndreptăţită nu mai are urmaşi legali, pe baza unei declaraţii autentificate de un notar public.

(2) Repartizarea locurilor de înhumare, cu anticipaţie, pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către comandanţii/şefii structurilor care administrează cimitirele militare, pe baza propunerilor comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare, numite prin ordin de zi pe unitate;

(3) Componenţa şi modul de funcţionare a comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare cu anticipaţie a locurilor de înhumare, prevăzută la art. 9 alin. (2), se stabilesc pe baza unei proceduri aprobate de comandanţii/şefii structurilor care administrează cimitirele militare.

Art. 10. - (1) Cererile de repartizare a locurilor de înhumare se depun la administratorul cimitirului militar şi se soluţionează în timpul prevăzut de reglementările legale în vigoare, în cazul celor cu anticipaţie şi în timpul cel mai scurt, în raport cu urgenţa înhumării, în cazul când vizează o persoană decedată.

(2) Contestaţiile privind modul de soluţionare a cererilor se formulează în scris, adresându-se comandanţilor/şefilor structurilor care administrează cimitirul militar, şi se soluţionează în timpul cel mai scurt, în raport cu urgenţa înhumării, de către comisii numite de aceştia, din care face parte şi un consilier juridic care asigură asistenţa juridică respectivelor structuri.

Art. 11. - Locurile de înhumare în Cimitirul Militar Ghencea III din garnizoana Bucureşti, din cota celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se repartizează conform art. 6-10, în baza unei adeverinţe eliberate de structura desemnată în acest scop de instituţia din care face/a făcut parte persoana ori soţul/soţia sau copiii acesteia, beneficiari ai locului de înhumare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Concesionarea locurilor de înhumare

 

Art. 12. - (1) Pentru continuitate, locurile de înhumare pot fi concesionate, oricând în decursul perioadei de repartizare temporară de 7 ani, precum şi după expirarea acestei perioade, dacă osemintele nu au fost exhumate în condiţiile legii.

(2) Locurile de înhumare pot fi concesionate pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, o singură dată, cu încă 49 de ani.

(3) în cazul contractelor de concesiune încheiate pe o perioadă de 25 de ani, anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, la solicitarea concesionarilor se pot încheia acte adiţionale prin care să se prelungească termenul până la 49 de ani sau se pot încheia noi contracte la expirarea perioadei.

(4) Concesionarea se solicită de către beneficiarul locului de înhumare sau de membrii familiei decedatului care au drept de înhumare şi se aprobă de către comandanţii/şefii structurilor care administrează cimitirele militare.

(5) Actul juridic care se încheie pentru a da dreptul la concesiune este contractul de concesiune care se supune dispoziţiilor legale privitoare la dreptul de concesiune.

(6) Termenul de „concesiune” care se utilizează în conţinutul prezentului regulament se supune aceloraşi prevederi din Codul civil menţionate la alin. (5).

Art. 13. - Dacă decesul intervine la mai puţin de 7 ani faţă de termenul de expirare a concesiunii, acesta se prelungeşte cu perioada corespunzătoare asigurării termenului de 7 ani pentru înhumare, dacă nu intervine o concesiune.

Art. 14. - Concesiunea nu este transmisibilă către terţi, sub sancţiunea anulării.

Art. 15. - Dreptul de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) când concesionarul nu achită taxa de concesiune;

b) când concesionarul nu achită, timp de 3 ani consecutiv, taxele anuale pentru întreţinere, deşi a fost somat în acest sens de administraţia cimitirului, în scris sau prin anunţ în presă;

c) când concesionarul renunţă, în scris, la concesiune, în favoarea administraţiei cimitirului militar, fără pretenţii;

d) când mormintele sunt neîngrijite sau părăsite, fără însemne funerare, pe o perioadă mai mare de 3 ani, iar concesionarul, deşi somat de două ori de administraţia cimitirului, în scris sau prin anunţ în presă, nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei juridice a concesiunii în termen de 6 luni de la ultima somaţie;

e) la expirarea termenului din contractul de concesiune;

f) când concesionarul a decedat şi nu are moştenitori legali.

