MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 831/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 831         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 octombrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

184. - Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

856. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 386 din 14 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

739. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020

 

753. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

265. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 

2.089. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional „Asistentă tehnică” 2014-2020

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale. Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

(2) Achiziţia publică include atât achiziţiile publice reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cât şi achiziţiile sectoriale reglementate de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Art. 2. - Se constituie, în temeiul prezentei legi, în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare A.N.I., Sistemul informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese, denumit în continuare Sistemul prevenţie.

Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii şt expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autorităţile contractante/entităţile - autorităţile prevăzute la ari. 4 şi entităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

b) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, reglementat la art. 3 alin. (1) lit. nn) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. qq) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

c) procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică - toate achiziţiile publice desfăşurate prin SEAP de o autoritate contractantă sau o entitate.

Art. 4. - (1) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de Către A.N.I., prin Sistemul prevenţie şi activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.

(2) Analiza informaţiilor cuprinse în Sistemul prevenţie şi transmiterea avertismentelor de integritate se realizează de către inspectori de integritate constituiţi într-o structură distinctă în cadrul A.N.I., organizată potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.N.I, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile inspectorilor de integritate fiind cele cuprinse în Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sistemul prevenţie funcţionează pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Formularul de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese face parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi cuprinde 3 secţiuni, după cum urmează: Secţiunea I - Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi; Secţiunea a II-a - Date despre ofertanţi/candidaţi; Secţiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate.

(2) Autorităţile contractante/Entităţile au obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităţilor contractante/entităţilor şi se completează în SEAP.

(3) Formularul de integritate se întocmeşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege şi conţine date şi informaţii referitoare la procedura de atribuire iniţiată în SEAP, care vor fi actualizate, după caz, pe parcursul derulării procedurii de atribuire şi în conformitate cu menţiunile cuprinse în anexă.

(4) Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligaţia de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea şi actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.

Art. 6. - (1) în cazul în care, la momentul completării formularului de integritate, comisia de evaluare nu a fost desemnată sau dacă, după completarea acestuia, au intervenit modificări cu privire la datele transmise, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) are obligaţia efectuării modificărilor corespunzătoare în termen de maximum 2 zile de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la intervenirea acestor modificări, dar nu mai târziu de momentul deschiderii ofertelor.

(2) în termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) procedează la completarea secţiunii a II-a a formularului de integritate.

(3) în cazul în care persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) nu completează secţiunea a II-a a formularului de integritate în termenul prevăzut la alin. (2), SEAP generează simultan o alertă către autoritatea contractantă/entitate şi către A.N.I,

(4) Dacă în urma primirii unui avertisment de integritate sunt dispuse măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, persoana responsabilă operează modificările necesare, după caz, în secţiunile i şi II ale formularului de integritate şi completează secţiunea a III-a a acestui formular, în termen de 3 zile de la dispunerea acestor măsuri.

(5) în situaţia în care datele şi informaţiile menţionate în avertisment nu sunt actuale, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) poate comunica, în termen de 3 zile de la publicarea avertismentului în SEAP, inspectorului de integritate documente justificative din care rezultă acest aspect. Ca urmare a primirii acestei comunicări, inspectorul de integritate validează sau invalidează avertismentul de integritate, în termen de două zile de la primirea comunicării.

 

CAPITOLUL II

Avertismentul de integritate

 

Art. 7. - (1) Sistemul prevenţie preia informaţiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP şi determină emiterea unor notificări privind potenţiale conflicte de interese.

(2) în sensul alin. (1), în vederea identificării potenţialelor conflicte de interese şi a validării notificărilor emise de sistem, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. efectuează analiza datelor şi informaţiilor din Sistemul prevenţie, monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire şi la persoanele comunicate în formular şi care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

(3) în cazul în care, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese, aceştia sunt obligaţi să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul prevenţie, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii completării secţiunii a II-a a formularului.

(4) Lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorităţii contractante/entităţii ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu împiedică desfăşurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare şi angajare a răspunderii civile, disciplinare, administrative, contravenţionale sau penale a persoanelor faţă de care se constată încălcări ale prevederilor legale.

Art. 8. - (1) Avertismentul de integritate emis de A.N I. este disponibil, prin intermediul SEAP, autorităţilor contractante/entităţilor, A.N.I., precum şi autorităţilor cu atribuţii de verificare, monitorizare şi control al procedurii de achiziţie publică. A N.I. comunică, totodată, avertismentul de integritate, prin mijloace electronice de comunicare, persoanei responsabile prevăzute la art. 5 alin. (4), care este obligată să îl transmită de îndată persoanei vizate de potenţialul conflict de interese, precum şi conducătorului autorităţii contractante/entităţii.

(2) Conducătorul autorităţii contractante/entităţii care primeşte avertismentul de integritate este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin dispunerea de măsuri specifice precum înlocuirea membrului în comisia de evaluare sau excluderea ofertantului, candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului sau terţului susţinător, aflaţi într-un potenţial conflict de interese, potrivit reglementării specifice.

(3) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice verifică dacă au fost implementate măsurile necesare pentru eliminarea situaţiei de conflict de interese, în conformitate cu atribuţiile sale specifice.

(4) Semestrial, A.N I. efectuează informări, în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum şi către alte instituţii cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri.

Art. 9. - Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Organele judiciare, persoanele cu atribuţii de control, respectiv persoanele cu atribuţii de verificare a conformităţii, potrivit procedurilor specifice aplicabile în cazul fiecărui fond european, organele cu atribuţii de supraveghere, prevenire şi control al neregulilor sau fraudelor la fondurile comunitare, precum şi persoanele cu atribuţii de control în materia legalităţii derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii au acces la datele şi informaţiile necesare, potrivit competenţelor lor legale, date care sunt cuprinse în Sistemul prevenţie, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între A.N.I. şi entităţile implicate.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 11. - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi, autoritatea contractantă/entitatea are obligaţia de a respecta dispoziţiile art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 70 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Art. 12. - Activităţile din cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese, desfăşurate în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - În aplicarea prevederilor cap. I, preşedintele A.N.I. şi conducătorii autorităţilor contractante/entităţilor pot emite acte administrative specifice.

Art. 14. - (1) A.N.I. publică trimestrial, pe pagina sa de internet, analize şi statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de achiziţie publică.

(2) Sistemul prevenţie operează cu date colectate prin formularele de integritate din SEAP şi cu informaţiile necesare gestionate, potrivit legii, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(3) Instituţiile prevăzute la alin, (2) stabilesc modalităţile concrete de colaborare, încheind în acest sens protocoale de colaborare cu A.N.I,, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 17.

(4) Agenţia pentru Agenda Digitală a României permite interconectarea Sistemului prevenţie la SEAP.

Art. 15. - Guvernul va aloca Â.N.I., precum şi, după caz, instituţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) resursele financiare, materiale şi logistice, în vederea funcţionării în cadrul A.N.I. a Sistemului prevenţie.

Art. 16. - (1) Prezenta lege se aplică exclusiv procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică declanşate după intrarea în vigoare a acesteia, potrivit art. 17.

(2) Procedurile de verificare a procesului de achiziţie publică din fondurile europene, respectiv de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt şi rămân aplicabile.

