MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 849/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

756. - Hotărâre pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.593. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A şi privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcţiune şi a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

 

2.595. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu

 

2.598. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

5.446. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare de conducere

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

592. - Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

315. - Decizie privind înfiinţarea Departamentului inspecţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.002. - Decizie privind sancţionarea Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Rectificări la:

 - Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, cu sediul în Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sectorul 2.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului şi constituie sistemul administraţiei penitenciare.

(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot fi furnizori de servicii sociale, în condiţiile legii.

(4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici şi din personal contractual.

(5) Finanţarea sistemului administraţiei penitenciare se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

Art. 2. - (1) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplică strategia Guvernului României în ceea ce priveşte executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti.

(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor contribuie la asigurarea apărării, ordinii publice şi a securităţii naţionale prin organizarea pazei, escortării, însoţirii, supravegherii şi aplicării regimului de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă şi în secţiile speciale de arestare preventivă, prin organizarea activităţilor de reintegrare socială a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv, precum şi prin activităţi de prevenire a criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar, desfăşurate potrivit legii.

Art. 3. - În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor cooperează cu instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţii şi organizaţii neguvemamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Art. 4. - Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine este coordonată de către ministrul justiţiei.

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea funcţionării Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa, ministrul justiţiei, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu consultarea sau la iniţiativa directorilor unităţilor subordonate, aprobă prin ordin statele de organizare, organigramele şi tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă.

(2) Normele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă pentru unităţile din sistemul penitenciar se aprobă prin ordin de către ministrul justiţiei.

Art. 6. - (1) în realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor exercită următoarele atribuţii:

a) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate în unităţile din subordinea sa, pronunţate de instanţele judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă asigurarea pazei, escortării, însoţirii şi supravegherii deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa;

c) elaborează strategia de aplicare a regimului de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, urmăreşte transpunerea ei în practică, potrivit principiilor privind respectarea demnităţii umane, exercitarea drepturilor de către deţinuţi, persoane internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa, interzicerea supunerii la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum şi interzicerea discriminării;

d) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de evidenţă nominală şi statistică a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa;

e) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă folosirea la muncă a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa;

f) controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare â deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa, la prezentarea acestora în faţa instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală, precum şi în cazul transferului în alte locuri de deţinere;

g) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate, potrivit legii, de unităţile

subordonate privind preluarea sau predarea la punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, în baza deciziilor emise de autorităţile judiciare române, a persoanelor escortate din străinătate pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei privative de libertate ori hotărâri de internare în centre educative sau de detenţie, ori a celor care urmează să fie escortate în străinătate;

h) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de intervenţie în situaţia producerii de incidente critice şi operaţionale în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

i) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală al deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi al personalului din sistemul administraţiei penitenciare;

j) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate cu deţinuţii, persoanele internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa şi stabileşte strategia şi modalităţile de realizare a acestora;

k) asigură cadrul organizatoric şi îndrumă activităţile de învăţământ, precum şi activităţile de formare profesională a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv din unităţile din subordinea sa;

l) planifică, organizează şi coordonează activităţile destinate înzestrării, dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale, în funcţie de obiectivele sistemului administraţiei penitenciare, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie;

m) elaborează programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale pentru sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv pentru locuinţele de serviciu şi intervenţie;

n) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea financiar-contabilă şi de logistică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa;

o) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justiţiei, şi asigură executarea bugetului în condiţiile legii;

p) asigură administrarea patrimoniului potrivit dispoziţiilor legale, organizează şi asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare;

q) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului administraţiei penitenciare;

r) organizează, coordonează, evaluează, îndrumă şi controlează activităţile de formare profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare desfăşurate de unităţile subordonate, centre de formare profesională proprii sau de către furnizorii de formare profesională, precum şi activităţile de învăţământ desfăşurate de instituţiile de învăţământ proprii;

s) colaborează, în domeniul formării profesionale a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cu unităţile sau centrele de formare profesională ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu instituţiile de învăţământ colaboratoare care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;