Art. 16. - În contractul de concesiune, în baza prevederilor

prezentului regulament, se precizează obligaţiile părţilor privind îngrijirea locului concesionat şi condiţiile în care se pierde dreptul de concesiune.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Exhumarea

 

Art. 17. - (1) Dacă la expirarea termenului de atribuire temporară a locului de înhumare, conform prevederilor art. 6 din prezentul regulament, membrii de familie cu drept de înhumare nu solicită concesionarea locului de înhumare, osemintele celor decedaţi pot fi exhumate şi depuse în ansamblul funerar, în funcţie de numărul de locuri disponibile, în locul stabilit de familie.

(2) Exhumarea se face cu participarea familiei sau a preotului şi a unei persoane din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, desemnaţi de comandantul/şeful structurii care administrează cimitirul militar.

Art. 18. - (1) Exhumarea se face, din oficiu, de către administraţia cimitirului militar, în situaţia neprezentării familiei decedatului, înştiinţată în prealabil pe următoarele căi:

a) comunicare în scris, cu 6 luni înaintea termenului de exhumare;

b) anunţ public în presă, cu 45 de zile înainte de împlinirea termenului de exhumare.

(2) La exhumarea din oficiu, osemintele se strămută şi se păstrează, pe termen nelimitat, în ansamblul funerar al cimitirului, într-un săculeţ pe care se menţionează numele decedatului, numărul locului de înhumare, data şi numărul procesului-verbal de exhumare.

Art. 19. - Dacă familia decedatului strămută osemintele într-un alt cimitir, locul de înhumare rămâne la dispoziţia administraţiei cimitirului militar.

 

CAPITOLUL III

Executarea şi întreţinerea lucrărilor funerare.

Deschiderea mormintelor

 

SECŢIUNEA 1

Executarea lucrărilor funerare

 

Art. 20. - (1) Lucrările de construcţii funerare care se pot executa în cimitirele militare, pe locurile de înhumare, sunt:

a) lucrări funerare supraterane, respectiv însemnele, bordurile, împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrări de artă pentru înhumare;

b) lucrări funerare subterane, respectiv criptele pentru locuri de înhumare cu 2-4 niveluri;

c) însemne Itinerare comemorative.

(2) Gropile la locurile de înhumare neamenajate cu cripte trebuie să aibă o adâncime de minimum 2,00 m, înhumându-se o singură persoană.

(3) Lucrările de construcţii funerare cu cripte se execută numai pe locurile repartizate/concesionate.

(4) Lucrările de construcţii funerare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se execută conform schiţelor prevăzute în anexele nr. 2-4, cu avizul administraţiei cimitirului, cele supraterane trebuind să se încadreze în arhitectura cimitirului, fiind interzise executarea şi amplasarea celor care contravin legii.

(5) însemnele funerare sunt cele specifice credinţei decedatului.

Art. 21. - (1) Aprobarea pentru executarea lucrărilor funerare se dă de comandanţii/şefii structurilor care administrează cimitirele militare, cu avizul administraţiei cimitirului.

(2) Lucrările de construcţii funerare se execută în termen de cel mult 3 ani de la data obţinerii aprobării, la expirarea termenului aceasta pierzându-şi valabilitatea.

Art. 22. - (1) Lucrările de construcţii funerare se pot executa de beneficiar în regie proprie sau de persoane fizice/juridice autorizate, după caz.

(2) Executantul lucrărilor de construcţii funerare are obligaţia să protejeze mormintele şi construcţiile învecinate, spaţiile verzi, căile de acces şi să evacueze deşeurile rezultate, conform normelor legale.

(3) Contravaloarea utilităţilor şi materialelor de orice fel necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii funerare şi a însemnelor funerare, prevăzute la art. 20 din prezentul regulament, se suportă de către beneficiar.

Art. 23. - Construcţiile executate sunt proprietatea beneficiarului dreptului de folosinţă/concesiune, urmând ca, la încetarea acestuia:

a) să le desfiinţeze şi să elibereze terenul, pe cheltuiala sa;

b) să le înstrăineze altei persoane care a primit dreptul de folosinţă temporară a locului de înhumare pe care se află construcţia;

c) să le cedeze fără plată administraţiei cimitirului militar.