(3) Prezenta lege nu aduce atingere aplicării altor prevederi legale privind prevenirea conflictului de interese faţă de persoanele care nu fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 13, art. 14 alin. (3) şi (4) şi art. 15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 184.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR DE INTEGRITATE 1

 

SECŢIUNEA I

Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi

 

I. Date privind procedura de achiziţie

1. Denumire procedură de achiziţie

2. Codul procedurii/Numărul anunţului/invitaţiei de participare

3. Sursa de finanţare a achiziţiei: buget naţional/propriu/fonduri europene

4. Autoritate contractantă 2: date de identificare: denumire, CIF/CUI, reprezentant legal, persoană de contact şi date de contact

5. Tip autoritate contractantă

- instituţie/autoritate publică

- persoană juridică de drept privat

6. Categorie/Subcategorie autoritate contractantă - numai pentru cazul în care autoritatea contractantă este instituţie/autoritate publică

7. Data publicării în SEAP 3

8. Denumire procedură de achiziţie

9. Tip anunţ

- anunţ de participare

- invitaţie de participare

- anunţ pentru concurs de soluţii sau

- anunţ de concesionări

10. Tip procedură de achiziţie

- licitaţie deschisă

- cerere de ofertă

- negociere fără anunţ de participare

- dialog competitiv etc.

11. Tip contract

- furnizare

- servicii sau

- lucrări

12. Valoare estimată

13. Date referitoare la proiectul din fonduri UE în cadrul căruia se face procedura de achiziţie

- fondul UE

- nume program

- axa

- domeniul de intervenţie şi

- cod SMIS

14. Modalitate desfăşurare procedură

- online

- offline

15. Dată deschidere oferte 4

16. Dată raport procedură 5

17. Dată atribuire contract 6

II. Date privind factorul decizional 7

1. Nume

2. Prenume

3. Sex

4. Cetăţenie

5. CNP

6. Adresă de domiciliu

7. Localitate

8. Judeţ

9. Are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare: da/nu

10. Categorie/Subcategorie funcţie - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare

11. Există relaţii de muncă cu vreun ofertant?8 da/nu

12. Lista ofertanţi - numai dacă există relaţii de muncă cu vreun ofertant 9

13. Este membru într-o asociaţie sau fundaţie? da/nu

14. Denumire asociaţie/fundaţie - numai dacă este membru într-o asociaţie/fundaţie

15. Semnatar raport de procedură? da/nu

16. Semnatar contract de achiziţie? da/nu

17. Activ/Inactiv

III. Date privind consultanţii pentru elaborarea documentaţiei de atribuire: de tip operator economic, persoană fizică sau juridică, dacă este cazul/nu se aplică

1. Calitatea consultantului: persoană juridică de drept privat sau persoană fizică (consultant cooptat din altă instituţie)

2. Denumire consultant: denumirea operatorului economic sau denumirea angajatorului

3. Date de identificare consultant - de tip operator economic

- CUI/CIF

- adresă sediu

- localitate

- judeţ

4. Date de identificare consultant - de tip persoană fizică (angajat)

- nume

- prenume

- sex

- cetăţenie

- CNP

- adresă

- localitate

- judeţ

IV. Date privind Comisia de evaluare 10

1. Nume

2. Prenume

3. Sex

4. Cetăţenie

5. CNP

6. Adresă de domiciliu

7. Localitate

8. Judeţ

9. Are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare?

- da

- nu

10. Categorie/Subcategorie funcţie - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare


1 Unele date vor fi extrase în formular în mod automat/generate în mod automat de SEAP, altele vor fi incluse distinct.

2 Conform datelor din certificatul de autorizare în SEAP a autorităţii contractante (CIF/CUI, denumire AC, adresa, persoana reprezentant legal, e-mail, persoana de contact etc.).

3 Se preia automat din SEAP.

4 Se va completa de către autoritatea contractantă la data întocmirii procesului-verbal de deschidere a ofertelor, în cazul procedurilor online. Pentru procedurile offline, acest câmp va fi preluat automat din invitaţia/anunţul de participare.

5 Se va completa de către autoritatea contractantă la data aprobării/semnării raportului procedurii.

6 Se va completa de către autoritatea contractantă la data semnării contractului de achiziţie publică.

7 Pot fi înregistrări multiple. Se completează potrivit procedurilor de atribuire specifice.

8 Se va completa de către autoritatea contractantă după deschiderea ofertelor, când se va cunoaşte lista tuturor operatorilor economici implicaţi în procedura de achiziţie publică.

9 În cazul în care factorul decizional face menţiunea că are relaţii de muncă cu vreun ofertant, atunci este necesară menţiunea care este acel operator economic dintre cei participanţi la procedura de achiziţie.

10 se completează până cel târziu la data deschiderii ofertelor.

 

11. Calitate în comisia de evaluare

- preşedinte comisie cu drept de vot

- preşedinte comisie Iară drept de vot

- membru

- membru de rezervă

12. Există relaţii de muncă cu vreun ofertant? 11

- da

- nu

13. Listă ofertanţi - numai dacă există relaţii de muncă cu vreun ofertant 12

14. Este membru într-o asociaţie sau fundaţie?

- da

- nu

15. Denumire asociaţie/fundaţie - numai dacă este membru într-o asociaţie/fundaţie

16. Participant la deschidere oferte?

- da

- nu

17. Semnatar raport de procedură?

- da

- nu

18. Semnatar contract de achiziţie?

- da

- nu

19. Activ/Inactiv

V. Expert cooptat 13

a) Date identificare angajator

- denumire

- CUI/CIF

- adresă sediu

- localitate - judeţ

b) Date identificare expert

- nume

- prenume

- sex

- cetăţenie

- CNP

c) Calitate în comisia de evaluare

- cu drept de vot

- fără drept de vot

 

SECŢIUNEA a III-a 14

Date despre ofertanţi/candldaţi15

 

1. Calitatea operatorului economic

- ofertant unic

- lider asociere

- asociat

- subcontractant

- terţ susţinător

2. Date identificare operator economic

- denumire operator economic

- CUI/ CIF

- adresă

- localitate

- judeţ

3. Date ofertant

- operatorii economici care alcătuiesc un ofertant

- operatorul economic reprezentant al ofertantului

4. Ofertant câştigător^

- da

- nu

5. I s-a atribuit contractul? 17

- da

- nu

6. Activ/Inactiv

 

SECŢIUNEA a III-a18

Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate

 

1. Avertismentul de integritate emis: nr. de identificare (codul avertismentului de integritate)

2. Măsurile dispuse - descriere


11 Se va completa de către autoritatea contractantă la data deschiderii ofertelor când se cunosc toţi operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.

12 În cazul în care membrul comisiei de evaluare face menţiunea că are relaţii de muncă cu vreun ofertant, atunci este necesară menţiunea care este acel operator economic dintre cei participanţi la procedura de achiziţie.

13 Se completează, dacă este cazul, după data deschiderii ofertelor şi până cel târziu la data încheierii, potrivit legii, a raportului procedurii de atribuire.

14 Se completează în condiţiile art. 6 alin. (2).

15 Înregistrări multiple per ofertă.