ş) organizează, coordonează, evaluează, îndrumă şi desfăşoară activităţile de evaluare şi asistenţă psihologică pentru personal, precum şi activităţile de psihologie organizaţională;

t) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de menţinere a capacităţii de luptă şi de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa de la starea de pace la starea de mobilizare sau de război;

ţ) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate;

u) elaborează studii, cercetări şi analize privind aspecte specifice sistemului administraţiei penitenciare, editează buletine informative şi publicaţii de specialitate;

v) întocmeşte proiecte de acte normative din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea sa;

w) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile de relaţii publice, de soluţionare a petiţiilor îh Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa;

x) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, asigură un sistem informatic unitar, care să permită prelucrarea datelor, realizarea, implementarea şi

exploatarea aplicaţiilor informatice pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa;

y) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează această activitate la nivelul unităţilor din subordinea sa;

z) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de unităţile subordonate, potrivit legii, în scopul prevenirii criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar;

aa) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activităţile efectuate de către Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii pentru asigurarea bunurilor, produselor şi serviciilor necesare îndeplinirii activităţilor specifice Ministerului Justiţiei, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa;

bb) organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea sa;

cc) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea sa;

dd) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă activitatea de securitate şi sănătate în muncă, precum şi activitatea de protecţia mediului în sistemul administraţiei penitenciare;

ee) desfăşoară, potrivit prevederilor legale, activităţi de inspecţie în toate domeniile de activitate, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea sa;

ff) organizează activitatea de inspecţia muncii pentru sistemul administraţiei penitenciare;

gg) asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din centre de odihnă, de tratament şi alte dotări destinate acestui scop;

hh) organizează, coordonează, evaluează, controlează şi îndrumă accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe;

ii) cooperează cu structuri similare din alte state, precum şi cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, acordă consultanţă de specialitate şi prestează servicii în domeniile de competenţă.

(2) în realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(3) Relaţia cu instituţiile de învăţământ colaboratoare din afara sistemului penitenciar, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, se reglementează prin protocol încheiat la nivel de minister, care va cuprinde şi aspecte legate de posibilitatea alocării, din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, a unor resurse materiale şi umane, pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 7. - (1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de ministrul justiţiei.

(3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei pentru întreaga activitate desfăşurată de sistemul administraţiei penitenciare. Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) în activitatea de conducere, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi.

(6) Directorul general şi directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

(7) Directorii generali adjuncţi exercită atribuţiile delegate de directorul general.

(8) Directorii generali adjuncţi angajează şi reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general.

Art. 8. - (1) în Administraţia Naţională a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii, birouri, secţii sau compartimente, conform statului de organizare şi organigramei.

(2) Prin decizie a directorului general se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale sistemului administraţiei penitenciare.

(3) Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile componentelor structurale prevăzute la alin, (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

(4) Directorii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt numiţi, în condiţiile legii, de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general; şefii de servicii, de secţii, de birouri, precum şi personalul de execuţie sunt numiţi, în condiţiile legii, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncţi, potrivit domeniilor de competenţă.

Art. 9. - (1) în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncţi şi şefii structurilor din subordinea acestora. Directorul general poate dispune ca la lucrările consiliului să participe şi alte persoane, atunci când situaţia o impune.

(2) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a directorului general.

Art. 10. - (1) în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia.

(2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

 

CAPITOLUL III

Unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Art. 11. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează, se organizează şi funcţionează penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru tineri, penitenciare pentru femei, centre educative, centre de detenţie, centre de formare profesională, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata şi Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud.

(2) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului şi au personalitate juridică.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), centrele de formare profesională nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul penitenciarelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente centrelor de formare profesională se asigură din fondurile bugetului unităţilor în cadrul cărora funcţionează.

(4) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexă.