Art. 24. - (1) în cazul în care categoriile de personal cu drept

de înhumare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-h) nu au moştenitori legali sau testamentari, lucrările funerare executate pe locurile de înhumare trec în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie,

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), construcţiile pot fi desfiinţate din oficiu şi valorificate de către administraţia cimitirului militar.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Întreţinerea lucrărilor funerare

 

Art. 25. - (1) Familia decedatului, pentru care s-a repartizat un loc de înhumare într-un cimitir militar, este obligată să îngrijească în mod corespunzător mormântul, această obligaţie aducându-se la cunoştinţă de către administraţia cimitirului militar, odată cu acordarea aprobării de înhumare.

(2) La cererea familiei decedatului, îngrijirea mormintelor se poate face de personalul din cadrul administraţiei cimitirului militar, contra cost, la tarife stabilite, în condiţiile legii.

Art. 26. - Lucrările funerare care fac parte din patrimoniul cultural naţional se desfiinţează numai cu avizul organelor competente.

Art. 27. - Cu prilejul unor zile festive sau sărbători religioase, comandanţii/şefii structurilor care administrează cimitirele militare pot desemna militari din unităţile sau formaţiunile militare din garnizoana pe raza căreia se află cimitirul militar, care să participe la efectuarea unor lucrări de întreţinere, fără a se afecta programul de pregătire al acestora.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Deschiderea mormintelor

 

Art. 28. - Deschiderea mormintelor se poate face, cu avizul centrului sanitar şi antiepidemic teritorial, în următoarele situaţii:

a) în mod excepţional, la reînhumarea în alt loc, la cererea familiei decedatului, numai după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi doar în perioada 1 noiembrie-31 martie;

b) la împlinirea a 7 ani de la înhumare;

c) în condiţiile legii, la solicitarea parchetului sau pentru punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti.

Art. 29. - (1) Deschiderea mormintelor se face în prezenţa familiei, a reprezentantului administraţiei cimitirului şi a preotului, iar operaţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a decedaţilor înhumaţi.

(2) în cazul în care s-a solicitat şi s-a aprobat concesionarea locului de înhumare, decedatul poate fi reînhumat în aceiaşi loc.

(3) în situaţia prevăzută la art. 28 lit. c), decedatul este reînhumat în acelaşi loc, dacă nu a expirat termenul de 7 ani de la data înhumării, chiar şi în cazul în care nu s-a solicitat concesionarea locului.

(4) în situaţia neparticipării familiei, se întocmeşte un act de constatare şi se face inventarul obiectelor şi lucrărilor găsite la mormânt.

 

CAPITOLUL IV

Administrarea cimitirelor militare

 

Art. 30. - Personalul necesar administrării cimitirelor militare formează administraţia cimitirelor şi se asigură prin grija comandanţilor/şefilor structurilor care le au în administrare.

Art. 31. - (1) Administraţia cimitirului militar are obligaţia să solicite, ierarhic, sprijinul pentru asigurarea întreţinerii construcţiilor, instalaţiilor, spaţiilor verzi, drumurilor şi aleilor existente, a dotării cu materiale şi a pazei.

(2) Administraţia cimitirului militar răspunde de ordinea, curăţenia şi paza acestuia, precum şi de desfăşurarea tuturor ritualurilor, conform cutumelor religioase.

(3) în măsura în care nu se pot efectua obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), acestea se pot realiza în baza unui contract de servicii încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

(4) Asistenţa religioasă în cimitirele militare se asigură, la solicitarea familiei celui decedat, de către preoţi militari din garnizoanele pe raza cărora se află cimitirele militare sau de către preoţi civili deservenţi ai cultelor recunoscute.

(5) Organizarea activităţilor cu caracter religios se face conform recomandării preotului.

Art. 32. - (1) Administraţia cimitirului militar asigură supravegherea tuturor activităţilor care se desfăşoară în incinta acestora, în scopul prevenirii profanării însemnelor funerare şi a mormintelor, a sustragerii de obiecte funerare, precum şi pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi a celor de securitate şi sănătate în muncă.

(2) Orice incident de natura celor prevăzute la alin. (1) se raportează de îndată comandantului/şefului structurii care administrează cimitirul militar.

Art. 33. - (1) înaintea înhumării, la cererea familiei, sicriele cu decedaţi se pot depune în ansamblurile funerare, bisericile sau capelele din incinta cimitirelor militare.