16 Se va completa la data aprobării raportului procedurii, în baza raportului procedurii.

17 Se va completa la data semnării contractului.

18 Se completează după deschiderea ofertelor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 856.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 386

din 14 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

Mona-Maria Pivniceru - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe roi se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, excepţie ridicată de prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi în Dosarul nr. 703/230/2015 al Judecătoriei Filiaşi - Asociaţii şi fundaţii, care formează obiectul Dosarului nr. 1.230D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, deoarece, în esenţa Sor, criticile de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 51/2006 sunt formulate prin raportare la dispoziţii din alte acte normative, iar nu la dispoziţii sau principii constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 14 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 703/230/2015, Judecătoria Filiaşi - Asociaţii şi fundaţii a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi într-o cauză având obiect ca soluţionarea cererii de acordare a personalităţii juridice şi înscrierea unei asociaţii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la Judecătoria Filiaşi.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale deoarece permit un transfer al atribuţiilor consiliilor locale către asociaţiile intercomunitare, care sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică. Arată că, potrivit art. 2 din Legea nr. 51/2006, prin „asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice” se înţelege asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, având ca obiect înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice, de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii.

6. De asemenea, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Comparând textul art. 2 din Legea nr. 215/2001 cu textul art. 6 din Legea nr. 51/2006, se constată lipsa din ultimul text de lege a principiului deconcentrării serviciilor publice. Potrivii: art. 120 alin. (1) din Constituţie intitulat cu titlu marginal „Principii de bază”, administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Ca atare, textul art. 6 din Legea nr. 51/2006 este neconstituţional, întrucât nu cuprinde desfăşurarea serviciilor de utilităţi publice cu respectarea principiului deconcentrării serviciilor publice. Or, în condiţiile în care, în speţa aflată pe rolul Judecătoriei Filiaşi s-ar admite acţiunea formulată de Asociaţia Intercomunitară „Terra Română”, s-ar încălca principiul deconcentrării, având loc o dublă transferare a atribuţiilor de la consiliile locale către asociaţiile intercomunitare, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică. Consideră că este inadmisibil ca unele dintre atribuţiile exclusive ale consiliului local, astfel cum sunt prevăzute în art. 36 din Legea nr. 215/2001, să fie delegate unor persoane juridice de drept privat, astfel cum se menţionează în statut la lit. k), prin care asociaţii (consiliile locale enumerate în statut) mandatează asociaţia să aprobe documente prezentate de comisia de licitaţie, studii în legătură cu oportunitatea delegării, managementul activităţilor componente ale serviciilor, documentaţiile de licitaţie, termenii de referinţă şi regulamentul pentru servicii, numirea membrilor comisiilor de licitaţie. Autorul mai susţine că, în realitate, se urmăreşte promovarea unei hotărâri prin care, în mod mascat, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile focale şi primarii, să nu exercite atribuţii legate de întreaga procedură privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni publice şi, implicit, să nu aibă responsabilităţi aferente, deşi, în materia arătată, există un act normativ care reglementează întreaga procedură privind regimul juridic al contractului de achiziţie publică, al contractelor de concesiuni publice şi al contractelor de concesiuni de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri, şi anume Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

7. Judecătoria Filiaşi - Asociaţii şi fundaţii consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 51/2006 este întemeiată, deoarece o asociaţie intercomunitară, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 51/2006, devine o suprastructură organizatorică ce preia atât din atribuţiile consiliilor locale, cât şi din cele ale instituţiei primarului, aşa cum sunt reglementate prin Legea nr. 215/2001, aceste asociaţii având atribuţii atât în plan executiv, cât şi deliberativ, privind serviciile de utilitate publică. Raţiunea asociaţiilor respective este aceea de punere în valoare, în comun, a unor resurse, a unor servicii şi reflectă dreptul de asociere prevăzut în Constituţie, dar este evident că, astfel, se creează o suprastructură, din punct de vedere administrativ-teritorial, ceea ce încalcă principiul descentralizării autonomiei locale şi deconcentrării, prevăzut prin art. 120 alin. (1) din Constituţie. De asemenea, instanţa judecătorească apreciază că dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind competenţele asociaţiilor intercomunitare în care se prevăd, în mod generic, cazurile în care consiliile locale se pot asocia sunt imprecise şi neclare, de vreme ce dau posibilitatea consiliilor locale să se asocieze pentru orice fel de activităţi legate de utilităţile publice; or, scopul legiuitorului a fost acela de a da posibilitatea acestora de a se asocia în cazuri concrete, respectiv construcţia unui drum, a unui viaduct, şi, nicidecum, ca acestea să înfiinţeze o asociaţie intercomunitară care să preia, în mod generic, orice fel de activitate de interes public.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, sens în care reţine că prevederile referitoare la principiul constituţional al „deconcentrării serviciilor publice* statuat prin art. 12d alin. (1) din Constituţie şi definit potrivit legislaţiei în vigoare, nu au incidenţă în prezenta cauză, iar problemele sesizate apar ca fiind aspecte de interpretare şi aplicare a legii, care se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente potrivit legii. În subsidiar, faţă de cele semnalate prin raportare la art. 6 din Legea nr. 51/2006, ale cărei prevederi se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001, în ceea ce priveşte realizarea serviciilor publice locale, mai precizează că, în cuprinsul Legii nr. 51/2006 se prevede în mod expres că „Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice”, în temeiul principiilor enumerate la art. 44 alin. (1) lit. a)-f), inclusiv al „respectării legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice” [lit. e)j. De asemenea, menţionează că Legea nr. 51/2006 constituie legea generală în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în responsabilitatea autorităţilor publice locale - direct sau prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) ale căror membre sunt unităţile administrativ-teritoriale (UAT) interesate - prin legile speciale fiind reglementate, în detaliu, activităţile privind diversele servicii comunitare de utilităţi publice, în raport cu specificul acestora şi infrastructura edilitară aferentă, de exemplu: Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241 /2006, Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Totodată, în măsura în care autorităţile publice locale şi/sau ADI nu asigură respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv sub aspectul atribuirii unor contracte în condiţiile legii, legiuitorul a prevăzut, în mod expres, şi sancţiunile aferente.

10. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 6 din Legea nr. 51/2006 sunt constituţionale. Reţine că autorul excepţiei îşi motivează critica de neconstituţionalitate prin compararea soluţiilor legislative consacrate de două acte normative distincte. Or, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, s-a statuat că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei (Deciziile nr. 343 din 24 septembrie 2013 şi nr. 351 din 24 iunie 2014). Faţa de criticile formulate, nu se poate susţine că, prin conţinutul sau, art. 6 din Legea nr. 51/2006 ar contraveni principiului autonomiei locale, prevăzut de art. 120 alin. (1) din Constituţie.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2j, ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, având următorul cuprins: „Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor:

a) autonomiei locale;

b) descentralizării serviciilor publice;

c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

d) responsabilităţii şi legalităţii;

e) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;

g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;

h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;

i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;

j) participării şi consultării cetăţenilor;

k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.”

14. În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 120 privind principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul excepţiei îşi motivează critica de neconstituţionalitate prin compararea soluţiilor legislative consacrate de două acte normative distincte, respectiv a celei cuprinse în art. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de cea reglementată prin art. 6 din Legea 51/2006, susţinând că textul art. 6 din Legea nr. 51/2006 este neconstituţional, deoarece nu cuprinde menţiunea referitoare la respectarea principiului deconcentrării serviciilor publice. În aceste condiţii, Curtea reţine, în acord cu jurisprudenţa sa, că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei ( a se vedea în acest sens, Decizia nr. 343 din 24 septembrie 2013 şi Decizia nr. 167 din 24 martie 2016).