(5) în structura organizatorică a unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează, conform statului de funcţii şi organigramei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale, secţii, cabinete medicale, birouri, compartimente, centre de pregătire şi recuperare, precum şi sectoare agrozootehnice şi ateliere de producţie.

(6) Activitatea sectoarelor agrozootehnice şi a atelierelor de producţie asigură reeducarea şi resocializarea deţinuţilor prin implicarea acestora în desfăşurarea de activităţi lucrative.

(7) Organizarea şi funcţionarea unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.

(8) Penitenciarele-spital sunt penitenciare speciale care furnizează, potrivit legii, servicii medicale în condiţiile specifice sistemului penitenciar. Penitenciarele-spital sunt finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii; acestea pot primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii.

(9) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este unitate de achiziţii publice centralizate care realizează achiziţiile centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa şi asigură personal, bunuri, lucrări şi servicii necesare îndeplinirii unor activităţi specifice Ministerului Justiţiei şi sistemului administraţiei penitenciare.

(10) Bunurile realizate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare pot fi preluate fără plată de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii. Bunurile şi serviciile achiziţionate centralizat, precum şi cele preluate pot fi redistribuite Iară plată în sistemul administraţiei penitenciare.

(11) Normele privind achiziţiile centralizate şi transferul fără plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(12) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna este unitate de învăţământ postliceal care asigură formarea iniţială a agenţilor de penitenciare.

(13) Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata şi Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud asigură condiţiile de odihnă, tratament şi recuperare a stării de sănătate, cu prioritate pentru personalul din sistemul justiţiei.

(14) Centrele de formare profesională desfăşoară activităţi de formare profesională pentru întreg sistemul administraţiei penitenciare.

(15) Cazarea în centrele de formare profesională, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât desfăşoară activităţi de formare profesională sau se află în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea ori îşi are domiciliul, se asigură gratuit, pe baza ordinului de serviciu/similar sau a unui alt document de serviciu.

Art. 12. - (1) Conducerea fiecărei unităţi cu personalitate juridică, subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se exercită de către un director.

(2) Directorul este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.

(3) Directorul conduce întreaga activitate a unităţii şi o reprezintă în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(4) în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, directorul emite decizii şi răspunde în faţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de întreaga activitate desfăşurată în unitatea pe care o conduce.

(5) în exercitarea atribuţiilor de conducere, directorul este ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi.

(6) Directorii sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general.

(7) Directorii adjuncţi şi personalul cu funcţii de conducere sunt numiţi, în condiţiile legii, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la propunerea directorilor generali adjuncţi, potrivit domeniilor de competenţă, cu consultarea directorilor de unităţi.

(8) Numirea în funcţie a personalului de execuţie se face de către directorul unităţii, în condiţiile legii.

(9) în cadrul fiecărei unităţi cu personalitate juridică subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează un consiliu de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii. Dispoziţiile art. 9 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(10) Componenţa consiliului de conducere se stabileşte prin decizie a directorului unităţii, iar regulamentul de desfăşurare a lucrărilor consiliilor de conducere din cadrul unităţilor cu personalitate juridică subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se aprobă prin decizie a directorului general.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 13. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi se preia în structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, împreună cu posturile şi personalul aferent.

(2) Personalul preluat conform alin. (1) este numit în condiţiile legii în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu păstrarea tuturor drepturilor dobândite anterior.

Art. 14. - Referirile la unităţile din sistemul administraţiei penitenciare din alte acte normative se consideră făcute la unităţile prevăzute în anexă.

Art. 15. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare,

(2) Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în aplicarea prezentei hotărâri, se vor aplica prevederile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin acesteia.

Art. 16. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 281, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 281. - (1) în cadrul Ministerului funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al Ministerului, unităţilor subordonate acestuia, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.”

2. La anexa nr. 3 punctul I, partea introductivă a literei B va avea următorul cuprins:

„B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate                                 15.041”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Gabriela Scutea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

 

UNITĂŢILE

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Nr. crt.

Unitatea Adresa Localitatea Judeţul

1.