(2) Depunerea sicrielor cu decedaţi se poate face cu cel mult 72 de ore înainte de înhumare.

(3) în situaţia decesului cauzat de o boală contagioasă, sicriele cu decedaţii se depun doar cu avizul direcţiei de sănătate publică, respectându-se regulile sanitar-epidemiologice, iar înhumarea se face într-un termen cât mai scurt.

(4) în lipsa avizului prevăzut la alin. (3), înhumarea se face imediat.

Art. 34. - La administraţia cimitirului militar se păstrează următoarele documente:

a) planul de sistematizare;

b) registrul de evidenţă a decedaţilor înhumaţi;

c) registrul de procese-verbale şi/sau actul de constatare;

d) registrul de evidenţă a concesiunilor;

e) carnetul chitanţier;

f) arhiva cu declaraţiile urmaşilor pentru luarea la cunoştinţă a termenului de exhumare a decedatului.

 

CAPITOLUL V

Folosirea cimitirelor militare din garnizoana Bucureşti

 

Art. 35. - Cimitirele militare din garnizoana Bucureşti sunt:

a) Cimitirul Militar Ghencea I;

b) Cimitirul Militar Ghencea li - Domneşti;

c) Cimitirul Militar Ghencea III;

d) Cimitirul Eroilor Neamului 1916-1919.

Art. 36. - În Cimitirul Eroilor Neamului 1916-1919 nu se fac înhumări.

Art. 37. - Ansamblul funerar al cimitirului militar se foloseşte pentru:

a) ceremonii religioase şi militare, cu prilejul zilelor festive;

b) depunerea sicrielor cu decedaţi înainte de înhumare;

c) păstrarea osemintelor sau a urnelor cu cenuşa celor decedaţi.

Art. 38. - Osemintele celor deshumaţi şi urnele cu cenuşa celor incineraţi se depun în nişe în ansamblul funerar, pe termen nelimitat.

Art. 39. - Nişele se prevăd cu plăci cu însemne, conform modelului aprobat de comandantul/şeful structurii care administrează cimitirul militar.

Art. 40. - Depunerea în ansamblul funerar a sicrielor, osemintelor şi a urnelor se aprobă de către comandantul/şeful structurii care administrează cimitirul militar,

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 41. - (1) Transportul decedaţilor aduşi din alte localităţi se face după îmbălsămare, în sicrie impermeabile şi închise etanş, utilizându-se materiale absorbante.

(2) în cazurile de deces datorat bolilor transmisibile, carantinabile, transportul decedaţilor se face numai cu avizul sanitar de transport, eliberat de autorităţile de sănătate publică.

Art. 42. - (1) Accesul autovehiculelor cu capacitate de transport mai mare de 5 tone este permis numai cu acordul administraţiei cimitirului militar şi se face doar pe alei carosabile.

(2) Aleile carosabile din incinta cimitirelor militare se prevăd, după caz, cu semne de circulaţie.

Art. 43. - Transportul materialelor de construcţii şi evacuarea deşeurilor rezultate ca urmare a executării lucrărilor funerare se face cu autovehicule sub 1,5 tone sau manual, cu roabe sau tărgi, de către executantul lucrării.

Art. 44. - Nerespectarea regulilor privind protejarea spaţiilor verzi, a căilor de acces şi a integrităţii mormintelor învecinate se poate sancţiona inclusiv cu interzicerea executării lucrărilor funerare.

Art. 45. - Comandanţii/Şefii structurilor care administrează cimitirele militare stabilesc pe baza unor tarife afişate la loc vizibil la administraţia cimitirului/similar:

a) taxa de întreţinere care reprezintă contravaloarea serviciilor prestate/asigurate;

b) contravaloarea lucrărilor efectuate de personalul Ministerului Apărării Naţionale;

c) redevenţa/taxa pentru concesiune.

Art. 46. - Dreptul de înhumare în cimitirele militare nu poate fi acordat persoanelor condamnate prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni contra securităţii naţionale ori infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate sau infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, şi nici celor care au fost condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare.

Art. 47. - (1) înfiinţarea, extinderea sau realizarea de cimitire militare/parcele militare în cimitirele civile se face conform legii.

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru funcţionarea cimitirelor militare se suportă din bugetele aprobate ale ordonatorilor de credite în subordinea cărora se află.