16. De asemenea, Curtea observă că textul art. 6 din Legea nr. 51/2006 este criticat prin prisma unei pretinse lacune legislative constând în nereglementarea în cuprinsul său a principiului deconcentrării serviciilor publice, ceea ce, în opinia autorului excepţiei, contravine art. 120 alin. (1) din Constituţie. Or, Curtea precizează că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, critica cu un atare obiect fiind inadmisibilă.

17. Referitor la principiul deconcentrării serviciilor publice, Curtea reţine că acesta este un principiu fundamental care stă la baza administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, alături de principiile descentralizării şi autonomiei locale, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 126 alin. (1) din Constituţie. De asemenea, art. 123 alin. (2) din Constituţie stabileşte că: „Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale”. Termenul de „deconcentrare” este stabilit prin Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, având potrivit art. 2 lit. j) din lege, următoarea

accepţiune: „deconcentrare - redistribuirea de competenţe administrative şi financiare de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale către propriile structuri de specialitate din teritoriu;”. Sub acest aspect, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009), serviciile publice deconcentrate reprezintă „prelungiri în teritoriu ale ministerelor. Serviciile publice deconcentrate sunt structuri care îndeplinesc atribuţii de putere publică.

18. În ceea ce priveşte asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, Curtea observă că Legea nr. 215/2001 stabileşte prin art. 1 alin. (2) lit. c) că aceste asociaţii sunt „structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice”. De asemenea, art. 2 lit. a) din Legea nr. 51/2006 defineşte asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ca fiind „asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii”. În aceste condiţii, Curtea constată că aceste asociaţii au un regim juridic distinct de structurile de specialitate din teritoriu aparţinând ministerelor ori celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, la care se referă principiul decontcentrării serviciilor publice, prevăzut de art. 120 alin. (1) din Constituţie.

19. Referitor la serviciile de utilităţi publice, Curtea observă că acestea sunt definite potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006. Astfel, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin lege, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; transportul public local. De asemenea, dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 stabilesc domeniul de aplicare a legii în privinţa serviciilor comunitare de utilităţi publice înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, dacă prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.

20. Totodată, art. 3 din Legea nr. 51/2006 stabileşte că „Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă

21. În acelaşi timp, art. 6 din Legea nr. 51/2006 prevede că „Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală

22. În raport de reglementările enunţate mai sus, Curtea reţine că organizarea şi administrarea serviciilor comunitare de utilităţi publice se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale direct sau prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală. Ca atare, Curtea reţine că organizarea şi administrarea serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară are loc cu respectarea principiului autonomiei locale, dispoziţiile art. 120 alin. (1) din Constituţie referitoare la principiul deconcentrării serviciilor publice ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale neavând incidenţă în cauză.

23. În plus, Curtea subliniază că prevederile legale criticate nu trebuie interpretate izolat, ci în ansamblul legislaţiei în materie, prin coroborare cu normele incidente în materia organizării serviciilor publice, astfel cum au fost evidenţiate. Asemenea operaţiuni de interpretare şi aplicare a legii în raport de particularităţile speţei revin în exclusivitate instanţei judecătoreşti învestite cu soluţionarea cauzei şi excedează competenţei Curţii Constituţionale. Pe cale de consecinţă, instanţa judecătorească învestită să soluţioneze cauza având ca obiect cererea de acordare a personalităţii juridice şi înscrierea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor are posibilitatea de a verifica, în concret, actul constitutiv al asociaţiei, statutul acesteia şi celelalte înscrisuri aflate la dosarul cauzei, pentru a stabili în ce măsură activitatea unei asemenea asociaţii respectă normele legale în vigoare referitoare la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară mandatate de autorităţile administraţiei publice locale să organizeze şi să administreze servicii comunitare de utilităţi publice,

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, excepţie ridicată de prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi în Dosarul nr. 703/230/2015 al Judecătoriei Filiaşi - Asociaţii şi fundaţii.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Filiaşi - Asociaţii şi fundaţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020

 

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 şi 536 bis din 26 august 2013, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 739.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 753.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea care administrează imobilul

(CUI)

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

(lei)