Penitenciarul Aiud, Str. Morii nr. 7-9, Aiud, Alba

2.

Penitenciarul Arad, Calea 6 Vânători FN, Arad, Arad

3.

Penitenciarul Bacău, str. G-ral Guşă nr. 3, Bacău, Bacău

4.

Penitenciarul Baia Mare, Str. Forestierului nr. 217, Baia Sprie, Maramureş

5.

Penitenciarul Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 22, Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

6.

Penitenciarul Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 118, Botoşani, Botoşani

7.

Penitenciarul Brăila, str. Carantina nr. 4A, Brăila, Brăila

8.

Penitenciarul Bucureşti - Jilava, Str. Sabarului nr. 1, Jilava, Ilfov

9.

Penitenciarul Bucureşti - Rahova, Şos. Alexandriei nr. 154, Bucureşti

10.

Penitenciarul Codlea, Str. Gării nr. 12, Codlea, Braşov

11.

Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă, Str. Coloniilor nr. 2A, Poarta Albă, Constanţa

12.

Penitenciarul Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 89, Craiova, Dolj

13.

Penitenciarul Craiova - Pelendava, str. Henry Ford nr. 65, Malu-Mare, Dolj

14.

Penitenciarul Deva, str. Sântuhalm nr. 1, Deva, Hunedoara

15.

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, str. Carol Davila nr. 5, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi

16.

Penitenciarul Focşani, Str. Liliacului nr. 41, Focşani, Vrancea

17.

Penitenciarul Galaţi, str. Traian nr. 252, Galaţi, Galaţi

18.

Penitenciarul Găeşti, Str. Dumbravei nr. 2, Găeşti, Dâmboviţa

19.

Penitenciarul Gherla, str. Andrei Mureşanu nr. 4, Gherla, Cluj

20.

Penitenciarul Giurgiu, Str. Bălănoalei nr. 12A, Giurgiu, Giurgiu

21.

Penitenciarul Iaşi, str. Dr. Vicol nr. 10, Iaşi, Iaşi

22.

Penitenciarul Miercurea-Ciuc, str. Zolt Peter nr. 2, Miercurea-Ciuc, Harghita

23.

Penitenciarul Mioveni, bd. Dacia nr. 1, Mioveni, Argeş

24.

Penitenciarul Oradea, str. Parcul Traian nr. 3, Oradea, Bihor

25.

Penitenciarul Ploieşti, Str. Rudului nr. 49, Ploieşti, Prahova

26.

Penitenciarul Satu Mare, Str. Mileniului nr. 2, Satu Mare, Satu Mare

27.

Penitenciarul Slobozia, Str. Gării nr. 54, Slobozia, Ialomiţa

28.

Penitenciarul Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 23, Târgu Jiu, Gorj

29.

Penitenciarul Târgu Mureş, Str. Retezatului nr. 7, Târgu Mureş, Mureş

30.

Penitenciarul Mărgineni, str. Moreni nr. 1, I. L, Caragiale, Dâmboviţa

31.

Penitenciarul Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7, Timişoara, Timiş

32.

Penitenciarul Tulcea, str. Babadag nr. 142, Tulcea, Tulcea

33.

Penitenciarul Vaslui, str. Avicola nr. 2, Muntenii de Jos, Vaslui

34.

Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou, Str. Principală, Târgşorul Nou, Ariceştii Rahtivani, Prahova

35.

Penitenciarul-Spital Bucureşti - Jilava, Str. Sabarului nr. 1, Jilava, Ilfov

36.

Penitenciarul-Spital Bucureşti - Rahova, Şos. Alexandriei nr. 154, Bucureşti

37.

Penitenciarul-Spital Constanţa - Poarta Albă, Poarta Albă, Constanţa

38.

Penitenciarul-Spital Dej, Str. Parcului nr. 18, Dej, Cluj

39.

Penitenciarul-Spital Mioveni, bd. Dacia nr. 1, Mioveni, Argeş

40.