Art. 48. - (1) Programul de funcţionare a cimitirelor militare este zilnic între orele 8,00-21,00.

(2) Programul de lucru cu publicul al administraţiei cimitirului este următorul:

a) de luni până vineri inclusiv, între orele 8,00-16,00;

b) sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale, între orele 8,00-12,00.

(3) Accesul în incinta cimitirului militar nu face obiectul anexei nr. 3 la R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016.*)

Art. 49. - (1) Accesul persoanelor care execută lucrări funerare în cimitirele militare este permis în timpul programului de funcţionare, cu excepţia zilelor de duminică şi a sărbătorilor legale.

(2) Lucrările funerare pentru cazurile de deces se pot executa oricând în timpul programului de funcţionare a cimitirului militar.

Art. 50. - Programul de funcţionare şi condiţiile de acces în cimitirele militare se afişează la loc vizibil, la intrarea în cimitir.

Art. 51. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Lista documentelor necesare pentru repartizarea locurilor de înhumare la deces

 

1. Adeverinţă de înhumare eliberată de oficiul stării civile care a înregistrat decesul

2. Adeverinţă eliberată de centrul sanitar epidemiologie teritorial, pentru depunerea sicrielor cu corpurile celor decedaţi, până la înhumare, în ansamblul funerar, biserica sau capela din cimitirul militar

3. Adeverinţă din partea unităţii militare, pentru cadrele militare aflate în activitate la data decesului

4. Talon de plată, pentru pensionarii militari

5. Adeverinţă eliberată de asociaţia locală a veteranilor de război, pentru veteranii de război şi văduvele/văduvii de război

6. Acte care dovedesc calitatea de membru de familie

7. Declaraţie pe propria răspundere a urmaşului legal sau a persoanei care solicită înhumarea, prin care se precizează că:

a) a luat la cunoştinţă de faptul că locul de înhumare se atribuie temporar pe o perioadă de 7 ani;

b) decedatul nu intră sub incidenţa art. 46 din prezentul regulament;

c) are cunoştinţă de prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii.

8. Copie a certificatului de deces eliberat de ofiţerul stării civile care a înregistrat decesul

9. Aviz sanitar de înhumare/transport, eliberat de către direcţia de sănătate publică teritorială, în cazul persoanelor decedate în alte localităţi decât aceea în care urmează să aibă loc înhumarea

10. Certificat de îmbălsămare, în cazul persoanelor decedate depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii funerare/capele

11. Aviz eliberat de direcţia de sănătate publică teritorială, în cazul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase şi care vor fi depuse în sălile de ceremonii funerare/capele înainte de înhumare

12. Adeverinţă eliberată de instituţia din care face/a făcut parte persoana ori soţul/soţia sau copiii acesteia, beneficiară a locului de înhumare, din care să rezulte statutul de angajat/fost angajat.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

SCHIŢA BORDURILOR PENTRU MORMÂNT

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

la regulament

 

SCHIŢA PLĂCILOR DE MOZAIC SAU MARMURĂ

 

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

la regulament

 

 

 

 

SCHIŢA LUCRĂRILOR PENTRU AMENAJAREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE CU 2-4 CRIPTE SUPRAPUSE

CRIPTĂ CU 2 NIVELURI SI PLANŞEU

 

 

CRIPTĂ CU 3 NIVELURI SI PLANŞEU

 

 

CRIPTĂ CU 2+2 NIVELURI SI PLANŞEU DUBLU

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.847 din 23 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 5.402 din 23 iunie 2016, Decizia etapei de încadrare nr. 86 din 28 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.086 din 26 mai 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 54.462 din 9 iunie 2016, punctele de vedere ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 şi 224.972 din 16 iunie 2016, Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 28.740/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.179.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (8) din titlul I din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România care generează venituri impozabile.

(2) înregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiare ale activităţilor de la alin. (1), îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepţie, persoanele juridice române şi persoanele juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal central competent pentru administrare.

(3) Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Art. 2. - Contractele/Documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi de persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării, potrivit prezentelor dispoziţii.

Art. 3. - (1) înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României de la art. 1 se realizează prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 017 „Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”, cod MFP 14.13.01.40/n, prevăzut în anexa nr. 1, fără a fi însoţit de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.