25864

8.19.01

38-01

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

4.951.496,32

107939

8.19.01

38-18

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

235.908,73

107940

8.19.01

38-19

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

418.600,98

107941

8.19.01

38-20

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

281.329,48

107942

8.19.01

38-21

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

55.310,27

107943

8.19.01

38-22

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

33.119,83

107944

8.19.01

38-23

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

44.703,40

107945

8.19.01

38-24

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

49.399,53

107946

8.19.01

38-25

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

37.571,03

107947

8.19.01

38-26

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

62.467,01

107948

8.19.01

38-27

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

43.904,66

107949

8.19.01

38-28

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

65.240,05

107950

8.19.01

38-29

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

49.255,25

107951

8.19.01

38-30

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

45.273,53

107952

8.19.01

38-31

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

57.094,39

107953

8.19.01

38-32

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

44.950,28

107954

8.19.01

38-33

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

71.176,46

107955

8.19.01

38-34

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

52.505,79

107956

8.19.01

38-35

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

36.396,80

107957

8.19.01

38-37

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

55.229,62

107958

8.19.01

38-38

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

80.462,74

107959

8.19.01

38-39

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

474.883,01

107960

8.19.01

38-40

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

87.050,07

107961

8.19.01

38-41

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

91.391,21

107962

8.19.01

38-42

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

77.455,61

107963

8.19.01

38-43

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

716.473,11

107964

8.19.01

38-44

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

73.973,70

107965

8.19.01

38-45

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

83.031,64

107966

8.19.01

38-46

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

944.302,33

107967

8.19.01

38-47

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

637.557,77

107968

8.19.01

38-48

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

91.972,65

107969

8.19.01

38-49

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

108.693,41

107970

8.19.01

38-51

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

872.258,09

107971

8.19.01

38-52

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

646.106,68

107972

8.19.01

38-54

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

73.734,94

107973

8.19.01

38-57

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

504.730,34

107936

8.19.01

38-59

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

2.702.345,43

107974

8.19.01

38-60

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

690.143,86

107976

8.19.01

38-63

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

82.416,95

107977

8.19.01

38-64

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

106.358,97

107978

8.19.01

38-67

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

43.286,34

107980

8.19.01

38-70

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

18.448,02

107982

8.19.01

38-72

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

619.250,31

107983

8.19.01

38-73

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

691.908,26

107984

8.19.01

38-74

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

687.365,26

107985

8.19.01

38-75

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

818.810,66

107986

8.19.01

38-76

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

489.101,33

107988

8.19.01

38-78

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

643.206,44

107989

8.19.01

38-79

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

599.584,81

107990

8.19.01

38-80

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

731.103,48

107991

8.19.01

38-81

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

823.587,80

107992

8.19.01

38-82

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

891.918,00

107993

8.19.01

38-83

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

805.125,11

107994

8.19.01

38-84

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

855.353,09

107995

8.19.01

38-85

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

866.751,36

107996

8.19.01

38-86

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

780.408,97

107997

8.19.01

38-87

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

689.919,06

107998

8.19.01

38-88

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

687.690,39

107999

8.19.01

38-89

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

908.399,34

108000

8.19.01

38-90

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

877.109,35

108001

8.19.01

38-91

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

774.863,92

108002

8.19.01

38-92

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

901.643,94

108003

8.19.01

38-93

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

739.110,2

108004

8.19.01

38-94

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

687.748,07

108005

8.19.01

38-95

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

719.673,08

108006

8.19.01

38-96

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

670.045,66

108007

8.19.01

38-97

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

727.448,2

108008

8.19.01

38-98

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

792.554,66

108009

8.19.01

38-99

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

555.035,01

108010

8.19.01

38-100

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

607.429,56

108011

8.19.01

38-101

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

594.883,68

108012

8.19.01

38-103

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

584.085,36

120841

8.19.01

38-104

Judeţul Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Vâlcea CUI 2540732

1.658.997,3

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

37.751

8.19.01

20-01

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

8.078.669,24

108.160

8.19.01

20-02

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

604.781,25

108.161

8.19.01

20-04

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

1.957.462,06

108.162

8.19.01

20-17

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

1.451.414,10

108.163

8.19.01

20-19

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

477.646,69

108.164

8.19.01

20-23

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

188.737,04

108.165

8.19.01

20-25

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

86.484,59

108.166

8.19.01

20-26

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

54.814,02

108.167

8.19.01

20-27

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

66.615,97

108.168

8.19.01

20-28

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

124.202,16

108.169

8.19.01

20-29

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

75.014,57

108.170

8.19.01

20-30

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

64.430,56

108.171

8.19.01

20-31

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

91.890,21

108.172

8.19.01

20-32

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

77.874,12

108.173

8.19.01

20-33

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

81.066,47

108.174

8.19.01

20-38

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

74.371,70

108.175

8.19.01

20-39

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

90.004,01

108.176

8.19.01

20-40

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

120.189,69

108.177

8.19.01

20-41

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

74.005,01

108.178

8.19.01

20-42

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

82.545,49

108.179

8.19.01

20-43

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

68.310,26

108.180

8.19.01

20-44

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

71.555,31

108.181

8.19.01

20-45

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

64.816,70

108.182

8.19.01

20-46

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

81.622,52

108.183

8.19.01

20-48

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

68.804,24

108.184

8.19.01

20-50

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

57.726,17

108.185

8.19.01

20-51

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

67.345,27

108.186

8.19.01

20-52

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

88.228,44

108.187

8.19.01

20-53

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

2.079.404,53

108.188

8.19.01

20-55

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

396.311,02

108.189

8.19.01

20-56

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

101.410,15

108.190

8.19.01

20-57

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

66.764,69

108.191

8.19.01

20-59

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

1.337.752,25

108.192

8.19.01

20-61

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

3.309.239,21

108.193

8.19.01

20-63

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

69.119,74

108.194

8.19.01

20-64

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

35.369,79

108.195

8.19.01

20-65

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

89.105,37

108.196

8.19.01

20-66

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

56.462,08

108.198

8.19.01

20-68

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

147.456,05

108.199

8.19.01

20-69

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

192.322,93

108.200

8.19.01

20-70

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

199.143,73

108.201

8.19.01

20-71

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

500.304,21

108.202

8.19.01

20-72

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

256.218,97

108.203

8.19.01

20-74

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

87.599,46

108.204

8.19.01

20-75

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

805.254,92

108.206

8.19.01

20-77

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

74.471,84

108.207

8.19.01

20-78

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

1.129.963,14

108.208

8.19.01

20-79

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

2.795.001,52

108.212

8.19.01

20-80

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

7.564.948,99

149.928

8.19.01

20-84

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

1.446.094,28

153.640

8.19.01

20-85

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

2.753.238,41

155.184

8.19.01

20-86

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CUI 4374342

312.866,38

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani, a căror valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridica ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

111786

8.19.01

07-04

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

1.300.862,88

111787

8.19.01

07-08

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

1.623.121,66

111788

8.19.01

07-13

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

74.123,66

111790

8.19.01

07-16

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

70.310,90

111791

8.19.01

07-17

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

76.167,80

111792

8.19.01

07-18

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

82.850,17

111793

8.19.01

07-19

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

148.817,88

111794

8.19.01

07-20

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

66.931,35

111795

8.19.01

07-21

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

69.239,03

111796

8.19.01

07-22

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

80.538,39

111797

8.19.01

07-23

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

71.361,71

111800

8.19.01

07-26

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

74.246,66

111801

8.19.01

07-27

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

74.457,84

111802

8.19.01

07-29

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

138.321,38

111803

8.19.01

07-30

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

80.415,78

111805

8.19.01

07-32

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

83.212,66

111806

8.19.01

07-33

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

11.286.177,97

111807

8.19.01

07-35

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

78.876,68

111808

8.19.01

07-44

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

78.844,46

111809

8.19.01

07-45

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

76.244,22

111810

8.19.01

07-46

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

85.009,49

111811

8.19.01

07-47

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

80.665,44

111812

8.19.01

07-48

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

121.824,59

111814

8.19.01

07-50

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

69.208,60

111815

8.19.01

07-51

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

98.321,92

111816

8.19.01

07-52

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

82.071,33

111817

8.19.01

07-53

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

70.849,16

111818

8.19.01

07-54

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

83.529,38

111819

8.19.01

07-55

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

76.860,62

111820

8.19.01

07-56

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

98.938,31

111821

8.19.01

07-57

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

152.779,58

111822

8.19.01

07-61

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

131.498,90

111823

8.19.01

07-62

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

127.832,66

111824

8.19.01

07-63

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

139.727,90

111825

8.19.01

07-64

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

165.164,12

111826

8.19.01

07-65

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

144.133,91

111827

8.19.01

07-67

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

116.237,44

111828

8.19.01

07-68

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

89.473,13

111829

8.19.01

07-69

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

89.223,64

111830

8.19.01

07-70

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

95.311,26

111831

8.19.01

07-71

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

251.847,80

111832

8.19.01

07-73

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

86.518,45

111834

8.19.01

07-74

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

147.709,48

111836

8.19.01

07-90

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

58.528,38

111837

8.19.01

07-92

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

864.203,63

111838

8.19.01

07-93

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

207.577,02

111839

8.19.01

07-94

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

369.266,93

111840

8.19.01

07-95

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

192.973,07

111841

8.19.01

07-96

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

191.034,37

111842

8.19.01

07-97

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

202.440,20

111843

8.19.01

07-98

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

180.777,77

111844

8.19.01

07-99

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

186.455,97

111845

8.19.01

07-100

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

216.522,87

111846

8.19.01

07-101

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

268.915,16

111847

8.19.01

07-102

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

142.551,36

111848

8.19.01

07-104

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

227.015,46

111849

8.19.01

07-105

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

207.852,90

111850

8.19.01

07-106

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

160.017,77

111851

8.19.01

07-107

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

379.032,71

111852

8.19.01

07-108

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

196.694,40

111853

8.19.01

07-109

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

195.575.10

111854

8.19.01

07-110

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

160.848,44

111855

8.19.01

07-111

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

177.974,56

111856

8.19.01

07-112

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

171.266,96

111857

8.19.01

07-113

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

212.703,59

111858

8.19.01

07-114

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

210.300,95

111859

8.19.01

07-115

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

191.180,07

111860

8.19.01

07-116

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

208.659,50

111861

8.19.01

07-117

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

2.315.847,98

111862

8.19.01

07-118

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

223.201,42

111863

8.19.01

07-119

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

217.465,94

111865

8.19.01

07-121

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

159.424,77

111870

8.19.01

07-126

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

1.257.398,58

111872

8.19.01

07-128

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

2.862.890,96

106488

8.19.01

07-138

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

407.349,16

153637

8.19.01

07-140

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Botoşani CUI 4524865

2.789.639,57

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu ale căror valori de Inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