Penitenciarul-Spital Târgu Ocna, Str. Crizantemelor nr. 9, Târgu Ocna, Bacău

41.

Centrul Educativ Buziaş, Str. Florilor nr. 14, Buziaş, Timiş1

42.

Centrul Educativ Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137, Târgu Ocna, Bacău2

43.

Centrul de Detenţie Brăila - Tichileşti, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tichileşti, Brăila3

44.

Centrul de Detenţie Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 160A, Craiova, Dolj4

45.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137, Târgu Ocna, Bacău

46.

Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, Str. Sabarului nr. 1, Jilava, Ilfov

47.

Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata, Str. Trandafirilor nr. 73, Sovata, Mureş5

48.

Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud, str. V, Climescu nr. 2, Eforie Sud, Constanţa6

49.

Centrul de formare profesională Arad, str. Nicolae Grigorescu nr. 8, Arad, în cadrul Penitenciarului Arad

50.

Centrul de formare profesională Rodbav, Şoarş, Braşov, în cadrul Penitenciarului Codlea

51.

Centrul deformare profesională Amara, str. Ana Ipătescu nr. 1 bis, Amara, Ialomiţa, în cadrul Penitenciarului Slobozia

52.

Centrul de formare profesională Chilia, Chilia Veche, Tulcea, în cadrul Penitenciarului Tulcea


1 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.

2 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.

3 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.

4 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.

5 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director adjunct de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.

6 Funcţia de director se echivalează cu o funcţie de director adjunct de unitate din nomenclatorul de funcţii în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A şi privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcţiune şi a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

 

Având în vedere Referatul nr. 6.332 din 9 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare a categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în Aşi privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcţiune şi a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin, (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2 260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se schimbă categoria din m în a şi grupa valorică din B în A a monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, iar acesta va avea cod LMI: BZ-II-a-A-02462.

(2) Se clasează ca monumente istorice categoria II - arhitectură, grupa valorică A, următoarele subcomponente ale ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău: Blocul închisoare, Pavilionul corp de gardă, Pavilionul direcţiune şi Zidul incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, iar acestea vor avea codurile LMI: BZ-II-m-A-02462.01, BZ-II-m-A-02462.02, BZ-II-m-A-02462.03, BZ-II-m-A-02462.04.

(3) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 2.593.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Coordonate puncte de contur:

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

Coordonate stereo 70

 

Nord (X)

Est(Y)

1.

433741.486

661157.892

2.

433653.791

661157.852

3.

433584.036

661169.750

4.

433562.777

661126.654

5.

433542.658

661140.332

6.

433457.340

661155.903

7.

433443.625

661078.954

8.

433451.638

661072.477

9.

433414.338

661022.351

10.

433613.854

660870.586

11.

433656.124

660925.171

12.

433735.829

660872.739

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu

 

Având în vedere Referatul nr. 335 din 18 martie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu, şi Referatul nr. 335 din 11 iulie 2016 de completare şi corectare a Referatului din 18 martie 2016,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Biserica de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu, în categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice SB-II-m-A-21110.

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 2.595.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a monumentului istoric Biserica de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu.

Coordonate puncte de contur:

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

X

Y

1

418927,195

503943,9211

2

419065,2388

504009,7386

3

419071,3284

503977,7417

4

419113,7741

503933,9179

5

419163,9393

503841,1826

6

419227,7847

503794,3194

7

419265,5317

503750,166

8

419278,8916

503711,5507

9

419283,7576

503687,2768

10

419313,4409

503650,6402

11

419273,2926

503595,3624

12

419267,4661

503571,5928

13

419242,2726

503582,96

14

419223,4725

503582,9169

15

419147,3196

503484,556

16

419119,4957

503508,4075

17

419039,2265

503575,3627

18

418984,2431

503498,4824

19

418949,2636

503519,3995

20

418940,1488

503500,3992

21

418912,3308

503516,3583

22

418870,866

503548,3362

23

418897,9008

503594,5387

24

418863,151

503610.8832

25

418879,9347

503650,0497

26

418763,2911

503703,1261

27

418828,04

503823,4105

28

418936,9828

503920,6968

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectura, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

Având în vedere Referatul nr. 4.085 din 1 iunie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Muzeul Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice IS-ll-m-B-21113.