(2) Declaraţia se completează şi se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

(3) Declaraţia se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal central competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

(4) în situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaraţii, având bifată căsuţa „Declaraţie de menţiuni”, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 4. - Organul fiscal central competent organizează evidenţa contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, într-un Registru al contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului prevăzut la art. 3 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridic» străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 20 octombrie 2016.

Nr. 2.994.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE

DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR/ DOCUMENTELOR CARE JUSTIFICĂ PRESTĂRILE EFECTIVE DE SERVICII PE TERITORIUL ROMÂNIEI, INIŢIALE/ADIŢIONALE (CONEXE), ÎNCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE STRĂINE SAU PERSOANE FIZICE NEREZIDENTE

Nr. de operator de date

cu caracter personal 759

017

 

Anul

 

 

 

 

 

 

 

 

  Declaraţie de menţiuni*)

 

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Denumire/Nume, Prenume:

Cod  identificare fiscală:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Judeţ:

 

 

 

Sector:

Localitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada:

 

 

 

Nr.:

Bloc:

Scara:

Etaj:

Ap.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod poştal:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR FIZICE SAD JDRIDICE STRĂINE

Denumire/ Nume, Prenume:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Statul de rezidenţă :

 

 

 

Localitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa completă în ţara de rezidentă :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DATE DESPRE CONTRACTUL / DOCUMENTUL CARE JUSTIFICĂ PRESTĂRILE EFECTIVE DE SERVICII PE TERITORIUL ROMÂNIEI

a. CONTRACTUL/DOCUMENTUL CARE JUSTIFICĂ PRESTĂRILE EFECTIVE DE SERVICII PE TERITORIUL ROMÂNIEI, INIŢIAL

Nr.

 

 

Data:

........../ ........../ ..........

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de desfăşurare a activităţii:

de la:

 

până la :

........../ ........../ ..........

 

 

Locul unde se desfăşoară efectiv activitatea:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Judeţ:

 

 

 

Localitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa completă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectul de activitate: ...........................................................................................................

............................................................................................................................................

 

b. CONTRACTUL/ DOCUMENTUL CARE JUSTIFICA PRESTĂRILE EFECTIVE DE SERVICII PE TERITORIUL ROMÂNIEI, ADIŢIONAL (CONEX)

Nr.

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de desfăşurare a activităţii:

de la:

 

până la:

........../ ........../ ..........

 

 

 

 

 

 

 

Perioada totală de desfăşurare a activităţii:

de la:

 

până la:

........../ ........../ ..........

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Nume, Prenume: ........................................

Semnătura ........................................

Funcţia: ........................................

 

 

LOC REZERVAT ORGANULUI FISCAL

 

Nr. înregistrare:

 

 

Data:

........../ ........../ ..........

 

 


*) Căsuţa se bifează cu”X”, iar declaraţia de menţiuni se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

 

Cod MFP: l4.13.0l.40/n

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL

contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

 

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Părţile contractante

Numărul contractului/ documentului care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României

Obiectul de

activitate

Perioada pentru care se desfăşoară activitatea

Perioada totala de desfăşurare a activităţii

Locul unde se desfăşoară efectiv activitatea

Persoana juridică română/fizică rezidentă/ persoana juridică străină care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent sediu permanent desemnat

Persoana juridică străină/ persoana fizică nerezidentă

Contract/ Document iniţial

Contract/ Document adiţional

(conex)

de la

(zz/ll/aaaa)

până la

(zz/ll/aaaa)

de la

(zz/ll/aaaa)

până la

(zz/ll/aaaa)

Judeţ

Localitate

Adresa

Denumire/ Nume,

prenume

CIF

Denumire/

Nume,

prenume

Adresa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a „Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”

 

„Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente” (017)

1. Denumire: „Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente” (017)

2. Cod: 14.13.01,40/n

3. Format: A4/t2

4. Se tipăreşte: - pe ambele feţe;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la înregistrarea contractelor/documentelor încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.

8. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabilii persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat.

9. Circulă: în format hârtie, în două exemplare (un exemplar la organul fiscal central competent şi un exemplar la contribuabil) sau în format electronic, la organul fiscal central competent.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.