36550

8.19.01

32-01

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

14.612.412,98

112855

8.19.01

32-09

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

1.094.915,40

112856

8.19.01

32-11

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

238.183,27

112857

8.19.01

32-12

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

399.726,66

112858

8.19.01

32-15

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

312.403,09

112859

8.19.01

32-16

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

73.393,85

112860

8.19.01

32-17

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

150.653,21

112861

8.19.01

32-18

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

62.007,60

112862

8.19.01

32-19

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

80.962,58

112863

8.19.01

32-20

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

141.124,02

112864

8.19.01

32-21

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

74.487,05

112866

8.19.01

32-23

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

75.321,96

112867

8.19.01

32-24

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

77.800,90

112868

8.19.01

32-25

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

107.951,86

112869

8.19.01

32-26

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

68.187,56

112870

8.19.01

32-27

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

73.942,50

112871

8.19.01

32-28

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

94.040,68

112872

8.19.01

32-29

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

163.220,49

112873

8.19.01

32-30

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

76.401,87

112874

8.19.01

32-31

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

62.909,46

112875

8.19.01

32-32

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

85.236,06

112877

8.19.01

32-34

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

74.126,40

112878

8.19.01

32-35

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

105.916,47

112879

8.19.01

32-40

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

74.449,20

112880

8.19.01

32-41

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

256.081,92

112881

8.19.01

32-43

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

277.012,56

112882

8.19.01

32-44

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

83.099,51

112883

8.19.01

32-48

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

1.390.637,93

112884

8.19.01

32-49

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

166.382,45

112885

8.19.01

32-50

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

121.557,62

112886

8.19.01

32-51

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

191.002,09

112887

8.19.01

32-52

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

193.314,91

112889

8.19.01

32-57

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

136.185,84

112890

8.19.01

32-58

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

148.950,35

112891

8.19.01

32-59

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

192.981,39

112892

8.19.01

32-61

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

229.182,04

121164

8.19.01

32-62

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

192.801,61

112893

8.19.01

32-63

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

187.697,25

112894

8.19.01

32-65

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

59.483,16

112895

8.19.01

32-66

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

227.147,81

112897

8.19.01

32-68

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

242.149,81

112898

8.19.01

32-69

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

224.836,12

112899

8.19.01

32-70

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

213.171,98

144720

8.19.01

32-75

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

100.042,85

104024

8.19.01

32-76

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Sibiu CUI 4306941

1.033.564,39

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată a imobilului

(lei)

38.991

8.19.01

22-01

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

5.821.718,35

101.241

8.19.01

22-05

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

3.580.675,70

114.500

8.19.01

22-12

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

477.894,67

114.501

8.19.01

22-17

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

90.984,58

114.502

8.19.01

22-18

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

74.461,75

114.503

8.19.01

22-20

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

74.516,98

114.504

8.19.01

22-21

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

73.804,62

114.505

8.19.01

22-22

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

80.815,64

114.506

8.19.01

22-23

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

73.804,62

114.507

8.19.01

22-24

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

71.410,20

114.508

8.19.01

22-25

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

73.812,36

114.509

8.19.01

22-26

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

96.449,30

114.510

8.19.01

22-27

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

74.459,77

114.511

8.19.01

22-28

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

89.471,42

114.512

8.19.01

22-29

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

88.828,41

114513

8.19.01

22-30

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

112.703,85

114514

8.19.01

22-31

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

88.392,24

114515

8.19.01

22-32

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

91.031,74

114516

8.19.01

22-33

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

74.884,72

114517

8.19.01

22-34

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

89.048,14

114518

8.19.01

22-35

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

318.874,94

114519

8.19.01

22-36

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

100.365,61

114520

8.19.01

22-37

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

121.944,18

114521

8.19.01

22-38

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

74.046,33

114522

8.19.01

22-42

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

192.214,23

114523

8.19.01

22-43

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

101.843,01

114524

8.19.01

22-44

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

73.804,62

114525

8.19.01

22-45

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

98.708,74

114526

8.19.01

22-46

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

110.363,37

114527

8.19.01

22-47

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

97.155,96

114528

8.19.01

22-48

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

103.088,02

114529

8.19.01

22-49

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

100.749,26

114530

8.19.01

22-50

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

92.308,98

114531

8.19.01

22-51

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

120.039,09

114532

8.19.01

22-52

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

422.013,94

114534

8.19.01

22-55

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

114.248,45

114535

8.19.01

22-56

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

66.766,04

114536

8.19.01

22-57

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

66.766,04

114537

8.19.01

22-58

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

81.775,69

114538

8.19.01

22-59

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

93.015,87

114539

8.19.01

22-61

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

78.800,62

 

114540

8.19.01

22-63

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

1.107.999,61

114541

8.19.01

22-64

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

90.353,70

114542

8.19.01

22-66

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

2.998.780,14

114543

8.19.01

22-67

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

89.463,69

114544

8.19.01

22-68

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

89.254,98

114545

8.19.01

22-69

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

89.847,96

114546

8.19.01

22-70

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

81.415,34

114547

8.19.01

22-76

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

6.602.667,89

114548

8.19.01

22-77

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

480.747,54

114549

8.19.01

22-78

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

214.203,28

114550

8.19.01

22-79

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

258.783,37

114551

8.19.01

22-80

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

312.110,49

114552

8.19.01

22-81

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

509.657,53

114553

8.19.01

22-82

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

276.051,81

114554

8.19.01

22-83

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

255.240,40

114555

8.19.01

22-84

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

274.961,00

114556

8.19.01

22-85

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

281.065,51

114557

8.19.01

22-86

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

494.305,72

114558

8.19.01

22-87

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

296.942,93

114559

8.19.01

22-88

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

273.856,75

114560

8.19.01

22-89

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

282.620,99

114561

8.19.01

22-90

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

279.512,66

114562

8.19.01

22-91

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

295.389,48

114563

8.19.01

22-92

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

282.834,58

114564

8.19.01

22-93

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

253.031,05

114565

8.19.01

22-94

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

288.693,68

114566

8.19.01

22-95

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

288.418,37

114567

8.19.01

22-96

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

305.102,14

114568

8.19.01

22-97

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

247.953,99

114569

8.19.01

22-98

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne -- Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

284.486,27

114570

8.19.01

22-99

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

233.691,03

114571

8.19.01

22-100

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

371.169,28

114572

8.19.01

22-101

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

283.382,03

114573

8.19.01

22-102

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

400.292,50

114574

8.19.01

22-103

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

290.007,47

114575

8.19.01

22-104

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

290.007,47

114576

8.19.01

22-105

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

297.185,04

114577

8.19.01

22-106

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

281.173,50

114578

8.19.01

22-107

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

433.363,26

114579

8.19.01

22-108

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

286.142,62

114580

8.19.01

22-109

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

286.142,62

114581

8.19.01

22-110

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

281.173,50

114582

8.19.01

22-111

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

285.038,38

114583

8.19.01

22-112

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

301.602,02

114584

8.19.01

22-113

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

296.632,92

114585

8.19.01

22-114

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

400.983,82

114586

8.19.01

22-115

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

303.810.50

114587

8.19.01

22-116

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

508,788,94

114588

8.19.01

22-117

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

299.806,46

114589

8.19.01

22-118

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

281.344,34

114590

8.19.01

22-119

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

300.012,92

114591

8.19.01

22-120

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

302.706,26

114592

8.19.01

22-121

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

276.199,93

114593

8.19.01

22-122

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

283.929,65

114594

8.19.01

22-123

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

477.589,45

114596

8.19.01

22-126

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

704.380,28

114597

8.19.01

22-127

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

360.507,35

114598

8.19.01

22-128

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

199.295,63

114601

8.19.01

22-133

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

561.144,58

114602

8.19.01

22-134

Judeţul Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Iaşi, CUI 4541831

293.455,09

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 

Având în vedere:

- Decizia nr. 155/2016 a Primului-Ministru privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping;

- prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006. republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 38/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 1 februarie 2013, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 265.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 

CAPITOLUL I

Cadru legislativ

 

Art. 1. - Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, organizează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 73 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi a deciziilor Agenţiei cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping de sportivii de nivel naţional şi/sau personalul asistent al acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 74 şi 76 din Lege,

Art. 2. - Procedura soluţionării contestaţiilor se desfăşoară în faţa Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 14 din Lege.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

Art. 3. - (1) Comisia este formată din 8 membri, după cum urmează:

a) 7 membri care participă la deliberările Comisiei şi au drept de vot, desemnaţi, la solicitarea Agenţiei, după cum urmează:

- un membru desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;

- 2 membri desemnaţi de Secretariatul General al Guvernului;

- 2 membri desemnaţi de Cancelaria Prim-Ministrului;

- 2 membri desemnaţi de facultăţi de drept acreditate potrivit legii, din rândul cadrelor didactice ale acestora;

b) 1 membru fără drept de vot desemnat de Agenţie din rândul salariaţilor acesteia, care asigură secretariatul tehnic al comisiei şi nu participă la deliberările acesteia.

(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei în urma desemnării acestora de către autorităţile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a).

(3) Secretarul Comisiei se numeşte din rândul salariaţilor Agenţiei, prin ordin al preşedintelui.

Art. 4. - (1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani.

(2) Durata mandatului este unică pentru Comisie, chiar dacă membrii acesteia nu au fost desemnaţi toţi la aceeaşi dată sau dacă au intervenit schimbări în componenţa Comisiei pe parcursul mandatului. Numărul mandatelor unui membru nu este limitat.

(3) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri.

Art. 5. - Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

c) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări pentru comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, care îi face nedemni pentru îndeplinirea acestei activităţi;

e) să aibă studii superioare juridice cu durata stabilită de lege, atestate în condiţiile legii;

f) să cunoască legislaţia sportivă şi legislaţia anti-doping.

Art. 6. - (1) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

a) prin renunţarea la calitatea de membru;

b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorităţi/organizaţii;

c) prin revocare de către autorităţile/organizaţiile care l-au desemnat;

d) secretarul Comisiei se revocă prin ordin al preşedintelui Agenţiei;

e) prin revocare dispusă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cazul în care nu mai sunt întrunite cerinţele prevăzute la art. 5 sau ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Lege şi prin prezentul regulament;

f) prin deces.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou membru, desemnat de aceeaşi entitate care l-a desemnat pe cel al cărui mandat a încetat,

Art. 7. - Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei, secretariatul tehnic al acesteia este asigurat de către membrul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b.

 

CAPITOLUL III

Funcţionare

 

Art. 8. - Şedinţele Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei şi nu sunt publice.

Art. 9. - (1) Comisia este legal întrunită în prezenţa a 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei.

(2) în situaţia În care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 14 zile calendaristice.

(3) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii.

Art. 10. - Prin grija secretariatului, convocarea membrilor Comisiei se face prin poştă electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare apel înregistrat conducerea şedinţelor va fi încredinţată unui preşedinte, denumit în continuare preşedinte de caz, ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi înaintea primei şedinţe stabilite pentru respectivul apel.

(2) În situaţia în care preşedintele de caz nu este prezent la una dintre şedinţe, conducerea şedinţei este asigurată de către un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Art. 12. - Preşedintele de caz are următoarele atribuţii principale în legătură cu respectivul caz:

a) stabileşte primul termen de soluţionare a apelului;

b) verifică, la deschiderea şedinţei, existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, precum şi calitatea de reprezentant legal sau convenţional a unei persoane;

c) conduce şedinţa;

d) coordonează activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia;

e) reprezintă Comisia în faţa altor autorităţi sau Instituţii publice, precum şi în faţa oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 13. - (1) Şedinţele Comisiei pot fi înregistrate prin mijloace audio, înregistrările fiind arhivate prin grija secretarului Comisiei şi păstrate la sediul Agenţiei.

(2) Declaraţiile persoanelor audiate se transcriu integral, în baza înregistrărilor audio, se semnează de către secretar şi se ataşează la dosarul cazului.

(3) Măsurile dispuse de Comisie la fiecare termen se consemnează în încheierile de şedinţă întocmite de secretarul comisiei şi semnate de preşedintele de caz.

(4) încheierile de şedinţă sunt cuprinse întru-un registru special, numerotat, ţinut de secretarul Comisiei şi păstrat la sediul Agenţiei. Încheierile sunt arhivate şi în format electronic.

Art. 14. - (1) Activitatea de secretariat a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia.

(2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii principale:

a) înregistrarea apelului;

b) stabilirea termenului administrativ pentru desemnarea preşedintelui de caz şi punerea la dispoziţie a documentaţiei, în termen de 5 zile de la data înregistrării apelului;

c) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere;

d) convocarea contestatarului, a Agenţiei, precum şi, dacă este cazul, a persoanelor care urmează să fie audiate;

e) punerea la dispoziţia membrilor Comisiei a documentaţiei aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

f) transcrierea declaraţiilor, tehnoredactarea încheierilor de şedinţă şi a deciziilor pronunţate;

g) comunicarea deciziei contestatarului şi intimatului, clubului la care sportivul este legitimat, Agenţiei, federaţiei sportive naţionale de specialitate, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale de specialitate, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, după caz;

h) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audio şi a documentelor cazului, în conformitate cu prevederile art. 13;

i) eliberarea, la cererea persoanelor îndreptăţite, de copii de pe actele aflate la dosarul cazului sau certificate cuprinzând minuta deciziei;

j) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedintele de caz sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul său.

Art. 15. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia pronunţă încheieri şi decizii, sub semnătura preşedintelui de caz, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţiile Comisiei

 

Art. 16. - Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) cercetează aspectele în legătură cu care a fost sesizată;

b) analizează cazul pe fond;

c) dispune orice măsură necesară pentru justa soluţionare a cazului cu care a fost sesizată;

d) pronunţă decizia.

 

CAPITOLUL V

Confidenţialitatea informaţiilor

 

Art. 17. - (1) Membrii Comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la activitatea legată de caz, precum şi la orice informaţie la care au acces în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăţie şi/sau a sancţiunilor.

(2) Membrii Comisiei semnează declaraţii de confidenţialitate.

(3) Membrii Comisiei au obligaţia de a se abţine de la participarea la soluţionarea unui apel în situaţia unui conflict de interese şi de a-i informa corespunzător în acest sens pe ceilalţi membri ai Comisiei.