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 2.598.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a monumentului istoric Muzeul Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

Coordonate Stereo 70 puncte de contur:

 

 

Nord (X)

Est (Y)

1.

636332.874

693631.262

2.

636287.617

693655.475

3.

636292.883

693665.414

4.

636255.726

693691.682

5.

636273.862

693736.377

6.

636134.722

693771.850

7.

636122.252

693768.463

8.

636039.806

693808.417

9.

636017.396

693765.334

10.

636043.162

693683.197

11.

636035.586

693659.221

12.

635978.130

693697.943

13.

635941.682

693641.201

14.

636038.581

693570.450

15.

636063.324

693504.355

16.

636123.342

693487.458

17.

636144.840

693521.514

18.

636193.010

693682.552

19.

636216.600

693514.135

20.

636224.344

693514.727

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare de conducere

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 2 de la cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

dată fiind necesitatea aplicării unitare la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat a expresiilor „grad I” şi „grad II”, utilizate la pct. 1 şi 3 de la cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la pct. 1 din anexa nr. 2 şi pct. 1 din anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2016,

în urma consultării Consiliului Naţional al Rectorilor şi a sindicatelor reprezentative din învăţământ, în temeiul art. 123, 124, 125, 207, 213, 214, 216 şi 327 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Aplicarea prevederilor care reglementează stabilirea salariilor de bază pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ superior, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2016, se face pe cele două niveluri de salarizare corespunzătoare gradelor I şi II, astfel:

- gradul I - pentru universităţile care au un număr mai mic de 10.000 de studenţi;

- gradul II - pentru universităţile care au un număr egal sau mai mare de 10.000 de studenţi.

Art. 2, - Numărul de studenţi reprezintă numărul total de studenţi înmatriculaţi la începutul fiecărui an bugetar.

Art. 3. - În baza legislaţiei în vigoare, a autonomiei universitare, în limita resurselor financiare existente, instituţiile de învăţământ superior de stat care întrunesc condiţiile de încadrare în gradul II pot hotărî ca salariile de bază pentru personalul didactic şi didactic auxiliar cu funcţii de conducere să fie corespunzătoare cu cele ale personalului încadrat pe funcţii similare din universităţile de stat de gradul I.

Art. 4, - Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2016.

Nr. 5.446.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 6 alin. (3), art. 12 alin. (1) lit. f) şi art. 64-78 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.

(2) Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe vineri, 11 noiembrie 2016, şi se încheie în ziua de vineri, 9 decembrie 2016, ora 7,00.

Art. 2. - Candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, au acces la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, în condiţiile art. 66-69 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 3. - (1) Campania trebuie să servească următoarelor interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;

b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale

(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

 

CAPITOLUL II

Proceduri preliminare

 

Art. 4. - (1) Posturile de radio şi de televiziune private au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare CAM, implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 10 noiembrie 2016, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexă.

(2) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenţia de reflectare a campaniei electorale, în condiţiile prevăzute la alin. (1J, va fi comunicată public pe pagina de internet a CNA.

(3) În situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul în condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune vor fi făcute publice şi vor fi aceleaşi pentru toţi competitorii.

 

CAPITOLUL III

Emisiuni electorale

 

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:

a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, îh care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;

b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, În cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;

c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

(2) Serviciile de videotext, datorită specificului lor, nu pot difuza emisiunile prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) în perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, implicate în campania electorală.

(2) în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.

Art. 7. - (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

(2) în emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Sunt interzise difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.

(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

(4) Difuzarea unor informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii este interzisă.

Art. 8. - (1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

(2) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui competitor electoral, în proporţiile stabilite de aceştia.

(3) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.

Art. 9. - În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Art. 10. - (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

(3) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

(4) în cazul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.