(4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înţelege situaţia sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activităţii sale în această calitate afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în soluţionarea unui apel.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de soluţionare a apelurilor

 

Art. 18. - (1) Procedura de soluţionare a apelurilor se desfăşoară într-un interval de 60 de zile calendaristice, calculat de la data stabilită pentru prima şedinţă, cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă şi imparţială;

b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată.

(2) în cazul în care administrarea de probe o impune, termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult 30 de zile.

Art. 19. - Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea apelului la secretariatul Agenţiei.

Art. 20. - (1) Cererea de apel cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa, precum şi calitatea contestatarului, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor menţiona totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail;

b) dacă este cazul, numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu;

c) decizia apelată;

d) obiectul apelului;

e) motivele apelului în fapt şi în drept;

f) arătarea dovezilor pe care se întemeiază apelul;

g) semnătura contestatarului;

h) chitanţa atestând plata taxei de apel.

(2) Lipsa menţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi h) atrage clasarea apelului. Celelalte menţiuni pot fi complinite cel târziu la prima şedinţă.

Art. 21. - Agenţia transmite de îndată apelul secretarului Comisiei, care verifică dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 20 alin. (1). În cazul neconformităţii cererii de apel, secretariatul Comisiei transmite constatările sale în scris contestatarului şi îi pune în vedere să îşi completeze, precizeze sau să îşi modifice cererea în termen de 5 zile de la data comunicării, sub sancţiunea clasării apelului.

Art. 22. - (1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia în condiţiile prevăzute la art. 20, secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei şedinţe, în vederea soluţionării apelului.

(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 15 zile de la data depunerii apelului, cu respectarea prevederilor art. 20.

(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părţile şi reprezentantul Comisiei de audiere, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenţiei, după caz, pentru data, ora şi locul stabilite. Totodată, vor fi convocate şi persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.

(4) Punctul de vedere al intimatului este prezentat în scris şi susţinut personal sau prin reprezentant în faţa Comisiei şi este menţionat în decizia Comisiei.

(5) Comunicarea datei stabilite pentru soluţionarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 23. - (1) În situaţia în care contestatarul, până la data stabilită pentru soluţionarea apelului, renunţă în scris la soluţionarea acestuia, Comisia se întruneşte la data stabilită pentru a lua act de renunţare.

(2) în situaţia în care contestatarul renunţă la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens.

(3) Declaraţia de renunţare se depune la dosarul cazului, apelul urmând a fi clasat.

Art. 24. - (1) Procedura de soluţionare a apelului se desfăşoară în prezenţa părţilor.

(2) Dacă una dintre părţi, deşi convocată conform prevederilor art. 22 alin. (5), nu se prezintă la şedinţa Comisiei la două termene consecutive, la cel de-al doilea termen Comisia poate proceda la deliberare în absenţa acesteia.

(3) în situaţia în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezenţa la dezbateri a părţii lipsă, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea părţii în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 14 zile calendaristice.

(4) La cererea motivată şi însoţită de acte doveditoare, depusă de una dintre părţi cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, aceasta va putea acorda un nou termen, care nu va depăşi 14 zile calendaristice.

Art. 25. - (1) După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, preşedintele de caz verifică dacă apelul a fost formulat în termen şi dacă cererea de apel este conformă. Depăşirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus. Neconformitatea cererii atrage clasarea apelului, dacă neconformitatea nu este remediată la data primei şedinţe sau până la data stabilită în acest scop de Comisie.

(2) în situaţia în care apelul a fost formulat în termen şi cererea de apel este conformă, preşedintele de caz acordă cuvântul părţilor, fiind audiat mai întâi contestatarul şi apoi intimatul La cererea părţilor poate fi încuviinţată administrarea de probe, dacă acestea sunt concludente, pertinente şi utile cauzei. Comisia poate dispune din oficiu administrarea de probe.

(3) Toţi membrii Comisiei pot pune întrebări părţilor şi martorilor.

(4) Părţile sau reprezentanţii acestora pot pune întrebări martorilor şi celorlalte părţi numai prin intermediul preşedintelui de caz.

Art. 26. - (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în încheierea de şedinţă.

(2) încheierea de şedinţă trebuie să cuprindă menţiuni privind:

a) componenţa nominală a Comisiei;

b) locul şi data dezbaterilor;

c) numele sau denumirea părţilor, precum şi numele reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora;

d) cererile formulate de părţi;

e) înscrisurile noi depuse de părţi.

(3) încheierea de şedinţă se semnează, sub sancţiunea nulităţii, de preşedintele de caz şi de secretarul Comisiei.

(4) La cererea părţilor, acestora li se comunică o copie de pe încheierea de şedinţă.

Art. 27. - Comisia verifică motivele apelului şi temeinicia deciziei contestate pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, precum şi a probelor noi administrate în cadrul procedurii apelului.

Art. 28. - (1) Comisia se pronunţă în şedinţă secretă, prin decizie scrisă şi motivată, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3), sau, după caz, prin încheiere.

(2) în situaţia în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunţarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 18. În situaţia în care, cu prilejul deliberării, Comisia constată necesitatea clarificării unor aspecte sau a administrării de probe suplimentare, aceasta poate repune cazul pe rol. În acest caz, termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile.

(3) Decizia Comisiei este obligatorie.

Art. 29. - Soluţionând apelul, Comisia poate decide:

a) respingerea apelului şi menţinerea deciziei contestate, dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat;

b) admiterea apelului, cu modificarea sau desfiinţarea deciziei contestate.

Art. 30. - (1) Decizia Comisiei trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii:

a) data, ora şi locul şedinţei Comisiei;

b) obiectul apelului;

c) decizia contestată;

d) numele şi prenumele părţilor, cu arătarea calităţii lor şi cu indicarea prezenţei acestora la şedinţa în care s-a pronunţat Comisia;

e) susţinerile părţilor;

f) temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;

g) decizia luată de Comisie;

h) termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa competentă;

i) data şi numărul deciziei;

j) semnăturile preşedintelui de caz şi secretarului.

(2) în situaţia în care există opinii separate acestea vor fi anexate deciziei.

Art. 31. - (1) Decizia se comunică părţilor în cel mult 14 zile lucrătoare de la data pronunţării ei. Termenul de comunicare nu este cuprins în durata prevăzută la art. 18.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată şi personal contestatarului ori reprezentantului acestuia, sub semnătură certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

(5) Minuta deciziei se consemnează în registrul de pronunţări sub semnătura preşedintelui de caz.

(6) Registrul de pronunţări se păstrează la sediul Agenţiei.

Art. 32. - (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii acesteia, de către părţi sau reprezentanţii acestora şi de către secretar.

(2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde:

a) componenţa nominală a Comisiei, locul şi data întrunirii acesteia;

b) locul şi data pronunţării deciziei;

c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei;

d) susţinerile părţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiază;

f) semnăturile membrilor prezenţi.

(3) La cererea contestatarului, acestuia i se comunică o copie de pe procesul-verbal de şedinţă.

Art. 33. - Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile calendaristice de la comunicare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile art. 102 din Lege, precum şi cu prevederile actelor normative incidente în vigoare.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică” 2014-2020

 

În temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică” 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 şi 768 bis din 15 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Proiectele primite anterior intrării în vigoare a prezentului ordin pentru finanţare din Programul operaţional „Asistenţă tehnică” 2014-2020 se evaluează de către Ministerul Fondurilor Europene, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 2.089.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.