(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor li inserate spoturi de interes public, cu caracter informativ privind legislaţia electorală, puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul CNA.

Art. 11. - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 12. - Radiodifuzorii trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condiţiile prevăzute de art. 74 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;

b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

c) invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.

Art. 14. - În ziua votării sunt interzise:

a) activităţile prevăzute la art. 13;

b) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării;

c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;

d) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 15. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia CNA, la cererea acestuia.

(3) Radiodifuzorii au obligaţia să furnizeze datele solicitate de personalul de control al CNA privind desfăşurarea campaniei electorale, în termenul şi condiţiile comunicate.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

 

p. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 592.

 

ANEXA

 

Către

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54

 

Subsemnatul/Subscrisa, .................................................................................................................................

cu domiciliul/sediul în localitatea ................................................................, str. ................................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................................................................, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 4 alin. (1)

din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în calitate de titular de Licenţă audiovizuală nr. ...../........... vă comunicăm că postul nostru de

radio/televiziune/cu denumirea ................................................................ intenţionează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale:

 emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe, tarif ............ lei/minut:

.................................................................................................................................

 emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe:

.................................................................................................................................

 emisiuni informative - în care vor fi difuzate:

 informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării;

 activităţi de campanie ale candidaţilor.

Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data ..........................

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate, după cum urmează:

 luni, emisiune electorală ................................................................/emisiune de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 marţi, emisiune electorală ................................................................/emisiune de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 miercuri, emisiune electorală ................................................................/emisiune de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 joi, emisiune electorală ................................................................/emisiune de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 vineri, emisiune electorală ................................................................/emisiune de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 sâmbătă, emisiune de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 duminică, emisiunea de dezbateri electorale ................................................................;

(Se precizează fiecare tronson orar.)

 

Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt  ................................................................ şi pot fi contactate la telefon ................................................, fax: ................................................, e-mail ................................................

 

...............................................................................

(semnătura titularului de licenţă audiovizuală)

 

NOTĂ:

Pentru societăţile care deţin mai multe licenţe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Departamentului inspecţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 

În temeiul prevederilor:

- art. 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15, art. 25 alin. (1) şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior ăl Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din

28 septembrie 2016, decide:

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea Departamentului inspecţii în cadrul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 2. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 28 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Departamentele de specialitate ale Consiliului sunt următoarele:

a) Departamentul monitorizare şi investigaţii;

b) Departamentul inspecţii;

c) Departamentul emitere norme şi avizare;

d) Departamentul relaţii interne şi internaţionale;

e) Departamentul financiar-contabil şi resurse umane;

f) Departamentul servicii interne şi achiziţii publice.”

2. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Departamentul monitorizare şi investigaţii are următoarele atribuţii;

a) elaborarea de norme şi proceduri privind supravegherea activităţii Camerei şi Corpului;

b) urmărirea, valorificarea şi informarea Consiliului cu privire la rezultatele inspecţiilor efectuate de Cameră;

c) monitorizarea activităţii Camerei şi Corpului cu privire la domeniile pentru care CSIPPC are responsabilitatea finală, potrivit procedurilor elaborate în acest sens;

d) aplicarea măsurilor de supraveghere, potrivit procedurilor elaborate în acest sens;

e) derularea investigaţiilor proprii referitoare la auditorii Statutari şi firmele de audit, potrivit procedurilor elaborate în acest sens;

f) derularea investigaţiilor referitoare la efectuarea auditului statutar, în cooperare cu autorităţile competente din alte state membre; schimbul de informaţii şi documente se poate realiza prin intermediul Departamentului relaţii interne şi internaţionale.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce ie revin şi ca urmare a îndeplinirii misiunilor de serviciu ce le sunt încredinţate, inspectorii din cadrul Departamentul monitorizare şi investigaţii întocmesc procese verbale.

(3) inspectorii Departamentului monitorizare şi investigaţii pot realiza atribuţii specifice Departamentului inspecţii, cu acordul directorului executiv coordonator, în măsura în care personalul Departamentului inspecţii este insuficient.”

3. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41i, cu următorul cuprins:

„Art. 411. - (1) Departamentul inspecţii are următoarele atribuţii:

a) elaborarea de proceduri specifice şi obiective de inspecţii;

b) efectuarea inspecţiilor la auditorii şi firmele de audit pentru misiunile de audit efectuate la entităţile de interes public;

c) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acţiuni efectuate de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest sens de conducătorul departamentului, cu aprobarea directorului executiv coordonator.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce le revin şi ca urmare a îndeplinirii misiunilor de serviciu ce le sunt încredinţate, inspectorii întocmesc note de inspecţie.

(3) Notele de inspecţie sunt instrumente utile asigurării unei inspecţii operative şi eficiente din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute.

(4) Detalierea aspectelor referitoare la derularea procedurilor de inspecţie, definirea termenilor, planul de inspecţie, notele de inspecţie, modalităţile efective de realizare a inspecţiilor, precum şi orice alte aspecte referitoare la activitatea Departamentului inspecţii sunt prevăzute în acte normative specifice.

(5) Inspectorii Departamentului inspecţii pot realiza investigaţii specifice Departamentului monitorizare şi investigaţii, cu acordul directorului executiv coordonator, în măsura în care personalul Departamentului monitorizare şi investigaţii este insuficient sau dacă investigaţia necesită personal cu experienţă relevantă în activitatea de audit statutar.”

Art. 3. - Departamentul financiar-contabil şi resurse umane va duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 315.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 21 septembrie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Făgăraş, str. Tăbăcari, bloc 7, parter, spaţiu comercial, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/1171/02.08.2013, cod unic de înregistrare 32093806/02.08.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 757, reprezentată de domnul Savu Bogdan Gheorghe, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea asociatului unic al Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 2 din 1 februarie 2016 s-au decis următoarele:

- „Schimbarea denumirii firmei prin eliminarea sintagmei BROKER DE ASIGURARE conform Normei nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.

- Ca urmare a celor de mai sus, ASF poate retrage autorizaţia de funcţionare, precum şi radierea din Registrul brokerilor a Societăţii SAVINVEST C.L BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.”

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L,, astfel că la data de 30 iunie 2016 societatea a înregistrat profit în sumă de 1.938 lei.

3. Societatea SAVINVEST C.L BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la Hotărârea asociatului unic nr. 2 din 1 februarie 2016 privind încetarea activităţii de intermediere.

4. Societatea SAVINVEST C.L BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. figurează cu debite reprezentând prime de asigurare intermediate şi nedecontate către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, conform evidenţelor contabile.

Astfel, Societatea SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat situaţia decontărilor, respectiv prime şi documente cu regim special.

Din răspunsurile primite de la societăţile de asigurare şi/sau reasigurare rezultă faptul că aceasta înregistrează debite, respectiv prime încasate şi nedecontate.

Fapta de nedepunere la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare constituie contravenţie conform art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

5. Societatea SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat asiguraţii cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii, începând cu luna noiembrie 2015, precum şi la faptul că, pentru poliţele de asigurare aflate în derulare sau la reînnoirea acestora, se pot adresa direct către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare emitente ale acestora.

6. Societatea SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România cu intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 30 iunie 2016, Societatea SAVINVEST C.L BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Făgăraş, str. Tăbăcari, bloc 7, parter, spaţiu comercial, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/1171/02.08.2013, cod unic de înregistrare 32093806/02.08.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-757, reprezentată de domnul Savu Bogdan Gheorghe, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000 privind activitatea în supravegherea intermediarilor în asigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 13 octombrie 2016.

Nr. 2.002.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 12 septembrie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la anexa nr. 2, în subsidiarul modelului de pagină interioară a buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea Camerei Deputaţilor, la lit. c), paragrafele 1 şi 4, în loc de: „... pentru funcţia de senator ...”se va citi: „... pentru funcţia de deputat...”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.